Studentsamskipnaden i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentsamskipnaden i Tromsø"

Transkript

1

2 2

3 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen Kraft Studentrådgivinga SiTøs administrasjon Helsefondet og psykolog Studenthuset Driv AS Akademisk Kvarter AS Resultater: - Driftsavdelingene - Mor- og datterselskapene Balansen Studenthelsestasjonen: økt tilgjengelighet i sentrum Fordeling av semesteravgifta 2008 Aktivt arbeid med forbedringer og endringer Side 4 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Side 10 Side 10 Side 11 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 3

4 Styrets årsberetning 2008 Selskapets virksomhet Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTø) ble etablert ved kongelig resolusjon av 19. januar 1969 og virksomheten er hjemlet i lov om studentsamskipnader gjeldende fra 1. august Studentsamskipnaden er et utdanningspolitisk instrument som skal bidra til å oppfylle de mål som er satt for høyere utdanning i Norge. Sammen med utdanningsinstitusjonene skal Studentsamskipnaden skape et fullverdig utdanningstilbud og et helhetlig læringsmiljø. Dette streber vi etter ved å legge de sosiale, kulturelle og materielle vilkår tilrette for å gi studentene en trygg og effektiv studietilværelse. Selskapet driver sin hovedvirksomhet i Tromsø og morselskapet har 5 avdelinger: Studentrådgivinga inklusive prosjekt studenthelsestasjon Barnehageavdelinga som driver 5 barnehager med til sammen 330 plasser Boligavdelinga som drifter og vedlikeholder 1619 boenheter fordelt på 11 studenthjem (ett i tilknytning til UNIS Universitetssenteret på Svalbard) Studentkantinene som driver 14 kantiner og en kiosk, samt fire kantiner tilknyttet videregående skoler (to av disse i Harstad) Idrettsavdelinga med ansvar for et idrettsbygg betjener om lag 2000 ivrige treningsaktører I tillegg har vi fellesadministrasjon som betjener alle avdelinger i forhold til regnskap, lønn, personal, IKT og annen administrativ drift. Studentsamskipnaden i Tromsø har to heleide datterselskap: Bokhandelen Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS, som begge er lokalisert i Tromsø. Det er i beretningsåret avholdt 12 styremøter og 60 saker har vært til behandling. Studenttall og semesteravgift I 2008 var det registrert i gjennomsnitt studenter som betalte semesteravgift. Dette er en nedgang på 242 studenter i forhold til 2007, og en nedgang på 819 studenter i forhold til Semesteravgiften var kr 400 pr semester i 2008, og totale semesteravgiftsinntekter ble kr 6,4 mill. Disse midlene disponeres i samarbeid med studentstyret og studenttinget, som er studentenes velferdspolitiske organ ved Universitetet og Høgskolen i Tromsø. Arbeidsmiljø med mer Studentsamskipnaden i Tromsø er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). Innen HMS-arbeidet har SiTø utarbeidet tre håndbøker. Dette er systemhåndbok (Internkontrollhåndbok), sikkerhetshåndbok (Bla Krise/Beredskap og risiko) og helsehåndbok (Bla inkluderende arbeidsliv). Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende. Turnover i 2008 var på 13 %. Sykefraværet (eget fravær) for hele virksomheten var 10 % / 6694 dager i 2008, mot 11,2 % / 7053 dager i Det er registrert 2 mindre alvorlige arbeidsulykker i En av kantinene har vært stengt av hovedverneombudet i to perioder pga mistanke om inneklima problemer. Kantina er nå gjenåpnet etter at nødvendige undersøkelser og tiltak er iverksatt. Det er iverksatt omfattende tiltak 4 for å forebygge sykefravær, skader og ulykker. Tiltakene innen forebygging av fravær og attføring til eget arbeid spenner fra tilrettelegging i arbeidssituasjonen og tidlig igangsetting av behandlingstiltak, til forebyggende tiltak som støtte til trening med mer. I forbindelse med oppfølging av sykemeldte og attføring er det etablert rutiner i hht avtale om inkluderende arbeidsliv. Det gjøres aktiv bruk av de virkemiddelordninger som ligger i IAordningen, bla. tilretteleggingstilskudd og involvering av NAV og bedriftshelsetjeneste i oppfølgingen av sykmeldte. Virksomheten antas å ikke forurense miljøet. Alt av avfall leveres forskriftsmessig. Det er anskaffet og tatt i bruk stoffkartotek for hele virksomheten, der blant annet risikovurdering, strengere krav til produkter og leverandører og erstatning av miljø og helseskadelige stoffer er iverksatt. Personal og likestilling Morselskapets ledelse består av fire kvinner og fire menn. Morselskapets styre har fem kvinnelige og tre mannlige styremedlemmer. Både styret og selskapets daglige ledelse er bevisst de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i selskapet og dets styre. Pr 31. desember var det 215 ansatte, 43 menn og 168 kvinner. Totalt 182,3 årsverk. Gjennomsnittalderen i selskapet er 43 år. Fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Vi har god egenkapital og god likviditet.

5 Årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter en tilfredsstillende beskrivelse av foretakets stilling pr årsskiftet. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til at det har inntruffet forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. Morselskapet hadde i 2008 driftsinntekter på kr 167,8 millioner mot kr 170,5 millioner i Årets resultat ble kr 2,4 millioner mot kr 8,9 millioner i Også i 2008 har vi valgt ekstra avsetning til vedlikeholdsfond på boligene med kr Dette ut fra en gjennomgang av planlagte prosjekter de neste to årene på studenthjemmene ved Prestvatnet og Øvre Breivang. Avsetningen ble foretatt fordi det ordinære vedlikeholdsfondet ikke var tilstrekkelig i forhold til nødvendige oppgraderinger og verdibevarende vedlikehold. Økonomisk oversikt for konsernet Konsernregnskapet omfatter morselskapet og de to døtrene Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS. Konsernets omsetning i 2008 var kr 208,6 millioner mot kr 211,4 millioner i Konsernets samlede årsresultat etter skatt ble kr 3,4 millioner mot kr 9,3 millioner i Studentsamskipnaden i Tromsø Vår bokhandel Akademisk Kvarter AS hadde en omsetning på kr 25 millioner og et resultat etter skatt på kr Studenthuset Driv AS hadde en omsetning på kr 16,6 millioner og gjøres opp i balanse etter et ekstraordinært tilskudd på kr Det er mottatt tilskudd fra institusjonene, semesteravgifta og Studentsamskipnaden på til sammen kr 2,7 millioner. Fremtidsutsikter Lov om studentsamskipnader har vært under revisjon og ble iverksatt fra 1.august Ved innføringen av den nye loven har Studentsamskipnadene fått strammere vilkår for forretningsmessig drift som ikke er knyttet til studentvelferd. Dette reguleres spesielt gjennom forskriftene som er utarbeidet i tillegg til loven. Våre satsingsområder fra 2008 vil bli videreført i 2009: Avklare om Studenthelsetasjonen blir et permanent tilbud Bygge flere familieboliger på Mortensnes og fortsette renovering og vedlikehold av eksisterende boligmasse Lage planer for ombygging og opprusting av de barnehagene som er nødvendige for å dekke det framtidige behovet Fortsette arbeidet med omstruktureringer og forbedringer i kantineavdelinga for å gi et bedre tilbud til studentene og sikre en økonomisk balanse i driften Avklare en evt utbygging av Studentidrettshallen Kraft Bidra i prosjektet Studentbyen Tromsø Utarbeide ny strategi for SiTø i lys av den nye institusjonen etter fusjonen mellom Universitetet og Høgskolen i Tromsø. Studentrådgivinga vil i 2009 starte inntaket av studenter til tiltaket Studier med støtte, som er et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom SiTø, Nav og UiT. I tillegg skal det arbeides for å få Studenthelsestasjonen inn som et permanent tilbud. I forbindelse med tildeling over statsbudsjettet for 2009 på kr 1 mill til Helse Nord RHF skal det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Helse 5 Nord RHF og Studentsamskipnadene i regionen vedrørende studenters psykiske helse. Studentsamskipnaden er en solid aktør på barnehagedrift i Tromsø kommune. Tiltross for utfordringer i forhold til finansieringsmodellen mener vi å ha utviklet ei solid avdeling som er blitt gode på kontinuerlig omstillingsevne. Dette kommer godt med når Tromsø kommune har omtrent full barnehagedekning og vårt fortrinn med lav studentpris utjevnes. Vi merker også økt konkurranse om det pedagogiske personalet, en utfordring vi må jobbe aktivt med. Kunnskapsdepartementet har i forbindelse med finanskrisen gitt støtte til 94 hybelenheter for utbygging av 32 familieboliger på Mortensnes. Denne utbyggingen skal starte i 2009 såfremt anbudsrunden viser at kostnadsrammen overholdes, og vi får en endelig avklaring på tomtespørsmålet. Studentkafeene har forbedret sitt økonomiske resultat med over kr 1 mill i fht 2007, selv om det fortsatt er underskudd på om lag kr Vi har fortsatt store utfordringer vedrørende vår kantinedrift. Nedgangen i antall studenter fortsetter våren 2009, men det er god økning (18,75%) i søkertallet for høsten Dette kan bidra til økt dagsomsetning, men likevel må vi fortsette vurderingen av kantinestrukturen rundt om på campus. Målsetningen må være å få fleksible utsalg som lett kan tilpasses endring i antall studenter. Sykefraværet er noe redusert, og vi arbeider med å redusere antall utsalgssteder i forhold til lønnsomhet. Medlemstallet i studentidrettshallen er stabilt på ca 2000, og den økono-

6 miske situasjonen viser et lite underskudd. I 2008 ble det registrert treninger på Kraft, som tilbyr aerobic, spinning, kondisjon/styrke, treningsveiledning klatrevegg. Totaltilbudet gjør Kraft til en attraktiv treningsarena for studentene i Tromsø, men plassmangel gjør at det er behov for utvidelse av kapasiteten. I en tid der internettsalg står for store endringer i studenters kjøpemønster møter vår bokhandel Akademisk Kvarter utfordringene med ulike strategier. Stikkord er nye produkter, lojalitetsbyggende kampanjer ovenfor kjernekundegruppen, dynamisk og nyskapende bokhandel, og fokus på bokarrangementer for nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. De økonomiske utfordringene i Studenthuset Driv fortsatt store, men det er gledelig at de for 2008 har sitt beste resultat noensinne. Og dette for andre året på rad. I en tid hvor utelivsbransjen sliter opprettholder Driv sin markedsandel. Hovedfokus framover er å jobbe videre med å Studentsamskipnaden i Tromsø få oppslutning fra en større del av studentmassen og at de store støttespillerne ser verdien av å ha en studentby med et levende studenthus. Dette er også veldig viktig i konkurransen om å få studenter til Tromsø. Samtidig må Driv ivareta de frivillige og rekruttere nok frivillige til den daglige drift. Styret i driv jobber også med den framtidige lokaliseringen til Driv. Den nåværende leiekontrakten utløper i På bakgrunn av de iverksatte tiltakene for å bedre eller opprettholde inntjeningen samt selskapets stilling for øvrig legger styret til grunn at selskapet vil ha en positiv resultatutvikling i årene framover. Opplysning om finansiell risiko Selskapets kunder er i hovedsak studenter og utdanningsinstitusjonene, og kredittrisikoen vurderes som lav. Omsetning og resultat avhenger av antall studenter som velger Tromsø som studieby. Selskapets finansielle stilling er etter styrets oppfatning god. Egenkapitalandelen er på 21,2% og selskapet har god likviditet. De likvide midlene forvaltes med vekt på langsiktighet og lav til middels risiko. Det vesentlige av selskapets langsiktige gjeld er bundet til en relativt gunstig fastrente. Fastrenteperioden utløp pr , og vil bli bundet videre. Kr var pr plassert i obligasjonsfond. Fondet var da nedskrevet til virkelig verdi, og det er ut fra regnskapsmessige prinsipper avsatt kr 4,4 mill til et påregnelig tap i Vi er en del av et massesøksmål mot Fokus Bank i 2009 vedrørende denne pengeplasseringen. Årets resultat Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr for morselskapet, og kr for konsernet. Dette foreslås overført til annen egenkapital. Fri egenkapital utgjør etter dette for morselskapet kr og for konsernet kr Tromsø 20. mai 2009 Tom Erik Forså Styreleder Ingrid Bergslid Salvesen styremedlem Håvard Gram Nestleder Kristin Solberg styremedlem Martin Andreassen styremedlem Loni Berntsen styremedlem Eli M. Pedersen styremedlem Irene Kvello styremedlem Vibeké Larsen konst. adm. dir. Styrets sammensetning 2008 Representant Vararepresentant Studentene ved Universitetet i Tromsø (1) Marcel Kokou Agbeko Ayivi Tarjei Breivoll Studentene ved Universitetet i Tromsø (2) Studentene ved Høgskolen i Tromsø Cecilie Myrseth til 30/6-08 Tom Erik Forså fra 1/7-08 Carl Henrik Myhre Martin Osima til 30/6-08 Anja Bjørsvik fra 1/7-08 Malin Påve Solberg til 1/10-08 Sondre Pedersen fra 2/10-08 Høgskolen i Tromsø Eli M. Pedersen Kai Mathisen Universitetet i Tromsø (1) Ingrid Bergslid Salvesen Atle Engebregtsen Universitetet i Tromsø (2) Kristin Solberg Magne Arve Flaten Ansatte ved Studentsamskipnaden i Tromsø (1) Loni Berntsen Leikny Edvardsen Ansatte ved Studentsamskipnaden i Tromsø (2) Irene Kvello Liv-Hanne Wist 6

7 Organisering av virksomheten Administrerende direktør: Ben Schei Konst fra 26/11-08: Vibeké Larsen Stab: Økonomisjef: Vibeké Larsen Personalsjef: Ole Lundvang Info- og IKT-sjef: Geir Jarle Voldmo Driftsavdelingene ledet av: Studentboligene: Guri Nilsen Studentkaféene: Svein Johansen Studentbarnehagene: Kjerstin Carlson Studentrådgivinga: Eline Stenseth Studentidretten: Bjørn Olav Brækkan Datterselskapene ledet av: Akademisk Kvarter: Ståle Åbotsvik Fra 1/5-08: Truls Iversen Studenthuset Driv AS: Morten Markussen Organisasjonsplan Styret (generalforsamling) 2 studenter fra UiT 1 student fra HiTø 2 representanter for UiT 1 representant for HiTø 2 SiTø-ansatte Akademisk Kvarter Daglig leder Kulturscenen og Studenthuset Driv Daglig leder Administrerende direktør Administrasjonen Økonomiavdeling (økonomisjef) Personalavdeling (personalsjef) Info- og IKT-avdeling (Info- og IKT-sjef) Kontor/Arkiv Helsefond/refusjon Studentboligene Boligsjef Studentrådgivinga Avdelingssjef Studentkafeene Kantinesjef Studentidretten Idrettssjef Studentbarnehagene Barnehagesjef Nøkkeltall Omsetning (uten datterselskap, i mill.) 2,3 8,7 18,2 35,9 55,9 83,2 109,7 153,9 167,7 Antall ansatte Antall tilknyttede studenter Antall boenheter totalt Antall barnehageplasser (1/ ) Antall spisesteder

8 2008 har vært et driftsår med fortsatt fokus på tilpasning og omstrukturering av driften. Nedgangen i studenttallet fortsatte og stiller krav til omstillinger samtidig som vi skal arbeide for å utvikle vårt tjenestetilbud til studentene. I tillegg fikk vi en ny Lov om Studentsamskipnader gjeldende fra 1. august 2008 og ny forskrift om studentsamskipnader fastsatt 22. juli 2008, med endringer av 10. desember Disse stiller strammere vilkår for forretningsmessig drift som ikke er knyttet til studentvelferd, og er en god presisering på hvem våre tjenester primært er til for. Studenthelsestasjonen er en del av Studentsamskipnadens velferdstilbud. Ved oppstarten i 2006 var dette samlokalisert med Studentrådgivinga, men fra ble Studenthelsestasjonen flyttet til Sosialmedisinsk senter ved Tromsø kommune. Målsetningen er at tilbudet skal være lett tilgjengelig for studentene i Tromsø, og ved flyttingen mener vi å ha oppnådd dette. På slutten av 2008 startet vi et samarbeidsprosjekt med Nav og UiT om tiltaket Studier med støtte. Dette er en pågående prosjekt i andre studentbyer, og vi ønsket å få et slikt tilbud til studentene i Tromsø. Tiltaket skal gå over en 3 års periode og skal bidra til at flere studenter med psykiske problemer av ulik art kan fullføre sine studier. Organisatorisk er prosjektet lagt inn under Studentrådgivinga. Studentbarnehagene har i 2008 hatt et normalår med 5 barnehager i ordinær drift. Det har vært arbeidet med strategi for videre utvikling og endring av barnehageavdelinga. Et av de større tiltakene som er vedtatt er å starte utbygging og renovering Direktørens oppsummering av Breivika studentbarnehage, og dette arbeidet vil bli gjennomført i Boligavdelinga har i 2008 videreført arbeidet med rehabilitering og vedlikehold av studentboligene, i tråd med styrets vedtak. Verdibevarende vedlikehold er vektlagt, sammen med tiltak som bedrer studentenes trivsel og møter deres behov. Vi har f eks bygget om en del hybler til små leiligheter. Mange studenter er voksne og har behov for bolig med bedre plass og eget kjøkken/bad. Det er også foretatt store oppussinger på felleskjøkken/-bad. Undersøkelser viser at standard på disse rommene betyr mye for studentenes trivsel. Vi har også i 2008 videreført prosessen vedrørende ytterligere utbygging av familieboliger på Mortensnes. Vi har hatt 24 tilsagn stående og søkte om utvidelse til 94 tilsagn for å bygge til sammen 32 nye familieboliger. I den forbindelse startet vi høsten 2008 en dialog med Tromsø kommune i forhold til avklaring av tomtespørsmål i denne konkrete saken, samt ønske om en plan for et framtidig samarbeid på området. 8 Studentkantinene har også i 2008 jobbet aktivt med omstruktureringer og forbedringer. Styret har behandlet saker om studentkantinene og gitt flere forslag til tiltak. Studentstyret har også lagt fram en rapport vedrørende evaluering av Studentsamskipnadens kantinedrift. Det var gledelig at underskuddet fra 2007 ble redusert med kr 1 mill. Et underskudd på kr for 2008 viser likevel at det fortsatt er en jobb å gjøre for å komme i økonomisk balanse på kantinene. I 2008 har vi drevet følgende kantiner med egen avtale for underskuddsdekning; Tromsø Museum (100%), Naturfagbygget og realfagbygget (50% begge steder). Studentkantinene er den av våre avdelinger som daglig er i kontakt med flest av våre kunder, et faktum som vi må være veldig bevisste. Samtidig berøres også denne avdelinga mest økonomisk når det er nedgang i antall studenter på campus. Styret har tidligere vedtatt å se på en utbygging av Studentidrettshallen Kraft. I den forbindelse har vi i 2008 gitt innspill til revisjon av komunedelplan for idrett og friluftsliv. Ytterligere arbeid med prosjektet er satt på vent i forhold til avklaringer omutbyggingsstrategi og finansiering. Begge våre datterselskaper Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS har hatt et godt driftsår. Bokhandelen viser en god resultatforbedring og Studenthuset har sitt beste driftsår for 2 år på rad, selv om resultatet er marginalt. Studentsamskipnaden var inne i en arbeidsrettsak som ble avsluttet i Rettsavgjørelsen slår fast at Studentsamskipnaden har vunnet saken fullt ut, og har krav på full erstatning for sine saksomkostninger. 26. november 2008 mottok vi det triste budskapet om at vår direktør Ben Schei var gått bort. Ben var Studentsamskipnadens direktør i 4 år, og hadde også vært styremedlem over en lengre periode. I tillegg hadde han lang og bred erfaring fra undervisningssektoren, og var en stor ressursperson for Studentsamskipnaden. Vi vil takke for den jobben han gjorde som direktør for Studentsamskipnaden i Tromsø. Konst. adm. dir.

9 Studentboligene Studentsamskipnaden i Tromsø eier og drifter 1477 boliger i Tromsø og 142 boliger i Longyearbyen. Boligavdelinga leier ut hybler, små leiligheter og 3-roms familieleiligheter til studenter og elever i videregående skole. I tillegg til driftsansvaret for studentboligene, har avdelinga ansvaret for vedlikehold av Studentsamskipnadens barnehager. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Boligavdelinga har jobbet med intern kulturbygging der studentenes behov har vært i fokus. - Avdelinga har gjennomført en rutinegjennomgang med tanke på å yte bedre studentservice. - Ved flere av studentboligprosjektene har det vært gjennomført Nøkkeltall 2008 Belegg: Leieinntekter boenheter: Antall årsverk: Resultat avdeling: omfattende renoveringsarbeid både utvendig og innvendig. - Det har vært arbeidet med å forberede byggestart av familieboliger på Mortensnes. Antall boenheter og priser Hybler: 1-roms leiligheter: 2-roms leiligheter: 3-roms leiligheter: Totalt antall boenheter: *Inkluderer Svalbard 91,2 % 58,1 mill mill * Studentbarnehagene Studentsamskipnaden i Tromsø driver 5 studentbarnehager med plasser for studenter i Tromsø og for ansatte ved UiT og SiTø. En avdeling ved Gimle studentbarnehage er forbeholdt barn av samiske foreldre. Prioriterte oppgaver og utfordringer i 2008 Studentbarnehagene kunne tilby plass til alle studentbarn som søkte plass ved hovedopptaket i De øvrige gruppene hadde ventelister gjennom hele barnehageåret ble året der studentbarnehagene endelig kom i økonomisk balanse etter å ha jobbet med dette over flere år. Vi har gjennomført flere omorganiseringsprosjekter for å sette ned utgiftene og øke inntektene våre. - Barnehagene har jobbet mot Tromsø kommune og de sentrale myndighetene for å få en mer forutsigbar og rettferdig tilskuddsordning. Dette har ført til at alle studenter har fått et tilskudd på 180 kr fra Kunnskapsde- Nøkkeltall 2008* Antall studentplasser: Ant. plasser UiT/SiTø-ansatte: Totalt antall barn: Resultat avdeling: Priser 2008** Studenter, hel plass: Ansatte, hel plass: * Per 1/12-08 ** Inkl. kost partementet. Kommunene økte også sitt tilskudd. - En strategi for utvikling og endring av barnehagene med vekt på å skape moderne, fleksibel og rimelig barnehagedrift ble fastsatt

10 Studentsamskipnaden i Tromsø driver 15 studentkantiner ved UiT og HiTø, samt fire kantiner for Troms fylkeskommune ved videregående skoler i Tromsø og Harstad. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Farmasi fikk en baristamaskin, som ga økt omsetning og bruk. Studentkantinene - Alle kantinene begynte med søppelsortering i 2008 i samarbeid med UiT. - En baguettbar åpnet i Teorifagbygget, Hus 1. - Stor grillfest i forbindelse med åpningen av høstsemestret. - Prøveprosjekt med asiatisk mat i grillen. - Prosjekt hvor de ansatte fikk komme med innspill og ideer både om drift og nye muligheter for. avd. (markedsføring råvarer rutiner for behandling av mat og Nøkkeltall 2008 kjøkken kompetanseutvikling- arbeidsmiljø). - Avdelinga jobbet aktivt med å snu det dårlige resultatet fra Omsetning studentkantinene: Omsetning kantiner vgs: Omsetning catering: Antall årsverk: Resultat avdeling: Priser 2008 Landgang m/ost og skinke: Vaffel (hel plate): Middagsporsjon: 1 kopp kaffe: 1/2l. brus: 32 mill. 6,4 mill. 7 mill kr 13 kr kr 9 kr 22 kr Studentidrettshallen Kraft Studentidrettshallen Kraft inneholder klatrevegg, styrke- og kondisjonsavdeling, aerobicsal, sykkelrom og 900 m2 parkett for ulike hallaktiviteter. I tillegg har vi garderober, kafé / møterom, solarium og resepsjon. Kraft har egne instruktører som gir tilbud i alle avdelinger. Vår overordnede målsetting er å gi studentene i Tromsø et godt og rimelig treningstilbud og å utvikle tilbudet slik at studentene får størst mulig utbytte av Kraft som treningsarena. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Medlemstallene for Kraft sesongen 2008 viser ca 1920 ved utgangen av juni og ca 2050 medlemmer ved utgangen av desember. Kraft er svært fornøyd med den stigende utviklingen i medlemstallene. - I perioden til har vi registrert treninger på Kraft. I aerobicavdelingen har vi kjørt ca 18 timer pr uke. I sykkelavdelingen har vi kjørt ca 13 timer pr uke. Det har høy aktivitet også i klatre- og styrkeavdelingen. I sesongen har vi skiftet ut 2 klatreruter pr uke. Styrkeavdelingen opplevde en særlig god høst med jevn pågang av kunder har vært preget av utvikling og tilpassning av Kraft slik at vi kan gi et best mulig tilbud til studenter og våre samarbeidspartnere. I løpet av 2008 har vi gjennomført følgende utbedringer på Kraft: - Nyoppusset kondisjonsavdeling med nye 10 Nøkkeltall 2008 Antall medlemmer (ca.): Omsetning: Antall årsverk: Resultat avdeling: Priser 2008 Årskort studenter: Årskort ansatte: Årskort UNN-ansatte: Årskort andre: apparater og nytt tv- og lydsystem - Oppfriska styrkeplatået og styrkerom med lyse trivelige farger - Omtrekking av styrkeapparater - Ny, bedre og mer økonomisk belysning i hallen, klatreveggen og på styrkeplatået - Nytt styringssystem for lys, skillevegger og basketkurver - Ombygging av kafeen slik at denne også kan brukes til møter og undervisning - Påmelding til aerobic- og sykkeltimer via internett ,6 5,

11 Studentrådgivinga Studentrådgivinga skal forebygge og bidra til løsning av studenters sosiale, psykologiske og/eller praktiske problemer, slik at de kan gjennomføre sine planlagte studier. Studentrådgivinga (SR) er et tilbud til alle studenter på Universitetet i Tromsø. Tjenesten er et lavterskeltilbud og er et psykolog- og rådgivingstilbud. Studenter kan ta kontakt når studielivet eller livet generelt blir vanskelig. Tjenesten tilbyr individuelle samtaler og ulike grupper/ kurs, samt sosiale arrangement for de internasjonale studentene. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Det har vært en økning i antall studenter som bruker tjenesten - SR har holdt frist om at ventetid før første samtale er maks 14 dager. Studenter med akutt behov for hjelp har fått tilbud samme dag. - SR har hatt et bredt kurs- og gruppetilbud - SR har hatt fokus på å gjøre tjenesten mer synlig slik at studenter med behov når oss: Nøkkeltall 2008 informasjon ut til studentene og møter med studiekonsulenter ved de ulike enhetene - Samarbeid med studentorganisasjonene og UiT Ant. studenter til samtaler: Ant. konsultasjoner: Ant. deltakere kurs/grupper: Ant. årsverk: Totale driftskostnader: Kurs og gruppetilbud Sorggruppe - Selvutviklingsgruppe - Ta ordet gruppe - Eksamensgruppe - Bevegelse-og avspenningsgruppe - Prep-kurs (samlivskurs) - Krysskulturell komm. og forståelse - Kurs i depresjonsmestring - Kulturovergang ved retur til hjemlandet - Skikurs og kokekurs int. studenter mill. SiTøs administrasjon Studentsamskipnaden i Tromsøs administrasjon bistår de enkelte driftsavdelingene innenfor områdene regnskap, lønn, personal, informasjon og IKT. Administrasjonen ledes av administrerende direktør med øverste ansvar for implementering av virksomhetens strategiarbeid og arbeid for ivaretakelse av SiTøs rammebetingelser. Prioriterte oppgaver og utfordringer i På personalsiden ble det utarbeidet en personalpolitikk. I tillegg ble det jobbet med å gjøre intern informasjon tilgjengelig på intranettet. - Det ble gjennomført lønnsforhandlinger/hovedoppgjør mellom HSH og de fire fagforbundene Lederne, NTL, PARAT og Utdanningsforbundet, inkludert lokale forhandlinger. - Det ble avholdt strategiseminar med styret og lederseminar for lederne i bedriften. - På IT siden ble arbeidet med sikkerhet prioritert, og en ny back up løsning ble implementert. - Innføring av system for skanning av inngående fakturaer for enklere fordeling ut til avdelingene. - Det ble arbeidet med å implementere konsekvensene av ny lov om studentsamskipnader som trådte i kraft fra 1. august med tilhørende forskrifter. - Administrasjonen jobbet også mye med Nøkkeltall 2008 problemstillinger knyttet til driften av kantinene, blant annet kantinestruktur. - Studentsamskipnaden i Tromsø hadde i 2008 et utstrakt samarbeid med lokale festivaler og studentaktiviteter spesielt knyttet til semesterstart på våren og høsten. - Planlegging av 40 års markering i 2009 ble viet tid i slutten av året. Antall årsverk administrasjon: Antall årsverk totalt i SiTø: SiTøs totale omsetning: Fordeling av stillinger Økonom*i: Personal: Info- og IT: Toppledelse: Andre: * Inkl. boligøkonomi ,3 167,7 mill. 6 1,5 2,5 1 2,5 11

12 Helsefond & refusjoner til psykologhjelp Helsefondet er opprettet for å hjelpe studenter med store helsemessige utgifter. Studentene kan søke om støtte til delvis dekning av betalte utgifter som de har hatt i løpet av et kalenderår, til blant annet tannbehandling, briller og linser, fysioterapi, egenandeler og medisiner m.m. Støtten gis etter bestemte regler og dokumentasjon. Budsjettnedgang Helsefondutvalget er et rådgivende organ for styret i saker som vedrører helsefondets formål og retningslinjer, og behandler søknader som går ut over delegeringen til administrasjonen. Ordningen finansieres via semesteravgifta. Budsjettet for helsefondet ble redusert fra 2007 til 2008 med kr på grunn av forventet nedgang i studenttallet, i tillegg er avsetningene til 2009 redusert med kr Totalt har inntektene fra semesteravgifta vært på for Psykologrefusjoner Studenter som etter å ha blitt videreformidlet av Studentrådgivinga eller fastlege til behandling hos psykolog, kan søke om refusjon fra et eget fond. Dette fondet gjelder både privat og offentlig psykologhjelp. Budsjettet til psykologrefusjonene ble redusert fra 2007 til 2008 med kr pga nedgang i studenttallet, i tillegg er avsetningene til 2009 redusert med kr Studentrådgivinga har leid inn psykologer på timebasis som et prøveprosjekt i 2008, pga at det er vanskelig å få timer hos private psykologer. Innleide psykologer på timebasis vil videreføres i Nøkkeltall helsefondet 2008 Budsjett: Utbetalt støtte: Avsatt til 2009 Antall utbetalinger: Fordeling av støtte 2008 Tannbehandling: Briller: Fysio: Kiropraktor: Folketrygdens egenandelskort: Medisiner: Særlige tilfeller: % 21 % 6 % 6 % 14 % 3 % 5 % Nøkkeltall psykologrefusjoner 2008 Budsjett: Utbetalt støtte: Antall studenter som har hatt samtaler: 40 Folketrygdens egenandelskort 14 % Medisiner 3 % Særlige tilfeller 5 % Tannlege 45 % Kiropraktor 6 % Fysio 6 % Briller 21 % 12

13 Studenthuset Driv AS Aktivitetene i 1. og 2. etasje styres i stor grad av studentene selv og driften baserer seg på frivillig arbeidskraft fra engasjerte studenter. Driften av studenthuset er konsentrert om kafe` drift, konsert- og kulturarrangementer. 3. og 4. etasje drives som et profesjonelt kursog konferansesenter som gir studentrabatter ved studentarrangement. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Gjennomgang av stillingsinstruksene. - Totalt ble det avholdt 300 arrangement. - DrivLoftet: Utvikling av ny profil for kurs og konferanseavdelingen. - Lokaliseringen av studenthuset i framtida har vært tema på samtlige styremøter. Nåværende leiekontrakt utløper 21.juni Studenthuset Driv AS er et heleid datterselskap av Studentsamskipnaden i Tromsø. - Investering i 3 varmepumper for å redusere kraftforbruk og kostnader. Nøkkeltall Driv gjennomførte 139 konserter fordelt på 67 arrangement. Det ble solgt totalt billetter. Antall konserter: Antall frivillige: - i årsverk: Antall lønnede årsverk: Omsetning inkl. tilskudd: Resultat datterselskap: ,8 mill. 0 Akademisk Kvarter AS Akademisk Kvarter AS er et datterselskap av Studentsamskipnaden i Tromsø. Bokhandelen har hovedutsalg i UB kjelleren ved UiT og to filialer, en i MH bygget på campus UiT og en ved Avdeling for Lærerutdanning ved HiTø. Akademisk Kvarter har studiemateriell og pensumlitteratur til universitet og høgskoler som nisje, men har også et godt utvalg av skjønnlitteratur. Prioriterte oppgaver og utfordringer i drive en god studentbokhandel gjennom å ha de rette produktene på plass til rett tid. I tillegg vil vi hele tiden være på jakt nasjonalt og internasjonalt etter nye og spennende produkter som studentene i Tromsø setter pris på å finne i våre butikker. Nøkkeltall 2008 Antall årsverk: Omsetning: Resultat datterselskap: 9 25 mill

14 Resultatene til morselskapets driftsavdelinger I hele 1000 Studentboligenbarnehagenkantinenrådgivingidretten Student- Student- Student- Student- Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat I hele 1000 Studentsamskipnaden Studenthuset Driv Akademisk Kvarter Morselskapet Datterselskap Datterselskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat før skatt Skatt Resultatene til morselskapet og datterselskapene Ordinært resultat I hele 1000 Studentsamskipnaden Studenthuset Driv Akademisk Kvarter Morselskapet Datterselskap Datterselskap Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Eiendelene finansiert ved: Balansen Egenkapital Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

15 Studenthelsestasjonen: Økt tilgjengelighet i sentrum I februar 2008 flyttet Studenthelsestasjonen til Sosialmedisinsk Senter i sentrum av Tromsø for å gjøre tjenestene sine lettere tilgjengelig. Inntil da hadde helsestasjonen vært drevet som et lavterskeltilbud i Studentrådgivingas lokaler på universitetsområdet i Breivika. Reorganisering Med flyttinga kom utvidede åpningstider, fra tre timer en dag i uken til fire timer fem dager i uken. Kjønnsfordeling Menn 14 % Studenthelsestasjonen ble i tillegg reorganisert i flytteprosessen, fra å være et tilbud drevet at Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTø), til et samarbeidsprosjekt med Tromsø Kommune og Sosialmedisinsk Senter. Dette innebærer at SiTø betaler for at SMS skal drifte tjenesten. Konsultasjoner Helsepersonellet har registrert 988 konsultasjoner fra uke seks i 2008 og ut året, som hovedsakelig er utført av lege (59 prosent), mens helsesøster og sykepleier hadde 19 og 22 prosent av henvendelsene. Kvinner 86 % Det er en klar overvekt av kvinner som har benyttet seg av tilbudet, ettersom kun 14 prosent av konsultasjonene er for menn. Blant årsakene til å kontakte Studenthelsestasjonen er prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), graviditet og abort de største henvendelsesgrunnene. Her står SOI for 50 prosent av årsakene. Samtlige av de 35 prosentene som kontaktet helsestasjonen for prevensjonvar kvinner. Konsultasjonsårsaker Abort 1 % Graviditet 5 % Annet 9 % SOI 50 % Prevensjon 35 % 15

16 Fordeling av semesteravgifta 2008 Helsefond, psykologfondet og krisehjelp 9 % Studentrådgivinga 20 % Barnehagesubsidier 6 % Studentstyret, Studenttinget, medlemskontingent NSU og STL 14 % Studentidrett 11 % Studentsamfunnet 5 % Kulturscenen og Studenthuset Driv AS 13 % Studentforeninger 14 % Jusshjelpa 2 % Utropia 7 % 20% Semesteravgiftens utvikling % 10% 5% 0 StiT, Stud.- styret,m.m. Utropia Jusshjelpa Driv Helserelaterte Fond Studentidrett Studentsamfunnet Studentforeninger Studentrådgivinga Barnehagesubsidier 16

17 Aktivt arbeid med forbedringer og endringer Det ble i 2008 jobbet med mange forbedringer og endringer i Studentsamskipnaden i Tromsø. Spesielt i de 3 store avdelingene var det et sterkt endringsfokus. Det ble blant annet brukt 17,5 millioner på rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter i boligavdelinga. Kantineavdelinga De 2 siste årene har det vært gjennomført flere prosjekter i kantinene med sikte på å forbedre det økonomiske resultatet og skape en rasjonell drift med færre kantiner. I 2007 ble prosjektet På jobb som hadde som mål å redusere sykefraværet gjennomført. I 2008 har det vært jobbet med et nytt prosjekt kalt Mot nye mål. Prosjektet ble startet opp med bakgrunn i kundetilfredsundersøkelsen fra 2007 og de erfaringene man gjorde i På jobb prosjektet i Ideen i prosjektet er å involvere alle de ansatte i arbeidet med å forbedre avdelinga. Dette gjøres gjennom arbeidsgrupper sammensatt av hele personalet. Gruppene er fokusert rundt områdene marked, rutiner for behandling av mat og kjøkken, personal og kompetanseutvikling samt råvarer og logistikk. Arbeidet med Mot nye mål fortsetter i Boliger og barnehager Det har vært arbeidet med strategier og planer for oppgraderinger av Studentsamskipnadens eiendomsmasse de siste årene. I 2008 ble det brukt 17,5 millioner til rehabilitering og vedlikehold av studentboligene. Disse forbedringene ble gjennomført uten ytterligere låneopptak for Studentsamskipnaden i Tromsø. 11,6 millioner av vedlikeholdsfondets midler ble brukt til dette formålet. I tillegg har boligavdelinga har hatt fokus på kulturbygging og forbedring av studentservice, mens barnehageavdelinga har jobbet med en strategi for utvikling og endring av barnehagene med vekt på å skape en moderne, fleksibel og rimelig barnehagedrift. Boligavdelinga har fortsatt sitt arbeid med rehabilitering og vedlikehold av studentboligene og videreført prosessen vedrørende ytterligere utbygging av familieboliger på Mortensnes. Når det gjelder planer for oppgraderinger har dette for barnehagene konkret medført en beslutning om å starte utbygging og renovering av Breivika studentbarnehage. 17

18 Kontaktinformasjon Telefon: E-post: Vev:

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

Årsrapport for 2010. SiTo Årsr apport 2010 1

Årsrapport for 2010. SiTo Årsr apport 2010 1 Årsrapport for 2010 SiTo Årsr apport 2010 1 Innholdsfortegnelse Direktørens innlegg... 4 Styrets beretning....7 Organisering av virksomheten....16 Organisasjonsplan.... 17 Nøkkeltall....19 SiTo Eiendom....21

Detaljer

Årsrapport for 2011. SiTo Årsr apport 2011 1

Årsrapport for 2011. SiTo Årsr apport 2011 1 Årsrapport for 2011 SiTo Årsr apport 2011 1 2 SiTo Årsr apport 2011 Innholdsfortegnelse Direktørens innlegg... 4 Styrets beretning....7 Organisering av virksomheten....16 Organisasjonsplan.... 17 Nøkkeltall....19

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1 KAPITTEL SiTo Årsr apport 2012 1 Årsrapport for 2012 INNHOLD Direktørens innlegg...3 Styrets beretning....5 Organisering av virksomheten....12 Organisasjonsplan....13 Organisasjonskart....14 Nøkkeltall....15

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 HANDLINGSPLAN 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 3. RAMMEBETINGELSER 2 3.1. Lov om Studentsamskipnader 2 3.2. Økonomi 2 3.3. Miljø 3 3.4. Studentene 3 3.5. Institusjonene

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2014 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Administrerende direktør har ordet Gleder og utfordringer har fulgt oss i 2014. I begynnelsen av året gjennomførte

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

For studenten i Tromsø, Finnmark og på Svalbard

For studenten i Tromsø, Finnmark og på Svalbard Årsrapport 2014 For studenten i Tromsø, Finnmark og på Svalbard ved administrerende direktør Hans Petter Kvaal 1. januar 2014 fusjonerte Studentsamskipnaden i Tromsø med Studentsamskipnaden i Finnmark.

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING SAK S 58/15 VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING GENERELT Visjon, mål og budsjett for 2016 er basert på styreseminar i april 2015, sak 50/15 Innspill mål 2016, intern behandling i avdelingene

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG. Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal

ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG. Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal 2013 har vært et begivenhetsrikt og travelt år for Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTo). De største hendelsene

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012 Årsberetning 212 1 Styrets beretning 212 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008

Rapport for 3. kvartal 2008 Rapport for 3. kvartal 2008 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 3. kvartal 2008 mottatt 18 100 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Ringerike 25.11.2015

Ringerike 25.11.2015 Ringerike 25.11.2015 Kort om Studentsamskipnaden Serviceorganisasjon for høyskolestudenter 5 Campus/lokasjoner 150 ansatte 9500 tilknyttede studenter Styrt av studenter og for studenter Overskudd utvikler

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Rapport 1. halvår 2014

Rapport 1. halvår 2014 Felleskjøpet Agri SA Rapport 1. halvår 2014 Gardermoen 13. august 2014 Halvårsberetning Konsernets resultat før skatt i første halvår 2014 er 296,4 mill. kroner, noe som er 47,8 mill. kroner høyere enn

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 14. mai 09

Protokoll fra styremøtet 14. mai 09 Protokoll fra styremøtet 14. mai 09 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Vegard J. Jæger, Annette Tandberg, Andreas Adolfsen (til kl. 19.00), Tove Bull-Njaa, Gunnar Rein Olsen, Grethe Røsok,

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser US-SAK NR: 103/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: S UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR: 2004/1023 US-sak 103/2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer