Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015"

Transkript

1 Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015

2 Kilde: Finansavisen 2

3 Den kollektive fornuft Stein Aabø i Dagbladet "Når krisen truer, virker den norske modellen på et rørende vis. Det kan nesten se ut som om noen snakker sammen" Holden 3-utvalget har drøftet mekanismer som kan inntreffe om oljeprisen faller Kilde: Dagbladet 3

4 Fallende oljepris og svakere valuta 160 Oljeprisen, Brent Blend, USD per fat 115 Industriens effektive valutakurs Stigende kurve angir svakere kronekurs Kilde: Macrobond Kilde: Norges Bank, anslag fremover ifølge DNB 4

5 Vendepunkt for bytteforholdet Faktisk Prognose Store bytteforholdsgevinster overfor utlandet på 2000-tallet Fallet i oljeprisen bidrar nå til markert svekkelse Kilde: Produktivitetskommisjonen, NHO, indeks 2000 = 100 5

6 Vendepunkt for bytteforholdet Holden 3-utvalget om et mulig oljeprisfall En rask tilpasning vil være lettere å oppnå hvis partene er bevisste på at de siste tiårs svært gode reallønnsvekst i stor grad er blitt drevet av betydelige bytteforholdsgevinster som ikke kan betraktes som det normale 6

7 Svak vekst i norsk økonomi i 2015 Vekst i BNP Fastlands-Norge og i privat konsum, årlig vekst i faste priser BNP F-N Privat konsum Investeringsutvikling ifølge kvartalsvis nasjonalregnskap, faste 2012-mill. kroner Utvinning av råolje og naturgass, inklusive tjenester Industri totalt Kilde: SSB, anslag Kilde: SSB, nasjonalregnskap, faste 2012-priser, sesongjustert 7

8 Blandet bilde internasjonalt, stor usikkerhet Noe mer vekst i sikte? Vekst i BNP i prosent OECD-området Eurosonen Svakere inflasjon i mange land Vekst i konsumprisene i prosent USA Storbritannia Sverige Tyskland Eurosonen Kilde: OECD, tall for er OECDs prognoser Kilde: OECD, tall for er OECDs prognoser 8

9 Svakere arbeidsmarked Uendret sysselsetting, økt ledighet 6 Sysselsettingsvekst Ledighet, i % Sysselsetting i petroleumssektoren og leverandørindustrien, tusen personer Verft, transportmidler og reparasjon/installasjon av maskiner og utstyr Utvinning av råolje og naturgass Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass -2 0 Kilde: SSB nasjonalregnskap, anslag 2015 Kilde: SSB, kvartalsvis nasjonalregnskap 9

10 Sammenligning av nivået på lønnskostnader per timeverk mot handelspartnerne i EU 160 Reflekterer høyere produktivitet og inntektsnivå, 150 samt høyere lønnskostnadsvekst Valutasvekkelsen bidrar til bedring de siste årene Likevel, høyt kostnadsnivå inne-bære at bedriftenes konkurranseevne fremover kan være usikker i deler av økonomien Kilde: TBU, NHO 10

11 Sammenligning av nivået på lønnskostnader per timeverk mot handelspartnerne i EU Holden 3-utvalget For å redusere risikoen for en sterk nedbygging av konkurranseutsatt sektor, bør den kostnadsmessige konkurranseevnen ikke svekkes. På lengre sikt er det trolig nødvendig med en forbedring, særlig dersom oljeprisen skulle falle markert. En moderat lønnsvekst vil bidra til bedre konkurranseevne både direkte, og indirekte gjennom lavere rente og svakere kronekurs 11

12 Fordeling av lønnskostnader og driftsresultat i industrien Lønnskostnader Driftsresultat etter avskriving Driftsresultatet er svekket etter finanskrisen indikerer noe svekket lønnsomhet Lønnskostnadsandelen var 81 prosent i prosentpoeng høyere enn historisk snitt Avgjørende for evne og vilje til å skape nye arbeidsplasser er at avkastningen på investert kapital ikke blir for lav Kilde: SSB, TBU, andel av netto faktorinntekt 12

13 Årslønnsvekst NHO-bedrifter: Industri samlet Industriarbeidere Industrifunksjonærer Offshore, arbeidere Byggevirksomhet Hotell og restaurant Transport Statsansatte Kommuneansatte ,2 4,1 4,1 6,0 3,0 3,0 4,2 4,1 4, ,9 3,5 4,3 4,2 3,6 3,3 3,8 3,5 3, ,3 3,0 3,2 2,4 3,4 3,1 3,0 3,4 3,2* Overheng ,3 1,0 1,3 2,1 1,8* Kilde: TBU Årslønn per årsverk * For ansatte i konflikt ble virkningstidspunktet forskjøvet. Dette trakk overhenget til 2015 opp. 13

14 Årslønnsvekst industriarbeidere i NHO-bedrifter Overheng Tarifftillegg Lokale tillegg, glidning Årslønnsvekst i 2014 på 3 prosent: Overheng 1,2 % Tarifftillegg 0,7 % Lønnsglidning 1,1 % Endringer i uregelmessige tillegg trekker lønnsveksten noe ned 2 Overheng til prosent Kilde: TBU, NHO 14

15 Årslønnsvekst i industrien i NHO-området samlet 7 Årslønnsvekst i ,9 prosent ,9 3,3 2,7 Årslønnsveksten ble 3,3 prosent i 2014, som anslått i oppgjøret Årslønnsveksten i 2015 er anslått til 2,7 prosent Betinger moderasjon blant alle grupper Kilde: TBU, NHO 15

16 Reallønnsvekst Vekst i årslønn, prisstigning og reallønn, endring fra foregående år Reallønn Pris, KPI Økningen i reallønna for en lønnstaker med gjennomsnittlig årslønn har vært: 2,1 % årlig 25 % i perioden Prisveksten ble 2,0 % i 2014 TBU har anslått prisveksten i 2015 til om lag 2 ½ % 0 Kilde: TBU, NHO

17 Resultatet av det sentrale oppgjøret 2015 Regionale møter

18 Mellomoppgjøret milepælene LOs Representantskap 17. februar NHOs Representantskap 24. februar Kravoverrekkelse 16. mars Innspurt i forhandlingene mars Vedtakelse fastsatt til 21. april Partene ga ved åpningen av forhandlingene uttrykk for en felles bekymring for situasjonen og enighet om å bidra gjennom moderat lønnskostnadsvekst 18

19 Grunnlaget Forhandlingene skjer med hjemmel i overenskomstene, den såkalte "annen-års" klausulen: Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. Oppgjøret omfatter 112 avtaler med LO, og 47 avtaler med YS NHOs medlemsbedrifter sysselsetter om lag 570' årsverk, av disse arbeider om lag 435' i bedrifter bundet av én eller flere tariffavtaler 19

20 Lønnsoppgjøret 2015 NHOs utgangspunkt Ytterst moderat Forsiktig med lavlønnstillegg 20

21 Lønnsoppgjøret 2015 Kr 0,- i generelt tillegg Kr 1,75 per time for overenskomster med lønnsnivå på 90% eller lavere av industriens snitt Felles brev til Regjeringen om lønnsplikt under permittering Vi skal fra særstilling til omstilling 21

22 Om 2015 mener NHO: Konkurranseutsatt sektor skal stimuleres - kostnadsveksten må ned Prisveksten i Norge anslått til 2 1/2 prosent Lønnsdifferensiering ivaretas gjennom lokale forhandlinger Lønnsveksten må samlet sett ned 22

23 Lavlønnstillegg kr 1,75 per time følgende overenskomster LO-avtaler Vektere Egg- og Fjærfekjøttindustrien 333 Skianlegg 487 AMB-overenskomsten 70 Butikkoverenskomsten - HK 173 Havneoverenskomsten 415 Fritids- og aktivitetsavtalen 370 Naturbruksoverenskomsten 453 Overenskomst Teko Norsk Industri Fellesforbundet 55 Bokbindere 329 Glass og Keramisk Industri 377 Transportselskaper i Norge 301 Parkeringsselskaper 105 Vaskerier og Renserier 441 Serigrafioverenskomsten 79 Hotell og Restaurant - Riksavtalen 10 Renhold 293 Landforpleiningsavtalen 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter 525 Jordbruk og Gartneri 308 Bensinstasjoner 11 Renhold på land i egen regi Bilutleie Sandtak YS-avtaler 228 Vektere 536 Overenskomst Teko Norsk Industri Parat 378 Transportselskaper i Norge 462 Parkeringsselskaper 226 Hotell og Restaurant - Riksavtalen 506 Renholdsoverenskomsten 23

24 Minstelønnssatser/Garantitillegg mv Vi har en rekke forskjellige garantiordninger Bedriften kan få sentralt tillegg i form av garantitillegg eller økning av satser Kommer egen melding fra landsforeningen etter 21.4 Gjennomsnittslønn i bedriften Påslag på utgående lønn Økning av minstelønnssatser (statistikk/forhandling) Husk at garantitilleggene også er en del av lønnsoppgjøret (uavhengig av virkningstidspunkt) 24

25 Sentrale begreper i lønnsdannelsen Lønnsoverheng Overheng er ettervirkninger av forrige års tariffoppgjør. Det forklares som forskjellen mellom gjennomsnittslønnen for et år og lønnen ved utgangen av samme året. Tarifftillegg Lønnsøkning fastsatt i tariffavtaler som følge av sentrale eller forbundsvise forhandlinger. Dette kan være generelle tillegg, lavtlønnstillegg, garantitillegg, tillegg på minstelønnssatser etc. Lønnsglidning Lønnsglidning er en restpost. Inneholder blant annet lokale lønnstillegg gitt ved lokale forhandlinger på de enkelte arbeidsplasser. Årslønnsvekst Årslønnsvekst er endring i gjennomsnittlig årslønn fra et kalenderår til det neste og består av følgende deler: overhenget fra i fjor, tarifftillegget og lønnsglidningen gjennom året 25

26 Oppgjøret i prosenter og årslønnsvekst Årslønnsveksten for industrien i alt - arbeidere og funksjonærer - er anslått til 2,7 % i 2015 Det er 0,6 prosentpoeng ned fra 2014 Viktig bidraget er kr 0 i generelt tillegg til 75 % av de som er omfattet av det sentrale oppgjøret Må gjenspeile seg i reguleringen for funksjonærer som kun har lokale forhandlinger 26

27 Oppgjøret i prosenter og årslønnsvekst LO-NHO området Årslønnsveksten består av: Arbeidere Funksjonærer Overheng 1 % 1,3 % Tarifftillegg, inkl. garantitillegg 0,3 % - Lokal glidning; lokale tillegg (1,2 %) + ansiennitet, strukturelle endringer mv 1,4 % 1,4 % Årslønnsvekst 2,7 % 2,7 % Lavere lokal lønnsvekst i 2015 enn i 2014 Lokal lønnsvekst på 1,2 % = 1,6 % per 1. april (1,2*12/9) 27

28 Effektuering av oppgjøret Lønningene skal ikke regulerer før oppgjøret er vedtatt den 21. april Lønnsøkningen gis med virkning fra 1. april Det foretas ikke omregning og etterbetaling for overtid, skifttillegg mv utført før vedtakelsen Det etterbetales ikke til arbeidstaker som har sluttet før vedtakelsen Lokale forhandlinger skal ikke påbegynnes før det sentrale oppgjøret er vedtatt 21. april 28

29 Lokale forhandlinger Kriterier, prosess, erfaringer og diskusjon

30 Lokale lønnsforhandlinger Hjemlet i tariffavtalen (minstelønns- og funksjonæroverenskomstene) En gang per år Reelle forhandlinger Ramme og justering av lokal lønnsavtale (arbeidere) Ramme og eventuelt retningslinjer for fordeling (funksjonærer)

31 Lokale lønnsforhandlinger skjer under fredsplikt Lokale forhandlinger skal ikke begynne før overenskomsten er vedtatt! Ikke streikeadgang knyttet til lokale forhandlinger - bedriftens styringsrett. Unntak: "Dagsing" i Verkstedsavtalen, Bilavtalen og Flymekanikere. Organisatorisk behandling: NITO, Tekna, Negotia 31

32 Lokal lønnsregulering Tilbud og krav skal begrunnes i de fire kriterier Økonomi Produktivitet Konkurranseevne Fremtidsutsikter Nåsituasjon og utvikling

33 Økonomi Hvilke elementer gir innblikk i bedriftens økonomiske situasjon? Hvilke nøkkeltall brukes i måneds/kvartalsrapportering? Hvilke resultater og avkastning mm er tilfredsstillende? Foto: tiller.kirken.trondheim.no

34 Produktivitet Forskjellige mål på produktivitet innen industri- og serviceproduksjon Hvordan beskrives produktivitet i din bedrift? Eksempler: Omsetning per årsverk, lønnskostnader per produsert enhet/tjeneste, utnyttelsesgrad av ressurser (maskiner, mennesker, kapital), sykefravær Bedriftens produktivitet, ikke gruppers produktivitet Foto:bi.no

35 Konkurranseevne Hvordan hevder bedriften seg i det markedet man konkurrerer i/ønsker å konkurrere i? Noen elementer Markedsposisjon Kostnadseffektivitet Tilgang til rett kompetanse Konkurrentanalyse Driftssikkerhet, Evne til omstilling, Goodwill hos kunder

36 Fremtidsutsikter Hvilke muligheter og utfordringer ser vi fremover Økonomi, produktivitet, konkurranseevne i et fremtidsperspektiv Noen elementer: Tilfredsstillende kapital, finansiering, lønnsomhet Evne til å finne nye og beholde eksisterende kunder Tilstrekkelig kompetanse og omstillingsevne til å møte fremtiden Produkt- og tjenesteutvikling Hensiktsmessige samarbeidsformer, rutiner, prosedyrer

37 LO og NHO om de fire kriterier LO og NHO er enige om at de fire kriterier må dokumenteres. De fire kriterier er de samme, uavhengig hvilken gruppe som forhandler (forutsatt samme tidspunkt) De fire kriterier gir et bilde av bedriftens totale lønnsevne, og kan medføre forskjellige tillegg til ulike grupper.

38 Funksjonæravtalene har også formuleringer om: "Bedriftsmessige og geografiske forhold" "Bransjemessige forhold" Kampen om hodene!! Bruk av statistikk

39 Statistikk Tekna og Nito har egne medlemsstatistikker. NHOs funksjonærstatistikk pr (se nho.no) Statistikk er ett av flere relevante momenter i helhetsvurderingen. NHO fraråder lokale avtaler med bindende statistikkgaranti og lokale lønnsavtaler som tar utgangspunkt i en viss avstand til tariffavtalens minstelønnssatser. 39 Bilde: utenstat.no

40 Ø + P + K + F + andre forhold = X %?

41 Forhandlingsprosessen Presentasjon av de fire kriterier, ofte for alle fagforeningene i bedriften samtidig? Hvem skal forhandle først når det er flere fagforeninger? Hvem skal komme med det første utspillet i forhandlingene? Krav fra de tillitsvalgte? Tilbud fra ledelsen? Både tilbud og krav forankres i 4K! Fullmakter Bilde: spekter.no

42 Reelle forhandlinger Under forhandlingene må begge parter være innstilt på å fremlegge sine synspunkter og å få disse synspunkter prøvet av motparten. Begrunn bedriftens tilbud Still spørsmål, utfordre argumentasjonen og bruk nødvendig tid! Særmøter Bilde: Bistandsaktuelt

43 Forhandlinger på konsern-, divisjon- eller bedriftsnivå? Oslo Org/bedr. Bergen Org/bedr. Stavanger Org/bedr. Tromsø Org/bedr.

44 Korte penger? Er en engangsutbetaling en løsning? Et kjent engangsbeløp i kroner eller prosent Er det grunnlag for å innføre en bonusordning? Kriterier som medfører utbetaling hvis de oppfylles Varig ordning eller kun for dette året? Bilde: claimcare.net

45 Rammen for lokale forhandlinger Beregnes utfra medlemmenes lønnsmasse Uorganiserte behandles etter samme prinsipper Operatørene kronetillegg (nominelle tillegg) Funksjonærene prosenttillegg Bedriften fordeler for funksjonærene basert på individuell vurdering Hva med medarbeidere som har sluttet når lønnsreguleringen skal utbetales? 45

46 Enighet og protokoll Sted, dato og deltakere Hva har dere forhandlet om? Resultat Hvilket lønnstillegg gjelder fra hvilken dato? Skal de som slutter før tillegget utbetales behandles likt som de andre? Underskrift fra begge parter

47 Uenighet i lokale forhandlinger Aksjonsmuligheter? Gjennomføre bedriftens siste tilbud? Tvistemøte med Fagforening og Landsforening Prosess, ikke penger Bilde: Cecilieogmillan.blog.no

48 To nyttige publikasjoner på 48

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

DE DER OPPE - om topplederes lønnsutvikling

DE DER OPPE - om topplederes lønnsutvikling nr 2/02 DE DER OPPE - om topplederes lønnsutvikling Direktør Arbeider 1. Sterk lederlønnsvekst også i 2001 2. Problemer med lokal lønnsdannelse 3. Kjenner du noen? 4. Mulige tiltak 5. Ulike syn- partiene

Detaljer

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet?

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? 48/12 Arbeidsnotat Working Paper Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? En empirisk analyse av norske lønnsdata for sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986-2009

Detaljer

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen Tekna, LO og NHO: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet

Detaljer

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Roger Bjørnstad og Marit L. Gjelsvik For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke de neste tiårene.

Detaljer

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? Rapport Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? MENON-PUBLIKASJON April 2013 av Sveinung Fjose, Magnus Utne Gulbrandsen, Christian Mellbye, Erik Jakobsen og Jens Fredrik Skogstrøm Innhold

Detaljer

Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen

Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen 94/1 Rapporter Reports Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen Noen konsekvenser av petroleumsvirksomheten for norsk økonomi Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne:

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: RAPPORT Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2014 Desember 2014 Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller

Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller Økonomiske analyser 5/ Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller Victoria Sparrman* Arbeidsledigheten er en av de viktigste indikatorene på økonomiens tilstand. Nivået

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk Nr. 4 213 Aktuell kommentar Pengepolitikk Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? En analyse basert på Norges Banks regionale nettverk Av Anna Sandvig Brander,

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer