KAPITTEL. SiTo Årsr apport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1"

Transkript

1 KAPITTEL SiTo Årsr apport Årsrapport for 2012

2 INNHOLD Direktørens innlegg...3 Styrets beretning....5 Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Organisasjonskart Nøkkeltall SiTo Eiendom SiTo Tjeneste...19 SiTo Forretning Resultater og Balansen Fordeling av semesteravgift... 33

3 DIREKTØRENS INNLEGG SiTo Årsr apport Travelt år og mange prosjekter under utvikling hans petter kvaal Foto: SiTo

4 DIREKTØRENS INNLEGG SiTo Årsr apport har vært et travelt år for Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTo). Mange prosjekter har vært under utvikling i bedriftens regi. Disse strekker seg fra prosjektering av studentboliger i Tromsø og på Svalbard, prosjektering av nytt idrettsbygg og nytt studenthus. I 2012 ble arbeidet med å etablere et samarbeid for bokhandelen Akademisk Kvarter AS sluttført, og et strategisk samarbeid med Akademika AS ble innledet. SiTo deltok i arbeidet med å utarbeide en vertskommune rapport som Tromsø kommune tok initiativ til, der samarbeidet om videreutviklingen av studentvelferden og utdanningsbyen ble nedfelt. I tillegg har flere områder av driften vært viet oppmerksomhet internt og ført til omlegginger. Driften av IT-tjenester ble satt bort til Universitetet i Tromsø, Studentkafeene etablerte Bazinga og et nytt bakeri i Teorifagbygget, og det ble satt i gang en prosess for å se på arbeidsrutinene i stab. En forutsetning for utvikling av studentvelferden er at studentens ønsker og behov blir hørt. Det er den eneste måten vi kan utvikle et godt velferdstilbud. Samarbeid om midlertidige studentboliger For å avhjelpe det akutte boligbehovet og hindre at studenter måtte avbryte studiene og reise hjem, ble det ved semesterstart høsten 2012 besluttet å etablere midlertidige studentboliger. Med stor samarbeidsvilje og innsats fra UiT og Tromsø kommune ble tre brakkerigger med til sammen 176 hybler oppført i rekordfart. Prosessene med prosjektering og regulering av eiendommene på Isrenna (Gimle) og i Dramsvegen til bygging av nye studentboliger ble påbegynt i Samtidig ble tomtespørsmål avklart for bygging av nye studentboliger på Svalbard og reguleringsprosessen for disse ble avsluttet. Studenthuset Driv Det har vært lagt ned mye arbeid i å etablere et nytt studenthus i sentrum. Et mål i prosjektet er å skape større studentengasjement og et levende studentsamfunn. Det er derfor satt i gang prosesser for å engasjere blant annet Studentsamfunnet i planarbeidet, og det har vært jobbet mye med planløsningen for de nye lokalene i Mack-kvartalet. Studentparlamentet har vedtatt å øke semesteravgifta med 70 kroner for på denne måten å bidra til finansieringen av nye Driv. Den resterende finansieringen sikres med bidrag fra UiT, SiTo og Troms fylkeskommune. Kraft II Treningskapasiteten til Studentidrettssenteret Kraft har de siste årene vært sprengt. Plantegninger for Kraft II ble ferdige i 2012 og de idrettsfunksjonelle sidene av det nye anlegget ble godkjent av Kulturdepartementet i desember. I tillegg ble det sendt en søknad om tippemidler til Tromsø kommune. Akademisk Kvarter Arbeidet med å finne en strategisk samarbeidspartner for bokhandelen Akademisk Kvarter har trukket ut i tid. Det var derfor godt å få satt et punktum for denne prosessen i 2012 da SiTo solgte 50 % av aksjene i Akademisk Kvarter til Akademika. SiTo og Akademika eier nå 50 % hver i Akademisk Kvarter, og med valget av Akademika på eiersiden, har vi nå fått på plass et strategisk samarbeid for framtida. Interne prosesser Våren 2012 gjennomførte TNS Gallup en personalundersøkelse for SiTo. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge medarbeidertilfredsheten blant ansatte i SiTo. Samlet var 95 % av de ansatte fornøyde med jobben sin i SiTo. Resultatet ble presentert for de ansatte på personaldagen, som også hadde et sosialt arrangement hos Tromsø Villmarkssenter på Kvaløya. En forutsetning for utvikling av studentvelferden er at studentens ønsker og behov blir hørt. Det er den eneste måten vi kan utvikle et godt velferdstilbud. Dette blir om mulig enda viktigere om en fusjon mellom Studentsamskipnaden i Finnmark og Studentsamskipnaden i Tromsø blir en realitet i nærmeste fremtid.

5 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport STYRETS ÅRSBERETNING 2012 SELSKAPETS VIRKSOMHET Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTo) ble etablert ved kongelig resolusjon av 19. januar 1969 og virksomheten er hjemlet i lov om studentsamskipnader gjeldende fra 1. august 2008, med endringer i Studentsamskipnaden er et utdanningspolitisk instrument som skal bidra til å oppfylle de mål som er satt for høyere utdanning i Norge. Sammen med utdanningsinstitusjonen skal Studentsamskipnaden skape et fullverdig utdanningstilbud og et helhetlig læringsmiljø. Dette etterstrebes ved å legge de sosiale, kulturelle og materielle vilkår til rette for å gi studentene en trygg og effektiv studietilværelse.

6 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport Konsernet driver sin hovedvirksomhet i Tromsø, og består av tre enheter med til sammen fem avdelinger og ett heleid datterselskap, Studenthuset Driv AS. Studentbokhandelen Akademisk Kvarter AS er nå et tilknyttet selskap etter at 50 % av aksjene i 2012 ble solgt til Akademika AS. Staben betjener alle avdelinger i forhold til regnskap, lønn, personal, IKT, markedsføring og annen administrativ drift. Det er i beretningsåret avholdt sju styremøter og 52 saker har vært til behandling. I tillegg ble det årlige styreseminaret avholdt i juni. Avdelinger Studentrådgivinga inklusive Studier med støtte (SMS) og Studenthelsestasjonen. Studentbarnehagene som driver fem barnehager med til sammen 355 plasser. Studentidretten som har 2300 medlemmer og ansvar for drift av idrettsbygg og treningssenter. Studentboligene som drifter og vedlikeholder 1824 utleieenheter fordelt på 12 studentområder, hvorav ett i tilknytning til UNIS Universitetssenteret på Svalbard. Studentkaféene som driver 11 kaféer, en kaffebar, en kiosk og en pub, samt fire kaféer tilknyttet videregående skoler, to av disse i Harstad. STUDENTTALL OG SEMESTERAVGIFT I 2012 var det registrert i gjennomsnitt studenter som betalte semesteravgift. Dette er en økning på 424 studenter i gjennomsnitt pr semester i forhold til Vårsemesteret viste studenter, mens høstsemesteret endte på registrerte studenter. Semesteravgiften var kr 400 pr semester i 2012, og totale semesteravgiftsinntekter ble i underkant av kr 7,5 mill. Semesteravgiftsmidlene disponeres i samarbeid med Studentparlamentet, som er studentenes velferdspolitiske organ ved Universitetet i Tromsø studenter nesten kr 7,5 mill

7 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport ARBEIDSMILJØ MED MER Studentsamskipnaden i Tromsø er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har utarbeidet nytt måldokument for perioden Innen HMS-arbeidet har SiTo utarbeidet tre håndbøker. Dette er systemhåndbok (Internkontrollhåndbok), sikkerhetshåndbok (Krise/ Beredskap og risiko) og helsehåndbok (Inkluderende arbeidsliv). PERSONAL OG LIKESTILLING Morselskapets ledelse har bestått av fire kvinner og en mann. Morselskapets styre hadde fire kvinnelige og fire mannlige styremedlemmer i perioden. Både styret og selskapets daglige ledelse er bevisst de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i selskapet og dets styre. Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende. Turnover i 2012 var på 6,7 %. Sykefraværet (eget fravær) for hele virksomheten var 12,2 % i 2012, mot 11,2 % i Det er ikke registrert arbeidsulykker i Det jobbes aktivt med forebygging og oppfølging av sykefravær. Tiltakene innen forebygging av fravær, spenner fra tilrettelegging i arbeidssituasjonen til forebyggende tiltak, som redusert pris på trening med mer. Virkemiddelordningene som ligger i IA-ordningen benyttes aktivt, blant annet tilretteleggingstilskudd og involvering av NAV og bedriftshelsetjeneste i oppfølgingen av sykmeldte. Virksomheten antas å ikke forurense miljøet vesentlig. Alt avfall leveres forskriftsmessig. Det er tatt i bruk stoffkartotek for hele virksomheten, der blant annet risikovurdering, strengere krav til produkter og leverandører, samt erstatning av miljø- og helseskadelige stoffer er iverksatt. Pr 31. desember var det 220 ansatte 56 menn 193 årsverk Gjennomsnittalderen i selskapet 43,5 DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. SiTo har fokus på å fremme lovens formål innenfor virksomheten. Dette gjelder blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. SiTo har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det arbeides aktivt og målrettet sammen med utdanningsinstitusjonen for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. FORTSATT DRIFT I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Selskapet har god egenkapital og god likviditet.

8 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport ÅRSREGNSKAPET Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter, en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling pr. årsskiftet. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til at det har inntruffet forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. Morselskapet hadde i 2012 driftsinntekter på kr 201,8 millioner mot kr 202,1 millioner i Resultatet for 2012 ble kr 5,9 millioner mot kr 3,7 millioner i Driftsinntekter i 2012 var kr 201,8 mill Årsresultat kr 5,9 mill ØKONOMISK OVERSIKT FOR KONSERNET Konsernets omsetning i 2012 var kr 240,8 mill Årsresultat kr -1,2 mill Konsernregnskapet omfatter morselskapet og datterselskapet Studenthuset Driv AS. Akademisk Kvarter AS er hensyntatt som 100 % eiet i perioden og som tilknyttet selskap Konsernets omsetning i 2012 var kr 240,8 millioner mot kr 246,3 millioner i Konsernets samlede årsresultat etter skatt ble negativt med kr 1,2 millioner mot et positivt resultat på kr 2,5 millioner i Konsernets likviditetsbeholdning var kr 56,2 millioner per Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Studenthuset Driv AS hadde en omsetning på kr 16,6 millioner og et resultat etter skatt på kr 0. Driv har mottatt tilskudd fra institusjonene, semesteravgifta og Studentsamskipnaden på til sammen kr 3,7 millioner.

9 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport FREMTIDSUTSIKTER Lov om studentsamskipnader har vært under revisjon både i 2008 og De siste endringene ble iverksatt fra 1. januar Ved innføringen av den reviderte loven, har studentsamskipnadene fått strammere vilkår for forretningsmessig drift som ikke er knyttet til studentvelferd. Dette reguleres spesielt gjennom forskriftene utarbeidet i tillegg til loven. Studentene har også mistet sitt flertall i styret i viktige saker. SiTo har flere viktige fokusområder framover: - Omstrukturering og nybygg studentboliger - Nytt studenthus i Mack-kvartalet fra Nytt spisestedkonsept på campus i forbindelse med nytt teknologibygg - Utbygging av Studentidrettssenteret Kraft - Fusjon med Studentsamskipnaden i Finnmark Det jobbes aktivt med å øke antall uteleieenheter i Tromsø og på Svalbard. Høsten 2012 ble det søkt om 500 hybelenheter til Tromsø og 60 hybelenheter til Svalbard. Det ble gitt tilsagn på bygging av 40 hybelenheter på Svalbard, og prosjekt Sjøskrenten i Longyearbyen ble igangsatt. SiTo arbeider videre med en større restrukturering av eksisterende boligmasse for å tilpasse denne bedre til studentenes fremtidige behov. Hovedfokus for Studenthuset Driv er fortsatt å jobbe aktivt med å øke kulturvelferdstilbudet til studentene. Styrene i Driv og SiTo jobber med den framtidige lokaliseringen, som kommer i Mack-kvartalet fra En utfordring fremover blir å skape et spennende og pulserende tilbud til alle studentene i regionen i det nye studenthuset. Det er etablert en god dialog med både Studentsamfunnet og de frivillige på Driv. Studentkaféene hadde stor fokus på vare- og personalkostnader i 2012, noe som resulterte i at de nesten gikk i balanse. SiTo vil fortsatt videreutvikle kafétilbudet på campus i samarbeid med UiT, og har i første omgang fokus på et nytt tilbud til de som skal inn i det nye teknologibygget høsten Studentkaféene skal fortsatt ha fokus på effektiv drift, godt samarbeid med studentene og UiT, tilpasninger og videre utvikling av mat- og drikketilbudet. SiTo har i tillegg ansvar for drift av fire kafeer for fylkeskommunen. Her vil det bli et tettere samarbeid i fremtiden. Medlemstallet i Studentidretten er stabilt på ca Studentidrettssenteret Kraft tilbyr saltrening, sykkel, styrketrening, kondisjon, hallidrett og klatring, i tillegg til personlig trening. Totaltilbudet gjør Kraft til en attraktiv treningsarena for studentene i Tromsø, og i 2012 åpnet Elverhøy studenttreningssenter med tilbud om styrke og kondisjonstrening. Plassmangel gjør at det fortsatt er behov for utvidelse av kapasiteten, og det jobbes videre med den planlagte utbyggingen av Studentidrettssenteret Kraft. Studentsamskipnaden er en solid aktør på barnehagedrift i Tromsø kommune med til sammen 355 plasser. Finansieringsmodellen er utfordrende og krever kontinuerlig omstillingsevne. I takt med økende studenttall ved UiT øker etterspørselen etter barnehageplasser for studenter. Studentrådgivinga driver et psykososialt lavterskeltilbud for studenter, i tillegg til Studier med Støtte (SMS). SMS er et treårig samarbeidsprosjekt mellom SiTo, UiT og NAV med tilbud om tettere oppfølging av inntil 24 studenter årlig. Prosjektet avsluttes i I forbindelse med tildelte midler til Helse Nord RHF vedrørende studenters psykiske helse, er det inngått en avtale med Studentrådgivinga, som har fått styrket sitt tilbud med en halv psykologstilling. Det arbeides med en videreføring av Studenthelsestasjonen. Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark vedtok i 2012 fusjon fra Prosessen med en fusjon av studentsamskipnadene tilknyttet de to undervisningsinstitusjonene er startet. På bakgrunn av de iverksatte tiltakene for å bedre eller opprettholde inntjeningen, samt selskapets stilling for øvrig, legger styret til grunn at selskapet vil ha en positiv resultatutvikling i årene framover.

10 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport OPPLYSNING OM FINANSIELL RISIKO Selskapets kunder er i hovedsak studenter og utdannings institusjonen, og kredittrisikoen vurderes som lav. Omsetning og resultat avhenger av antall studenter som velger Tromsø som studieby. Selskapets finansielle stilling er etter styrets oppfatning god. Egenkapitalandelen er på 23,8 % og selskapet har god likviditet. De likvide midlene forvaltes med vekt på langsiktighet og lav til middels risiko. Det vesentlige av selskapets langsiktige gjeld er bundet til en relativt gunstig fastrente. ÅRETS RESULTAT Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr for morselskapet, og et underskudd på kr for konsernet. Dette foreslås overført til annen egenkapital. Fri egenkapital utgjør pr for morselskapet kr og for konsernet kr Tromsø, 15. april 2013 ingrid bruun Styreleder martin ellingsen Nestleder vibeke guddingsmo Styremedlem odd arne paulsen Styremedlem lars nordmo Styremedlem trond bakken Styremedlem erik m. iversen Styremedlem hans petter kvaal Adm. dir

11 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport Styret Studentparlamentets representanter Personlige vararepresentanter Ingrid Bruun ( styreleder ) Mailinn Friis ( nestleder ) Mattias Bendiksen Lind Haakon Christoffer Fløysvik Nordrum Brage Sollund Anne-Grete Skavhaug Aleksander Helberg Erlend Johannessen UiTs representanter Personlige vararepresentanter Odd Arne Paulsen Vibeke Guddingsmo Eli Margrethe Pedersen Terje Aspen Ansattes representanter Personlige vararepresentanter Line Vråberg Trond Bakken Lars Nordmo Rita Heimland

12 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport organisering av virksomheten Ledelse: Administrerende direktør: Stabssjef: Forretningssjef: Eiendomssjef: Tjenestesjef: Hans Petter Kvaal Vibeké Larsen Ellen Appelbom Guri Nilsen Eline Stenseth Avdelingsledelse: HR- og kommunikasjon: Geir Jarle Voldmo Regnskap: Sonja Skøyen Studentidretten: Martin Myrlund / Bjørn Olav Brækkan Studentrådgivinga: Ola Otterlei Studentbarnehagene: Kjerstin Carlson Studentkaféene: Svein Johansen Utleie Studentboligene: Irene Kvello Eiendom drift: Trond Bakken Eiendom prosjekt: Jarle Trondsen Studenthuset Driv AS: Lena Fjellvang Akademisk Kvarter AS: Ståle Åbotsvik

13 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport organisasjonsplan Driftsavdelinger ledet av: SiTo eiendom SiTo tjeneste SiTo forretning Guri Nilsen Eline Stenseth Ellen Appelbom Studentboligene utleie Irene Kvello Studentbarnehagene Kjerstin Carlson Studentkaféene Svein Johansen Studentboligene drift Trond Bakken Studentrådgivinga Ola Otterlei Datterselskapene ledet av: Eiendom prosjekt Jarle Trondsen Studentidretten Martin Myrlund / Bjørn Brækkan Studenthuset Driv AS Lena Fjellvang Tilknyttet selskap: Akademisk Kvarter AS Ståle Åbotsvik

14 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport organisasjons- KART adm. direktør STABSJEF CONTROLLER LEDER REGNSKAP LEDER KOMM / PERS. SJEF SiTo tjeneste SJEF SiTo eiendom SJEF SiTo forretning AVD. LEDER Studentbarnehager AVD. LEDER StudentidrettEN AVD. LEDER Studentrådgivinga RÅDGIVER AVD. LEDER Student- KAFEENE DAGLIG LEDER akademisk kvarter as DAGLIG LEDER studenthuset driv as BARNEHAGESTYRER BARNEHAGESTYRER LEDER Studentboligene utleie LEDER Studentboligene DRIFT LEDER prosjekt KJØKKENSJEF KJØKKENSJEF AVD. LEDER drivloftet BARNEHAGESTYRER CATERINGSJEF HUSØKONOM BARNEHAGESTYRER KJOSK/ KAFFEBARSJEF BARNEHAGESTYRER

15 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport nøkkeltall Omsetning (uten datterselskap, i mill.) 2,3 8,7 18,2 35,9 55,9 83,2 109,7 153,9 184,4 200,4 201,8 Antall ansatte Antall tilknyttede studenter Antall boenheter totalt Antall barnehageplasser Antall serveringssteder

16 SITO EIENDOM SiTo Årsr apport Sito eiendom SiTo Eiendom har totalansvaret for SiTos eiendomsmasse studentboligene, studentbarnehagene, studentidrettshallen i tillegg til utleie av studentboligene. SiTo Eiendom ledes av en eiendomssjef, og er organisert i enhetene utleie, drift og prosjekt. Foto: SiTo

17 SITO EIENDOM SiTo Årsr apport STUDENTBOLIGENE Studentboligene skal bidra til at studenter i Tromsø og Svalbard bor i trygge og gode boliger, til konkurransedyktig pris. Studentsamskipnaden eier og drifter 1261 hybler og 421 leiligheter for studenter ved Universitetet i Tromsø (UiT), og 142 hybler i Longyearbyen/Svalbard for studenter tilknyttet Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Det er i tillegg leid inn 176 midlertidige hybler for utleie til studenter i Tromsø. Studenter får også hjelp til å finne bolig på det private markedet. For å få flere tilgjengelig private utleie boliger, gis det bistand til utleiere og leietakere om kontraktsforhold, husleieloven og annet som er viktig i et leieforhold. Hybler i Tromsø 1261 Leiligheter i Tromsø 421 Hybler på Svalbard 142 Nye studentboliger Eiendom har i 2012 hatt hovedfokus på planarbeid og prosjektering av nye studentboligprosjekter. Enheten har også vært involvert i arbeidet med plantegningene til Kraft II. På Isrenna (Gimle) har UiT stilt tomt til rådighet og reguleringsprosessen er påbegynt. Arbeid med utarbeidelse av konsept i samarbeid med arkitekter er igangsatt. På Dramsvegen har Troms fylkeskommune i 2012 gitt tilsagn om tomt rett sør for eksisterende Øvre Breivang studentboliger. Også her er reguleringsprosessen påbegynt. I Longyearbyen på Svalbard er tomtespørsmålet på Sjøskrenten avklart og reguleringsprosessen avsluttet. Arbeid med forprosjekt for bygging av 88 hybelenheter pågår. Boligene har beliggenhet nær UNIS og forventes ferdigstilt høsten Tilskudd til bygging av studentboliger SiTo fikk i 2012 tilsagn om midler for bygging av 40 hybelenheter på Svalbard. Det er søkt om ytterlige tilskudd til 500 enheter i Tromsø og 60 på Svalbard. Fokus på trivsel og bomiljø I 2012 har studentboligene fortsatt arbeidet med rehabilitering av boligmassen for å øke trivselen for beboerne. Det har vært gjennomført innvendig oppussing og utskifting av møbler og tekstiler, samt forskjønning av uteområder. Forhåpningen studentboliger ble totalrenovert høsten 2012, og fremstår som moderne og hensiktsmessige med høy standard. Brannsikkerhet og radonmålinger Det har siste år vært arbeidet systematisk med brannsikkerhet. Flere anlegg er oppgradert og/eller skiftet ut. Arbeidet fortsetter til neste år. Det er også igangsatt systematiske radonmålinger iht. gjeldende lover og forskrifter. Søppelhåndtering Tradisjonelle søppelkonteinere er flere steder erstattet med nedgravde konteinere, hvor kun innkastet er synlig. Det nye systemet bidrar til en ryddigere og rensligere avfallshåndtering.

18 SITO EIENDOM SiTo Årsr apport Husvert Ved utgangen av 2012 er fire studentboligområder tilknyttet husvertordningen. Husvertene arrangerer ulike arrangementer og sosiale tiltak for beboerne. Dette bidrar til bedre bomiljø og bedre kommunikasjon mellom beboerne og SiTo. Rekordmange boligsøkere Studentboligene opplevde rekordstor etterspørsel etter boliger og hadde få ledige enheter gjennom Kriseinnkvartering var nødvendig ved semesterstart høsten 2012, og i samarbeid med Tromsø kommune og Universitetet i Tromsø ble det opprettet midlertidige botilbud. Samtidig ble det formidlet et betydelig antall private boliger, og samarbeidet med DebutUKA og Sofahjelpen var godt. Oppføring av midlertidige studentboliger For å avhjelpe det akutte boligbehovet ble det besluttet å etablere midlertidige boliger. Med stor samarbeidsvilje og innsats fra UiT og Tromsø kommune ble tre brakkerigger med til sammen 176 hybler med eget bad leid inn og oppført i rekordfart. De første studentene flyttet inn 19. oktober hybler deler felleskjøkken og oppholdsrom. Dette gir nye utfordringer, og en bomiljøkoordinator som er til stede hele dagen, er ansatt. SiTo Servicesenter SiTo Servicesenter ligger i administrasjonens lokaler i Teorifagbygget hus 2. Alle henvendelser angående velferdstilbudene skal skje her, unntatt studentrådgiving. Det legges vekt på at alle skal føle seg velkommen når de besøker til SiTo. Hybler kr roms leiligheter kr roms leiligheter kr Nøkkeltall tall 2011 i parentes Hybler i Tromsø 1261 (1085) Leiligheter i Tromsø 421 (421) Hybler på Svalbard 142 (142) Belegg 94,5 % (95,1 %) Leieinntekter boenheter 72,7 mill (67,5 mill) Resultat avdeling 5,6 mill (4,2 mill) Antall årsverk 32,3 (31,3)

19 SITO TJENESTE SiTo Årsr apport Sito tjeneste SiTo Tjeneste omfatter studentbarnehager, studentidrett og studentrådgiving, inklusive Studier med støtte og studenthelsestasjon. SiTo Tjeneste er organisert med tjenestesjef og tre avdelingsledere. Studenthelsestasjonen er direkte underlagt tjenestesjefen. Foto: Kristian L Forsberg

20 SITO TJENESTE SiTo Årsr apport STUDENTBARNEHAGENE Studentbarnehagene skal gi studenter med barn et godt pedagogisk tilbud slik at de kan gjennomføre studiene sine i Tromsø. Studentsamskipnaden driver fem studentbarnehager, og tilbyr både friluftsbaser og en samisk avdeling. Faglig fokusområde Det siste året har pedagogisk dokumentasjon som verktøy for refleksjon rundt danning og læring i barnehagen, vært i fokus. Tema for fagdager, pedagogmøter og personalmøter i løpet av året har vært knyttet til pedagogisk dokumentasjon og danning. Det har vært utarbeidet en felles pedagogisk plattform for friluftsbasene i 2012, og Studentbarne hagene har vært på studietur til studentbarnehagene i Trondheim og Bergen. Styrerne og avdelingsleder var på leder seminar i juni Prosjekter Fire av barnehagene deltok i Fylkesmannens prosjekt Barnehagen som lærings- og danningsarena. Det ble skrevet fagartikler som utgis i bokform på nyåret Tre av barnehagene deltar i prosjektet Barnehage og IKT i regi av Senter for IKT i Utdanningen, hvor målet er å fremme utvikling av digital kompetanse i barnehagesektoren på en trygg og hensiktsmessig måte. Prosjektet startet opp i Studentbarnehagene samarbeider om et felles førskoleprosjekt kalt Venneprosjektet for å styrke førskolebarnas språklige og sosiale kompetanse. Prosjektet har mottatt kompetanse- og utviklingsmidler fra Fylkesmannen i Troms. Studentbarnehagene gjennomførte et prosjekt knyttet til veiledning i Målgruppen var først og fremst nyutdannede førskolelærere, men andre ansatte og avdelinger / baser fikk også et tilbud. Det var ansatt en egen veileder i 50 % stilling. På grunn av lavere tilskudd og strammere økonomi, kunne ikke prosjektet videreføres. Priser kr 2330 pr mnd Kost kr 260/390 ( studenter/ansatte )

21 SITO TJENESTE SiTo Årsr apport Studentrettede tilbud Eksamensgaranti, utvidet åpningstid i praksisperioder, tilbud til studentbarn fra fylte 6 måneder, full kost uten økning av kostpengene for studenter, sunn kost og kjøkkenassistent. I tillegg tilbys redusert barnehageavgift til studenter med lav inntekt, finansiert ved tilskudd fra Tromsø kommune. Økonomi Studentbarnehagene fikk et lavere tilskudd enn forventet i 2012, og måtte igjen redusere utgiftene midt i budsjettåret for å tilpasse seg dette. Reduksjon av antall fastvikarstillinger og en andel av kjøkkenassistentstillingen, var tiltakene som ble iverksatt. Annet Det ble i 2012 vedtatt at Studentbarnehagene skal bli en del av Tromsø kommunes felles opptakssystem, og benytte samme søknadsportal som kommunale og andre private barnehager i Tromsø fra og med hovedopptaket våren Renovering Storskogåsen har renovert garderober og personaltoalett, og Gimle har fått nytt kjøkken. Renoveringa av Prestvannet fortsatte i Nøkkeltall 2012 tall 2011 i parentes: Antall barn totalt 357 ( 355 ) Antall studentplasser 209,5 ( 208 ) Antall ansatteplasser 147,5 ( 147 ) Årsverk 92,5 ( 93,5 ) Resultat ( )

22 SITO TJENESTE SiTo Årsr apport STUDENTIDRETTEN Studentidretten skal gi et helhetlig treningstilbud som bidrar til å ivareta helse og trivsel for studentene i Tromsø. Idrettsavdelingen i SiTo har skiftet navn til Studentidretten i Tromsø, og består av to anlegg, Kraft Studentidrettssenter og Elverhøy Studenttreningssenter. Studentidretten tilbyr innendørs klatring, styrke- og kondisjonstrening, gruppetreningssal, sykkelrom og 900 m2 parkett for ulike hallaktiviteter. Øvrige fasiliteter som garderober, kafe/møterom, solarium og resepsjon er også tilgjengelig har vært et aktivt år med fokus på både utvikling av treningstilbud og fasiliteter. Kraft II Med bakgrunn i en markedsundersøkelse våren 2012 ble skisseprosjektet for Kraft II ferdigstilt i september. Søknad om tippemidler ble sendt Tromsø kommune, og ved utgangen av året ble det gitt idrettsfunksjonell godkjenning fra Kulturdepartementet. Elverhøy Studenttreningssenter Elverhøy Studenttreningssenter åpnet i januar, og har blitt godt mottatt blant studentene. Noen tilpasninger har vært nødvendige, men fra senhøsten har anlegget fungert meget godt både med tanke på innhold og forutsigbar drift. Treningsansvarlig Fra august ble det opprettet ei ny stilling som treningsansvarlig, med hovedfokus på å utvikle treningstilbudet og de ansatte innenfor fagområdet. Dette har vært et stort løft for Studentidretten registrerte treninger på Kraft økning på 10,8 % Nøkkeltall tall 2011 i parentes Antall medlemmer ca (2300) Omsetning 6,8 mill (6,4 mill) Antall årsverk 6,0 (5,2) Resultat avdeling: (57 000) Gruppetreningstilbud I sal: Kraftpuls, Hardcore, Løpegruppe, Steppuls, Pump, Yoga, Corebar, Step n dance, Bosu, Sirkel, Corebar HIT, Morgenbosu, Get Fit. Sykkel: Fartslek, Fartslek (30), Fartslek (40), klatreetappe og morgenfrisk. Priser 2012 Årskort studenter kr 1660 Årskort ansatte kr 2350 Årskort UNN-ansatte kr 2850 Årskort andre kr 3490 Registrert treninger på Kraft økning på 10,8% 26 aerobictimer per uke 16 sykkeltimer per uke 9 økter treningsveiledning per uke 7 klatrekurs i løpet av året

23 SITO TJENESTE SiTo Årsr apport STUDENTRÅDGIVINGA Studentrådgivinga skal gjennom rådgiving bidra til livs- og studiemestring slik at studenten kan gjennomføre studiet. Studentrådgivinga (SR) har vært et tilbud til studenter ved Universitetet i Tromsø i 30 år, og hadde i 2012 kontakt med ca. 7 % av studentene. Tjenesten tilbyr individuelle samtaler og ulike grupper/kurs, sosiale arrangementer for internasjonale studenter og har en aktiv utadrettet virksomhet. I 2012 fikk alle studenter som tok kontakt, et tilbud innenfor målsetninga om maks to ukers ventetid. Fortsatt er det slik at mange studenter har tyngre problematikk, og lang ventetid ved psykiatriske polikliniske tilbud gjør at SR i stor grad yter hjelp til også denne gruppen studenter. Internasjonale studenter SR har i 2012 hatt ulike sosiale arrangementer og hatt medansvar for introduksjonsprogrammet for nye internasjonale studenter. Blant arrangementene er Solfest, International Coffee hour, diverse infomøter, dagslyslampekafé, tilrettelegging av julebesøk hos norske familier og formidling av sommerjobber. Studier med støtte Studier med støtte (SMS) er et samarbeidsprosjekt mellom SiTo, NAV og Universitetet i Tromsø. SMS finansieres av NAV, og prosjektet er et tilbud til 24 studenter med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Prosjektet driftes av SiTo ved Studentrådgivinga. I 2012 ble det foretatt en nasjonal evaluering. Konklusjonen er at prosjektet gir et godt tilbud til aktuelle studenter. Avholdte kurs og grupper i 2012 Ta ordet gruppe, Eksamensgruppe, Sorggruppe, Kurs i depresjonsmestring (KID), Kurs i depresjonsmestring (KID) for internasjonale studenter, Selvtillitsgruppe og samtalegrupper med SMS studenter. Nøkkeltall tall 2011 i parentes Antall studenter, inkl. i Studier med støtte (SMS) 656 (616) Antall kontakter (samlet) 3059 (3417) Antall kurs-/gruppedeltakere 96 (90)* Antall studenter SMS 32 (30) Antall samtaler 654 (601) Gruppemøter SMS (totalt 11 studenter) 39 (15) Årsverk Studentrådgivinga 6,9 (6,5) Årsverk SMS 1,5 Totale driftskostnader 5,0 mill (ikke inkludert SMS) * Alle kurs og grupper inkl. SMS tatt med. Studenter i mottaksprogram og diverse sosiale arrangementer for internasjonale studenter er ikke tatt med.

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1 ÅRSRAPPORT 2004 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og

Detaljer

Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen hadde nok et positivt år i 2011. Først og fremst fordi vi dekker velferdsbehovene

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 God styringsfart I årsmelding fra 2003 sammenlignes driftsåret med å kjøre utforløypa på Kvitfjell. Krappe svinger og stor fart var metaforen. Skulle man

Detaljer

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 OM SIO SiO utvikler og tilbyr studentspesifikke tjenester med utgangspunkt i visjonen, «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Gjennom et gjensidig forpliktende

Detaljer

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010 Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis Stiftelsen Signo Å rsrapport 2010 Generalsekretæren har ordet Innhold Å forstå og bli forstått Generalsekretæren har ordet...3 En presentasjon

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap Nytenkende Innflytelse 2012 I KORTFORM INNHOLD Ærlighet COOP Verdikompass Tiltro til egenart Omtanke Januar FNs internasjonale samvirkeår 2012 ble markert med et arrangement med

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 08/10

Endeleg innkalling til VT 08/10 Endeleg innkalling til VT 08/10 Tid: 15.11.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 1 1. HOVEDMÅLSETTING 1

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 1 1. HOVEDMÅLSETTING 1 HANDLINGSPLAN 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 1 1. HOVEDMÅLSETTING 1 2. RAMMEBETINGELSER 1 2.1. Lov om Studentsamskipnader 1 2.2. Økonomi 1 2.3. Studentene 2 2.4. Institusjonene 2 3. PERSONALPOLITIKK

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps

Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps Saksliste Studentersamfunnet Folken, Generalforsamling 2015 Sak 1/15 Konstituering Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps Sak 2/15 Godkjenning av innkalling Innkallingen

Detaljer

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2013

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2013 STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2013 OM SIO SiO utvikler og tilbyr service- og velferdstjenester for studenter med utgangspunkt i visjonen, «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Gjennom et

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer