Prop. 1 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015"

Transkript

1 Prop. 1 S ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: , 2470, , Inntektskapitler: , 5470, 5571, 5607,

2

3 Innhold Del I Innledende del Regjeringens mål for arbeidsog velferdspolitikken Profil og satsingsområder Samlet budsjettforslag fordelt på programområder og programkategorier Satsinger og hovedprioriteringer Sentrale utviklingstrekk Innledning Arbeidsmarkedet Sentrale ytelser Økonomisk og sosial trygghet Arbeidsmiljø og sikkerhet Anmodningsvedtak Anmodningsvedtak nr. 418 av 19. mars 2013: Oversiktstabeller Utgifter og inntekter fordelt på kapitler Årsverksoversikt Bruk av stikkordet kan overføres Del II Budsjettforslag s budsjettforslag for Resultatområde 1 Administrasjon og utvikling Programkategori Administrasjon Kap Kap Kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m Kap Utredningsvirksomhet, forskning m.m Resultatområde 2 Arbeid og velferd Programkategori Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken Kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten Kap Arbeids- og velferdsetaten Kap. 606 Trygderetten Kap Trygderetten Programkategori Tiltak for bedrede levekår mv Kap. 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering Kap Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering Programkategori Arbeidsmarked Kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak Kap Arbeidsmarkedstiltak Kap. 635 Ventelønn Kap Ventelønn mv Programkategori Enslige forsørgere Kap Stønad til enslig mor eller far Programkategori Inntektssikring ved sykdom og uførhet Kap Sykepenger Kap Arbeidsavklaringpenger Kap Uførhet Programkategori Kompensasjon for merutgifter ved nedsatt funksjonsevne mv Kap Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv Programkategori Diverse utgifter Kap Diverse inntekter Programkategori Arbeidsliv Kap Dagpenger Kap Refusjon av dagpenger Kap Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv Kap Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs Resultatområde 3 Pensjon Programkategori Pensjoner m.v. under Statens pensjonskasse Kap. 611 Pensjoner av statskassen Kap. 612 Tilskudd til Statens pensjonskasse Kap. 613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden

4 Kap. 614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse Kap Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse Kap Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse Kap. 615 Yrkesskadeforsikring Kap Yrkesskadeforsikring Kap. 616 Gruppelivsforsikring Kap Gruppelivsforsikring Kap Statens pensjonskasse Kap Statens pensjonskasse Programkategori Kontantytelser Kap. 660 Krigspensjon Kap. 664 Pensjonstrygden for sjømenn Kap. 666 Avtalefestet pensjon (AFP) Kap. 667 Supplerende stønad til personer over 67 år Programkategori Alderdom Kap Alderdom Programkategori Forsørgertap og eneomsorg for barn m.v Kap Etterlatte Kap Gravferdsstønad Resultatområde 4 Arbeidsmiljø og sikkerhet Programkategori Arbeidsmiljø og sikkerhet Kap. 640 Arbeidstilsynet Kap Arbeidstilsynet Kap. 642 Petroleumstilsynet Kap Petroleumstilsynet Kap Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet Kap. 643 Statens arbeidsmiljøinstitutt Kap. 645 Regional verneombudsordning i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen Kap Regional verneombudsordning i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen Kap. 646 Pionerdykkere i Nordsjøen Kap. 648 Arbeidsretten, Riksmekleren m.m Kap Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m Kap. 649 Treparts bransjeprogrammer Del III Omtale av særlige tema Likestillingsomtale Forenklingsarbeid, modernisering og økt gjennomføringskraft Miljøprofil sektorovergripande tiltak Samfunnstryggleikog beredskap Grunnbeløp, særtillegg og stønader Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder STAMI Nye konvensjoner, International Labour Organization (ILO) Forslag

5 Figuroversikt Figur 3.1 Figur 3.2 Figur 3.3 Figur 3.4 Figur 3.5 Sysselsatte personer. I pst. av befolkningen år. Sesongkorrigert trend, januar 2007 mai Arbeidsledighet. Jf. Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og jf. Arbeids- og velferdsetaten. I pst. av arbeidsstyrken år. Sesongkorrigerte tall, januar 2007 mai Antall mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon (venstre akse) og mottakere av disse ytelsene som andel av befolkningen år (høyre akse), korrigert for at man kan motta mer enn en ytelse samtidig. Antall i tusen. Andel i pst. Tall ved utgangen av året Mottakere av helserelaterte ytelser som andel av befolkningen i alderen år. Faktisk utvikling og aldersstandardiserte tall Estimat på antall tapte årsverk knyttet til mottak av helserelaterte ytelser (venstre akse) og som andel av befolkningen år (høyre akse). Antall i tusen. Andel i pst. Årsgjennomsnitt 2001, 2005, Figur 3.6 Figur 3.7 Figur 3.8 Figur 6.1 Figur 6.2 Figur 6.3 Figur 6.4 Utviklingen i antall alderspensjonister i folketrygden. Tusen. Historiske tall Framskrivinger Utvikling i antall pensjonister i Statens pensjonskasse Utgifter til økonomisk sosialhjelp (2013 kroner) og antall stønadsmottakere Tall for 2003 og 2004 inkluderer mottak av introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere Antall sykepengedager betalt av folketrygden per sysselsatt lønnstaker. Årstall Utviklingen i sykefraværs- prosenten. Årstall Mottakere av uførepensjon. Antall ved utgangen av året (venstre akse) og som andel av befolkningen år (høyre akse). Antall i tusen. Andel i pst Utvikling i antall permitterte (helt og delvis), januar 2008 august 2014, trend Oversikt over bokser Boks 3.1 To ulike mål på arbeidsledighet Boks 6.1 Storulykke definisjon:

6

7 Prop. 1 S ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: , 2470, , Inntektskapitler: , 5470, 5571, 5607, Tilråding fra 12. september 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

8

9 Del I Innledende del

10

11 Prop. 1 S 11 1 Regjeringens mål for arbeids- og velferdspolitikken Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Regjeringen vil føre en omfattende og aktiv arbeids- og velferdspolitikk for at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet. Regjeringens mål er et velfungerende arbeidsmarked som sikrer lav arbeidsledighet og høy sysselsetting og et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv med plass til alle. Et arbeidsliv for alle forutsetter et godt og sikkert arbeidsmiljø og et seriøst arbeidsliv uten sosial dumping og organisert arbeidslivskriminalitet. Et åpent arbeidsliv med plass til alle er også vesentlig for å bekjempe fattigdom. Samtidig vil det alltid være en del personer som er for syke til å jobbe. Disse skal sikres en anstendig og forutsigbar inntekt. Gode velferdstjenester er grunnleggende for vårt samfunn. Regjeringen vil bygge sin politikk på målet om en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Samfunnet må bli mindre byråkratisk. Regjeringen vil bidra til en enklere hverdag for folk flest. Styrke arbeidsinsentivene og målrette velferdsordningene Regjeringen vil arbeide på bred front for å forhindre at mennesker faller utenfor arbeidslivet. Gjennom avtalen om et inkluderende arbeidsliv legger Regjeringen til rette for at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet. Regjeringen vil øke forventningene til aktivitet i velferdsordningene for å bidra til bedre insentiver til å søke jobb og ta del i arbeidslivet. Personer som er for syke til å jobbe skal likevel sikres en anstendig og forutsigbar inntekt. For dem som blir varig uføre, er det gode ordninger. Ny uføretrygd gir videre bedre muligheter for å kombinere arbeid og trygd. Det er et mål å få til økt og riktig gradering. Sysselsetting er den viktigste finansieringskilden for felles velferd. For å utvikle velferdssamfunnet er økonomisk vekst og et velfungerende arbeidsmarked viktig. Aldring av befolkningen vil framover gi markert høyere utgifter til pensjoner og helse- og omsorgstjenester. Det er nødvendig med endringer og reformer for å øke arbeidsinnsatsen i befolkningen, slik at vi demper økte framtidige kostnader og finansierer og videreutvikler velferdsordningene. Et velfungerende arbeidsmarked Et velfungerende arbeidsmarked med god utnyttelse av arbeidskraften er et viktig mål for Regjeringen. Sammen med en aktiv og målrettet arbeids- og velferdspolitikk hvor det lønner seg å jobbe, skal dette bidra til at flest mulig skal kunne delta aktivt i arbeidslivet. Regjeringen mener den beste forutsetning for frihet og likeverd er å kunne være selvforsørget med egen arbeidsinntekt. Arbeid er derfor avgjørende for å bekjempe fattigdom og heve den enkeltes levestandard og livskvalitet. Personer som står utenfor arbeidslivet kan ha behov for bistand som styrker deres muligheter til å komme i jobb. Bistanden skal være tilpasset deres behov, og kunne bidra til raskere overgang til arbeid. Enkelte grupper kan oppleve særlige utfordringer med å få innpass på arbeidsmarkedet. Dette kan gjelde unge, innvandrere, langtidsledige og personer med nedsatt arbeidsevne. Disse krever særskilt oppmerksomhet. I en stortingsmelding om arbeids- og velferdspolitikken som Regjeringen planlegger å legge fram i høst, vil innholdet i en mer aktiv arbeids- og velferdspolitikk bli nærmere drøftet. Arbeidsmarkedspolitikken påvirkes også av andre politikkområder, som helse- og utdanningspolitikken og den økonomiske politikken. Regjeringen ønsker et nært samarbeid mellom de ulike politikkområdene for å bidra til at flere kommer i arbeid. Et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv Samfunnet endrer seg. Det er behov for økt fleksibilitet i arbeidslivet i tråd med utviklingen i samfunnet ellers. Regjeringen har som målsetting å bidra til større fleksibilitet for både virksomheter og arbeidstakere, men innenfor et trygt regelverk som ivaretar den enkeltes helse og sikkerhet. Den nye IA-avtalen har som overordnet målsetting å styrke jobbnærværet, forebygge og

12 12 Prop. 1 S redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Avtalen legger opp til en mer kraftfull innsats i arbeidet med å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne med et spesielt fokus på unge og forenklinger i regelverket for oppfølging av sykmeldte som skal bidra til å skape en enklere og bedre hverdag for veldig mange. Et tillitsbasert system med mindre sanksjoner gir bedre muligheter for forebygging og oppfølging av den enkelte. Regjeringen vil jobbe for et velfungerende trepartssamarbeid, høy produktivitet og høy HMSstandard og trivsel blant arbeidstakerne. Dette vil sikre et godt og ryddig arbeidsliv for alle og understøtte ansvars- og rollefordelingen i norsk arbeidsliv. Et godt og sikkert arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår er viktig for den enkelte arbeidstaker og for en høy standard og kvalitet på produksjon av varer og tjenester. Det er også et viktig element for å oppnå målet om at så mange som mulig skal delta i arbeidslivet. Arbeidsmiljøet skal bidra til god helse og arbeidsevne gjennom hele yrkeslivet, noe som også gjør at flere kan delta lengre i arbeidslivet. Et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv med plass til alle og tilpasset utviklingen i det moderne samfunn er viktig for å sikre høy sysselsetting også i årene fremover. Et velfungerende arbeidsliv med gode arbeidsvilkår og uten sosial dumping og organisert arbeidslivskriminalitet er avgjørende både for den enkelte arbeidstaker og for at seriøse virksomheter ikke skal tape i konkurranse med useriøse. Dette er også en viktig premiss for styringen av norsk økonomi. Innsatsen mot useriøse aktører i utsatte bransjer skal styrkes, i nært samarbeid med bransjene selv. Styrket myndighetssamarbeid skal bidra til en helhetlig innsats mot arbeidslivskriminalitet. Et sterkere sosialt sikkerhetsnett Regjeringen vil arbeide for å hindre at mennesker faller utenfor viktige sosiale arenaer. Regjeringens mål er et samfunn der alle kan delta og at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. Arbeids- og velferdspolitikken skal bidra til å nå disse målene. Det finnes mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen vil tette hullene i det sosiale sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. Regjeringen vil også bedre betingelsene for bruk av sosiale entreprenører og frivillig sektor i velferdssystemet. Barns rett til en trygg oppvekst er grunnleggende. Regjeringen vil sikre barn som vokser opp i fattige familier mer likeverdige muligheter. I 2013 vedtok Stortinget å ratifisere FN-konvensjonen for funksjonshemmede. Likevel møter personer med nedsatt funksjonsevne fortsatt barrierer som hindrer like muligheter til aktivitet og deltakelse. De aller fleste har utdanning og arbeid som mål og har forventninger om å leve selvstendige liv. Regjeringen vil arbeide for å følge opp konvensjonens intensjon om et samfunn med plass til alle, blant annet ved å legge bedre til rette for funksjonshemmede i arbeidsliv og dagligliv. Arbeids- og velferdsforvaltningen Arbeids- og velferdsforvaltningen er et sentralt verktøy for Regjeringen i gjennomføringen av arbeids- og velferdspolitikken. Regjeringen vil legge til rette for for at arbeids- og velferdsforvaltningen gir god service til brukerne, får flere i arbeid og gir gode tilbud til dem som ikke kan delta i arbeidslivet. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal kjennetegnes av brukerfokus og effektiv ressursbruk. Det er behov for videreutvikling og modernisering av arbeids- og velferdsforvaltningen for å sikre god brukermedvirkning, god service med gode brukeropplevelser og for å kunne bidra til at flere kommer over fra trygd til arbeid. Et program for modernisering av Arbeids- og velferdsetatens IKT-systemer prioriteres høyt i dette arbeidet. Et hovedmål for programmet er å sikre bedre tjenester for brukerne og økt effektivitet i saksbehandlingen gjennom selvbetjening og automatiserte løsninger. Pensjon Regjeringen vil trygge framtidens pensjoner slik at den enkelte skal ha sikkerhet for en god pensjon. Folketrygdens alderspensjon skal gi et rimelig inntektsnivå i forhold til tidligere inntekt. Samtidig skal personer uten eller med liten tilknytning til arbeidsmarkedet få en god grunnsikring i alderdommen. På sikt blir det færre arbeidstakere per pensjonist i Norge. Den nye alderspensjonen stimulerer til arbeid og bidrar til å sikre bærekraften i det norske velferdssamfunnet.

13 Prop. 1 S 13 2 Profil og satsingsområder 2.1 Samlet budsjettforslag fordelt på programområder og programkategorier Betegnelse Saldert budsjett 2014 Forslag 2015 mill. kr Pst. endr. 14/15 Programområde 09 Arbeid og sosiale formål Administrasjon 415,0 428,8 3, Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken , ,2-1, Tiltak for bedrede levekår mv. 335,0 327,2-2, Arbeidsmarked 7 664, ,5 1, Arbeidsmiljø og sikkerhet 914,8 937,8 2, Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse , ,1 14, Kontantytelser 2 583, ,4-7,3 Sum før lånetransaksjoner , ,0 3,7 Lånetransaksjoner , ,0 9,2 Sum Arbeid og sosiale formål , ,0 5,7 Programområde 29 Sosiale formål, folketrygden Enslige forsørgere 3 612, ,3 0, Inntektssikring ved sykdom, arbeidsavklaring og uførhet , ,0 11, Kompensasjon for merutgifter ved nedsatt funksjonsevne mv , ,4 3, Alderdom , ,0 8, Forsørgertap mv , ,0-1,7 Sum Sosiale formål, folketrygden , ,7 9,2 Programområde 33 Arbeidsliv, folketrygden Arbeidsliv , ,0 13,0 Sum Arbeidsliv, folketrygden , ,0 13,0 Sum , ,7 8,8 s samlede budsjettforslag for 2014 er på 426,1 mrd. kroner. Budsjettforslaget innebærer en samlet vekst i utgiftene på om lag 34,5 mrd. kroner, eller 8,8 pst. sammenlignet med saldert budsjett Budsjettforslag for 2015 for de G-regulerte ytelsene beregnes med gjeldende regulering fra 1. mai Det betyr at neste års trygdeoppgjør ikke hensyntas i anslagene effekten av inneværende års trygdeoppgjør fra 1. mai 2014 utgjør om lag 10,3 mrd. kroner, og antatt lønns-

14 14 Prop. 1 S og prisvekst for 2015 utgjør om lag 1,6 mrd. kroner av økningen fra Saldert budsjett 2014 til budsjettforslaget for Til sammen utgjør dette om lag 11,9 mrd. kroner. Dette innebærer en økning i bevilgningene eksklusive G-regulering, lønns- og prisvekst på om lag 22,6 mrd. kroner eller 5,7 pst. Økningen skyldes i hovedsak økte utgifter til alderspensjon og uførhet. Ny uføretrygd fra 1. januar 2015 fører til 12 mrd. kroner i økte bruttoutgifter, se omtale nedenfor. Folketrygdens ytelser Folketrygdens utgifter under utgjør 370,5 mrd. kroner, eller om lag 87 pst. av de samlede utgiftene i Dette er 31,6 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett Nye regler for uføretrygd fra folketrygden trer i kraft 1. januar Uføretrygd skal fra 2015 skattlegges som lønn. Dette utgjør anslagsvis 12 mrd. kroner i økte bruttoutgifter som i hovedsak motsvares av økte skatteinntekter. En oversikt over realveksten for sentrale ytelser i folketrygden under er gitt i tabellen Utviklingen i viktige ytelser under folketrygden realvekst i 2015 kroner på side Satsinger og hovedprioriteringer Hovedprioriteringene i budsjettforslaget fra bygger opp under et velfungerende arbeidsmarked og et inkluderende arbeidsliv som skal stimulere til selvforsørgelse. Det legges opp til enkelte endringer i velferdsordningene for å gi økte insentiver til inntektsgivende arbeid for de som helt eller delvis kan arbeide. Samtidig skal ordningene gi økonomisk trygghet. Regjeringen vil tette hullene i det sosiale sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. Det legges også vekt på en brukerorientert og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning som skal bidra til å nå målene i arbeids- og velferdspolitikken. Hovedprioriteringene i budsjettforslaget fra for 2015 er: En aktiv arbeidsmarkedspolitikk Et sterkere sosialt sikkerhetsnett Målrettede velferdsordninger Økt innsats mot arbeidslivskriminalitet En arbeids- og velferdsforvaltning som bygger opp om målene i arbeids- og velferdspolitikken I det følgende gis en overordnet omtale av de viktigste satsingene og prioriteringene på Arbeidsog sosialdepartementets ansvarsområde Arbeidsmarkedspolitikken Gode arbeidsinsentiver er avgjørende for å nå målet om høy sysselsetting Målet om høy sysselsetting krever at alle som helt eller delvis kan arbeide, motiveres til å delta i arbeidslivet. Samtidig skal de som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan arbeide, gis inntektssikring gjennom gode trygdeytelser. Regjeringen legger vekt på å utforme virkemidlene og velferdsordningene slik at det skal lønne seg å arbeide. En god balanse mellom hensynet til høy deltakelse i arbeidslivet og god inntektssikring for dem som står utenfor arbeidslivet, er en sentral del av arbeids- og velferdspolitikken. Erfaringer og evalueringer viser at tilpassede atferdskrav kan bidra til denne balansen. Regjeringen vil derfor ha strengere krav om aktivitet i velferdsordningene. Det er flere forslag i denne proposisjonen som vil bidra til å motivere til arbeid, bl.a. endringer i overgangsstønaden, fjerningen av ferietillegget i dagpengeordningen og forsørgertilleggene i supplerende stønad, samt forslaget til omlegging av barnetillegget til uføretrygd med virkning fra Hovedregelen for varighet på stønadsperioden for overgangsstønad foreslås redusert fra tre til ett år, eller til barnet får rett til barnehageplass etter barnehageloven. Forslaget understøtter stønadens formål om selvforsørgelse ved arbeid. Endringen vil gjelde nye tilfeller. I 2016 anslås endringen å redusere utbetalingen av overgangsstønad med 255 mill. kroner. Tiltaket vil ha økende budsjetteffekt fram til Regjeringen ønsker å innrette sykepengeordningen mer mot yrkesaktive med en arbeidsinntekt som vesentlig bidrar til selvforsørgelse. Det foreslås derfor at minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger fra folketrygden heves fra 50 til 100 pst. av folketrygdens grunnbeløp. Forslaget er anslått å gi en innsparing på 21 mill. kroner i 2015 og 71 mill. kroner i Ferietillegget i dagpengeordningen foreslås avviklet fordi det for de fleste utbetales først etter at mottakeren er kommet tilbake i arbeid. Ordningen representerer dermed en lite målrettet overføring til personer i arbeid. Endringen vil redusere utbetalingen av dagpenger med anslagsvis

15 Prop. 1 S 15 1 mrd. kroner i Forslaget gir ingen budsjetteffekt i Sakene med forsørgertillegg til supplerende stønad er nesten utelukkende saker der en person over 67 år forsørger en ektefelle/samboer under 67 år, i noen tilfeller også barn. Fjerning av tilleggene vil innebære et klart insentiv til arbeid for den av ektefellene/samboerne som fortsatt er i yrkesaktiv alder. I tillegg vil endringen innebære at supplerende stønad i økt grad framstår som den minimumsløsningen den i utgangspunktet skal være. Endringen vil bare gjelde for stønadsperioder som påbegynnes etter 1. januar 2015 (ytelsen gis for 12 måneder om gangen), og reduksjonen i utgiftene til supplerende stønad vil derfor stige fra 7,6 mill. kroner i 2015 til 15 mill. kroner i arbeider med en melding til Stortinget, som skal inneholde strategier og forslag for å inkludere flere i ordinært arbeidsliv. Forslagene skal både bidra til at flere kan delta i arbeidslivet og hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet. Det tas sikte på framleggelse i desember Arbeidsmarkedstiltak Innenfor bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak har Arbeids- og velferdsetaten mulighet til å benytte et bredt spekter av tiltak tilpasset den enkeltes behov. De arbeidsrettede tiltakene utgjør en viktig del av innsatsen for å få flere i arbeid. Ungdom, innvandrere fra land utenfor EØS-området, langtidsledige og personer med nedsatt arbeidsevne skal prioriteres ved inntak til arbeidsmarkedstiltak. Tiltakene kan benyttes for å avklare arbeidsevne, å øke mulighetene for overgang til arbeid, eller å gi et meningsfullt arbeid til personer som har vanskeligheter med å få arbeid på ordinære lønns- og arbeidsbetingelser. I 2015 legges det opp til et tiltaksnivå på om lag plasser for ledige og om lag for personer med nedsatt arbeidsevne. Dette gir et nivå på tiltaksplasser. Tiltaksnivået i 2015 innebærer en videreføring av tiltaksnivået for ledige fra Prop. 1 S Tillegg 1 ( ), og sikrer nødvendig innsats for utsatte grupper som ungdom, innvandrere, langtidsledige og sosialhjelpsmottakere. For personer med nedsatt arbeidsevne er tiltaksnivået det samme som ble foreslått av Regjeringen Stoltenberg II i Prop. 1 S ( ). I tillegg fortsetter forsøket med lønnstilskudd for arbeidsgivere som ansetter personer som har rett til arbeidsavklaringspenger. Antall tiltaksplasser avsatt til forsøket foreslås økt med 100 plasser, til 500 plasser i Samlet gir dette et tiltaksnivå, inkludert tiltaksplasser knyttet til forsøk med arbeidsavklaringspenger, på plasser i For å bidra til et enklere tiltakssystem, økt mangfold av leverandører og et mer variert tjenestetilbud til brukerne, vil Regjeringen slå sammen overlappende tiltak innenfor avklarings- og oppfølgingsområdet. Dette innebærer at tiltakene avklaring og avklaring i skjermet virksomhet slås sammen til ett avklaringstiltak, og at tiltakene oppfølging og arbeid med bistand slås sammen til ett oppfølgingstiltak. Formål, målgrupper, innhold og varighet i tiltakene endres ikke som følge av forenklingen. Dette er nærmere omtalt under programkategori Arbeidsmarked. Bedre tilrettelegging for funksjonshemmede i arbeidslivet Den nye IA-avtalen innebærer enighet om en forsterket innsats for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, jf. avtalens delmål 2 Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. For å øke sysselsettingen og inkluderingen skal innsatsen i avtaleperioden primært rettes mot unge som har behov for arbeidsrettet bistand, og som med hensiktsmessig oppfølging og tilrettelegging kan formidles til jobb. Tiltakene i jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne er viktige virkemidler i arbeidet med å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid. Disse videreføres i Tiltaket funksjonsassistanse i arbeidslivet bidrar til at personer med sterk funksjonsnedsettelse kan være i arbeid. Ordningen er et viktig virkemiddel for å sikre nødvendig tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen. Ordningen ble i 2014 utvidet til også å omfatte ledsaging av blinde og svaksynte i arbeidssituasjonen. For å legge til rette for at nye brukere kan tas inn i ordningen, foreslås bevilgningen styrket med 4 mill. kroner i I 2007 ble det igangsatt en prøveordning med arbeidsplasstolking i regi av hjelpemiddelsentralene. Formålet med tiltaket er å hindre at døve/ hørselshemmede arbeidstakere faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende tilgang til tolking. Tilbakemeldinger viser at prøveordningen har gitt en mer forutsigbar og tilgjengelig tolketjeneste for involverte arbeidstakere og arbeidsgivere. Regjeringen foreslår derfor å gjøre ordningen permanent. Det foreslås en styrking av drifts-

16 16 Prop. 1 S bevilgningen til Arbeids- og velferdsetaten med 5,5 mill. kroner og omdisponering av 28,5 mill. kroner fra folketrygdens stønadsbudsjett til Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett. Denne styrkingen gir rom for økte ressurser til arbeidsplasstolking og vil bidra til å nå Regjeringens målsetting om å legge bedre til rette for funksjonshemmede i arbeidslivet. Beslutningsstøttesystem for sykmeldere Regjeringen vil sørge for større forutsigbarhet og mer likebehandling i sykmeldingsprosessen ved å innføre et slikt beslutningsstøtteverktøy, men hvor legens beslutning veier tyngst. Det er derfor iverksatt et utviklingsarbeid under ledelse av Helsedirektoratet og med bistand fra Arbeids- og velferdsdirektoratet med sikte på implementering av et beslutningsstøttesystem så snart det er faglig forsvarlig. Regjeringen foreslår å bevilge 20 mill. kroner til utviklingsarbeidet i 2015 over Helse- og omsorgsdepartementets og s budsjett, hvorav 10 mill. kroner på driftsbevilgningen til Arbeids- og velferdsetaten. Det er viktig at anbefalingene i beslutningsstøttesystemet er i tråd med medisinsk fagkunnskap og er godt forankret blant grupper som har sykmeldingsrett. Utviklingsarbeidet vil derfor bli gjennomført i samarbeid med medisinskfaglig kompetanse. Det legges til grunn at et slikt beslutningsstøttesystem vil bli integrert i fastlegenes elektroniske pasientjournalsystem. Forsøk med ny medisinsk vurdering etter seks måneder Fastlegen har en sentral rolle som premissleverandør for Arbeids- og velferdsetatens vedtak om tildeling av trygdeytelser. Det gjelder hele forløpet fra sykmelding til vedtak om uførepensjon. OECD har uttalt at fastlegens sentrale rolle og fravær av et system for kvalitetssikring av de medisinske opplysningene kan være en medvirkende årsak til de høye uføreratene i Norge. Regjeringen vil iverksette et forsøk der en annen lege enn den sykmeldtes fastlege skal vurdere om det er behov for sykmelding utover seks måneder. Tiltaket skal gjennomføres som et randomisert forsøk i et begrenset geografisk område. Forsøket skal gjennomføres i tilstrekkelig skala og i en tilstrekkelig lang periode, slik at det er mulig å identifisere effektene av forsøket. Det tas sikte på iverksetting av forsøket tidlig i Regjeringen foreslår å styrke driftsbevilgningen til Arbeids- og velferdsetaten med 16 mill. kroner til planlegging og gjennomføring av dette forsøket i Rekruttering av kompetanse fra utlandet Regjeringen foreslår å etablere et nytt servicekontor for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Bergen i SUA er et samarbeid mellom Skatteetaten, politietaten, Utlendingsdirektoratet og Arbeidstilsynet. SUA-kontorene skal gi utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere ett felles kontaktpunkt for viktige deler av kontakten med norske myndigheter. Et tett samarbeid mellom etatene kan også bidra til å avdekke sosial dumping og falske papirer. Det er allerede etablert slike kontor i Oslo, Stavanger og Kirkenes. Regjeringen foreslår å bevilge 10 mill. kroner til formålet i 2015, som fordeles mellom etatene Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten. Bevilgningen til Arbeidstilsynet økes med 2,8 mill. kroner i For å tilrettelegge for en mer smidig og effektiv rekruttering av arbeidskraft, har foreslått noen mindre forskriftsendringer i utlendingsregelverket. Endringene er knyttet til oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere som ikke trenger visum, utlendinger som jobber på kontinentalsokkelen, varigheten av oppholdstillatelsen til selvstendig oppdragstakere og oppholdstillatelse for selvstendige næringsdrivende. Dette er særlig ønsket arbeidskraft, og regelverket bør reflektere behovene i arbeidslivet så langt som mulig på dette området. Høringsfrist var 15. september Et sterkere sosialt sikkerhetsnett Innføring av aktivitetskrav for mottakere av økonomisk stønad De sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen skal bidra til sosial og økonomisk trygghet for vanskeligstilte og fremme overgang til arbeid og selvforsørgelse. Regjeringen foreslår at det skal stilles vilkår om aktivitet i vedtaket om stønad for stønadsmottakere som kan delta i arbeidsrettede aktiviteter. Det skal legges vekt på at NAVkontorene kan gi unge stønadsmottakere tilbud om aktivitet for å fremme overgang til arbeid i form av lavterskeltiltak og arbeidsrettede tiltak. Regjeringen har sendt på høring forslag om en lovendring der kommunene skal stille krav til aktivitet for mottakere av økonomisk stønad, med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Høringen er avsluttet, og Regjeringen tar sikte på å fremme et lovforslag i løpet av høsten.

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 og 5705 Særskilte vedlegg:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705 Særskilte vedlegg: A-0019 B Handlingsplan for integrering og

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 asdf Innhold Del I 3.3 Grunnbeløp, særtillegg

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 5705

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 5705 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 5705 Særskilte vedlegg: A-0010 B Handlingsplan for integrering og inkludering

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2003-2004) Innstilling fra sosialkomiteen om bevilgninger

Detaljer

Tildelingsbrev for 2008

Tildelingsbrev for 2008 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200705234/NRO 24.01.2008 Tildelingsbrev for 2008 1. INNLEDNING... 3 2. SATSINGSOMRÅDER I 2008... 3 3. MÅL OG

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015. Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015. Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3710 3750, 5572 og 5631 Innhold Del I Innledende

Detaljer

Del 2. Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Del 2. Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Del 2 Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006 Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Utgivere Sosial- og helsedirektoratet Besøksadresse: Universitetsgata 2,

Detaljer

2012-2013. DOK 8:12 S (2012-2013) Om endring i foreldrepermisjonsordningen

2012-2013. DOK 8:12 S (2012-2013) Om endring i foreldrepermisjonsordningen En utredning gjennomført av Wenche Irene Thomsen ved LOs Forhandlings- og HMS-avdeling. Revidert 28.06.2013 Representantforslag Forslaget Innholdet For Mot Votering/vedtak i Stortinget 2012-2013 DOK 8:12

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1 2, 500 595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500 3595, 5312, 5445 5446,

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1595, 2445, 2470 og 2541 2543

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1595, 2445, 2470 og 2541 2543 St.prp. nr. 1 (2003 ) FOR BUDSJETTERMINEN Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1595, 2445, 2470 og 2541 2543 Inntektskapitler: 4510 4595, 5445 5446, 5470, 5607 og 5704 5705 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent

Detaljer

Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Unios notatserie nr. 5/2014 Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Brev til Finanskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen 20. oktober 2014 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012 Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov 2010 - POSITIV UTVIKLING LEDER // Det er godt å kunne konstatere at det på mange områder var en positiv utvikling i NAVs arbeid i 2010. Flere brukere har fått nødvendig oppfølging for å komme i arbeid.

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

SKRITT PÅ VEIEN. Innhold. Reformer. Innledning. Forutsetninger

SKRITT PÅ VEIEN. Innhold. Reformer. Innledning. Forutsetninger Innhold Innledning Reformer Forutsetninger Side 2 Forord Side 4 Om handlingsplanen Side 9 De ni reformene Side 10 Sykehusreformen Side 30 Det indre liv: Forutsetninger for fornyelse i forvaltningen SKRITT

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2193 Beregningsteknisk dokumentasjon

Detaljer