Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100"

Transkript

1 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN REV REV Haddeland, 4596 EIKEN Tlf

2 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: PLANBESKRIVELSE Generelt Plandokumentene er utarbeidet av nært samarbeid med oppdragsgiver Cay N. Hovstad, og etter drøfting med Bygland kommune. Tor Egil Rossevatn har vært oppdragsansvarlig og har hatt ansvaret for utformingen av planinnholdet, samt utført den digitale konstruksjonen av detaljreguleringsplanen. Planområde Planområdet omfatter deler av eiendommen gnr. 57 bnr. 1 og dekker et areal på i alt ca. 300 daa. Området ligger på nordsida av Grimsdalsvatn, ca 9km nordøst for Grendi i Bygland kommune. Planområdet omfatter også del av eiendom 59/3 til vinterparkeringsplasser på Hovstad i Bygland kommune. Bakgrunn for planleggingen Det er stor etterspørsel etter hyttetomter i dette området og grunneieren har ønske om å legge til rette for etablering av hyttefelt på eiendommen. Hensikten med planen er å fastlegge detaljene for utbyggingen, herunder vegføringer, tomtegrenser, plassering av bebyggelse, friluftsområder, samt grillplass/ samlingsplass og bryggeanlegg. Forholdet til kommuneplanen I kommuneplanens arealdel er området på eiendom 57/1 merket med nr og 150.4, formålet for området er fritidsbebyggelse. Kommuneplanen stiller krav om detaljreguleringsplan før utbygging kan finne sted. Det andre område som skal nyttes til vinterparkering på eiendom 59/3 er LNF i kommuneplanen. Varsel av planarbeidet, april 2012 Planlegger har vært i dialog med Bygland kommune i forkant av arbeidet, og fikk klarsignal om oppstart av planarbeidet. Naboer, hytteeiere, Bygland kommune og regionale myndigheter blei varslet , med frist for innsending av innspill innen Planarbeidet blei itillegg kunngjort i avisa Setesdølen og på heimesida til Bygland kommune. Det har kommet følgende innspill til planarbeidet: Statens vegvesen bemerker at ved utvidet bruk av skogsbilveg ved fv. 321, hp 01, km 1,638 må avkjørsel/ krysset være opparbeidet i henhold til håndbok 017, veg og gateutforming. Det fokuseres særlig på stigningsforhold og siktsoner. Det må utarbeides plan og profiltegninger av krysset i målestokk 1:500, slik at vegvesenet kan vurdere om krysset/ avkjørselen er tilfredstillende opparbeidet. Vegvesenet minner om den generlle byggegrensen som er 50 meter langs fylkesveg. Det bemerkes også at det ikke er sagt noe om hvor vinterparkering skal være/ anlegges. Vegvesenet forutsetter at parkeringsplassene etableres langs skogsbilvegen, slik at det ikke søkes om etablering av nye avkjørsel/ kryss eller søkes om utvidet bruk i andre punkter langs fylkesvegen. Kommentar: Dagens avkjørsel/ kryss til skogsbilveg fra fylkesveg 321 er tilfredstillende i henhold til håndbok 017, når det gjelder stigningsforhold og siktsoner. Det bemerkes også at vi er nesten på endepunktet for fylkesvegen. Vinterparkering vil bli etablert på eiendommen til utbygger Cay N. Hovstad, 59/3. Her er det allerede opparbeide areal som er egnet til parkering. Avkjørsel/ kryss til fylkesveg 321 har gode siktforhold og brukes idag. Det vises til kart/ prinsippskisse som viser vinterparkeringene. Det må også bemerkes at vi er ved endepunktet på fylkesveg 321 som har veldig liten trafikk.

3 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: Fylkesmannen i Aust-Agder bemerker at det ikke er avsatt areal til bryggeanlegg ut i vannet. Ved opparbeidesle av brygge og grill- samlingsplass må disse gjøres tilgjengelig for allmenheten. Det bemerkes videre at strandsonen langs vassdrag er område som er viktige for almenheten. Byggrensen er i dette området fastsett til 30 meter i kommuneplanen for Bygland kommune. Ferdsel langs Grimdalsvatnet skal gjøres tilgjengelig for allmenheten. Fylkesmannen minner om at all planlegging etter plan- og bygningsloven skal ta estetiske hensyn. Det er krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommentar: Bryggeanlegene vil i all hovedsak etableres på land, kun fundamenter i vannkanten. Allmenheten sine innteresser er hensynstatt i planen. Aust-Agder fylkeskommune har ingen spesielle merknader til detaljreguleringen. De minner om byggegrensen på 30 meter til vassdrag, samt at det må taes estetiske og landskapsmessige hensyn og at det unngås bygging i områder som vil kunne føre til uheldige siluhuettvirkninger. Kommentar: Ingen Norges vassdrag- og energidirektoratet (NVE) bemerker at deler av planområdet er markert som aktsomhetsområde for snøskred. Det må derfor gjøres en konkret vurdering av om det er reell fare for flom eller skred. Kommentar: De områdene som fritidsbebygglese skal etableres på, er ikke utsatt for flom eller skred. Det vises til utarbeidet ROS. Hensynet er forsøkt ivaretatt i planen. Setesdal Miljø & Gjennvinning ber at det blir avsatt nødvendig areal 6x6 meter for avallsbod med tilhørende adkomst/ snumulighter for tunge kjøretøy vederlagsfritt. SMG vil forestå bygging og vedlikehold av avfallsboden. Kommentar: Forholdet vil bli ivaretatt i planen. Veglaget Vatnedalsvegen bemerker at følgende vedtak i styret: Hytteplaner kan ikke gjennomførest før det er en avtale mellom utbygger og veglag. Vedtekter for veglaget er vedlagt. Kommentar: Utbygger Cay N. Hovstad sørger for at forholdet til veglaget blir ivaretatt.

4 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: Aust-Agder Fylkeskommune, kulturvern har den utført registreringer etter automatiske fredete kulturminer innenfor planområdet og utarbeidet rapport. Undersøkeøsesplikten ansees me dette som oppfylt. Sammendrag fra rapporten: Det ble ikke registrert ytterligere automatiske fredete kulturminner i området. Områdene nord for Grimdalsvatn er bratte og uten interesse. Ved Jørundstjønn er det flatt og landskapet som stiger mot øst er skrint. Kommentar: Siden det ikke ble registret ytterligere funn, er det ikke noe speielt å ta hensyn til i planen. Tilbakemelding offentlig ettersyn, desember 2013 Statens vegvesen bemerker at det ikke er lagt frem dokumentasjon på at avkjørsel til skogsbilveg ved fv. 321, hp 01, km 1,638 tilfredstiller kravene til håndbok 017, veg og gateutforming. Statens vegvesen setter krav om at det må innarbeides rekkefølgekrav i planen om at Statens vegevesen skal godkjenne vertikalgeometrien i avkjøsla mellom skogsbilvegen og fylkesveg 321. En evt. ombygging må gjennomføres før utbygging av hytteområde kan ta til. Siden ikke vinterparkering og renovasjonsbua er regulert inn i planen må det søkes dispensasjon fra bygegrensa, samt utvida bruk av dagens avkjørsel. Vinterparkeringa må ligge minst 6 meter fra vegkant på fylkesveg 321. Det bemerkes også at avkjørsla til nedre parkeringsareal ligg i ei innerkurve med dårlig sikt, og bør bli flytta. Kommentar: Kravene er hensynstatt. Det er varslet oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonbod. Merknadene til Statens vegvesen er ivaretatt. Se under varsel mars 2014 nedenfor. Fylkesmannen i Aust-Agder bemerker at fylkesmannen er utvalgt som prøvefylke til å samordne statlige innsigelser. Innsigelse frå NVE: Tomtene A17 og A18 ligg innenfor aktsemdkart for snøskred. Se uttalelse frå NVE. ROS- analysen skal vise alle forhold om risiko og sårbarhet. Innsigelsen vil bli trekt viss tomtene A17 og A18 blir tatt ut av planen, eller at det blir lagt fram dokumentasjon viser at det ikkje er skredfare der tomtene er plassert, evt vise hvordan området kan sikres. Øvrige merknader: Fylkesmannen bemerker at det er gitt dispensasjon for tilrettelegging av hyttetomt A19 og småbåtanlegg, samt vinterparkeringsplass og renovasjonsbod utenfor planområdet. Vedtaket rundt dispensasjonen er

5 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: ikke korrekt. Det er ikke gitt dispensasjon for adkomst ned til småbåtanlegget. Det er heller ikke tillatt å gi bestemmelser i reguleringsplanen for tiltak det er gitt dispensasjon for. Fylkesmannen anmoder at det blir meldt oppstart av det aktuelle planområde. Saka kan evt. behandles som dispensasjonsak, men den må da følge regelverket. Vedrørende byggegrense, så er det unødvendig å ha denne med utenfor tomtemne. På tomt B18 ser det ut til å være liten plass igjen til bygninger og bør utgå av planen. Kommentar: Kravene er hensynstatt. Tomtene A17, A18 og B18 er tatt ut av planen. Byggegrense er fjernet i LNF området. Det er meldt oppstart på de områdene som ikke inngikk i planområdet (tomt A19, småbåtanlegg, vinterparkering, renovasjonsbod, adkomst til småbåtanlegg, m.m.) Aust-Agder fylkeskommune har ingen spesielle merknader til detaljreguleringen. Kommentar: Ingen Norges vassdrag- og energidirektoratet (NVE) bemerker at de har innsigelse til at deler av området ligger innefor aktsomhetsområde for snøskred. Dette gjelder tomtene A17 og A18. I ROS analysen står det at det ikke er noen fare, men det går ikke fram hvordan detter er vurdert. Kommentar: Kravene er hensynstatt. Tomtene A17og A18 er tatt ut av planen. Setesdal Miljø & Gjennvinning har ingen spesielle merknader til detaljreguleringen. Kommentar: Ingen. Veglaget Vatnedalsvegen bemerker at planen innholder fo mange tilkomstveger langs vatnedalsvegen. Det bør være maks 5-6 tilkomstveger. Langs Vatnedalsvegen bør det reguleres inn tilstrekkelig areal langs veglinja. Det bør opparbeides snøscooterparkering på Hovstad og gjesteparkering ved Grimdalsvatnet. Det bør sees på felles parkeringsanlegg for framtidig hyttefelt, aktuell plassering kan være på toppen av bakkane, ca 3km fra krysset fra fylkesveg 321. Kommentar: Det er varslet oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonbod. Se under varsel mars 2014 nedenfor. Det er regulert inn vegareal langs veglinja gjennom det regulerte område ved Grimsdalen. Utbygger Cay N. Hovstad sørger for at forholdet til veglaget blir ivaretatt.felles parkeringsanlegg for vinterparkering på toppen av bakkane er tatt opp igjennom veglaget. Foreløpig er det ikke kommet fram til en løsning. Det jobbes med å få til en felles parkeringsplass for alle gruinneierne i framtiden. 59/5 Steven McShane bemerker at han som nabo ikke er blitt varslet om oppstart av hyttefeltet eller vinterparkeringsplassene, heller ikke om bruksendring på dyrka mark. Plaseringen av parekringsarealene får store konsekvenser for utsikt, trivsel og ikke iknst sikkerheten til barn. Det vil bli vesentlig større trafikk på fylkeveg 321. McShane bemerker også støy og trafikk nattestid som negativt og ønsker en annen plassering av parkeringsplassene. Kommentar: Planen berørte ikke eiendom 59/5 i oppstartsmeldingenav Nabo blir varslet ved oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonbod. Se under varsel mars 2014 nedenfor. Sigrid Greibrokk bemerker at det er tegnet inn renovasjonsbod på felles opplagsplass for tømmer. Ho påpeker at ikke er spurt om dette (eier denne plassen) og aksepterer ikke dette. Ho påpeker også at vinterparkeringsplassene er lagt på dyrka mark på Hovstad, samt at snøscooterparkering langs Vatnedalsvegen er til stor hinder for tømmersleping. Kommentar: Det er varslet oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonbod. Se under varsel mars 2014 nedenfor.

6 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: /2 Dagfinn Hovstad bemerker at han ikke har motatt nabovarsel om utarbeidelse av reguleringsplanen. Han reagerer på vinterparkeringsplassene og ulempene med bråk og støy disse vil medføre. Kommentar: Planen berørte ikke eiendom 59/2 i oppstartsmeldingen av Det er varslet oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonbod.se under varsel mars 2014 nedenfor. 58/1 Jørund Greibrokk bemerker at det er tegnet inn renovasjonsbod på felles opplagsplass for tømmer. Han påpeker videre at det bør settes krav om 2 P-plasser pr hytte, samt gjesteparkeringsplasser og ikke 1,5 P-plasser pr hytte slik det nå er gjort i planen. Videre bemerker han at det bør stilles krav om teknisk anlegg for tett tank eller rensing, dette for å hindre utslipp av sanitært avløpsvann. Påpeker at adkomsten vinterstid vil i stor grad foregå med snøscooter og dette vil medføre stor scooter trafiikk som må begrenses til kjøring fra parkeringsplass til hytte. Kommentar: Det er varslet oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonbod.

7 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: Se under varsel mars 2014 nedenfor. Bruk av snscootere må håndteres av Bygland kommune i henhold til gjeldende regelverk. Når det gjelder sanitær forholdene så er det beskrevet at det ikke er tillatt å legge inn vann og at det kun er tillatt med tørrklosett. 1/10 (Åmli) Thor Skjeggedal bemerker at det regulert inn for mange hytter i planen. Påpeker at adkomsten vinterstid vil i stor grad foregå med snøscooter og dette vil medføre stor scooter trafiikk som må begrenses til kjøring fra parkeringsplass til hytte. Han stiller spørsmål til sanitær forholdene og påpeker at disse må foregå i henhold til regelverket. Kommentar: Antall hytter er drøftet og funnet akseptabelt. Bruk av snscootere må håndteres av Bygland kommune i henhold til gjeldende regelverk. Når det gjelder sanitær forholdene så er det beskrevet at det ikke er er tillatt å legge inn vann og at det kun er tillatt med tørrklosett. Det er varslet oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonbod.se under varsel mars 2014 nedenfor. Bygland kommune: I møte mellom kommunen og utbygger/ planlegger ble følgende punkter bemerket av kommunen etter at planen hadde vært på offentlig ettersyn: 1) Det er registrert 2 kulturminne i planen, desse må det leggjast til ei føresegn. Kommunen kjem med forslag til føresegn som vert oversendt til planleggjar. 2) Dei eksisterande utbyggingsområda BFR og BFP gis føresegner. 3) Føremålet Friluftsområde i sjø og vassdrag vert å take ut av planen. Reguleringsområdegrense leggjast langs med vatnet, slik at vatnet ikkje vert ein del av planen. 4) Punkter for hytteplassering vert å take ut av planen. 5) Det leggjast kun inn byggjegrense i utbyggingsføremål til fritidsbebyggelse. 6) Regulere inn eit breiare vegareal. 7) Planleggjar kontaktar NVE for å høyre kva som «trengs» av vurdering for at tomtene A17 og 18 kan klarerast for skredfare utan at tomtene må takast ut av planen. 8) Planleggjar skal sjekke og gjere ei vurdering om det er plass for tomta B18 i høve byggegrense og vegareal. Avstand til vatnet bør sjekkast-det kan førekome avvik frå kart og verkelegheit. Alternativt er at det må lagast særskilde føresegner til denne tomta som bla. storleik på hytte. 9) Det må sjåast på nye løysingar med vinterparkering og søppelbod. 10) Grunneigar og planleggjar går i dialog med andre grunneigarar/veglag for å prøve å kome til ei god løysing som dei fleste tykkjer er ok. Visst dette ikkje førar fram, må det sjåst på nye løysingar på eigen grunn. 11) Det skal meldast oppstart på planarbeid for vinterparkering, søppelbod og det arealet inne ved Grimsdalen som ikkje var avsett i kommuneplanen. Kommentar: Generelt: Det er varslet oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonbod.se under varsel mars 2014 nedenfor. Ellers er kommunen sine merkander ivaretat, se det enkelte punkt.

8 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: ) Det er tatt inn bestemmelser om de to kulturminnen i planen. 2) Dei eksisterande utbyggingsområda BFR og BFP er gitt bestemmelser i planen. 3) Føremålet Friluftsområde i sjø og vassdrag er tatt uta av planen. 4) Punkter for hytteplassering er tatt ut av planen. 5) Byggegrense er fjernet utenfor fritidstomtene.. 6) Det er regulert inn et bredere vegareal langs Vatnedalsvegen.. 7) Vedrørende NVE sin innsigelse til tomtene A17 og A18 pga skredfaren. Tomtene A17 og A18 er fjernet frå planen. 8) Tomt B18 er fjernet fra planen. 9) Det er sett på nye løsninger for vinterparkering og søppelbod, samt varslet oppstart på detaljreguleringsplan på Hovstad, for å tilrettelegge vinterparkering og renovasjonsbod. 10) Grunneiger har vært i dialog med andre grunneigere/veglag for å prøve å kome til en løsning på vinterparkering. Dette har ikkje ført fram og vinterparkerinegn blir regulert inn på utbygger sin eiendom på Hovstad. Grunneierne i veglaget er enige om å jobbe mot å få tilrettelagt for felles vinterparkering ca 3km inn på Vatnedalsvgen (toppen av bakkane) i framtida. Tidspunkt er forløpig uvist. Vinterparkeringsplassene er nå plassert på 3 ulike arealer. Det er et nytt område med plass til 42 biler som ligger vest for husene på eindom 59/3. Øvrige parkeringsplasser ( 38 stk) er plassert på allerede opparbeidet arealer på eiendommen. Disse arealene er i dag grusplasser som nyttes til lagring av landbruksuttyr, materialer og annet forefallende. Det vil fortsatt være rikelig plass nærmere uthuset til lagring av slikt utstyr, selv om deler av område taes til bruk til vinterparkering. Områdene kan fortsatt nyttes til lagring sommerstid og om vinteren er det ikke aktuelt med så stort område, da utstyr o.l. lagres innendørs. 11) Det er meldt oppstart på planarbeid for vinterparkering, søppelbod og det arealet inne ved Grimsdalen som ikke var avsett i kommuneplanen. Varsel av planarbeidet, mars 2014 Det vises til møte mellom Bygland kommune og utbygger/ planlegger den , der det ble enighet om å melde oppstart på oppstart på planarbeid for vinterparkering, søppelbod på eiendom 59/3 på Hovstad, samt det arealet på eiendom 59/3 inne ved Grimsdalen som ikke var avsett i kommuneplanen. Naboer, hytteeiere, Bygland kommune og regionale myndigheter blei varslet , med frist for innsending av innspill innen Planarbeidet blei itillegg kunngjort i avisa Setesdølen og på heimesida til Bygland kommune. Det har kommet følgende innspill til planarbeidet: Statens vegvesen bemerker at vinterparkeringa må ligge minst 6 meter fra vegkant på fylkesveg 321. Det bemerkes også at avkjørsla til nedre parkeringsareal ligg i ei innerkurve med dårlig sikt, og bør bli flytta. I avkjørslene må det reguleres inn nødvendige siktsoner, j.fr. Håndbok 017. Det må itillegg inngå tekst i planens bestemmelser angående at det ikke er tillatt med beplantning eller terrreng innefor siktsone høyere enn 0,5 meter.

9 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: Det ikke er lagt frem dokumentasjon på at avkjørsel til skogsbilveg ved fv. 321, hp 01, km 1,638 tilfredstiller kravene til håndbok 017, veg og gateutforming. Statens vegvesen setter krav om at det må innarbeides rekkefølgekrav i planen om at Statens vegevesen skal godkjenne vertikalgeometrien i avkjøsla mellom skogsbilvegen og fylkesveg 321. En evt. ombygging må gjennomføres før utbygging av hytteområde kan ta til. Kommentar: Kravene er hensynstatt. Parkeringsarealene er regulert minst 6 meter frå vegkant på fylkesveg 321. Siktsoner er regulert inn og teksten vedrørende at det ikke må finnes beplantning eller terreng høyere enn 0,5 meter i siktsonen er tatt inn i planens bestemmelser. Det samme gjelder rekkefølgekravet angående avkjørsel til Vatnedalsvegen fra fylkesveg 321. Aust-Agder fylkeskommune bemerker at det er behov for arkeologiske registreinger for å avklare forholdet til potensielle uregisterte automatiske fredete kulturminner. Det bemerkes videre at parkeringsplassene er lagt til et område som består av eldre gårdsbebyggelse. Opparbeidelse av nye parkeringsplasser bør utformes slik at de ikke forringer eksisterende bygningsmiljø. Kommentar: I epost datert 4. juni 2014 skriver rådgiver Frank Allan Juhl at en befaring av områdetere utført og behovet for en arkeologisk registrering anses ikke for nødvendig. Øvrige krav er hensynstatt så langt som mulig. Norges vassdrag- og energidirektoratet (NVE) bemerker at innsigelsen fra når planen var til offentlig ettersyn opprettholdes. Deler av området ligger innefor aktsomhetsområde for snøskred. Dette gjelder tomtene A17 og A18. I ROS analysen står det at det ikke er noen fare, men det går ikke fram hvordan detter er vurdert. Kommentar: Kravene er hensynstatt. Tomtene A17og A18 er tatt ut av planen. Setesdal Miljø & Gjennvinning (SMG) påpeker at det må opparbeides areal for avfallsbod, samt sikre adkomstveg, snumuligheter for stor bil. Befaring med utbygger er gjennomført og plassering for ny bod er funnet tilfredstillende. SMG krever at ny bod ferdigstilles før bygging blir ingangsatt og ber om at området ved avfallsbod blir brøytet. Kommentar: Utbygger, SMG og Bygland kommune har sammen funnet egnet plassering av avfallsbod. Boden plasseres utenfor reguleringsplan, nærmere bestemt mellom Grendi og Hovstad på kommunal tomt. 59/2 Dagfinn Hovstad har ingen merknader til planen for eiendom 57/1, viser for øvrig til merknader sendt inn til Bygland kommune i brev datert Når det gjelder eiendom 59/3 er også mine kommentarer/ innspill gitt i det samme brev som er sendt kommunen. Kommentar: Kravet om varsling er ivaretatt igjennom varsling av planarbeid datert Vinterparkeringspalssen er nå flyttett lengre bort fra eiendommen til Dagfinn Hovstad. Halvparten av parkeringsplassene er lagt vesentlig lengre fra Dagfinn Hovstad. Etter en totalvurdering bør nå ulempene for nabo Dagfinn Hovstad være minimalisert. Grunnlagsmateriale Reguleringslanen er fremstilt digitalt på et kart i målestokk 1:2000 med 5m ekvidistanse. I tillegg til grundige feltbefaringer og innmålinger er det utført en registrering av landskapselementer innenfor planområdet. I planleggingen har det vært lagt avgjørende vekt på landskapstilpassing. Arealdisponering Hytter I reguleringsplanen er det avsatt i alt 51 hyttetomter. Tomtestørrelse varierer mellom 1000 og 1500 m 2. Det er lagt vekt på å samle noen av hyttene i grupper, avhengig av topografi, adkomstforhold og slik at større sammenhengende friluftsområder kan beholdes. Det planlegges å legge til rette for lavstandardhytter. Utbyggingen vil foregå i flere trinn, med utgangspunkt i bygging av veger og etablering av anlegg. Oversikt over antall hytter i hvert delfelt: Område Antall hytter A 17

10 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: B 34 Sum 51 Adkomst, parkering Adkomst blir fylkesveg 321 til Hovstad fra riksveg 9 ved Grendi. Ved Hovstad er det ca 9 km fra snuplassen på fylkesvegen og inn til Grimsdalsvatn på skogsbilveg/ privat veg (Vatnedalsvegen). Denne vegen vil bli benyttet som sommerveg. Vinterstid vil det bli parkering på parkeringsplassene på eiendom 59/3 ved Hovstad. Det anlegges atkomstveg fram til nesten alle hytter i både område A og B. Unntaket er 3 tomter i område A (A9-A11) og 4 tomter i område B (B27og B33-B35). Vegene vil få en relativt enkel standard og det er lagt betydelig vekt på god terrengtilpassing. Stigningsforholdene vil ikke noe sted være større enn 1:10. I område A og B skal hver hytte ha plass til 2 biloppstillingsplasser på egen tomt. Stikkvegene inn til hyttene må ha en tilnærmet horisontal vegstrekning på 5m der den kommer ut på vegen. Til hyttene A9-A11, B27 og B33-B35 anlegges det felles parkeringsplasser. I fra felles parkeringsplasser blir det gangadkomst frem til hyttene. Hver hytte skal ha biloppstillingsplass til 2 biler pr. tomt på felles parkeringsplassene. Siden skogsbilvegen Vatnedalsvegen er privat veg og den normalt ikke blir holdt åpen om vinteren, vil de bli etablert vinterparkering rett sørøst for avkjørselen til skogsbilvegen. Området til vinterparkering ligger på garden til utbygger Cay N. Hovstad, 59/3. Her er det allerede arealer til parkering av biler vinterstid til ca 40 biler. Parkeringsplassen til de resterende bilene vil bli etablert/ utvidet i takt med antall fradelte tomter, totalt 80 P-plasser. Skogbruk Skogbruksområdet på reguleringsplanen består av de arealer som ikke forutsettes blir utsatt for spesielle inngrep. Det er i reguleringsbestemmelsene fastsatt at vegetasjonen i dette området i hovedtrekk skal beholdes. Området kan benyttes til tradisjonelt friluftsliv. Tekniske anlegg For tomtene kan vannforsyningen eventuelt bli ordnet ved felles borehull for deler av området, eller felles for grupper av hytter. Det kan også etableres vannposter/ brønner for enkelte hytter. Det tillates ikke å legge inn vatn i hyttene. Tørrklosett er tillatt i området. Spillvann må ikke tømmest slik at det er til skade for andre. Takvann forutsettes drenert til grunnen. Støy Gjennomføring av bebyggelsesplanen vil ikke medføre støynivå over de angitte maksimalgrenser for noen del av området. Det er derfor ikke behov for noen form for skjermingstiltak. Risiko- og sårbarhetsvurderinger Etter det vi kjenner til, er det ingen grunn til å forvente at det innenfor planområdet, eller som en følge av det som er planlagt i området, vil inntreffe spesielle uønskede hendelser som kan representere fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier eller viktige samfunnsmessige funksjoner ut over det som blir ivaretatt i kommunens generelle beredskapsplanlegging. Vedlagt følger en risiko og sårbarhetsanalyse, samt sjekkliste for aktuelle ROS-tema som er fylt ut for det aktuelle planområdet. Denne er datert , ligger som vedlegg 2.

11 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: Universiell utforming Hytteområdet skal så langt som mulig bygges etter prinsippene i universiell utforming, dvs. at omgivelsene og hyttetomtene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så mange som overhode mulig. Vegene i feltet vil ikke ha stigningsforhold brattere enn 1:12 (kun enkelte korte partier med 1:10). Det skal arbeides for at eventuelle turstier også tilrettelegges etter samme prinsipp. Konsekvenser for barn og unges oppvekstvilkår Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil ikke medføre spesielle endringer i barn og unges oppvekstvilkår. Det finnes tilstrekkelige arealer for lek og aktivitet innenfor planområdet. Ingen arealer er i dag benyttet til lek. Eiken Revidert etter tilbakemelding fra kommunen, sak Revidert etter plan og bygningsrådets behandling Revidert etter offentlig ettersyn

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE /JouraipostID: Arkiv sakd.: 10/1236 12/3234 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet II Sak nr.: 070112 I PLAN- OG UTVIKLINGS UTVALG I I Saksbehandler: Jan Erik Johansen I

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer