Studentsamskipnaden i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentsamskipnaden i Tromsø"

Transkript

1

2 2

3 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen Kraft Studentrådgivinga SiTøs administrasjon Helsefondet og psykolog Studenthuset Driv AS Akademisk Kvarter AS Resultater: - Driftsavdelingene - Mor- og datterselskapene Balansen Studenthelsestasjonen: økt tilgjengelighet i sentrum Fordeling av semesteravgifta 2008 Aktivt arbeid med forbedringer og endringer Side 4 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Side 10 Side 10 Side 11 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 3

4 Styrets årsberetning 2008 Selskapets virksomhet Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTø) ble etablert ved kongelig resolusjon av 19. januar 1969 og virksomheten er hjemlet i lov om studentsamskipnader gjeldende fra 1. august Studentsamskipnaden er et utdanningspolitisk instrument som skal bidra til å oppfylle de mål som er satt for høyere utdanning i Norge. Sammen med utdanningsinstitusjonene skal Studentsamskipnaden skape et fullverdig utdanningstilbud og et helhetlig læringsmiljø. Dette streber vi etter ved å legge de sosiale, kulturelle og materielle vilkår tilrette for å gi studentene en trygg og effektiv studietilværelse. Selskapet driver sin hovedvirksomhet i Tromsø og morselskapet har 5 avdelinger: Studentrådgivinga inklusive prosjekt studenthelsestasjon Barnehageavdelinga som driver 5 barnehager med til sammen 330 plasser Boligavdelinga som drifter og vedlikeholder 1619 boenheter fordelt på 11 studenthjem (ett i tilknytning til UNIS Universitetssenteret på Svalbard) Studentkantinene som driver 14 kantiner og en kiosk, samt fire kantiner tilknyttet videregående skoler (to av disse i Harstad) Idrettsavdelinga med ansvar for et idrettsbygg betjener om lag 2000 ivrige treningsaktører I tillegg har vi fellesadministrasjon som betjener alle avdelinger i forhold til regnskap, lønn, personal, IKT og annen administrativ drift. Studentsamskipnaden i Tromsø har to heleide datterselskap: Bokhandelen Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS, som begge er lokalisert i Tromsø. Det er i beretningsåret avholdt 12 styremøter og 60 saker har vært til behandling. Studenttall og semesteravgift I 2008 var det registrert i gjennomsnitt studenter som betalte semesteravgift. Dette er en nedgang på 242 studenter i forhold til 2007, og en nedgang på 819 studenter i forhold til Semesteravgiften var kr 400 pr semester i 2008, og totale semesteravgiftsinntekter ble kr 6,4 mill. Disse midlene disponeres i samarbeid med studentstyret og studenttinget, som er studentenes velferdspolitiske organ ved Universitetet og Høgskolen i Tromsø. Arbeidsmiljø med mer Studentsamskipnaden i Tromsø er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). Innen HMS-arbeidet har SiTø utarbeidet tre håndbøker. Dette er systemhåndbok (Internkontrollhåndbok), sikkerhetshåndbok (Bla Krise/Beredskap og risiko) og helsehåndbok (Bla inkluderende arbeidsliv). Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende. Turnover i 2008 var på 13 %. Sykefraværet (eget fravær) for hele virksomheten var 10 % / 6694 dager i 2008, mot 11,2 % / 7053 dager i Det er registrert 2 mindre alvorlige arbeidsulykker i En av kantinene har vært stengt av hovedverneombudet i to perioder pga mistanke om inneklima problemer. Kantina er nå gjenåpnet etter at nødvendige undersøkelser og tiltak er iverksatt. Det er iverksatt omfattende tiltak 4 for å forebygge sykefravær, skader og ulykker. Tiltakene innen forebygging av fravær og attføring til eget arbeid spenner fra tilrettelegging i arbeidssituasjonen og tidlig igangsetting av behandlingstiltak, til forebyggende tiltak som støtte til trening med mer. I forbindelse med oppfølging av sykemeldte og attføring er det etablert rutiner i hht avtale om inkluderende arbeidsliv. Det gjøres aktiv bruk av de virkemiddelordninger som ligger i IAordningen, bla. tilretteleggingstilskudd og involvering av NAV og bedriftshelsetjeneste i oppfølgingen av sykmeldte. Virksomheten antas å ikke forurense miljøet. Alt av avfall leveres forskriftsmessig. Det er anskaffet og tatt i bruk stoffkartotek for hele virksomheten, der blant annet risikovurdering, strengere krav til produkter og leverandører og erstatning av miljø og helseskadelige stoffer er iverksatt. Personal og likestilling Morselskapets ledelse består av fire kvinner og fire menn. Morselskapets styre har fem kvinnelige og tre mannlige styremedlemmer. Både styret og selskapets daglige ledelse er bevisst de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i selskapet og dets styre. Pr 31. desember var det 215 ansatte, 43 menn og 168 kvinner. Totalt 182,3 årsverk. Gjennomsnittalderen i selskapet er 43 år. Fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Vi har god egenkapital og god likviditet.

5 Årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter en tilfredsstillende beskrivelse av foretakets stilling pr årsskiftet. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til at det har inntruffet forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. Morselskapet hadde i 2008 driftsinntekter på kr 167,8 millioner mot kr 170,5 millioner i Årets resultat ble kr 2,4 millioner mot kr 8,9 millioner i Også i 2008 har vi valgt ekstra avsetning til vedlikeholdsfond på boligene med kr Dette ut fra en gjennomgang av planlagte prosjekter de neste to årene på studenthjemmene ved Prestvatnet og Øvre Breivang. Avsetningen ble foretatt fordi det ordinære vedlikeholdsfondet ikke var tilstrekkelig i forhold til nødvendige oppgraderinger og verdibevarende vedlikehold. Økonomisk oversikt for konsernet Konsernregnskapet omfatter morselskapet og de to døtrene Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS. Konsernets omsetning i 2008 var kr 208,6 millioner mot kr 211,4 millioner i Konsernets samlede årsresultat etter skatt ble kr 3,4 millioner mot kr 9,3 millioner i Studentsamskipnaden i Tromsø Vår bokhandel Akademisk Kvarter AS hadde en omsetning på kr 25 millioner og et resultat etter skatt på kr Studenthuset Driv AS hadde en omsetning på kr 16,6 millioner og gjøres opp i balanse etter et ekstraordinært tilskudd på kr Det er mottatt tilskudd fra institusjonene, semesteravgifta og Studentsamskipnaden på til sammen kr 2,7 millioner. Fremtidsutsikter Lov om studentsamskipnader har vært under revisjon og ble iverksatt fra 1.august Ved innføringen av den nye loven har Studentsamskipnadene fått strammere vilkår for forretningsmessig drift som ikke er knyttet til studentvelferd. Dette reguleres spesielt gjennom forskriftene som er utarbeidet i tillegg til loven. Våre satsingsområder fra 2008 vil bli videreført i 2009: Avklare om Studenthelsetasjonen blir et permanent tilbud Bygge flere familieboliger på Mortensnes og fortsette renovering og vedlikehold av eksisterende boligmasse Lage planer for ombygging og opprusting av de barnehagene som er nødvendige for å dekke det framtidige behovet Fortsette arbeidet med omstruktureringer og forbedringer i kantineavdelinga for å gi et bedre tilbud til studentene og sikre en økonomisk balanse i driften Avklare en evt utbygging av Studentidrettshallen Kraft Bidra i prosjektet Studentbyen Tromsø Utarbeide ny strategi for SiTø i lys av den nye institusjonen etter fusjonen mellom Universitetet og Høgskolen i Tromsø. Studentrådgivinga vil i 2009 starte inntaket av studenter til tiltaket Studier med støtte, som er et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom SiTø, Nav og UiT. I tillegg skal det arbeides for å få Studenthelsestasjonen inn som et permanent tilbud. I forbindelse med tildeling over statsbudsjettet for 2009 på kr 1 mill til Helse Nord RHF skal det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Helse 5 Nord RHF og Studentsamskipnadene i regionen vedrørende studenters psykiske helse. Studentsamskipnaden er en solid aktør på barnehagedrift i Tromsø kommune. Tiltross for utfordringer i forhold til finansieringsmodellen mener vi å ha utviklet ei solid avdeling som er blitt gode på kontinuerlig omstillingsevne. Dette kommer godt med når Tromsø kommune har omtrent full barnehagedekning og vårt fortrinn med lav studentpris utjevnes. Vi merker også økt konkurranse om det pedagogiske personalet, en utfordring vi må jobbe aktivt med. Kunnskapsdepartementet har i forbindelse med finanskrisen gitt støtte til 94 hybelenheter for utbygging av 32 familieboliger på Mortensnes. Denne utbyggingen skal starte i 2009 såfremt anbudsrunden viser at kostnadsrammen overholdes, og vi får en endelig avklaring på tomtespørsmålet. Studentkafeene har forbedret sitt økonomiske resultat med over kr 1 mill i fht 2007, selv om det fortsatt er underskudd på om lag kr Vi har fortsatt store utfordringer vedrørende vår kantinedrift. Nedgangen i antall studenter fortsetter våren 2009, men det er god økning (18,75%) i søkertallet for høsten Dette kan bidra til økt dagsomsetning, men likevel må vi fortsette vurderingen av kantinestrukturen rundt om på campus. Målsetningen må være å få fleksible utsalg som lett kan tilpasses endring i antall studenter. Sykefraværet er noe redusert, og vi arbeider med å redusere antall utsalgssteder i forhold til lønnsomhet. Medlemstallet i studentidrettshallen er stabilt på ca 2000, og den økono-

6 miske situasjonen viser et lite underskudd. I 2008 ble det registrert treninger på Kraft, som tilbyr aerobic, spinning, kondisjon/styrke, treningsveiledning klatrevegg. Totaltilbudet gjør Kraft til en attraktiv treningsarena for studentene i Tromsø, men plassmangel gjør at det er behov for utvidelse av kapasiteten. I en tid der internettsalg står for store endringer i studenters kjøpemønster møter vår bokhandel Akademisk Kvarter utfordringene med ulike strategier. Stikkord er nye produkter, lojalitetsbyggende kampanjer ovenfor kjernekundegruppen, dynamisk og nyskapende bokhandel, og fokus på bokarrangementer for nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. De økonomiske utfordringene i Studenthuset Driv fortsatt store, men det er gledelig at de for 2008 har sitt beste resultat noensinne. Og dette for andre året på rad. I en tid hvor utelivsbransjen sliter opprettholder Driv sin markedsandel. Hovedfokus framover er å jobbe videre med å Studentsamskipnaden i Tromsø få oppslutning fra en større del av studentmassen og at de store støttespillerne ser verdien av å ha en studentby med et levende studenthus. Dette er også veldig viktig i konkurransen om å få studenter til Tromsø. Samtidig må Driv ivareta de frivillige og rekruttere nok frivillige til den daglige drift. Styret i driv jobber også med den framtidige lokaliseringen til Driv. Den nåværende leiekontrakten utløper i På bakgrunn av de iverksatte tiltakene for å bedre eller opprettholde inntjeningen samt selskapets stilling for øvrig legger styret til grunn at selskapet vil ha en positiv resultatutvikling i årene framover. Opplysning om finansiell risiko Selskapets kunder er i hovedsak studenter og utdanningsinstitusjonene, og kredittrisikoen vurderes som lav. Omsetning og resultat avhenger av antall studenter som velger Tromsø som studieby. Selskapets finansielle stilling er etter styrets oppfatning god. Egenkapitalandelen er på 21,2% og selskapet har god likviditet. De likvide midlene forvaltes med vekt på langsiktighet og lav til middels risiko. Det vesentlige av selskapets langsiktige gjeld er bundet til en relativt gunstig fastrente. Fastrenteperioden utløp pr , og vil bli bundet videre. Kr var pr plassert i obligasjonsfond. Fondet var da nedskrevet til virkelig verdi, og det er ut fra regnskapsmessige prinsipper avsatt kr 4,4 mill til et påregnelig tap i Vi er en del av et massesøksmål mot Fokus Bank i 2009 vedrørende denne pengeplasseringen. Årets resultat Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr for morselskapet, og kr for konsernet. Dette foreslås overført til annen egenkapital. Fri egenkapital utgjør etter dette for morselskapet kr og for konsernet kr Tromsø 20. mai 2009 Tom Erik Forså Styreleder Ingrid Bergslid Salvesen styremedlem Håvard Gram Nestleder Kristin Solberg styremedlem Martin Andreassen styremedlem Loni Berntsen styremedlem Eli M. Pedersen styremedlem Irene Kvello styremedlem Vibeké Larsen konst. adm. dir. Styrets sammensetning 2008 Representant Vararepresentant Studentene ved Universitetet i Tromsø (1) Marcel Kokou Agbeko Ayivi Tarjei Breivoll Studentene ved Universitetet i Tromsø (2) Studentene ved Høgskolen i Tromsø Cecilie Myrseth til 30/6-08 Tom Erik Forså fra 1/7-08 Carl Henrik Myhre Martin Osima til 30/6-08 Anja Bjørsvik fra 1/7-08 Malin Påve Solberg til 1/10-08 Sondre Pedersen fra 2/10-08 Høgskolen i Tromsø Eli M. Pedersen Kai Mathisen Universitetet i Tromsø (1) Ingrid Bergslid Salvesen Atle Engebregtsen Universitetet i Tromsø (2) Kristin Solberg Magne Arve Flaten Ansatte ved Studentsamskipnaden i Tromsø (1) Loni Berntsen Leikny Edvardsen Ansatte ved Studentsamskipnaden i Tromsø (2) Irene Kvello Liv-Hanne Wist 6

7 Organisering av virksomheten Administrerende direktør: Ben Schei Konst fra 26/11-08: Vibeké Larsen Stab: Økonomisjef: Vibeké Larsen Personalsjef: Ole Lundvang Info- og IKT-sjef: Geir Jarle Voldmo Driftsavdelingene ledet av: Studentboligene: Guri Nilsen Studentkaféene: Svein Johansen Studentbarnehagene: Kjerstin Carlson Studentrådgivinga: Eline Stenseth Studentidretten: Bjørn Olav Brækkan Datterselskapene ledet av: Akademisk Kvarter: Ståle Åbotsvik Fra 1/5-08: Truls Iversen Studenthuset Driv AS: Morten Markussen Organisasjonsplan Styret (generalforsamling) 2 studenter fra UiT 1 student fra HiTø 2 representanter for UiT 1 representant for HiTø 2 SiTø-ansatte Akademisk Kvarter Daglig leder Kulturscenen og Studenthuset Driv Daglig leder Administrerende direktør Administrasjonen Økonomiavdeling (økonomisjef) Personalavdeling (personalsjef) Info- og IKT-avdeling (Info- og IKT-sjef) Kontor/Arkiv Helsefond/refusjon Studentboligene Boligsjef Studentrådgivinga Avdelingssjef Studentkafeene Kantinesjef Studentidretten Idrettssjef Studentbarnehagene Barnehagesjef Nøkkeltall Omsetning (uten datterselskap, i mill.) 2,3 8,7 18,2 35,9 55,9 83,2 109,7 153,9 167,7 Antall ansatte Antall tilknyttede studenter Antall boenheter totalt Antall barnehageplasser (1/ ) Antall spisesteder

8 2008 har vært et driftsår med fortsatt fokus på tilpasning og omstrukturering av driften. Nedgangen i studenttallet fortsatte og stiller krav til omstillinger samtidig som vi skal arbeide for å utvikle vårt tjenestetilbud til studentene. I tillegg fikk vi en ny Lov om Studentsamskipnader gjeldende fra 1. august 2008 og ny forskrift om studentsamskipnader fastsatt 22. juli 2008, med endringer av 10. desember Disse stiller strammere vilkår for forretningsmessig drift som ikke er knyttet til studentvelferd, og er en god presisering på hvem våre tjenester primært er til for. Studenthelsestasjonen er en del av Studentsamskipnadens velferdstilbud. Ved oppstarten i 2006 var dette samlokalisert med Studentrådgivinga, men fra ble Studenthelsestasjonen flyttet til Sosialmedisinsk senter ved Tromsø kommune. Målsetningen er at tilbudet skal være lett tilgjengelig for studentene i Tromsø, og ved flyttingen mener vi å ha oppnådd dette. På slutten av 2008 startet vi et samarbeidsprosjekt med Nav og UiT om tiltaket Studier med støtte. Dette er en pågående prosjekt i andre studentbyer, og vi ønsket å få et slikt tilbud til studentene i Tromsø. Tiltaket skal gå over en 3 års periode og skal bidra til at flere studenter med psykiske problemer av ulik art kan fullføre sine studier. Organisatorisk er prosjektet lagt inn under Studentrådgivinga. Studentbarnehagene har i 2008 hatt et normalår med 5 barnehager i ordinær drift. Det har vært arbeidet med strategi for videre utvikling og endring av barnehageavdelinga. Et av de større tiltakene som er vedtatt er å starte utbygging og renovering Direktørens oppsummering av Breivika studentbarnehage, og dette arbeidet vil bli gjennomført i Boligavdelinga har i 2008 videreført arbeidet med rehabilitering og vedlikehold av studentboligene, i tråd med styrets vedtak. Verdibevarende vedlikehold er vektlagt, sammen med tiltak som bedrer studentenes trivsel og møter deres behov. Vi har f eks bygget om en del hybler til små leiligheter. Mange studenter er voksne og har behov for bolig med bedre plass og eget kjøkken/bad. Det er også foretatt store oppussinger på felleskjøkken/-bad. Undersøkelser viser at standard på disse rommene betyr mye for studentenes trivsel. Vi har også i 2008 videreført prosessen vedrørende ytterligere utbygging av familieboliger på Mortensnes. Vi har hatt 24 tilsagn stående og søkte om utvidelse til 94 tilsagn for å bygge til sammen 32 nye familieboliger. I den forbindelse startet vi høsten 2008 en dialog med Tromsø kommune i forhold til avklaring av tomtespørsmål i denne konkrete saken, samt ønske om en plan for et framtidig samarbeid på området. 8 Studentkantinene har også i 2008 jobbet aktivt med omstruktureringer og forbedringer. Styret har behandlet saker om studentkantinene og gitt flere forslag til tiltak. Studentstyret har også lagt fram en rapport vedrørende evaluering av Studentsamskipnadens kantinedrift. Det var gledelig at underskuddet fra 2007 ble redusert med kr 1 mill. Et underskudd på kr for 2008 viser likevel at det fortsatt er en jobb å gjøre for å komme i økonomisk balanse på kantinene. I 2008 har vi drevet følgende kantiner med egen avtale for underskuddsdekning; Tromsø Museum (100%), Naturfagbygget og realfagbygget (50% begge steder). Studentkantinene er den av våre avdelinger som daglig er i kontakt med flest av våre kunder, et faktum som vi må være veldig bevisste. Samtidig berøres også denne avdelinga mest økonomisk når det er nedgang i antall studenter på campus. Styret har tidligere vedtatt å se på en utbygging av Studentidrettshallen Kraft. I den forbindelse har vi i 2008 gitt innspill til revisjon av komunedelplan for idrett og friluftsliv. Ytterligere arbeid med prosjektet er satt på vent i forhold til avklaringer omutbyggingsstrategi og finansiering. Begge våre datterselskaper Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS har hatt et godt driftsår. Bokhandelen viser en god resultatforbedring og Studenthuset har sitt beste driftsår for 2 år på rad, selv om resultatet er marginalt. Studentsamskipnaden var inne i en arbeidsrettsak som ble avsluttet i Rettsavgjørelsen slår fast at Studentsamskipnaden har vunnet saken fullt ut, og har krav på full erstatning for sine saksomkostninger. 26. november 2008 mottok vi det triste budskapet om at vår direktør Ben Schei var gått bort. Ben var Studentsamskipnadens direktør i 4 år, og hadde også vært styremedlem over en lengre periode. I tillegg hadde han lang og bred erfaring fra undervisningssektoren, og var en stor ressursperson for Studentsamskipnaden. Vi vil takke for den jobben han gjorde som direktør for Studentsamskipnaden i Tromsø. Konst. adm. dir.

9 Studentboligene Studentsamskipnaden i Tromsø eier og drifter 1477 boliger i Tromsø og 142 boliger i Longyearbyen. Boligavdelinga leier ut hybler, små leiligheter og 3-roms familieleiligheter til studenter og elever i videregående skole. I tillegg til driftsansvaret for studentboligene, har avdelinga ansvaret for vedlikehold av Studentsamskipnadens barnehager. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Boligavdelinga har jobbet med intern kulturbygging der studentenes behov har vært i fokus. - Avdelinga har gjennomført en rutinegjennomgang med tanke på å yte bedre studentservice. - Ved flere av studentboligprosjektene har det vært gjennomført Nøkkeltall 2008 Belegg: Leieinntekter boenheter: Antall årsverk: Resultat avdeling: omfattende renoveringsarbeid både utvendig og innvendig. - Det har vært arbeidet med å forberede byggestart av familieboliger på Mortensnes. Antall boenheter og priser Hybler: 1-roms leiligheter: 2-roms leiligheter: 3-roms leiligheter: Totalt antall boenheter: *Inkluderer Svalbard 91,2 % 58,1 mill mill * Studentbarnehagene Studentsamskipnaden i Tromsø driver 5 studentbarnehager med plasser for studenter i Tromsø og for ansatte ved UiT og SiTø. En avdeling ved Gimle studentbarnehage er forbeholdt barn av samiske foreldre. Prioriterte oppgaver og utfordringer i 2008 Studentbarnehagene kunne tilby plass til alle studentbarn som søkte plass ved hovedopptaket i De øvrige gruppene hadde ventelister gjennom hele barnehageåret ble året der studentbarnehagene endelig kom i økonomisk balanse etter å ha jobbet med dette over flere år. Vi har gjennomført flere omorganiseringsprosjekter for å sette ned utgiftene og øke inntektene våre. - Barnehagene har jobbet mot Tromsø kommune og de sentrale myndighetene for å få en mer forutsigbar og rettferdig tilskuddsordning. Dette har ført til at alle studenter har fått et tilskudd på 180 kr fra Kunnskapsde- Nøkkeltall 2008* Antall studentplasser: Ant. plasser UiT/SiTø-ansatte: Totalt antall barn: Resultat avdeling: Priser 2008** Studenter, hel plass: Ansatte, hel plass: * Per 1/12-08 ** Inkl. kost partementet. Kommunene økte også sitt tilskudd. - En strategi for utvikling og endring av barnehagene med vekt på å skape moderne, fleksibel og rimelig barnehagedrift ble fastsatt

10 Studentsamskipnaden i Tromsø driver 15 studentkantiner ved UiT og HiTø, samt fire kantiner for Troms fylkeskommune ved videregående skoler i Tromsø og Harstad. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Farmasi fikk en baristamaskin, som ga økt omsetning og bruk. Studentkantinene - Alle kantinene begynte med søppelsortering i 2008 i samarbeid med UiT. - En baguettbar åpnet i Teorifagbygget, Hus 1. - Stor grillfest i forbindelse med åpningen av høstsemestret. - Prøveprosjekt med asiatisk mat i grillen. - Prosjekt hvor de ansatte fikk komme med innspill og ideer både om drift og nye muligheter for. avd. (markedsføring råvarer rutiner for behandling av mat og Nøkkeltall 2008 kjøkken kompetanseutvikling- arbeidsmiljø). - Avdelinga jobbet aktivt med å snu det dårlige resultatet fra Omsetning studentkantinene: Omsetning kantiner vgs: Omsetning catering: Antall årsverk: Resultat avdeling: Priser 2008 Landgang m/ost og skinke: Vaffel (hel plate): Middagsporsjon: 1 kopp kaffe: 1/2l. brus: 32 mill. 6,4 mill. 7 mill kr 13 kr kr 9 kr 22 kr Studentidrettshallen Kraft Studentidrettshallen Kraft inneholder klatrevegg, styrke- og kondisjonsavdeling, aerobicsal, sykkelrom og 900 m2 parkett for ulike hallaktiviteter. I tillegg har vi garderober, kafé / møterom, solarium og resepsjon. Kraft har egne instruktører som gir tilbud i alle avdelinger. Vår overordnede målsetting er å gi studentene i Tromsø et godt og rimelig treningstilbud og å utvikle tilbudet slik at studentene får størst mulig utbytte av Kraft som treningsarena. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Medlemstallene for Kraft sesongen 2008 viser ca 1920 ved utgangen av juni og ca 2050 medlemmer ved utgangen av desember. Kraft er svært fornøyd med den stigende utviklingen i medlemstallene. - I perioden til har vi registrert treninger på Kraft. I aerobicavdelingen har vi kjørt ca 18 timer pr uke. I sykkelavdelingen har vi kjørt ca 13 timer pr uke. Det har høy aktivitet også i klatre- og styrkeavdelingen. I sesongen har vi skiftet ut 2 klatreruter pr uke. Styrkeavdelingen opplevde en særlig god høst med jevn pågang av kunder har vært preget av utvikling og tilpassning av Kraft slik at vi kan gi et best mulig tilbud til studenter og våre samarbeidspartnere. I løpet av 2008 har vi gjennomført følgende utbedringer på Kraft: - Nyoppusset kondisjonsavdeling med nye 10 Nøkkeltall 2008 Antall medlemmer (ca.): Omsetning: Antall årsverk: Resultat avdeling: Priser 2008 Årskort studenter: Årskort ansatte: Årskort UNN-ansatte: Årskort andre: apparater og nytt tv- og lydsystem - Oppfriska styrkeplatået og styrkerom med lyse trivelige farger - Omtrekking av styrkeapparater - Ny, bedre og mer økonomisk belysning i hallen, klatreveggen og på styrkeplatået - Nytt styringssystem for lys, skillevegger og basketkurver - Ombygging av kafeen slik at denne også kan brukes til møter og undervisning - Påmelding til aerobic- og sykkeltimer via internett ,6 5,

11 Studentrådgivinga Studentrådgivinga skal forebygge og bidra til løsning av studenters sosiale, psykologiske og/eller praktiske problemer, slik at de kan gjennomføre sine planlagte studier. Studentrådgivinga (SR) er et tilbud til alle studenter på Universitetet i Tromsø. Tjenesten er et lavterskeltilbud og er et psykolog- og rådgivingstilbud. Studenter kan ta kontakt når studielivet eller livet generelt blir vanskelig. Tjenesten tilbyr individuelle samtaler og ulike grupper/ kurs, samt sosiale arrangement for de internasjonale studentene. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Det har vært en økning i antall studenter som bruker tjenesten - SR har holdt frist om at ventetid før første samtale er maks 14 dager. Studenter med akutt behov for hjelp har fått tilbud samme dag. - SR har hatt et bredt kurs- og gruppetilbud - SR har hatt fokus på å gjøre tjenesten mer synlig slik at studenter med behov når oss: Nøkkeltall 2008 informasjon ut til studentene og møter med studiekonsulenter ved de ulike enhetene - Samarbeid med studentorganisasjonene og UiT Ant. studenter til samtaler: Ant. konsultasjoner: Ant. deltakere kurs/grupper: Ant. årsverk: Totale driftskostnader: Kurs og gruppetilbud Sorggruppe - Selvutviklingsgruppe - Ta ordet gruppe - Eksamensgruppe - Bevegelse-og avspenningsgruppe - Prep-kurs (samlivskurs) - Krysskulturell komm. og forståelse - Kurs i depresjonsmestring - Kulturovergang ved retur til hjemlandet - Skikurs og kokekurs int. studenter mill. SiTøs administrasjon Studentsamskipnaden i Tromsøs administrasjon bistår de enkelte driftsavdelingene innenfor områdene regnskap, lønn, personal, informasjon og IKT. Administrasjonen ledes av administrerende direktør med øverste ansvar for implementering av virksomhetens strategiarbeid og arbeid for ivaretakelse av SiTøs rammebetingelser. Prioriterte oppgaver og utfordringer i På personalsiden ble det utarbeidet en personalpolitikk. I tillegg ble det jobbet med å gjøre intern informasjon tilgjengelig på intranettet. - Det ble gjennomført lønnsforhandlinger/hovedoppgjør mellom HSH og de fire fagforbundene Lederne, NTL, PARAT og Utdanningsforbundet, inkludert lokale forhandlinger. - Det ble avholdt strategiseminar med styret og lederseminar for lederne i bedriften. - På IT siden ble arbeidet med sikkerhet prioritert, og en ny back up løsning ble implementert. - Innføring av system for skanning av inngående fakturaer for enklere fordeling ut til avdelingene. - Det ble arbeidet med å implementere konsekvensene av ny lov om studentsamskipnader som trådte i kraft fra 1. august med tilhørende forskrifter. - Administrasjonen jobbet også mye med Nøkkeltall 2008 problemstillinger knyttet til driften av kantinene, blant annet kantinestruktur. - Studentsamskipnaden i Tromsø hadde i 2008 et utstrakt samarbeid med lokale festivaler og studentaktiviteter spesielt knyttet til semesterstart på våren og høsten. - Planlegging av 40 års markering i 2009 ble viet tid i slutten av året. Antall årsverk administrasjon: Antall årsverk totalt i SiTø: SiTøs totale omsetning: Fordeling av stillinger Økonom*i: Personal: Info- og IT: Toppledelse: Andre: * Inkl. boligøkonomi ,3 167,7 mill. 6 1,5 2,5 1 2,5 11

12 Helsefond & refusjoner til psykologhjelp Helsefondet er opprettet for å hjelpe studenter med store helsemessige utgifter. Studentene kan søke om støtte til delvis dekning av betalte utgifter som de har hatt i løpet av et kalenderår, til blant annet tannbehandling, briller og linser, fysioterapi, egenandeler og medisiner m.m. Støtten gis etter bestemte regler og dokumentasjon. Budsjettnedgang Helsefondutvalget er et rådgivende organ for styret i saker som vedrører helsefondets formål og retningslinjer, og behandler søknader som går ut over delegeringen til administrasjonen. Ordningen finansieres via semesteravgifta. Budsjettet for helsefondet ble redusert fra 2007 til 2008 med kr på grunn av forventet nedgang i studenttallet, i tillegg er avsetningene til 2009 redusert med kr Totalt har inntektene fra semesteravgifta vært på for Psykologrefusjoner Studenter som etter å ha blitt videreformidlet av Studentrådgivinga eller fastlege til behandling hos psykolog, kan søke om refusjon fra et eget fond. Dette fondet gjelder både privat og offentlig psykologhjelp. Budsjettet til psykologrefusjonene ble redusert fra 2007 til 2008 med kr pga nedgang i studenttallet, i tillegg er avsetningene til 2009 redusert med kr Studentrådgivinga har leid inn psykologer på timebasis som et prøveprosjekt i 2008, pga at det er vanskelig å få timer hos private psykologer. Innleide psykologer på timebasis vil videreføres i Nøkkeltall helsefondet 2008 Budsjett: Utbetalt støtte: Avsatt til 2009 Antall utbetalinger: Fordeling av støtte 2008 Tannbehandling: Briller: Fysio: Kiropraktor: Folketrygdens egenandelskort: Medisiner: Særlige tilfeller: % 21 % 6 % 6 % 14 % 3 % 5 % Nøkkeltall psykologrefusjoner 2008 Budsjett: Utbetalt støtte: Antall studenter som har hatt samtaler: 40 Folketrygdens egenandelskort 14 % Medisiner 3 % Særlige tilfeller 5 % Tannlege 45 % Kiropraktor 6 % Fysio 6 % Briller 21 % 12

13 Studenthuset Driv AS Aktivitetene i 1. og 2. etasje styres i stor grad av studentene selv og driften baserer seg på frivillig arbeidskraft fra engasjerte studenter. Driften av studenthuset er konsentrert om kafe` drift, konsert- og kulturarrangementer. 3. og 4. etasje drives som et profesjonelt kursog konferansesenter som gir studentrabatter ved studentarrangement. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Gjennomgang av stillingsinstruksene. - Totalt ble det avholdt 300 arrangement. - DrivLoftet: Utvikling av ny profil for kurs og konferanseavdelingen. - Lokaliseringen av studenthuset i framtida har vært tema på samtlige styremøter. Nåværende leiekontrakt utløper 21.juni Studenthuset Driv AS er et heleid datterselskap av Studentsamskipnaden i Tromsø. - Investering i 3 varmepumper for å redusere kraftforbruk og kostnader. Nøkkeltall Driv gjennomførte 139 konserter fordelt på 67 arrangement. Det ble solgt totalt billetter. Antall konserter: Antall frivillige: - i årsverk: Antall lønnede årsverk: Omsetning inkl. tilskudd: Resultat datterselskap: ,8 mill. 0 Akademisk Kvarter AS Akademisk Kvarter AS er et datterselskap av Studentsamskipnaden i Tromsø. Bokhandelen har hovedutsalg i UB kjelleren ved UiT og to filialer, en i MH bygget på campus UiT og en ved Avdeling for Lærerutdanning ved HiTø. Akademisk Kvarter har studiemateriell og pensumlitteratur til universitet og høgskoler som nisje, men har også et godt utvalg av skjønnlitteratur. Prioriterte oppgaver og utfordringer i drive en god studentbokhandel gjennom å ha de rette produktene på plass til rett tid. I tillegg vil vi hele tiden være på jakt nasjonalt og internasjonalt etter nye og spennende produkter som studentene i Tromsø setter pris på å finne i våre butikker. Nøkkeltall 2008 Antall årsverk: Omsetning: Resultat datterselskap: 9 25 mill

14 Resultatene til morselskapets driftsavdelinger I hele 1000 Studentboligenbarnehagenkantinenrådgivingidretten Student- Student- Student- Student- Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat I hele 1000 Studentsamskipnaden Studenthuset Driv Akademisk Kvarter Morselskapet Datterselskap Datterselskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat før skatt Skatt Resultatene til morselskapet og datterselskapene Ordinært resultat I hele 1000 Studentsamskipnaden Studenthuset Driv Akademisk Kvarter Morselskapet Datterselskap Datterselskap Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Eiendelene finansiert ved: Balansen Egenkapital Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

15 Studenthelsestasjonen: Økt tilgjengelighet i sentrum I februar 2008 flyttet Studenthelsestasjonen til Sosialmedisinsk Senter i sentrum av Tromsø for å gjøre tjenestene sine lettere tilgjengelig. Inntil da hadde helsestasjonen vært drevet som et lavterskeltilbud i Studentrådgivingas lokaler på universitetsområdet i Breivika. Reorganisering Med flyttinga kom utvidede åpningstider, fra tre timer en dag i uken til fire timer fem dager i uken. Kjønnsfordeling Menn 14 % Studenthelsestasjonen ble i tillegg reorganisert i flytteprosessen, fra å være et tilbud drevet at Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTø), til et samarbeidsprosjekt med Tromsø Kommune og Sosialmedisinsk Senter. Dette innebærer at SiTø betaler for at SMS skal drifte tjenesten. Konsultasjoner Helsepersonellet har registrert 988 konsultasjoner fra uke seks i 2008 og ut året, som hovedsakelig er utført av lege (59 prosent), mens helsesøster og sykepleier hadde 19 og 22 prosent av henvendelsene. Kvinner 86 % Det er en klar overvekt av kvinner som har benyttet seg av tilbudet, ettersom kun 14 prosent av konsultasjonene er for menn. Blant årsakene til å kontakte Studenthelsestasjonen er prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), graviditet og abort de største henvendelsesgrunnene. Her står SOI for 50 prosent av årsakene. Samtlige av de 35 prosentene som kontaktet helsestasjonen for prevensjonvar kvinner. Konsultasjonsårsaker Abort 1 % Graviditet 5 % Annet 9 % SOI 50 % Prevensjon 35 % 15

16 Fordeling av semesteravgifta 2008 Helsefond, psykologfondet og krisehjelp 9 % Studentrådgivinga 20 % Barnehagesubsidier 6 % Studentstyret, Studenttinget, medlemskontingent NSU og STL 14 % Studentidrett 11 % Studentsamfunnet 5 % Kulturscenen og Studenthuset Driv AS 13 % Studentforeninger 14 % Jusshjelpa 2 % Utropia 7 % 20% Semesteravgiftens utvikling % 10% 5% 0 StiT, Stud.- styret,m.m. Utropia Jusshjelpa Driv Helserelaterte Fond Studentidrett Studentsamfunnet Studentforeninger Studentrådgivinga Barnehagesubsidier 16

17 Aktivt arbeid med forbedringer og endringer Det ble i 2008 jobbet med mange forbedringer og endringer i Studentsamskipnaden i Tromsø. Spesielt i de 3 store avdelingene var det et sterkt endringsfokus. Det ble blant annet brukt 17,5 millioner på rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter i boligavdelinga. Kantineavdelinga De 2 siste årene har det vært gjennomført flere prosjekter i kantinene med sikte på å forbedre det økonomiske resultatet og skape en rasjonell drift med færre kantiner. I 2007 ble prosjektet På jobb som hadde som mål å redusere sykefraværet gjennomført. I 2008 har det vært jobbet med et nytt prosjekt kalt Mot nye mål. Prosjektet ble startet opp med bakgrunn i kundetilfredsundersøkelsen fra 2007 og de erfaringene man gjorde i På jobb prosjektet i Ideen i prosjektet er å involvere alle de ansatte i arbeidet med å forbedre avdelinga. Dette gjøres gjennom arbeidsgrupper sammensatt av hele personalet. Gruppene er fokusert rundt områdene marked, rutiner for behandling av mat og kjøkken, personal og kompetanseutvikling samt råvarer og logistikk. Arbeidet med Mot nye mål fortsetter i Boliger og barnehager Det har vært arbeidet med strategier og planer for oppgraderinger av Studentsamskipnadens eiendomsmasse de siste årene. I 2008 ble det brukt 17,5 millioner til rehabilitering og vedlikehold av studentboligene. Disse forbedringene ble gjennomført uten ytterligere låneopptak for Studentsamskipnaden i Tromsø. 11,6 millioner av vedlikeholdsfondets midler ble brukt til dette formålet. I tillegg har boligavdelinga har hatt fokus på kulturbygging og forbedring av studentservice, mens barnehageavdelinga har jobbet med en strategi for utvikling og endring av barnehagene med vekt på å skape en moderne, fleksibel og rimelig barnehagedrift. Boligavdelinga har fortsatt sitt arbeid med rehabilitering og vedlikehold av studentboligene og videreført prosessen vedrørende ytterligere utbygging av familieboliger på Mortensnes. Når det gjelder planer for oppgraderinger har dette for barnehagene konkret medført en beslutning om å starte utbygging og renovering av Breivika studentbarnehage. 17

18 Kontaktinformasjon Telefon: E-post: Vev:

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

Årsrapport for 2010. SiTo Årsr apport 2010 1

Årsrapport for 2010. SiTo Årsr apport 2010 1 Årsrapport for 2010 SiTo Årsr apport 2010 1 Innholdsfortegnelse Direktørens innlegg... 4 Styrets beretning....7 Organisering av virksomheten....16 Organisasjonsplan.... 17 Nøkkeltall....19 SiTo Eiendom....21

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport for 2011. SiTo Årsr apport 2011 1

Årsrapport for 2011. SiTo Årsr apport 2011 1 Årsrapport for 2011 SiTo Årsr apport 2011 1 2 SiTo Årsr apport 2011 Innholdsfortegnelse Direktørens innlegg... 4 Styrets beretning....7 Organisering av virksomheten....16 Organisasjonsplan.... 17 Nøkkeltall....19

Detaljer

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1 KAPITTEL SiTo Årsr apport 2012 1 Årsrapport for 2012 INNHOLD Direktørens innlegg...3 Styrets beretning....5 Organisering av virksomheten....12 Organisasjonsplan....13 Organisasjonskart....14 Nøkkeltall....15

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 HANDLINGSPLAN 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 3. RAMMEBETINGELSER 2 3.1. Lov om Studentsamskipnader 2 3.2. Økonomi 2 3.3. Miljø 3 3.4. Studentene 3 3.5. Institusjonene

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2014 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Administrerende direktør har ordet Gleder og utfordringer har fulgt oss i 2014. I begynnelsen av året gjennomførte

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

For studenten i Tromsø, Finnmark og på Svalbard

For studenten i Tromsø, Finnmark og på Svalbard Årsrapport 2014 For studenten i Tromsø, Finnmark og på Svalbard ved administrerende direktør Hans Petter Kvaal 1. januar 2014 fusjonerte Studentsamskipnaden i Tromsø med Studentsamskipnaden i Finnmark.

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS HALVÅRSRAPPORT 2017 BLACK SEA PROPERTY AS REGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP - PERIODEREGNSKAP PR 30. JUNI 2017 - BALANSE PR 30. JUNI 2017 Side 1 Halvårsberetning 2017 Black Sea Property AS Adresse: Sagveien

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 15/2086-27.04.2015 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Vi viser til økonomiseminaret på Gardermoen 27. november 2014 og de påfølgende innspillene fra

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 12. desember 2015 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.15 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2014 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING SAK S 58/15 VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING GENERELT Visjon, mål og budsjett for 2016 er basert på styreseminar i april 2015, sak 50/15 Innspill mål 2016, intern behandling i avdelingene

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG. Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal

ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG. Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal 2013 har vært et begivenhetsrikt og travelt år for Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTo). De største hendelsene

Detaljer

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016.

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 16/3131-08.03.2016 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Departementet ber om at studentsamskipnadene

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 Periode: Q2 2016 Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Virksomhetens art og hvor den drives er holdingselskap for den samlede virksomheten Loomis

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak XX/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Hovedpunkter i kvartalet

Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer