Kommunestyresalen i Halden rådhus i Halden Sak nr.: Skolegata. Overingeniør Ellen Brandstorp. 1. Hovedforhandling i tvist

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyresalen i Halden rådhus i Halden Sak nr.: 0100-2011-0071 Skolegata. Overingeniør Ellen Brandstorp. 1. Hovedforhandling i tvist"

Transkript

1 RETTSMØTE Møtedag: Sted: Kommunestyresalen i Halden rådhus i Halden Sak nr.: Skolegata Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Krav om rettsutgreiing etter jordskifteloven 88 a og bruksordning etter jordskifteloven 2 c Arne P. Kynningrød, som enedommer etter jordskifteloven 9 annet ledd. Overingeniør Ellen Brandstorp Saken er evd av: Til behandling: Parter: Advokat Erik Parmer på vegne av Jostein og Linn Zahl Marken- Mjølnerød 1. Hovedforhandling i tvist 1. Jostein Marken-Mjølnerød og Linn Zahl Marken-Mjølnerød, Skolegata 25, 1792 TISTEDAL eiere av gnr 145/43 Prosessfullmektig: Advokatene i Borgergaten v/advokat Erik Parmer, Postboks 215, 1752 Halden 2. Henry Georg Haug, Skolegata 23, 1792 TISTEDAL eier av gnr 145/77 Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Grindstad & co v/ advokat Thormod Bjerkholt, Postboks 414, 1703 Sarpsborg Eiendommene ligger i Halden kommune. Til stede: Alle over, samt May Liss Haug, kona til Henry Haug. På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom det ingen merknader til innkallingen til møtet eller til rettens sammensetning. Ingen kjente til forhold som tilsa at jordskiftedommeren var inhabil. Partslista ble gjennomgått. Rettens leder orienterte om sakens gang, dagens opplegg, rettsforlik, sakskostnader og ankeregler Skolegata Østfold jordskifterett 1

2 Følgende dokument ble framlagt: Krav om sak fra advokat Erik Parmer på vegne av Jostein Marken-Mjølnerød og Linn Zahl Marken-Mjølnerød 1.1 Google-foto av eiendommen som viser kantsten Kopi av brev fra advokat Erik Parmer til Henry Haug Kopi av brev fra Henry Haug til advokat Erik Parmer Utsift av grunnboken for gnr 145/ Satelittfoto av Skolegata 23 og Utsift av grunnboken for gnr 145/ Tegning fra arkitektene Heegaard og Kofoed Teknisk kart 1.9 Kart som viser hekk og kantstener mot Skolegata /80 Flyfoto og fotografier fra 1970 og -80 tallet 1.11 Søknad om deling av eiendom av og målebrev av Tilsvar fra advokat Thormod Bjerkholt Bilde tatt av Skolegata Kopi av 5 bilder Kopi av melding om arbeider med vedlegg /2002 Kopi av 2 bilder Kopi av bilde 2.6 Kopi av 12 bilder 2.7 Kopi av 12 bilder Kopi av situasjonsplan 2.9 Kopi av målebrevkart over 145/43 Skolegata Kopi av erklæring fra Rigmor og Terje Jensen Prosessift fra advokat Parmer flyfoto fra 1948, -62, -68, -72, -79, -87, kartutsnitt fra perioden febr 2004 Forside av verdi og lånetakst - Skolegt Satelittfoto kvitteringer for subbus og frakt Prosessift fra advokat Bjerkholt Kartskisse 4.2 udatert fotografi av bolig med tomt Brev til partene vedr dommerens habilitet Prosessift fra advokat Parmer Innkalling til rettsmøte Prosessift fra advokat Bjerkholt Avlysing av rettsmøte Ny innkalling til rettsmøte Prosessift fra advokat Parmer Fotografi fra tallet Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning Skolegata Østfold jordskifterett 2

3 Advokat Erik Parmer fikk ordet på vegne av Jostein Marken-Mjølnerød og Linn Zahl Marken-Mjølnerød, og innledet: Han la fram disposisjon over innledningsforedraget, og anførselssiv. Saken dreier seg om veirettigheter, jfr. Jordskiftelovelovens 88c, - rett for eier av Skolegata 25 til bruk av innkjøringsareal på Skolegata 23 i forbindelse med adkomst til garasje på egen eiendom. Subsidiært fremmes av om bruksordning etter 2 c. Han viste til fremlagte dokumenter med vedlegg i saken, herav en rekke bilder, flyfoto, tegninger og kart. Det ble nedlagt slik påstand: Prinsipalt: 1. Gnr 145, bnr 43 i Halden har rett til fri og uhindret adkomst over eiendommen gnr 145, bnr 77 i Halden. 2. Gnr 145, bnr 77 i Halden har ikke rett til å sette opp eller ha stående innretninger som er egnet til å hindre adkomst for gnr 145, bnr 43 i Halden over gnr 145, bnr 77 i Halden. 3. Henry Haug dømmes til å betale Jostein Marken-Mjølnerød og Linn Zahl Marken- Mjølnerød sakens omkostninger med tillegg av lovens forsinkelsesrente inne to uker. Subsidiært: 1. Sak om bruksordning i medhold av jordskifteloven 2, litra c fremmes. Advokat Thormod Bjerkholt fikk ordet på vegne av Henry Haug, og innledet: Han bestred at det foreligger noen veirett, dette på grunn av manglende hjemmelsgrunnlag. Han fremholdt at det kun har vært tillatt bruk, og det ble påpekt at det ikke foreligger noen avtale. Han viste til fremlagte dokumenter med vedlegg i saken, herav en rekke bilder, en erklæring og kart. Det ble nedlagt slik påstand: 1. Eieren av gnr 145 bnr 77 i Halden frifinnes. 2. Jostein Marken-Mjølnerød og Linn Zahl Marken-Mjølnerød dømmes til innen 14 - fjorten - dager å erstatte Henry Haug hans sakskostnader. Partene ble formant og avga forsiing. Part 1, Jostein Marken-Mjølnerød, eier av gnr 145/43 forklarte seg. Han viste til innsendte dokumenter, og orienterte om situasjonen ved hjelp av bilder. Part 2, Henry Georg Haug, eier av gnr 145/77 forklarte seg om bruken av adkomsten. Det ble gitt anledning til utspørring av partene Skolegata Østfold jordskifterett 3

4 Avhør av vitner: 1. vitne Jan Sverre Olsen framsto, alder 57 år, bopel Peder Kolbjørnsens gate 1, Halden, yrke oppmålingssjef i Halden kommune, uforbundet med partene, ble formant, avga forsiing og forklarte seg. Kjenner ingen av partene, er her i aft av sitt yrke. 2.vitne Lars Harald Bråthen framsto, alder 51 år, bopel Elvengveien 4 B, Kjeller, yrke arbeider i Frelsesarmeen i Oslo, uforbundet med partene, ble formant, avga forsiing og forklarte seg. Han er oppvokst i området, vært nabo i mange år. 3.vitne Hilde Mjølnerød framsto, alder 57 år, bopel Trollvinn, Halden, yrke gruppeleder i Skatt-Øst, ble formant, avga forsiing og forklarte seg. Hun er mor til Jostein Marken- Mjølnerød. 4.vitne Hans Kristian Mjølnerød framsto, alder 67 år, bopel Trollvinn, Halden, yrke pensjonist, ble formant, avga forsiing og forklarte seg. Han er far til Jostein Marken- Mjølnerød. 5.vitne Ketil Magnus Mjølnerød framsto, alder 37 år, bopel Bergkollen 5, Gamle Fredrikstad, yrke kjøpmann, ble formant, avga forsiing og forklarte seg. Han er bror av Jostein Marken-Mjølnerød. 6.vitne Turid Eng framsto, alder 68 år, bopel Grimsrødhøgda 52 c, Halden, yrke pensjonist, ble formant, avga forsiing og forklarte seg. Hun er søster av May Liss Haug. 7.vitne Kristian Eng framsto, alder 74 år, bopel Grimsrødhøgda 52 c, Halden, yrke pensjonist, ble formant, avga forsiing og forklarte seg. Han er svoger av Haug. 8. vitne Unni Ridderseth framsto, alder 65 år, bopel Orødvn 28, 1792 Tistedal, yrke pensjonist, ble formant, avga forsiing og forklarte seg. Hun er venninne av May Liss Haug. 9.vitne Sunniva Arnesen framsto, alder 64 år, bopel Bjerklundvn 29, Tistedal, yrke frisør, ble formant, avga forsiing og forklarte seg. Hun er venninne av May Liss Haug. 10.vitne Monica Haug Nordal framsto, 45 år, Løkkebo 1794, Sponvika, yrke lagermedarbeider, ble formant, avga forsiing og forklarte seg. Hun er datter av May Liss og Henry Haug. 11.vitne Jan Roger Nordal framsto, 47 år, bopel Løkkebo, 1794 Sponvika, yrke regnskapsfører, ble formant, avga forsiing og forklarte seg. Han er svigersønn av May Liss og Henry Haug. 12.vitne Terje Levin Jensen framsto, alder 63 år, bopel Danseberget 32, 1790 Tistedal, yrke telemontør, nå pensjonist, ble formant, avga forsiing og forklarte seg. Han er svigersønn av tidligere eier av Skolegata 25, T. Andersen. 13.vitne Gerd Rigmor Jensen framsto, alder , bopel Danseberget 32, 1792 Tistedal, yrke syerske, ble formant, avga forsiing og forklarte seg. Hun er datter av tidligere eier av Skolegata 25, T. Andersen Skolegata Østfold jordskifterett 4

5 Det ble deretter avholdt befaring. Partene påviste tvisten, de redegjorde for hvordan situasjonen har vært, og hvordan den er i dag. Etter en del forhandlinger ble det inngått slikt rettsforlik: Det er i dag inngått slikt rettsforlik mellom eierne av gnr 145/43 Jostein Marken-Mjølnerød og Linn Zahl Marken-Mjølnerød og eier av gnr 145/77 Henry Haug: 1. Rettighetsareal for innkjøring til garasje for gnr 145/43 over gnr 145/77 tar til ved asfaltkant i Skolegata 23, - 4,40 meter vest for eksisterende kommunal grense mellom eiendommene. Grensen for rettighetsarealet går videre i sørlig retning ca 9,60 meter til den skjærer i grenselinjene mellom eiendommene. 2. Partene skal i fellesskap sørge for at begrensningslinjen markeres med en ca 5 cm bred steinmarkering som flukter med terrenget. Steinkanten fra 2007 skal fjernes innenfor det oppgitte området. Vedlikehold av arealet besørges av gnr 145/ Det er ikke adgang til å kunne parkere i innkjøringen til Skolegata Ved spesielle behov for å komme inn med transport som oversider begrensingslinja kontakter partene hverandre. 5. Arbeidet skal gjennomføres innen 2 måneder etter rettsaftig sak. 6. Partene bærer selv sine saksomkostninger, og jordskiftekostnadene fordeles av retten. Sted/Dato: Tistedal/ Eier av gnr 145/43: Jostein Marken-Mjølnerød /s Linn Morken-Mjølnerød /s Advokat: Erik Parmer /s Eier av gnr 145/77: Henry Haug /s Advokat: Tormod Bjerkholt /s Fra Østfold Jordskifterett: Arne P. Kynningrød /s Saken utsettes inntil videre. Retten hevet. Halden, Arne P. Kynningrød (sign.) Skolegata Østfold jordskifterett 5

6 RETTSMØTE Møtedag: Sted: På rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: Skolegata - utsatt fra Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er evd av: Til behandling: Parter: Til stede: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 a og bruksordning etter jordskifteloven 2 c Arne P. Kynningrød, som enedommer etter jordskifteloven 9 annet ledd. Overingeniør Ellen Brandstorp Advokat Erik Parmer på vegne av Jostein og Linn Zahl Marken- Mjølnerød 1 Diverse bestemmelser 2 Fordeling av kostnader Som på forrige møte. Rettens leder og protokollfører. Ingen av partene var innkalt. 1 Diverse bestemmelser 1.1 Jordskiftekostnader Jordskiftekostnadene og gebyrer skal dekkes av partene etter bestemmelsene i jordskifteloven 74. På denne bakgrunn utgjør kostnadene følgende: Registreringsgebyr 4 300, - Partsgebyr 3 096, - Grenselengdegebyr Grensemerker Arbeidshjelp Sum 7 396, - Kostnadene er etter rettens skjønn fordelt på partene etter den nytten de enkelte har hatt av saken, jf. jordskifteloven 76. Jordskifteretten har i denne sammenheng lagt til grunn at begge partene har nytte av at tvisten løses, og at nytten er like stor for begge Skolegata Østfold jordskifterett 6

7 Retten setter opp denne kostnadsfordelingen: Gnr./bnr. Eier skal betale 145/43 Jostein og Linn Zahl 3 698, - Marken-Mjølnerød 145/77 Henry Haug 3 698, - SUM 7 396, - har betalt skylder har til gode De pålagte beløpene forfaller til betaling 15 dager fra forkynningsdatoen. 1.2 Avslutning av saken Saken avsluttes i dette møtet. 1.3 Forkynning og mulighet for anke Forkynning skjer etter reglene for postforkynning. Fristen for anke er én måned fra forkynning. Reglene om anke er vedlagt forkynningen. 1.4 Iafttreden Saken trer i aft når den er rettsaftig. Saken er rettsaftig når ankefristen er ute. Dersom saken ankes, blir saken rettsaftig når ankesaken ikke lenger kan ankes. 1.5 Tinglysing Saken vil bli tinglyst på følgende eiendommer i Halden kommune: Gnr 145/43 og gnr 145/77. Kartskisse over rettighetsarealet for adkomst ligger vedlagt i rettsboka. Retten hevet. Sarpsborg, Arne P. Kynningrød (sign.) Skolegata Østfold jordskifterett 7

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.06.2010 Sted: Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen.

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 06.10.2011 klokka 0900. Sted: Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Gnr. 15 i Askøy kommune Påbegynt: 07.11.2013 Avsluttet: 18.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 10.08.2010 Avsluttet: 05.11.2010 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.08.2010 Sted: Kommunehuset på Hansnes

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune.

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune. i-nütyë D A(! Þ 0 r t hi Fi, --ltþj6-2 O JÀr{,?C39 STATENS KARTVER ( Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0031 VAAGE Gnr. 38 i Fjell kommune Påbegynt: 28.03.2011 Avsluttet: 28.03.2011 KJENNELSE Rettsmøtedag: 28.03.2011 Sted: Statens hus i Bergen Sak

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2014-0007 Storsletta, gnr.81 i Nordreisa kommune Påbegynt: 02.07.2014 Avsluttet: 16.02.2015 RETTSBOK Domstol: Nord-Troms jordskifterett Møtedag: 02.07.2014

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 16.03.2006 Avsluttet: 31.03.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.03.2006 Sted: Ungdomshuset Solbrand

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2007-0029 Seterveien Gnr. 29 i Nesodden kommune Påbegynt: 03.04.2008 Avsluttet: 13.11.2008 Akershus og Oslo jordskifterett - org.nr. 874 721 972 SAKSFORBEREDENDE

Detaljer

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem.

TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. TØNSBERG TINGRETT Avsagt: Saksnr.: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg 12-049500TVl-TONS Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. Saken gjelder: Mangler ved fast eiendom Berit Enger Svaberg

Detaljer

Rettsbok for Salten jordskifterett

Rettsbok for Salten jordskifterett Rettsbok for Salten jordskifterett Den 30. april 1996 ble det holdt jordskifterett på Mørkvedgården i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen,

Detaljer

LG-2010-68964. Gulating lagmannsrett Dom DATO: 2011-05-13

LG-2010-68964. Gulating lagmannsrett Dom DATO: 2011-05-13 LG-2010-68964 INSTANS: DATO: 2011-05-13 Gulating lagmannsrett Dom DOKNR/PUBLISERT: LG-2010-68964 STIKKORD: Eiendoms- og bruksrett. Grannelova 10 jfr 2 og vannressursloven 7. SAMMENDRAG: Overvann på et

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11.

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11. Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN Gnr. 75 og 64 i Odda kommune Oppstarta: 09.09.2009 Avslutta: 19.11.2010 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN GNR 75 OG 64Indre Hordaland

Detaljer

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 8. mai 2009 i Oslo tingrett 09-010608TVI-OTIR/06 Tingrettsdommer Dyrehold i borettslag Mette Hertzberg Hovin Borettslag Advokat Torbjørn Fjeldstad

Detaljer

1200-2013-0025 STORLI

1200-2013-0025 STORLI Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0025 STORLI Gnr. 38 i Fusa kommune Oppstarta: 05.09.2013 Avslutta: 30.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 31.03.2008 Saksnr.: Dommere: 07-106872ASI-BORG/03 Lagdommer Kst lagdommer Ekstraordinær lagdommer Inger Wiig Hanne Signe Nymoen Jan Erik Aarsland Olsson

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295, 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 14.09.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 08-185491TVI-AHER/2 Dommer: Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken Saken gjelder: Krav på betaling

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

LA-2004-100402 Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning.

LA-2004-100402 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. Side 1 av 18 LA-2004-100402 INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom DATO: 2005-08-31 PUBLISERT: LA-2004-100402 STIKKORD: Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. SAMMENDRAG: Krav om heving tatt til følge

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 24.02.2011 i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: 11-016621 AS D-GU LA/AVD 1 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Haakon Meyer Kjell Frønsdal Margareth

Detaljer

Samleside jordskifte Heimen Sak 6-2002

Samleside jordskifte Heimen Sak 6-2002 1 Samleside jordskifte Heimen Sak 6-2002 Endre Østby, 02.10.02. Apartado 336, PT-8601-904 LAGOS, Portugal. Registrert postforsendelse til Nord-Trøndelag Jordskifterett, Statens Hus, N-7734 STEINKJER. Sak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø til prøve) mot AmTrust

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. Den 29. januar 2008 ble det av Høgsterett, med dommarane Lund, Coward, Oftedal Broch, Utgård og Øie, i skriftleg sak

NOREGS HØGSTERETT. Den 29. januar 2008 ble det av Høgsterett, med dommarane Lund, Coward, Oftedal Broch, Utgård og Øie, i skriftleg sak NOREGS HØGSTERETT Den 29. januar 2008 ble det av Høgsterett, med dommarane Lund, Coward, Oftedal Broch, Utgård og Øie, i skriftleg sak HR-2008-00183-A, (sak nr. 2007/863), sivil sak, anke, Barlindhaug

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer