STUTT SAMANDRAG or SOGA AAT I,M(ING KYRKJA, Av JOH. LITLESKARE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUTT SAMANDRAG or SOGA AAT I,M(ING KYRKJA, Av JOH. LITLESKARE."

Transkript

1 STUTT SAMANDRAG or SOGA AAT I,M(ING KYRKJA, Av JOH. LITLESKARE. VED MYKING KYRKJA SIN 70,DE AAREMALSDAG VIL DER MELDA seg SPIIRSMAAL t'm DEI KYRKJELEGE TILSTAND I FARNE TIDER, FOR DET VAR IKKJE EIT NYTT PAAFUNN I 1860 AT BYGDERNE RLINDT AUSTFJORDEN BYGDE seg NY KYRKJA PAA MYKING. NgT KYRKJA PAA MYKING_KIRKIA A MIKINGOM_ SOM DEN CAMALNORSKE NAMNEFORMI VAR* HADDE DAA I 600 AAR VORE IiIITTPUNKTET I DESSE BYGDERNE SITT RELIGIoSE OG KULTURELLE LIV, OG ER DENNE KYRKJA ME NO ER I DEN 3. KYRKJA I II{YKING SOKN. NAAR DET FYRSTE GONG VART BYGD KYRKJA KANN IKKJE SIKKERT SEGJAST. DET GAMLE KYRKJEREKNESKAP,.BJ6RGYNJAR KALFSKINN.' ].330-HEV KIRKIA A }NTKINGOM I REGISTERET, MEN DET PAGINA SOM LINDAAS OG I"N:KING VAR SKREVET PAA ER VEKKE. ME VEIT BERRE AT DEN FYRSTE IVff](ING KYRKJA VAR EI STAVKYRKJA OG HO STOD PAA DEN GAII{LE KYRKJEGARDEN. DETTE FORTEL THOMAS VON VESTEN ANGELL, KAPPELAN TIL LINDAAS T75A_63. ANNO 1606 ER IVIYKING TR.E(IRKE BYGET. DA DEN DAV,IERENDE STAVKIRKE FORMEDELST ELDE BLEV NEDREVET". MEN SANDNES OG AUSTRHEIM STAVKYRKJER HEV HAVT STORRE ELDE OG ER ENDAA TIDLEGARE NEDREVNE. DET ER DET MANGS PROV PAA som IKKJE KAN TAKAST MED I DETIE 5TUTTE YVERSYNET, LINDAAS STEINKYRKJA VAR DEN ELDSTE AV ALLE I LINDAAS PRESTEGJELD. DEN GAII{I.E SEGN AT DEN FYRSTE IVIyI(ING KYRKJA STOD PAA FLATEN BURTANFYRE DER NO KYRKJA STEND ER IKKJE TRUANDE, FOR SAME HR. ANGELL VEIT AA FORTELJA AT DER SYNTE VISNER ETTER DEN STAVKYRKJA, LIDT NORDUM DER KYRKJA FRAA 1606 STOD.DAAPSFONTEN SOM NO ER I MYKING KYRKJA ER BERRE SKAALA AV DEN TONTEN SOT"I HoYRDE STAVKYRKJA TIL, OG HOYRER EfiER STILEN TIL T2OO TALET, OG DERMED HEV ME PAALAG TIDI DAA DEN FYRSTE KYRKJA I MYKING VAR BYGT. SOM ALLE GUDS HUS MED INNVIGD ALTER HADDE HO sin EIGEN PREST SOII'I HADDE BUSTADEN sin PAA II{YKING OG TOK LANDSKYLL AV HEILE GARDEN OG DESSUTEN AV DESSE GARDARNE: NORDRE FJELDSB6-TVEIT-NEVDAL-SVINDAL-SKAUGE- II{YR. DEN MILLOMALDERSKE LANDSKYLL- som VAR HOG* VEIT ME IKKJE. MEN JMF. MED 15OO TALETS REKNESKAPER FOR HEILE NORDHORDLAND HEV MYKINGPRESTEN HAVT SAME INNKOMA som 1 ANDRE JAMNSTORE SOKNER. HAN HADDE INGI LgN AV STATEN- BERRE LANDSKYLL AV DEI NEMNDE 6 GARDAR OG DERTIL SIN PART AV DEN AARLEGE KYRKJETIEND. ETTER MANNADAUDEN GJEKK ALL LANDSKYLL NED- OFTE MED 2/3_ PRESTESKAPET DdYDDE UT OG IM(ING KYRKJA HADDE IKKJE LENGER sin EIGEN PREST MED MESSE KVAR HELG, MEN VART DREGEN INN I DET STORE LINDAA,S PRESTEGJELD OG FEKK PREIK 5,_6. KVAR SUNDAG. DAA MYKING STAVKYRKJA NESTE GONG DLIKKAR UPP I GAMAL SKRIFT ER I EIT VERDSLEG SKATTEMANNTAL ] TILHOVE SJUAARSKRIGEW LAUT KYRKJA, PRESTARNE OG EIGANDE BdNDER BETALA HALVDELEN AV 5I INNKOMA I KRIGSSKATT ELLER SOM DET HEITER " LANDEHJELP'' TIL DANSKEKONGEN. DAA BETALAR BASTE PAA RODLAND_ KYRKJEVERGEN- 6 RIGSDALAR_LIDT MTNDRE ENN LINDAAS BETALAR_KYRKJA HEV ALTSO I 1563 EI INNKOMA PAA 12 RIGSDALAR, SOM ER EIN STOR s{x'i EfiER DEN TIDS FENGEVERD ( EI KU KOSTAR 1_2 RIGSDALAR) ' SISTE GONG HO M6TER OS5 I SKRIFT ER 1585 DER HO BETALAR DOI,IKYRKJESKATT(CATEDRATICUM) 2 PUND SMdR_ DET VIL SEGJA MEST AV ALLE I PRESTEGJELDET, OG I EIT RKNESKAP 1598 DER ME F,[R

2 VITA AT HO INKJE HADDE JORDEGODS. ( DET ER BERRE I'IYKING_ AUSTRHEIM OG LINDAAS I HEILE NORDHORDLAND SOM IKKJE HEV JORD_ OG SO HERLO OG FANA, MEN DEI SISTE STOD I EI SERSTODA DAA DEI VAR KONGELEGE KAPELLER- OG DERTIL FER ME VITA AT DEI HADDE KORNTIEND AARLEG : ].0 TDR HAVRE, SMAATIEND 4 MARK OG 7 SKILLING, OG SO EIGDE HO 24 KYR som STOD PAA LEIGA HJAA BONDERNE OG GAV 6 RIGSDALAR AARLEG. ALLE POSTAR ER HOGARE ENN LINDAA5. HER ER DAA MESTEPARTEN AV DET ME VEIT IJI4 IVfi i<ing STAVKYRKJA. INKJE VAR HO AV DEI ALLERSTORSTE OG INKJE AV DEI MINSTE, },IED H6G TORNET{ REISNING, MED GAVLAR OG SPIR OG UTBYGG SOM ME KANN SJAA DET PAA FA}{TOFT OG BORGUND STAVKYRKJA. VEGGJER OG TAK TEKTE MED SPON, DET VIL SEGJA HALVRLNDE TJOREBREDDE TRELAPPAR AKKURAT SOM EIT HUSTAK AV VOSSASKIFER. 50 VART HO NEDTEKEN 1606_ AV ALDER ILLA FAREN_ OG NY KYRKJA BYGT AV SLETT4KSA TIMBER* SKIPET 23 ALEN LANGT OG 15 ALEN BREIDT, KORET II ALEN LANGT OG 12 ALEN BREIDT MED TAARN " SOM VAR T'RA GRLTNDEN OPFoRT,', DHT VIL SEGJA STOD ATTI{ED GAVLEN-- IKKJE TAKET- OG HADDE VAAPENHUS I TAARNFOTEN. TAARNET SI GRUNNFLATA VAR 3 X 7 ALEN OG HADDE EIN " HALS" ELLER AVSATS OPPE LNDER HJELMEN ELLER.'TAARNHUEN,,_ NOKO SOM VAR SJELDSYI.TT I DEN TIDI. TAARNET VAR TEKT MED SPON OG MAATTE NEDTAKAST 1686_ BERRE 80 AAR EfiER DET VAR OPPBYGT, ELLES VAR VEL BAADE SPONTEKKJING OG BINDINGSVERKET AV DEI GAMLE STAVKYRKJNVIATERIALANE, C}G DAA HEV ME FORKLARING PAA ALDERDOMEN. HgGT PAA LANGVEGGJERNE VAR DEI SMAA L'IOSOPNINGARNE' MED FARGA GLAS OG LUKER FOR. EIT AV GLASI HADDE NAMNET " HR. HANS HESSE ANNO T6A7" (SOKNEPRESTEN). I GAVLVEGGEN BAK ALTERET VAR DER OG EIT GLAS_ NOKO SOM IKKJE VAR VANLEGT I DEI DAGAR. KYRKJA VAR KLEDD MED BREIDE TJoREBRTDDE BORD, FESTE MED TRENAGLAR. TAKET FAA KORET VAR TEKT MED PANNESTEIN,![EN TAKET PAA KYRKJESKIPET VAR AV TJoREBREDDE BORD_ PAA UPP OG NED_ MED SUTAK UNDER. INNVENDES HADDE KYRKJA FLAT LEM PAA BJELKAR. LANGS ETTER MITTGANGEN VAR 3 STAVAR PAA KVAR SIDA. DEI STOD PAA EIN TJUKK SVILL SOM LAG UTANFYRE STOLEDoRANE OG DEI BAR 2 DRAGARAR som BJELKARNE LAAG PAA. DEI VART UPPSETTE 1668 AVDI LEMBJELKARNE VAR FOR SMEKRE. PAA BJELKARNE VAR DER MAALTE BIBELORD MED SVART SKRIFT OG GOTISKE BOKSTAVAR. EG HEV LESE: " NAAR DU BEDER GAK IND I DIT LONKAMMER OCH LUK DOREN TIL, OCH DIN FADER som ser I LdNDOM SKAL BETALE DIG AABENBARE". LM{I4EN VAR KVITMAALT UPPUNDER. VEGGJERNE VAR KVIT_MAALTE OG ETTER RENE5AN5ETIDI sin STIL STAFERTE MED SLYNGROSER OG BI-BELSKE BILETE, UTFORT I AARI OG FRA SAME TID ER PREIKESTOLEN SOM ME SER FOR O5S IDAG. DEN HADDE LYDHATT ELLER LYDHIMMEL YVER SEG, OG AT"TRASTE UNDER LYDHATTEN HANG DER EIT KRUSITIKS som MAA VERA FRAA SAME TID som FREIKESTOLEN. STOLESTADERNE PAA GOLVET VAR YVERF./RDE FRAA DEN GAMLE STAVKYRKJA. STOLEVANGEN VAR MYKJE HoGARE ENN DoRERNE OG ENDA I EIT RUNDT HOVUD LIT SKORET I SEINGOTIKENS FINE ORNA}'IENTER. DET ER DEI GAMLE HoGSETEsToLPAR s0i4 GJENG ATT og ER KOMNE INN I KYRKJA og FENGE EIT ENDAA MEIR HOGTIDSAMT BRUK, YVER INNGANGSDdRI VAR EIT LITE TVERGALERI OG ETTER KVART SOM., FOLKETALET AUKA BYGDE VELSTANDS_BFNDER HOGSETE_STOLAR', UPPE PAA

3 LANGVNGGJERNE. T)ET VAR SMAA SIDEGAI,ERI ELLER MESTA SOM EIN LITEN "ALTAN" MED TROPPA OPP TIL KVAR. INNVENTARET VAR MESTEPARTEN YVERFORD FRAA DEN GAS,ILE STAVKYRKJA. 2 SMAA KLOKKER, DAAPSFONTEN MED FOT UNDER OG LOK PAA. E]T LITE ALTERSKAAP (ALTERTAVLE) MED EMALJE OG FORGYLDTE UTSKAARNE BILETE. (HYRDERNE SOM HOLDT NATTEVAKT OVER DERES HJORD" SEGJER ANGELL. "ER TEINET ENGELEN GABRIEL AT HILSE,]OMF'RLI MARIA MED DISSE ORD; AVE MARIA PLENA AUSTRIIEN' FRAMFYRE ALTERET VAR EIT ANTEPENDIT'M- MILLOMALDNRSK MAALARSTYKKJE FAA LERET. DET STOD PAA PLASSEN SIN 50 LENGE KYRKJA STOD. " NEDE VED CHORET STAAR EN FORGYLDT STANG 4 A 5 ALEN LANG. SOM ER EN RELIKVIE AF BEMELDTE MUNKEKIRKE. PAA STANGENS OVERSTE SPIDSE STAAR FESTET EN FORGYLDT TR.EPLADE. BONDEN KALDER DETTE MJNKEFYND ANSEENDE DET S()M EN STOR HELLIGDOM" ( HEV VORE EIN PROSESJONSSTAV). DEN VAR I KYRKJA I ].840 AARI_ KALK OG DISK AV SYLV MAA OG VERA FRAA M]LLOMALDEREN, FOR FOTEN PAA KALKEN HEV GOTISK FORM. DEN MAA VERA VoLT TALET LMEN AT EIN KANN SJAA DET AV REKNESKAPERNE. MEN I DEI ELDSTE INVENTARLISTER SEGJEST VEGTI AA VERA 22 LAD, SEINARE ER VEGTI 24 LOD OG DESSUTEN SYNER SKAALI ELLER STAUPET 1600 TALET SINE FORMER. I 1699 GAV SOKNEPRESTEN.JOHAN MADSEN EIN NY ALTERDUK OG 1705 HEV ALMLIEN LAGT IHOP TIL EIN NY MESSEHAGEL.' AF RODT BLOMMET FLOSS MED HVIDT ATLASKET KCTRS OG GULL GALONER. '' ETTER PRIS OG M;$iGDE PAA MATERIALARNE HEV DET VORE EIT PRAKTVERK. DEN VAR HEIMEARBEIDT. I 1709 FEKK TAARNET HANE OG FI,SY IFRAA AUSTEREIM KYRKJA. SLIK VAR MYKING KYRKJA FRAM TIL L725. DAA ENDA ALLE REKNESKAPER. DANSKEKONGEN SELDE ALLE KYRKJOR FOR AA BETALA KRIGSSKULDI OG HOFFET SIN OVLIVNAD. LINDAAS HOVUDKYRKJA MED sandnes, LYGRE OG AUSTREIM ANEKSER OG FEDJE KAPELL MED LANDSKYLL 06 TIENDE, STORFE OG KYRKJELEICA VART SELDE PAA AUKSJON 1724 FAR 235 RIGSDALAR TIL ERIK NILSEN LEGANGER. DENNE AUK5JON OG DEI ANDRE KYRKJEAUK5JONAR HEV DET MED seg AT KJoPAREN ER gin SOM HEV PENGAR TILGODE HJAA KONGEN ENTEN FOR LAAN ELLER LIPTENT LON. NIELS LEGANGER HADDE LAANT KONGEN 2OO RIGSDALAR T LTLA SOM IKKJE VAR ATTBETALT OG DERTIL SKULDIG RENTA FOR 1.0 AAR 20 RIGSDALAR. HAN KJOPTE FOR AA BERGA SITT OG BETALA BERRE 15 RIGSDALAR_ RESTEN GJEKK PAA SKULD. DAA HAN HEV HAVT TRONG FOR PENGAR SO TRANSPORTERAR HAN SKOYTET OG T{EILE EIGENDOMEN MED DET SAME TIL DANKERT DANKERTSEN FOR DET SAMA som KJOPESIJMEN VAR. DANKERT VAR EIN BYMANN MED MYKJE JORDEIGA. NOKO AV DET CRdTELEGASTE VED DENNE HANDELEN ER FEDJE KAPELL SOM INGEN TIEND ELLEF INNKOMA HADDE MEN EIT GRLINDFOND PAA RIGSDALAR SoM PISKARAR OG SJgTMENNER HADDE SKOTE TIL T TRONGE TIDER. DETTE TOK KONGEN TIL SEG SO NER SOM 2OO R]GSDALAR som KAPELLET SKULDE HAVA UR6RT. FRAA DANKERT DANKERTSEN KOM LINDAAS HOVUDKYRKJA MED ALLE ANEKSER OG FEDJE KAFELL NIELS 5I EIGA OG PAA AUKSJON I STERVBUET ErfER HAN VART DEI SELDE TIL PROKURATOR HANS OTTESEN FOR 390 RIGSDALAR, MEN HAN LYT AARET ETTER TAKA LAAN PAA 2OO RIGSDALAR HJAAMADAMESOpHIESAL.PEDERJoRGENSENoGGJEVA

4 PI,NTOBLIGASJON I KYRKJORNE. PAA DENNE AUKSJON VAR KYRKJORNE UPROPTE MED ALT TILLIGGENDE_ OGSO LEIGEKYR OG SMALER. EIN PROKURATOR SPURDE IJM KYRNE VERKELEG FANST- DET VAR VANLEGVIS AT DEI FRIVATE EIGARAR HUTLA VEKK ALLE KYRKJEKRdTERI- DAA SVARA BTSPEN, SOM VAR TlL STADES OG PAASAAG AT ALT GJEKK REGTIG TIL- AT SKULDE DET VANTA NOKO PAA DET UPPGJEVNE TALET, SKULDE KJoPARANE FAA ATTBETALT 3 RIGSDALAR FOR KVAR KU AV STERVBUET. UNDER DENNE EIGAREN slo TORA NED I TAARNET OG KNUSTE DET 50 DET MAATTE BYGGJAST AV NY:TT L749. FIER FEKK BoNDERNE OG ANDRE KYRKJER VERA MED AA BERA KOSTNADEN. FOR AA FAA TENA MEST MOGELEGT PAA KYRKJORNE SELDE 5O HANS OTTESEN KYRKJORNE MED DET 5O}4 LAAG TIL DEI, EI OG E]. MYKING KYRKJA MED TIENO OG KRgTER VART KJOFT AV I',TAG. LUDV. DAAE*SOKNEPREST TIL LINDAAS. HAN VAR EIN RlK MANN, EIGDH 20 GARDAR OG 6 KYRKJER" I HANS 51STE LEVEAAR BRANN LINDAAS PRESTEGARD UPP. HAN FLYTJA 50 TIL MELINGEN PAA 5LETNE, som HAN EIGDE. HER D6YDDE HAN, OG STUTT TID ETTER KONA HANS. DRLIDE CATHARINA. PAA AUKSJONEN I STERVBUET DEIRA 1]- AIJGUST I7B7 VART SO MYKING KYRKJA SELD FOR 250 RIGSDALAR TIL KAPTE]N HANS HENDRIK HORNEMANN HOLCH. MERKANDE ER DET AT DER ENDAA VAR 18 KYR OG 9 SMALAR SOM HO VAR {JPPROPT MED_'' HVORAF DOG NOGET MANGLER". KAPTEIN HOLCH D./YDDE OG MYKING KYRI{JA GJEKK YVER TIL DOTTER rians_ JOMFRU HENRIETTE MARGRETE HOLCH UT)I LERVIGEN_ VED ARVESKIFTE 30 APRIL ).823. HO SKIYTER HELVTI AV KYRKJA I FRAA SEG SAME AARET ( HO MAA VERA FENGELAUS) DEN ]-. JULI, TIL ANDEFS LARSEN TVEDTEN (HANDALEN) FOR 2OO SPESIDALAR, OG HAN SKoYTER IFRAA seg FOR DET SAME som HAN GAV TIL LARS OLSEN HODNEKVAM DEN 4. AUGUST 1848, DEN ANDRE HELVTI VART HENRIKKA MARGRETE HOLCH SITJANDE MED TIL 1. DESEMBER L84L DER HO SKOYTER PARTEN TlL OLE ANDER5EN MYKINGHELLEN FOR 2OO SPESIDALER. KYRKJA VAR NO EICD AV 2 BoNDER I MYKING5OKN*HO VAR PAA VEG HEIMATT. I JC}MT,RU HOLCH SI TID HADDE I-IYKING KYRKJA ENDAA I EIGA 15 KJYR, 11 SAUER OG 2 GEITER, som VAR PAA LEIGA HJAA ANDERS ANDERSEN KAARDAL SOM HADDE KJgPT SEG, ELLER BYGSLA, JORD I BO SOKN I LAVIK PRESTEGJELD. DEI KYRKJELEGE STYRESMAKTER HADDE I II{ANGE AAR MAKSLA PAA EI LOV UM KYRKJORNE SIN STORLEIK ETTER FOLKETALET I SOKNERNE. LOVUTKASTET VART FYRELAGT ALLE HERADSTYRE I LANDET. SOM TVINGA KRAVET NED DET DEI VANN. LOVI VART VEDTEKI PAA STORTINGET 24. SEPTEMBER 185]. OG TOK MED ElN GONG TIL AA VERKA I MYKING. DER HADDE VORE KLAGA PAA FLEIRE VISITASM#TE BAADE FOR HUSATRENGD I KYRKJA OG FAA KYRKJEGARDEN. NY KYRKJEGARD VART UPPARBEIDT,SOM HJELPEKYRKJEGARD, DER NO KYRKJA STEND I J.g4B. KYRKJEEIGARARNE VART TTLSPIJRDE GJENOM PROSTEN OG ORDFORAREN TiM DEI VILDE BYGGJA PAA DEN GAMLE ELLER YVERLATE HO. DETTE FORDE TIL AT DEI 5A SEG VILJUGE TIL AA set,ja KYRK.]A TIL SOKNELYDEN, CIG PAA FORMANN OG REPRESENTANTMOTE DEN 21. JULI 1'857 KJPPTE SOKNELYDEN KYRKJA MED ALT som TILH6YRER TOR 290 SPESIDALAR. DEI 90 DALARNE SKLILDE BETALAST, UTEN RENTER, TIL 5T. HANSDAG N.EsTE AAR OG RESTEN STANDA PAA RENTA HJAA SELJARARNE OG BETALAST I AARLEGE AVDRAG MED 25 DALAR. TIL AA GREIDA UTLOGA VEDTOK DEI AA LIGNA UT 60 SKILLING PAA KVAR SKYLDALAR(DEI

5 BY(]STE IKH"TE LENGER ENN STAVE}I RAKI{ I PENGESPURSMAAL). KYRKJA 5I LJTLENNIGSTID VAR ENDE. I DENNE TIDI HADDE HO TENGE EIN SKOGTEIG AV BERTEL STSFFENSEN HINDENES. DET ER RORANDE AA SJAA KORLEIS BONDERNE HELDT KYRATALET OPPE( VED GAAVER ) OG GJEV ANDRE TING TIL KYRKJA ALT MEDAN HO I 130 AAR MED 5I EIGA OG INNKOMA LAUT TENA PRIVATE VERDSLEGE HUGMAAL. SPURSMAALETIM MEIR KYRKJEROM VAR HERMED IKKJE LOYST OG PAA EIT REPR.ESENTANTMOTE FOR }TYKING SOKN 1-5. DEI]HMBER HVOR DET FANDTES AT DER IKKE VAR ANLEDNING T]L VED TILBYGNING ELLER NYE LEMMERS OPFORELSE AT AFHJELPE DENNE MANGEL,' VEDTOK MOTET OG BYGGJA NY KYRKJA AV TRE VED DEN NYE KYRKJEGARDEN, OG FENGEKOSTNAI]SN UTLIGNAST PAA I4ATRIKULNN. MEN PLIKTARBEIDET ETTER MANNTAL. D. V' S. LIKT PAA ALLE' OG FRAt'fl(stYRING AV STEIN TIL GRIJNNMUR SKIJLDE TAKA TIL STRAKS, "HVCIRIMOD ARBEIDET MED KIRKENS OPToMRING UDSETTES I NOGLE AAR AT FORDELE UDGIFTERNE PAA ET LH\IGERE TIDSRUM''. DERTIL VEDTOK DEl AA LAANA 1OOO SPESIDALAR I,. OPLYSNINGSV.ESENETS FOND',, I.{EN SAMSTUNDES LIGNA UT EIN 5PE5IDALE OG 60 SKILLING PAA KVAR SKYLDDALE. DAA REPRESENTANTANE FOR MTKING SOKN NESTE GONG KOM SAMAN 6 ' APRIL ].853 MAATTE DEI BdYGJA seg FOR EIT STERKT FOLKEYNSKJE I SOKNET AA FAA KYRKJA BYGT I STEIN ISTADENFYRE AV TRE OG GJERA UMATT VEDTAKET UM BYGGJING AV TREKYRKJE. DERMED KIJNDE BONDERNE FAA ARBEIDA SEG FRI ISTADEN FYRE DEN STT]RE UTLIGNING I PENGAR PAA MATRiKULEN, 06 REPR,ESENTANTARNE HELDT DTTTE RIMELEGT" I ET SAA FATTIGT SOGN SOM MYKING, I"iVi-iR INDTE(TERNE ER SMAA I.'IEN ARBEIDSLOSHETEN ER sror" DAA SAMSTUNDES GRUNNEIGAREN VILDE VERA RIMELEG PAA DEN STEIN HAN LET TIL, VEDTOK DEI AA BYGGJA AV STEIN, OG KVT\R GARDBRUKAR SKULDE KOYRA FRAM EIN HALV KIJBIKFAMN ELLER BETALA 3 SPD. sam*stundes VART VALD DEN FYRSTE OMBUDSMANN ELLER VERGE ETTER 1.40 AAR- OLE A. MYKINGHELLEN' OG 50 VALDE DEl SERS REKNESKAPSF6RAR OG KASSERAR FOR ByGG.IEARBEIDEf, ;sne nn n. REIKERAAS. KVAR SKULDE L6NAST MED HALVANNAN DALE FOR AARET. STIFTSDIREKSJONEN HEV TYKT AT MYKINGS REPRESENTANTSSKAP SINE VEDTAK VAR FOR VAKLANDE OG SENDER SAKI GJENOM PROVSTIET TIL ORDFORAREN OG BED DEI'' FATTE EN ENDELICJ BESLUTNING OI4 OPFdRELSE AF EN NY KIRKE FOR MYKING SOGN,.,soLEISATDEITVoTIDLEGAREVEDTAKVARTMAGTSSLAUSE. KOM FYRE I MOTE 29. AUGUST 1853, DER DEI HELDT FAST PAA SIT SISTE VEDTAK AT KYRKJA SKULDE BYGG.]AsT AV STEIN ETTER TEIKNING som VART VEDLAGT OG KOSTNADEN UTLIGNAST PAA MATRIKULEN MED EIN SPESIDALAR OG 60 SKILLING PAA KVAR SKYLDDALAR, PLTKTARBEIDET GJERAST ETTER MANNTAL_ PAALAG ].4 DAGSVERK PAA KVAR MANN UTANFYRE TRANSPC}RTEN, som SKULDE REKNAST TIL EIN HALV KUBIK_ FAMN PAA SKYLONAI,NN. NAAR ARBEIDET VART SETT IGONG TIL VINTERS MEINTi DEI AA VERA FERDIG TIL ISTADENFOR SOM FoR VEDTEKE,1OOODALAR,SKLILDEDERLAANASTl2CODAJ'AR'KOSTNADEN REKNA DEl TIL 25OO spd., OG DERAV MEINTES DEl AA SPARA 75T' SPD, VED PLIKTARBEIDE, OG VEDTAKE"T GJEKK TIL STTFTSDIREKSJONEN. NO GJEKK YVER EIT AAR ME INGEN TING H6YRER' STIFTSDIREKSJONEN GRANSIiAR TEIKNING OG KOMMUNESTYRET 5IT SISTE VEDTAK OG SENDER DET TIL"REGJERINGENS KIRKEDEPARTEMENT'' SOM FINNYMSETINGVEDTEIKNINGASOMDEIVILHAVAONNORLEIS'OG GJENOM STIFTS_DIREKSJONEN VART SAKI SENDT SOKNEPREST HVEDING DEN28.APRILIE54SoM16.AUGUSTSENDERHoTILoRDFoRARENSoM HADDESAKIFYREIMoTEDENg.SEPTE},IBERSAMEAAR' STATSKONNUi<ToN GROSCH HADDE VORE KYRKJEDEPARTEMENTET 5IN KONSULENT OG HAT TEIKNINGI, MED SINE FRAMLAG TIL FORANDRING

6 INNE bijaa DIREKSJONEN FOF KGL. NCJRSKE TEGNESKCLE. KYRKJA. som VAR PLANLAGT MED SIDEGALERI, VILDE STATSKONDI.'KToREN IKKJS HAVA, MEN ISTADENFYRE VILDE HAN HAVA KYRKJA ST6RRE. DEI ANDRE RETTINCiANE VIL ll'le SJAA AV " KOM.INEBESTYRELSEN'' 5]T VEDTAK: KIRKENS LENGDE BNSTEMMES TIL 36 ALEN, DENS BREDDE TIL 1-8 ALEN, INDVENDIG MAAL' OG VIL DER VED DENNE FORoGELSE AV DENS SToRRELSE INDVINDES SAA MEGET RL]M AT PLADSEN OM KNEFALDET BLIVER ST6RRE. DET INDRE AV KIRKEN 0VERHVELVE5'HoYDENTILMIDTENAvLOF.,TETBESTEMMTSTILLSI/2 ALEN. 5IDELEMMER LIDELATES. KLIN DET VESTRE PULFITIJR AFFORES. TAARNET BLIVER AT OFFFRE I OVERENSSTEMMELSE MED DEN INDSENDTE TEGNING OG SKULDE DET KALKULEREDE BELOP IKKE STREKKE TIL OPPFORES TAARNET AV TRA. DE 2 DoRE PAA SIPET5 SIDER BLIVER AT UDFoRE EFTER GROSCH,S TEGNING, HVORIMOD DoREN BAG ALTERET SI,6YFE5 DA DEN VENDER MOD DEN HAARDESTE VINDRETNING''. DEI MENNER som HEV GJORT DESSE VEDTAK I]G STOD 1 KAVET FOR DEN NYE KYRKJA VAR ERIK RISNES, ORDFORAR, OLE OLSEN HSLLELAND, BERGE 1. AASGAARD OG TOR_KEL A. NATAAS. PROVSTIET SENDE TIL :]TIFTSDIREKSJONEN,, DOK.LIMENTERNE BETREFFENDE IVIYKING SOGN5 KIRKETEGNING FORSYNET MED SOGNETS REPRESENTAI]{TSKABS BESLUTNING ANGAAENDE KIRKENS TEGNING OG OFFORELSE OVERENSTEM}'IENDE MED STA'ISKONDIJKTdR GROSCH,S BEMERKNING IB NOVEMBER F'OR r\tt\l 1855 VART DER UTLIGNA 60 SKILLING PAA KVAR SKYLLDALE TlL NYE KYRKJA. KOIVIIJNEBESTYRELSEN'' SlT SISTE VEDTAK UM STATSKONDUKToREN SINE RETTINGAR PAA KYRKJETEIKNINGA GJEKK FRAA STIFTSDIREKSJONEN TIL DEPARTEMENTET SOM ENDAA IKKJE VAR NoGDE_ DER VANTA SAKRISTI* OG STATSKONDUKTOR GROSCH FEKK TEIKNINGI ATT, OG SENDE TRE NYE BLAD TIL SOKNEPREST HVEDING 5OM 9ENDE DET TTL SOM HELDT MOTE PAA MYKINGHELLEN DEN 24. SEPTEF{BER 1855 MED REPRESENTANTSKAPET "OM BEMELDTE GJENSTAND". DEPARTET"IENTET OG STITTSDIREKSJON BED REPRESENTSKAPET VEDTAKA DET GROSCH HADDE G.]ORDT. DAA DESSE ENDRINGAR FOR [iet MESTE VAR ETTER VEDTAKET I MgTET 4, NOVEI{BER 1854, SO VEDTOK DEI DET SAMRdYSTES 5O N'TR SOM SAKRISTIET_. DET VILDE VERTA FOR DYRT*" DA DEN FLADE SOM KIRKEN AGTES BYGGET PAA, NETOP OPP-H6RER, DER HVOR SAKRISTIET SKAL 5TAA" VILDE DET VERTA FOR KOSTBART MED DEN HOGE GRUNNMUREN. DETTE GAV ORDFoRAREN OG REPRESENTANTAR Iift'KJE BAL ' DER KOM FRAMLEGG OM A BYGCJA EI PRESTESTOVA NERE MED KYRKJA' ISTADENTc}R5AKRISTI,oGDETTEvEDToKDEIIMoTEPALINDASDEN 23. JANUAR 1856_ SAMROYSTES*MEN MED DET ''SKITC'RDET..-NAAR MYKING NYE KIRKE ER FERDIG, og KASSENS STATUS TILLDER DET.,, og VEDTAKET GJEKK TlL STIFTSDIREKSJONEN SOM 1-8. DESEMBER SENDE DET TIL ORDFORAREN_ GJENOM SOKNEPRESTEN* MED PALEGG LIM A HAVA PREsTESTOVA FiRDI SEINAST EIT AR ETTER KYRKJA VAR INNVIGD' },IEN FCTRMANNSKAPET HELDT FAST PA SKITORDET " NAAR I{ASSENS STATUS TILLADER DET". CJG DET VETITAKET SOM VART GJORT 23 JANUAR ARET FYRE, MAN VILDE HELLER LEIGA EI STOVA TIL PRESTEN MED DET SEIG PI]NCAR i KA:JsEN TIL A BYGGJA FYRE. NO ER NET NYE MENNER I BYGDESTYRIIT{IiI. DAAE ORDFoRAF', BERGE AASGAARD, JAKOB HODNEKVAM' STIFTSDIREKSJONEN KROV EI VISS TID " FOR FRESTESTUENS OPFORELSE" OG I MOTE PA MYKiNG 8 FEBRUAR 1857 VEDTOK DEl AT HO SKULDE VERA FERDIG LIM 6 AR. MEN STIFTSDIREKSJONEN KROV 2 AR' OG LEIGDE STOVA I MENS, ELLER SO KROV DEI SAKRI5TI' SOM SYNT PA GROSCH SI SISTE TEIKNING. OG DETTE GJEKK DEI MED PAA 1 EIT

7 FtoTE F,AA MyHINij ;ri, AFRIL 185?, Nq1 y1ft I:EI h:omne lnn I I]ET AARET*T857- SOM DEI TIDLEGARE IqEINTE DEI 5KULDE HAVA KYRKJA FERDIT], MEN ENDAA VAR DET IKKJE LAGT STEIN PAA STEIN' FOR DET VIGTUGASTEVANTAENDAA:KONGENSINGODKJENNINGOGRESOLUSJON PAA NYBYGGJING. DENNE VART UPPLESEN PAA M6TE DEN 15 ' MAI 1858_ rjaa FANEBUST_'' SKRIVEL$E FRA BERGENS STIFTSDIREKSJON' GJENNM{ PR0VSTIET.HVLIRTILKJENDEGIVES:]..ATDERNAADIGSTAPRoBERESUG TILLADE5 OPPFORT DEN I SlN TID BESLUTTEDE NYE KIRKE FOR MYKING ANEX I LINDAAS PRESTEGJELD, NORDHORDLANDS PROVSTI I BERGENS STIFT. 2. AT OGSAADET TIL SAME TTD ANSOKTE LAAN 1 OPLYSNINGSV'ESENETS rzoo SPESTEDALER_NAADIGST ER AFROBERT, DEN 3. rond* STORT APRIL 1858" MEN NO HADDE DEI. MED AARLg6g ITTLIGNINGAR PAA MATRIKLILEN ' LAGT UPP 50 MYKJE PENENN AT DEI TOK IKKJE UT LAAN ENN 8OO DALAR, OG FOR NA SPNNN RENTA SKULDE DEI IKKJE VERTA LITTEKNE F6R I MAI PAASAMEMoTETVEDTOKITEiATARBEIDETMEDSTEINKJoRINGC)G GRUNNARBEID SKLILDE TAKA TIL UM HAUSTEN_ I OKTOBER {1858) OG sjslve UPPMIJRINGI TAKA TIL LiM VAAREN FORSAAVIDT UFORUTSEEDE OMSTEi'IDIGHETR IKKE SKULDE INDTRFFE'' ' DEI KJELDOR ME HEV NEMNER IKK.-IE NAMN PAA TEIKNAREN ELLER BYIJGTYIEISTAREN, ELLEP. AREETDSMEI'iNENE' ETTER st]l OCi ARBEIDSMAATE MAA BAANE TEiKNAR OG MURAR VERA FRAA BERGEN' MEN TEIKNINGITiLF;YRI.iJASoMHoENDELE{]VA {THEVSTADSK0NDL KToR CROSLTH GJORT. DET som KLIELDORNE II{KJE NEMNER, MEN SOM KAN LESAST UTOR HENDINGARNER OETTC: GRAVING, 5TEINBRYTING OG KJOYRING ER G*iORT PAA PLIKT. SJOLVE UPPBYGG.]INGT ER GJORDT PAA DAGLoN AV LEIGDE T'OLK T'NAN BERGEN UNDER SIN EIGEN MEISTAR ' TREARBEIDET ER OG GJ,CRDT PAA DAGLON AV BYGDI SIN FLINKE TREARBEIDARAR. ALTERTAVLAERARBEIDTAVEINBYSNIDKAR0GMAALARARBEIDETHEv HEGGELUND GJORT. TIL AA F6RA TILSYN MED ARBEIDET, LEIGA FOLK OG " SKJEIA DET UT". OG TIL NN-NETNLA LSNER OG TILVISA REKNINGARVART VI'LD BERGE IVAR5EN ERSCNARO. HAN ER SOLEIDS TILSYNSMANN OG,.UDFdRENDE ARKITEKT.' SAMAN MED JAKOB HODNEKVAM OG LARS NE5B6. ME MERKJER OSS AT DEI FIEV GREIDT AA FAA KYRKJESKATTEN NED AAR FOR AAR, FRAA MESTE 2 DALER PAA SKYLDDALEN TIL 60 SKILING' som VART UTLIGNA SIDSTE GONGEN 1863, OG AARET ETTER GJER DEI AVSTIKK ['IED 72 SKiLLING FAA SKYLDDALEN. MYKING REPRESENTTANTSKAP STEND DESSE AARI SC}M DOME PAA GAMAL GOD BONDESTYRING: VARSAIiTE, UTEN AA VERA KNIFNE' DER GJEKK MED TlL T:YRKJEK.JA,PET OG NYBYGGJING MEIR ENN 3OTIO DALAR OG g1]ter pengeverdet ir DETTE EIN sion surq ( EI KU VAR 5-6 DALAR- EIT KILO KJOT PALAC; 3O ORE, OG EI DAGLSN FOR EIN I'LINK ARBEIDSIVIANIi-]-2 TIMAR- VAR 2 ORT= KR. 1.60). DEI SOM STYRDE SOKNET DEN LTONGEN FORDE IKKJE IJTLOGERNE YVER PAA FRAIVTTTDI. KYRKJAMAAVERAKoM]IJNDERTAKHAUSTENl.860'SAI4EAARSTALETER INNT{OGGE I KYRKJA. DER MOTER INGEN IVIOTBURD UNDER ARBEIDET ' SOKNET SIT REFRESENTANTSKAP FEKK MYKJE AA GJERA I 1B6i OG MANGE MITER ER HALDNE, OE PAN EIT AV DESsE, 2' APRIL 1862 VART DET VEDTEKE AA RIVA NED EN GAMLE KYRKJA, FOR AA BRUKA SO MYKJE

8 5O}4 RAAD VAH AV DEN GAMLE MATERIALEN. ( GALERIET SI}IE BJELKAR O(] STUBBEGOLV ER AV GAMLEKYRKJA). DEN SIDSTE GUDSTENESTA I DET CAMLE GL'DSHUS VAR HALDE 5. SUNDAG ETTER PAASKE,DEN 5. MAI C'G DEN NYE KYRKJA VART INNVIGD AV PROVST HVEDINC 17. NOVEMBER SAME AARET. DEI STYRANDE OG S{]KNELYDEN KUNDE PUSTA I-IT ETTER 9 AARS STREV OG BAL. I DEN GAMLE MYKING KYRKJA_ 5OF1 I ALLE ANT-'RE_ HADDE KVAR BONDE SIN VISSE STOL PAA HdGRE STDA NAAR DU KOM INN. KVAR HUSMOR I{ADDE srn v155e FLAss PAA vrnsrre srda ' DET var s'lolvg'leve AA FAA DENNE ORDNING INNFORT I DEN NYE KYRKJA.., FRIE,, STOLESTADER VAR IJTENKJELEG- OG AVGJERDSLA IIM DETTE VART TEKE I EIT KOMUNEMdTE PAA MYKINGHELLEN TRETTENDAG JOL MESTE_ PARTEN AV GARDMENNENE I SOKNET VAR OG FRAMMOTTE OG TOK DEL I MdTET_DET VAR EI STOR sak_ FOR AA VERJA PLASSEN SIN. DET VART VEDTEKF: AT ORDNTNGI SKTJLDE VERA SOM 1 GAMLEKYRKJA, BAADE F'AA MANNS_ t-ig KVINFOLKSIDA_'. SAALEDES AT DE SOM HAVDE SINE STOLER OVERST I DEN GAMLE KIRKE SKULDE TREMDELES HAVE SINE STCILER OVERST I DEN NYE_ CIG OMVENDT. DAA T,LEIRE STOLAR I GAMLEKYRKJA VAR DUBLEI_HADDE 2 SETER, DE'T EINE SNUDDE RYGGEN MOT PRESTEN) VART DET VEDTEKE AT DEN UPF* ELLER NEDFLYTTING som DETTE GAV ORSAK TIL,SKULDE GJERAST ETTER GARDEN SI MATRIKULSKYLD. DESSE 4 MANN VART TEKNE TIL AA GREIDA MED DETTE : ANANIAS SKAUGE, PEDER FJELLSBCI, OLE S.EVERAAS OG TORKEL G;IELSVIK. VEDTAKflT VAR ''NESTEN ENSTEMMIGT''. DEI FRAI&IdDTE GARDMENNER VAR MED I AVRoYSTINGI, OG TIEI 4 MENNER GJORDE TJTSKIFTNINGI FERDIG sam DAGE].i, OG KVAR MANI'i GJEKi{ HEI}IATT TIL seg OG SINE MED TIDEND UM KVA STOLENUMMER DEI SKI-IIPS ]iava, DEN GAMLE CIRDNING AT KVAR BI]NIIE HADDE SIN VISSE FLASS I GUDS HERBERG VAR FLU:TT INN I DEN NYE KYRKJA. SLEKTSFOLEI,SEN Ei.LER ETTEKJENSLA SOM VAART GAMLE BONDESAMFUNN VAR TLIFTA PAA VART TEKE MED INN I KYRKJA DER HUSBONDEN SAMI,A SINE Ot] i{usmori SINE NAAR PREIKESLJNDAGEN KOM. HER ENDAR SOGA t'm KORLEIS MYKiNG KYRKJA VART BY6D. STOR TAKK TIL KYRKJE_SONGAR NEVDAL OG MEDHJELPAR SLETTEN FOR AVSKRIFTER AV KOMJNEPROTOKOL OG KALLSBOK. INKJE MANGE AV OS5 HEV SETT MYKING KYRKJA FRAA ME LYT HALDA o55 TIL FORTELJINGARNE OG DEI EI,IBEDSMESSIGE SKREVNE TING OG BRUKA DEIM MED KUNNIG KRITIKK. HC' ER UMIALA I EI INSFEI(SJONSFORRETNING SOM STIFTSKRIV*AREN HELDT 1.686; " ER EN ToMMERBYGNING. UNDER TAARNET SOM ER SERDELES TILBYGGET, ER VAAPENHIJSET. INDENTIL ER KIRKEN MALET C'G VEL STAFFERET. UDVORTES ER DEN NOGET BROSTFELDIG. 1.. BEHOVER KIRKEN OVERALT TAARNKAABEN-**_-D6KTIG TJ.MEBR,EDNING AF 4 ELLER 5 TDR. TJERE. 2. EN HJoRNEKJA'L PAA DET NORDVESTRE }ij6rne' 3. EN LLIGE FOR DEN ( GLUGGE) i VE5TRE CAVL HVOR st]erne TNNDRAGSS. ENDNU EN LUGE TOR VINDUET BAG ALTERET OG MULDEN GRAVES T'RA SVILLERNE KIRKEN ER BRET) OG TAARNET SOM NU ER GANSKE FORFALDENT ER GJORDT FERI}IGT MED 6 TYLFTER BORD OG 4 HJgTRNEKJSLER 12 ALEN LANGE. I ANDRS MAADER FATTE INTET. INVENTARET ER HJELFELITJT. I 1840 VERT DER SKREVET: " OGSAA MYKING KIRKE ER EN MORK ST./C TRNBYGNING f;om ER FOR LIDEN OG IKKE RLIMMER SOGNETS ALMjE'. DET ER DEN TJEREBREDDE KL]EDNING SOM HEV VERKA ''STYGG'' FAA EMBETSMANNEN ( DEN MORIT.E KLEDI{ING TgK NO TIL AA VERTA PAA M0DEN ATT). ser ME FAA FORM OG LINJEFORING VIL ME FINNA AT DEI UPPGJEVNE MAAL PAA GRUNNPLANET I SKIPET 15X23 A'LEN ER

9 i{.t'ii,]e N. RE ' }ET GYLDNE SNITT" som I VAAR TID FINST I CRUNI.IFLATA PAA STATENS BREVKORT, 1BX2B. KORET VAR SAMHoVET MED TJNT som FRAA KYRKJA SINE FYRSTE DAGAR VAR FASTSLEGE. H6GDI PAA GAMLEKYRKJA VAR OG },IfKJE GODT I SAMHOVE MED STAVKYRK"]A SII.I REISNING. ALT SAI4AN TING SOM VAR GJENGE I GL.aYME DAA N{EKYRKJA VAR UPPLAGT OtJ SOM DIFYRR IKKJE FINST I DENNE, DER REIDDI I I]RIJNFLATA ER HELVTI AV LM{GDI OG KOR OG SKIP I EITT. ME SKAL HELLER II{KJE GLoYMA AT KOR OG SKIF I GANILEKYRKJA STOD TIL KVARANDRE sum i/3 TIL 2,/3 NETT SI,IKSLAG som l DEI GAMLE BOSILKAERNE, ELLER I STAVKYRKJEPLANET. HgR I MYKING KYRKJA ER FYRETID OG NOTID ENDAA IHOPKNYTTE._ DAAPSFONTEN ER DEN GAMLE FRAA KYRKJA SINE FYRSTE AAR* I DEN HEV FOI.KET I MYKING SOKN FENGE 5I SKIRSLING I MANGE HLINDRAD AAR. DEN 5TOD UTE I VAAPENI{USET I STAVi(YRKJA, MEN VART SO FLUTT NETT INNOM D4RI ATT, ETTSR DET GAMLE PAABOD: INGEN UDoYFT I KYRKJA, NAAR NY KYRKJA VART BYGT 1606 FEKK DEN SAME PLAS5trN. OG DER VAR DEN 5C) LENGE KYRKJA STOD, OG DENNE TRADISJONEN VAR 50 STERK AT DAA DEN NYE KYRKJA VAR FERDIG BYGT FEKK FONTEN SAME PLASSEN ENDAA INGEN LEN(iER VISTE KVIFOR HAN SK1JLDE STANDA DER. ( VART FLI-ITT C)PP I KORET ) PREIKESTOLE}{ ER FRAA ]"66I] AARI OG ER DEN EINASTE PRSIKESTC}L SC)M MYI.;ING T{EV HAVT_ FYR.R DEN TID HADDE DEI BERRE EIN LESEPULT. DIVERRE VART DEN NOKO UMBYGT DAA DEN VART LIPPSETT I DEN NYE KYRKJA. SOLEIS MAA DEN 6-TE SIDA DAA VERA TILBY6T_ LIKENINS FOTEN. IJEN ER AV SAME STIL SOM SLIND KYRKJA 51N, 5OIV1 VAR ARBEIDT I tsergen Cg HADDE EVANGELISTAR]'iE MED DEIRA KJENNETEIKN MAALT PAA DEI RUNDBOGA FYLLII'IGARNE. SAME }'igurar }iev IVIYKING PREIKESTI]L t]g. MEN DEI ER TIMATTMAATE AV MAALAR HEGGELUND T860 OG VART IKKJE FINARE ENN DI GAMLE. PAA DEN FEMTE FYLLING HEV FREIKESTOLEN EIT IJTYDELEGT BIL.ETE: ''HIMMELFARTEN,}, OG PAA DEN SJETTE EIT LANDSKAP S'3M SKAL LI}TTALAS TIL SIST. PREIKESTOLEN HADDE LJODHATT ELLER _HIMMEL I SAME STIL OG }{ADDE GULLPOSEI\'IENT I'NDER MED EIN DIJSK I KVART HYRNA. PAA VEGGEN, BAK PRESTEN, UNDER LJODHATTEN HEV DER VORE EIT KRUSIF'IX som ENNO ER I KYRI{JA; KORSET ER SVm1T MARMORERT. FRELSAREN HENG DOD MEII HOVUDET KVILANDE PAA HSGRE ARM' SLAPP OG MAGER. KALKEN MED sin GOTISKE FOT }4AA SOM F6R NEMND VERA FRAA MTLLoMALDERENS srsre AAR oc HEV srsr i 1600 TALET vorte iviykje LII4ARBEIDT. UNDER UMORDNING AV GALERIGOLVET DER ORGELET SKULDE UPPSETJAST VART DER LITTEKNE NOI.:RE AV DEi SEINGOTISKE STOLEVANGAR som F6R ER LIIVTTALA. DEi flr UTSKORNE I SEINGOTKENS SINE FIi\A5TE FAAFIJNN CIG HEV VI]RE FARGELAGDE. MED LJOSEi{RI-INEF.NH CrR NYFiIRKEN i BERGEN ER DER OG I':OME FYRRTID INN I MfKTlic iiyril:.'la..i.ilslijtt VIL ECT,EEDA ALLE :]t.im ER HHR TILSTADES_ OG SOM HEV FYRETIDS TALE KJER_ AA STi-IDERA LANDSKAPET PAA DEN SJETIE FYJ.LING PAA PITEIKESTOLEN. HER HEV I'IAALAR TIEGGELUND UTAN AA VITA DET SJ6LV GJEVE ETTERTIDI EiT GODT H'BILEIE. ME SER DEN NYREISTE }VIYKING KYRKJA MED AIJSTFJOITDEN OG KJEKADLEN I BAKGRIJNNEN. DET ER SLINDAG, OG KLOKKA LJOMAR ()G KALLAR ' OG YVER KNAUSAR OG BAKKAR KJM.'I FOLK STRoYMANDE TIL KYRKJA I sin

10 KYRK-ITSTAS 5O 5(]M DEN \iar FOR 70 AAF SIDAN. ( DET:Tfl ER SKRIVE I 1?30). DET ER SLIMARDAG. INGEN KOYREVEG, INGEN BILTUTING ELLER MOTORBAATBANKING, MEN LIKEVEL FANN DEi FRAM TIL KYRKJA. INNE l,/ar STOLESTADERNE TRANGE OG ROMET LITE, MEN ENDAA GAV KYRKJA iivild OG RO. OG IKKJE BERRE SLII'IARDAGEN, MEN OG VINERSDAG MED HoG SNJO ELLER DRIVANDE EGN, ET,LER MED DREPANDE SIGI-ING ELLER SLITSAMT ROR YVER F'JORDEN, KOM FOLKET SEG MANNJAMT TIL KYRKJE. MAATTE HEGGELUND 5IT BIL.ETE TIL ALLE TIDER TALA TIM FYRETID, AA VERA EIN VISAR TIL *O''O {IIJ FRAMTID, KVARHELST MIDTSTADEN I SOKNET BgR VERA. DENNE 5OGA ER LAGA TIL 70 ARSHOGTIDA FC}R KYRKJA. FORSTEDELEN ER SKREVE AV JCIHAN LITLESKARE. NOKO ER SKREVE AV HANS NAVDAL OG LITT AV PROVST THORSET. INNVEI'ITARLISTE \7 I T7--TI{KJE ARSTAL : i- S,aLV KALK 0G DISK. 1 ToRKL,EDE DEROVER. 1 NY BLOMME-T MESSE}IAGL I'IEN HVIDT ATLASKES KI]RS OG I]I-JLDPOSEME}T BESATT. 1 NY MESSESERK. i NY ALTERDUG. i- GRADNAL i? i lli Fe-ri-itl. F'SALMEBOK in OCTAVA. i VINFLASKE AV TIN. : LYSESTAG]]R MED ARME. I LIDEN DITTI]. i MESSINGBT]KI{:IiN I FORTIN. 1 TIMEGI-455. r TJAREKJEDEL PAA 1 TCINDE. I JERNSTANG. r i,iden LOKT ( AT TENDE ALTERLYS MED) i i.iiste TIL ORNAMENTERNES FORVARING. 1 I.IYT KLAKHUG (?). i NY SPADE AF ALMUEN FORERET. SKOYTET SOM BRINGAR KYHKJA I{EIMATT OG GJER GCID ATT LIDT AV DEN URETTEN DANSKEKONGEN G.]ORDE i \725, ER SKREVET OG TINGLESE MAANEDSTINGET FOR VA5Vf;RENS TINGLAG ( VASVERJA : PAA BOLSTADT'JORDEN EVANGER ) i BERNE5TANGEN 6. DESEMBER 1852, HEV DENNE ORDLYDEN : UTSKRIFT AV SKJoTE-OG PANTEBCTK FOR NORDHORDLAND SORENSKRIVERI FORSAAVIDT EFTERSTAAENDE ANGAAR. _ PAA MAANED5TINGET FOR VASVJERNS TINGLAG M FL. DEN 6TE DESEMBER 185? BLEV SOM D(]KLME}IT NR' 57 TINGLEST FATGENDE : SKJ6DE. NO. 9 ST. 4 SPD JEG OLE ANDERSEN MYKINGHELLEN OG JEG JAKOB LARSEN HODNEKVAM SOM FiJLDMEGTIG FOR LARS OLSEN SELIJII OG SKJOTIE HERVED TIL MYKINGS SCON:] ALMLJE DEN MIG OLE ANDERSEN VEIT SKJoDE THL. ].. DECEMBER IB41 OG LARS OLSEN VED SKJ6DE. T}iL. 4.DCBR, 1848 TiJEMLEDE }TKINGS KIRKE METI INVENTARIUM, KOER, FAAR, TIENDE ANDRE INKOMSTER OG ALLE RETTE TILLIGGELSER FOR DEN OMFORENEDE KJoBESUM 490 gpd. OG DA Vi F'C'R DIssE FIRE HUNDREDE C)G NITTI SPECIEDALER HAVE I.,IODTAGET FYLNEST 5AA EFTKLNSRE VI HERVED, AT BEMELDTE KIRKE MED TILLIGGENDE HERLIGHEDER OG RETTIGI.IETER I{EREFTER SKAL FOLGE OG TILI{6RE MYKING SOGNS ALPIIJE, OG BLIVE VI FOR OVERDRAGELSEN DENS }ijsmmel. NORD_HORDLANDS SORENSKRIVERCO}TTOIR, BERNESTANGEN 4. DECBR OLE ANDERSSEN, MYKINGHELLEN P.P'P. JAKI]B LARSSEN

Våren 1923 bad eg Garborg leggje handskrifti

Våren 1923 bad eg Garborg leggje handskrifti FYRIORD (av Hulda Garborg) Våren 1923 bad eg Garborg leggje handskrifti til dagbøkane sine ned på Universitetsbiblioteket; det lyktest meg altfor vyrdlaust å la dei liggje lenger i eit trehus på landet.

Detaljer

Arne Garborg. Bondestudentar

Arne Garborg. Bondestudentar bokselskap.no. Arne Garborg: Bondestudentar. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Arne Garborg Bondestudentar 1883 I. Thi ser I til, som aarle opstaa Og sidde om Aftenen silde Med Sorrig, Arbeide og

Detaljer

1905 - Selje kommune

1905 - Selje kommune Side 1 av 7 Foto av Karl Rasmussen Nordpollen og kona Anna Eiriksdotter. Karl var fødd kring 1838 og Anna kring 1840. Dei budde på Nordpollen som jordlause husmenn i 1900. Dette biletet er teke kring 1880-1900.

Detaljer

Festskrift _ 50 AR -

Festskrift _ 50 AR - m. Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULE _ 50 AR - V Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULB Gjennom 50 ar 1917-1967 Skriftnemnd: Einar J. Berg - Johs. O. Bondevik, Ingvar Mjdtveit M O L D E 1967 MINDOR BOLS0 & CO.b TRYKKERI

Detaljer

SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO

SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO Åse Eikemo Strømme "Han Lars i Ørrvikjæ" Lars var fødd 1837, og vart 1862 g.m. Maria Johannesdtr. Leiro f. 1841. Dei budde ei tid som husfolk på Eikemo og fekk då 2 døtre,

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996. Jon Kolden

70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996. Jon Kolden 70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996 Jon Kolden Utgjeve av Lom Tamreinlag, 1996 70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996 Utgjeve av Lom Tamreinlag, 2686 Lom Formgjeving: Visus, Lom Trykk: Valdres

Detaljer

1905 - Vågsøy kommune

1905 - Vågsøy kommune Side 1 av 10 Parti av Måløy hamn sett frå sør. Nærmast ser ein Amtskaia, den sokalla Hagenskaia. Lenger nord Kvalheimsbua og gamle Firda Canning. Det kvite store huset midt på biletet er Johnsen Hotel.

Detaljer

Levevis i gammel tid

Levevis i gammel tid Torvald Austrumdal Levevis i gammel tid Omkring 1930 skreiv Torvald Austrumdal om dette emnet. Denne artikkelen ble trykket i boka til Sem Austrumdal (bror hans): «Bjerkreim skipsreida, herad og kyrkjesokn»,

Detaljer

Stavanger Museums taarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-28

Stavanger Museums taarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-28 Stavanger Museums taarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-28 BYGDEBORGENE I ROGALAND.1) AV ARNE SALVESON. Bygdeborgene i Noreg forer oss i tanken langt tilbake i tida kanskje til ei tid da bygda eller bygdelaget

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

Kva folk trudde før og no

Kva folk trudde før og no Kva folk trudde før og no Menneskja har alltid hatt ein trong til å forstå og tolke det dei opplever og ser rundt seg. Det kan vere merkelege hendingar som synest uforståelege, og som ein prøver å finne

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Íslendingabók vurdert som bispestolskrønike

Íslendingabók vurdert som bispestolskrønike Else Mundal Íslendingabók vurdert som bispestolskrønike Det vesle verket Íslendingabók av Ari inn fróði har ein heilt spesiell plass i den islandske litteraturhistoria i kraft av at dette er eit av dei

Detaljer

På flukt som jaget vilt!

På flukt som jaget vilt! Krigsminner: På flukt som jaget vilt! Far og datter, Jonas og Alfhild Vaule, flykter mens kulene hagler om øra * Her fortelles det om dramatiske hendelser i Bjerkreim: Jonas Vaule og hans kone Inga var

Detaljer

slik at Temaparken, Bulandet i fortid og notid, kom på kartet. Gjennom bilete, ord og gjenstandar har vi fått fortalt historia vår,

slik at Temaparken, Bulandet i fortid og notid, kom på kartet. Gjennom bilete, ord og gjenstandar har vi fått fortalt historia vår, MED TEMAPARKEN GJENNOM 20 ÅR Vær helsa jubilant! 20 års fartstid har gått so fort, mykje har vore gjort, både smått og stort. Som med det meste, starta også dette i det små, men mange bekkar vert som kjent

Detaljer

Slik ble julen feiret i Bjerkreim

Slik ble julen feiret i Bjerkreim Slik ble julen feiret i Bjerkreim Julekort fra 1913 (kort nr.1) Jørgen Skjæveland forteller om gamle juleskikker. Valbjørg Spødervold fortel om hvordan de feiret jul i Austrumdal. Ola G. Vikesdal minnes

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne?

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne? Norsk etnologisk gransking Desember 1956 Emne 61 TURKESTOVA 1. Var det vanleg i Dykkar bygd å ha eit hus som dei kalla turkestova, tørrstugu, tørrstua, tørrstoga, trøstogo, tørrstugu, trystugu, trysty,

Detaljer

Trondheim postkontor - fra år til år.

Trondheim postkontor - fra år til år. Trondheim postkontor - fra år til år. Opprettet: 1647 eller like etter Navn: Trondhjem (fra start), Nidaros (1930), Trondheim (1931) Fra år til år: 1647 17/1 Hollenderen Henrik Morian fikk privilegium

Detaljer

Stavåsen og busettinga der:

Stavåsen og busettinga der: Stavåsen og busettinga der: Gamle navn og plasser ved Eidslia og Stavåsen Plassen Nytrøhalsen Marenrommet Marenekro Gammelgarden Tjørhjellhaugen Stuorommet Øverlia Hovdbua Krestistuo Krestilandet Magnhildekro

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

"Tidt eg minnest ein gamal gard " Garden Vigdal og livet der før i tida. Eit tilbakeblikk

Tidt eg minnest ein gamal gard  Garden Vigdal og livet der før i tida. Eit tilbakeblikk "Tidt eg minnest ein gamal gard " Eit tilbakeblikk Åsmund A. Vigdal, 2005 Vigdal, gnr. 54. Bumerke Eldre skrivemåtar er Wigedall (1611-12), Wigdall (1645), Wigdal (1667) og Wiigdal (1723). Namnet kjem

Detaljer

Øystein Sørensen (red.) Jakten på det norske. Perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet. Ad Notam Gyldendal AS

Øystein Sørensen (red.) Jakten på det norske. Perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet. Ad Notam Gyldendal AS Øystein Sørensen (red.) Jakten på det norske Perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet Ad Notam Gyldendal AS O Ad Notam Gyldenclal AS 1998 ISBN 82-417-0952-8 Oinslagsillustrasjon:

Detaljer

Den gamle og den nye brudekrona, Foto: LM og Høvda Sylv og Tre

Den gamle og den nye brudekrona, Foto: LM og Høvda Sylv og Tre Natasha Bjørnset Reksten Brudekrona frå Land Den gamle og den nye brudekrona, Foto: LM og Høvda Sylv og Tre Tradisjonen med bruk av brudekrone byrja som ein katolsk skikk i Noreg og var eit symbol på Jomfru

Detaljer

Det er vår første riksantikvar, HARRY

Det er vår første riksantikvar, HARRY NILS GEORG BREKKE FRÅ MONUMENTVERN TIL MILJØVERN «Over den gamle Vossevangen ligger Mølster gamle ættegaard. Den ligger på et høidedrag som en ættegaard skal ligge. Det er som tilfældet har villet gjøre

Detaljer

04.04.2015. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology

04.04.2015. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology Lukas 24:44-48 44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det laut oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane. 45 Då opna

Detaljer