HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret"

Transkript

1 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen, Mona Wrengsted, Irene Nilsen, Alf Magne Karlsen, Pål Forbergskog, Ketil Pettersen, Chris- Johnny Jørgensen, Malin Hansen, Helene Jakobsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm. Forfall: Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Frank Kristiansen og Kjell Olaf Larsen Fra administrasjonen (evt. andre): Innkalling: Saksliste: Referater: Delegerte vedtak: Behandlede saker: Rådmann Tor-Martin Larsen, Tove Gotvassli, Beate Sund (sekretær), Roy Eriksen, Bianca Halvorsen, Anne Marte Libakken, Marianne Tiberg, Bente Iversen, Britt M Hansen og Line Røtvold Godkjent Merknad fra ordfører om at regnskapsrapport ikke er sendt ut. Sakliste med merknad godkjent. Tatt til orientering Ingen 47/13 61/13 Ordfører informerte om at alle representanter hadde fått utdelt saksprotokoll fra AMU og Eldreråd til sak 61/13, og revisors beretning og uttalelse fra kontrollutvalet til sak 47/13. Før behandling av saksliste orienterte rådmann kort om status idrettshall. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/13 13/761 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 48/13 13/279 REGNSKAPSRAPPORT PR /13 10/164 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN 50/13 13/535 FRISKLIVSENTRAL 51/13 13/759 HØRING - NY ORGANISERING AV UNGDOMSMEDVIRKNING 52/13 13/633 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT /13 13/762 FORDELING AV LØNNSRESERVEN 54/13 13/731 PRISER OG AVGIFTER FOR /13 13/745 REGULERING AV HUSLEIE PÅ ALDERSPENSJONATET 56/13 13/750 BÅTSFJORD HAVN KF - STYRE FRA /13 13/760 SØKNAD OM LÅN TIL DRIFT AV BÅTSFJORD LABORATORIUM (BL) 58/13 13/765 SØKNAD OM FRITAK POLITISKE VERV 59/13 13/766 PENSJONSORDNING FOLKEVALGTE 60/13 13/675 BUDSJETT HAVNA møteleder sekretær Side 2

3 61/13 13/642 ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR møteleder sekretær Side 3

4 Sak nr.: 47/13 Emnekode: 212 Saksbehandler: Sølvi Mathisen ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Båtsfjord kommunes årsregnskap og årsberetning for 2012 godkjennes. Det samlede regnskapet viser et mindreforbruk på kr ,54. Mindreforbruket disponeres som følger: - Netto premieavvik på kr ,13 overføres bundet driftsfond for premieavvik pensjon, Resterende på kr ,41 overføres disposisjonsfond tidligere års mindreforbruk, Endringsforslag fra BAP v/ståle Olsen: Udekket i investeringsregnskapet kr ,- finansieres ved låneopptak i Det forutsettes at kontrollutvalget godkjenner årsregnskapet. Avstemming: Innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommunes årsregnskap og årsberetning for 2012 godkjennes. Det samlede regnskapet viser et mindreforbruk på kr ,54. Mindreforbruket disponeres som følger: - Netto premieavvik på kr ,13 overføres bundet driftsfond for premieavvik pensjon, Resterende på kr ,41 overføres disposisjonsfond tidligere års mindreforbruk, Udekket i investeringsregnskapet kr ,- finansieres ved låneopptak i Det forutsettes at kontrollutvalget godkjenner årsregnskapet. Sak nr.: 48/13 Emnekode: 212 møteleder sekretær Side 4

5 Saksbehandler: Tove Godtvassli REGNSKAPSRAPPORT PR Foreløpig regnskapsrapport pr tas til etterretning. Rådmannen la frem regskapsrapport pr Avstemming: Innstilling med korrigering av dato enstemmig vedtatt. Foreløpig regnskapsrapport pr tas til etterretning. Sak nr.: 49/13 Emnekode: L12 Saksbehandler: Odd Magnus Rasmussen REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN I henhold til plan- og bygningsloven vedtar Båtsfjord kommunestyre reguleringsplan for industriområde på Storholmen, (planbestemmelser, datert , og planbeskrivelse, datert , og regulerings kart, datert ), med følgende mindre vesentlige endringer. Kommunens vurdering i notat av vedrørende barn og unges interesser i forbindelse med lekeplass tas inn i planbeskrivelsens side 52. Det opprettes en bestemmelse i planbestemmelsene om at mudring innenfor planområdet ikke skal skje i perioden oktober mai. Innstilling enstemmig vedtatt I henhold til plan- og bygningsloven vedtar Båtsfjord kommunestyre reguleringsplan møteleder sekretær Side 5

6 for industriområde på Storholmen, (planbestemmelser, datert , og planbeskrivelse, datert , og regulerings kart, datert ), med følgende mindre vesentlige endringer. Kommunens vurdering i notat av vedrørende barn og unges interesser i forbindelse med lekeplass tas inn i planbeskrivelsens side 52. Det opprettes en bestemmelse i planbestemmelsene om at mudring innenfor planområdet ikke skal skje i perioden oktober mai. Sak nr.: 50/13 Emnekode: G10 Saksbehandler: Anne Marte Libakken FRISKLIVSENTRAL Det besluttes å etablere Frisklivssentral i Båtsfjord og den tilstrebes å samlokaliseres med kommunal fysioterapeut i ledige lokaler på Helsesenteret. Høyre v/gunn Marit Nilsen ønsker at Frisklivsentral kjøres som et prosjekt i 3 år. Ikke fremmet skriftlig forslag. Forslag fra BAP v/ståle Olsen: Det besluttes å etablere et treårig prosjekt kalt Frisklivssentral i Båtsfjord, prosjektet skal evalueres etter andre driftsår. Frisklivssentralen kan samlokaliseres med kommunal fysioterapeut i lokaler i kommunalt bygg, under forutsetning av administrasjonsstyrets godkjenning. Utgifter til utstyr på kr ,- i første driftsår fjernes fra budsjettet, da dette er utstyr som kjøpes inn som en del av medisinsk utstyr Avstemming: Forslag fra BAP enstemmig vedtatt. Det besluttes å etablere et treårig prosjekt kalt Frisklivssentral i Båtsfjord, prosjektet skal evalueres etter andre driftsår. Frisklivssentralen kan samlokaliseres med kommunal fysioterapeut i lokaler i kommunalt bygg, under forutsetning av administrasjonsstyrets godkjenning. Utgifter til utstyr på kr ,- i første driftsår fjernes fra budsjettet, da dette er utstyr som kjøpes inn som en del av medisinsk utstyr møteleder sekretær Side 6

7 Sak nr.: 51/13 Emnekode: C10 Saksbehandler: May Bente Eriksen HØRING - NY ORGANISERING AV UNGDOMSMEDVIRKNING Båtsfjord kommune er positive til opprettelsen av Ungdommens fylkesting, og ønsker velkommen et medvirkningsorgan for ungdom i Finnmark som er partipolitisk uavhengig. Vi er derimot uenig i at kommunene skal være med å finansiere Ungdommens Fylkesting, da vi av prinsipp mener at penger som Båtsfjord kommune bevilger til ungdomsmedvirkning skal tilfalle Båtsfjord Ungdomsråd. Innstilling enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune er positive til opprettelsen av Ungdommens fylkesting, og ønsker velkommen et medvirkningsorgan for ungdom i Finnmark som er partipolitisk uavhengig. Vi er derimot uenig i at kommunene skal være med å finansiere Ungdommens Fylkesting, da vi av prinsipp mener at penger som Båtsfjord kommune bevilger til ungdomsmedvirkning skal tilfalle Båtsfjord Ungdomsråd. Sak nr.: 52/13 Emnekode: 150 Saksbehandler: Sølvi Mathisen REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2013 Båtsfjord kommunes reviderte investeringsbudsjett for 2013 settes til kr ,-, finansieres ihht. Saksutredningen, med økt låneopptak på kr ,-. Låneopptaket refinansieres med tidligere opptatte lån til investeringer i Nedbetalingstiden beregnes som vektet avdragstid, øvrige betingelser for lånet delegeres til rådmannen. Bruk av ubrukte lånemidler havnevesen økes med kr ,-. møteleder sekretær Side 7

8 Høyre v/gunn Marit Nilsen vil ha protokollert følgende: Opposisjonen vil ha protokollert at de er tvunget til å stemme for innstillingen. Ordfører sa klart ifra om at det var ingen i kommunestyret som var tvunget til noe som helst. Det er fult mulig å stemmet mot ethvert forslag Avstemming: Innstilling enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommunes reviderte investeringsbudsjett for 2013 settes til kr ,-, finansieres ihht. Saksutredningen, med økt låneopptak på kr ,-. Låneopptaket refinansieres med tidligere opptatte lån til investeringer i Nedbetalingstiden beregnes som vektet avdragstid, øvrige betingelser for lånet delegeres til rådmannen. Bruk av ubrukte lånemidler havnevesen økes med kr ,-. Sak nr.: 53/13 Emnekode: 240 Saksbehandler: Sølvi Mathisen FORDELING AV LØNNSRESERVEN Lønnsreserven fordeles som nedenfor: - Båtsfjord skole: kr Nordskogen skole: kr Nordskogen barnehage: kr Klausjorda barnehage: kr Samordnet: kr Staben: kr Økonomi: kr Teknisk: kr NAV: kr Totalt: kr møteleder sekretær Side 8

9 Innstilling enstemmig vedtatt. Lønnsreserven fordeles som nedenfor: - Båtsfjord skole: kr Nordskogen skole: kr Nordskogen barnehage: kr Klausjorda barnehage: kr Samordnet: kr Staben: kr Økonomi: kr Teknisk: kr NAV: kr Totalt: kr Sak nr.: 54/13 Emnekode: 231 Saksbehandler: Tove Godtvassli PRISER OG AVGIFTER FOR 2014 Priser og avgifter endres i samsvar med saksfremlegg og gjelder fra og med eller snarest mulig etter dette. Tilleggsforslag fra BAP v/ordfører: Kommunestyret forutsetter at prisene på tilbud til de voksne i kulturskolen er satt til selvkost. SFO priser skal ikke økes. Utlån av lokaler til bursdager o.l skal være gratis slik kommunestyret tidligere har vedtatt. Beløpene på priser og avgifter rundes av til nærmeste hele ti-kroning. Forslag fra Høyre v/malin Hansen: Rådmannen utreder snarest hva kostnaden for voksne o/20 år på de ulike tjenestene på kulturskolen er. Tilleggsforslaget blir da: Voksne over 20 år betaler årlig den reelle kostnaden for tjenesten de benytter seg av. Avstemming: Hvert punkt stemmes for seg, og første punkt i BAP si liste og tilleggsforslag fra H stemmes møteleder sekretær Side 9

10 under ett. Kommunestyret forutsetter at prisene på tilbud til de voksne i kulturskolen er satt til selvkost. Enstemmig vedtatt. SFO priser skal ikke økes. Utlån av lokaler til bursdager o.l skal være gratis slik kommunestyret tidligere har vedtatt. Beløpene på priser og avgifter rundes av til nærmeste hele ti-kroning. Samtlige tre punkter vedtatt 8 mot 7 stemmer. Enstemmig vedtatt. Priser og avgifter endres i samsvar med saksfremlegg og tilleggsforslag. Gjelder fra og med eller snarest mulig etter dette. Sak nr.: 55/13 Emnekode: H31 &52 Saksbehandler: Anne Marte Libakken REGULERING AV HUSLEIE PÅ ALDERSPENSJONATET Husleien på alderspensjonatet reguleres i henhold til konsumprisindeksen (KPI) pr 1. september 2013 (2,8 %) fra og med 1. januar Varsel om dette er sendt til beboerne. Leieprisene blir da som følger (dagens priser i parentes): Enkeltrom 1462,- (1422,-) kroner pr mnd Liten leilighet 2222,- (2161,-) kroner pr mnd Stor leilighet 2962,- (2881,-) kroner pr mnd Høyre v/gunn Marit Nilsen vil gjerne at også punkt 2,3 og 4 fra møte i HOS tas inn i innstillingen, det kan se ut som dette har blitt borte i sakspapirene. Det var enighet om dette. Innstilling med punkt 2,3 og 4 enstemmig vedtatt. møteleder sekretær Side 10

11 1. Husleien på alderspensjonatet reguleres i henhold til konsumprisindeksen (KPI) pr 1. september 2013 (2,8 %) fra og med 1. januar Varsel om dette er sendt til beboerne. Leieprisene blir da som følger (dagens priser i parentes): Enkeltrom 1462,- (1422,-) kroner pr mnd Liten leilighet 2222,- (2161,-) kroner pr mnd Stor leilighet 2962,- (2881,-) kroner pr mnd 2. Administrasjonen beregner ny husleie på bakgrunn av NOU 19997:17s beregning av kostnadsriktig husleie samt vurdering av gjengs leie. Denne leien vil gjelde for nye leietakere og for de som har bodd på Alderspensjonatet i mer enn 2 år og 6 mnd. Varsel om mulig endring til gjengs leie er sendt beboerne Forslag til nye husleiepriser behandles i Helse- og omsorgsstyret og vedtas i Kommunestyret. 3. Beboerne på Alderspensjonatet får vedtak om praktisk bistand i forhold til den hjelp de mottar i det daglige, og betaler egenandeler for dette på lik linje med andre hjemmeboende i kommunen. 4. Administrasjonen beregner utgiftene til forbruksvarer som for eksempel dopapir, såpe, servietter, vaskemidler og klesvask. Sak nr.: 56/13 Emnekode: 033 &15 Saksbehandler: Odd Jarle Jensen BÅTSFJORD HAVN KF - STYRE FRA Sittende styre til Båtsfjord havnevesen konstituert som styre i Båtsfjord havn KF frem til nytt styre blir valgt. Leder: Geir Knutsen, Nestleder Aslaug Eriksen, Styremedlem Arild Pedersen, Styremedlem Ketil Pettersen, Styremedlem Helene Jakobsen. Forslag fra Høyre v/stein Kollstrøm: Båtsfjord Høyre har vedtatt at Ketil Pettersen skal være Høyres representant med Helene Jakobsen som vara i Båtsfjord Havnevesen KF. Forslag fra BAP v/aslaug Eriksen: Leder: Geir Knutsen Personlig vara: Håkon Larsen møteleder sekretær Side 11

12 Nestleder: Aslaug Eriksen Personlig vara: Mona Wrengsted Fra Høyre: Ketil Pettersen Personlig vara: Helene Jakobsen Båtsfjord handelsstand fiskerigruppe: Ørjan Nergaard Personlig vara: Kjell Olaf Larsen Båtsfjord Fiskarlag/Kystfiskarlaget: Arild Pedersen Personlig vara: Roe Knutsen Ansatte representant: Tom Arne Kristiansen Personlig vara: Geir J Svendsen Valg av revisjonsselskap: Finnmark kommunerevisjon IKS. Avstemming: Forslag fra BAP enstemmig vedtatt Valg av leder: Geir Knutsen enstemmig vedtatt Valg av nestleder: Aslaug Eriksen enstemmig vedtatt Forslag til revisjonsselskap Finnmark kommunerevisjon IKS enstemmig vedtatt. Leder: Geir Knutsen Personlig vara: Håkon Larsen Nestleder: Aslaug Eriksen Personlig vara: Mona Wrengsted Fra Høyre: Ketil Pettersen Personlig vara: Helene Jakobsen Båtsfjord handelsstand fiskerigruppe: Ørjan Nergaard Personlig vara: Kjell Olaf Larsen Båtsfjord Fiskarlag/Kystfiskarlaget: Arild Pedersen Personlig vara: Roe Knutsen Ansatterepresentant: Tom Arne Kristiansen Personlig vara: Geir J Svendsen Valg av revisjonsselskap: Finnmark kommunerevisjon IKS. Sak nr.: 57/13 Emnekode: 252 Saksbehandler: Tove Godtvassli SØKNAD OM LÅN TIL DRIFT AV BÅTSFJORD LABORATORIUM (BL) Båtsfjord Laboratorium AS gis lån på kr ,- til drift av BL. BL gis fem års rente og avdragsfrihet og lånet innfris deretter i løpet av de fem neste årene til gjeldende rente. Beløpet tas fra konto Innbetalt avdrag fra næringslån Forslag fra Høyre v/stein Kollstrøm: Søknaden avslås, og vi oppfordrer selskapet til å gjennomføre en emisjon for å skaffe nødvendig kapital. møteleder sekretær Side 12

13 Tilleggsforslag fra BAP: Det forutsettes at øvrige eiere gjør det samme. Avstemming: Innstilling med tilleggsforslag fra BAP settes opp mot forslag fra H. Innstilling med tilleggsforslag vedtatt 8 mot 7 stemmer. Båtsfjord Laboratorium AS gis lån på kr ,- til drift av BL. BL gis fem års rente og avdragsfrihet og lånet innfris deretter i løpet av de fem neste årene til gjeldende rente. Beløpet tas fra konto Innbetalt avdrag fra næringslån Det forutsettes at øvrige eiere gjør det samme. Sak nr.: 58/13 Emnekode: C83 &16 Saksbehandler: Tor-Martin Larsen SØKNAD OM FRITAK POLITISKE VERV Bjørn Johnny Eriksen innvilges fritak fra politiske verv fram til og med 31. desember Innstilling enstemmig vedtatt. Bjørn Johnny Eriksen innvilges fritak fra politiske verv fram til og med 31. desember Sak nr.: 59/13 Emnekode: 084 Saksbehandler: Tor-Martin Larsen PENSJONSORDNING FOLKEVALGTE møteleder sekretær Side 13

14 Båtsfjord kommune velger en TPO ordning for den nye pensjon for vår folkevalgte. For Båtsfjord kommune gjelder dette ordføreren. Innstilling enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune velger en TPO ordning for den nye pensjon for vår folkevalgte. For Båtsfjord kommune gjelder dette ordføreren. Sak nr.: 60/13 Emnekode: 150 Saksbehandler: Odd Jarle Jensen BUDSJETT HAVNA Fremlagte Budsjett 2014 vedtas med de endringer vedtatt i Havnestyret Innstilling enstemmig vedtatt. Fremlagte Budsjett 2014 vedtas med de endringer vedtatt i Havnestyret Sak nr.: 61/13 Emnekode: 151 Saksbehandler: Tor-Martin Larsen ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR møteleder sekretær Side 14

15 Nytt forslag til driftsbudsjett lagt frem i møte både fra Båtsfjord arbeiderparti og Båtsfjord Høyre. Vedlagt Endring fra H: 2000 Redusere søskenmoderasjon barn nr. 2 kr strykes 2000/2100 Ytterligere økt foreldrebetaling i barnehager kr ,- strykes 2100 Redusere søskenmoderasjon barn nr. 2 kr ,- strykes Kommuneoverlegestilling økes fra til kr , Pensjon kr ,- legges inn 0057 Planarbeid vakant stilling legges inn kr Forslag fra BAP: 1210 Stilling som personalkonsulent økes med 50 % kr , Økte rente og avdrag som følge av merforbruk 2013 kr ,-. Avstemming: Forslag fra Båtsfjord arbeiderparti settes opp mot forslag fra Høyre: Forslag fra BAP vedtatt 8 mot 7 stemmer Budsjettpresiseringer 2014 Forslag fra BAP v/geir Knutsen 1. Det skal i regnskapsåret 2014 rapporteres månedlig på regnskapet ifht vedtatt budsjett. 2. Det skal i løpet av 1. halvår gjennomføres en evaluering av servicekontoret (ovenfor befolkningen og kontorets arbeidsoppgaver). Dette også med tanke på innsparinger. 3. Kommunestyret ber rådmannen innen å ha utredet konsekvenser, fordeler/ulemper ved å skille ut vann og avløp i et kommunalt foretak. 4. Det skal fortsatt arbeides for å redusere uønsket deltid, sykefraværet og ha fokus på tre part samarbeidet og IA- avtalens målsettinger, faglig kvalitet og rekruttering/oppbygging av kompetanse. 5. Kommunestyret ber rådmann/oppvekstsjef om å utrede framtidig skole- og barnehagestruktur med tanke på et skolebygg og et barnehagebygg (Båtsfjord skole og Nordskogen barnehage) innen utgangen av Kommunestyret ber rådmann så snart som mulig å gå innarbeidet vaktmestertjeneste innenfor dagens ramme til hjemmehjelpsmottakere. 7. Kommunestyret ber rådmann om å gjennomføre en full gjennomgang av legeavtalene og fysioterapeutavtalene innen med tanke på innsparinger. 8. Ved naturlig avgang og ledighet i stillinger skal det så langt lov eller avtale ikke er til hinder for det, vurderes inndragning av stillinger. Kommunestyret ber at tilsettingsreglementet følges nøye av rådmann. 9. Ung jobb og ungdomsrådet finansieres av fond. Det forutsettes tilgjengelig arbeidsleder til ung jobb. 10. Penere Båtsfjord skal videreføres 11. Utlån av lokaler til bursdager og lignende skal fortsatt være gratis. 12. Båtsfjord kommune bør etterstrebe i økonomiplan perioden minst å kunne tilby 3 møteleder sekretær Side 15

16 lærlingeplasser pr. år. 13. Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. 14. Lønns- og budsjettreserven disponeres av Formannskapet. Tilleggsforslag fra Høyre og Båtsfjordlista til budsjettpresisering 2014: Pkt 15. Kommunestyret skal fortløpende gjennom året orienteres om oppstart, fremdrift, ferdigstilling og økonomi som angår investeringer etter gitt budsjett. Avstemming: Pkt. 1,2,3 og 4 Pkt. 5 Pkt. 6,7,8,9 og 10 Pkt 11 Pkt 12, 13,14 og 15 Enstemmig vedtatt Vedtatt 8 mot 7 stemmer Enstemmig vedtatt. Vedtatt 8 mot 7 stemmer Enstemmig vedtatt Investeringsbudsjett: Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett vedtatt 8 mot 7 stemmer. Hele budsjettet vedtatt 8 mot 7 stemmer. Driftsbudsjett: Båtsfjord Arbeiderparti sitt forslag til driftsbudsjett med følgende endring vedtatt: 1210 Stilling som personalkonsulent økes med 50 % kr , Økte rente og avdrag som følge av merforbruk 2013 kr ,-. Budsjettpresiseringer Det skal i regnskapsåret 2014 rapporteres månedlig på regnskapet ifht vedtatt budsjett. 2. Det skal i løpet av 1. halvår gjennomføres en evaluering av servicekontoret (ovenfor befolkningen og kontorets arbeidsoppgaver). Dette også med tanke på innsparinger. 3. Kommunestyret ber rådmannen innen å ha utredet konsekvenser, fordeler/ulemper ved å skille ut vann og avløp i et kommunalt foretak. 4. Det skal fortsatt arbeides for å redusere uønsket deltid, sykefraværet og ha fokus på tre part samarbeidet og IA- avtalens målsettinger, faglig kvalitet og rekruttering/oppbygging av kompetanse. 5. Kommunestyret ber rådmann/oppvekstsjef om å utrede framtidig skole- og barnehagestruktur med tanke på et skolebygg og et barnehagebygg (Båtsfjord skole og Nordskogen barnehage) innen utgangen av Kommunestyret ber rådmann så snart som mulig å gå innarbeidet vaktmestertjeneste innenfor dagens ramme til hjemmehjelpsmottakere. 7. Kommunestyret ber rådmann om å gjennomføre en full gjennomgang av legeavtalene og fysioterapeutavtalene innen med tanke på innsparinger. 8. Ved naturlig avgang og ledighet i stillinger skal det så langt lov eller avtale ikke er til hinder for det, vurderes inndragning av stillinger. Kommunestyret ber at tilsettingsreglementet følges nøye av rådmann. møteleder sekretær Side 16

17 9. Ung jobb og ungdomsrådet finansieres av fond. Det forutsettes tilgjengelig arbeidsleder til ung jobb. 10. Penere Båtsfjord skal videreføres 11. Utlån av lokaler til bursdager og lignende skal fortsatt være gratis. 12. Båtsfjord kommune bør etterstrebe i økonomiplan perioden minst å kunne tilby 3 lærlingeplasser pr. år. 13. Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. 14. Lønns- og budsjettreserven disponeres av Formannskapet. 15. Kommunestyret skal fortløpende gjennom året orienteres om oppstart, fremdrift, ferdigstilling og økonomi som angår investeringer etter gitt budsjett. Investeringsbudsjett: Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett vedtatt. møteleder sekretær Side 17

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.06.2013 Fra: 18:00 Til: 19:20 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Fra: 0900 Til: 1045 Tilstede: Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Fra administrasjonen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonisthuset : 29.01.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Fra: 09:00 Til: 09:55 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.03.2014 Fra: 1800 Til: 2000 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavsson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Alf Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2012 Fra: 1800 Til: 2100 Tilstede: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle A. Olsen, Mona Wrengsted, Bjørn Johnny Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 11.08.2011 Fra: 09:25 Til: 10:00 Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen (evt.andre): Innkalling: Saksliste: Referater:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.04.2010 Fra: 18:00 Til: 20:50 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 08.04.2010 Fra: 0900 Til: 1115 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Pål Forbergskog, Geir Knutsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 21.11.2012 Fra: 09:00 Til: 11:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.02.2011 Fra: 18.00 Til: 19.30 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm, Torfinn Sørnes, Bjørn Are Lund, Geir Knutsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 14.04.2011 Fra: 18:00 Til: 21:30 Tilstede: Forfall: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm, Bjørn Are

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.03.2010 Fra: 18:00 Til: 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 11.06.2014 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Fra: 0900 Til: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Geir Knutsen, Anne Olavson

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 28.04.2011 Fra:09:45 Til:11:00 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 19.11.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 81/09 09/168 SAKSPROTOKOLL: VALG AV PENSJONSLEVERANDØR

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 10.03.2011 Fra: 18:00 Til: 20:10 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstøm, Torfinn Sørnes, Geir

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 29.01.2014 Fra: 09:00 Til: 09:40 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Fra: 18:00 Til: 21:15 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Bjørn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 05.03.2014 Fra: 09:00 Til: 10:25 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 17.04.2012 Fra: 10:00 Til: 11:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen (erklært inhabil

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 SAKSPROTOKOLL: LOKAL SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 14.10.2010 Fra: 18:00 Til: 20:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/09 09/836 SAKSPROTOKOLL: FLYTTING AV TELEMASTER

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.01.2013 Fra: 1800 Til: 19:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen, Alf Magne Karlsen, Solveig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møtedato: 18.10.2011 Fra: 09:00 Til: 09:40 Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen (evt. andre): Innkalling: Saksliste: Referater: Delegerte vedtak:

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 18.06.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 09/410 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV REGNSKAP OG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Anne Olsen-Ryum Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.06.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.12.2007 Fra: Kl. 18.00 Til: 20.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2013 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 10.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Jan Ivar Jakobsen, Pernille

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2012 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 02.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 25.04.2012. Til stede: Bjarne Bakken

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 25.04.2012. Til stede: Bjarne Bakken Notodden kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 25.04.2012 Møtested: Møteleder: 4 etg. Kommunehuset Bjarne Bakken Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.05.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Frank Broks Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Jarmo Finnestrand, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen,

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.06.2015 Fra kl: 09:00 Til kl: Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Stine Akselsen, Jan Holm Hansen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: Fra kl.: 16:00 - til kl.: 17:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2011 Tid: 08.30 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen Forfall: Pernille

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 05.03.2009 Tid: 0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/09 09/93 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan MALVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 10. juni 2008 kl. 18.15 21.25. Møtested: Malvik rådhus, Formannskapssalen Saknr: 14/2008-19/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Gunnar Lohse Møtende medlemmer:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 12.02.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2015 Tid: 11:00 12:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

MØTEINNKALLING 0065/07 07/00797 OPPSIGELSE AV BÅTSFJORD KOMMUNES DELTAKERFORHOLD I FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS

MØTEINNKALLING 0065/07 07/00797 OPPSIGELSE AV BÅTSFJORD KOMMUNES DELTAKERFORHOLD I FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS Sak 0062/07 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.12.2007 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 07.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 07.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 07.09.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Alice Normi, Svein Slåtsveen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer