HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret"

Transkript

1 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen, Mona Wrengsted, Irene Nilsen, Alf Magne Karlsen, Pål Forbergskog, Ketil Pettersen, Chris- Johnny Jørgensen, Malin Hansen, Helene Jakobsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm. Forfall: Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Frank Kristiansen og Kjell Olaf Larsen Fra administrasjonen (evt. andre): Innkalling: Saksliste: Referater: Delegerte vedtak: Behandlede saker: Rådmann Tor-Martin Larsen, Tove Gotvassli, Beate Sund (sekretær), Roy Eriksen, Bianca Halvorsen, Anne Marte Libakken, Marianne Tiberg, Bente Iversen, Britt M Hansen og Line Røtvold Godkjent Merknad fra ordfører om at regnskapsrapport ikke er sendt ut. Sakliste med merknad godkjent. Tatt til orientering Ingen 47/13 61/13 Ordfører informerte om at alle representanter hadde fått utdelt saksprotokoll fra AMU og Eldreråd til sak 61/13, og revisors beretning og uttalelse fra kontrollutvalet til sak 47/13. Før behandling av saksliste orienterte rådmann kort om status idrettshall. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/13 13/761 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 48/13 13/279 REGNSKAPSRAPPORT PR /13 10/164 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN 50/13 13/535 FRISKLIVSENTRAL 51/13 13/759 HØRING - NY ORGANISERING AV UNGDOMSMEDVIRKNING 52/13 13/633 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT /13 13/762 FORDELING AV LØNNSRESERVEN 54/13 13/731 PRISER OG AVGIFTER FOR /13 13/745 REGULERING AV HUSLEIE PÅ ALDERSPENSJONATET 56/13 13/750 BÅTSFJORD HAVN KF - STYRE FRA /13 13/760 SØKNAD OM LÅN TIL DRIFT AV BÅTSFJORD LABORATORIUM (BL) 58/13 13/765 SØKNAD OM FRITAK POLITISKE VERV 59/13 13/766 PENSJONSORDNING FOLKEVALGTE 60/13 13/675 BUDSJETT HAVNA møteleder sekretær Side 2

3 61/13 13/642 ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR møteleder sekretær Side 3

4 Sak nr.: 47/13 Emnekode: 212 Saksbehandler: Sølvi Mathisen ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Båtsfjord kommunes årsregnskap og årsberetning for 2012 godkjennes. Det samlede regnskapet viser et mindreforbruk på kr ,54. Mindreforbruket disponeres som følger: - Netto premieavvik på kr ,13 overføres bundet driftsfond for premieavvik pensjon, Resterende på kr ,41 overføres disposisjonsfond tidligere års mindreforbruk, Endringsforslag fra BAP v/ståle Olsen: Udekket i investeringsregnskapet kr ,- finansieres ved låneopptak i Det forutsettes at kontrollutvalget godkjenner årsregnskapet. Avstemming: Innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommunes årsregnskap og årsberetning for 2012 godkjennes. Det samlede regnskapet viser et mindreforbruk på kr ,54. Mindreforbruket disponeres som følger: - Netto premieavvik på kr ,13 overføres bundet driftsfond for premieavvik pensjon, Resterende på kr ,41 overføres disposisjonsfond tidligere års mindreforbruk, Udekket i investeringsregnskapet kr ,- finansieres ved låneopptak i Det forutsettes at kontrollutvalget godkjenner årsregnskapet. Sak nr.: 48/13 Emnekode: 212 møteleder sekretær Side 4

5 Saksbehandler: Tove Godtvassli REGNSKAPSRAPPORT PR Foreløpig regnskapsrapport pr tas til etterretning. Rådmannen la frem regskapsrapport pr Avstemming: Innstilling med korrigering av dato enstemmig vedtatt. Foreløpig regnskapsrapport pr tas til etterretning. Sak nr.: 49/13 Emnekode: L12 Saksbehandler: Odd Magnus Rasmussen REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN I henhold til plan- og bygningsloven vedtar Båtsfjord kommunestyre reguleringsplan for industriområde på Storholmen, (planbestemmelser, datert , og planbeskrivelse, datert , og regulerings kart, datert ), med følgende mindre vesentlige endringer. Kommunens vurdering i notat av vedrørende barn og unges interesser i forbindelse med lekeplass tas inn i planbeskrivelsens side 52. Det opprettes en bestemmelse i planbestemmelsene om at mudring innenfor planområdet ikke skal skje i perioden oktober mai. Innstilling enstemmig vedtatt I henhold til plan- og bygningsloven vedtar Båtsfjord kommunestyre reguleringsplan møteleder sekretær Side 5

6 for industriområde på Storholmen, (planbestemmelser, datert , og planbeskrivelse, datert , og regulerings kart, datert ), med følgende mindre vesentlige endringer. Kommunens vurdering i notat av vedrørende barn og unges interesser i forbindelse med lekeplass tas inn i planbeskrivelsens side 52. Det opprettes en bestemmelse i planbestemmelsene om at mudring innenfor planområdet ikke skal skje i perioden oktober mai. Sak nr.: 50/13 Emnekode: G10 Saksbehandler: Anne Marte Libakken FRISKLIVSENTRAL Det besluttes å etablere Frisklivssentral i Båtsfjord og den tilstrebes å samlokaliseres med kommunal fysioterapeut i ledige lokaler på Helsesenteret. Høyre v/gunn Marit Nilsen ønsker at Frisklivsentral kjøres som et prosjekt i 3 år. Ikke fremmet skriftlig forslag. Forslag fra BAP v/ståle Olsen: Det besluttes å etablere et treårig prosjekt kalt Frisklivssentral i Båtsfjord, prosjektet skal evalueres etter andre driftsår. Frisklivssentralen kan samlokaliseres med kommunal fysioterapeut i lokaler i kommunalt bygg, under forutsetning av administrasjonsstyrets godkjenning. Utgifter til utstyr på kr ,- i første driftsår fjernes fra budsjettet, da dette er utstyr som kjøpes inn som en del av medisinsk utstyr Avstemming: Forslag fra BAP enstemmig vedtatt. Det besluttes å etablere et treårig prosjekt kalt Frisklivssentral i Båtsfjord, prosjektet skal evalueres etter andre driftsår. Frisklivssentralen kan samlokaliseres med kommunal fysioterapeut i lokaler i kommunalt bygg, under forutsetning av administrasjonsstyrets godkjenning. Utgifter til utstyr på kr ,- i første driftsår fjernes fra budsjettet, da dette er utstyr som kjøpes inn som en del av medisinsk utstyr møteleder sekretær Side 6

7 Sak nr.: 51/13 Emnekode: C10 Saksbehandler: May Bente Eriksen HØRING - NY ORGANISERING AV UNGDOMSMEDVIRKNING Båtsfjord kommune er positive til opprettelsen av Ungdommens fylkesting, og ønsker velkommen et medvirkningsorgan for ungdom i Finnmark som er partipolitisk uavhengig. Vi er derimot uenig i at kommunene skal være med å finansiere Ungdommens Fylkesting, da vi av prinsipp mener at penger som Båtsfjord kommune bevilger til ungdomsmedvirkning skal tilfalle Båtsfjord Ungdomsråd. Innstilling enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune er positive til opprettelsen av Ungdommens fylkesting, og ønsker velkommen et medvirkningsorgan for ungdom i Finnmark som er partipolitisk uavhengig. Vi er derimot uenig i at kommunene skal være med å finansiere Ungdommens Fylkesting, da vi av prinsipp mener at penger som Båtsfjord kommune bevilger til ungdomsmedvirkning skal tilfalle Båtsfjord Ungdomsråd. Sak nr.: 52/13 Emnekode: 150 Saksbehandler: Sølvi Mathisen REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2013 Båtsfjord kommunes reviderte investeringsbudsjett for 2013 settes til kr ,-, finansieres ihht. Saksutredningen, med økt låneopptak på kr ,-. Låneopptaket refinansieres med tidligere opptatte lån til investeringer i Nedbetalingstiden beregnes som vektet avdragstid, øvrige betingelser for lånet delegeres til rådmannen. Bruk av ubrukte lånemidler havnevesen økes med kr ,-. møteleder sekretær Side 7

8 Høyre v/gunn Marit Nilsen vil ha protokollert følgende: Opposisjonen vil ha protokollert at de er tvunget til å stemme for innstillingen. Ordfører sa klart ifra om at det var ingen i kommunestyret som var tvunget til noe som helst. Det er fult mulig å stemmet mot ethvert forslag Avstemming: Innstilling enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommunes reviderte investeringsbudsjett for 2013 settes til kr ,-, finansieres ihht. Saksutredningen, med økt låneopptak på kr ,-. Låneopptaket refinansieres med tidligere opptatte lån til investeringer i Nedbetalingstiden beregnes som vektet avdragstid, øvrige betingelser for lånet delegeres til rådmannen. Bruk av ubrukte lånemidler havnevesen økes med kr ,-. Sak nr.: 53/13 Emnekode: 240 Saksbehandler: Sølvi Mathisen FORDELING AV LØNNSRESERVEN Lønnsreserven fordeles som nedenfor: - Båtsfjord skole: kr Nordskogen skole: kr Nordskogen barnehage: kr Klausjorda barnehage: kr Samordnet: kr Staben: kr Økonomi: kr Teknisk: kr NAV: kr Totalt: kr møteleder sekretær Side 8

9 Innstilling enstemmig vedtatt. Lønnsreserven fordeles som nedenfor: - Båtsfjord skole: kr Nordskogen skole: kr Nordskogen barnehage: kr Klausjorda barnehage: kr Samordnet: kr Staben: kr Økonomi: kr Teknisk: kr NAV: kr Totalt: kr Sak nr.: 54/13 Emnekode: 231 Saksbehandler: Tove Godtvassli PRISER OG AVGIFTER FOR 2014 Priser og avgifter endres i samsvar med saksfremlegg og gjelder fra og med eller snarest mulig etter dette. Tilleggsforslag fra BAP v/ordfører: Kommunestyret forutsetter at prisene på tilbud til de voksne i kulturskolen er satt til selvkost. SFO priser skal ikke økes. Utlån av lokaler til bursdager o.l skal være gratis slik kommunestyret tidligere har vedtatt. Beløpene på priser og avgifter rundes av til nærmeste hele ti-kroning. Forslag fra Høyre v/malin Hansen: Rådmannen utreder snarest hva kostnaden for voksne o/20 år på de ulike tjenestene på kulturskolen er. Tilleggsforslaget blir da: Voksne over 20 år betaler årlig den reelle kostnaden for tjenesten de benytter seg av. Avstemming: Hvert punkt stemmes for seg, og første punkt i BAP si liste og tilleggsforslag fra H stemmes møteleder sekretær Side 9

10 under ett. Kommunestyret forutsetter at prisene på tilbud til de voksne i kulturskolen er satt til selvkost. Enstemmig vedtatt. SFO priser skal ikke økes. Utlån av lokaler til bursdager o.l skal være gratis slik kommunestyret tidligere har vedtatt. Beløpene på priser og avgifter rundes av til nærmeste hele ti-kroning. Samtlige tre punkter vedtatt 8 mot 7 stemmer. Enstemmig vedtatt. Priser og avgifter endres i samsvar med saksfremlegg og tilleggsforslag. Gjelder fra og med eller snarest mulig etter dette. Sak nr.: 55/13 Emnekode: H31 &52 Saksbehandler: Anne Marte Libakken REGULERING AV HUSLEIE PÅ ALDERSPENSJONATET Husleien på alderspensjonatet reguleres i henhold til konsumprisindeksen (KPI) pr 1. september 2013 (2,8 %) fra og med 1. januar Varsel om dette er sendt til beboerne. Leieprisene blir da som følger (dagens priser i parentes): Enkeltrom 1462,- (1422,-) kroner pr mnd Liten leilighet 2222,- (2161,-) kroner pr mnd Stor leilighet 2962,- (2881,-) kroner pr mnd Høyre v/gunn Marit Nilsen vil gjerne at også punkt 2,3 og 4 fra møte i HOS tas inn i innstillingen, det kan se ut som dette har blitt borte i sakspapirene. Det var enighet om dette. Innstilling med punkt 2,3 og 4 enstemmig vedtatt. møteleder sekretær Side 10

11 1. Husleien på alderspensjonatet reguleres i henhold til konsumprisindeksen (KPI) pr 1. september 2013 (2,8 %) fra og med 1. januar Varsel om dette er sendt til beboerne. Leieprisene blir da som følger (dagens priser i parentes): Enkeltrom 1462,- (1422,-) kroner pr mnd Liten leilighet 2222,- (2161,-) kroner pr mnd Stor leilighet 2962,- (2881,-) kroner pr mnd 2. Administrasjonen beregner ny husleie på bakgrunn av NOU 19997:17s beregning av kostnadsriktig husleie samt vurdering av gjengs leie. Denne leien vil gjelde for nye leietakere og for de som har bodd på Alderspensjonatet i mer enn 2 år og 6 mnd. Varsel om mulig endring til gjengs leie er sendt beboerne Forslag til nye husleiepriser behandles i Helse- og omsorgsstyret og vedtas i Kommunestyret. 3. Beboerne på Alderspensjonatet får vedtak om praktisk bistand i forhold til den hjelp de mottar i det daglige, og betaler egenandeler for dette på lik linje med andre hjemmeboende i kommunen. 4. Administrasjonen beregner utgiftene til forbruksvarer som for eksempel dopapir, såpe, servietter, vaskemidler og klesvask. Sak nr.: 56/13 Emnekode: 033 &15 Saksbehandler: Odd Jarle Jensen BÅTSFJORD HAVN KF - STYRE FRA Sittende styre til Båtsfjord havnevesen konstituert som styre i Båtsfjord havn KF frem til nytt styre blir valgt. Leder: Geir Knutsen, Nestleder Aslaug Eriksen, Styremedlem Arild Pedersen, Styremedlem Ketil Pettersen, Styremedlem Helene Jakobsen. Forslag fra Høyre v/stein Kollstrøm: Båtsfjord Høyre har vedtatt at Ketil Pettersen skal være Høyres representant med Helene Jakobsen som vara i Båtsfjord Havnevesen KF. Forslag fra BAP v/aslaug Eriksen: Leder: Geir Knutsen Personlig vara: Håkon Larsen møteleder sekretær Side 11

12 Nestleder: Aslaug Eriksen Personlig vara: Mona Wrengsted Fra Høyre: Ketil Pettersen Personlig vara: Helene Jakobsen Båtsfjord handelsstand fiskerigruppe: Ørjan Nergaard Personlig vara: Kjell Olaf Larsen Båtsfjord Fiskarlag/Kystfiskarlaget: Arild Pedersen Personlig vara: Roe Knutsen Ansatte representant: Tom Arne Kristiansen Personlig vara: Geir J Svendsen Valg av revisjonsselskap: Finnmark kommunerevisjon IKS. Avstemming: Forslag fra BAP enstemmig vedtatt Valg av leder: Geir Knutsen enstemmig vedtatt Valg av nestleder: Aslaug Eriksen enstemmig vedtatt Forslag til revisjonsselskap Finnmark kommunerevisjon IKS enstemmig vedtatt. Leder: Geir Knutsen Personlig vara: Håkon Larsen Nestleder: Aslaug Eriksen Personlig vara: Mona Wrengsted Fra Høyre: Ketil Pettersen Personlig vara: Helene Jakobsen Båtsfjord handelsstand fiskerigruppe: Ørjan Nergaard Personlig vara: Kjell Olaf Larsen Båtsfjord Fiskarlag/Kystfiskarlaget: Arild Pedersen Personlig vara: Roe Knutsen Ansatterepresentant: Tom Arne Kristiansen Personlig vara: Geir J Svendsen Valg av revisjonsselskap: Finnmark kommunerevisjon IKS. Sak nr.: 57/13 Emnekode: 252 Saksbehandler: Tove Godtvassli SØKNAD OM LÅN TIL DRIFT AV BÅTSFJORD LABORATORIUM (BL) Båtsfjord Laboratorium AS gis lån på kr ,- til drift av BL. BL gis fem års rente og avdragsfrihet og lånet innfris deretter i løpet av de fem neste årene til gjeldende rente. Beløpet tas fra konto Innbetalt avdrag fra næringslån Forslag fra Høyre v/stein Kollstrøm: Søknaden avslås, og vi oppfordrer selskapet til å gjennomføre en emisjon for å skaffe nødvendig kapital. møteleder sekretær Side 12

13 Tilleggsforslag fra BAP: Det forutsettes at øvrige eiere gjør det samme. Avstemming: Innstilling med tilleggsforslag fra BAP settes opp mot forslag fra H. Innstilling med tilleggsforslag vedtatt 8 mot 7 stemmer. Båtsfjord Laboratorium AS gis lån på kr ,- til drift av BL. BL gis fem års rente og avdragsfrihet og lånet innfris deretter i løpet av de fem neste årene til gjeldende rente. Beløpet tas fra konto Innbetalt avdrag fra næringslån Det forutsettes at øvrige eiere gjør det samme. Sak nr.: 58/13 Emnekode: C83 &16 Saksbehandler: Tor-Martin Larsen SØKNAD OM FRITAK POLITISKE VERV Bjørn Johnny Eriksen innvilges fritak fra politiske verv fram til og med 31. desember Innstilling enstemmig vedtatt. Bjørn Johnny Eriksen innvilges fritak fra politiske verv fram til og med 31. desember Sak nr.: 59/13 Emnekode: 084 Saksbehandler: Tor-Martin Larsen PENSJONSORDNING FOLKEVALGTE møteleder sekretær Side 13

14 Båtsfjord kommune velger en TPO ordning for den nye pensjon for vår folkevalgte. For Båtsfjord kommune gjelder dette ordføreren. Innstilling enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune velger en TPO ordning for den nye pensjon for vår folkevalgte. For Båtsfjord kommune gjelder dette ordføreren. Sak nr.: 60/13 Emnekode: 150 Saksbehandler: Odd Jarle Jensen BUDSJETT HAVNA Fremlagte Budsjett 2014 vedtas med de endringer vedtatt i Havnestyret Innstilling enstemmig vedtatt. Fremlagte Budsjett 2014 vedtas med de endringer vedtatt i Havnestyret Sak nr.: 61/13 Emnekode: 151 Saksbehandler: Tor-Martin Larsen ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR møteleder sekretær Side 14

15 Nytt forslag til driftsbudsjett lagt frem i møte både fra Båtsfjord arbeiderparti og Båtsfjord Høyre. Vedlagt Endring fra H: 2000 Redusere søskenmoderasjon barn nr. 2 kr strykes 2000/2100 Ytterligere økt foreldrebetaling i barnehager kr ,- strykes 2100 Redusere søskenmoderasjon barn nr. 2 kr ,- strykes Kommuneoverlegestilling økes fra til kr , Pensjon kr ,- legges inn 0057 Planarbeid vakant stilling legges inn kr Forslag fra BAP: 1210 Stilling som personalkonsulent økes med 50 % kr , Økte rente og avdrag som følge av merforbruk 2013 kr ,-. Avstemming: Forslag fra Båtsfjord arbeiderparti settes opp mot forslag fra Høyre: Forslag fra BAP vedtatt 8 mot 7 stemmer Budsjettpresiseringer 2014 Forslag fra BAP v/geir Knutsen 1. Det skal i regnskapsåret 2014 rapporteres månedlig på regnskapet ifht vedtatt budsjett. 2. Det skal i løpet av 1. halvår gjennomføres en evaluering av servicekontoret (ovenfor befolkningen og kontorets arbeidsoppgaver). Dette også med tanke på innsparinger. 3. Kommunestyret ber rådmannen innen å ha utredet konsekvenser, fordeler/ulemper ved å skille ut vann og avløp i et kommunalt foretak. 4. Det skal fortsatt arbeides for å redusere uønsket deltid, sykefraværet og ha fokus på tre part samarbeidet og IA- avtalens målsettinger, faglig kvalitet og rekruttering/oppbygging av kompetanse. 5. Kommunestyret ber rådmann/oppvekstsjef om å utrede framtidig skole- og barnehagestruktur med tanke på et skolebygg og et barnehagebygg (Båtsfjord skole og Nordskogen barnehage) innen utgangen av Kommunestyret ber rådmann så snart som mulig å gå innarbeidet vaktmestertjeneste innenfor dagens ramme til hjemmehjelpsmottakere. 7. Kommunestyret ber rådmann om å gjennomføre en full gjennomgang av legeavtalene og fysioterapeutavtalene innen med tanke på innsparinger. 8. Ved naturlig avgang og ledighet i stillinger skal det så langt lov eller avtale ikke er til hinder for det, vurderes inndragning av stillinger. Kommunestyret ber at tilsettingsreglementet følges nøye av rådmann. 9. Ung jobb og ungdomsrådet finansieres av fond. Det forutsettes tilgjengelig arbeidsleder til ung jobb. 10. Penere Båtsfjord skal videreføres 11. Utlån av lokaler til bursdager og lignende skal fortsatt være gratis. 12. Båtsfjord kommune bør etterstrebe i økonomiplan perioden minst å kunne tilby 3 møteleder sekretær Side 15

16 lærlingeplasser pr. år. 13. Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. 14. Lønns- og budsjettreserven disponeres av Formannskapet. Tilleggsforslag fra Høyre og Båtsfjordlista til budsjettpresisering 2014: Pkt 15. Kommunestyret skal fortløpende gjennom året orienteres om oppstart, fremdrift, ferdigstilling og økonomi som angår investeringer etter gitt budsjett. Avstemming: Pkt. 1,2,3 og 4 Pkt. 5 Pkt. 6,7,8,9 og 10 Pkt 11 Pkt 12, 13,14 og 15 Enstemmig vedtatt Vedtatt 8 mot 7 stemmer Enstemmig vedtatt. Vedtatt 8 mot 7 stemmer Enstemmig vedtatt Investeringsbudsjett: Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett vedtatt 8 mot 7 stemmer. Hele budsjettet vedtatt 8 mot 7 stemmer. Driftsbudsjett: Båtsfjord Arbeiderparti sitt forslag til driftsbudsjett med følgende endring vedtatt: 1210 Stilling som personalkonsulent økes med 50 % kr , Økte rente og avdrag som følge av merforbruk 2013 kr ,-. Budsjettpresiseringer Det skal i regnskapsåret 2014 rapporteres månedlig på regnskapet ifht vedtatt budsjett. 2. Det skal i løpet av 1. halvår gjennomføres en evaluering av servicekontoret (ovenfor befolkningen og kontorets arbeidsoppgaver). Dette også med tanke på innsparinger. 3. Kommunestyret ber rådmannen innen å ha utredet konsekvenser, fordeler/ulemper ved å skille ut vann og avløp i et kommunalt foretak. 4. Det skal fortsatt arbeides for å redusere uønsket deltid, sykefraværet og ha fokus på tre part samarbeidet og IA- avtalens målsettinger, faglig kvalitet og rekruttering/oppbygging av kompetanse. 5. Kommunestyret ber rådmann/oppvekstsjef om å utrede framtidig skole- og barnehagestruktur med tanke på et skolebygg og et barnehagebygg (Båtsfjord skole og Nordskogen barnehage) innen utgangen av Kommunestyret ber rådmann så snart som mulig å gå innarbeidet vaktmestertjeneste innenfor dagens ramme til hjemmehjelpsmottakere. 7. Kommunestyret ber rådmann om å gjennomføre en full gjennomgang av legeavtalene og fysioterapeutavtalene innen med tanke på innsparinger. 8. Ved naturlig avgang og ledighet i stillinger skal det så langt lov eller avtale ikke er til hinder for det, vurderes inndragning av stillinger. Kommunestyret ber at tilsettingsreglementet følges nøye av rådmann. møteleder sekretær Side 16

17 9. Ung jobb og ungdomsrådet finansieres av fond. Det forutsettes tilgjengelig arbeidsleder til ung jobb. 10. Penere Båtsfjord skal videreføres 11. Utlån av lokaler til bursdager og lignende skal fortsatt være gratis. 12. Båtsfjord kommune bør etterstrebe i økonomiplan perioden minst å kunne tilby 3 lærlingeplasser pr. år. 13. Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. 14. Lønns- og budsjettreserven disponeres av Formannskapet. 15. Kommunestyret skal fortløpende gjennom året orienteres om oppstart, fremdrift, ferdigstilling og økonomi som angår investeringer etter gitt budsjett. Investeringsbudsjett: Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett vedtatt. møteleder sekretær Side 17

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.01.2013 Fra: 1800 Til: 19:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen, Alf Magne Karlsen, Solveig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 09.12.2010 Fra: 1800 Til: 1905 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Tid: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Keth Olsen for Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans Petter Rasmussen for Per Sæther Siv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 02.06.2010 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Inge Mo Jani Albrigtsen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 16.10.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 59/08 Sak 60/08 Sak 61/08 Sak 62/08 Sak 63/08 Sak 64/08 Sak

Detaljer