Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012"

Transkript

1 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med AS Norske Shell (sokkelvirksomhet) - Elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe Oppgaveleder T-2 Bård Johnsen Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen Dato 1 Innledning Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tiden tilsyn med AS Norske Shell (Shell) i deres lokaler på Råket i Kristiansund. Tilsynsaktiviteten var knyttet til operatørens arbeid med å sikre etterlevelse av petroleumsregelverkets krav til elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av presentasjoner, dokumentgjennomganger og samtaler med driftspersonell for Draugen. 2 Bakgrunn Bakgrunnen for aktiviteten er forankret i Ptil sine hovedprioriteringer for 2012, med hovedvekt på barrierer. For Ptil er det viktig at industrien bruker og videreutvikler kunnskapen om ivaretakelse og forbedring av barrierer. Summen av tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold er avgjørende for om barrierene fungerer og er effektive til enhver tid. God risikoforståelse er nødvendig for å forebygge ulykker, for å etablere en hensiktsmessig beredskap og for å redusere usikkerhet. 3 Mål Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at regelverksbestemmelser blir oppfylt og tilsynet la spesielt vekt på de deler av selskapets styringssystem som omfatter ansvarshavende for elektriske anlegg sin rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg. Det primære hjemmelsgrunnlaget for aktiviteten var: - Styringsforskriften 5 om barrierer og 21 om oppfølging - Innretningsforskriften 10 om anlegg, systemer og utstyr, 38 om nødkraft og nødbelysning samt 47 om elektriske anlegg - Aktivitetsforskriften 21 om kompetanse og 91 om arbeid i og drift av elektriske anlegg Tilsynet ble gjennomført i form av presentasjoner, samtaler og verifikasjoner innenfor følgende tema: 1. Organisering av elektrodisiplinen land/hav 2. Oppfølging av elektriske anlegg under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold 3. System for kartlegging og oppfølging av elektrorelaterte barrierer og ytelseskrav generelt og spesifikt for Draugen 4. Endringshåndtering og avviksbehandling (eksempler fra Draugen)

2 2 5. Kvalifikasjoner og kompetanse til elektropersonell 6. Selskapets egne revisjoner innenfor elektrodisiplinen de siste tre år 7. Oppfølging av og læring etter uønskede hendelser i elektriske anlegg 4 Resultat Tilsynet ble gjennomført som planlagt med god tilrettelegging fra Shell. Shells presentasjoner av temaene var informative og dekkende. Samtalene var konstruktive og ga inntrykk av engasjerte og faglig dyktige medarbeidere. Det ble under tilsynet identifisert avvik fra regelverkets krav til kartlegging og oppfølging av barrierer samt forbedringspunkter knyttet til organisering av elektrodisiplinen land/hav, kvalitetssikring av mindre modifikasjoner i elektriske anlegg og rutiner for oppdatering av viktige driftsdokumenter. For nærmere beskrivelse av de enkelte observasjonene vises det til rapportens kapittel 5. 5 Observasjoner Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier: Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket. Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket. 5.1 Avvik System for kartlegging og oppfølging av elektrorelaterte barrierer og ytelseskrav for Draugen Avvik: Det ble påvist mangler knyttet til etablering og oppfølging av elektrorelaterte barrierer og ytelseskrav. Gjennom samtaler og dokumentgjennomganger fremkom følgende eksempler på mangler innenfor dette området: - Shells globale ytelsesstandarder Operate Phase Performance Standards Template legger sterke føringer for Draugen, men disse standardene er generiske og ikke innretningsspesifikke. - De innretningsspesifikke ytelsesstandardene for Draugen (eks. nødlys, UPS og nødstrøm), beskriver ikke i tilstrekkelig grad barrierens rolle, funksjon eller krav til kapasitet, pålitelighet, tilgjengelighet, integritet og robusthet. Basert på dette mener vi at summen av de globale og de innretningsspesifikke ytelsesstandardene ikke i tilstrekkelig grad tilfredsstiller regelverket. Styringsforskriften 5 om barrierer

3 3 5.2 Forbedringspunkter Organisering av elektrodisiplinen land/hav Det ble identifisert mangler knyttet til organisering av elektrodisiplinen land/hav. Ansvarshavende for elektriske anlegg i Shell har et spesielt faglig ansvar for å se til at de elektriske anleggene både på Draugen og Nyhamna er i samsvar med petroleumsregelverket, selskapsinterne krav og retningslinjer. Ved bemanning av de ulike arbeidsoppgavene skal det sikres at personellet ikke blir tildelt oppgaver som er uforenlige med hverandre og at det tas hensyn til bl.a. arbeidsbelastning, integritet, ivaretakelse av kvalitetssikringsrollen med mer. Det ble identifisert mangler innenfor dette området, eksempelvis: I tillegg til å være ansvarshavende er vedkommende også tillagt andre roller og funksjoner, eksempelvis disiplinleder og teknisk autoritet (TA2). Mottatt stillingsinstruks for ansvarshavende synes ikke i tilstrekkelig grad å være forankret i styrende dokumenter eller hos ledelsen. For å møte dagens og fremtidens aktivitetsnivå synes det å være behov for å se nærmere på kapasitet og kompetanse innenfor elektrodisiplinen hav/land. Aktivitetsforskriften 91 om arbeid i og drift av elektriske anlegg Styringsforskriften 13 om arbeidsprosesser Styringsforskriften 14 om bemanning og kompetanse Oppfølging av elektriske anlegg under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold Det ble identifisert mangler knyttet til oppfølging av elektriske anlegg under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold Gjennom samtaler og dokumentgjennomganger fremkom følgende observasjoner som underbygger behovet for bedre oppfølging av elektriske anlegg: - Driftspersonell blir tidlig involvert i beslutningsprosesser i mindre modifikasjoner ( minor mods ), men i større modifikasjonsprosjekter ( major mods ) er derimot driftspersonellets påvirkningsmuligheter begrenset. Erfaringer fra Draugen viser også at det ofte er utfordringer knyttet til ferdigstilling og overleving av større modifikasjonsprosjekter til drift. - Shell har selv identifisert at systemet for isolasjonserklæring for varmekabler er en utfordring og har gjennomført forbedringstiltak, men signaliserte at det fortsatt er behov for forbedringer. - Shells Engineering Design Standards Draugen Projects (EP ), har en overordnet henvisning til petroleumsregelverket, men på disiplinnivå henvises det kun til innretningsforskriften. Aktivitetsforskriftens viktige forutsetninger for oppstart, drift og vedlikehold er ikke i tilstrekkelig grad synliggjort. Dette gjelder også for selskapets styrende dokument Styring av aktiviteter i tilknytning til Draugen elektrosystemer (SEPNO , vedlegg 2).

4 4 - Det er etablert en Black start - prosedyre for Draugen, men flere av personellet hadde ikke kjennskap til denne. Innretningsforskriften 10 om anlegg, systemer og utstyr Aktivitetsforskriften 16 om installering og ferdigstilling Aktivitetsforskriften 24 om prosedyrer Aktivitetsforskriften 30 om sikkerhetsklarering av aktiviteter Selskapets system for oppdatering av tekniske driftsdokumenter Mangler knyttet til rutiner som skal bidra til å sikre at nødvendige tekniske driftsdokumenter innhentes, bearbeides og formidles til relevante brukere til rett tid. Under samtalene kom det frem at det tar uforholdsmessig lang tid å oppdatere driftsdokumenter i etterkant av modifikasjoner. Etterslep på ferdigstilling av as-built tegninger ble spesielt fremhevet. Det fremkom ikke opplysninger som indikerte at Shell har iverksatt konkrete forbedringstiltak innenfor dette området. Aktivitetsforskriften 20 om oppstart og drift av innretninger, bokstav b) Styringsforskriften 15 om informasjon 6 Andre kommentarer Draugen vil i de nærmeste årene få en markant aktivitetsøkning som følge av gjennomføring av nye prosjekter og modifikasjoner blant annet for å møte egne strategier og planer for utskiftning og modifisering av utstyr og anlegg i forbindelse med planlagt søknad om forlenget levetid. Dette vil kreve en intensivering av risiko- og aktivitetsstyring på Draugen. De ansattes web-portal med tilgang til styringssystemet, herunder styrende dokumenter, vedlikeholdssystem, rapporterings- og analyseverktøy mm ble demonstrert. Web-portalen virket oversiktlig og brukervennlig, men responsen fra portalen var treg og moden for hastighetsforbedringer. 7 Deltakere fra Petroleumstilsynet Eivind Sande prosessintegritet Jon Thomsen prosessintegritet Bård Johnsen prosessintegritet (oppgaveleder)

5 5 8 Dokumenter Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av aktiviteten: Tittel Dokument nr./dm nr. Styring av aktiviteter i tilknytning til Draugen elektrosystemer SEPNO , rev Stillingsinstruks for Elektro ansvarshavende - Prosedyre for installasjon/modifikasjon av elektrisk utstyr SEPNO , rev Prosedyre for midlertidig utstyr SEPNO , rev Prosedyre for jobbforberedelse, pakke og program SEPNO , rev Prosedyre for sikkerhet ved arbeid på eller ved elektriske anlegg SEPNO , rev Instruks for oppstart etter total black-out EP , rev Engineering Design Standards Draugen Projects EP , rev Elektro disiplin revisjon, Draugen plattform OmniSafe ref.: AUD Shell Global Operate phase performance standard template PDF (Livelink) Ytelsesstandard (PS) Draugen - Avbruddsfri strømforsyning (UPS) DRPS-ER005, rev Ytelsesstandard (PS) Draugen - Nødstrøm (generator) DRPS-ER007, rev Ytelsesstandard (PS) Draugen - Nød og evakuerings lys DRPS-ER003, rev Vedlegg A Oversikt over intervjuet personell.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - driftstilsyn elektro på Jotun B 007027011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Talisman - driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda. Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland

Rapport etter tilsyn med Talisman - driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda. Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Talisman - driftstilsyn elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer på Gyda Aktivitetsnummer 0013019011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med selskapets oppfølging Wintershall Norge AS 028000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal Aktivitetsnummer 001036008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA - Selskapets egen oppfølging av sammenslåing med Marathon Oil Norge AS Aktivitetsnummer 012000010 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Svein Harald Glette. Ole Jørgen Melleby, Kjell- Gunnar Dørum og Svein Harald Glette 11.2.2014

Begrenset Fortrolig. Svein Harald Glette. Ole Jørgen Melleby, Kjell- Gunnar Dørum og Svein Harald Glette 11.2.2014 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med oppfølging av vedlikeholds- og barrierestyring på Deepsea Bergen Aktivitetsnummer 405002008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Tilsyn med drift av alarmsystemer Maersk Reacher 400008003. Begrenset Fortrolig. Asbjørn Ueland

Tilsyn med drift av alarmsystemer Maersk Reacher 400008003. Begrenset Fortrolig. Asbjørn Ueland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med drift av alarmsystemer Maersk Reacher 400008003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07.

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Vedlegg 1- Rapport etter tilsyn med risikoutsatte grupper 027153020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Hilde-Karin Østnes

Begrenset Fortrolig. T-1 Hilde-Karin Østnes Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsynsaktivitet med nye arbeidsprosesser innen bore- og brønnaktiviteter med bruk av IKT Aktivitetsnummer 999059 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av storulykkesrisiko og håndtering av barrierer i Transocean Aktivitetsnummer 402000008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigurd Førsund, Sigmund Andreassen 19.9.2014

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigurd Førsund, Sigmund Andreassen 19.9.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner på Kårstø Aktivitetsnummer 003912020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Irene B. Dahle, Sigvart Zachariassen og Ole Jørgen Melleby 16.01.2015

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Irene B. Dahle, Sigvart Zachariassen og Ole Jørgen Melleby 16.01.2015 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Vedlegg - Rapport etter tilsyn med Det norske - Ivar Aasen - Prosjektstyring Aktivitetsnummer 012001010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Svein Harald Glette

Begrenset Fortrolig. Svein Harald Glette Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer samt vedlikeholdsstyring på Mærsk Reacher Aktivitetsnummer 400008002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget SA, TGu, IBD, HiN 19.8.2014

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget SA, TGu, IBD, HiN 19.8.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport etter tilsyn med styring av HMS innen stillas på Mongstad Aktivitetsnummer 001902027 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen

Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter revisjon med risikoutsatte grupper på Mongstad 001902017 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

T1-StatoilHydro Tone Guldbrandsen/Rolf H. Hinderaker

T1-StatoilHydro Tone Guldbrandsen/Rolf H. Hinderaker Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av gjennomføring av implementeringsprosjektet i StatoilHydro UPN og offshorelederes arbeidsforhold med verifikasjoner på Sleipner og

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen.

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Revisjonsrapport etter tilsyn Fjerning av B11 003000023 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med G4S Nyhamna på arbeidsmiljø og beredskap Aktivitetsnummer 005921010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 og T-F Sigve Knudsen

Begrenset Fortrolig. T-2 og T-F Sigve Knudsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport NSOAF Eni Saipem Organisatoriske og menneskelige faktorer ved ivaretakelse av brønnkontroll Aktivitetsnummer 014000007 og 401003005 Gradering Offentlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med styring av HMS ved innleie av arbeidskraft ved oppkobling av Ekofisk 2/4 L Aktivitetsnummer 009018094 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Tilsyn med ENI Norge AS logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til/fra og på Goliat Aktivitetsnummer 014229038 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Leif J Dalsgaard. Eivind Sande og Svein Harald Glette 20.10.2010

Begrenset Fortrolig. Leif J Dalsgaard. Eivind Sande og Svein Harald Glette 20.10.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport fra tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer på Floatel Superior Aktivitetsnummer 420001002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Ola Kolnes

Begrenset Fortrolig. T-1 Ola Kolnes Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med oppfølging av støyskaderisiko Statfjord 999065 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jorunn Elise Tharaldsen

Begrenset Fortrolig. Jorunn Elise Tharaldsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport NSOAF Statoil Transocean Organisatoriske og menneskelige faktorer i håndtering av brønnkontroll Aktivitetsnummer 001000126-402003002 Gradering Offentlig

Detaljer

Helge A. Haga, Kari Louise Roland 06.-09.10. 2014

Helge A. Haga, Kari Louise Roland 06.-09.10. 2014 Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med helsetjenesten på Deepsea Bergen 2014/ 9106 Gradering offentlig Involverte Hovedgruppe Deltakere i revisjonslaget Oppgaveleder Kari Louise Roland Helge

Detaljer

Revisjonsrapport. Begrenset. Offentlig Unntatt offentlighet. Strengt fortrolig. Fortrolig

Revisjonsrapport. Begrenset. Offentlig Unntatt offentlighet. Strengt fortrolig. Fortrolig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med oppfølging av arbeidsmiljø, beredskap og logistikk i prosjektering av Safe Boreas Aktivitetsnummer 408005002 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37. Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips

Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37. Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med BEMANNEDE UNDERVANNSOPERASJONER Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Bjørn Løfsgaard, Annevig Ebbe, Kari Louise Roland 9.- 10. desember 2013

Bjørn Løfsgaard, Annevig Ebbe, Kari Louise Roland 9.- 10. desember 2013 Field Cod Rapport Rapporttittel Tilsyn med helsemessige og hygieniske forhold på boreinnretningen Maersk Intrepid. Aktivitetsnummer 2013/ 9883 Gradering Offentlig Involverte Hovedgruppe Deltakere i revisjonslaget

Detaljer

Lars Arild Tolo, Bjørn E. Løfsgaard og Kari Louise Roland 7.-9. oktober 2013.

Lars Arild Tolo, Bjørn E. Løfsgaard og Kari Louise Roland 7.-9. oktober 2013. Rapport Rapporttittel Tilsyn med drikkevannsforsyningen og helsetjenesten på Ringhorne Aktivitetsnummer 2013/ 4652 Gradering Offentlig Involverte Hovedgruppe Deltakere i revisjonslaget Oppgaveleder Kari

Detaljer