PF Studentenes spørreundersøkelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PF Studentenes spørreundersøkelse"

Transkript

1 2013 PF Studentenes spørreundersøkelse Undersøkelse foretatt blant politistudenter på Politihøgskolen Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger i perioden 7-17.nov Deltakere: 520 studenter har besvart 2013

2 Innhold Innledning... 3 Spm. 1: Kjønnsfordeling blant deltakerne... 6 Spm. 2: Hvilke studiesteder som har deltatt og fordelingen... 7 Spm. 3: Hvilket studieår har deltatt? B1, B2 eller B3?... 8 Spm. 4: Hvordan syntes du PHS legger opp utdanningen?... 9 Spm. 5: Hvilke fagområder i utdanningen bør vektlegges mer i fremtiden?.. 10 Oppsummering av innkomne kommentarer og forslag fra studentene Spm. 6: Hvilke fagområder i utdanningen bør vektlegges mindre i fremtiden? Oppsummering av innkomne kommentarer og forslag fra studentene Spm. 7: Hvordan er fasilitetene ved skolebyggene til PHS? Spm. 8: Studentenes oppsummering av utdanningen Studentenes forslag til endringer/ forbedringer av dagens utdanning Spm. 9: Er politistudentene for eller i mot fast bevæpning av Norsk politi?.. 17 Spm. 10: Hjertesaker student ønsker PF Studentene skal fokusere på Studentenes forslag/ ønsker til hjertesaker PF Studentene bør jobbe for å få til i fremtiden

3 Innledning Vi i styret til PF Studentene ønsker å gjenspeile studentenes meninger på best mulig måte. Det er viktig at studentene får frem sine standpunkt, og at saker som angår studenter blir behandlet rettferdig og demokratisk. Under bevæpningsdebatten på Politiets Fellesforbund sitt landsmøte i 2012, stemte PF studentene for generell bevæpning. Dette reagerte en del studenter på, og man mente avstemningen og standpunktet var feil i forhold til studentenes generelle mening om temaet. Vi hadde da ikke gjennomført noe spørreundersøkelse eller avstemning blant studentene som kunne illustrere dette temaet tydelig nok. I lys av dette ser vi viktigheten av å holde en avstemning og en spørreundersøkelse, slik at den demokratiske integriteten blir ivaretatt. Vi i PF studentene ønsket også å høre studentenes mening om dagens utdanning ved Politihøgskolen. Årets tema for landsmøtet til PF er utvikling, og da blir det naturlig å høre studentene sitt synspunkt på sin egen utdanning. I lys av dette ser vi viktigheten av å holde en avstemning og en spørreundersøkelse, slik at den demokratiske integriteten til studentene og organisasjonen blir ivaretatt. Dette vil også gi vårt offisielle standpunkt ny tyngde, forankret i et flertall fra studentene. Omvendt kan vi også si at vi velger standpunkt ut i fra det våre medlemmer, studentene, ønsker. Vi ønsket å få en tilbakemelding på hva studentene mener vi i styret til PF Studentene bør fokusere på fremover. Hva bør PF Studentene vektlegge opp mot 3

4 Politihøgskolen, politikere og andre som er med på å danne grunnlaget for fremtidens politi i Norge? Temaene vi tok opp var som følger: - Hva synes studentene om PHS sitt utdanningsopplegg? - Er studentene fornøyd med innholdet i de ulike fagene slik utdanningen er lagt opp i dag? Hva kan endres og/eller forbedres? - Hvilke fagområder skulle man gjerne sett mer av, og hvilke områder føler man minst behov for å vektlegge i fremtiden? - Hvordan er fasilitetene ved de ulike skolene? - Ligger forholdene til rette for god læring og utdanning? Den nye regjering har i sin regjeringserklæring åpnet for generell bevæpning av politiet i Norge. Vi ønsket å få en tilbakemelding på hva studentene mener om temaet generell bevæpning. Undersøkelsen ble gjort tilgjengelig for besvarelse fredag 8.november og ble avsluttet søndag 17.november. Informasjon og lenke til selve spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle politistudenter pr e-post, samt at PF sendte ut SMS til alle med oppfordring om å svare på undersøkelsen. I tillegg har det blitt lagt ut informasjon om undersøkelsen i sosiale kanaler som Facebook og Twitter. Deltakende studenter er fra B1, B2 og B3 tilhørende skoleåret 2013/14. Av PF Studentenes ca 2100 medlemmer, har 520 studenter besvart undersøkelsen. Undersøkelsen har forbedringspotensiale i den forstand at dette er første gang vi prøver ut en slik spørreundersøkelse. Dette er et pilotprosjekt, og til neste år vil 4

5 spørsmålene bli videre vurdert og analysert. I tillegg vil vi også prøve å nå ut til enda flere studenter, slik at prosessen blir, om mulig, enda mer demokratisk og rettferdig. PF Studentene 18.november

6 Spm. 1: Kjønnsfordeling blant 520 deltakerne til undersøkelsen 6

7 Spm. 2: Hvilke studiesteder som har deltatt og fordelingen 7

8 Spm. 3: Hvilket studieår har deltatt? B1, B2 eller B3? 8

9 Spm. 4: Hvordan syntes du PHS legger opp utdanningen? 9

10 Spm. 5: Hvilke fagområder i utdanningen bør vektlegges mer i fremtiden? Oppsummering av innkomne kommentarer og forslag fra studentene Hvilke fagområder bør PHS vektlegge i fremtidens utdanning? «MINDRE TEORI, MER HANDLEKRAFT» - STUDENT Av de studentene som ønsket å utdype sine svar på dette spørsmål og det er to tema som er gjennomgående, praktisk tilnærming og våpentrening er de mest nevnte. 10

11 Praktisk tilnærming Et flertall av studentene ønsker i større grad en mer praktisk tilnærming til fagene. Man opplever utdannelsen som i overkant teoretisk og at man ikke sitter igjen med et læringsutbytte som kan benyttes i praksis. Flere studenter etterspør situasjonstrening og politirelaterte øvelser der hver enkelt får testet sine evner og kunnskaper. Studentene ønsker mer av denne type undervisning. Det ønskes også mer trening i polititaktikk, arrestasjonsteknikk og praktisk kriminalteknisk arbeid. Godkjenninger på bruk av ulik utstyr ønskes implementert i utdanningen, da for eksempel bruk lasermåler, alkometer, intoxilyzer og bruk av politiets dataregistre. Når det gjelder undervisning i juridiske fag vil man også ha en mer praktisk tilnærming enn det som er tilfelle i dagens undervisningsbilde. Man ønsker også at mengden undervisning i de juridiske fagene økes. Våpentrening Våpentreningen ønskes vektlagt i fremtiden. Enkelte studenter har liten eller ingen kjennskap til våpen fra før. Studentene etterlyser et større timeantall i opplæringen med mulighet for å trene regelmessig. Studentene vil at skytetrening starter allerede i B1 med tilgang på skytebane. 11

12 Spm. 6: Hvilke fagområder i utdanningen bør vektlegges mindre i fremtiden? Oppsummering av innkomne kommentarer og forslag fra studentene Hvilke fagområder bør PHS vektlegge mindre i fremtidens utdanning? Syntes det er noe merkelig at vi skal ha så mange timer i sosiologi, mens vi bare har 2 skoletimer i åstedstegning. - Student Sosiologi er det faget studentene helst vil ha mindre av, og noen ønsker å fjerne faget i sin helhet. Flere studenter ser på fagområdet «Politi og Samfunn» som et viktig område. 12

13 Samtidig mener studentene at "Politi og Samfunn" har blitt vektlagt for mye, og krever for mye tid i forhold til fag som anses som mer relevante i operativ tjeneste. Studenter har også påpekt at de ønsker at dette fagområdet «spisses inn» mot polititjenesten. Dette kan eks gjøres ved at studentene får flere caser/ øvelser, og da ser mer nytten/ verdien av faget. Flere studenter er også misfornøyd med vektingen av faget "Politilære" og mener at det er alt for omfattende. Nye B1 studenter skriver at de er redde for at samfunnsfagene skal skyve bort fokus fra de politioperative fagene. Faget "Vitenskapsteori og Forskningsmetode" faller heller ikke i god jord blant studentene. Flere begrunner dette med at det har liten relevans for yrket, og at bacheloroppgaven ikke vektlegges i særlig grad. Det trekkes frem blant flere studenter at psykologifaget «treffer bra», og de har en opplevd nytteverdi av å kunne psykologi. Man ønsker å beholde undervisningsmengden i faget. 13

14 Spm. 7: Hvordan er fasilitetene ved skolebyggene til PHS? Kommentar: Mye av tilbakemeldingene går ut på at studentene mener at dagens bygninger, og da spesielt i Oslo men også i Bodø, ikke er tilpasset det antall studenter som i dag går på skolen. I Oslo bærer skolen preg av å være gammel, slitt og utdatert, mens det i Bodø er små og trange garderober, for liten kantine og for lite trenings rom. Inne klimaet på skolene blir trukket frem som dårlig. Et felles ønske fra studentene er at skolen burde hatt skytebane på skolen, slik at studentene kan bedrive egentrening med våpen. Skolene i Kongsvinger og Stavern har ikke fått noen spesielle bemerkninger fra studentene. 14

15 Spm. 8: Studentenes oppsummering av utdanningen Studentenes forslag til endringer/ forbedringer av dagens utdanning Studentene trives og er fornøyde med Politihøgskolen. Det kan se ut som om de mener faglærere har stor kompetanse, og evner å undervise på en god måte i tillegg til å skape engasjement. Flere studenter er derimot ikke fornøyd med vektingen av de ulike fagene, noe som er illustrert i diagrammene over. Dette gjelder både timeantall og studiepoeng. Noen B1 studenter opplever det som at politioperative fag blir nedprioritert første semester. Det ønskes en bedre balansegang mellom praksis og teori. Fasiliteter på enkelte av skolene trekkes også frem som for dårlig. På PHS i Oslo er det trangt, lite plass og dårlig inne klima. I Bodø er garderober og dusjanlegg i dårlig stand. 15

16 I Kongsvinger er skolen ny og av høy standard, og studentene her er stort sett veldig fornøyd med fasilitetene. Det er ønskelig fra studentene sin side at PHS tar et tydeligere standpunkt i narkotikadebatten. Det stilles også spørsmål ved nytteverdien av PHS som høgskole. Det blir argumentert med fra noen studenter at PHS i større grad ville kunne tilpasse seg politiets behov, dersom man hadde gått bort fra høgskolemodellen. 16

17 Spm. 9: Er politistudentene for eller i mot fast bevæpning av Norsk politi? Kommentar: I år har flere studenter tatt et standpunkt i bevæpningsdebatten enn det som har vært vanlig tidligere år. Antall studenter som er usikker, har gått ned. Ved en undersøkelse utført av Politihøgskolen i 2012, lå antallet usikre på rundt 33 %. Antallet som er for generell bevæpning, har økt med tre prosent, og antallet som er imot generell bevæpning har økt med fem prosent. 17

18 Spm. 10: Hjertesaker student ønsker PF Studentene skal fokusere på Studentenes forslag/ ønsker til hjertesaker PF Studentene bør jobbe for å få til i fremtiden To saker skiller seg ut blant flertallet: Arbeidssituasjonen, og fokus på operativ trening. Arbeidssituasjonen Flertallet av studentene skriver at «jobb til alle» bør være en førsteprioritet. Studentene uttrykker en tydelig bekymring for sin egen arbeidsmessige fremtid i politiet. Noen studenter nevner også at de ønsker at PHS skal ta inn færre studenter, da man ikke klarer å skaffe arbeid til alle. En del studenter mener også at PHS heller burde tatt inn færre studenter med kvalitet over seg, fremfor dagens 720 studenter hvor en del, etter studentenes mening, ikke har kvalitet over seg opp mot rollen som politi. Operativ trening Flere studenter mener at utdanningen bør få økt fokus på operative og politifaglige disipliner. Våpenopplæring og polititaktikk er trukket frem som emner hvor studentene kunne tenke seg mer praktisk trening. Det ønskes en spissing av de teoretiske fagene, da spesielt fagene i emnet «Politi og Samfunn». Mange studenter føler at fagene ikke er like relevante som de politioperative fagene. Økt antall timer våpenopplæringen nevnes også. En student skriver: «Er alle IP4 mannskaper skikket til å bære våpen i tjeneste?» 18

19 Noen studenter etterlyste en ordning hvor man kan få IP4 godkjenning uten å være ansatt i en driftsenhet. Noen ønsker mer felles fysisk trening, andre ønsker at fysisk trening ikke skal være et fag, eller at fysisk trening skal reduseres. Noen studenter vil endre eksamen i fysisk trening til en mer moderne eksamen. I dette tilfellet blir piloten som nå brukes på B trukket fram som et alternativ. Andre tema Andre hjertesaker som trekkes frem er bevæpningsdebatten, PHS sitt standpunkt til narkotika, fordypningstilbudene ved de forskjellige avdelingene, og utstyr utlevert fra PHS. Det virker som at debatten om arbeidsfremtiden og operativ trening er viktigere for studentene enn bevæpningsdebatten. På siste studieår (B3) er det er ønske blant studentene om at de forskjellige avdelingene (Bodø, Stavern, Oslo, Kongsvinger) gir samme fordypningstilbud. Slik status er i dag, har skolene forskjellig tilbud. Studentene ønsker at fordypningstilbudet i B3 blir opprettholdt og styrket, fremfor fjernet slik PHS har foreslått. B2 studentene er i stor grad misfornøyd utstyr utlevert fra PHS. De forteller at utstyret ikke holder god nok kvalitet. Flere studenter i B2 etterlyser også en form for lønnskompensasjon eller muligheter til å ha arbeid i praksisåret. Det er per i dag vanskelig å ha arbeid å ha arbeid ved siden av praksisen i B2 på grunn av habilitet og taushetsplikt. Det blir foreslått å la veiledere vurdere hvorvidt studenter er skikket til å ta ekstraarbeid i praksisåret. 19

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat...

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat... Generell bevæpning av norsk politi Bevæpningsutvalget Politiets Fellesforbund 2011 Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat.... 8 Landsmøtesak bevæpning...

Detaljer

Ungdom og politikk på Agder

Ungdom og politikk på Agder Prosjektrapport nr. 10/2007 Ungdom og politikk på Agder Fokusgrupper med ungdom om deres oppfatninger om politikk og politiske engasjement Ann Christin Nilsen Hanne Cecilie Jensen Liv Mari Nesje Tittel

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010.

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Viser til notat fra Norges Skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. Saken ble behandlet på Skyttertinget 2009 hvor det ble fremmet utsettelsesforslag

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 Innhold Side 1. Innledning. 3 2. Sammendrag. 4 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 4. 1.studieår. 12 4.1 Opptak av nye studenter til studieåret 2004/2005 12 4.2 Motiv for

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning

Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato:01.10.13 Versjon: 01 Status: 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Effektmål og resultatmål... 5 1.3 Avgrensninger...

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Deltagere... 3 1.2 Spørreskjemaene... 4 2 Resultater...

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer