Rapport etter tilsyn med Talisman - driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda. Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport etter tilsyn med Talisman - driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda. Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland"

Transkript

1 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Talisman - driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe Oppgaveleder T-3 Erling Egeland Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Erling Egeland, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Asbjørn Ueland Dato 1 Innledning Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden tilsyn med Talisman Energy Norge AS (Talisman) i sitt arbeid med å sikre etterlevelse av petroleumsregelverkets krav for elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda. Første del av tilsynet ble gjennomført med oppstartsmøte hos Talisman i Stavanger med driftstilsyn på Gyda I tillegg ble det gjennomført et møte med gjennomgang av status på prosjektet med etablering av nytt system for barrierestyring. Tilsynet ble gjennomført i form av presentasjoner, intervjuer, dokumentgjennomganger og verifikasjoner. 2 Bakgrunn Bakgrunnen for tilsynet er Ptil sine hovedprioriteringer for 2013; spesielt oppfølging av barrierer. For Ptil er det viktig at industrien bruker og videreutvikler kunnskapen om ivaretakelse og forbedring av barrierer. Summen av tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold er avgjørende for om barrierene fungerer og er effektive til enhver tid. God risikoforståelse er nødvendig for å forebygge ulykker, for å etablere en hensiktsmessig beredskap og for å redusere usikkerhet. 3 Mål Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at relevante regelverksbestemmelser blir oppfylt. - Ansvarshavende for elektriske anlegg: Føre tilsyn med deler av Talisman sitt styringssystem for elektriske anlegg sin rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg. - Elektro driftstilsyn: Verifisere hvordan Talisman ivaretar krav til planlegging, gjennomføring og oppfølging av teknisk tilstand på utvalgte systemer og utstyr i det elektriske anlegget.

2 2 - Instrumenterte sikkerhetssystemer: Følge opp og verifisere hvordan Talisman ivaretar regelverkets krav til kompetanse og prosedyrer med fokus på utvalgte barriereytelse og teknisk tilstand, herunder rutiner for overbroing av sikkerhetssystemer eller deler av disse. Det primære hjemmelsgrunnlaget for aktiviteten var: - Styringsforskriften 5 om barrierer og 21 om oppfølging - Innretningsforskriften 10 om anlegg, systemer og utstyr, 38 om nødkraft og nødbelysning, 47 om elektriske anlegg og 78 om ATEX - Aktivitetsforskriften 21 om kompetanse, 26 om sikkerhetssystemer, 47 om vedlikeholdsprogram og 91 om arbeid i og drift av elektriske anlegg 4 Resultat Tilsynet ble gjennomført som planlagt og var lagt godt til rette av Talisman. Presentasjoner og samtaler viste stor grad av åpenhet og ga inntrykk av dyktige og engasjerte medarbeidere. Det ble under tilsynet påvist et avvik knyttet til regelverkets krav til tekniske driftsdokumenter. I forbindelse med tilsynet ble det gjennomført følgende tester: Gassdeteksjon i wellheadområdet Test av nødlys i rømningsveier Talisman hadde selv gjennomført følgende tester basert på vårt varsel: Start av nødgenerator ved bortfall av hovedkraft Tap av overtrykk i overtrykksrom Vi har ikke noen kommentarer til noen av disse. 5 Observasjoner Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier: Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket. Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket. 5.1 Avvik Mangler ved tekniske driftsdokumenter Avvik: Teknisk driftsdokumentasjon var ikke tilgjengelig i oppdatert versjon Begrunnelse: De mottatte filosofidokumentene for sikkerhetssystemene var ikke oppdatert: ESD-filosofi var datert og merket for information. Dokumentet er ikke oppdatert i forhold til endringer på innretningen. PSD-filosofi var datert og merket for information. Dokumentet er ikke oppdatert i forhold til endringer på innretningen.

3 3 Fire and Gas detection philosophy var datert og merket approved. Dokumentet beskriver ikke de endringene som ble implementert under revisjonsstanen i juni -13 av prosjektet for tennkildeutkobling. Dette prosjektet har fått utarbeidet en studierapport som beskriver forslag til filosofi for både nødavstengning og brann og gass-deteksjon, men det er ikke foretatt oppdateringer i de aktuelle filosofiene. Dokumentasjon i kontrollrommet av implementert brann og gass-logikk (C&Etegninger) var stemplet preliminary og datert før installasjonsfasen startet. Permen med master-tegninger var merket med gul lapp datert om at tegningene ikke var gjeldende. Redline mark-up av C&E tegninger fra commissioning-fasen var bare tilgjengelige i prosjektdokumentasjonen og disse ble flyttet inn i masterpermen under tilsynet. Prosjektet hadde ikke tidskrav på når oppdatert dokumentasjon skulle leveres, kun at alt skulle leveres samlet. Krav: Styringsforskriften 20 om oppstart og drift av innretninger 5.2 Forbedringspunkter Vedlikehold og oppfølging av teknisk tilstand Begrunnelse: Vi observerte at en del utstyr i felt var preget av korrosjon. En del av elektroinstallasjonen var ikke fagmessig utført. Eksempler: Ventil og bolter dieselrør ved LP3305 var sterkt påvirket av rust. Rørdeler og instrumenter for kjemikalieinjeksjon ved LP-separator var ikke lenger i bruk, men instrumentene var fortsatt aktive og overflødige rørdeler var festet med plaststrips. Instrumentene PI-4933 og PI-4938 hadde defekte visere Noen instrumenter for brønn A-14, LP 2313 manglet merking. I tavle S-1007 i nødtavlerom M30 var det benyttet svart kabel som jordingskabel. I borekabinen var det en del kabler som ikke var tilfredsstillende festet til kabelbaner. I høyspennings tavlerom M20 S-1001 interface relay kabinett var kabelkanalen overfylt. Batteribanker manglet eller hadde for dårlig merking med hensyn på tag, spenningsnivå og hva utstyret tilhører. Motorer preget av rust (eksempelvis mono-munchor pump i C-42 hadde blitt påpekt i intern audit 2005 og historikk viser at dette forholdet er kommentert årlig). Krav: Aktivitetsforskriften 45 om vedlikehold 6 Andre kommentarer Barrierestyring

4 4 Dokumentene for barrierestyring og barriereverifikasjon, ASS-PRO-TEN-001 og ASS-PRO- GYD-002, beskriver sammenhenger og aktiviteter, men har ikke spesifikke ytelseskrav. De rutinene vi har mottatt som omhandler oppfølging av ytelsesstandardene for brann og gass, nødavstengning og tennkildekontroll beskriver kun karaktergivning basert på generell beskrivelse. Talisman redegjorde i møte for den videre framdrift av arbeidet med å etablere barrierestrategi ut fra avvik som ble påpekt i tilsyn med teknisk integritet av bærende konstruksjoner i oktober Framdriftsplanen for dette arbeidet viste at ytelsesstandardene skal ferdigstilles innen midten av desember 2013 og prosjektet ferdigstilles innen utgangen av mai Vi forstår av dette at Talisman vil erstatte dokumentene for barrierestyring og barriereverifikasjon med nye dokumenter. 7 Deltakere fra Petroleumstilsynet Følgende personer deltok fra fagområdet prosessintegritet: Jorun Bjørvik Erling Egeland (oppgaveleder) Liv Ranveig Nilsen Rundell Asbjørn Ueland

5 5 8 Dokumenter Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging av tilsynet: 1. Dokumenter ifm tilsyn med elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda uke Drilling operating and control philosophy by system for Gyda platform Kværner Engineering GYDA-T00-00-ED Kompetanse Instrument-Tele Kompetanse - Elektriker 4. Gyda Barriere Verifikasjon - Talisman ASS-PRO-GYD-002-2ASS-PRO-GYD-002N Barriere verif 5. Technical Barrier Management - Talisman ASS-PRO-TEN-011-2ASS-PRO-TEN-011 barrier managem 6. Rutine - Barriere PS 03 Brann og gass deteksjon - Talisman Barriere verifikasjonsskjema 7. Authorisation for Alteration AFA - Talisman DSN-PRO-TEN-001-2DSN-PRO-TEN-001-doc 8. Endring i Setpunkter CPSR - Talisman DSN-PRO-TEN-008-2DSN-PRO-TEN-008N CPSR 9. Fagansvarlig Elektro 10. Utkobling av Nød avstengingssystem - Talisman GYD-SD-OP-023-1GYD-SD-OP-023-doc 11. Utkopling av Brann og Gass Detektorer - Talisman GYD-SD-OP-024-1GYD-SD-OP-024-doc 12. Endring av Alarmgrenser - Talisman GYD-SD-OP-025-1GYD-SD-OP-025 endring alarmgrenser 13. Behandling av Avvik og Unntak - Talisman HSE-PRO-TEN-012-1HSE-PRO-TEN-012N-doc 14. Instrumenttekniker Måling 15. Job Description - Eletrical Authority 16. Kompetanse Elektriker Instrument 17. Opplæringsprogram for Fagansvarlig Elektro - Talisman POP-PRO-GYD-073 ver Arbeidstillatelse - Talisman operasjonsprosedyre POP-PRO-TEN-011 ver POP- PRO-TEN-011N-doc.pdf 19. Isolasjonserklæring - Talisman operasjonsprosedyre POP-PRO-TEN-012 ver POP-PRO-TEN-012N-doc.pdf 20. Arbeid i Elektriske Anlegg - Talisman operasjonsprosedyre POP-PRO-TEN-015 ver POP-PRO-TEN-015N-doc.pdf 21.2Job Description - Eletrical Authority.pdf 22. Maintenance Strategy - Maintenance guideline ver MNT-GLN-TEN-001 Maint strategy.pdf 23. Modifikasjon av Sikkerhetskontrollsystem - Talisman engineering procedure POP-PRO-TEN- 017 ver POP-PRO-TEN-017 Sikk ctrl syst mod.pdf 24. 1Rapport med sammendrag etter gjennomført tilsynsaktivitet.pdf 25. Process shutdown philosophy Gyda - Kværner Engineering Gyda T00-00-EG T00-00-EC _04H PSD phil present.pdf 26. 1T00-00-EC _01G - Notes.pdf 27. Tegning - 1T00-00-EC _01G - APS-ESD.pdf 28. 1T00-00-EC _01G - PSD.pdf 29. 1T00-00-EC _01G - Unit SD.pdf

6 T00-00-EC _01G - Gas Lift.pdf 31. 1T00-00-EC _01G - ESP.pdf 32. 1V 009 Kontroll av utførte modifikasjoner - PS 05.doc 33. Control and safety systems philosophy Gyda - Kværner Engineering Gyda-T00-23-EI T00-23-EI _04B PCSS phil present.pdf 34. V 010 Kontroll av utførte modifikasjoner - PS 05.doc 35. V 011 Kontroll av ex-utstyr - PS 05.doc 36. V 012 Kontroll av ex-utstyr - PS 05.doc 37. 1V 041 Kontroll av kompetanse - elektro.doc 38. V 013 Kontroll av midlertidig utstyr - PS 05.doc 39. V 014 Kontroll av jording - PS 05.doc 40. V 021 Kontroll av utførte modifikasjoner - PS 10.doc 41. V 022 Kontroll av nødstrøm og nødbelysning - PS 10.doc Følgende dokumenter er mottatt i forbindelse med tidligere tilsyn: Emergency shutdown philosophy Gyda - Kværner Engineering Gyda T00-00-EF Følgende dokumenter er mottatt under tilsynet: Områdeklassifiseringstegninger for Gyda-plattformen Vedlegg A Deltakerliste.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - driftstilsyn elektro på Jotun B 007027011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal Aktivitetsnummer 001036008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA - Selskapets egen oppfølging av sammenslåing med Marathon Oil Norge AS Aktivitetsnummer 012000010 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av storulykkesrisiko og håndtering av barrierer i Transocean Aktivitetsnummer 402000008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Irene B. Dahle, Sigvart Zachariassen og Ole Jørgen Melleby 16.01.2015

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Irene B. Dahle, Sigvart Zachariassen og Ole Jørgen Melleby 16.01.2015 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Vedlegg - Rapport etter tilsyn med Det norske - Ivar Aasen - Prosjektstyring Aktivitetsnummer 012001010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Granskingsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet. Gransking av hendelse med personskade på Songa Dee 29.9.

Granskingsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet. Gransking av hendelse med personskade på Songa Dee 29.9. Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Gransking av hendelse med personskade på Songa Dee 29.9.2006 Aktivitetsnummer 59E27 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet Sammendrag o Begrenset o Fortrolig

Detaljer

T1-StatoilHydro Tone Guldbrandsen/Rolf H. Hinderaker

T1-StatoilHydro Tone Guldbrandsen/Rolf H. Hinderaker Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av gjennomføring av implementeringsprosjektet i StatoilHydro UPN og offshorelederes arbeidsforhold med verifikasjoner på Sleipner og

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med G4S Nyhamna på arbeidsmiljø og beredskap Aktivitetsnummer 005921010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak NBL A237 Åpen Rapport Hendelser med brann i elektriske anlegg Årsaksforhold og tiltak Forfattere Karolina Storesund Anne Steen Hansen, Bodil Aamnes Mostue, Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og

Detaljer

Bjørn Løfsgaard, Annevig Ebbe, Kari Louise Roland 9.- 10. desember 2013

Bjørn Løfsgaard, Annevig Ebbe, Kari Louise Roland 9.- 10. desember 2013 Field Cod Rapport Rapporttittel Tilsyn med helsemessige og hygieniske forhold på boreinnretningen Maersk Intrepid. Aktivitetsnummer 2013/ 9883 Gradering Offentlig Involverte Hovedgruppe Deltakere i revisjonslaget

Detaljer

Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37. Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips

Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37. Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med BEMANNEDE UNDERVANNSOPERASJONER Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2015 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet Krav til selskapenes rapportering av ytelse av barrierer 2008 Rev. 13, 27.11.2013 Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Tidligere faser i prosjektet... 2 1.2 Prosjektets formål... 2

Detaljer

Lars Arild Tolo, Bjørn E. Løfsgaard og Kari Louise Roland 7.-9. oktober 2013.

Lars Arild Tolo, Bjørn E. Løfsgaard og Kari Louise Roland 7.-9. oktober 2013. Rapport Rapporttittel Tilsyn med drikkevannsforsyningen og helsetjenesten på Ringhorne Aktivitetsnummer 2013/ 4652 Gradering Offentlig Involverte Hovedgruppe Deltakere i revisjonslaget Oppgaveleder Kari

Detaljer

NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode

NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode Hovedoppgave OPPGAVE NR EA2002-4 Avdeling for Realfag og ingeniørutdanning Besøksadr.: Raveien 197, Borre P.B. 2243 3103 Tønsberg Tlf: 33031000, Fax: 33031103 TILGJENGELIGHET ÅPEN ETTER AVTALE KONFIDENSIELL

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT PETROLEUMSTILSYNET KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT HOVEDRAPPORT ST-10167-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel: Kunnskapsutvikling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner

Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner Endelig rapport 28.01.2010 (siden blank) Report No: 200584-07 Classification: Ubegrenset P

Detaljer

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03 GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 18-03 GM-Gruppen Rapport nr. 18-03 Arkivkode: 03/304 T631 Revisjonsdato: 12.11.03-18.11.03 Foretak: GM-Gruppen Kontaktperson: Styreleder Jarl Hole Rapportens innhold

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Fjord1 Partner TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 06-11

Fjord1 Partner TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 06-11 Fjord1 Partner TILSYNSRAPPORT Rapport nr 06-11 Fjord1 Partner TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 06-11 Saksnr: 11/436 SF63 Revisjonsdato: 21.-24.3.2011 Foretak: Fjord1 Partner Kontaktperson: Trond Magne Målsnes

Detaljer

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 statens jernbanetilsyn lembane taubane nank og uvol, NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19 Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer