BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005"

Transkript

1 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN REV REV Ing. Tor E gil R ossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf

2 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: PLANBESKRIVELSE Generelt Plandokumentene er utarbeidet av Ing. Tor Egil Rossevatn nært samarbeid med oppdragsgiver Cay N. Hovstad, og etter drøfting med Bygland kommune. Tor Egil Rossevatn har vært oppdragsansvarlig og har hatt ansvaret for utformingen av planinnholdet, samt utført den digitale konstruksjonen av detaljreguleringsplanen. Planområde Planområdet omfatter deler av eiendommen gnr. 57 bnr. 1 og dekker et areal på i alt ca. 300 daa. Området ligger på nordsida av Grimsdalsvatn, ca 9km nordøst for Grendi i Bygland kommune. Planområdet omfatter også del av eiendom 59/3 til vinterparkeringsplasser på Hovstad i Bygland kommune. Bakgrunn for planleggingen Det er stor etterspørsel etter hyttetomter i dette området og grunneieren har ønske om å legge til rette for etablering av hyttefelt på eiendommen. Hensikten med planen er å fastlegge detaljene for utbyggingen, herunder vegføringer, tomtegrenser, plassering av bebyggelse, friluftsområder, samt grillplass/ samlingsplass og bryggeanlegg. Forholdet til kommuneplanen I kommuneplanens arealdel er området på eiendom 57/1 merket med nr og 150.4, formålet for området er fritidsbebyggelse. Kommuneplanen stiller krav om detaljreguleringsplan før utbygging kan finne sted. Det andre område som skal nyttes til vinterparkering på eiendom 59/3 er LNF i kommuneplanen. Varsel av planarbeidet, april 2012 Planlegger har vært i dialog med Bygland kommune i forkant av arbeidet, og fikk klarsignal om oppstart av planarbeidet. Naboer, hytteeiere, Bygland kommune og regionale myndigheter blei varslet , med frist for innsending av innspill innen Planarbeidet blei itillegg kunngjort i avisa Setesdølen og på heimesida til Bygland kommune. Det har kommet følgende innspill til planarbeidet: Statens vegvesen bemerker at ved utvidet bruk av skogsbilveg ved fv. 321, hp 01, km 1,638 må avkjørsel/ krysset være opparbeidet i henhold til håndbok 017, veg og gateutforming. Det fokuseres særlig på stigningsforhold og siktsoner. Det må utarbeides plan og profiltegninger av krysset i målestokk 1:500, slik at vegvesenet kan vurdere om krysset/ avkjørselen er tilfredstillende opparbeidet. Vegvesenet minner om den generlle byggegrensen som er 50 meter langs fylkesveg. Det bemerkes også at det ikke er sagt noe om hvor vinterparkering skal være/ anlegges. Vegvesenet forutsetter at parkeringsplassene etableres langs skogsbilvegen, slik at det ikke søkes om etablering av nye avkjørsel/ kryss eller søkes om utvidet bruk i andre punkter langs fylkesvegen. Kommentar: Dagens avkjørsel/ kryss til skogsbilveg fra fylkesveg 321 er tilfredstillende i henhold til håndbok 017, når det gjelder stigningsforhold og siktsoner. Det bemerkes også at vi er nesten på endepunktet for fylkesvegen. Vinterparkering vil bli etablert på eiendommen til utbygger Cay N. Hovstad, 59/3. Her er det allerede opparbeide areal som er egnet til parkering. Avkjørsel/ kryss til fylkesveg 321 har gode siktforhold og brukes idag. Det vises til kart/ prinsippskisse som viser vinterparkeringene. Det må også bemerkes at vi er ved endepunktet på fylkesveg 321 som har veldig liten trafikk.

3 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: Fylkesmannen i Aust-Agder bemerker at det ikke er avsatt areal til bryggeanlegg ut i vannet. Ved opparbeidesle av brygge og grill- samlingsplass må disse gjøres tilgjengelig for allmenheten. Det bemerkes videre at strandsonen langs vassdrag er område som er viktige for almenheten. Byggrensen er i dette området fastsett til 30 meter i kommuneplanen for Bygland kommune. Ferdsel langs Grimdalsvatnet skal gjøres tilgjengelig for allmenheten. Fylkesmannen minner om at all planlegging etter plan- og bygningsloven skal ta estetiske hensyn. Det er krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommentar: Bryggeanlegene vil i all hovedsak etableres på land, kun fundamenter i vannkanten. Allmenheten sine innteresser er hensynstatt i planen. Aust-Agder fylkeskommune har ingen spesielle merknader til detaljreguleringen. De minner om byggegrensen på 30 meter til vassdrag, samt at det må taes estetiske og landskapsmessige hensyn og at det unngås bygging i områder som vil kunne føre til uheldige siluhuettvirkninger. Kommentar: Ingen Norges vassdrag- og energidirektoratet (NVE) bemerker at deler av planområdet er markert som aktsomhetsområde for snøskred. Det må derfor gjøres en konkret vurdering av om det er reell fare for flom eller skred. Kommentar: De områdene som fritidsbebygglese skal etableres på, er ikke utsatt for flom eller skred. Det vises til utarbeidet ROS. Hensynet er forsøkt ivaretatt i planen. Setesdal Miljø & Gjennvinning ber at det blir avsatt nødvendig areal 6x6 meter for avallsbod med tilhørende adkomst/ snumulighter for tunge kjøretøy vederlagsfritt. SMG vil forestå bygging og vedlikehold av avfallsboden. Kommentar: Forholdet vil bli ivaretatt i planen. Veglaget Vatnedalsvegen bemerker at følgende vedtak i styret: Hytteplaner kan ikke gjennomførest før det er en avtale mellom utbygger og veglag. Vedtekter for veglaget er vedlagt. Kommentar: Utbygger Cay N. Hovstad sørger for at forholdet til veglaget blir ivaretatt. Aust-Agder Fylkeskommune, kulturvern har den utført registreringer etter automatiske fredete kulturminer innenfor planområdet og utarbeidet rapport. Undersøkeøsesplikten ansees me dette som oppfylt. Sammendrag fra rapporten: Det ble ikke registrert ytterligere automatiske fredete kulturminner i området. Områdene nord for Grimdalsvatn er bratte og uten interesse. Ved Jørundstjønn er det flatt og landskapet som stiger mot øst er skrint. Kommentar: Siden det ikke ble registret ytterligere funn, er det ikke noe speielt å ta hensyn til i planen. Tilbakemelding offentlig ettersyn, desember 2013 Statens vegvesen bemerker at det ikke er lagt frem dokumentasjon på at avkjørsel til skogsbilveg ved fv. 321, hp 01, km 1,638 tilfredstiller kravene til håndbok 017, veg og gateutforming. Statens vegvesen setter krav om at det må innarbeides rekkefølgekrav i planen om at Statens vegevesen skal godkjenne vertikalgeometrien i avkjøsla mellom skogsbilvegen og fylkesveg 321. En evt. ombygging må gjennomføres før utbygging av hytteområde kan ta til. Siden ikke vinterparkering og renovasjonsbua er regulert inn i planen må det søkes dispensasjon fra bygegrensa, samt utvida bruk av dagens avkjørsel. Vinterparkeringa må ligge minst 6 meter fra vegkant på fylkesveg 321. Det bemerkes også at avkjørsla til nedre parkeringsareal ligg i ei innerkurve med dårlig sikt, og bør bli flytta. Kommentar: Kravene er hensynstatt. Det er varslet oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonbod. Merknadene til Statens vegvesen er ivaretatt. Se under varsel mars 2014 nedenfor. Fylkesmannen i Aust-Agder bemerker at fylkesmannen er utvalgt som prøvefylke til å samordne statlige innsigelser. Innsigelse frå NVE: Tomtene A17 og A18 ligg innenfor aktsemdkart for snøskred. Se uttalelse frå NVE. ROS- analysen skal vise alle forhold om risiko og sårbarhet. Innsigelsen vil bli trekt viss tomtene A17 og A18 blir tatt ut av planen, eller at det blir lagt fram dokumentasjon viser at det ikkje er skredfare der tomtene er plassert, evt vise hvordan området kan sikres. Øvrige merknader: Fylkesmannen bemerker at det er gitt dispensasjon for tilrettelegging av hyttetomt A19 og småbåtanlegg, samt vinterparkeringsplass og renovasjonsbod utenfor planområdet. Vedtaket rundt dispensasjonen er ikke korrekt. Det er ikke gitt dispensasjon for adkomst ned til småbåtanlegget. Det er heller ikke tillatt å gi bestemmelser i reguleringsplanen for tiltak det er gitt dispensasjon for. Fylkesmannen anmoder at det blir meldt

4 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: oppstart av det aktuelle planområde. Saka kan evt. behandles som dispensasjonsak, men den må da følge regelverket. Vedrørende byggegrense, så er det unødvendig å ha denne med utenfor tomtemne. På tomt B18 ser det ut til å være liten plass igjen til bygninger og bør utgå av planen. Kommentar: Kravene er hensynstatt. Tomtene A17, A18 og B18 er tatt ut av planen. Byggegrense er fjernet i LNF området. Det er meldt oppstart på de områdene som ikke inngikk i planområdet (tomt A19, småbåtanlegg, vinterparkering, renovasjonsbod, adkomst til småbåtanlegg, m.m.) Aust-Agder fylkeskommune har ingen spesielle merknader til detaljreguleringen. Kommentar: Ingen Norges vassdrag- og energidirektoratet (NVE) bemerker at de har innsigelse til at deler av området ligger innefor aktsomhetsområde for snøskred. Dette gjelder tomtene A17 og A18. I ROS analysen står det at det ikke er noen fare, men det går ikke fram hvordan detter er vurdert. Kommentar: Kravene er hensynstatt. Tomtene A17og A18 er tatt ut av planen. Setesdal Miljø & Gjennvinning har ingen spesielle merknader til detaljreguleringen. Kommentar: Ingen. Veglaget Vatnedalsvegen bemerker at planen innholder fo mange tilkomstveger langs vatnedalsvegen. Det bør være maks 5-6 tilkomstveger. Langs Vatnedalsvegen bør det reguleres inn tilstrekkelig areal langs veglinja. Det bør opparbeides snøscooterparkering på Hovstad og gjesteparkering ved Grimdalsvatnet. Det bør sees på felles parkeringsanlegg for framtidig hyttefelt, aktuell plassering kan være på toppen av bakkane, ca 3km fra krysset fra fylkesveg 321. Kommentar: Det er varslet oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonbod. Se under varsel mars 2014 nedenfor. Det er regulert inn vegareal langs veglinja gjennom det regulerte område ved Grimsdalen. Utbygger Cay N. Hovstad sørger for at forholdet til veglaget blir ivaretatt.felles parkeringsanlegg for vinterparkering på toppen av bakkane er tatt opp igjennom veglaget. Foreløpig er det ikke kommet fram til en løsning. Det jobbes med å få til en felles parkeringsplass for alle gruinneierne i framtiden. 59/5 Steven McShane bemerker at han som nabo ikke er blitt varslet om oppstart av hyttefeltet eller vinterparkeringsplassene, heller ikke om bruksendring på dyrka mark. Plaseringen av parekringsarealene får store konsekvenser for utsikt, trivsel og ikke iknst sikkerheten til barn. Det vil bli vesentlig større trafikk på fylkeveg 321. McShane bemerker også støy og trafikk nattestid som negativt og ønsker en annen plassering av parkeringsplassene. Kommentar: Planen berørte ikke eiendom 59/5 i oppstartsmeldingenav Nabo blir varslet ved oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonbod. Se under varsel mars 2014 nedenfor. Sigrid Greibrokk bemerker at det er tegnet inn renovasjonsbod på felles opplagsplass for tømmer. Ho påpeker at ikke er spurt om dette (eier denne plassen) og aksepterer ikke dette. Ho påpeker også at vinterparkeringsplassene er lagt på dyrka mark på Hovstad, samt at snøscooterparkering langs Vatnedalsvegen er til stor hinder for tømmersleping. Kommentar: Det er varslet oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonbod. Se under varsel mars 2014 nedenfor.

5 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: /2 Dagfinn Hovstad bemerker at han ikke har motatt nabovarsel om utarbeidelse av reguleringsplanen. Han reagerer på vinterparkeringsplassene og ulempene med bråk og støy disse vil medføre. Kommentar: Planen berørte ikke eiendom 59/2 i oppstartsmeldingen av Det er varslet oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonbod.se under varsel mars 2014 nedenfor. 58/1 Jørund Greibrokk bemerker at det er tegnet inn renovasjonsbod på felles opplagsplass for tømmer. Han påpeker videre at det bør settes krav om 2 P-plasser pr hytte, samt gjesteparkeringsplasser og ikke 1,5 P-plasser pr hytte slik det nå er gjort i planen. Videre bemerker han at det bør stilles krav om teknisk anlegg for tett tank eller rensing, dette for å hindre utslipp av sanitært avløpsvann. Påpeker at adkomsten vinterstid vil i stor grad foregå med snøscooter og dette vil medføre stor scooter trafiikk som må begrenses til kjøring fra parkeringsplass til hytte. Kommentar: Det er varslet oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonbod. Se under varsel mars 2014 nedenfor. Bruk av snscootere må håndteres av Bygland kommune i henhold til gjeldende regelverk. Når det gjelder sanitær forholdene så er det beskrevet at det ikke er tillatt å legge inn vann og at det kun er tillatt med tørrklosett. 1/10 (Åmli) Thor Skjeggedal bemerker at det regulert inn for mange hytter i planen. Påpeker at adkomsten vinterstid vil i stor grad foregå med snøscooter og dette vil medføre stor scooter trafiikk som må begrenses til kjøring fra parkeringsplass til hytte. Han stiller spørsmål til sanitær forholdene og påpeker at disse må foregå i henhold til regelverket. Kommentar: Antall hytter er drøftet og funnet akseptabelt. Bruk av snscootere må håndteres av Bygland kommune i henhold til gjeldende regelverk. Når det gjelder sanitær forholdene så er det beskrevet at det ikke er er tillatt å legge inn vann og at det kun er tillatt med tørrklosett. Det er varslet oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonbod.se under varsel mars 2014 nedenfor. Bygland kommune: I møte mellom kommunen og utbygger/ planlegger ble følgende punkter bemerket av kommunen etter at planen hadde vært på offentlig ettersyn: 1) Det er registrert 2 kulturminne i planen, desse må det leggjast til ei føresegn. Kommunen kjem med forslag til føresegn som vert oversendt til planleggjar. 2) Dei eksisterande utbyggingsområda BFR og BFP gis føresegner. 3) Føremålet Friluftsområde i sjø og vassdrag vert å take ut av planen. Reguleringsområdegrense leggjast langs med vatnet, slik at vatnet ikkje vert ein del av planen. 4) Punkter for hytteplassering vert å take ut av planen. 5) Det leggjast kun inn byggjegrense i utbyggingsføremål til fritidsbebyggelse. 6) Regulere inn eit breiare vegareal. 7) Planleggjar kontaktar NVE for å høyre kva som «trengs» av vurdering for at tomtene A17 og 18 kan klarerast for skredfare utan at tomtene må takast ut av planen. 8) Planleggjar skal sjekke og gjere ei vurdering om det er plass for tomta B18 i høve byggegrense og vegareal. Avstand til vatnet bør sjekkast-det kan førekome avvik frå kart og verkelegheit. Alternativt er at det må lagast særskilde føresegner til denne tomta som bla. storleik på hytte. 9) Det må sjåast på nye løysingar med vinterparkering og søppelbod. 10) Grunneigar og planleggjar går i dialog med andre grunneigarar/veglag for å prøve å kome til ei god løysing som dei fleste tykkjer er ok. Visst dette ikkje førar fram, må det sjåst på nye løysingar på eigen grunn. 11) Det skal meldast oppstart på planarbeid for vinterparkering, søppelbod og det arealet inne ved Grimsdalen som ikkje var avsett i kommuneplanen. Kommentar: Generelt: Det er varslet oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonbod.se under varsel mars 2014 nedenfor. Ellers er kommunen sine merkander ivaretat, se det enkelte punkt. 1) Det er tatt inn bestemmelser om de to kulturminnen i planen. 2) Dei eksisterande utbyggingsområda BFR og BFP er gitt bestemmelser i planen. 3) Føremålet Friluftsområde i sjø og vassdrag er tatt uta av planen. 4) Punkter for hytteplassering er tatt ut av planen. 5) Byggegrense er fjernet utenfor fritidstomtene.. 6) Det er regulert inn et bredere vegareal langs Vatnedalsvegen.. 7) Vedrørende NVE sin innsigelse til tomtene A17 og A18 pga skredfaren. Tomtene A17 og A18 er fjernet frå planen. 8) Tomt B18 er fjernet fra planen. 9) Det er sett på nye løsninger for vinterparkering og søppelbod, samt varslet oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å

6 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: tilrettelegge vinterparkering og renovasjonsbod. 10) Grunneiger har vært i dialog med andre grunneigere/veglag for å prøve å kome til en løsning på vinterparkering. Dette har ikkje ført fram og vinterparkerinegn blir regulert inn på utbygger sin eiendom på Hovstad. Grunneierne i veglaget er enige om å jobbe mot å få tilrettelagt for felles vinterparkering ca 3km inn på Vatnedalsvgen (toppen av bakkane) i framtida. Tidspunkt er forløpig uvist. Vinterparkeringsplassene er nå plassert på 3 ulike arealer. Det er et nytt område med plass til 42 biler som ligger vest for husene på eindom 59/3. Øvrige parkeringsplasser ( 38 stk) er plassert på allerede opparbeidet arealer på eiendommen. Disse arealene er i dag grusplasser som nyttes til lagring av landbruksuttyr, materialer og annet forefallende. Det vil fortsatt være rikelig plass nærmere uthuset til lagring av slikt utstyr, selv om deler av område taes til bruk til vinterparkering. Områdene kan fortsatt nyttes til lagring sommerstid og om vinteren er det ikke aktuelt med så stort område, da utstyr o.l. lagres innendørs. 11) Det er meldt oppstart på planarbeid for vinterparkering, søppelbod og det arealet inne ved Grimsdalen som ikke var avsett i kommuneplanen. Varsel av planarbeidet, mars 2014 Det vises til møte mellom Bygland kommune og utbygger/ planlegger den , der det ble enighet om å melde oppstart på oppstart på planarbeid for vinterparkering, søppelbod på eiendom 59/3 på Hovstad, samt det arealet på eiendom 59/3 inne ved Grimsdalen som ikke var avsett i kommuneplanen. Naboer, hytteeiere, Bygland kommune og regionale myndigheter blei varslet , med frist for innsending av innspill innen Planarbeidet blei itillegg kunngjort i avisa Setesdølen og på heimesida til Bygland kommune. Det har kommet følgende innspill til planarbeidet: Statens vegvesen bemerker at vinterparkeringa må ligge minst 6 meter fra vegkant på fylkesveg 321. Det bemerkes også at avkjørsla til nedre parkeringsareal ligg i ei innerkurve med dårlig sikt, og bør bli flytta. I avkjørslene må det reguleres inn nødvendige siktsoner, j.fr. Håndbok 017. Det må itillegg inngå tekst i planens bestemmelser angående at det ikke er tillatt med beplantning eller terrreng innefor siktsone høyere enn 0,5 meter. Det ikke er lagt frem dokumentasjon på at avkjørsel til skogsbilveg ved fv. 321, hp 01, km 1,638 tilfredstiller kravene til håndbok 017, veg og gateutforming. Statens vegvesen setter krav om at det må innarbeides rekkefølgekrav i planen om at Statens vegevesen skal godkjenne vertikalgeometrien i avkjøsla mellom skogsbilvegen og fylkesveg 321. En evt. ombygging må gjennomføres før utbygging av hytteområde kan ta til. Kommentar: Kravene er hensynstatt. Parkeringsarealene er regulert minst 6 meter frå vegkant på fylkesveg 321. Siktsoner er regulert inn og teksten vedrørende at det ikke må finnes beplantning eller terreng høyere enn 0,5 meter i siktsonen er tatt inn i planens bestemmelser. Det samme gjelder rekkefølgekravet angående avkjørsel til Vatnedalsvegen fra fylkesveg 321. Aust-Agder fylkeskommune bemerker at det er behov for arkeologiske registreinger for å avklare forholdet til potensielle uregisterte automatiske fredete kulturminner. Det bemerkes videre at parkeringsplassene er lagt til et område som består av eldre gårdsbebyggelse. Opparbeidelse av nye parkeringsplasser bør utformes slik at de ikke forringer eksisterende bygningsmiljø. Kommentar: I epost datert 4. juni 2014 skriver rådgiver Frank Allan Juhl at en befaring av områdetere utført og behovet for en arkeologisk registrering anses ikke for nødvendig. Øvrige krav er hensynstatt så langt som mulig. Norges vassdrag- og energidirektoratet (NVE) bemerker at innsigelsen fra når planen var til offentlig ettersyn opprettholdes. Deler av området ligger innefor aktsomhetsområde for snøskred. Dette gjelder tomtene A17 og A18. I ROS analysen står det at det ikke er noen fare, men det går ikke fram hvordan detter er vurdert. Kommentar: Kravene er hensynstatt. Tomtene A17og A18 er tatt ut av planen. Setesdal Miljø & Gjennvinning (SMG) påpeker at det må opparbeides areal for avfallsbod, samt sikre adkomstveg, snumuligheter for stor bil. Befaring med utbygger er gjennomført og plassering for ny bod er funnet tilfredstillende. SMG krever at ny bod ferdigstilles før bygging blir ingangsatt og ber om at området ved avfallsbod blir brøytet. Kommentar: Utbygger, SMG og Bygland kommune har sammen funnet egnet plassering av avfallsbod. Boden plasseres utenfor reguleringsplan, nærmere bestemt mellom Grendi og Hovstad på kommunal tomt.

7 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: /2 Dagfinn Hovstad har ingen merknader til planen for eiendom 57/1, viser for øvrig til merknader sendt inn til Bygland kommune i brev datert Når det gjelder eiendom 59/3 er også mine kommentarer/ innspill gitt i det samme brev som er sendt kommunen. Kommentar: Kravet om varsling er ivaretatt igjennom varsling av planarbeid datert Vinterparkeringspalssen er nå flyttett lengre bort fra eiendommen til Dagfinn Hovstad. Halvparten av parkeringsplassene er lagt vesentlig lengre fra Dagfinn Hovstad. Etter en totalvurdering bør nå ulempene for nabo Dagfinn Hovstad være minimalisert. Grunnlagsmateriale Reguleringslanen er fremstilt digitalt på et kart i målestokk 1:2000 med 5m ekvidistanse. I tillegg til grundige feltbefaringer og innmålinger er det utført en registrering av landskapselementer innenfor planområdet. I planleggingen har det vært lagt avgjørende vekt på landskapstilpassing. Arealdisponering Hytter I reguleringsplanen er det avsatt i alt 51 hyttetomter. Tomtestørrelse varierer mellom 1000 og 1500 m 2. Det er lagt vekt på å samle noen av hyttene i grupper, avhengig av topografi, adkomstforhold og slik at større sammenhengende friluftsområder kan beholdes. Det planlegges å legge til rette for lavstandardhytter. Utbyggingen vil foregå i flere trinn, med utgangspunkt i bygging av veger og etablering av anlegg. Oversikt over antall hytter i hvert delfelt: Område A B Antall hytter Sum 51 Adkomst, parkering Adkomst blir fylkesveg 321 til Hovstad fra riksveg 9 ved Grendi. Ved Hovstad er det ca 9 km fra snuplassen på fylkesvegen og inn til Grimsdalsvatn på skogsbilveg/ privat veg (Vatnedalsvegen). Denne vegen vil bli benyttet som sommerveg. Vinterstid vil det bli parkering på parkeringsplassene på eiendom 59/3 ved Hovstad. Det anlegges atkomstveg fram til nesten alle hytter i både område A og B. Unntaket er 3 tomter i område A (A9-A11) og 4 tomter i område B (B27og B33-B35). Vegene vil få en relativt enkel standard og det er lagt betydelig vekt på god terrengtilpassing. Stigningsforholdene vil ikke noe sted være større enn 1:10. I område A og B skal hver hytte ha plass til 2 biloppstillingsplasser på egen tomt. Stikkvegene inn til hyttene må ha en tilnærmet horisontal vegstrekning på 5m der den kommer ut på vegen. Til hyttene A9-A11, B27 og B33-B35 anlegges det felles parkeringsplasser. I fra felles parkeringsplasser blir det gangadkomst frem til hyttene. Hver hytte skal ha biloppstillingsplass til 2 biler pr. tomt på felles parkeringsplassene. Siden skogsbilvegen Vatnedalsvegen er privat veg og den normalt ikke blir holdt åpen om vinteren, vil de bli etablert vinterparkering rett sørøst for avkjørselen til skogsbilvegen. Området til vinterparkering ligger på garden til utbygger Cay N. Hovstad, 59/3. Her er det allerede arealer til parkering av biler vinterstid til ca 40 biler. Parkeringsplassen til de resterende bilene vil bli etablert/ utvidet i takt med antall fradelte tomter, totalt 80 P-plasser.

8 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: Skogbruk Skogbruksområdet på reguleringsplanen består av de arealer som ikke forutsettes blir utsatt for spesielle inngrep. Det er i reguleringsbestemmelsene fastsatt at vegetasjonen i dette området i hovedtrekk skal beholdes. Området kan benyttes til tradisjonelt friluftsliv. Tekniske anlegg For tomtene kan vannforsyningen eventuelt bli ordnet ved felles borehull for deler av området, eller felles for grupper av hytter. Det kan også etableres vannposter/ brønner for enkelte hytter. Det tillates ikke å legge inn vatn i hyttene. Tørrklosett er tillatt i området. Spillvann må ikke tømmest slik at det er til skade for andre. Takvann forutsettes drenert til grunnen. Støy Gjennomføring av bebyggelsesplanen vil ikke medføre støynivå over de angitte maksimalgrenser for noen del av området. Det er derfor ikke behov for noen form for skjermingstiltak. Risiko- og sårbarhetsvurderinger Etter det vi kjenner til, er det ingen grunn til å forvente at det innenfor planområdet, eller som en følge av det som er planlagt i området, vil inntreffe spesielle uønskede hendelser som kan representere fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier eller viktige samfunnsmessige funksjoner ut over det som blir ivaretatt i kommunens generelle beredskapsplanlegging. Vedlagt følger en risiko og sårbarhetsanalyse, samt sjekkliste for aktuelle ROS-tema som er fylt ut for det aktuelle planområdet. Denne er datert , ligger som vedlegg 2. Universiell utforming Hytteområdet skal så langt som mulig bygges etter prinsippene i universiell utforming, dvs. at omgivelsene og hyttetomtene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så mange som overhode mulig. Vegene i feltet vil ikke ha stigningsforhold brattere enn 1:12 (kun enkelte korte partier med 1:10). Det skal arbeides for at eventuelle turstier også tilrettelegges etter samme prinsipp. Konsekvenser for barn og unges oppvekstvilkår Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil ikke medføre spesielle endringer i barn og unges oppvekstvilkår. Det finnes tilstrekkelige arealer for lek og aktivitet innenfor planområdet. Ingen arealer er i dag benyttet til lek. Eiken Revidert etter tilbakemelding fra kommunen, sak Revidert etter plan og bygningsrådets behandling Revidert etter offentlig ettersyn Ing. Tor Egil Rossevatn Ing. Tor Egil Rossevatn Ing. Tor Egil Rossevatn

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

SMIEBAKKEN, HÆGELAND

SMIEBAKKEN, HÆGELAND VENNESLA KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMIEBAKKEN, HÆGELAND PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 10.05.2014 Ingeniør Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Email:tor.egil.rossevatn@vabb.no

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR «BJONSKOG PRIVATALMENNING - HYTTEFELT VED NORDRE ESPETJERN» Reguleringsplanen for Nordre Espetjern ble vedtatt 19.06.1986.

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 REGULERINGSPLAN FOR Skjeftesosen hyttefelt Selbu kommune Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 Medleasorgaorsasjoa for skogeiere i Ifore og Rowsrtal Sor-Troadelag. Nord-Tro delog. Nordlood og Treor NI 114 6.13 14031

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

Reguleringsplan for Åmdalsvik Hyttefelt i Gulen kommune

Reguleringsplan for Åmdalsvik Hyttefelt i Gulen kommune Reguleringsplan for Åmdalsvik Hyttefelt i Gulen kommune Del av utmark under Gnr 40. PLAN ID: 14112012004 Dokument B Vedtekter/ bestemmelser Dokumenter i saken: A Planskildring B Vedtekter 01.07.2014 (

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Kommentar: Dette er forsøkt imøtekommet ved å samle seg mest mulig om et felles flytebryggeanlegg i den sørlige delen av bukta.

Kommentar: Dette er forsøkt imøtekommet ved å samle seg mest mulig om et felles flytebryggeanlegg i den sørlige delen av bukta. 6311 (C LYNGDALKOMMUNE v/ plansjef Stein Erik Watne Postboks 353 4577 LYNGDAL Flekkefjord, 19.04.2014 Reguleringsplan for Svennevikbukta innkomne merknader Viser til e-post fra deg med innkomne merknader.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE. Feste Lillehammer as landskapsarkitekter mnla

REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE. Feste Lillehammer as landskapsarkitekter mnla REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE landskapsarkitekter mnla Januar 2003 Revidert oktober 2003 2 Innhold 1.0 INNLEDNING 2.0 FOTO FRA OMRÅDET 3.0 BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLANEN

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Furuneset hyttefelt Tingvoll kommune Eiendom: gnr.149 bnr.1 Grunneier: Bjørner Ørstad

REGULERINGSPLAN FOR Furuneset hyttefelt Tingvoll kommune Eiendom: gnr.149 bnr.1 Grunneier: Bjørner Ørstad REGULERINGSPLAN FOR Furuneset hyttefelt Tingvoll kommune Eiendom: gnr.149 bnr.1 Grunneier: Bjørner Ørstad Revidert 22.04.2008 1 Innholdsfortegnelse 1. Byggeområde... 3 1.1 Fritidsbebyggelse... 3 1.1.1.

Detaljer

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget Reguleringsplan for Langbråten hyttefelt Drangedal kommune Beskrivelse av planforslaget Innholdsfortegnelse Hensikten med planen... 3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 Utbyggingsavtaler...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse til Bebyggelsesplan for Gamlebu

Planbeskrivelse til Bebyggelsesplan for Gamlebu Planbeskrivelse til Bebyggelsesplan for Gamlebu Kristiansand 2009-05-12 Revidert etter offentlig ettersyn, 2011-08-17 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Tiltaket... 3 Tiltakshaver

Detaljer

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle Kva seier lova: 11-7 nr 5 Landbruks,-natur-og friluftsformål Underformål a)areal for nødvendige tiltak for landbruk

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Reguleringsbestemmelser...2 1. Byggeområde...2 1.1 Fritidsbebyggelse...2 a) Grad av utnytting...2 b) Terrengtilpassing/vegetasjon...2 c) Estetikk...2 d) Avløp...2 2. Landbruksområder...3

Detaljer

- REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE

- REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE INNHOLD REGULERINGSBESTEMMELSER... 3 PLANOMRÅDET REGULERES TIL FORMÅLENE:... 3 PLANGJENNOMFØRING.... 3 1 BYGGEOMRÅDER... 3 FRITIDSBEBYGGELSE...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1

KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1 KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for bygningsrådets godkjenning: Disse bestemmelser er i henhold til plan

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3, I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE.

DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3, I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE. DETALJREGULERING AV EIENDOM GNR. 14, BNR. 3, I MUNKEFJORD, SØR- VARANGER KOMMUNE. Planbeskrivelse PlanID: 2011010 Saksnummer: 10/1246 Dato: 23.08.11 Revidert: 24.05.12 Varsel om oppstart: 16.01.09 Førstegangsbehandling:

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.2008 Planutvalg ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØYNA, 2. GANGS BEHANDLING A B C D E F G Bakgrunn for saken Uttalelser med kommentarer til varslingen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TYVOLLEN HYTTEGREND,

PLANBESKRIVELSE TYVOLLEN HYTTEGREND, PLANBESKRIVELSE TYVOLLEN HYTTEGREND, GNR. 3 BNR. 2 Røros kommune Oppdragsgiver: Sverre Tyvold, 7079 TRONDHEIM Utarbeidet av BESKRIVELSE/AVGRENSNING. Området ligger i Rugldalen i Røros kommune, og grenser

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen REGULERINGSPLAN Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen Meløy kommune Merknadshefte Region nord Dato: Mai 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Reguleringsplan... 2 1.2 Offentlig ettersyn... 2 1.3 Informasjonsarbeid...

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011 118/11 PRA

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011 118/11 PRA FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/1524 Arkiv: L12, 202/1, 202/7, 202/9 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE)

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) REGULERINGSPLAN SOLHEIMSBEITET A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) KOPI AV: VARSLING NABOLISTER

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3.

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. EIER: Torgeir Selås INNHOLD: - Planbeskrivelse - Reguleringsbestemmelser - Plankart reguleringsplan M 1:1000 AT- Plan AS

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer