Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs"

Transkript

1 Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. NB Gjør oppmerksom på at møtet er flyttet til onsdag Johan Petter Røssvoll Ordfører/Leder Sonja Skogvoll Sekretær Side1

2 Saksliste Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av protokollgodkjennere Habilitet/Permisjon Spørsmål Orienteringer Utvalgssaksnr PS 87/14 RS 14/14 RS 15/14 PS 88/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr REFERATSAKER Justering felles adkomstvei fra Søderlundmyra. Vedtak mindre endring 3 Uttalelse til forhåndsvarsel om vedtak - utsettelse av frist for å overholde ny grense til utslipp av suspendert stoff til Ranelva for Rana Gruber AS DELEGERTE SAKER Plan 2060: Mindre justering mellom gatetun og friområde, Moholmen Tillatelse til deling av grunneiendom 20/551 - Fradeling av regulert boligtomt Tillatelse til deling av grunneiendom 20/709 - Pumpestasjon Tillatelse til deling av grunneiendom 20/709 - Felles adkomstvei (F.A.1) Tillatelse til deling av grunneiendom 20/18 - Innløsning av festetomt 20/18/221 Tillatelse til deling av grunneiendom 20/19 - Innløsning av festetomt 20/19/633 Tillatelse til deling av grunneiendom 20/19 - Innløsning av festetomt 20/19/932 Tillatelse til deling av grunneiendom 20/709 - Nettstasjon Tillatelse til deling av grunneiendom 20/709 - Industri (adkomstvei) - Arealoverføring Tillatelse til deling av grunneiendom 20/46 - Innløsning av festetomt Tillatelse til deling av grunneiendom 22/4 - Innløsning av festetomt 22/4/222 Tillatelse til deling av grunneiendom 20/549 - Fradeling av regulert boligtomt 2014/ / / / / / / / / / / / / /2818 Tillatelse til deling av grunneiendom 20/ /2415 Tillatelse - ny fritidsbolig - Virvatnet 2014/2637 Side2

3 Tillatelse - Tilbygg altan og inngangsparti og fasadeendring - Nerheia /3169 Tillatelse - innglassing av altaner - Søndre gate /3145 Tillatelse - Nybygg enebolig - Nesnaveien /3067 Tillatelse - terrasse - Buegata /3153 Samtykke til plassering av ny bod - Nordhammeren /2726 Tillatelse- garasje - Mølnhusdalen /3172 Rammetillatelse - tilbygg og fasadeendring - Skansen /2733 Tillatelse - redskapsbod - Midtveien /3215 Tillatelse - ny enebolig - Skillevollen /983 Tillatelse -tilbygg - Kvernkroken /3165 Tillatelse - riving av garasje - Falkflåget /3221 Tillatelse - riving av garasje - Falkflåget /3220 Tillatelse - ny garasje - Langbergan /3157 Tillatelse - riving av bygg - Buvikveien, Utskarpen 2014/3212 Tillatelse - påbygg - Rokka /2363 Tillatelse - nybygg BaRe - Nordre gate /3146 Tillatelse - tilbygg carport - Vikabakken 2 B 2014/2793 Tillatelse - tilbygg - Ormenggata /3110 Tillatelse - ny garasje - Fjellbakkveien /3201 Tillatelse - tilbygg garasje og veranda - Buliveien /2567 POLITISKE SAKER PS 89/14 Deling av grunneiendom gnr.154 bnr /2227 PS 90/14 Søknad om deling av eiendom gnr154 bnr1 - Tilleggsareal PS 91/14 Søknad om deling av bebygd areal til boligformål - gnr.50 bnr / /2901 PS 92/14 Søknad om deling til boligformål - gnr.58 bnr /3178 PS 93/14 Søknad om deling til boligformål - gnr.32 bnr /3015 PS 94/14 Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen gnr.30 bnr3 og /3404 PS 95/14 Tilbygg - Anton Pedersens vei 8 A 2014/2805 PS 96/14 PS 97/14 Miljødirektoratets behandling av klage fra Statkraft ang. Ranelva - klage på vedtak. Høring: bruk av snøskuter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 2014/ /3049 Side3

4 og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag PS 98/14 Renovasjonsforskrift for HAF s eierkommuner 2014/2262 Side4

5 PS87/14Referatsaker Side5

6 Arkivsaksnr: 2014/ VEDTAK I REGULERINGSSAK IFLG. DELEGERT MYNDIGHET Saken gjelder: Søker: Plan 2129 Høvleriveien 11. Justering av felles adkomstvei fra Søderlundmyra. Mindre reguleringsendring nr. 3 Søderlundmyra Eiendom AS, postboks 500, 8601 MO I RANA Berørte parter: - Høvleriveien 11 AS, postboks 1013, 8602 MO I RANA - Per Jakob Eiendom AS, Fearnleys gate 12, 8656 MOSJØEN Varsling: Opplysninger/ Begrunnelse: Lovhjemmel: VEDTAK: Søker har på forhånd innhentet samtykke fra berørte naboer, så særskilt varsling fra kommunens side anses ikke nødvendig. Justeringen er begrunnet med søkers behov for oppføring av tilbygg, og det anses i den forbindelse å være hensiktsmessig med en litt justert veiføring som også innebærer et tomtetillegg. Plan og bygningslovens 12-14, endring av reg.plan. Kommunestyrets vedtak (K.sak 63/03), delegasjon av myndighet til rådmannen i kurante saker etter plan- og bygningsloven. Delegert videre til teknisk sjef og fagsjef. ( ) Det vedtas en mindre reguleringsendring som vist på kart datert Endringen innebærer justering av adkomstvei som er felles for 20/562, 20/496 og 20/65/1593. Et areal på ca. 73 m2 tillegges 20/65/1593. Dette inngår i formålet «IND/K 9» og omfattes dermed av bestemmelser til plan I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) 20-1-m, jf. 21-4, gis tillatelse til fradeling i tråd med reguleringsendringen. Vedtaket trer ikke i kraft før krav i pbl 27-1, 2 og 4 er ivaretatt (veg, vann og avløp). Klagerett: Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagefristen er 3 uker. Klage sendes til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. Plankontoret, Inger Blikra plansjef Vedtaket er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. Roy Laberg sivilarkitekt Tlf.: Side6

7 Miljødirektoratet Oslo Mo i Rana, Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2014/ K23 MILJØ/HSH Kari Kjønigsen Uttalelse til forhåndsvarsel om vedtak - utsettelse av frist for å overholde ny grense til utslipp av suspendert stoff til Ranelva for Rana Gruber AS Viser til brev av og samtale med Grethe Braastad, miljødirektoratet den På grunn av ferieavvikling har ikke Rana kommune sendt innspill innen fristen. Å gi to ukers frist i juli måned kan gi utfordringer i forhold til å få inn gode innspill. Likevel ønsker vi å melde inn innspill, som også er de samme som vi meldte muntlig inn til Braastad pr. tlf. Rana kommune har gjort vedtak om at det ikke skal være utslipp til Ranelva fra Rana Gruber. Dette ble gitt som innspill til ny utslippstillatelse i MPR-styrevedtak av : «Bedriften må pålegges rensing av avløpsvannet fra gruveområdet til Ranelva, slik at slamutslipp og forurensning av elva stoppes». Dette vedtaket ligger til grunn for alle kommunens innspill ovenfor forurensningsmyndigheten, også her. Rana kommune har også innspill til kunnskapsgrunnlaget som Miljødirektoratet har lagt til grunn for forslaget. Her mangler NIVA s rapport over slamutslippets påvirkning på Ranelva nedstrøms utslippet. Denne rapporten er så viktig at den må være en del av grunnlaget for å gi en evt. utsettelse for bedriften. Miljødirektoratet bør avvente denne før vedtak fattes. Med hilsen Miljøvernkontoret Hilde Sofie Hansen miljøvernsjef Tlf.: Adresse: Telefon: Internett: Org.nr: Rådhusplassen 2 Telefax: E-post: Bankgiro: Pb 173, 8601 Mo i Rana Side7

8 Side 2 av 2 Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. Side8

9 PS88/14Delegertesaker Plan2060:Mindrejusteringmellomgatetunogfriområde,Moholmen Tillatelsetildelingavgrunneiendom20/551-Fradelingavregulertboligtomt Tillatelsetildelingavgrunneiendom20/709-Pumpestasjon Tillatelsetildelingavgrunneiendom20/709-Fellesadkomstvei(F.A.1) Tillatelsetildelingavgrunneiendom20/18-Innløsningavfestetomt 20/18/221 Tillatelsetildelingavgrunneiendom20/19-Innløsningavfestetomt 20/19/633 Tillatelsetildelingavgrunneiendom20/19-Innløsningavfestetomt 20/19/932 Tillatelsetildelingavgrunneiendom20/709-Nettstasjon Tillatelsetildelingavgrunneiendom20/709-Industri(adkomstvei)- Arealoverføring Tillatelsetildelingavgrunneiendom20/46-Innløsningavfestetomt Tillatelsetildelingavgrunneiendom22/4-Innløsningavfestetomt22/4/222 Tillatelsetildelingavgrunneiendom20/549-Fradelingavregulertboligtomt Tillatelsetildelingavgrunneiendom20/744 Tillatelse-nyfritidsbolig-Virvatnet Tillatelse-Tilbyggaltanoginngangspartiogfasadeendring-Nerheia25 Tillatelse-innglassingavaltaner-Søndregate15 Tillatelse-Nybyggenebolig-Nesnaveien977 Tillatelse-terrasse-Buegata27 Samtykketilplasseringavnybod-Nordhammeren23 Tillatelse-garasje-Mølnhusdalen13 Rammetillatelse-tilbyggogfasadeendring-Skansen18 Side9

10 Tillatelse-redskapsbod-Midtveien5 Tillatelse-nyenebolig-Skillevollen13 Tillatelse-tilbygg-Kvernkroken5 Tillatelse-rivingavgarasje-Falkflåget50 Tillatelse-rivingavgarasje-Falkflåget52 Tillatelse-nygarasje-Langbergan31 Tillatelse-rivingavbygg-Buvikveien,Utskarpen Tillatelse-påbygg-Rokka4 Tillatelse-nybyggBaRe-Nordregate6 Tillatelse-tilbyggcarport-Vikabakken2B Tillatelse-tilbygg-Ormenggata2 Tillatelse-nygarasje-Fjellbakkveien16 Tillatelse-tilbygggarasjeogveranda-Buliveien16 Side10

11 Arkiv: 154/2 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Torhild Jakobsen Deling av grunneiendom gnr.154 bnr.2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø, plan og ressurs 89/ Rådmannens innstilling Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg vedtas følgende: 1. Med hjemmel i Jordlovens 12 gis det tillatelse til fradeling av ca 60daa delvis bebygd areal fra eiendommen gnr.154, bnr.2 som vist på vedlagt kartutsnitt. 2. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl 19-2 annet ledd. Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl 19-2 er oppfylt. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19-2 dispenseres det fra deleforbudet i Kommuneplanens arealdel og gis tillatelse til fradeling av ca 60daa delvisbebygd areal fra eiendommen gnr.154 bnr.2 som vist på vedlagt kartutsnitt. 3. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner skal Nordland Fylkeskommune underrettes. 4. Det settes som vilkår at resterende areal på gnr.154 bnr.2 selges til Asle Storholm som tilleggsareal til hans eiendommer 5. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 20-1-m, jfr. 21-4, tillates gjennomført deling av eiendom i tråd med de i pkt 1-4 gitte tillatelser etter Jordloven og i forhold til Kommuneplanens arealdel. Tillatelse gis på følgende vilkår: a) Avtale om rett til adkomst skal foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-4 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. b) Avtale om rett til tilfredsstillende vannforsyning må foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-1 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. c) Avtale om rett til bortleding av gråvann og overflatevann samt rett til fremføring og vedlikehold av nødvendige vann- og avløpsledninger skal foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-2 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. d) Kart som viser dette må følge avtalene. Side11

12 Saksopplysninger Rana kommune har mottatt søknad om deling av 60daa areal med påstående bolighus fra eiendommen gnr.154 bnr.2 i Rana kommune. Søker er Asbjørn Inge Straumfors. Fradelingen er et ledd i salg av resten av eiendommen som tilleggsareal. Eiendommen ligger på Straumfors ca 30 km fra Mo sentrum. Eiendommen er på totalt 943daa hvorav 35daa er bonitert som fulldyrket areal, 3daa innmarksbeite og 760daa produktiv skog høy og middels bonitet. Det er ikke selvstendig drift på eiendommen. Dyrket areal leies bort som tilleggsareal til Asle Storholm,eier av 173/2 m.fl, som har inngått avtale om kjøp av resteiendommen. Vurdering Lovverk: Søknad om fradeling skal behandles etter Jordlovens 12 og etter Plan- og bygningslovens Deling Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter 9. Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Vurdering av søknaden etter jordloven: Det er eneste våningshus på eiendommen som søkes fradelt. Fradelingen er ledd i salg av eiendommen som tilleggsareal til aktivt gårdsbruk noe som anses svært positivt.. Det er ønskelig å styrke aktive gårdsbruk med ekstra areal. På bakgrunn av dette mener vi det vil være forsvarlig å tillate fradeling av eksisterende bolig på eiendommen Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Side 2 av 3 Side12

13 Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. Kjente mulige konsekvenser av tiltaket: Reindrift: Området er avmerket som viktig område for flytt-/trekklei og oppsamlingsareal. Delingen vil ikke føre til endret arealbruk og anses ikke å komme i konflikt med reindriftsinteressene. Allmennheten: Ingen kjente konsekvenser. Biologisk mangfold/ Kulturminner og kulturlandskap Ingen kjente konsekvenser. Delingen vil ikke føre til endring av arealbruken Andre forhold (helse, miljø, sikkerhet, tilgjengelighet): Ingen kjente konsekvenser. Vurdering / konklusjon: Området er i kommuneplanen LNF-1 hvor spredt fritidsbolig, bolig og ervervsbebyggelse ikke er tillatt og det nødvendig å dispensere fra gjeldende kommuneplan. Vi ser ikke at fradelingen av tomt med eksisterende bolighus vil komme i spesielle konflikter i forhold til annen bruk av området. Arealet vil fortsatt være LNF1 og fradelingen vil ikke føre til noen endring av arealbruken. Fradelingen vil ikke ha negative konsekvenser i forhold til viktige momenter som helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. På bakgrunn av dette anbefales det at det tillates fradelt ca 60daa delvis bebygd areal som omsøkt. Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg anbefales det at det tillates fradelt inntil 60daa delvis bebygd areal til boligformål fra eiendommen gnr.154, bnr.2 som omsøkt. Det settes som vilkår at resten av eiendommen selges til Asle Storholm som tilleggsareal til hans eiendom. Mo i Rana Trude Fridtjofsen Konst. Byplansjef Torhild Jakobsen Landbrukssjef Side 3 av 3 Side13

14 Astl'ørn Irce St Side 1 av 1 Grunnkart Målestokk: Odto 1:e> Side

15 m Målestokk 1 : ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /2 Tilknyttede grunneiendommer: 154/2 Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) = Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite S Skog av særs høg bonitet 0.0 H Skog av høg bonitet M Skog av middels bonitet L Skog av lav bonitet i Uproduktiv skog Myr 61.7 Åpen jorddekt fastmark 7.3 Åpen grunnlendt fastmark Bebygd, samf, vann, bre 7.1 Ikke klassifisert Sum: Side15 Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser Eiendomsgrenser

16 Side16

17 Arkiv: 154/1 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Torhild Jakobsen Søknad om deling av eiendom gnr154 bnr1 - Tilleggsareal Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø, plan og ressurs 90/ Rådmannens innstilling Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg vedtas følgende: 1. Med hjemmel i Jordlovens 12 gis det tillatelse til fradeling av ca 15daa ubebygd areal fra eiendommen gnr.154, bnr.1 som vist på vedlagt kartutsnitt. 2. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl 19-2 annet ledd. Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl 19-2 er oppfylt. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19-2 dispenseres det fra deleforbudet i Kommuneplanens arealdel og gis tillatelse til fradeling av ca 15daa ubebygd areal fra eiendommen gnr.154 bnr1 som vist på vedlagt kartutsnitt. 3. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner skal Nordland Fylkeskommune underrettes. 4. Det settes som vilkår at resterende areal på gnr.154 bnr.2 selges til Asle Storholm som tilleggsareal til hans eiendommer 5. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 20-1-m, jfr. 21-4, tillates gjennomført deling av eiendom i tråd med de i pkt 1-4 gitte tillatelser etter Jordloven og i forhold til Kommuneplanens arealdel. Tillatelse gis på følgende vilkår: a) Avtale om rett til adkomst skal foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-4 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. b) Avtale om rett til tilfredsstillende vannforsyning må foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-1 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. c) Avtale om rett til bortleding av gråvann og overflatevann samt rett til fremføring og vedlikehold av nødvendige vann- og avløpsledninger skal foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-2 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. d) Kart som viser dette må følge avtalene. Side17

18 Saksopplysninger Rana kommune har mottatt søknad om deling av 15daa ubebygd areal fra eiendommen gnr.154 bnr.2 i Rana kommune. Søker er Per Straumfors. Fradelingen er et ledd i salg av resten av eiendommen som tilleggsareal. Eiendommen ligger på Straumfors ca 30 km fra Mo sentrum. Eiendommen er på totalt 2079daa hvorav 54daa er bonitert som fulldyrket areal, 3daa innmarksbeite og 1613daa produktiv skog middels og lav bonitet. Det er ikke selvstendig drift på eiendommen. Dyrket areal leies bort som tilleggsareal til Asle Storholm,eier av 173/2 m.fl, som har inngått avtale om kjøp av resteiendommen. Vurdering Lovverk: Søknad om fradeling skal behandles etter Jordlovens 12 og etter Plan- og bygningslovens Deling Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter 9. Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Vurdering av søknaden etter jordloven: Omsøkt areal er bonitert som produktiv skogsmark lav og middels bonotet. Fradelingen er ledd i salg av eiendommen som tilleggsareal til aktivt gårdsbruk noe som anses svært positivt.. Det er ønskelig å styrke aktive gårdsbruk med ekstra areal. På bakgrunn av dette mener vi det vil være forsvarlig å tillate fradeling av eksisterende bolig på eiendommen Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Side 2 av 3 Side18

19 Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. Kjente mulige konsekvenser av tiltaket: Reindrift: Området er avmerket som viktig område for flytt-/trekklei og oppsamlingsareal. Delingen vil ikke føre til endret arealbruk og anses ikke å komme i konflikt med reindriftsinteressene. Allmennheten: Ingen kjente konsekvenser. Biologisk mangfold/ Kulturminner og kulturlandskap Ingen kjente konsekvenser. Delingen vil ikke føre til endring av arealbruken Andre forhold (helse, miljø, sikkerhet, tilgjengelighet): Ingen kjente konsekvenser. Vurdering / konklusjon: Området er i kommuneplanen LNF-1 hvor spredt fritidsbolig, bolig og ervervsbebyggelse ikke er tillatt og det nødvendig å dispensere fra gjeldende kommuneplan. Vi ser ikke at fradelingen av omsøkte skogsteig vil komme i spesielle konflikter i forhold til annen bruk av området. Arealet vil fortsatt være LNF1 og fradelingen vil ikke føre til noen endring av arealbruken. Fradelingen vil ikke ha negative konsekvenser i forhold til viktige momenter som helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. På bakgrunn av dette anbefales det at det tillates fradelt ca 15daa ubebygd areal som omsøkt. Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg anbefales det at det tillates fradelt ca 15daa ubebygd areal til boligformål fra eiendommen gnr.154, bnr.1 som omsøkt. Det settes som vilkår at resten av eiendommen selges til Asle Storholm som tilleggsareal til hans eiendom. Mo i Rana Trude Fridtjofsen Konst. Byplansjef Torhild Jakobsen Landbrukssjef Side 3 av 3 Side19

20 Side20

21 m Målestokk 1 : ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /1 Tilknyttede grunneiendommer: 154/1 Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) = Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite S Skog av særs høg bonitet 0.0 H Skog av høg bonitet M Skog av middels bonitet L Skog av lav bonitet i Uproduktiv skog Myr Åpen jorddekt fastmark 10.4 Åpen grunnlendt fastmark Bebygd, samf, vann, bre 4.4 Ikke klassifisert Sum: Side21 Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser Eiendomsgrenser

22 Landbrukseiendom /1 Markslag (AR5) 13 klasser m Målestokk 1:75000 ved A4 stående utskrift Side22 Dato: :31:36 - Side 1 av 1

23 Arkiv: 50/3 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Torhild Jakobsen Søknad om deling av bebygd areal til boligformål - gnr.50 bnr.3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø, plan og ressurs 91/ Rådmannens innstilling Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg vedtas følgende: 1. Med hjemmel i Jordlovens 12 gis det tillatelse til fradeling av ca 1daa bebygd areal fra eiendommen gnr.50, bnr.3 som vist på vedlagte kartutsnitt. 2. Med hjemmel i Kommuneplanens arealdel gis det tillatelse til fradeling av ca 1daa bebygd areal fra eiendommen gnr.50, bnr.3 som vist på vedlagte kartutsnitt innenfor LNF2 område hvor det i planen er åpnet for spredt bebyggelse. 3. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner skal Nordland Fylkeskommune underrettes. 4. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 20-1-m, jfr. 21-4, tillates gjennomført deling av eiendom i tråd med gitte tillatelser etter Jordloven og i forhold til Kommuneplanens arealdel Tillatelse gis på følgende vilkår: a) Avtale om rett til adkomst skal foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-4 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. b) Avtale om rett til tilfredsstillende vannforsyning må foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-1 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. c) Avtale om rett til bortleding av gråvann og overflatevann samt rett til fremføring og vedlikehold av nødvendige vann- og avløpsledninger skal foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-2 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. d) Kart som viser dette må følge avtalene. Saksopplysninger Rana kommune har mottatt søknad om fradeling av 1daa bebygd areal fra eiendommen gnr.50, bnr.3 i Rana kommune til boligformål. Søker er Torill og Sten Hagen. Eiendommen ligger på Leirbekkheia ca 20km fra Mo sentrum. Eiendommen er på totalt 15daa hvorav 11daa er bonitert som produktiv skog, høy bonitet.. Eiendommen ligger i et område som Side23

24 i kommuneplanen er definert som LNF-2 hvor det gjeldende planperiode er tillatt fradelt 4 nye boligtomter og det er derfor ikke nødvendig å dispensere fra gjeldende plan. Lovverk: Søknad om fradeling skal behandles etter Jordlovens Deling Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter 9. Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Vurdering av søknaden etter jordloven: Omsøkte areal er bebygd. Tomten er plassert opp mot areal som ikke anses egnet til landbruksproduksjon, og det er ikke påregnelig at fradeling av omsøkte areal vil ha nevneverdige negative konsekvenser i forhold til eventuell gårdsdrift. Eiendommen anses ikke som noen landbrukseiendom og det er ikke nødvendig med to bolighus. Andre mulige konsekvenser av tiltaket: Reindrift Det er ikke avmerket noen viktige reinbeiteinteresser i omsøkte område. Arealet er i beitekartet ikke avmerket hverken som beiteområde eller trekk-/flyttlei. Omsøkte areal ligger i et LNF-2 område i tilknytning til eksisterende boliger og er ikke noe naturlig beiteområde for rein. Allmennheten Ingen kjente interesser. Arealet er bebygd, det blir ingen endring i arealbruken i forhold til dagensbruk. Fradelingen vil ikke berøre naboeiendommer nevneverdig. Biologisk mangfold/ Kulturminner og kulturlandskap Ingen kjente konsekvenser. Søknaden skal vurderes etter Lov om forvaltning av naturens mangfold. Etter administrasjonens vurdering vil omsøkte tiltak ikke medføre at lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Ras- / flomfare: Det er ikke registrert skredfare eller kvikkleireforekomst i området som søkes fradelt. Vurdering Området er i kommuneplanen definert som LNF-2 hvor det tillates fradelt tomt til 4 og det er derfor ikke nødvendig å dispensere fra gjeldende kommuneplan. Vi ser ikke at fradelingen av Side 2 av 3 Side24

25 tomt med eksisterende bolighus vil komme i spesielle konflikter i forhold til annen bruk av området. Fradelingen vil ikke føre til noen endring av arealbruken. Fradelingen vil ikke ha negative konsekvenser i forhold til viktige momenter som helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. På bakgrunn av dette anbefales det at det tillates fradelt ca daa bebygd areal som omsøkt. Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg anbefales det at det tillates fradelt ca 1daa bebygd areal til boligformål fra eiendommen gnr.50, bnr.3 som omsøkt. Mo i Rana Trude Fridtjofsen Konst. Byplansjef Torhild Jakobsen Landbrukssjef Side 3 av 3 Side25

26 ' +50/ 4 Side26

27 m Målestokk 1 : 1000 ved A4 utskrift Utskriftsdato: GRUNNEIENDOM /3 Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) = Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite S Skog av særs høg bonitet 0.0 H Skog av høg bonitet 10.7 M Skog av middels bonitet 0.7 L Skog av lav bonitet 0.0 i Uproduktiv skog Myr 0.0 Åpen jorddekt fastmark 3.3 Åpen grunnlendt fastmark Bebygd, samf, vann, bre 0.2 Ikke klassifisert Sum: Side27 Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser Eiendomsgrenser

28 Side 1 av 1 Side

29 Side 1 av 1 Side

30 Arkiv: 58/3 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Torhild Jakobsen Søknad om deling til boligformål - gnr.58 bnr.3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø, plan og ressurs 92/ Rådmannens innstilling Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg vedtas følgende: 1. Det dispenseres fra Jordlovens 9 og tillates at parsell på inntil 2daa ubebygd areal på eiendommen gnr.58, bnr.3 i Rana, vist på vedlagte kartutsnitt omdisponeres til boligformål. Med hjemmel i Jordlovens 12 tillates samme areal fradelt. 2. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl 19-2 annet ledd. Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl 19-2 er oppfylt. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19-2 dispenseres det fra bygge- og deleforbudet i Kommuneplanens arealdel og gis tillatelse til fradeling av en parsell ubebygd areal på inntil 2daa til boligformål, fra eiendommen gnr.58, bnr.3 som vist på vedlagte kartutsnitt. 3. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner skal Nordland Fylkeskommune underrettes. 4. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 20-1-m, jfr. 21-4, tillates gjennomført deling av eiendom i tråd med gitte tillatelser etter Jordloven og i forhold til Kommuneplanens arealdel Tillatelse gis på følgende vilkår: a) Avtale om rett til adkomst skal foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-4 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. b) Avtale om rett til tilfredsstillende vannforsyning må foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-1 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. c) Avtale om rett til bortleding av gråvann og overflatevann samt rett til fremføring og vedlikehold av nødvendige vann- og avløpsledninger skal foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-2 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. d) Kart som viser dette må følge avtalene. Side30

31 Saksopplysninger Rana kommune har mottatt søknad om fradeling av ca 2daa ubebygd areal fra eiendommen gnr.58, bnr.3 i Rana kommune til boligformål. Søker er Leif Jøran Åstrøm. Eiendommen ligger innerst i Grønfjelldalen ca 50 km fra Mo sentrum. Eiendommen er på totalt 813 hvorav 31daa er bonitert som fulldyrket areal, 2daa innmarksbeite og 276daa produktiv skog, middels bonitet.. Det er ikke selvstendig drift på eiendommen, dyrket areal leies bort til nabobruk i drift. Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er definert som LNF-2 hvor det gjeldende planperiode er tillatt fradelt 5 nye boligtomter. Det er allerede fradelt tillatt antall tomter og det er derfor nødvendig å dispensere fra gjeldende plan. Lovverk: Søknad om fradeling skal behandles etter Jordlovens 12 og etter Plan- og bygningslovens Deling Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter 9. Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Vurdering av søknaden etter jordloven: Omsøkte areal er bonitert som produktiv skog av middels bonitet. Tomten er plassert opp mot areal som ikke anses egnet til landbruksproduksjon, og det er ikke påregnelig at fradeling av omsøkte areal vil ha nevneverdige negative konsekvenser i forhold til eventuell gårdsdrift. Fradelingen vil ikke redusere eiendommens avkastningsgrunnlag nevneverdig og vil ikke føre til noen konflikter i forhold til eventuell landbruksdrift Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i Side 2 av 3 Side31

32 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. Kjente mulige konsekvenser av tiltaket: Reindrift Det er ikke avmerket noen viktige reinbeiteinteresser i omsøkte område. Arealet er i beitekartet avmerket som vår-, høst- og vinterbeite. Omsøkte areal ligger imidlertid i et LNF-2 område i tilknytning til eksisterende boliger og er ikke noe naturlig beiteområde for rein. Allmennheten Ingen kjente interesser. Fradelingen vil ikke berøre naboeiendommer nevneverdig. Biologisk mangfold/ Kulturminner og kulturlandskap Ingen kjente konsekvenser. Søknaden skal vurderes etter Lov om forvaltning av naturens mangfold. Etter administrasjonens vurdering vil omsøkte tiltak ikke medføre at lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Ras- / flomfare: Det er ikke registrert skredfare eller kvikkleireforekomst i området som søkes fradelt. Vurdering Området er i kommuneplanen definert som LNF-2 hvor det tillates fradelt tomt til 5 boliger og 5 fritidsbygg. Det er i gjeldende planperiode fradelt tillatt antall boligtomter og det er derfor nødvendig å dispensere fra gjeldende kommuneplan. Plan- og bygningsloven 19-2 fastslår at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dette innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. I omsøkte området skal landbruksinteressene tas hensyn til. Det er ønskelig å begrense dispensasjoner fra bygge- og deleforbudet i Kommuneplanens arealdel, og spesielt begrense nedbyggingen av landbruksareal. Omsøkte areal berører ikke dyrket areal eller areal som anses egnet til landbruksformål, arealet ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse og i utkanten av eiendommen. Dette er moment som taler for at fradeling kan tillates. Mo i Rana Trude Fridtjofsen Konst. Byplansjef Torhild Jakobsen Landbrukssjef Side 3 av 3 Side32

33 Side33

34 Side 1 av 1 Side

35 m Målestokk 1 : 7500 ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /3 Tilknyttede grunneiendommer: 58/3 Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) = Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite S Skog av særs høg bonitet 0.0 H Skog av høg bonitet 6.2 M Skog av middels bonitet L Skog av lav bonitet 0.0 i Uproduktiv skog Myr 35.9 Åpen jorddekt fastmark 33.0 Åpen grunnlendt fastmark Bebygd, samf, vann, bre 3.5 Ikke klassifisert Sum: Side35 Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser Eiendomsgrenser

36 Arkiv: 32/1 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Torhild Jakobsen Søknad om deling til boligformål - gnr.32 bnr.1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø, plan og ressurs 93/ Rådmannens innstilling Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg vedtas følgende: 1. Det dispenseres fra Jordlovens 9 og tillates at parsell på inntil 3,5daa ubebygd areal på eiendommen gnr.31, bnr.1 i Rana, vist på vedlagte kartutsnitt omdisponeres til boligformål. Med hjemmel i Jordlovens 12 tillates samme areal fradelt. 2. Med hjemmel i Kommuneplanens arealdel gis det tillatelse til fradeling av ca 3,5daa ubebygd areal fra eiendommen gnr.32, bnr.1 som vist på vedlagte kartutsnitt innenfor LNF2 område hvor det i planen er åpnet for spredt bebyggelse. 3. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner skal Nordland Fylkeskommune underrettes. 4. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 20-1-m, jfr. 21-4, tillates gjennomført deling av eiendom i tråd med gitte tillatelser etter Jordloven og i forhold til Kommuneplanens arealdel Tillatelse gis på følgende vilkår: a) Avtale om rett til adkomst skal foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-4 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. b) Avtale om rett til tilfredsstillende vannforsyning må foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-1 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. c) Avtale om rett til bortleding av gråvann og overflatevann samt rett til fremføring og vedlikehold av nødvendige vann- og avløpsledninger skal foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-2 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. d) Kart som viser dette må følge avtalene. Saksopplysninger Rana kommune har mottatt søknad om fradeling av ca 3,5daa ubebygd areal fra eiendommen gnr.32, bnr.1 i Rana kommune til boligformål. Søker er Kari Fagerli. Eiendommen ligger i Høglia ca 10km fra Mo sentrum. Eiendommen er på totalt 721daa hvorav 19daa er bonitert som fulldyrket areal, 3daa innmarksbeite og 595daa produktiv skog, høy og Side36

37 middels bonitet.. Det er ikke selvstendig drift på eiendommen, dyrket areal leies bort til nabobruk i drift. Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er definert som LNF-2 hvor det gjeldende planperiode er tillatt fradelt 4 nye boligtomter og det er derfor ikke nødvendig å dispensere fra gjeldende plan. Lovverk: Søknad om fradeling skal behandles etter Jordlovens Deling Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter 9. Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Vurdering av søknaden etter jordloven: Omsøkte areal er bonitert som produktiv skog av middels bonitet. Tomten er plassert opp mot areal som ikke anses egnet til landbruksproduksjon, og det er ikke påregnelig at fradeling av omsøkte areal vil ha nevneverdige negative konsekvenser i forhold til eventuell gårdsdrift. Fradelingen vil ikke redusere eiendommens avkastningsgrunnlag nevneverdig og vil ikke føre til noen konflikter i forhold til eventuell landbruksdrift. Tomta er plassert inntil annen boligtomt og vei og har en fornuftig avgrensning arronderingsmessig. Andre mulige konsekvenser av tiltaket: Reindrift Det er ikke avmerket noen viktige reinbeiteinteresser i omsøkte område. Arealet er i beitekartet ikke avmerket hverken som beiteområde eller trekk-/flyttlei. Omsøkte areal ligger i et LNF-2 område i tilknytning til eksisterende boliger og er ikke noe naturlig beiteområde for rein. Allmennheten Ingen kjente interesser. Fradelingen vil ikke berøre naboeiendommer nevneverdig. Biologisk mangfold/ Kulturminner og kulturlandskap Ingen kjente konsekvenser. Søknaden skal vurderes etter Lov om forvaltning av naturens mangfold. Etter administrasjonens vurdering vil omsøkte tiltak ikke medføre at lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Ras- / flomfare: Det er ikke registrert skredfare eller kvikkleireforekomst i området som søkes fradelt. Side 2 av 3 Side37

38 Vurdering Området er i kommuneplanen definert som LNF-2 hvor det tillates fradelt tomt til 4 og det er derfor ikke nødvendig å dispensere fra gjeldende kommuneplan. I retningslinjer til Kommuneplanens arealdel heter det at ved fradeling av spredte boligtomter bør disse ikke være større enn 1,5daa. Omsøkte areal overstiger retningslinjene, men fradeling vil gi en naturlig arrondering på tomta. Vi ser ikke at fradelingen av tomt med eksisterende bolighus vil komme i spesielle konflikter i forhold til annen bruk av området. Fradelingen vil ikke føre til noen endring av arealbruken. Fradelingen vil ikke ha negative konsekvenser i forhold til viktige momenter som helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. På bakgrunn av dette anbefales det at det tillates fradelt ca 3,5daa bebygd areal som omsøkt. Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg anbefales det at det tillates fradelt ca 3,5 daa bebygd areal til boligformål fra eiendommen gnr.32, bnr.1 som omsøkt. Mo i Rana Trude Fridtjofsen Konst. Byplansjef Torhild Jakobsen Landbrukssjef Side 3 av 3 Side38

39 -,.. - ;..., = B, N. 25/76 ; r... il ,-. -, ,.. N-,, 1,_ '"---,-",- --,-,..// / /, ( ' l N,----- IH A.,,... I EM.,.....,-,.,,,i.: I,->E H,. N.N..,. \.....,,,.N---J i /, ----", :,,,.--- N._...,,. =e., * r :11 " ''''----, 1Y ),, ' ṫ:' ,. i ,,,'"./ "' ----'. -. / -L_., _:/ir, r ap Side39 7 / '... (._..,". Nyb a.,.....,....., 1,..., (3 N (1) C

40 Omsøkt område m Målestokk 1 : 3000 ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /1 Tilknyttede grunneiendommer: 32/1 Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) = Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite S Skog av særs høg bonitet 0.0 H Skog av høg bonitet M Skog av middels bonitet L Skog av lav bonitet 68.8 i Uproduktiv skog Myr 64.2 Åpen jorddekt fastmark 15.3 Åpen grunnlendt fastmark Bebygd, samf, vann, bre 6.9 Ikke klassifisert Sum: Side40 Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser Eiendomsgrenser

41 Landbrukseiendom /1 Markslag (AR5) 13 klasser Omsøkt område Side m Målestokk 1:40000 ved A4 liggende utskrift Dato: :31:34 - Side 1 av 1

42 Arkiv: 30/3 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Torhild Jakobsen Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen gnr.30 bnr3 og 15 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø, plan og ressurs 94/ Rådmannens innstilling Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg vedtas følgende: 1. Med hjemmel i Konsesjonsloven 9 og 12.innvilges Irene Johansen Storvoll og Tom Johansen konsesjon på erverv av gnr.30, bnr.3 og 15 i Rana kommune, til kjøpesum kr ,- 2. Det settes vilkår at eiendommen tilflyttes innen ett år og at eiendommen blir bebodd i minst fem år. 3. Skogen skal drives etter plan, i samråd med skogbruksetaten i kommunen Saksopplysninger Saksutredning: Irene Johansen Storvoll og Tom Johansen søker om konsesjon for erverv av eiendommen gnr.30, bnr.3 og 15 i Rana kommune. Avtalt kjøpesum er kr ,- Eiendommen 30-3,15 ligger i Villen ca 15km fra Mo sentrum. Eiendommen er på 1012daa hvorav 836daa er bonitert som produktiv skog. Det er ingen drift på eiendommen. Eiendommen har stått ubebodd i mange 10år og bygningene på eiendommen er i dårlig forfatning og må rives. Kjøperne er 52 og 53 år, de skal bosette seg på eiendommen og drive eiendommen selv. Lovverk: Søknad om konsesjon skal behandles etter LOV nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov. 2. landbruksnæringen. 3. behovet for utbyggingsgrunn. Side42

43 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. hensynet til bosettingen. Etter konsesjonsloven Kap. 4 Forhold av betydning for om konsesjon skal gis gjelder dette spesielt for landbruket: 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer) Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antallet sameiere økes. Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket. 11. (vilkår for konsesjon) Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad. Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig plikt for eier. Vurdering: Omsøkte eiendom er en middels stor landbrukseiendom arealmessig i vår kommune. Eiendommen er en ren skog/utmarkseiendom som ikke vil forsvare en full inntekt alene. Det er positivt at fraflyttede eiendommen selges til noen som ønsker å investere i eiendommen og bosette se der. Eiendommen er bebygd og pris under 1,5 millioner skal ikke vurderes. Det settes vilkår om tilflytting til bruket innen ett år og at eiendommen skal være bebodd i minst fem år. Skogen må drives i samråd med landbrukskontoret. Vedlegg: Trykt: Gårdskart Oversiktskart Utrykt:Søknad om konsesjon m/vedlegg Trude Fridtjofsen Konst. byplansjef Torhild Jakobsen Landbrukssjef Side 2 av 3 Side43

44 Side44 Side 3 av 3

45 m Målestokk 1 : ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /3 Tilknyttede grunneiendommer: 30/3 Markslag (AR5) 7 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) = Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite w Produktiv skog Annet markslag Bebygd, samf, vann, bre Ikke klassifisert 0.0 Sum: Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser Eiendomsgrenser Side45

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordlovens 9 søknad om dispensasjon for eiendom 40/4

Saksframlegg. Behandling etter jordlovens 9 søknad om dispensasjon for eiendom 40/4 Søgne kommune Arkiv: 40/4 Saksmappe: 2012/420-23951/2012 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 31.07.2012 Saksframlegg Behandling etter jordlovens 9 søknad om dispensasjon for eiendom 40/4 Utv.saksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Teknisk styre - landbrukssaker - Lindesnes kommune. Kommunestyresalen, Lindesnes rådhus

Teknisk styre - landbrukssaker - Lindesnes kommune. Kommunestyresalen, Lindesnes rådhus Marnardal kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Teknisk styre - landbrukssaker - Lindesnes kommune Kommunestyresalen, Lindesnes rådhus Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: Dersom noen er forhindret fra å møte,

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg

INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 23.03.2015 Kl 17:00 på Rådhuset i Sætre Møterom Holmen i 2. etg Eventuelt forfall meldes til Gry Løberg, telefon 32 22 0495 91 75 73 73 gry.loberg@lier.kommune.no

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer