Studentsamskipnaden i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentsamskipnaden i Tromsø"

Transkript

1

2 2

3 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen Kraft Studentrådgivinga SiTøs administrasjon Helsefondet og psykolog Studenthuset Driv AS Akademisk Kvarter AS Resultater: - Driftsavdelingene - Mor- og datterselskapene Balansen Studenthelsestasjonen: økt tilgjengelighet i sentrum Fordeling av semesteravgifta 2008 Aktivt arbeid med forbedringer og endringer Side 4 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Side 10 Side 10 Side 11 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 3

4 Styrets årsberetning 2008 Selskapets virksomhet Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTø) ble etablert ved kongelig resolusjon av 19. januar 1969 og virksomheten er hjemlet i lov om studentsamskipnader gjeldende fra 1. august Studentsamskipnaden er et utdanningspolitisk instrument som skal bidra til å oppfylle de mål som er satt for høyere utdanning i Norge. Sammen med utdanningsinstitusjonene skal Studentsamskipnaden skape et fullverdig utdanningstilbud og et helhetlig læringsmiljø. Dette streber vi etter ved å legge de sosiale, kulturelle og materielle vilkår tilrette for å gi studentene en trygg og effektiv studietilværelse. Selskapet driver sin hovedvirksomhet i Tromsø og morselskapet har 5 avdelinger: Studentrådgivinga inklusive prosjekt studenthelsestasjon Barnehageavdelinga som driver 5 barnehager med til sammen 330 plasser Boligavdelinga som drifter og vedlikeholder 1619 boenheter fordelt på 11 studenthjem (ett i tilknytning til UNIS Universitetssenteret på Svalbard) Studentkantinene som driver 14 kantiner og en kiosk, samt fire kantiner tilknyttet videregående skoler (to av disse i Harstad) Idrettsavdelinga med ansvar for et idrettsbygg betjener om lag 2000 ivrige treningsaktører I tillegg har vi fellesadministrasjon som betjener alle avdelinger i forhold til regnskap, lønn, personal, IKT og annen administrativ drift. Studentsamskipnaden i Tromsø har to heleide datterselskap: Bokhandelen Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS, som begge er lokalisert i Tromsø. Det er i beretningsåret avholdt 12 styremøter og 60 saker har vært til behandling. Studenttall og semesteravgift I 2008 var det registrert i gjennomsnitt studenter som betalte semesteravgift. Dette er en nedgang på 242 studenter i forhold til 2007, og en nedgang på 819 studenter i forhold til Semesteravgiften var kr 400 pr semester i 2008, og totale semesteravgiftsinntekter ble kr 6,4 mill. Disse midlene disponeres i samarbeid med studentstyret og studenttinget, som er studentenes velferdspolitiske organ ved Universitetet og Høgskolen i Tromsø. Arbeidsmiljø med mer Studentsamskipnaden i Tromsø er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). Innen HMS-arbeidet har SiTø utarbeidet tre håndbøker. Dette er systemhåndbok (Internkontrollhåndbok), sikkerhetshåndbok (Bla Krise/Beredskap og risiko) og helsehåndbok (Bla inkluderende arbeidsliv). Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende. Turnover i 2008 var på 13 %. Sykefraværet (eget fravær) for hele virksomheten var 10 % / 6694 dager i 2008, mot 11,2 % / 7053 dager i Det er registrert 2 mindre alvorlige arbeidsulykker i En av kantinene har vært stengt av hovedverneombudet i to perioder pga mistanke om inneklima problemer. Kantina er nå gjenåpnet etter at nødvendige undersøkelser og tiltak er iverksatt. Det er iverksatt omfattende tiltak 4 for å forebygge sykefravær, skader og ulykker. Tiltakene innen forebygging av fravær og attføring til eget arbeid spenner fra tilrettelegging i arbeidssituasjonen og tidlig igangsetting av behandlingstiltak, til forebyggende tiltak som støtte til trening med mer. I forbindelse med oppfølging av sykemeldte og attføring er det etablert rutiner i hht avtale om inkluderende arbeidsliv. Det gjøres aktiv bruk av de virkemiddelordninger som ligger i IAordningen, bla. tilretteleggingstilskudd og involvering av NAV og bedriftshelsetjeneste i oppfølgingen av sykmeldte. Virksomheten antas å ikke forurense miljøet. Alt av avfall leveres forskriftsmessig. Det er anskaffet og tatt i bruk stoffkartotek for hele virksomheten, der blant annet risikovurdering, strengere krav til produkter og leverandører og erstatning av miljø og helseskadelige stoffer er iverksatt. Personal og likestilling Morselskapets ledelse består av fire kvinner og fire menn. Morselskapets styre har fem kvinnelige og tre mannlige styremedlemmer. Både styret og selskapets daglige ledelse er bevisst de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i selskapet og dets styre. Pr 31. desember var det 215 ansatte, 43 menn og 168 kvinner. Totalt 182,3 årsverk. Gjennomsnittalderen i selskapet er 43 år. Fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Vi har god egenkapital og god likviditet.

5 Årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter en tilfredsstillende beskrivelse av foretakets stilling pr årsskiftet. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til at det har inntruffet forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. Morselskapet hadde i 2008 driftsinntekter på kr 167,8 millioner mot kr 170,5 millioner i Årets resultat ble kr 2,4 millioner mot kr 8,9 millioner i Også i 2008 har vi valgt ekstra avsetning til vedlikeholdsfond på boligene med kr Dette ut fra en gjennomgang av planlagte prosjekter de neste to årene på studenthjemmene ved Prestvatnet og Øvre Breivang. Avsetningen ble foretatt fordi det ordinære vedlikeholdsfondet ikke var tilstrekkelig i forhold til nødvendige oppgraderinger og verdibevarende vedlikehold. Økonomisk oversikt for konsernet Konsernregnskapet omfatter morselskapet og de to døtrene Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS. Konsernets omsetning i 2008 var kr 208,6 millioner mot kr 211,4 millioner i Konsernets samlede årsresultat etter skatt ble kr 3,4 millioner mot kr 9,3 millioner i Studentsamskipnaden i Tromsø Vår bokhandel Akademisk Kvarter AS hadde en omsetning på kr 25 millioner og et resultat etter skatt på kr Studenthuset Driv AS hadde en omsetning på kr 16,6 millioner og gjøres opp i balanse etter et ekstraordinært tilskudd på kr Det er mottatt tilskudd fra institusjonene, semesteravgifta og Studentsamskipnaden på til sammen kr 2,7 millioner. Fremtidsutsikter Lov om studentsamskipnader har vært under revisjon og ble iverksatt fra 1.august Ved innføringen av den nye loven har Studentsamskipnadene fått strammere vilkår for forretningsmessig drift som ikke er knyttet til studentvelferd. Dette reguleres spesielt gjennom forskriftene som er utarbeidet i tillegg til loven. Våre satsingsområder fra 2008 vil bli videreført i 2009: Avklare om Studenthelsetasjonen blir et permanent tilbud Bygge flere familieboliger på Mortensnes og fortsette renovering og vedlikehold av eksisterende boligmasse Lage planer for ombygging og opprusting av de barnehagene som er nødvendige for å dekke det framtidige behovet Fortsette arbeidet med omstruktureringer og forbedringer i kantineavdelinga for å gi et bedre tilbud til studentene og sikre en økonomisk balanse i driften Avklare en evt utbygging av Studentidrettshallen Kraft Bidra i prosjektet Studentbyen Tromsø Utarbeide ny strategi for SiTø i lys av den nye institusjonen etter fusjonen mellom Universitetet og Høgskolen i Tromsø. Studentrådgivinga vil i 2009 starte inntaket av studenter til tiltaket Studier med støtte, som er et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom SiTø, Nav og UiT. I tillegg skal det arbeides for å få Studenthelsestasjonen inn som et permanent tilbud. I forbindelse med tildeling over statsbudsjettet for 2009 på kr 1 mill til Helse Nord RHF skal det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Helse 5 Nord RHF og Studentsamskipnadene i regionen vedrørende studenters psykiske helse. Studentsamskipnaden er en solid aktør på barnehagedrift i Tromsø kommune. Tiltross for utfordringer i forhold til finansieringsmodellen mener vi å ha utviklet ei solid avdeling som er blitt gode på kontinuerlig omstillingsevne. Dette kommer godt med når Tromsø kommune har omtrent full barnehagedekning og vårt fortrinn med lav studentpris utjevnes. Vi merker også økt konkurranse om det pedagogiske personalet, en utfordring vi må jobbe aktivt med. Kunnskapsdepartementet har i forbindelse med finanskrisen gitt støtte til 94 hybelenheter for utbygging av 32 familieboliger på Mortensnes. Denne utbyggingen skal starte i 2009 såfremt anbudsrunden viser at kostnadsrammen overholdes, og vi får en endelig avklaring på tomtespørsmålet. Studentkafeene har forbedret sitt økonomiske resultat med over kr 1 mill i fht 2007, selv om det fortsatt er underskudd på om lag kr Vi har fortsatt store utfordringer vedrørende vår kantinedrift. Nedgangen i antall studenter fortsetter våren 2009, men det er god økning (18,75%) i søkertallet for høsten Dette kan bidra til økt dagsomsetning, men likevel må vi fortsette vurderingen av kantinestrukturen rundt om på campus. Målsetningen må være å få fleksible utsalg som lett kan tilpasses endring i antall studenter. Sykefraværet er noe redusert, og vi arbeider med å redusere antall utsalgssteder i forhold til lønnsomhet. Medlemstallet i studentidrettshallen er stabilt på ca 2000, og den økono-

6 miske situasjonen viser et lite underskudd. I 2008 ble det registrert treninger på Kraft, som tilbyr aerobic, spinning, kondisjon/styrke, treningsveiledning klatrevegg. Totaltilbudet gjør Kraft til en attraktiv treningsarena for studentene i Tromsø, men plassmangel gjør at det er behov for utvidelse av kapasiteten. I en tid der internettsalg står for store endringer i studenters kjøpemønster møter vår bokhandel Akademisk Kvarter utfordringene med ulike strategier. Stikkord er nye produkter, lojalitetsbyggende kampanjer ovenfor kjernekundegruppen, dynamisk og nyskapende bokhandel, og fokus på bokarrangementer for nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. De økonomiske utfordringene i Studenthuset Driv fortsatt store, men det er gledelig at de for 2008 har sitt beste resultat noensinne. Og dette for andre året på rad. I en tid hvor utelivsbransjen sliter opprettholder Driv sin markedsandel. Hovedfokus framover er å jobbe videre med å Studentsamskipnaden i Tromsø få oppslutning fra en større del av studentmassen og at de store støttespillerne ser verdien av å ha en studentby med et levende studenthus. Dette er også veldig viktig i konkurransen om å få studenter til Tromsø. Samtidig må Driv ivareta de frivillige og rekruttere nok frivillige til den daglige drift. Styret i driv jobber også med den framtidige lokaliseringen til Driv. Den nåværende leiekontrakten utløper i På bakgrunn av de iverksatte tiltakene for å bedre eller opprettholde inntjeningen samt selskapets stilling for øvrig legger styret til grunn at selskapet vil ha en positiv resultatutvikling i årene framover. Opplysning om finansiell risiko Selskapets kunder er i hovedsak studenter og utdanningsinstitusjonene, og kredittrisikoen vurderes som lav. Omsetning og resultat avhenger av antall studenter som velger Tromsø som studieby. Selskapets finansielle stilling er etter styrets oppfatning god. Egenkapitalandelen er på 21,2% og selskapet har god likviditet. De likvide midlene forvaltes med vekt på langsiktighet og lav til middels risiko. Det vesentlige av selskapets langsiktige gjeld er bundet til en relativt gunstig fastrente. Fastrenteperioden utløp pr , og vil bli bundet videre. Kr var pr plassert i obligasjonsfond. Fondet var da nedskrevet til virkelig verdi, og det er ut fra regnskapsmessige prinsipper avsatt kr 4,4 mill til et påregnelig tap i Vi er en del av et massesøksmål mot Fokus Bank i 2009 vedrørende denne pengeplasseringen. Årets resultat Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr for morselskapet, og kr for konsernet. Dette foreslås overført til annen egenkapital. Fri egenkapital utgjør etter dette for morselskapet kr og for konsernet kr Tromsø 20. mai 2009 Tom Erik Forså Styreleder Ingrid Bergslid Salvesen styremedlem Håvard Gram Nestleder Kristin Solberg styremedlem Martin Andreassen styremedlem Loni Berntsen styremedlem Eli M. Pedersen styremedlem Irene Kvello styremedlem Vibeké Larsen konst. adm. dir. Styrets sammensetning 2008 Representant Vararepresentant Studentene ved Universitetet i Tromsø (1) Marcel Kokou Agbeko Ayivi Tarjei Breivoll Studentene ved Universitetet i Tromsø (2) Studentene ved Høgskolen i Tromsø Cecilie Myrseth til 30/6-08 Tom Erik Forså fra 1/7-08 Carl Henrik Myhre Martin Osima til 30/6-08 Anja Bjørsvik fra 1/7-08 Malin Påve Solberg til 1/10-08 Sondre Pedersen fra 2/10-08 Høgskolen i Tromsø Eli M. Pedersen Kai Mathisen Universitetet i Tromsø (1) Ingrid Bergslid Salvesen Atle Engebregtsen Universitetet i Tromsø (2) Kristin Solberg Magne Arve Flaten Ansatte ved Studentsamskipnaden i Tromsø (1) Loni Berntsen Leikny Edvardsen Ansatte ved Studentsamskipnaden i Tromsø (2) Irene Kvello Liv-Hanne Wist 6

7 Organisering av virksomheten Administrerende direktør: Ben Schei Konst fra 26/11-08: Vibeké Larsen Stab: Økonomisjef: Vibeké Larsen Personalsjef: Ole Lundvang Info- og IKT-sjef: Geir Jarle Voldmo Driftsavdelingene ledet av: Studentboligene: Guri Nilsen Studentkaféene: Svein Johansen Studentbarnehagene: Kjerstin Carlson Studentrådgivinga: Eline Stenseth Studentidretten: Bjørn Olav Brækkan Datterselskapene ledet av: Akademisk Kvarter: Ståle Åbotsvik Fra 1/5-08: Truls Iversen Studenthuset Driv AS: Morten Markussen Organisasjonsplan Styret (generalforsamling) 2 studenter fra UiT 1 student fra HiTø 2 representanter for UiT 1 representant for HiTø 2 SiTø-ansatte Akademisk Kvarter Daglig leder Kulturscenen og Studenthuset Driv Daglig leder Administrerende direktør Administrasjonen Økonomiavdeling (økonomisjef) Personalavdeling (personalsjef) Info- og IKT-avdeling (Info- og IKT-sjef) Kontor/Arkiv Helsefond/refusjon Studentboligene Boligsjef Studentrådgivinga Avdelingssjef Studentkafeene Kantinesjef Studentidretten Idrettssjef Studentbarnehagene Barnehagesjef Nøkkeltall Omsetning (uten datterselskap, i mill.) 2,3 8,7 18,2 35,9 55,9 83,2 109,7 153,9 167,7 Antall ansatte Antall tilknyttede studenter Antall boenheter totalt Antall barnehageplasser (1/ ) Antall spisesteder

8 2008 har vært et driftsår med fortsatt fokus på tilpasning og omstrukturering av driften. Nedgangen i studenttallet fortsatte og stiller krav til omstillinger samtidig som vi skal arbeide for å utvikle vårt tjenestetilbud til studentene. I tillegg fikk vi en ny Lov om Studentsamskipnader gjeldende fra 1. august 2008 og ny forskrift om studentsamskipnader fastsatt 22. juli 2008, med endringer av 10. desember Disse stiller strammere vilkår for forretningsmessig drift som ikke er knyttet til studentvelferd, og er en god presisering på hvem våre tjenester primært er til for. Studenthelsestasjonen er en del av Studentsamskipnadens velferdstilbud. Ved oppstarten i 2006 var dette samlokalisert med Studentrådgivinga, men fra ble Studenthelsestasjonen flyttet til Sosialmedisinsk senter ved Tromsø kommune. Målsetningen er at tilbudet skal være lett tilgjengelig for studentene i Tromsø, og ved flyttingen mener vi å ha oppnådd dette. På slutten av 2008 startet vi et samarbeidsprosjekt med Nav og UiT om tiltaket Studier med støtte. Dette er en pågående prosjekt i andre studentbyer, og vi ønsket å få et slikt tilbud til studentene i Tromsø. Tiltaket skal gå over en 3 års periode og skal bidra til at flere studenter med psykiske problemer av ulik art kan fullføre sine studier. Organisatorisk er prosjektet lagt inn under Studentrådgivinga. Studentbarnehagene har i 2008 hatt et normalår med 5 barnehager i ordinær drift. Det har vært arbeidet med strategi for videre utvikling og endring av barnehageavdelinga. Et av de større tiltakene som er vedtatt er å starte utbygging og renovering Direktørens oppsummering av Breivika studentbarnehage, og dette arbeidet vil bli gjennomført i Boligavdelinga har i 2008 videreført arbeidet med rehabilitering og vedlikehold av studentboligene, i tråd med styrets vedtak. Verdibevarende vedlikehold er vektlagt, sammen med tiltak som bedrer studentenes trivsel og møter deres behov. Vi har f eks bygget om en del hybler til små leiligheter. Mange studenter er voksne og har behov for bolig med bedre plass og eget kjøkken/bad. Det er også foretatt store oppussinger på felleskjøkken/-bad. Undersøkelser viser at standard på disse rommene betyr mye for studentenes trivsel. Vi har også i 2008 videreført prosessen vedrørende ytterligere utbygging av familieboliger på Mortensnes. Vi har hatt 24 tilsagn stående og søkte om utvidelse til 94 tilsagn for å bygge til sammen 32 nye familieboliger. I den forbindelse startet vi høsten 2008 en dialog med Tromsø kommune i forhold til avklaring av tomtespørsmål i denne konkrete saken, samt ønske om en plan for et framtidig samarbeid på området. 8 Studentkantinene har også i 2008 jobbet aktivt med omstruktureringer og forbedringer. Styret har behandlet saker om studentkantinene og gitt flere forslag til tiltak. Studentstyret har også lagt fram en rapport vedrørende evaluering av Studentsamskipnadens kantinedrift. Det var gledelig at underskuddet fra 2007 ble redusert med kr 1 mill. Et underskudd på kr for 2008 viser likevel at det fortsatt er en jobb å gjøre for å komme i økonomisk balanse på kantinene. I 2008 har vi drevet følgende kantiner med egen avtale for underskuddsdekning; Tromsø Museum (100%), Naturfagbygget og realfagbygget (50% begge steder). Studentkantinene er den av våre avdelinger som daglig er i kontakt med flest av våre kunder, et faktum som vi må være veldig bevisste. Samtidig berøres også denne avdelinga mest økonomisk når det er nedgang i antall studenter på campus. Styret har tidligere vedtatt å se på en utbygging av Studentidrettshallen Kraft. I den forbindelse har vi i 2008 gitt innspill til revisjon av komunedelplan for idrett og friluftsliv. Ytterligere arbeid med prosjektet er satt på vent i forhold til avklaringer omutbyggingsstrategi og finansiering. Begge våre datterselskaper Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS har hatt et godt driftsår. Bokhandelen viser en god resultatforbedring og Studenthuset har sitt beste driftsår for 2 år på rad, selv om resultatet er marginalt. Studentsamskipnaden var inne i en arbeidsrettsak som ble avsluttet i Rettsavgjørelsen slår fast at Studentsamskipnaden har vunnet saken fullt ut, og har krav på full erstatning for sine saksomkostninger. 26. november 2008 mottok vi det triste budskapet om at vår direktør Ben Schei var gått bort. Ben var Studentsamskipnadens direktør i 4 år, og hadde også vært styremedlem over en lengre periode. I tillegg hadde han lang og bred erfaring fra undervisningssektoren, og var en stor ressursperson for Studentsamskipnaden. Vi vil takke for den jobben han gjorde som direktør for Studentsamskipnaden i Tromsø. Konst. adm. dir.

9 Studentboligene Studentsamskipnaden i Tromsø eier og drifter 1477 boliger i Tromsø og 142 boliger i Longyearbyen. Boligavdelinga leier ut hybler, små leiligheter og 3-roms familieleiligheter til studenter og elever i videregående skole. I tillegg til driftsansvaret for studentboligene, har avdelinga ansvaret for vedlikehold av Studentsamskipnadens barnehager. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Boligavdelinga har jobbet med intern kulturbygging der studentenes behov har vært i fokus. - Avdelinga har gjennomført en rutinegjennomgang med tanke på å yte bedre studentservice. - Ved flere av studentboligprosjektene har det vært gjennomført Nøkkeltall 2008 Belegg: Leieinntekter boenheter: Antall årsverk: Resultat avdeling: omfattende renoveringsarbeid både utvendig og innvendig. - Det har vært arbeidet med å forberede byggestart av familieboliger på Mortensnes. Antall boenheter og priser Hybler: 1-roms leiligheter: 2-roms leiligheter: 3-roms leiligheter: Totalt antall boenheter: *Inkluderer Svalbard 91,2 % 58,1 mill mill * Studentbarnehagene Studentsamskipnaden i Tromsø driver 5 studentbarnehager med plasser for studenter i Tromsø og for ansatte ved UiT og SiTø. En avdeling ved Gimle studentbarnehage er forbeholdt barn av samiske foreldre. Prioriterte oppgaver og utfordringer i 2008 Studentbarnehagene kunne tilby plass til alle studentbarn som søkte plass ved hovedopptaket i De øvrige gruppene hadde ventelister gjennom hele barnehageåret ble året der studentbarnehagene endelig kom i økonomisk balanse etter å ha jobbet med dette over flere år. Vi har gjennomført flere omorganiseringsprosjekter for å sette ned utgiftene og øke inntektene våre. - Barnehagene har jobbet mot Tromsø kommune og de sentrale myndighetene for å få en mer forutsigbar og rettferdig tilskuddsordning. Dette har ført til at alle studenter har fått et tilskudd på 180 kr fra Kunnskapsde- Nøkkeltall 2008* Antall studentplasser: Ant. plasser UiT/SiTø-ansatte: Totalt antall barn: Resultat avdeling: Priser 2008** Studenter, hel plass: Ansatte, hel plass: * Per 1/12-08 ** Inkl. kost partementet. Kommunene økte også sitt tilskudd. - En strategi for utvikling og endring av barnehagene med vekt på å skape moderne, fleksibel og rimelig barnehagedrift ble fastsatt

10 Studentsamskipnaden i Tromsø driver 15 studentkantiner ved UiT og HiTø, samt fire kantiner for Troms fylkeskommune ved videregående skoler i Tromsø og Harstad. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Farmasi fikk en baristamaskin, som ga økt omsetning og bruk. Studentkantinene - Alle kantinene begynte med søppelsortering i 2008 i samarbeid med UiT. - En baguettbar åpnet i Teorifagbygget, Hus 1. - Stor grillfest i forbindelse med åpningen av høstsemestret. - Prøveprosjekt med asiatisk mat i grillen. - Prosjekt hvor de ansatte fikk komme med innspill og ideer både om drift og nye muligheter for. avd. (markedsføring råvarer rutiner for behandling av mat og Nøkkeltall 2008 kjøkken kompetanseutvikling- arbeidsmiljø). - Avdelinga jobbet aktivt med å snu det dårlige resultatet fra Omsetning studentkantinene: Omsetning kantiner vgs: Omsetning catering: Antall årsverk: Resultat avdeling: Priser 2008 Landgang m/ost og skinke: Vaffel (hel plate): Middagsporsjon: 1 kopp kaffe: 1/2l. brus: 32 mill. 6,4 mill. 7 mill kr 13 kr kr 9 kr 22 kr Studentidrettshallen Kraft Studentidrettshallen Kraft inneholder klatrevegg, styrke- og kondisjonsavdeling, aerobicsal, sykkelrom og 900 m2 parkett for ulike hallaktiviteter. I tillegg har vi garderober, kafé / møterom, solarium og resepsjon. Kraft har egne instruktører som gir tilbud i alle avdelinger. Vår overordnede målsetting er å gi studentene i Tromsø et godt og rimelig treningstilbud og å utvikle tilbudet slik at studentene får størst mulig utbytte av Kraft som treningsarena. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Medlemstallene for Kraft sesongen 2008 viser ca 1920 ved utgangen av juni og ca 2050 medlemmer ved utgangen av desember. Kraft er svært fornøyd med den stigende utviklingen i medlemstallene. - I perioden til har vi registrert treninger på Kraft. I aerobicavdelingen har vi kjørt ca 18 timer pr uke. I sykkelavdelingen har vi kjørt ca 13 timer pr uke. Det har høy aktivitet også i klatre- og styrkeavdelingen. I sesongen har vi skiftet ut 2 klatreruter pr uke. Styrkeavdelingen opplevde en særlig god høst med jevn pågang av kunder har vært preget av utvikling og tilpassning av Kraft slik at vi kan gi et best mulig tilbud til studenter og våre samarbeidspartnere. I løpet av 2008 har vi gjennomført følgende utbedringer på Kraft: - Nyoppusset kondisjonsavdeling med nye 10 Nøkkeltall 2008 Antall medlemmer (ca.): Omsetning: Antall årsverk: Resultat avdeling: Priser 2008 Årskort studenter: Årskort ansatte: Årskort UNN-ansatte: Årskort andre: apparater og nytt tv- og lydsystem - Oppfriska styrkeplatået og styrkerom med lyse trivelige farger - Omtrekking av styrkeapparater - Ny, bedre og mer økonomisk belysning i hallen, klatreveggen og på styrkeplatået - Nytt styringssystem for lys, skillevegger og basketkurver - Ombygging av kafeen slik at denne også kan brukes til møter og undervisning - Påmelding til aerobic- og sykkeltimer via internett ,6 5,

11 Studentrådgivinga Studentrådgivinga skal forebygge og bidra til løsning av studenters sosiale, psykologiske og/eller praktiske problemer, slik at de kan gjennomføre sine planlagte studier. Studentrådgivinga (SR) er et tilbud til alle studenter på Universitetet i Tromsø. Tjenesten er et lavterskeltilbud og er et psykolog- og rådgivingstilbud. Studenter kan ta kontakt når studielivet eller livet generelt blir vanskelig. Tjenesten tilbyr individuelle samtaler og ulike grupper/ kurs, samt sosiale arrangement for de internasjonale studentene. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Det har vært en økning i antall studenter som bruker tjenesten - SR har holdt frist om at ventetid før første samtale er maks 14 dager. Studenter med akutt behov for hjelp har fått tilbud samme dag. - SR har hatt et bredt kurs- og gruppetilbud - SR har hatt fokus på å gjøre tjenesten mer synlig slik at studenter med behov når oss: Nøkkeltall 2008 informasjon ut til studentene og møter med studiekonsulenter ved de ulike enhetene - Samarbeid med studentorganisasjonene og UiT Ant. studenter til samtaler: Ant. konsultasjoner: Ant. deltakere kurs/grupper: Ant. årsverk: Totale driftskostnader: Kurs og gruppetilbud Sorggruppe - Selvutviklingsgruppe - Ta ordet gruppe - Eksamensgruppe - Bevegelse-og avspenningsgruppe - Prep-kurs (samlivskurs) - Krysskulturell komm. og forståelse - Kurs i depresjonsmestring - Kulturovergang ved retur til hjemlandet - Skikurs og kokekurs int. studenter mill. SiTøs administrasjon Studentsamskipnaden i Tromsøs administrasjon bistår de enkelte driftsavdelingene innenfor områdene regnskap, lønn, personal, informasjon og IKT. Administrasjonen ledes av administrerende direktør med øverste ansvar for implementering av virksomhetens strategiarbeid og arbeid for ivaretakelse av SiTøs rammebetingelser. Prioriterte oppgaver og utfordringer i På personalsiden ble det utarbeidet en personalpolitikk. I tillegg ble det jobbet med å gjøre intern informasjon tilgjengelig på intranettet. - Det ble gjennomført lønnsforhandlinger/hovedoppgjør mellom HSH og de fire fagforbundene Lederne, NTL, PARAT og Utdanningsforbundet, inkludert lokale forhandlinger. - Det ble avholdt strategiseminar med styret og lederseminar for lederne i bedriften. - På IT siden ble arbeidet med sikkerhet prioritert, og en ny back up løsning ble implementert. - Innføring av system for skanning av inngående fakturaer for enklere fordeling ut til avdelingene. - Det ble arbeidet med å implementere konsekvensene av ny lov om studentsamskipnader som trådte i kraft fra 1. august med tilhørende forskrifter. - Administrasjonen jobbet også mye med Nøkkeltall 2008 problemstillinger knyttet til driften av kantinene, blant annet kantinestruktur. - Studentsamskipnaden i Tromsø hadde i 2008 et utstrakt samarbeid med lokale festivaler og studentaktiviteter spesielt knyttet til semesterstart på våren og høsten. - Planlegging av 40 års markering i 2009 ble viet tid i slutten av året. Antall årsverk administrasjon: Antall årsverk totalt i SiTø: SiTøs totale omsetning: Fordeling av stillinger Økonom*i: Personal: Info- og IT: Toppledelse: Andre: * Inkl. boligøkonomi ,3 167,7 mill. 6 1,5 2,5 1 2,5 11

12 Helsefond & refusjoner til psykologhjelp Helsefondet er opprettet for å hjelpe studenter med store helsemessige utgifter. Studentene kan søke om støtte til delvis dekning av betalte utgifter som de har hatt i løpet av et kalenderår, til blant annet tannbehandling, briller og linser, fysioterapi, egenandeler og medisiner m.m. Støtten gis etter bestemte regler og dokumentasjon. Budsjettnedgang Helsefondutvalget er et rådgivende organ for styret i saker som vedrører helsefondets formål og retningslinjer, og behandler søknader som går ut over delegeringen til administrasjonen. Ordningen finansieres via semesteravgifta. Budsjettet for helsefondet ble redusert fra 2007 til 2008 med kr på grunn av forventet nedgang i studenttallet, i tillegg er avsetningene til 2009 redusert med kr Totalt har inntektene fra semesteravgifta vært på for Psykologrefusjoner Studenter som etter å ha blitt videreformidlet av Studentrådgivinga eller fastlege til behandling hos psykolog, kan søke om refusjon fra et eget fond. Dette fondet gjelder både privat og offentlig psykologhjelp. Budsjettet til psykologrefusjonene ble redusert fra 2007 til 2008 med kr pga nedgang i studenttallet, i tillegg er avsetningene til 2009 redusert med kr Studentrådgivinga har leid inn psykologer på timebasis som et prøveprosjekt i 2008, pga at det er vanskelig å få timer hos private psykologer. Innleide psykologer på timebasis vil videreføres i Nøkkeltall helsefondet 2008 Budsjett: Utbetalt støtte: Avsatt til 2009 Antall utbetalinger: Fordeling av støtte 2008 Tannbehandling: Briller: Fysio: Kiropraktor: Folketrygdens egenandelskort: Medisiner: Særlige tilfeller: % 21 % 6 % 6 % 14 % 3 % 5 % Nøkkeltall psykologrefusjoner 2008 Budsjett: Utbetalt støtte: Antall studenter som har hatt samtaler: 40 Folketrygdens egenandelskort 14 % Medisiner 3 % Særlige tilfeller 5 % Tannlege 45 % Kiropraktor 6 % Fysio 6 % Briller 21 % 12

13 Studenthuset Driv AS Aktivitetene i 1. og 2. etasje styres i stor grad av studentene selv og driften baserer seg på frivillig arbeidskraft fra engasjerte studenter. Driften av studenthuset er konsentrert om kafe` drift, konsert- og kulturarrangementer. 3. og 4. etasje drives som et profesjonelt kursog konferansesenter som gir studentrabatter ved studentarrangement. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Gjennomgang av stillingsinstruksene. - Totalt ble det avholdt 300 arrangement. - DrivLoftet: Utvikling av ny profil for kurs og konferanseavdelingen. - Lokaliseringen av studenthuset i framtida har vært tema på samtlige styremøter. Nåværende leiekontrakt utløper 21.juni Studenthuset Driv AS er et heleid datterselskap av Studentsamskipnaden i Tromsø. - Investering i 3 varmepumper for å redusere kraftforbruk og kostnader. Nøkkeltall Driv gjennomførte 139 konserter fordelt på 67 arrangement. Det ble solgt totalt billetter. Antall konserter: Antall frivillige: - i årsverk: Antall lønnede årsverk: Omsetning inkl. tilskudd: Resultat datterselskap: ,8 mill. 0 Akademisk Kvarter AS Akademisk Kvarter AS er et datterselskap av Studentsamskipnaden i Tromsø. Bokhandelen har hovedutsalg i UB kjelleren ved UiT og to filialer, en i MH bygget på campus UiT og en ved Avdeling for Lærerutdanning ved HiTø. Akademisk Kvarter har studiemateriell og pensumlitteratur til universitet og høgskoler som nisje, men har også et godt utvalg av skjønnlitteratur. Prioriterte oppgaver og utfordringer i drive en god studentbokhandel gjennom å ha de rette produktene på plass til rett tid. I tillegg vil vi hele tiden være på jakt nasjonalt og internasjonalt etter nye og spennende produkter som studentene i Tromsø setter pris på å finne i våre butikker. Nøkkeltall 2008 Antall årsverk: Omsetning: Resultat datterselskap: 9 25 mill

14 Resultatene til morselskapets driftsavdelinger I hele 1000 Studentboligenbarnehagenkantinenrådgivingidretten Student- Student- Student- Student- Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat I hele 1000 Studentsamskipnaden Studenthuset Driv Akademisk Kvarter Morselskapet Datterselskap Datterselskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat før skatt Skatt Resultatene til morselskapet og datterselskapene Ordinært resultat I hele 1000 Studentsamskipnaden Studenthuset Driv Akademisk Kvarter Morselskapet Datterselskap Datterselskap Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Eiendelene finansiert ved: Balansen Egenkapital Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

15 Studenthelsestasjonen: Økt tilgjengelighet i sentrum I februar 2008 flyttet Studenthelsestasjonen til Sosialmedisinsk Senter i sentrum av Tromsø for å gjøre tjenestene sine lettere tilgjengelig. Inntil da hadde helsestasjonen vært drevet som et lavterskeltilbud i Studentrådgivingas lokaler på universitetsområdet i Breivika. Reorganisering Med flyttinga kom utvidede åpningstider, fra tre timer en dag i uken til fire timer fem dager i uken. Kjønnsfordeling Menn 14 % Studenthelsestasjonen ble i tillegg reorganisert i flytteprosessen, fra å være et tilbud drevet at Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTø), til et samarbeidsprosjekt med Tromsø Kommune og Sosialmedisinsk Senter. Dette innebærer at SiTø betaler for at SMS skal drifte tjenesten. Konsultasjoner Helsepersonellet har registrert 988 konsultasjoner fra uke seks i 2008 og ut året, som hovedsakelig er utført av lege (59 prosent), mens helsesøster og sykepleier hadde 19 og 22 prosent av henvendelsene. Kvinner 86 % Det er en klar overvekt av kvinner som har benyttet seg av tilbudet, ettersom kun 14 prosent av konsultasjonene er for menn. Blant årsakene til å kontakte Studenthelsestasjonen er prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), graviditet og abort de største henvendelsesgrunnene. Her står SOI for 50 prosent av årsakene. Samtlige av de 35 prosentene som kontaktet helsestasjonen for prevensjonvar kvinner. Konsultasjonsårsaker Abort 1 % Graviditet 5 % Annet 9 % SOI 50 % Prevensjon 35 % 15

16 Fordeling av semesteravgifta 2008 Helsefond, psykologfondet og krisehjelp 9 % Studentrådgivinga 20 % Barnehagesubsidier 6 % Studentstyret, Studenttinget, medlemskontingent NSU og STL 14 % Studentidrett 11 % Studentsamfunnet 5 % Kulturscenen og Studenthuset Driv AS 13 % Studentforeninger 14 % Jusshjelpa 2 % Utropia 7 % 20% Semesteravgiftens utvikling % 10% 5% 0 StiT, Stud.- styret,m.m. Utropia Jusshjelpa Driv Helserelaterte Fond Studentidrett Studentsamfunnet Studentforeninger Studentrådgivinga Barnehagesubsidier 16

17 Aktivt arbeid med forbedringer og endringer Det ble i 2008 jobbet med mange forbedringer og endringer i Studentsamskipnaden i Tromsø. Spesielt i de 3 store avdelingene var det et sterkt endringsfokus. Det ble blant annet brukt 17,5 millioner på rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter i boligavdelinga. Kantineavdelinga De 2 siste årene har det vært gjennomført flere prosjekter i kantinene med sikte på å forbedre det økonomiske resultatet og skape en rasjonell drift med færre kantiner. I 2007 ble prosjektet På jobb som hadde som mål å redusere sykefraværet gjennomført. I 2008 har det vært jobbet med et nytt prosjekt kalt Mot nye mål. Prosjektet ble startet opp med bakgrunn i kundetilfredsundersøkelsen fra 2007 og de erfaringene man gjorde i På jobb prosjektet i Ideen i prosjektet er å involvere alle de ansatte i arbeidet med å forbedre avdelinga. Dette gjøres gjennom arbeidsgrupper sammensatt av hele personalet. Gruppene er fokusert rundt områdene marked, rutiner for behandling av mat og kjøkken, personal og kompetanseutvikling samt råvarer og logistikk. Arbeidet med Mot nye mål fortsetter i Boliger og barnehager Det har vært arbeidet med strategier og planer for oppgraderinger av Studentsamskipnadens eiendomsmasse de siste årene. I 2008 ble det brukt 17,5 millioner til rehabilitering og vedlikehold av studentboligene. Disse forbedringene ble gjennomført uten ytterligere låneopptak for Studentsamskipnaden i Tromsø. 11,6 millioner av vedlikeholdsfondets midler ble brukt til dette formålet. I tillegg har boligavdelinga har hatt fokus på kulturbygging og forbedring av studentservice, mens barnehageavdelinga har jobbet med en strategi for utvikling og endring av barnehagene med vekt på å skape en moderne, fleksibel og rimelig barnehagedrift. Boligavdelinga har fortsatt sitt arbeid med rehabilitering og vedlikehold av studentboligene og videreført prosessen vedrørende ytterligere utbygging av familieboliger på Mortensnes. Når det gjelder planer for oppgraderinger har dette for barnehagene konkret medført en beslutning om å starte utbygging og renovering av Breivika studentbarnehage. 17

18 Kontaktinformasjon Telefon: E-post: Vev:

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1 ÅRSRAPPORT 2004 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen hadde nok et positivt år i 2011. Først og fremst fordi vi dekker velferdsbehovene

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 God styringsfart I årsmelding fra 2003 sammenlignes driftsåret med å kjøre utforløypa på Kvitfjell. Krappe svinger og stor fart var metaforen. Skulle man

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsmelding 2013. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen. Bildekollage av student Jin Sigve Mæland

Årsmelding 2013. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen. Bildekollage av student Jin Sigve Mæland Årsmelding 2013 Studentsamskipnaden i Bergen Bildekollage av student Jin Sigve Mæland Du skal ha det godt som student i Bergen Adm.direktør har ordet Studentsamskipnaden i Bergen hadde et spennende år

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 08/10

Endeleg innkalling til VT 08/10 Endeleg innkalling til VT 08/10 Tid: 15.11.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS Årsrapport 2005 Trondheim Renholdsverk AS Innhold Eierandeler i andre selskap Eierandeler i andre selskap side 2 Nøkkeltall 2005 side 2 Direktøren har ordet side 3 Organisering av selskapene side 4 Styrets

Detaljer