KAPITTEL. SiTo Årsr apport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1"

Transkript

1 KAPITTEL SiTo Årsr apport Årsrapport for 2012

2 INNHOLD Direktørens innlegg...3 Styrets beretning....5 Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Organisasjonskart Nøkkeltall SiTo Eiendom SiTo Tjeneste...19 SiTo Forretning Resultater og Balansen Fordeling av semesteravgift... 33

3 DIREKTØRENS INNLEGG SiTo Årsr apport Travelt år og mange prosjekter under utvikling hans petter kvaal Foto: SiTo

4 DIREKTØRENS INNLEGG SiTo Årsr apport har vært et travelt år for Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTo). Mange prosjekter har vært under utvikling i bedriftens regi. Disse strekker seg fra prosjektering av studentboliger i Tromsø og på Svalbard, prosjektering av nytt idrettsbygg og nytt studenthus. I 2012 ble arbeidet med å etablere et samarbeid for bokhandelen Akademisk Kvarter AS sluttført, og et strategisk samarbeid med Akademika AS ble innledet. SiTo deltok i arbeidet med å utarbeide en vertskommune rapport som Tromsø kommune tok initiativ til, der samarbeidet om videreutviklingen av studentvelferden og utdanningsbyen ble nedfelt. I tillegg har flere områder av driften vært viet oppmerksomhet internt og ført til omlegginger. Driften av IT-tjenester ble satt bort til Universitetet i Tromsø, Studentkafeene etablerte Bazinga og et nytt bakeri i Teorifagbygget, og det ble satt i gang en prosess for å se på arbeidsrutinene i stab. En forutsetning for utvikling av studentvelferden er at studentens ønsker og behov blir hørt. Det er den eneste måten vi kan utvikle et godt velferdstilbud. Samarbeid om midlertidige studentboliger For å avhjelpe det akutte boligbehovet og hindre at studenter måtte avbryte studiene og reise hjem, ble det ved semesterstart høsten 2012 besluttet å etablere midlertidige studentboliger. Med stor samarbeidsvilje og innsats fra UiT og Tromsø kommune ble tre brakkerigger med til sammen 176 hybler oppført i rekordfart. Prosessene med prosjektering og regulering av eiendommene på Isrenna (Gimle) og i Dramsvegen til bygging av nye studentboliger ble påbegynt i Samtidig ble tomtespørsmål avklart for bygging av nye studentboliger på Svalbard og reguleringsprosessen for disse ble avsluttet. Studenthuset Driv Det har vært lagt ned mye arbeid i å etablere et nytt studenthus i sentrum. Et mål i prosjektet er å skape større studentengasjement og et levende studentsamfunn. Det er derfor satt i gang prosesser for å engasjere blant annet Studentsamfunnet i planarbeidet, og det har vært jobbet mye med planløsningen for de nye lokalene i Mack-kvartalet. Studentparlamentet har vedtatt å øke semesteravgifta med 70 kroner for på denne måten å bidra til finansieringen av nye Driv. Den resterende finansieringen sikres med bidrag fra UiT, SiTo og Troms fylkeskommune. Kraft II Treningskapasiteten til Studentidrettssenteret Kraft har de siste årene vært sprengt. Plantegninger for Kraft II ble ferdige i 2012 og de idrettsfunksjonelle sidene av det nye anlegget ble godkjent av Kulturdepartementet i desember. I tillegg ble det sendt en søknad om tippemidler til Tromsø kommune. Akademisk Kvarter Arbeidet med å finne en strategisk samarbeidspartner for bokhandelen Akademisk Kvarter har trukket ut i tid. Det var derfor godt å få satt et punktum for denne prosessen i 2012 da SiTo solgte 50 % av aksjene i Akademisk Kvarter til Akademika. SiTo og Akademika eier nå 50 % hver i Akademisk Kvarter, og med valget av Akademika på eiersiden, har vi nå fått på plass et strategisk samarbeid for framtida. Interne prosesser Våren 2012 gjennomførte TNS Gallup en personalundersøkelse for SiTo. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge medarbeidertilfredsheten blant ansatte i SiTo. Samlet var 95 % av de ansatte fornøyde med jobben sin i SiTo. Resultatet ble presentert for de ansatte på personaldagen, som også hadde et sosialt arrangement hos Tromsø Villmarkssenter på Kvaløya. En forutsetning for utvikling av studentvelferden er at studentens ønsker og behov blir hørt. Det er den eneste måten vi kan utvikle et godt velferdstilbud. Dette blir om mulig enda viktigere om en fusjon mellom Studentsamskipnaden i Finnmark og Studentsamskipnaden i Tromsø blir en realitet i nærmeste fremtid.

5 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport STYRETS ÅRSBERETNING 2012 SELSKAPETS VIRKSOMHET Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTo) ble etablert ved kongelig resolusjon av 19. januar 1969 og virksomheten er hjemlet i lov om studentsamskipnader gjeldende fra 1. august 2008, med endringer i Studentsamskipnaden er et utdanningspolitisk instrument som skal bidra til å oppfylle de mål som er satt for høyere utdanning i Norge. Sammen med utdanningsinstitusjonen skal Studentsamskipnaden skape et fullverdig utdanningstilbud og et helhetlig læringsmiljø. Dette etterstrebes ved å legge de sosiale, kulturelle og materielle vilkår til rette for å gi studentene en trygg og effektiv studietilværelse.

6 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport Konsernet driver sin hovedvirksomhet i Tromsø, og består av tre enheter med til sammen fem avdelinger og ett heleid datterselskap, Studenthuset Driv AS. Studentbokhandelen Akademisk Kvarter AS er nå et tilknyttet selskap etter at 50 % av aksjene i 2012 ble solgt til Akademika AS. Staben betjener alle avdelinger i forhold til regnskap, lønn, personal, IKT, markedsføring og annen administrativ drift. Det er i beretningsåret avholdt sju styremøter og 52 saker har vært til behandling. I tillegg ble det årlige styreseminaret avholdt i juni. Avdelinger Studentrådgivinga inklusive Studier med støtte (SMS) og Studenthelsestasjonen. Studentbarnehagene som driver fem barnehager med til sammen 355 plasser. Studentidretten som har 2300 medlemmer og ansvar for drift av idrettsbygg og treningssenter. Studentboligene som drifter og vedlikeholder 1824 utleieenheter fordelt på 12 studentområder, hvorav ett i tilknytning til UNIS Universitetssenteret på Svalbard. Studentkaféene som driver 11 kaféer, en kaffebar, en kiosk og en pub, samt fire kaféer tilknyttet videregående skoler, to av disse i Harstad. STUDENTTALL OG SEMESTERAVGIFT I 2012 var det registrert i gjennomsnitt studenter som betalte semesteravgift. Dette er en økning på 424 studenter i gjennomsnitt pr semester i forhold til Vårsemesteret viste studenter, mens høstsemesteret endte på registrerte studenter. Semesteravgiften var kr 400 pr semester i 2012, og totale semesteravgiftsinntekter ble i underkant av kr 7,5 mill. Semesteravgiftsmidlene disponeres i samarbeid med Studentparlamentet, som er studentenes velferdspolitiske organ ved Universitetet i Tromsø studenter nesten kr 7,5 mill

7 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport ARBEIDSMILJØ MED MER Studentsamskipnaden i Tromsø er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har utarbeidet nytt måldokument for perioden Innen HMS-arbeidet har SiTo utarbeidet tre håndbøker. Dette er systemhåndbok (Internkontrollhåndbok), sikkerhetshåndbok (Krise/ Beredskap og risiko) og helsehåndbok (Inkluderende arbeidsliv). PERSONAL OG LIKESTILLING Morselskapets ledelse har bestått av fire kvinner og en mann. Morselskapets styre hadde fire kvinnelige og fire mannlige styremedlemmer i perioden. Både styret og selskapets daglige ledelse er bevisst de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i selskapet og dets styre. Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende. Turnover i 2012 var på 6,7 %. Sykefraværet (eget fravær) for hele virksomheten var 12,2 % i 2012, mot 11,2 % i Det er ikke registrert arbeidsulykker i Det jobbes aktivt med forebygging og oppfølging av sykefravær. Tiltakene innen forebygging av fravær, spenner fra tilrettelegging i arbeidssituasjonen til forebyggende tiltak, som redusert pris på trening med mer. Virkemiddelordningene som ligger i IA-ordningen benyttes aktivt, blant annet tilretteleggingstilskudd og involvering av NAV og bedriftshelsetjeneste i oppfølgingen av sykmeldte. Virksomheten antas å ikke forurense miljøet vesentlig. Alt avfall leveres forskriftsmessig. Det er tatt i bruk stoffkartotek for hele virksomheten, der blant annet risikovurdering, strengere krav til produkter og leverandører, samt erstatning av miljø- og helseskadelige stoffer er iverksatt. Pr 31. desember var det 220 ansatte 56 menn 193 årsverk Gjennomsnittalderen i selskapet 43,5 DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. SiTo har fokus på å fremme lovens formål innenfor virksomheten. Dette gjelder blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. SiTo har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det arbeides aktivt og målrettet sammen med utdanningsinstitusjonen for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. FORTSATT DRIFT I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Selskapet har god egenkapital og god likviditet.

8 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport ÅRSREGNSKAPET Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter, en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling pr. årsskiftet. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til at det har inntruffet forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. Morselskapet hadde i 2012 driftsinntekter på kr 201,8 millioner mot kr 202,1 millioner i Resultatet for 2012 ble kr 5,9 millioner mot kr 3,7 millioner i Driftsinntekter i 2012 var kr 201,8 mill Årsresultat kr 5,9 mill ØKONOMISK OVERSIKT FOR KONSERNET Konsernets omsetning i 2012 var kr 240,8 mill Årsresultat kr -1,2 mill Konsernregnskapet omfatter morselskapet og datterselskapet Studenthuset Driv AS. Akademisk Kvarter AS er hensyntatt som 100 % eiet i perioden og som tilknyttet selskap Konsernets omsetning i 2012 var kr 240,8 millioner mot kr 246,3 millioner i Konsernets samlede årsresultat etter skatt ble negativt med kr 1,2 millioner mot et positivt resultat på kr 2,5 millioner i Konsernets likviditetsbeholdning var kr 56,2 millioner per Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Studenthuset Driv AS hadde en omsetning på kr 16,6 millioner og et resultat etter skatt på kr 0. Driv har mottatt tilskudd fra institusjonene, semesteravgifta og Studentsamskipnaden på til sammen kr 3,7 millioner.

9 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport FREMTIDSUTSIKTER Lov om studentsamskipnader har vært under revisjon både i 2008 og De siste endringene ble iverksatt fra 1. januar Ved innføringen av den reviderte loven, har studentsamskipnadene fått strammere vilkår for forretningsmessig drift som ikke er knyttet til studentvelferd. Dette reguleres spesielt gjennom forskriftene utarbeidet i tillegg til loven. Studentene har også mistet sitt flertall i styret i viktige saker. SiTo har flere viktige fokusområder framover: - Omstrukturering og nybygg studentboliger - Nytt studenthus i Mack-kvartalet fra Nytt spisestedkonsept på campus i forbindelse med nytt teknologibygg - Utbygging av Studentidrettssenteret Kraft - Fusjon med Studentsamskipnaden i Finnmark Det jobbes aktivt med å øke antall uteleieenheter i Tromsø og på Svalbard. Høsten 2012 ble det søkt om 500 hybelenheter til Tromsø og 60 hybelenheter til Svalbard. Det ble gitt tilsagn på bygging av 40 hybelenheter på Svalbard, og prosjekt Sjøskrenten i Longyearbyen ble igangsatt. SiTo arbeider videre med en større restrukturering av eksisterende boligmasse for å tilpasse denne bedre til studentenes fremtidige behov. Hovedfokus for Studenthuset Driv er fortsatt å jobbe aktivt med å øke kulturvelferdstilbudet til studentene. Styrene i Driv og SiTo jobber med den framtidige lokaliseringen, som kommer i Mack-kvartalet fra En utfordring fremover blir å skape et spennende og pulserende tilbud til alle studentene i regionen i det nye studenthuset. Det er etablert en god dialog med både Studentsamfunnet og de frivillige på Driv. Studentkaféene hadde stor fokus på vare- og personalkostnader i 2012, noe som resulterte i at de nesten gikk i balanse. SiTo vil fortsatt videreutvikle kafétilbudet på campus i samarbeid med UiT, og har i første omgang fokus på et nytt tilbud til de som skal inn i det nye teknologibygget høsten Studentkaféene skal fortsatt ha fokus på effektiv drift, godt samarbeid med studentene og UiT, tilpasninger og videre utvikling av mat- og drikketilbudet. SiTo har i tillegg ansvar for drift av fire kafeer for fylkeskommunen. Her vil det bli et tettere samarbeid i fremtiden. Medlemstallet i Studentidretten er stabilt på ca Studentidrettssenteret Kraft tilbyr saltrening, sykkel, styrketrening, kondisjon, hallidrett og klatring, i tillegg til personlig trening. Totaltilbudet gjør Kraft til en attraktiv treningsarena for studentene i Tromsø, og i 2012 åpnet Elverhøy studenttreningssenter med tilbud om styrke og kondisjonstrening. Plassmangel gjør at det fortsatt er behov for utvidelse av kapasiteten, og det jobbes videre med den planlagte utbyggingen av Studentidrettssenteret Kraft. Studentsamskipnaden er en solid aktør på barnehagedrift i Tromsø kommune med til sammen 355 plasser. Finansieringsmodellen er utfordrende og krever kontinuerlig omstillingsevne. I takt med økende studenttall ved UiT øker etterspørselen etter barnehageplasser for studenter. Studentrådgivinga driver et psykososialt lavterskeltilbud for studenter, i tillegg til Studier med Støtte (SMS). SMS er et treårig samarbeidsprosjekt mellom SiTo, UiT og NAV med tilbud om tettere oppfølging av inntil 24 studenter årlig. Prosjektet avsluttes i I forbindelse med tildelte midler til Helse Nord RHF vedrørende studenters psykiske helse, er det inngått en avtale med Studentrådgivinga, som har fått styrket sitt tilbud med en halv psykologstilling. Det arbeides med en videreføring av Studenthelsestasjonen. Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark vedtok i 2012 fusjon fra Prosessen med en fusjon av studentsamskipnadene tilknyttet de to undervisningsinstitusjonene er startet. På bakgrunn av de iverksatte tiltakene for å bedre eller opprettholde inntjeningen, samt selskapets stilling for øvrig, legger styret til grunn at selskapet vil ha en positiv resultatutvikling i årene framover.

10 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport OPPLYSNING OM FINANSIELL RISIKO Selskapets kunder er i hovedsak studenter og utdannings institusjonen, og kredittrisikoen vurderes som lav. Omsetning og resultat avhenger av antall studenter som velger Tromsø som studieby. Selskapets finansielle stilling er etter styrets oppfatning god. Egenkapitalandelen er på 23,8 % og selskapet har god likviditet. De likvide midlene forvaltes med vekt på langsiktighet og lav til middels risiko. Det vesentlige av selskapets langsiktige gjeld er bundet til en relativt gunstig fastrente. ÅRETS RESULTAT Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr for morselskapet, og et underskudd på kr for konsernet. Dette foreslås overført til annen egenkapital. Fri egenkapital utgjør pr for morselskapet kr og for konsernet kr Tromsø, 15. april 2013 ingrid bruun Styreleder martin ellingsen Nestleder vibeke guddingsmo Styremedlem odd arne paulsen Styremedlem lars nordmo Styremedlem trond bakken Styremedlem erik m. iversen Styremedlem hans petter kvaal Adm. dir

11 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport Styret Studentparlamentets representanter Personlige vararepresentanter Ingrid Bruun ( styreleder ) Mailinn Friis ( nestleder ) Mattias Bendiksen Lind Haakon Christoffer Fløysvik Nordrum Brage Sollund Anne-Grete Skavhaug Aleksander Helberg Erlend Johannessen UiTs representanter Personlige vararepresentanter Odd Arne Paulsen Vibeke Guddingsmo Eli Margrethe Pedersen Terje Aspen Ansattes representanter Personlige vararepresentanter Line Vråberg Trond Bakken Lars Nordmo Rita Heimland

12 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport organisering av virksomheten Ledelse: Administrerende direktør: Stabssjef: Forretningssjef: Eiendomssjef: Tjenestesjef: Hans Petter Kvaal Vibeké Larsen Ellen Appelbom Guri Nilsen Eline Stenseth Avdelingsledelse: HR- og kommunikasjon: Geir Jarle Voldmo Regnskap: Sonja Skøyen Studentidretten: Martin Myrlund / Bjørn Olav Brækkan Studentrådgivinga: Ola Otterlei Studentbarnehagene: Kjerstin Carlson Studentkaféene: Svein Johansen Utleie Studentboligene: Irene Kvello Eiendom drift: Trond Bakken Eiendom prosjekt: Jarle Trondsen Studenthuset Driv AS: Lena Fjellvang Akademisk Kvarter AS: Ståle Åbotsvik

13 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport organisasjonsplan Driftsavdelinger ledet av: SiTo eiendom SiTo tjeneste SiTo forretning Guri Nilsen Eline Stenseth Ellen Appelbom Studentboligene utleie Irene Kvello Studentbarnehagene Kjerstin Carlson Studentkaféene Svein Johansen Studentboligene drift Trond Bakken Studentrådgivinga Ola Otterlei Datterselskapene ledet av: Eiendom prosjekt Jarle Trondsen Studentidretten Martin Myrlund / Bjørn Brækkan Studenthuset Driv AS Lena Fjellvang Tilknyttet selskap: Akademisk Kvarter AS Ståle Åbotsvik

14 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport organisasjons- KART adm. direktør STABSJEF CONTROLLER LEDER REGNSKAP LEDER KOMM / PERS. SJEF SiTo tjeneste SJEF SiTo eiendom SJEF SiTo forretning AVD. LEDER Studentbarnehager AVD. LEDER StudentidrettEN AVD. LEDER Studentrådgivinga RÅDGIVER AVD. LEDER Student- KAFEENE DAGLIG LEDER akademisk kvarter as DAGLIG LEDER studenthuset driv as BARNEHAGESTYRER BARNEHAGESTYRER LEDER Studentboligene utleie LEDER Studentboligene DRIFT LEDER prosjekt KJØKKENSJEF KJØKKENSJEF AVD. LEDER drivloftet BARNEHAGESTYRER CATERINGSJEF HUSØKONOM BARNEHAGESTYRER KJOSK/ KAFFEBARSJEF BARNEHAGESTYRER

15 STYRETS ÅRSBERETNING SiTo Årsr apport nøkkeltall Omsetning (uten datterselskap, i mill.) 2,3 8,7 18,2 35,9 55,9 83,2 109,7 153,9 184,4 200,4 201,8 Antall ansatte Antall tilknyttede studenter Antall boenheter totalt Antall barnehageplasser Antall serveringssteder

16 SITO EIENDOM SiTo Årsr apport Sito eiendom SiTo Eiendom har totalansvaret for SiTos eiendomsmasse studentboligene, studentbarnehagene, studentidrettshallen i tillegg til utleie av studentboligene. SiTo Eiendom ledes av en eiendomssjef, og er organisert i enhetene utleie, drift og prosjekt. Foto: SiTo

17 SITO EIENDOM SiTo Årsr apport STUDENTBOLIGENE Studentboligene skal bidra til at studenter i Tromsø og Svalbard bor i trygge og gode boliger, til konkurransedyktig pris. Studentsamskipnaden eier og drifter 1261 hybler og 421 leiligheter for studenter ved Universitetet i Tromsø (UiT), og 142 hybler i Longyearbyen/Svalbard for studenter tilknyttet Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Det er i tillegg leid inn 176 midlertidige hybler for utleie til studenter i Tromsø. Studenter får også hjelp til å finne bolig på det private markedet. For å få flere tilgjengelig private utleie boliger, gis det bistand til utleiere og leietakere om kontraktsforhold, husleieloven og annet som er viktig i et leieforhold. Hybler i Tromsø 1261 Leiligheter i Tromsø 421 Hybler på Svalbard 142 Nye studentboliger Eiendom har i 2012 hatt hovedfokus på planarbeid og prosjektering av nye studentboligprosjekter. Enheten har også vært involvert i arbeidet med plantegningene til Kraft II. På Isrenna (Gimle) har UiT stilt tomt til rådighet og reguleringsprosessen er påbegynt. Arbeid med utarbeidelse av konsept i samarbeid med arkitekter er igangsatt. På Dramsvegen har Troms fylkeskommune i 2012 gitt tilsagn om tomt rett sør for eksisterende Øvre Breivang studentboliger. Også her er reguleringsprosessen påbegynt. I Longyearbyen på Svalbard er tomtespørsmålet på Sjøskrenten avklart og reguleringsprosessen avsluttet. Arbeid med forprosjekt for bygging av 88 hybelenheter pågår. Boligene har beliggenhet nær UNIS og forventes ferdigstilt høsten Tilskudd til bygging av studentboliger SiTo fikk i 2012 tilsagn om midler for bygging av 40 hybelenheter på Svalbard. Det er søkt om ytterlige tilskudd til 500 enheter i Tromsø og 60 på Svalbard. Fokus på trivsel og bomiljø I 2012 har studentboligene fortsatt arbeidet med rehabilitering av boligmassen for å øke trivselen for beboerne. Det har vært gjennomført innvendig oppussing og utskifting av møbler og tekstiler, samt forskjønning av uteområder. Forhåpningen studentboliger ble totalrenovert høsten 2012, og fremstår som moderne og hensiktsmessige med høy standard. Brannsikkerhet og radonmålinger Det har siste år vært arbeidet systematisk med brannsikkerhet. Flere anlegg er oppgradert og/eller skiftet ut. Arbeidet fortsetter til neste år. Det er også igangsatt systematiske radonmålinger iht. gjeldende lover og forskrifter. Søppelhåndtering Tradisjonelle søppelkonteinere er flere steder erstattet med nedgravde konteinere, hvor kun innkastet er synlig. Det nye systemet bidrar til en ryddigere og rensligere avfallshåndtering.

18 SITO EIENDOM SiTo Årsr apport Husvert Ved utgangen av 2012 er fire studentboligområder tilknyttet husvertordningen. Husvertene arrangerer ulike arrangementer og sosiale tiltak for beboerne. Dette bidrar til bedre bomiljø og bedre kommunikasjon mellom beboerne og SiTo. Rekordmange boligsøkere Studentboligene opplevde rekordstor etterspørsel etter boliger og hadde få ledige enheter gjennom Kriseinnkvartering var nødvendig ved semesterstart høsten 2012, og i samarbeid med Tromsø kommune og Universitetet i Tromsø ble det opprettet midlertidige botilbud. Samtidig ble det formidlet et betydelig antall private boliger, og samarbeidet med DebutUKA og Sofahjelpen var godt. Oppføring av midlertidige studentboliger For å avhjelpe det akutte boligbehovet ble det besluttet å etablere midlertidige boliger. Med stor samarbeidsvilje og innsats fra UiT og Tromsø kommune ble tre brakkerigger med til sammen 176 hybler med eget bad leid inn og oppført i rekordfart. De første studentene flyttet inn 19. oktober hybler deler felleskjøkken og oppholdsrom. Dette gir nye utfordringer, og en bomiljøkoordinator som er til stede hele dagen, er ansatt. SiTo Servicesenter SiTo Servicesenter ligger i administrasjonens lokaler i Teorifagbygget hus 2. Alle henvendelser angående velferdstilbudene skal skje her, unntatt studentrådgiving. Det legges vekt på at alle skal føle seg velkommen når de besøker til SiTo. Hybler kr roms leiligheter kr roms leiligheter kr Nøkkeltall tall 2011 i parentes Hybler i Tromsø 1261 (1085) Leiligheter i Tromsø 421 (421) Hybler på Svalbard 142 (142) Belegg 94,5 % (95,1 %) Leieinntekter boenheter 72,7 mill (67,5 mill) Resultat avdeling 5,6 mill (4,2 mill) Antall årsverk 32,3 (31,3)

19 SITO TJENESTE SiTo Årsr apport Sito tjeneste SiTo Tjeneste omfatter studentbarnehager, studentidrett og studentrådgiving, inklusive Studier med støtte og studenthelsestasjon. SiTo Tjeneste er organisert med tjenestesjef og tre avdelingsledere. Studenthelsestasjonen er direkte underlagt tjenestesjefen. Foto: Kristian L Forsberg

20 SITO TJENESTE SiTo Årsr apport STUDENTBARNEHAGENE Studentbarnehagene skal gi studenter med barn et godt pedagogisk tilbud slik at de kan gjennomføre studiene sine i Tromsø. Studentsamskipnaden driver fem studentbarnehager, og tilbyr både friluftsbaser og en samisk avdeling. Faglig fokusområde Det siste året har pedagogisk dokumentasjon som verktøy for refleksjon rundt danning og læring i barnehagen, vært i fokus. Tema for fagdager, pedagogmøter og personalmøter i løpet av året har vært knyttet til pedagogisk dokumentasjon og danning. Det har vært utarbeidet en felles pedagogisk plattform for friluftsbasene i 2012, og Studentbarne hagene har vært på studietur til studentbarnehagene i Trondheim og Bergen. Styrerne og avdelingsleder var på leder seminar i juni Prosjekter Fire av barnehagene deltok i Fylkesmannens prosjekt Barnehagen som lærings- og danningsarena. Det ble skrevet fagartikler som utgis i bokform på nyåret Tre av barnehagene deltar i prosjektet Barnehage og IKT i regi av Senter for IKT i Utdanningen, hvor målet er å fremme utvikling av digital kompetanse i barnehagesektoren på en trygg og hensiktsmessig måte. Prosjektet startet opp i Studentbarnehagene samarbeider om et felles førskoleprosjekt kalt Venneprosjektet for å styrke førskolebarnas språklige og sosiale kompetanse. Prosjektet har mottatt kompetanse- og utviklingsmidler fra Fylkesmannen i Troms. Studentbarnehagene gjennomførte et prosjekt knyttet til veiledning i Målgruppen var først og fremst nyutdannede førskolelærere, men andre ansatte og avdelinger / baser fikk også et tilbud. Det var ansatt en egen veileder i 50 % stilling. På grunn av lavere tilskudd og strammere økonomi, kunne ikke prosjektet videreføres. Priser kr 2330 pr mnd Kost kr 260/390 ( studenter/ansatte )

21 SITO TJENESTE SiTo Årsr apport Studentrettede tilbud Eksamensgaranti, utvidet åpningstid i praksisperioder, tilbud til studentbarn fra fylte 6 måneder, full kost uten økning av kostpengene for studenter, sunn kost og kjøkkenassistent. I tillegg tilbys redusert barnehageavgift til studenter med lav inntekt, finansiert ved tilskudd fra Tromsø kommune. Økonomi Studentbarnehagene fikk et lavere tilskudd enn forventet i 2012, og måtte igjen redusere utgiftene midt i budsjettåret for å tilpasse seg dette. Reduksjon av antall fastvikarstillinger og en andel av kjøkkenassistentstillingen, var tiltakene som ble iverksatt. Annet Det ble i 2012 vedtatt at Studentbarnehagene skal bli en del av Tromsø kommunes felles opptakssystem, og benytte samme søknadsportal som kommunale og andre private barnehager i Tromsø fra og med hovedopptaket våren Renovering Storskogåsen har renovert garderober og personaltoalett, og Gimle har fått nytt kjøkken. Renoveringa av Prestvannet fortsatte i Nøkkeltall 2012 tall 2011 i parentes: Antall barn totalt 357 ( 355 ) Antall studentplasser 209,5 ( 208 ) Antall ansatteplasser 147,5 ( 147 ) Årsverk 92,5 ( 93,5 ) Resultat ( )

22 SITO TJENESTE SiTo Årsr apport STUDENTIDRETTEN Studentidretten skal gi et helhetlig treningstilbud som bidrar til å ivareta helse og trivsel for studentene i Tromsø. Idrettsavdelingen i SiTo har skiftet navn til Studentidretten i Tromsø, og består av to anlegg, Kraft Studentidrettssenter og Elverhøy Studenttreningssenter. Studentidretten tilbyr innendørs klatring, styrke- og kondisjonstrening, gruppetreningssal, sykkelrom og 900 m2 parkett for ulike hallaktiviteter. Øvrige fasiliteter som garderober, kafe/møterom, solarium og resepsjon er også tilgjengelig har vært et aktivt år med fokus på både utvikling av treningstilbud og fasiliteter. Kraft II Med bakgrunn i en markedsundersøkelse våren 2012 ble skisseprosjektet for Kraft II ferdigstilt i september. Søknad om tippemidler ble sendt Tromsø kommune, og ved utgangen av året ble det gitt idrettsfunksjonell godkjenning fra Kulturdepartementet. Elverhøy Studenttreningssenter Elverhøy Studenttreningssenter åpnet i januar, og har blitt godt mottatt blant studentene. Noen tilpasninger har vært nødvendige, men fra senhøsten har anlegget fungert meget godt både med tanke på innhold og forutsigbar drift. Treningsansvarlig Fra august ble det opprettet ei ny stilling som treningsansvarlig, med hovedfokus på å utvikle treningstilbudet og de ansatte innenfor fagområdet. Dette har vært et stort løft for Studentidretten registrerte treninger på Kraft økning på 10,8 % Nøkkeltall tall 2011 i parentes Antall medlemmer ca (2300) Omsetning 6,8 mill (6,4 mill) Antall årsverk 6,0 (5,2) Resultat avdeling: (57 000) Gruppetreningstilbud I sal: Kraftpuls, Hardcore, Løpegruppe, Steppuls, Pump, Yoga, Corebar, Step n dance, Bosu, Sirkel, Corebar HIT, Morgenbosu, Get Fit. Sykkel: Fartslek, Fartslek (30), Fartslek (40), klatreetappe og morgenfrisk. Priser 2012 Årskort studenter kr 1660 Årskort ansatte kr 2350 Årskort UNN-ansatte kr 2850 Årskort andre kr 3490 Registrert treninger på Kraft økning på 10,8% 26 aerobictimer per uke 16 sykkeltimer per uke 9 økter treningsveiledning per uke 7 klatrekurs i løpet av året

23 SITO TJENESTE SiTo Årsr apport STUDENTRÅDGIVINGA Studentrådgivinga skal gjennom rådgiving bidra til livs- og studiemestring slik at studenten kan gjennomføre studiet. Studentrådgivinga (SR) har vært et tilbud til studenter ved Universitetet i Tromsø i 30 år, og hadde i 2012 kontakt med ca. 7 % av studentene. Tjenesten tilbyr individuelle samtaler og ulike grupper/kurs, sosiale arrangementer for internasjonale studenter og har en aktiv utadrettet virksomhet. I 2012 fikk alle studenter som tok kontakt, et tilbud innenfor målsetninga om maks to ukers ventetid. Fortsatt er det slik at mange studenter har tyngre problematikk, og lang ventetid ved psykiatriske polikliniske tilbud gjør at SR i stor grad yter hjelp til også denne gruppen studenter. Internasjonale studenter SR har i 2012 hatt ulike sosiale arrangementer og hatt medansvar for introduksjonsprogrammet for nye internasjonale studenter. Blant arrangementene er Solfest, International Coffee hour, diverse infomøter, dagslyslampekafé, tilrettelegging av julebesøk hos norske familier og formidling av sommerjobber. Studier med støtte Studier med støtte (SMS) er et samarbeidsprosjekt mellom SiTo, NAV og Universitetet i Tromsø. SMS finansieres av NAV, og prosjektet er et tilbud til 24 studenter med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Prosjektet driftes av SiTo ved Studentrådgivinga. I 2012 ble det foretatt en nasjonal evaluering. Konklusjonen er at prosjektet gir et godt tilbud til aktuelle studenter. Avholdte kurs og grupper i 2012 Ta ordet gruppe, Eksamensgruppe, Sorggruppe, Kurs i depresjonsmestring (KID), Kurs i depresjonsmestring (KID) for internasjonale studenter, Selvtillitsgruppe og samtalegrupper med SMS studenter. Nøkkeltall tall 2011 i parentes Antall studenter, inkl. i Studier med støtte (SMS) 656 (616) Antall kontakter (samlet) 3059 (3417) Antall kurs-/gruppedeltakere 96 (90)* Antall studenter SMS 32 (30) Antall samtaler 654 (601) Gruppemøter SMS (totalt 11 studenter) 39 (15) Årsverk Studentrådgivinga 6,9 (6,5) Årsverk SMS 1,5 Totale driftskostnader 5,0 mill (ikke inkludert SMS) * Alle kurs og grupper inkl. SMS tatt med. Studenter i mottaksprogram og diverse sosiale arrangementer for internasjonale studenter er ikke tatt med.

ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG. Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal

ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG. Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal 2013 har vært et begivenhetsrikt og travelt år for Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTo). De største hendelsene

Detaljer

Årsrapport for 2011. SiTo Årsr apport 2011 1

Årsrapport for 2011. SiTo Årsr apport 2011 1 Årsrapport for 2011 SiTo Årsr apport 2011 1 2 SiTo Årsr apport 2011 Innholdsfortegnelse Direktørens innlegg... 4 Styrets beretning....7 Organisering av virksomheten....16 Organisasjonsplan.... 17 Nøkkeltall....19

Detaljer

For studenten i Tromsø, Finnmark og på Svalbard

For studenten i Tromsø, Finnmark og på Svalbard Årsrapport 2014 For studenten i Tromsø, Finnmark og på Svalbard ved administrerende direktør Hans Petter Kvaal 1. januar 2014 fusjonerte Studentsamskipnaden i Tromsø med Studentsamskipnaden i Finnmark.

Detaljer

Årsrapport for 2010. SiTo Årsr apport 2010 1

Årsrapport for 2010. SiTo Årsr apport 2010 1 Årsrapport for 2010 SiTo Årsr apport 2010 1 Innholdsfortegnelse Direktørens innlegg... 4 Styrets beretning....7 Organisering av virksomheten....16 Organisasjonsplan.... 17 Nøkkeltall....19 SiTo Eiendom....21

Detaljer

Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling

Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling VELFERD OG LIKESTILLINGSANSVARLIG 03/09/2012 ARBEIDUTVALGET 23/1213 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 06/09/2012 Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling Formål

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 HANDLINGSPLAN 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 3. RAMMEBETINGELSER 2 3.1. Lov om Studentsamskipnader 2 3.2. Økonomi 2 3.3. Miljø 3 3.4. Studentene 3 3.5. Institusjonene

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016.

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 16/3131-08.03.2016 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Departementet ber om at studentsamskipnadene

Detaljer

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 15/2086-27.04.2015 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Vi viser til økonomiseminaret på Gardermoen 27. november 2014 og de påfølgende innspillene fra

Detaljer

Årsrapport side 1

Årsrapport side 1 Årsrapport 2015 side 1 For studenten fra Narvik i sør til Svalbard i nord ved administrerende direktør Hans Petter Kvaal I 2014 fusjonerte Studentsamskipnaden i Tromsø med Studentsamskipnaden i Finnmark.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2012 * Styrets beretning Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort til det norske

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING SAK S 58/15 VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING GENERELT Visjon, mål og budsjett for 2016 er basert på styreseminar i april 2015, sak 50/15 Innspill mål 2016, intern behandling i avdelingene

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Strategi og handlingsplan 2013-2016

Strategi og handlingsplan 2013-2016 Strategi og handlingsplan 2013-2016 SISOF Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane STUDENTSAMSKIPNADEN I SOGN OG FJORDANE Forretningsidè: SISOF skal drive velferdstilbod for studentane ved HiSF. Vi skal

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2014 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Administrerende direktør har ordet Gleder og utfordringer har fulgt oss i 2014. I begynnelsen av året gjennomførte

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 12. desember 2015 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.15 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2014 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Ringerike 25.11.2015

Ringerike 25.11.2015 Ringerike 25.11.2015 Kort om Studentsamskipnaden Serviceorganisasjon for høyskolestudenter 5 Campus/lokasjoner 150 ansatte 9500 tilknyttede studenter Styrt av studenter og for studenter Overskudd utvikler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

1 Innhold. Mål og strategier 2015 2018

1 Innhold. Mål og strategier 2015 2018 Mål og strategier 2015-2018 2 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Innledning... 3 3 Studentsamskipnadens strategihus... 4 3.1 Overordnede målsetninger... 5 3.2 Målgrupper... 5 4 Forhold til omverden... 6 4.1 Forhold

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2006 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Styrets beretning 2010 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

1. kvartalsresultat

1. kvartalsresultat 1. kvartalsresultat 2002 22.05.2001 1. kvartalsrapport 2002. Rapport 1. kvartal 2002 KOMMENTARER 1. kvartal viser sterk vekst i både omsetning og resultat sammenlignet med 4. kvartal 2001. Salgsinntektene

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer