STUTT SAMANDRAG or SOGA AAT I,M(ING KYRKJA, Av JOH. LITLESKARE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUTT SAMANDRAG or SOGA AAT I,M(ING KYRKJA, Av JOH. LITLESKARE."

Transkript

1 STUTT SAMANDRAG or SOGA AAT I,M(ING KYRKJA, Av JOH. LITLESKARE. VED MYKING KYRKJA SIN 70,DE AAREMALSDAG VIL DER MELDA seg SPIIRSMAAL t'm DEI KYRKJELEGE TILSTAND I FARNE TIDER, FOR DET VAR IKKJE EIT NYTT PAAFUNN I 1860 AT BYGDERNE RLINDT AUSTFJORDEN BYGDE seg NY KYRKJA PAA MYKING. NgT KYRKJA PAA MYKING_KIRKIA A MIKINGOM_ SOM DEN CAMALNORSKE NAMNEFORMI VAR* HADDE DAA I 600 AAR VORE IiIITTPUNKTET I DESSE BYGDERNE SITT RELIGIoSE OG KULTURELLE LIV, OG ER DENNE KYRKJA ME NO ER I DEN 3. KYRKJA I II{YKING SOKN. NAAR DET FYRSTE GONG VART BYGD KYRKJA KANN IKKJE SIKKERT SEGJAST. DET GAMLE KYRKJEREKNESKAP,.BJ6RGYNJAR KALFSKINN.' ].330-HEV KIRKIA A }NTKINGOM I REGISTERET, MEN DET PAGINA SOM LINDAAS OG I"N:KING VAR SKREVET PAA ER VEKKE. ME VEIT BERRE AT DEN FYRSTE IVff](ING KYRKJA VAR EI STAVKYRKJA OG HO STOD PAA DEN GAII{LE KYRKJEGARDEN. DETTE FORTEL THOMAS VON VESTEN ANGELL, KAPPELAN TIL LINDAAS T75A_63. ANNO 1606 ER IVIYKING TR.E(IRKE BYGET. DA DEN DAV,IERENDE STAVKIRKE FORMEDELST ELDE BLEV NEDREVET". MEN SANDNES OG AUSTRHEIM STAVKYRKJER HEV HAVT STORRE ELDE OG ER ENDAA TIDLEGARE NEDREVNE. DET ER DET MANGS PROV PAA som IKKJE KAN TAKAST MED I DETIE 5TUTTE YVERSYNET, LINDAAS STEINKYRKJA VAR DEN ELDSTE AV ALLE I LINDAAS PRESTEGJELD. DEN GAII{I.E SEGN AT DEN FYRSTE IVIyI(ING KYRKJA STOD PAA FLATEN BURTANFYRE DER NO KYRKJA STEND ER IKKJE TRUANDE, FOR SAME HR. ANGELL VEIT AA FORTELJA AT DER SYNTE VISNER ETTER DEN STAVKYRKJA, LIDT NORDUM DER KYRKJA FRAA 1606 STOD.DAAPSFONTEN SOM NO ER I MYKING KYRKJA ER BERRE SKAALA AV DEN TONTEN SOT"I HoYRDE STAVKYRKJA TIL, OG HOYRER EfiER STILEN TIL T2OO TALET, OG DERMED HEV ME PAALAG TIDI DAA DEN FYRSTE KYRKJA I MYKING VAR BYGT. SOM ALLE GUDS HUS MED INNVIGD ALTER HADDE HO sin EIGEN PREST SOII'I HADDE BUSTADEN sin PAA II{YKING OG TOK LANDSKYLL AV HEILE GARDEN OG DESSUTEN AV DESSE GARDARNE: NORDRE FJELDSB6-TVEIT-NEVDAL-SVINDAL-SKAUGE- II{YR. DEN MILLOMALDERSKE LANDSKYLL- som VAR HOG* VEIT ME IKKJE. MEN JMF. MED 15OO TALETS REKNESKAPER FOR HEILE NORDHORDLAND HEV MYKINGPRESTEN HAVT SAME INNKOMA som 1 ANDRE JAMNSTORE SOKNER. HAN HADDE INGI LgN AV STATEN- BERRE LANDSKYLL AV DEI NEMNDE 6 GARDAR OG DERTIL SIN PART AV DEN AARLEGE KYRKJETIEND. ETTER MANNADAUDEN GJEKK ALL LANDSKYLL NED- OFTE MED 2/3_ PRESTESKAPET DdYDDE UT OG IM(ING KYRKJA HADDE IKKJE LENGER sin EIGEN PREST MED MESSE KVAR HELG, MEN VART DREGEN INN I DET STORE LINDAA,S PRESTEGJELD OG FEKK PREIK 5,_6. KVAR SUNDAG. DAA MYKING STAVKYRKJA NESTE GONG DLIKKAR UPP I GAMAL SKRIFT ER I EIT VERDSLEG SKATTEMANNTAL ] TILHOVE SJUAARSKRIGEW LAUT KYRKJA, PRESTARNE OG EIGANDE BdNDER BETALA HALVDELEN AV 5I INNKOMA I KRIGSSKATT ELLER SOM DET HEITER " LANDEHJELP'' TIL DANSKEKONGEN. DAA BETALAR BASTE PAA RODLAND_ KYRKJEVERGEN- 6 RIGSDALAR_LIDT MTNDRE ENN LINDAAS BETALAR_KYRKJA HEV ALTSO I 1563 EI INNKOMA PAA 12 RIGSDALAR, SOM ER EIN STOR s{x'i EfiER DEN TIDS FENGEVERD ( EI KU KOSTAR 1_2 RIGSDALAR) ' SISTE GONG HO M6TER OS5 I SKRIFT ER 1585 DER HO BETALAR DOI,IKYRKJESKATT(CATEDRATICUM) 2 PUND SMdR_ DET VIL SEGJA MEST AV ALLE I PRESTEGJELDET, OG I EIT RKNESKAP 1598 DER ME F,[R

2 VITA AT HO INKJE HADDE JORDEGODS. ( DET ER BERRE I'IYKING_ AUSTRHEIM OG LINDAAS I HEILE NORDHORDLAND SOM IKKJE HEV JORD_ OG SO HERLO OG FANA, MEN DEI SISTE STOD I EI SERSTODA DAA DEI VAR KONGELEGE KAPELLER- OG DERTIL FER ME VITA AT DEI HADDE KORNTIEND AARLEG : ].0 TDR HAVRE, SMAATIEND 4 MARK OG 7 SKILLING, OG SO EIGDE HO 24 KYR som STOD PAA LEIGA HJAA BONDERNE OG GAV 6 RIGSDALAR AARLEG. ALLE POSTAR ER HOGARE ENN LINDAA5. HER ER DAA MESTEPARTEN AV DET ME VEIT IJI4 IVfi i<ing STAVKYRKJA. INKJE VAR HO AV DEI ALLERSTORSTE OG INKJE AV DEI MINSTE, },IED H6G TORNET{ REISNING, MED GAVLAR OG SPIR OG UTBYGG SOM ME KANN SJAA DET PAA FA}{TOFT OG BORGUND STAVKYRKJA. VEGGJER OG TAK TEKTE MED SPON, DET VIL SEGJA HALVRLNDE TJOREBREDDE TRELAPPAR AKKURAT SOM EIT HUSTAK AV VOSSASKIFER. 50 VART HO NEDTEKEN 1606_ AV ALDER ILLA FAREN_ OG NY KYRKJA BYGT AV SLETT4KSA TIMBER* SKIPET 23 ALEN LANGT OG 15 ALEN BREIDT, KORET II ALEN LANGT OG 12 ALEN BREIDT MED TAARN " SOM VAR T'RA GRLTNDEN OPFoRT,', DHT VIL SEGJA STOD ATTI{ED GAVLEN-- IKKJE TAKET- OG HADDE VAAPENHUS I TAARNFOTEN. TAARNET SI GRUNNFLATA VAR 3 X 7 ALEN OG HADDE EIN " HALS" ELLER AVSATS OPPE LNDER HJELMEN ELLER.'TAARNHUEN,,_ NOKO SOM VAR SJELDSYI.TT I DEN TIDI. TAARNET VAR TEKT MED SPON OG MAATTE NEDTAKAST 1686_ BERRE 80 AAR EfiER DET VAR OPPBYGT, ELLES VAR VEL BAADE SPONTEKKJING OG BINDINGSVERKET AV DEI GAMLE STAVKYRKJNVIATERIALANE, C}G DAA HEV ME FORKLARING PAA ALDERDOMEN. HgGT PAA LANGVEGGJERNE VAR DEI SMAA L'IOSOPNINGARNE' MED FARGA GLAS OG LUKER FOR. EIT AV GLASI HADDE NAMNET " HR. HANS HESSE ANNO T6A7" (SOKNEPRESTEN). I GAVLVEGGEN BAK ALTERET VAR DER OG EIT GLAS_ NOKO SOM IKKJE VAR VANLEGT I DEI DAGAR. KYRKJA VAR KLEDD MED BREIDE TJoREBRTDDE BORD, FESTE MED TRENAGLAR. TAKET FAA KORET VAR TEKT MED PANNESTEIN,![EN TAKET PAA KYRKJESKIPET VAR AV TJoREBREDDE BORD_ PAA UPP OG NED_ MED SUTAK UNDER. INNVENDES HADDE KYRKJA FLAT LEM PAA BJELKAR. LANGS ETTER MITTGANGEN VAR 3 STAVAR PAA KVAR SIDA. DEI STOD PAA EIN TJUKK SVILL SOM LAG UTANFYRE STOLEDoRANE OG DEI BAR 2 DRAGARAR som BJELKARNE LAAG PAA. DEI VART UPPSETTE 1668 AVDI LEMBJELKARNE VAR FOR SMEKRE. PAA BJELKARNE VAR DER MAALTE BIBELORD MED SVART SKRIFT OG GOTISKE BOKSTAVAR. EG HEV LESE: " NAAR DU BEDER GAK IND I DIT LONKAMMER OCH LUK DOREN TIL, OCH DIN FADER som ser I LdNDOM SKAL BETALE DIG AABENBARE". LM{I4EN VAR KVITMAALT UPPUNDER. VEGGJERNE VAR KVIT_MAALTE OG ETTER RENE5AN5ETIDI sin STIL STAFERTE MED SLYNGROSER OG BI-BELSKE BILETE, UTFORT I AARI OG FRA SAME TID ER PREIKESTOLEN SOM ME SER FOR O5S IDAG. DEN HADDE LYDHATT ELLER LYDHIMMEL YVER SEG, OG AT"TRASTE UNDER LYDHATTEN HANG DER EIT KRUSITIKS som MAA VERA FRAA SAME TID som FREIKESTOLEN. STOLESTADERNE PAA GOLVET VAR YVERF./RDE FRAA DEN GAMLE STAVKYRKJA. STOLEVANGEN VAR MYKJE HoGARE ENN DoRERNE OG ENDA I EIT RUNDT HOVUD LIT SKORET I SEINGOTIKENS FINE ORNA}'IENTER. DET ER DEI GAMLE HoGSETEsToLPAR s0i4 GJENG ATT og ER KOMNE INN I KYRKJA og FENGE EIT ENDAA MEIR HOGTIDSAMT BRUK, YVER INNGANGSDdRI VAR EIT LITE TVERGALERI OG ETTER KVART SOM., FOLKETALET AUKA BYGDE VELSTANDS_BFNDER HOGSETE_STOLAR', UPPE PAA

3 LANGVNGGJERNE. T)ET VAR SMAA SIDEGAI,ERI ELLER MESTA SOM EIN LITEN "ALTAN" MED TROPPA OPP TIL KVAR. INNVENTARET VAR MESTEPARTEN YVERFORD FRAA DEN GAS,ILE STAVKYRKJA. 2 SMAA KLOKKER, DAAPSFONTEN MED FOT UNDER OG LOK PAA. E]T LITE ALTERSKAAP (ALTERTAVLE) MED EMALJE OG FORGYLDTE UTSKAARNE BILETE. (HYRDERNE SOM HOLDT NATTEVAKT OVER DERES HJORD" SEGJER ANGELL. "ER TEINET ENGELEN GABRIEL AT HILSE,]OMF'RLI MARIA MED DISSE ORD; AVE MARIA PLENA AUSTRIIEN' FRAMFYRE ALTERET VAR EIT ANTEPENDIT'M- MILLOMALDNRSK MAALARSTYKKJE FAA LERET. DET STOD PAA PLASSEN SIN 50 LENGE KYRKJA STOD. " NEDE VED CHORET STAAR EN FORGYLDT STANG 4 A 5 ALEN LANG. SOM ER EN RELIKVIE AF BEMELDTE MUNKEKIRKE. PAA STANGENS OVERSTE SPIDSE STAAR FESTET EN FORGYLDT TR.EPLADE. BONDEN KALDER DETTE MJNKEFYND ANSEENDE DET S()M EN STOR HELLIGDOM" ( HEV VORE EIN PROSESJONSSTAV). DEN VAR I KYRKJA I ].840 AARI_ KALK OG DISK AV SYLV MAA OG VERA FRAA M]LLOMALDEREN, FOR FOTEN PAA KALKEN HEV GOTISK FORM. DEN MAA VERA VoLT TALET LMEN AT EIN KANN SJAA DET AV REKNESKAPERNE. MEN I DEI ELDSTE INVENTARLISTER SEGJEST VEGTI AA VERA 22 LAD, SEINARE ER VEGTI 24 LOD OG DESSUTEN SYNER SKAALI ELLER STAUPET 1600 TALET SINE FORMER. I 1699 GAV SOKNEPRESTEN.JOHAN MADSEN EIN NY ALTERDUK OG 1705 HEV ALMLIEN LAGT IHOP TIL EIN NY MESSEHAGEL.' AF RODT BLOMMET FLOSS MED HVIDT ATLASKET KCTRS OG GULL GALONER. '' ETTER PRIS OG M;$iGDE PAA MATERIALARNE HEV DET VORE EIT PRAKTVERK. DEN VAR HEIMEARBEIDT. I 1709 FEKK TAARNET HANE OG FI,SY IFRAA AUSTEREIM KYRKJA. SLIK VAR MYKING KYRKJA FRAM TIL L725. DAA ENDA ALLE REKNESKAPER. DANSKEKONGEN SELDE ALLE KYRKJOR FOR AA BETALA KRIGSSKULDI OG HOFFET SIN OVLIVNAD. LINDAAS HOVUDKYRKJA MED sandnes, LYGRE OG AUSTREIM ANEKSER OG FEDJE KAPELL MED LANDSKYLL 06 TIENDE, STORFE OG KYRKJELEICA VART SELDE PAA AUKSJON 1724 FAR 235 RIGSDALAR TIL ERIK NILSEN LEGANGER. DENNE AUK5JON OG DEI ANDRE KYRKJEAUK5JONAR HEV DET MED seg AT KJoPAREN ER gin SOM HEV PENGAR TILGODE HJAA KONGEN ENTEN FOR LAAN ELLER LIPTENT LON. NIELS LEGANGER HADDE LAANT KONGEN 2OO RIGSDALAR T LTLA SOM IKKJE VAR ATTBETALT OG DERTIL SKULDIG RENTA FOR 1.0 AAR 20 RIGSDALAR. HAN KJOPTE FOR AA BERGA SITT OG BETALA BERRE 15 RIGSDALAR_ RESTEN GJEKK PAA SKULD. DAA HAN HEV HAVT TRONG FOR PENGAR SO TRANSPORTERAR HAN SKOYTET OG T{EILE EIGENDOMEN MED DET SAME TIL DANKERT DANKERTSEN FOR DET SAMA som KJOPESIJMEN VAR. DANKERT VAR EIN BYMANN MED MYKJE JORDEIGA. NOKO AV DET CRdTELEGASTE VED DENNE HANDELEN ER FEDJE KAPELL SOM INGEN TIEND ELLEF INNKOMA HADDE MEN EIT GRLINDFOND PAA RIGSDALAR SoM PISKARAR OG SJgTMENNER HADDE SKOTE TIL T TRONGE TIDER. DETTE TOK KONGEN TIL SEG SO NER SOM 2OO R]GSDALAR som KAPELLET SKULDE HAVA UR6RT. FRAA DANKERT DANKERTSEN KOM LINDAAS HOVUDKYRKJA MED ALLE ANEKSER OG FEDJE KAFELL NIELS 5I EIGA OG PAA AUKSJON I STERVBUET ErfER HAN VART DEI SELDE TIL PROKURATOR HANS OTTESEN FOR 390 RIGSDALAR, MEN HAN LYT AARET ETTER TAKA LAAN PAA 2OO RIGSDALAR HJAAMADAMESOpHIESAL.PEDERJoRGENSENoGGJEVA

4 PI,NTOBLIGASJON I KYRKJORNE. PAA DENNE AUKSJON VAR KYRKJORNE UPROPTE MED ALT TILLIGGENDE_ OGSO LEIGEKYR OG SMALER. EIN PROKURATOR SPURDE IJM KYRNE VERKELEG FANST- DET VAR VANLEGVIS AT DEI FRIVATE EIGARAR HUTLA VEKK ALLE KYRKJEKRdTERI- DAA SVARA BTSPEN, SOM VAR TlL STADES OG PAASAAG AT ALT GJEKK REGTIG TIL- AT SKULDE DET VANTA NOKO PAA DET UPPGJEVNE TALET, SKULDE KJoPARANE FAA ATTBETALT 3 RIGSDALAR FOR KVAR KU AV STERVBUET. UNDER DENNE EIGAREN slo TORA NED I TAARNET OG KNUSTE DET 50 DET MAATTE BYGGJAST AV NY:TT L749. FIER FEKK BoNDERNE OG ANDRE KYRKJER VERA MED AA BERA KOSTNADEN. FOR AA FAA TENA MEST MOGELEGT PAA KYRKJORNE SELDE 5O HANS OTTESEN KYRKJORNE MED DET 5O}4 LAAG TIL DEI, EI OG E]. MYKING KYRKJA MED TIENO OG KRgTER VART KJOFT AV I',TAG. LUDV. DAAE*SOKNEPREST TIL LINDAAS. HAN VAR EIN RlK MANN, EIGDH 20 GARDAR OG 6 KYRKJER" I HANS 51STE LEVEAAR BRANN LINDAAS PRESTEGARD UPP. HAN FLYTJA 50 TIL MELINGEN PAA 5LETNE, som HAN EIGDE. HER D6YDDE HAN, OG STUTT TID ETTER KONA HANS. DRLIDE CATHARINA. PAA AUKSJONEN I STERVBUET DEIRA 1]- AIJGUST I7B7 VART SO MYKING KYRKJA SELD FOR 250 RIGSDALAR TIL KAPTE]N HANS HENDRIK HORNEMANN HOLCH. MERKANDE ER DET AT DER ENDAA VAR 18 KYR OG 9 SMALAR SOM HO VAR {JPPROPT MED_'' HVORAF DOG NOGET MANGLER". KAPTEIN HOLCH D./YDDE OG MYKING KYRI{JA GJEKK YVER TIL DOTTER rians_ JOMFRU HENRIETTE MARGRETE HOLCH UT)I LERVIGEN_ VED ARVESKIFTE 30 APRIL ).823. HO SKIYTER HELVTI AV KYRKJA I FRAA SEG SAME AARET ( HO MAA VERA FENGELAUS) DEN ]-. JULI, TIL ANDEFS LARSEN TVEDTEN (HANDALEN) FOR 2OO SPESIDALAR, OG HAN SKoYTER IFRAA seg FOR DET SAME som HAN GAV TIL LARS OLSEN HODNEKVAM DEN 4. AUGUST 1848, DEN ANDRE HELVTI VART HENRIKKA MARGRETE HOLCH SITJANDE MED TIL 1. DESEMBER L84L DER HO SKOYTER PARTEN TlL OLE ANDER5EN MYKINGHELLEN FOR 2OO SPESIDALER. KYRKJA VAR NO EICD AV 2 BoNDER I MYKING5OKN*HO VAR PAA VEG HEIMATT. I JC}MT,RU HOLCH SI TID HADDE I-IYKING KYRKJA ENDAA I EIGA 15 KJYR, 11 SAUER OG 2 GEITER, som VAR PAA LEIGA HJAA ANDERS ANDERSEN KAARDAL SOM HADDE KJgPT SEG, ELLER BYGSLA, JORD I BO SOKN I LAVIK PRESTEGJELD. DEI KYRKJELEGE STYRESMAKTER HADDE I II{ANGE AAR MAKSLA PAA EI LOV UM KYRKJORNE SIN STORLEIK ETTER FOLKETALET I SOKNERNE. LOVUTKASTET VART FYRELAGT ALLE HERADSTYRE I LANDET. SOM TVINGA KRAVET NED DET DEI VANN. LOVI VART VEDTEKI PAA STORTINGET 24. SEPTEMBER 185]. OG TOK MED ElN GONG TIL AA VERKA I MYKING. DER HADDE VORE KLAGA PAA FLEIRE VISITASM#TE BAADE FOR HUSATRENGD I KYRKJA OG FAA KYRKJEGARDEN. NY KYRKJEGARD VART UPPARBEIDT,SOM HJELPEKYRKJEGARD, DER NO KYRKJA STEND I J.g4B. KYRKJEEIGARARNE VART TTLSPIJRDE GJENOM PROSTEN OG ORDFORAREN TiM DEI VILDE BYGGJA PAA DEN GAMLE ELLER YVERLATE HO. DETTE FORDE TIL AT DEI 5A SEG VILJUGE TIL AA set,ja KYRK.]A TIL SOKNELYDEN, CIG PAA FORMANN OG REPRESENTANTMOTE DEN 21. JULI 1'857 KJPPTE SOKNELYDEN KYRKJA MED ALT som TILH6YRER TOR 290 SPESIDALAR. DEI 90 DALARNE SKLILDE BETALAST, UTEN RENTER, TIL 5T. HANSDAG N.EsTE AAR OG RESTEN STANDA PAA RENTA HJAA SELJARARNE OG BETALAST I AARLEGE AVDRAG MED 25 DALAR. TIL AA GREIDA UTLOGA VEDTOK DEI AA LIGNA UT 60 SKILLING PAA KVAR SKYLDALAR(DEI

5 BY(]STE IKH"TE LENGER ENN STAVE}I RAKI{ I PENGESPURSMAAL). KYRKJA 5I LJTLENNIGSTID VAR ENDE. I DENNE TIDI HADDE HO TENGE EIN SKOGTEIG AV BERTEL STSFFENSEN HINDENES. DET ER RORANDE AA SJAA KORLEIS BONDERNE HELDT KYRATALET OPPE( VED GAAVER ) OG GJEV ANDRE TING TIL KYRKJA ALT MEDAN HO I 130 AAR MED 5I EIGA OG INNKOMA LAUT TENA PRIVATE VERDSLEGE HUGMAAL. SPURSMAALETIM MEIR KYRKJEROM VAR HERMED IKKJE LOYST OG PAA EIT REPR.ESENTANTMOTE FOR }TYKING SOKN 1-5. DEI]HMBER HVOR DET FANDTES AT DER IKKE VAR ANLEDNING T]L VED TILBYGNING ELLER NYE LEMMERS OPFORELSE AT AFHJELPE DENNE MANGEL,' VEDTOK MOTET OG BYGGJA NY KYRKJA AV TRE VED DEN NYE KYRKJEGARDEN, OG FENGEKOSTNAI]SN UTLIGNAST PAA I4ATRIKULNN. MEN PLIKTARBEIDET ETTER MANNTAL. D. V' S. LIKT PAA ALLE' OG FRAt'fl(stYRING AV STEIN TIL GRIJNNMUR SKIJLDE TAKA TIL STRAKS, "HVCIRIMOD ARBEIDET MED KIRKENS OPToMRING UDSETTES I NOGLE AAR AT FORDELE UDGIFTERNE PAA ET LH\IGERE TIDSRUM''. DERTIL VEDTOK DEl AA LAANA 1OOO SPESIDALAR I,. OPLYSNINGSV.ESENETS FOND',, I.{EN SAMSTUNDES LIGNA UT EIN 5PE5IDALE OG 60 SKILLING PAA KVAR SKYLDDALE. DAA REPRESENTANTANE FOR MTKING SOKN NESTE GONG KOM SAMAN 6 ' APRIL ].853 MAATTE DEI BdYGJA seg FOR EIT STERKT FOLKEYNSKJE I SOKNET AA FAA KYRKJA BYGT I STEIN ISTADENFYRE AV TRE OG GJERA UMATT VEDTAKET UM BYGGJING AV TREKYRKJE. DERMED KIJNDE BONDERNE FAA ARBEIDA SEG FRI ISTADEN FYRE DEN STT]RE UTLIGNING I PENGAR PAA MATRiKULEN, 06 REPR,ESENTANTARNE HELDT DTTTE RIMELEGT" I ET SAA FATTIGT SOGN SOM MYKING, I"iVi-iR INDTE(TERNE ER SMAA I.'IEN ARBEIDSLOSHETEN ER sror" DAA SAMSTUNDES GRUNNEIGAREN VILDE VERA RIMELEG PAA DEN STEIN HAN LET TIL, VEDTOK DEI AA BYGGJA AV STEIN, OG KVT\R GARDBRUKAR SKULDE KOYRA FRAM EIN HALV KIJBIKFAMN ELLER BETALA 3 SPD. sam*stundes VART VALD DEN FYRSTE OMBUDSMANN ELLER VERGE ETTER 1.40 AAR- OLE A. MYKINGHELLEN' OG 50 VALDE DEl SERS REKNESKAPSF6RAR OG KASSERAR FOR ByGG.IEARBEIDEf, ;sne nn n. REIKERAAS. KVAR SKULDE L6NAST MED HALVANNAN DALE FOR AARET. STIFTSDIREKSJONEN HEV TYKT AT MYKINGS REPRESENTANTSSKAP SINE VEDTAK VAR FOR VAKLANDE OG SENDER SAKI GJENOM PROVSTIET TIL ORDFORAREN OG BED DEI'' FATTE EN ENDELICJ BESLUTNING OI4 OPFdRELSE AF EN NY KIRKE FOR MYKING SOGN,.,soLEISATDEITVoTIDLEGAREVEDTAKVARTMAGTSSLAUSE. KOM FYRE I MOTE 29. AUGUST 1853, DER DEI HELDT FAST PAA SIT SISTE VEDTAK AT KYRKJA SKULDE BYGG.]AsT AV STEIN ETTER TEIKNING som VART VEDLAGT OG KOSTNADEN UTLIGNAST PAA MATRIKULEN MED EIN SPESIDALAR OG 60 SKILLING PAA KVAR SKYLDDALAR, PLTKTARBEIDET GJERAST ETTER MANNTAL_ PAALAG ].4 DAGSVERK PAA KVAR MANN UTANFYRE TRANSPC}RTEN, som SKULDE REKNAST TIL EIN HALV KUBIK_ FAMN PAA SKYLONAI,NN. NAAR ARBEIDET VART SETT IGONG TIL VINTERS MEINTi DEI AA VERA FERDIG TIL ISTADENFOR SOM FoR VEDTEKE,1OOODALAR,SKLILDEDERLAANASTl2CODAJ'AR'KOSTNADEN REKNA DEl TIL 25OO spd., OG DERAV MEINTES DEl AA SPARA 75T' SPD, VED PLIKTARBEIDE, OG VEDTAKE"T GJEKK TIL STTFTSDIREKSJONEN. NO GJEKK YVER EIT AAR ME INGEN TING H6YRER' STIFTSDIREKSJONEN GRANSIiAR TEIKNING OG KOMMUNESTYRET 5IT SISTE VEDTAK OG SENDER DET TIL"REGJERINGENS KIRKEDEPARTEMENT'' SOM FINNYMSETINGVEDTEIKNINGASOMDEIVILHAVAONNORLEIS'OG GJENOM STIFTS_DIREKSJONEN VART SAKI SENDT SOKNEPREST HVEDING DEN28.APRILIE54SoM16.AUGUSTSENDERHoTILoRDFoRARENSoM HADDESAKIFYREIMoTEDENg.SEPTE},IBERSAMEAAR' STATSKONNUi<ToN GROSCH HADDE VORE KYRKJEDEPARTEMENTET 5IN KONSULENT OG HAT TEIKNINGI, MED SINE FRAMLAG TIL FORANDRING

6 INNE bijaa DIREKSJONEN FOF KGL. NCJRSKE TEGNESKCLE. KYRKJA. som VAR PLANLAGT MED SIDEGALERI, VILDE STATSKONDI.'KToREN IKKJS HAVA, MEN ISTADENFYRE VILDE HAN HAVA KYRKJA ST6RRE. DEI ANDRE RETTINCiANE VIL ll'le SJAA AV " KOM.INEBESTYRELSEN'' 5]T VEDTAK: KIRKENS LENGDE BNSTEMMES TIL 36 ALEN, DENS BREDDE TIL 1-8 ALEN, INDVENDIG MAAL' OG VIL DER VED DENNE FORoGELSE AV DENS SToRRELSE INDVINDES SAA MEGET RL]M AT PLADSEN OM KNEFALDET BLIVER ST6RRE. DET INDRE AV KIRKEN 0VERHVELVE5'HoYDENTILMIDTENAvLOF.,TETBESTEMMTSTILLSI/2 ALEN. 5IDELEMMER LIDELATES. KLIN DET VESTRE PULFITIJR AFFORES. TAARNET BLIVER AT OFFFRE I OVERENSSTEMMELSE MED DEN INDSENDTE TEGNING OG SKULDE DET KALKULEREDE BELOP IKKE STREKKE TIL OPPFORES TAARNET AV TRA. DE 2 DoRE PAA SIPET5 SIDER BLIVER AT UDFoRE EFTER GROSCH,S TEGNING, HVORIMOD DoREN BAG ALTERET SI,6YFE5 DA DEN VENDER MOD DEN HAARDESTE VINDRETNING''. DEI MENNER som HEV GJORT DESSE VEDTAK I]G STOD 1 KAVET FOR DEN NYE KYRKJA VAR ERIK RISNES, ORDFORAR, OLE OLSEN HSLLELAND, BERGE 1. AASGAARD OG TOR_KEL A. NATAAS. PROVSTIET SENDE TIL :]TIFTSDIREKSJONEN,, DOK.LIMENTERNE BETREFFENDE IVIYKING SOGN5 KIRKETEGNING FORSYNET MED SOGNETS REPRESENTAI]{TSKABS BESLUTNING ANGAAENDE KIRKENS TEGNING OG OFFORELSE OVERENSTEM}'IENDE MED STA'ISKONDIJKTdR GROSCH,S BEMERKNING IB NOVEMBER F'OR r\tt\l 1855 VART DER UTLIGNA 60 SKILLING PAA KVAR SKYLLDALE TlL NYE KYRKJA. KOIVIIJNEBESTYRELSEN'' SlT SISTE VEDTAK UM STATSKONDUKToREN SINE RETTINGAR PAA KYRKJETEIKNINGA GJEKK FRAA STIFTSDIREKSJONEN TIL DEPARTEMENTET SOM ENDAA IKKJE VAR NoGDE_ DER VANTA SAKRISTI* OG STATSKONDUKTOR GROSCH FEKK TEIKNINGI ATT, OG SENDE TRE NYE BLAD TIL SOKNEPREST HVEDING 5OM 9ENDE DET TTL SOM HELDT MOTE PAA MYKINGHELLEN DEN 24. SEPTEF{BER 1855 MED REPRESENTANTSKAPET "OM BEMELDTE GJENSTAND". DEPARTET"IENTET OG STITTSDIREKSJON BED REPRESENTSKAPET VEDTAKA DET GROSCH HADDE G.]ORDT. DAA DESSE ENDRINGAR FOR [iet MESTE VAR ETTER VEDTAKET I MgTET 4, NOVEI{BER 1854, SO VEDTOK DEI DET SAMRdYSTES 5O N'TR SOM SAKRISTIET_. DET VILDE VERTA FOR DYRT*" DA DEN FLADE SOM KIRKEN AGTES BYGGET PAA, NETOP OPP-H6RER, DER HVOR SAKRISTIET SKAL 5TAA" VILDE DET VERTA FOR KOSTBART MED DEN HOGE GRUNNMUREN. DETTE GAV ORDFoRAREN OG REPRESENTANTAR Iift'KJE BAL ' DER KOM FRAMLEGG OM A BYGCJA EI PRESTESTOVA NERE MED KYRKJA' ISTADENTc}R5AKRISTI,oGDETTEvEDToKDEIIMoTEPALINDASDEN 23. JANUAR 1856_ SAMROYSTES*MEN MED DET ''SKITC'RDET..-NAAR MYKING NYE KIRKE ER FERDIG, og KASSENS STATUS TILLDER DET.,, og VEDTAKET GJEKK TlL STIFTSDIREKSJONEN SOM 1-8. DESEMBER SENDE DET TIL ORDFORAREN_ GJENOM SOKNEPRESTEN* MED PALEGG LIM A HAVA PREsTESTOVA FiRDI SEINAST EIT AR ETTER KYRKJA VAR INNVIGD' },IEN FCTRMANNSKAPET HELDT FAST PA SKITORDET " NAAR I{ASSENS STATUS TILLADER DET". CJG DET VETITAKET SOM VART GJORT 23 JANUAR ARET FYRE, MAN VILDE HELLER LEIGA EI STOVA TIL PRESTEN MED DET SEIG PI]NCAR i KA:JsEN TIL A BYGGJA FYRE. NO ER NET NYE MENNER I BYGDESTYRIIT{IiI. DAAE ORDFoRAF', BERGE AASGAARD, JAKOB HODNEKVAM' STIFTSDIREKSJONEN KROV EI VISS TID " FOR FRESTESTUENS OPFORELSE" OG I MOTE PA MYKiNG 8 FEBRUAR 1857 VEDTOK DEl AT HO SKULDE VERA FERDIG LIM 6 AR. MEN STIFTSDIREKSJONEN KROV 2 AR' OG LEIGDE STOVA I MENS, ELLER SO KROV DEI SAKRI5TI' SOM SYNT PA GROSCH SI SISTE TEIKNING. OG DETTE GJEKK DEI MED PAA 1 EIT

7 FtoTE F,AA MyHINij ;ri, AFRIL 185?, Nq1 y1ft I:EI h:omne lnn I I]ET AARET*T857- SOM DEI TIDLEGARE IqEINTE DEI 5KULDE HAVA KYRKJA FERDIT], MEN ENDAA VAR DET IKKJE LAGT STEIN PAA STEIN' FOR DET VIGTUGASTEVANTAENDAA:KONGENSINGODKJENNINGOGRESOLUSJON PAA NYBYGGJING. DENNE VART UPPLESEN PAA M6TE DEN 15 ' MAI 1858_ rjaa FANEBUST_'' SKRIVEL$E FRA BERGENS STIFTSDIREKSJON' GJENNM{ PR0VSTIET.HVLIRTILKJENDEGIVES:]..ATDERNAADIGSTAPRoBERESUG TILLADE5 OPPFORT DEN I SlN TID BESLUTTEDE NYE KIRKE FOR MYKING ANEX I LINDAAS PRESTEGJELD, NORDHORDLANDS PROVSTI I BERGENS STIFT. 2. AT OGSAADET TIL SAME TTD ANSOKTE LAAN 1 OPLYSNINGSV'ESENETS rzoo SPESTEDALER_NAADIGST ER AFROBERT, DEN 3. rond* STORT APRIL 1858" MEN NO HADDE DEI. MED AARLg6g ITTLIGNINGAR PAA MATRIKLILEN ' LAGT UPP 50 MYKJE PENENN AT DEI TOK IKKJE UT LAAN ENN 8OO DALAR, OG FOR NA SPNNN RENTA SKULDE DEI IKKJE VERTA LITTEKNE F6R I MAI PAASAMEMoTETVEDTOKITEiATARBEIDETMEDSTEINKJoRINGC)G GRUNNARBEID SKLILDE TAKA TIL UM HAUSTEN_ I OKTOBER {1858) OG sjslve UPPMIJRINGI TAKA TIL LiM VAAREN FORSAAVIDT UFORUTSEEDE OMSTEi'IDIGHETR IKKE SKULDE INDTRFFE'' ' DEI KJELDOR ME HEV NEMNER IKK.-IE NAMN PAA TEIKNAREN ELLER BYIJGTYIEISTAREN, ELLEP. AREETDSMEI'iNENE' ETTER st]l OCi ARBEIDSMAATE MAA BAANE TEiKNAR OG MURAR VERA FRAA BERGEN' MEN TEIKNINGITiLF;YRI.iJASoMHoENDELE{]VA {THEVSTADSK0NDL KToR CROSLTH GJORT. DET som KLIELDORNE II{KJE NEMNER, MEN SOM KAN LESAST UTOR HENDINGARNER OETTC: GRAVING, 5TEINBRYTING OG KJOYRING ER G*iORT PAA PLIKT. SJOLVE UPPBYGG.]INGT ER GJORDT PAA DAGLoN AV LEIGDE T'OLK T'NAN BERGEN UNDER SIN EIGEN MEISTAR ' TREARBEIDET ER OG GJ,CRDT PAA DAGLON AV BYGDI SIN FLINKE TREARBEIDARAR. ALTERTAVLAERARBEIDTAVEINBYSNIDKAR0GMAALARARBEIDETHEv HEGGELUND GJORT. TIL AA F6RA TILSYN MED ARBEIDET, LEIGA FOLK OG " SKJEIA DET UT". OG TIL NN-NETNLA LSNER OG TILVISA REKNINGARVART VI'LD BERGE IVAR5EN ERSCNARO. HAN ER SOLEIDS TILSYNSMANN OG,.UDFdRENDE ARKITEKT.' SAMAN MED JAKOB HODNEKVAM OG LARS NE5B6. ME MERKJER OSS AT DEI FIEV GREIDT AA FAA KYRKJESKATTEN NED AAR FOR AAR, FRAA MESTE 2 DALER PAA SKYLDDALEN TIL 60 SKILING' som VART UTLIGNA SIDSTE GONGEN 1863, OG AARET ETTER GJER DEI AVSTIKK ['IED 72 SKiLLING FAA SKYLDDALEN. MYKING REPRESENTTANTSKAP STEND DESSE AARI SC}M DOME PAA GAMAL GOD BONDESTYRING: VARSAIiTE, UTEN AA VERA KNIFNE' DER GJEKK MED TlL T:YRKJEK.JA,PET OG NYBYGGJING MEIR ENN 3OTIO DALAR OG g1]ter pengeverdet ir DETTE EIN sion surq ( EI KU VAR 5-6 DALAR- EIT KILO KJOT PALAC; 3O ORE, OG EI DAGLSN FOR EIN I'LINK ARBEIDSIVIANIi-]-2 TIMAR- VAR 2 ORT= KR. 1.60). DEI SOM STYRDE SOKNET DEN LTONGEN FORDE IKKJE IJTLOGERNE YVER PAA FRAIVTTTDI. KYRKJAMAAVERAKoM]IJNDERTAKHAUSTENl.860'SAI4EAARSTALETER INNT{OGGE I KYRKJA. DER MOTER INGEN IVIOTBURD UNDER ARBEIDET ' SOKNET SIT REFRESENTANTSKAP FEKK MYKJE AA GJERA I 1B6i OG MANGE MITER ER HALDNE, OE PAN EIT AV DESsE, 2' APRIL 1862 VART DET VEDTEKE AA RIVA NED EN GAMLE KYRKJA, FOR AA BRUKA SO MYKJE

8 5O}4 RAAD VAH AV DEN GAMLE MATERIALEN. ( GALERIET SI}IE BJELKAR O(] STUBBEGOLV ER AV GAMLEKYRKJA). DEN SIDSTE GUDSTENESTA I DET CAMLE GL'DSHUS VAR HALDE 5. SUNDAG ETTER PAASKE,DEN 5. MAI C'G DEN NYE KYRKJA VART INNVIGD AV PROVST HVEDINC 17. NOVEMBER SAME AARET. DEI STYRANDE OG S{]KNELYDEN KUNDE PUSTA I-IT ETTER 9 AARS STREV OG BAL. I DEN GAMLE MYKING KYRKJA_ 5OF1 I ALLE ANT-'RE_ HADDE KVAR BONDE SIN VISSE STOL PAA HdGRE STDA NAAR DU KOM INN. KVAR HUSMOR I{ADDE srn v155e FLAss PAA vrnsrre srda ' DET var s'lolvg'leve AA FAA DENNE ORDNING INNFORT I DEN NYE KYRKJA.., FRIE,, STOLESTADER VAR IJTENKJELEG- OG AVGJERDSLA IIM DETTE VART TEKE I EIT KOMUNEMdTE PAA MYKINGHELLEN TRETTENDAG JOL MESTE_ PARTEN AV GARDMENNENE I SOKNET VAR OG FRAMMOTTE OG TOK DEL I MdTET_DET VAR EI STOR sak_ FOR AA VERJA PLASSEN SIN. DET VART VEDTEKF: AT ORDNTNGI SKTJLDE VERA SOM 1 GAMLEKYRKJA, BAADE F'AA MANNS_ t-ig KVINFOLKSIDA_'. SAALEDES AT DE SOM HAVDE SINE STOLER OVERST I DEN GAMLE KIRKE SKULDE TREMDELES HAVE SINE STCILER OVERST I DEN NYE_ CIG OMVENDT. DAA T,LEIRE STOLAR I GAMLEKYRKJA VAR DUBLEI_HADDE 2 SETER, DE'T EINE SNUDDE RYGGEN MOT PRESTEN) VART DET VEDTEKE AT DEN UPF* ELLER NEDFLYTTING som DETTE GAV ORSAK TIL,SKULDE GJERAST ETTER GARDEN SI MATRIKULSKYLD. DESSE 4 MANN VART TEKNE TIL AA GREIDA MED DETTE : ANANIAS SKAUGE, PEDER FJELLSBCI, OLE S.EVERAAS OG TORKEL G;IELSVIK. VEDTAKflT VAR ''NESTEN ENSTEMMIGT''. DEI FRAI&IdDTE GARDMENNER VAR MED I AVRoYSTINGI, OG TIEI 4 MENNER GJORDE TJTSKIFTNINGI FERDIG sam DAGE].i, OG KVAR MANI'i GJEKi{ HEI}IATT TIL seg OG SINE MED TIDEND UM KVA STOLENUMMER DEI SKI-IIPS ]iava, DEN GAMLE CIRDNING AT KVAR BI]NIIE HADDE SIN VISSE FLASS I GUDS HERBERG VAR FLU:TT INN I DEN NYE KYRKJA. SLEKTSFOLEI,SEN Ei.LER ETTEKJENSLA SOM VAART GAMLE BONDESAMFUNN VAR TLIFTA PAA VART TEKE MED INN I KYRKJA DER HUSBONDEN SAMI,A SINE Ot] i{usmori SINE NAAR PREIKESLJNDAGEN KOM. HER ENDAR SOGA t'm KORLEIS MYKiNG KYRKJA VART BY6D. STOR TAKK TIL KYRKJE_SONGAR NEVDAL OG MEDHJELPAR SLETTEN FOR AVSKRIFTER AV KOMJNEPROTOKOL OG KALLSBOK. INKJE MANGE AV OS5 HEV SETT MYKING KYRKJA FRAA ME LYT HALDA o55 TIL FORTELJINGARNE OG DEI EI,IBEDSMESSIGE SKREVNE TING OG BRUKA DEIM MED KUNNIG KRITIKK. HC' ER UMIALA I EI INSFEI(SJONSFORRETNING SOM STIFTSKRIV*AREN HELDT 1.686; " ER EN ToMMERBYGNING. UNDER TAARNET SOM ER SERDELES TILBYGGET, ER VAAPENHIJSET. INDENTIL ER KIRKEN MALET C'G VEL STAFFERET. UDVORTES ER DEN NOGET BROSTFELDIG. 1.. BEHOVER KIRKEN OVERALT TAARNKAABEN-**_-D6KTIG TJ.MEBR,EDNING AF 4 ELLER 5 TDR. TJERE. 2. EN HJoRNEKJA'L PAA DET NORDVESTRE }ij6rne' 3. EN LLIGE FOR DEN ( GLUGGE) i VE5TRE CAVL HVOR st]erne TNNDRAGSS. ENDNU EN LUGE TOR VINDUET BAG ALTERET OG MULDEN GRAVES T'RA SVILLERNE KIRKEN ER BRET) OG TAARNET SOM NU ER GANSKE FORFALDENT ER GJORDT FERI}IGT MED 6 TYLFTER BORD OG 4 HJgTRNEKJSLER 12 ALEN LANGE. I ANDRS MAADER FATTE INTET. INVENTARET ER HJELFELITJT. I 1840 VERT DER SKREVET: " OGSAA MYKING KIRKE ER EN MORK ST./C TRNBYGNING f;om ER FOR LIDEN OG IKKE RLIMMER SOGNETS ALMjE'. DET ER DEN TJEREBREDDE KL]EDNING SOM HEV VERKA ''STYGG'' FAA EMBETSMANNEN ( DEN MORIT.E KLEDI{ING TgK NO TIL AA VERTA PAA M0DEN ATT). ser ME FAA FORM OG LINJEFORING VIL ME FINNA AT DEI UPPGJEVNE MAAL PAA GRUNNPLANET I SKIPET 15X23 A'LEN ER

9 i{.t'ii,]e N. RE ' }ET GYLDNE SNITT" som I VAAR TID FINST I CRUNI.IFLATA PAA STATENS BREVKORT, 1BX2B. KORET VAR SAMHoVET MED TJNT som FRAA KYRKJA SINE FYRSTE DAGAR VAR FASTSLEGE. H6GDI PAA GAMLEKYRKJA VAR OG },IfKJE GODT I SAMHOVE MED STAVKYRK"]A SII.I REISNING. ALT SAI4AN TING SOM VAR GJENGE I GL.aYME DAA N{EKYRKJA VAR UPPLAGT OtJ SOM DIFYRR IKKJE FINST I DENNE, DER REIDDI I I]RIJNFLATA ER HELVTI AV LM{GDI OG KOR OG SKIP I EITT. ME SKAL HELLER II{KJE GLoYMA AT KOR OG SKIF I GANILEKYRKJA STOD TIL KVARANDRE sum i/3 TIL 2,/3 NETT SI,IKSLAG som l DEI GAMLE BOSILKAERNE, ELLER I STAVKYRKJEPLANET. HgR I MYKING KYRKJA ER FYRETID OG NOTID ENDAA IHOPKNYTTE._ DAAPSFONTEN ER DEN GAMLE FRAA KYRKJA SINE FYRSTE AAR* I DEN HEV FOI.KET I MYKING SOKN FENGE 5I SKIRSLING I MANGE HLINDRAD AAR. DEN 5TOD UTE I VAAPENI{USET I STAVi(YRKJA, MEN VART SO FLUTT NETT INNOM D4RI ATT, ETTSR DET GAMLE PAABOD: INGEN UDoYFT I KYRKJA, NAAR NY KYRKJA VART BYGT 1606 FEKK DEN SAME PLAS5trN. OG DER VAR DEN 5C) LENGE KYRKJA STOD, OG DENNE TRADISJONEN VAR 50 STERK AT DAA DEN NYE KYRKJA VAR FERDIG BYGT FEKK FONTEN SAME PLASSEN ENDAA INGEN LEN(iER VISTE KVIFOR HAN SK1JLDE STANDA DER. ( VART FLI-ITT C)PP I KORET ) PREIKESTOLE}{ ER FRAA ]"66I] AARI OG ER DEN EINASTE PRSIKESTC}L SC)M MYI.;ING T{EV HAVT_ FYR.R DEN TID HADDE DEI BERRE EIN LESEPULT. DIVERRE VART DEN NOKO UMBYGT DAA DEN VART LIPPSETT I DEN NYE KYRKJA. SOLEIS MAA DEN 6-TE SIDA DAA VERA TILBY6T_ LIKENINS FOTEN. IJEN ER AV SAME STIL SOM SLIND KYRKJA 51N, 5OIV1 VAR ARBEIDT I tsergen Cg HADDE EVANGELISTAR]'iE MED DEIRA KJENNETEIKN MAALT PAA DEI RUNDBOGA FYLLII'IGARNE. SAME }'igurar }iev IVIYKING PREIKESTI]L t]g. MEN DEI ER TIMATTMAATE AV MAALAR HEGGELUND T860 OG VART IKKJE FINARE ENN DI GAMLE. PAA DEN FEMTE FYLLING HEV FREIKESTOLEN EIT IJTYDELEGT BIL.ETE: ''HIMMELFARTEN,}, OG PAA DEN SJETTE EIT LANDSKAP S'3M SKAL LI}TTALAS TIL SIST. PREIKESTOLEN HADDE LJODHATT ELLER _HIMMEL I SAME STIL OG }{ADDE GULLPOSEI\'IENT I'NDER MED EIN DIJSK I KVART HYRNA. PAA VEGGEN, BAK PRESTEN, UNDER LJODHATTEN HEV DER VORE EIT KRUSIF'IX som ENNO ER I KYRI{JA; KORSET ER SVm1T MARMORERT. FRELSAREN HENG DOD MEII HOVUDET KVILANDE PAA HSGRE ARM' SLAPP OG MAGER. KALKEN MED sin GOTISKE FOT }4AA SOM F6R NEMND VERA FRAA MTLLoMALDERENS srsre AAR oc HEV srsr i 1600 TALET vorte iviykje LII4ARBEIDT. UNDER UMORDNING AV GALERIGOLVET DER ORGELET SKULDE UPPSETJAST VART DER LITTEKNE NOI.:RE AV DEi SEINGOTISKE STOLEVANGAR som F6R ER LIIVTTALA. DEi flr UTSKORNE I SEINGOTKENS SINE FIi\A5TE FAAFIJNN CIG HEV VI]RE FARGELAGDE. MED LJOSEi{RI-INEF.NH CrR NYFiIRKEN i BERGEN ER DER OG I':OME FYRRTID INN I MfKTlic iiyril:.'la..i.ilslijtt VIL ECT,EEDA ALLE :]t.im ER HHR TILSTADES_ OG SOM HEV FYRETIDS TALE KJER_ AA STi-IDERA LANDSKAPET PAA DEN SJETIE FYJ.LING PAA PITEIKESTOLEN. HER HEV I'IAALAR TIEGGELUND UTAN AA VITA DET SJ6LV GJEVE ETTERTIDI EiT GODT H'BILEIE. ME SER DEN NYREISTE }VIYKING KYRKJA MED AIJSTFJOITDEN OG KJEKADLEN I BAKGRIJNNEN. DET ER SLINDAG, OG KLOKKA LJOMAR ()G KALLAR ' OG YVER KNAUSAR OG BAKKAR KJM.'I FOLK STRoYMANDE TIL KYRKJA I sin

10 KYRK-ITSTAS 5O 5(]M DEN \iar FOR 70 AAF SIDAN. ( DET:Tfl ER SKRIVE I 1?30). DET ER SLIMARDAG. INGEN KOYREVEG, INGEN BILTUTING ELLER MOTORBAATBANKING, MEN LIKEVEL FANN DEi FRAM TIL KYRKJA. INNE l,/ar STOLESTADERNE TRANGE OG ROMET LITE, MEN ENDAA GAV KYRKJA iivild OG RO. OG IKKJE BERRE SLII'IARDAGEN, MEN OG VINERSDAG MED HoG SNJO ELLER DRIVANDE EGN, ET,LER MED DREPANDE SIGI-ING ELLER SLITSAMT ROR YVER F'JORDEN, KOM FOLKET SEG MANNJAMT TIL KYRKJE. MAATTE HEGGELUND 5IT BIL.ETE TIL ALLE TIDER TALA TIM FYRETID, AA VERA EIN VISAR TIL *O''O {IIJ FRAMTID, KVARHELST MIDTSTADEN I SOKNET BgR VERA. DENNE 5OGA ER LAGA TIL 70 ARSHOGTIDA FC}R KYRKJA. FORSTEDELEN ER SKREVE AV JCIHAN LITLESKARE. NOKO ER SKREVE AV HANS NAVDAL OG LITT AV PROVST THORSET. INNVEI'ITARLISTE \7 I T7--TI{KJE ARSTAL : i- S,aLV KALK 0G DISK. 1 ToRKL,EDE DEROVER. 1 NY BLOMME-T MESSE}IAGL I'IEN HVIDT ATLASKES KI]RS OG I]I-JLDPOSEME}T BESATT. 1 NY MESSESERK. i NY ALTERDUG. i- GRADNAL i? i lli Fe-ri-itl. F'SALMEBOK in OCTAVA. i VINFLASKE AV TIN. : LYSESTAG]]R MED ARME. I LIDEN DITTI]. i MESSINGBT]KI{:IiN I FORTIN. 1 TIMEGI-455. r TJAREKJEDEL PAA 1 TCINDE. I JERNSTANG. r i,iden LOKT ( AT TENDE ALTERLYS MED) i i.iiste TIL ORNAMENTERNES FORVARING. 1 I.IYT KLAKHUG (?). i NY SPADE AF ALMUEN FORERET. SKOYTET SOM BRINGAR KYHKJA I{EIMATT OG GJER GCID ATT LIDT AV DEN URETTEN DANSKEKONGEN G.]ORDE i \725, ER SKREVET OG TINGLESE MAANEDSTINGET FOR VA5Vf;RENS TINGLAG ( VASVERJA : PAA BOLSTADT'JORDEN EVANGER ) i BERNE5TANGEN 6. DESEMBER 1852, HEV DENNE ORDLYDEN : UTSKRIFT AV SKJoTE-OG PANTEBCTK FOR NORDHORDLAND SORENSKRIVERI FORSAAVIDT EFTERSTAAENDE ANGAAR. _ PAA MAANED5TINGET FOR VASVJERNS TINGLAG M FL. DEN 6TE DESEMBER 185? BLEV SOM D(]KLME}IT NR' 57 TINGLEST FATGENDE : SKJ6DE. NO. 9 ST. 4 SPD JEG OLE ANDERSEN MYKINGHELLEN OG JEG JAKOB LARSEN HODNEKVAM SOM FiJLDMEGTIG FOR LARS OLSEN SELIJII OG SKJOTIE HERVED TIL MYKINGS SCON:] ALMLJE DEN MIG OLE ANDERSEN VEIT SKJoDE THL. ].. DECEMBER IB41 OG LARS OLSEN VED SKJ6DE. T}iL. 4.DCBR, 1848 TiJEMLEDE }TKINGS KIRKE METI INVENTARIUM, KOER, FAAR, TIENDE ANDRE INKOMSTER OG ALLE RETTE TILLIGGELSER FOR DEN OMFORENEDE KJoBESUM 490 gpd. OG DA Vi F'C'R DIssE FIRE HUNDREDE C)G NITTI SPECIEDALER HAVE I.,IODTAGET FYLNEST 5AA EFTKLNSRE VI HERVED, AT BEMELDTE KIRKE MED TILLIGGENDE HERLIGHEDER OG RETTIGI.IETER I{EREFTER SKAL FOLGE OG TILI{6RE MYKING SOGNS ALPIIJE, OG BLIVE VI FOR OVERDRAGELSEN DENS }ijsmmel. NORD_HORDLANDS SORENSKRIVERCO}TTOIR, BERNESTANGEN 4. DECBR OLE ANDERSSEN, MYKINGHELLEN P.P'P. JAKI]B LARSSEN

11 ii{:itrneiivai,,t. TIL VITTERLiGIiEi} : FEYER.,T. TVERSE}{, ;'ilif. 3 FJF'D. TI{L. 1.sPD. 24 SK. * RETT UT5KRIFT BEKREFTE5. GEBYR KR, 1.60 BETALT OG FRIGJORT VED PAAKLEBEI)E STEMPELMERKER. - NORDHORDLAND SORENSKRIVflREMBEDE DEN 13. AUGUST FRA BEi'iDiXEI\i : KIR?iENE I5. NOK"RE I]ITAT: BERGENITUS Alm (1904) TEK EG MED SIDE 23 : -Oii I FTKING KIRKE stod D6PEFONTEN ENDNIJ PA SITT GAMLE STED I TBgC. S. 62 : RUNDE BEKKENEF I'".JHNDES FRA ALVERSUND. SVEEN. S.EB6' ViKdR, MYh.ING OG I]PDAL. S. 72 : MALEDE EVANGELISTBILLEDER FOFIEI(.I]IUIIER PAA PRfl{ESTOLEN I SToLE {ETNE) G.]ERDE, MYliiI.iG OG STRANDEBARM. DEN FoRSTE ER NIKT 1JDSKAARET OG HAR MANDLiI]E OG EN KVINDELIG ' SAMT FRLIKTBUNTER. STRA}{DEBARMS ER SKJH\TKET 1674 A? JAN RYT ER, EORGER I BERGEN SI]M VOTIVGAVE (?),DET 5. FELT HAR ET VABEN, IKKE KRISTUSFIGUREN. MYKING FIAR I DETTE ET i{irkelandskap, OG 1 ET SJETTEEN MH},INESKEFI(-JUR CMGIVET AV skyer, MAASKE EN UHELDIG FREMSTILLII'.IG AV HIMViEI,FARTEN Ef' B;iEDBr.ingr NES.i'iJiV TIJNCEFORMST ORNAMENT FINDES PAA EI.i DEL KALKE, IiVIS I.:NOF ER I.:I-IGLEFORMET (]G HAR JESUS*NAVNET' I'IEN RIDSET MED STORE LATi}{SKE BO(;STAVIR. SAALEDES KITLKENE I RoLDAL, ULVIK OG MYKI}.IG.

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne?

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne? Norsk etnologisk gransking Desember 1956 Emne 61 TURKESTOVA 1. Var det vanleg i Dykkar bygd å ha eit hus som dei kalla turkestova, tørrstugu, tørrstua, tørrstoga, trøstogo, tørrstugu, trystugu, trysty,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Den Paaske er vel ljos og blid Tekst: Elias Blix Tilrettelegging: Anders Aschim, BlixBlog, 2004

Den Paaske er vel ljos og blid Tekst: Elias Blix Tilrettelegging: Anders Aschim, BlixBlog, 2004 Nokre Salmar, hefte I (Kristiania: Samlaget, 1869), 13-15 Paaske. I. Tone: Af Høiheden oprunden er. Den Paaske er væl ljos og blid Fyr deim, som kjenna Naadens Tid Og tungt med Syndi dragast: For gjenom

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette?

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette? Norsk etnologisk gransking Desember 1955 Emne nr. 53 TRESKING II I 1. Kva tid på året var det dei til vanleg tok til å treskja? Var det visse ting dei i så måte tok omsyn til, t. d. om kjølden var komen?

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Det var spådd frå gammal tid at Øyvære skulde gå under. Uti have låg det, og have skulde ta det. Det hadde

Det var spådd frå gammal tid at Øyvære skulde gå under. Uti have låg det, og have skulde ta det. Det hadde Det norske språk- og litteraturselskap 2010. Olav Duun: Menneske og maktene. Utgave ved Bjørg Dale Spørck. ISBN: 978-82-93134-46-6 (digital, bokselskap.no), 978-82- 93134-47-3 (epub), 978-82-93134-48-0

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Norsk etnologisk gransking. April 1949. Emne nr. 15. G J E R D E

Norsk etnologisk gransking. April 1949. Emne nr. 15. G J E R D E Norsk etnologisk gransking April 1949 Emne nr. 15. G J E R D E Føremålet med denne spørjelista er å få eit oversyn over så mange som mogeleg av dei gjerdetypane som har vore i bruk her i landet. Men det

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Setring ved Håbakkselet Hareid

Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet. Erling Hovlid og Einar Jacobsen Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet Steinar Hovlid (f. 1926) fortel til Leif Arne Grimstad om Håbakkselet i Vikebladet/Vestposten laurdag 22. desember

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles KJØLLEFJORD Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles prestegjeldet Kjøllefjord. Kjøllefjord, med den eldre kirkegården hvor Kjøllefjord 2 ble bygget.

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV.

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. Hensikten med denne artikkelen er å visa kva Bibelen lærer om kor lenge det er sidan Adam og Eva levde og kva tid me kan forventa Jesu gjenkomst. Dette seier Bibelen: år e.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Februar 1955 GRENSER OG GRENSEMERKE MELLOM EIGEDOMAR

Norsk etnologisk gransking Februar 1955 GRENSER OG GRENSEMERKE MELLOM EIGEDOMAR Norsk etnologisk gransking Februar 1955 Emne nr. 48 GRENSER OG GRENSEMERKE MELLOM EIGEDOMAR Med denne lista vil vi freista å få greie på dei nemningane ( benevnelsene ) som bygdemålet frå gamalt nytta

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Desember 1953 R E I P O G T A U. R e i p

Norsk etnologisk gransking Desember 1953 R E I P O G T A U. R e i p Norsk etnologisk gransking Desember 1953 Emne nr. 41. R E I P O G T A U R e i p Med spørjelistene nr 41 og 42 vil vi freista få eit oversyn over dei ymse slag tau og reip som har vore nytta på bygdene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Jon Fosse. Trilogien. Andvake Olavs draumar Kveldsvævd. bokklubben

Jon Fosse. Trilogien. Andvake Olavs draumar Kveldsvævd. bokklubben Jon Fosse Trilogien Andvake Olavs draumar Kveldsvævd bokklubben Det Norske Samlaget 2014 Trilogien inneholder titlene Andvake (2007), Olavs draumar (2012) og Kveldsvævd (2014) De norske Bokklubbene AS,

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

G A M A L E N G K U L T U R

G A M A L E N G K U L T U R Norsk etnologisk gransking Emne nr. 12 Oktober 1948 G A M A L E N G K U L T U R Den gjennomgripande utviklinga i jordbruket dei siste mannsaldrane har ført med seg store omskifte når det gjeld engkulturen.

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Nordlendingen Elias Blix var ordets sølvsmedkunstnar. Han kristna landsmålet og gjorde sitt til at den norske kyrkja blei ei folkekyrkje.

Nordlendingen Elias Blix var ordets sølvsmedkunstnar. Han kristna landsmålet og gjorde sitt til at den norske kyrkja blei ei folkekyrkje. LEIESTJERNA Nordlendingen Elias Blix var ordets sølvsmedkunstnar. Han kristna landsmålet og gjorde sitt til at den norske kyrkja blei ei folkekyrkje. Han var med og omsette Bibelen til nynorsk, skreiv

Detaljer

Klepp kommune Tu skule

Klepp kommune Tu skule Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunne 34 Familien om variasjonar i Eg skal veta om ulike typar familieformer og om familiar. 35 relasjonar og oppgåver i familien 36 37 38 39 40 42 Haust Bruk

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Å dyrke rettferd. Ragnhild Henriksen

Å dyrke rettferd. Ragnhild Henriksen Å dyrke rettferd. Manden kommer gående mot nord. Han bærer en sæk, den første sæk, den indeholder niste og nogen redskaper. ( ) Hvad går han efter? Efter land, efter jord? ( ) Han kom en dag med sin tunge

Detaljer

Eidegrend klyngjetun

Eidegrend klyngjetun Eidegrend klyngjetun og sentrum Faktaark Korleis blir eit bygdesentrum til? Utgangspunktet er gjerne geografi, naturtilhøve og kommunikasjonar. Der vegar (vassvegar og landevegar) kryssar kvarandre, veks

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Det er far til kjøparen, kanselliråd og amtmann Erik Must på Moldegård, som gjer opp med Meinche. Innleiinga på dokument nr. 1 i samlinga.

Det er far til kjøparen, kanselliråd og amtmann Erik Must på Moldegård, som gjer opp med Meinche. Innleiinga på dokument nr. 1 i samlinga. Gardshistorie for Årønes Dokumentsamlinga På Årønes finnes det ei rikholdig dokumentsamling som tidligare ikkje har vorte systematisk lest og avskrive. I 1996 og 1997 las og ordna Helge Hovdenak heile

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga.

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. SAKSLISTE: Sak 12/13 KS Sak 13/13 KS GODKJENNING AV INNKALLING/ MØTEBOK MELDINGAR OG RÅDET

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas 1,6 Kristi himmelferd: Jesus reiste frå jorda og opp til himmelen. Han skal koma att på same måten som han reiste. 2,1 Anden kjem pinsedagen: Læresveinane vart fylte

Detaljer

Mors friluftsliv - nyttig og naturleg

Mors friluftsliv - nyttig og naturleg 5. JANUAR 2016 Mors friluftsliv - nyttig og naturleg Friluftslivsseminar Sogndal 5. januar 2016 Inger Marie Vingdal, HIOA Livslangt liv i natur Kvinne født 1927 Gardbrukar og budeie til1994 Enke, pensjonist

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse

Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse KOMPETANSEMÅL Generelt om naturfag: Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

Tor Arve Røssland. Oslo

Tor Arve Røssland. Oslo Tor Arve Røssland Svarte-Mathilda Oslo Om denne boka Ei ung jente blir funnen knivdrepen i heimen sin. Mordet blir aldri oppklart. Leilegheita som var åstaden for mordet, står tom i 20 år. Når Elisabeth

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

Jon Fosse. Andvake. Forteljing

Jon Fosse. Andvake. Forteljing Jon Fosse Andvake Forteljing 2007 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Stian Hole/Blæst design Printed in Denmark Trykk og innbinding: Nørhaven Paperback AS, 2008 Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia,

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer