Studentsamskipnaden i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentsamskipnaden i Tromsø"

Transkript

1

2 2

3 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen Kraft Studentrådgivinga Studenthelsestasjonen Helsefondet og psykolog Studenthuset Driv AS Akademisk Kvarter AS SiTøs administrasjon Nye nettsider for Studentsamskipnaden i Tromsø Resultater: - Driftsavdelingene - Mor- og datterselskapene Balansen Fordeling av semesteravgifta 2009 Semesteravgiftens utvikling Studier med støtte - et nytt tilbud til studentene Side 4 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Side 10 Side 10 Side 11 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 15 Side 15 Side 16 Side 16 Side 17 3

4 Styrets årsberetning 2009 Selskapets virksomhet Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTø) ble etablert ved kongelig resolusjon av 19. januar 1969 og virksomheten er hjemlet i lov om studentsamskipnader gjeldende fra 1. august Studentsamskipnaden er et utdanningspolitisk instrument som skal bidra til å oppfylle de mål som er satt for høyere utdanning i Norge. Sammen med utdanningsinstitusjonene skal Studentsamskipnaden skape et fullverdig utdanningstilbud og et helhetlig læringsmiljø. Dette streber vi etter ved å legge de sosiale, kulturelle og materielle vilkår tilrette for å gi studentene en trygg og effektiv studietilværelse. Selskapet driver sin hovedvirksomhet i Tromsø og morselskapet har 5 avdelinger: Studentrådgivinga inklusive prosjekt studenthelsestasjon og studier med støtte Barnehageavdelinga som driver 5 barnehager med til sammen 355 plasser Boligavdelinga som drifter og vedlikeholder 1619 boenheter fordelt på 11 studenthjem (ett i tilknytning til UNIS Universitetssenteret på Svalbard) Studentkantinene som driver 12 kantiner og en kiosk, samt fire kantiner tilknyttet videregående skoler (to av disse i Harstad) Idrettsavdelinga med ansvar for et idrettsbygg betjener om lag 2000 ivrige treningsaktører I tillegg har vi fellesadministrasjon som betjener alle avdelinger i forhold til regnskap, lønn, personal, IKT og annen administrativ drift. Studentsamskipnaden i Tromsø har to heleide datterselskap: Bokhandelen Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS, som begge er lokalisert i Tromsø. SiTø driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Det er i beretningsåret avholdt 10 styremøter og 54 saker har vært til behandling. Studenttall og semesteravgift I 2009 var det registrert i gjennomsnitt studenter som betalte semesteravgift. Dette er en økning på 70 studenter i forhold til Spesielt gledelig var det at mens vårsemesteret viste registrerte studenter, så var det til sammen studenter registrert høstsemesteret. Semesteravgiften var kr 400 pr semester i 2009, og totale semesteravgiftsinntekter ble kr 6,4 mill. Disse midlene disponeres i samarbeid med Studentparlamentet, som er studentenes velferdspolitiske organ ved Universitetet i Tromsø. Arbeidsmiljø med mer Studentsamskipnaden i Tromsø er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). Innen HMS-arbeidet har SiTø utarbeidet tre håndbøker. Dette er systemhåndbok ( I n t e r n k o n t r o l l h å n d b o k ), sikkerhetshåndbok (Bl a Krise/Beredskap og risiko) og helsehåndbok (Bl a inkluderende arbeidsliv). Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende. Turnover i 2009 var på 5,6%. Sykefraværet (eget fravær) for hele virksomheten var 8,7% / dagsverk i 2009, mot 10 % / 6694 dager i Det er registrert 1 mindre alvorlig arbeidsulykke i Det er iverksatt omfattende tiltak for å forebygge sykefravær, skader og ulykker. Tiltakene innen forebygging av fravær og attføring til eget arbeid spenner fra tilrettelegging i arbeidssituasjonen og tidlig igangsetting av behandlingstiltak, til forebyggende tiltak som støtte til trening med mer. I forbindelse med oppfølging av sykemeldte og attføring er det etablert rutiner i hht avtale om inkluderende arbeidsliv. Det gjøres aktiv bruk av de virkemiddelordninger som ligger i IA-ordningen, bla. tilretteleggingstilskudd og involvering av NAV og bedriftshelsetjeneste i oppfølgingen av sykmeldte. Virksomheten antas å ikke forurense miljøet. Alt av avfall leveres forskriftsmessig. Det er anskaffet og tatt i bruk stoffkartotek for hele virksomheten, der blant annet risikovurdering, strengere krav til produkter og leverandører og erstatning av miljø og helseskadelige stoffer er iverksatt. Personal og likestilling Morselskapets ledelse består av fire kvinner og fem menn. Morselskapets styre har fem kvinnelige og tre mannlige styremedlemmer. Både styret og selskapets daglige ledelse er bevisst de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i selskapet og dets styre. Pr 31. desember var det 213 ansatte, 46 menn og 167 kvinner. Totalt 194,2 årsverk. Gjennomsnittalderen i selskapet er 43 år. Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like

5 muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Vi har fokus på å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Dette gjelder blant annet rekruttering, lønnsog arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Vi har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi arbeider aktivt og målrettet sammen med utdanningsinstitusjonen for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. Fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Vi har god egenkapital og god likviditet. Årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter en tilfredsstillende beskrivelse av foretakets stilling pr årsskiftet. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til at det har inntruffet forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. Morselskapet hadde i 2009 driftsinntekter på kr 172,7 millioner mot kr 167,8 millioner i Årets resultat ble kr 3,8 millioner mot kr 2,4 millioner i Også i 2009 har vi valgt ekstra avsetning til vedlikeholdsfond på Studentsamskipnaden i Tromsø boligene med kr Dette ut fra en gjennomgang av planlagte prosjekter de neste to årene på studentboligene ved Prestvannet og Åsgård. Avsetningen ble foretatt fordi det ordinære vedlikeholdsfondet ikke var tilstrekkelig i forhold til nødvendige oppgraderinger og verdibevarende vedlikehold. Økonomisk oversikt for konsernet Konsernregnskapet omfatter morselskapet og de to døtrene Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS. Konsernets omsetning i 2009 var kr 214,4 millioner mot kr 208,6 millioner i Konsernets samlede årsresultat etter skatt ble kr 5,1 millioner mot kr 3,4 millioner i Vår bokhandel Akademisk Kvarter AS hadde en omsetning på kr 26,2 millioner og et resultat etter skatt på kr Studenthuset Driv AS hadde en omsetning på kr 16,7 millioner og gjøres opp i balanse etter et ekstraordinært tilskudd på kr Det er mottatt tilskudd fra institusjonene, semesteravgifta og Studentsamskipnaden på til sammen kr 3,2 millioner. Fremtidsutsikter Lov om studentsamskipnader har vært under revisjon og ble iverksatt fra 1.august Ved innføringen av den nye loven har Studentsamskipnadene fått strammere vilkår for forretningsmessig drift som ikke er knyttet til studentvelferd. Dette reguleres spesielt gjennom forskriftene som er utarbeidet i tillegg til loven. Vi har flere fokusområder framover: Avklare hvor og hvordan fremtidens studenthus skal være Starte prosessen med å omstrukturere vår boligmasse 5 Innarbeide ny profil og logo Starte en omorganiseringsprosess for å oppnå mer fokus på utvikling og fornying Avklare en evt utbygging av Studentidrettshallen Kraft Studentrådgivinga driver et lavterskeltilbud for studenter med behov for samtaler eller oppfølging i forhold til å ferdigstille sine studier. I mai 2009 startet også inntaket av studenter til prosjektet Studier med støtte, et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom SiTø, UiT og NAV. Kapasiteten er fullt på plass nå i 2010, og skal gi tilbud om tettere oppfølging til inntil 20 studenter i årene framover. I forbindelse med tildelte midler til Helse Nord RHF vedrørende studenters psykiske helse har Studentrådgivinga fått styrket sitt tilbud med en halv psykologstilling, og dette arbeides det med å få videreført. Det arbeides også med å få Studenthelsestasjonen inn som et permanent tilbud. Studentsamskipnaden er en solid aktør på barnehagedrift i Tromsø kommune med til sammen 355 plasser. I 2009 har vi utvidet og pusset opp Breivika studentbarnehage, som nå er tilpasset drift etter modellbarnehageprinsippet. Finansieringsmodellen er fortsatt utfordrende og krever kontinuerlig omstillingsevne. I takt med økende studenttall ved Universitetet merker vi økt etterspørsel etter barnehageplasser for studenter. I 2009 fikk vi tilsagn til å ferdigstille utbyggingsprosjektet på Mortensnes med 32 familieboliger. Disse forventes ferdigstillet til semesterstart høsten Det er økt behov for leiligheter, mens vi har utfordringer med mye tomgang på hybler deler av året. Det jobbes aktivt med en restrukturering av

6 vår boligmasse for å tilpasse denne bedre til studentenes behov. Studentkantinene er den av våre avdelinger med størst økonomiske utfordringer etter mange år med underskudd. En økning i studenttallet ser ut til å ha bedret situasjonen noe, men det kreves endringer. Det arbeides med kantinestrukturen, flere mindre enheter er lagt ned de siste årene. De store enhetene skal bli mer fleksible og tilpasset de naturlige svingningene i forhold til studenter på campus. I løpet av 2010 forventer vi å åpne den første kaffebaren på campus. Medlemstallet i studentidrettshallen er stabilt på ca 2 150, og for første gang siden oppstarten er det et lite overskudd. I 2009 ble det registrert treninger på Kraft, som tilbyr aerobic, spinning, kondisjon/ styrke, treningsveiledning klatrevegg. Totaltilbudet gjør Kraft til en attraktiv treningsarena for studentene i Tromsø, men plassmangel gjør at det er behov for utvidelse av kapasiteten. Jonas Eilertsen Styreleder Odd Arne Paulsen styremedlem Astrid Smidt Nestleder Kristin Solberg styremedlem Studentsamskipnaden i Tromsø Representant Vararepresentant Studentene ved Universitetet i Tromsø (1) Håvard Gram Sondre Pedersen Studentene ved Universitetet i Tromsø (2) Den tradisjonelle bokhandelbransjen står overfor store endringer, spesielt med tanke på internettsalg og framtidig strukturering. Vi jobber aktivt for å sikre bokhandel på campus i Tromsø også i tiden framover. Etter et godt driftsår for Studenthuset Driv i 2008, så har økonomien ikke vært like god i Hovedfokus er fortsatt å jobbe aktivt med å få oppslutning fra en større del av studentmassen, og at de store støttespillerne ser verdien av å ha en studentby med et levende studenthus. Styret i Driv jobber også med den framtidige lokaliseringen, da den nåværende leiekontrakten utløper i På bakgrunn av de iverksatte tiltakene for å bedre eller opprettholde inntjeningen samt selskapets stilling for øvrig, legger styret til grunn at selskapet vil ha en positiv resultatutvikling i årene framover. Tony P. Winkler styremedlem Loni Berntsen styremedlem Styrets sammensetning 2009 Tom Erik Forså til 30/6-09 Astrid Smidt fra 1/7-09 Opplysning om finansiell risiko Selskapets kunder er i hovedsak studenter og utdanningsinstitusjonene, og kredittrisikoen vurderes som lav. Omsetning og resultat avhenger av antall studenter som velger Tromsø som studieby. Selskapets finansielle stilling er etter styrets oppfatning god. Egenkapitalandelen er på 21,2% og selskapet har god likviditet. De likvide midlene forvaltes med vekt på langsiktighet og lav til middels risiko. Det vesentlige av selskapets langsiktige gjeld er bundet til en relativt gunstig fastrente. Årets resultat Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr for morselskapet, og kr for konsernet. Dette foreslås overført til annen egenkapital. Fri egenkapital utgjør etter dette for morselskapet kr og for konsernet kr Tromsø 10. mai 2010 Vibeke Guddingsmo styremedlem Eldrid Storås styremedlem Hans Petter Kvaal Adm. direktør Anja Bjørsvik til 30/6-09 Eskild Johansen fra 1/7-09 Studentene ved Universitetet i Tromsø (3) Martin Andreassen Ingeborg Lindhal Universitetet i Tromsø (1) Eli M. Pedersen Kai Mathisen Universitetet i Tromsø (2) Ingrid Bergslid Salvesen Odd Arne Paulsen Universitetet i Tromsø (3) Kristin Solberg Magne Arve Flaten Ansatte ved Studentsamskipnaden i Tromsø (1) Loni Berntsen Aina Gundersen Ansatte ved Studentsamskipnaden i Tromsø (2) Irene Kvello Liv-Hanne Wist 6

7 Organisering av virksomheten Administrerende direktør: Hans Petter Kvaal Konst t.o.m. 9. august -09: Vibeké Larsen Stab: Økonomisjef: Vibeké Larsen Personalsjef: Ole Lundvang Info- og IKT-sjef: Geir Jarle Voldmo Driftsavdelingene ledet av: Studentboligene: Guri Nilsen Studentkantinene: Svein Johansen Studentbarnehagene: Kjerstin Carlson Studentrådgivinga: Eline Stenseth Studentidretten: Bjørn Olav Brækkan Datterselskapene ledet av: Akademisk Kvarter: Ståle Åbotsvik konstituert t.o.m. 30. juli-09: Truls Iversen Studenthuset Driv AS: Morten Markussen Organisasjonsplan Styret (generalforsamling) 3 studenter fra UiT 3 representanter for UiT 2 SiTø-ansatte Akademisk Kvarter Daglig leder Kulturscenen og Studenthuset Driv Daglig leder Administrerende direktør Administrasjonen Økonomiavdeling (økonomisjef) Personalavdeling (personalsjef) Info- og IKT-avdeling (Info- og IKT-sjef) Kontor/Arkiv Helsefond/refusjon Studentboligene Boligsjef Studentrådgivinga Avdelingssjef Studentkantinene Kantinesjef Studentidretten Idrettssjef Studentbarnehagene Barnehagesjef Nøkkeltall Omsetning (uten datterselskap, i mill.) 2,3 8,7 18,2 35,9 55,9 83,2 109,7 153,9 172,7 Antall ansatte Antall tilknyttede studenter Antall boenheter totalt Antall barnehageplasser (1/ ) Antall spisesteder

8 Direktørens oppsummering Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTø) har lagt bak seg nok et begivenhetsrikt år. I 2009 var vi 40 år og vi feiret 40 års jubileum med flere store markeringer. I tillegg til at det ble avholdt en stor jubileumsfest, stod SiTø som arrangør for Studentsamskipnadenes årlige barnehage- og kantinemøte. Tromsø var også vertskap for høstens Samskipnadsmøte for styreledere og direktører. Etter det tragiske dødsfallet av direktør Ben Schei høsten 2008 ble det sommeren 2009 ansatt ny direktør. Undertegnede startet opp i august. Også i 2009 leverer SiTø positive, økonomiske resultater. Tiltross for et godt resultat for driftsåret 2009 var ikke resultatene fra den ordinære driften så gode som forventet. Enkelte avdelinger leverte ikke det resultatet som man kunne ønske seg, og arbeidet med å rette opp dette vil fortsette framover. En god økonomi styrker handlekraften til SiTø og sikret at virksomheten kan videreutvikle tilbudene til beste for studentene. Det har også i 2009 vært arbeidet med omstillinger i kantinene og det økonomiske resultatet ble forverret fra året før. Kantinedriften ved Tromsø museum og Nordlysobservatoriet ble avviklet som en følge av dette. Disse kantinene var lite brukt av studenter. Flere byggeprosjekt som tidligere har vært planlagt ble igangsatt i SiTø fikk tilsagn til utvidelse av Mortensnes studentboliger i februar SiTø startet byggingen av 32 leiligheter på Mortensnes og utbygging og renovering av Breivika studentbarnehage. Begge disse prosjektene vil bli ferdigstilt i Rehabilitering av den eldre boligmassen har de senere årene vært et satsningsområde. Dette fokuset ble opprettholdt i 2009, og videre satsing vil kreve betydelig ressurser i årene fremover. Et av de store prosjektene i 2009 var utviklingen av nye nettsider for SiTø. Ledergruppa fungerte som styringsgruppe for dette prosjektet, og valgte etter forslag fra TANK design en helt ny layout for nettsidene. Fokuset for de nye nettsidene ble kontraster, og man valgte derfor en design med svart i bunnen med hvit skrift. I tillegg ble logoen hvit og lagt på en oransje bunn. Dette var et gjennomgående brudd med den tidligere profil og blå logo. Det ble derfor høsten 2009 igangsatt arbeid med ny profil og logo, i tillegg til ny strategiplan. Begge disse ble ferdigstilt og vedtatt av styret i januar Gjennom en omfattende brukerundersøkelse (KTI), fikk våre kunder muligheten til å si hva de mente om SiTøs tilbud. Undersøkelsen viste at de fleste var tilfreds med våre tilbud, men alt er ikke på det nivået vi ønsker å være på. Informasjonen fra undersøkelsen skal vi bruke til å forbedre våre tilbud. Jeg vil til slutt takke alle ansatte for en god jobb og et stort engasjement for studenten. Sammen skal vi fortsette å gjøre SiTø til en attraktiv tilbyder av studentvelferd og gjøre dette til en god og trivelig arbeidspass. 8

9 Studentsamskipnaden i Tromsø eier og drifter 1477 boliger i Tromsø og 142 boliger i Longyearbyen. Boligavdelinga leier ut hybler, små leiligheter og 3-roms familieleiligheter til studenter og elever i videregående skole. I tillegg til driftsansvaret for studentboligene, har avdelinga ansvaret for vedlikehold av Studentsamskipnadens barnehager. Studentboligene Prioriterte oppgaver og utfordringer i Boligsøknad og de fleste tjenester knyttet til leieforholdet gjøres nå på nett. - Alle leiekontrakter tildeles digitalt og kan signeres med bankid. - Avdelinga har spesielt hatt fokus på beboernes trivsel. Dette ved omfattende vedlikehold og oppussing, bedre oppfølging og kvalitetssikring av renholdsstandarden på felleskjøkken og etablere husvertordning på tre boligprosjekter. - Bygging av 32 treroms familieleiligheter igangsatt høsten Nøkkeltall 2009 Belegg: Leieinntekter boenheter: Antall årsverk: Resultat avdeling: Det er etablert samarbeid med Tromsø kommune og Universitetet i Tromsø med sikte på å utarbeide en felles plan for mer hensiktsmessige studentboliger. Antall boenheter og priser Hybler: 1-roms leiligheter: 2-roms leiligheter: 3-roms leiligheter: Totalt antall boenheter: *Inkluderer Svalbard 89,9 % 60,1 mill. 30 1,8 mill * Studentsamskipnaden i Tromsø driver fem studentbarnehager med plasser for studenter i Tromsø og for ansatte ved UiT og SiTø. En avdeling ved Gimle studentbarnehage er forbeholdt barn av samiske foreldre. Prioriterte oppgaver og utfordringer i 2009 Studentbarnehagene kunne tilby plass til alle studentbarn som søkte plass ved hovedopptaket i De øvrige gruppene hadde ventelister gjennom hele barnehageåret. Studentbarnehagene - Barnehagene gikk med et mindre underskudd i Underskuddet var hovedsakelig knyttet til Universet studentbarnehage, som ble underfinansiert i Finansiering av Universet studentbarnehage er drøftet med Tromsø kommune og det er gitt lovnader om en økning av tilskuddene i Tilskuddene til å redusere studentenes barnehageavgift ble videreført i Arbeidet med renovering, ombygging og utbygging av Breivika studentbarnehage startet opp høsten Barnehagen ble i denne perioden drevet delvis i lokalene til nedlagte Øvre Breivang Nøkkeltall 2009* Antall studentplasser: Ant. plasser UiT/SiTø-ansatte: Totalt antall barn: Resultat avdeling: Priser 2009** Studenter, hel plass: Ansatte, hel plass: * Per 1/12-09 ** Inkl. kost barnehage og delvis i Breivika studentbarnehage. Storskogåsen studentbarnehage ble renovert innvendig i Studentbarnehagene startet opp et internt forum for førskolelærerne. Målet er felles faglig utvikling og nettverksbygging barnehagene imellom. Barnehagene deltok i et prosjekt for veiledning og oppfølging av nyutdannede førskolelærere

10 driver 12 studentkantiner og SiTøkiosken ved UiT, samt fire kantiner for Troms fylkeskommune ved skoler i Tromsø og Harstad. Vår målsetting er å gi studentene i Tromsø et godt og rimelig mattilbud og å utvikle tilbudet slik at studentene kan gjennomføre sine studier i Tromsø. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Kantina ved Nordlysobservatoriet ble nedlagt i juni 2009, det ble også besluttet at kantinene ved NT-fak og kantina ved Naturfagbygget (IBG) skulle legges ned. Studentidrettshallen Kraft inneholder klatrevegg, styrke- og kondisjonsavdeling, aerobicsal, sykkelrom og 900 m2 parkett for ulike hallaktiviteter. I tillegg har vi garderober, kafé/møterom, solarium og resepsjon. Kraft har egne instruktører som gir tilbud i alle avdelinger. Vår overordnede målsetting er å gi studentene i Tromsø et godt og rimelig treningstilbud og å utvikle tilbudet slik at studentene får størst mulig utbytte av Kraft som treningsarena. Studentsamskipnaden i Tromsø Studentkantinene - Det ble arrangert grillfest i forbindelse med åpning av høstsemestret, denne ble dessverre ødelagt av dårlig vær og måtte trekkes innendørs. - I juni arrangerte studentkantinene det store kantineledermøtet samt kokkekonkurranser og baristakonkurranser for studentsamskipnadene i Norge. Møtet gikk over to dager (torsdag og fredag) med mange interessante temaer. - Alle kantinene fikk pc slik at nå gjøres de flest bestillinger over nettet. - Ny struktur i avdelingen. Kantinene gjennomførte et omfattende prosjekt, blant annet innenfor mål og planarbeid, involvering av Studentidrettshallen Kraft I 2009 ble det registrert treninger på Kraft. Vi har gjennomført ca 18 aerobictimer og 12 sykkeltimer pr uke. Det har blitt tilbudt ni økter med treningsveiledning pr uke. I tillegg har Kraft kjørt ca seks klatrekurs i løpet av året. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Kraft har gjort tilpassninger og utskifting av mindre utstyr og apparater. - Det er etablert en samarbeidsgruppe med TSI for å jobbe mot en utbygging av Kraft. - Kraft har Nøkkeltall 2009 Nøkkeltall 2009 Antall medlemmer (ca.): Omsetning: Antall årsverk: Resultat avdeling: Priser 2009 Årskort studenter: Årskort ansatte: Årskort UNN-ansatte: Årskort andre: medarbeiderne i arbeidsgrupper, etablering av lederteam og teamledelse og en ny kantinestruktur. Det ble opprettet 5 resultatområder innenfor avdelinga, hvert resultatområde vil ledes av en kjøkkensjef og består av flere kantiner og utsalgssteder. - Kundetilfredsundersøkelsen gikk opp 8%. Omsetning studentkantinene: Omsetning kantiner vgs: Omsetning catering: Antall årsverk: Resultat avdeling: Priser 2009 Landgang m/ost og skinke: Vaffel (hel plate): Middagsporsjon: 1 kopp kaffe: 1/2l. brus: 25,5 mill. 5,8 mill. 6,8 mill. 44, kr 13 kr kr 9 kr 22 kr gjennomført et opplæringsprosjekt for instruktører og ansatte. - Vi bruker mye tid og ressurser på å få tak i nye instruktører. - Avdelingens største utfordring er å gjøre kundene tilfredse selv om kapasiteten er sprengt ,6 5,

11 Studentrådgivinga skal gjennom rådgiving bidra til livs- og studiemestring slik at studenten kan gjennomføre studie. Studentrådgivinga (SR) er et tilbud til alle studenter på Universitetet i Tromsø. Tjenesten er et lavterskeltilbud, med psykologer og rådgivere. Studenter kan ta kontakt når studielivet eller livet generelt blir vanskelig. Tjenesten tilbyr individuelle samtaler og ulike grupper/kurs, samt sosiale arrangement for internasjonale studenter. I 2009 ble Studier med Støtte en del av tjenesten. Dette tiltaket skal gi studenter med moderate til alvorlige psykiske lidelser tettere oppfølging. Studentrådgivinga Prioriterte oppgaver og utfordringer i Det har vært en økning i antall studenter som bruker Studentrådgivinga med 7 % - Studier med støtte (SMS) ble etablert i samarbeid med NAV og UiT for 3 år. - Økning av psykologtilbud med 0,5 fast stilling, gjennom tilskudd fra Helse Nord. - SR har holdt foredrag/innlegg til ansatte ved HSL, Jurfak og NT-fak (UiT). - Samarbeid med UiT, studentene, Studentprest og eksternt hjelpeapparat har vært et spesielt år med flere krise/ulykker med studenter. Studentrådgivinga har deltatt i UiT Nøkkeltall 2009 sitt beredskapsarbeid ved disse hendelsene. - For de internasjonale studentene har det blitt arrangert mottaksprogram inkludert tur, solfest, vinteraktivitetsdag, sommerjobbformidling, International coffee hour, julefamilier og julelunsj. Ant. studenter til samtaler*: Ant. konsultasjoner: Ant. årsverk: Totale driftskostnader: ,5 4,3 mill. Kurs og gruppetilbud Ta ordet gruppe - Eksamensgruppe - Sorggruppe - Selvutviklingsgruppe - Kurs i depresjonsmestring - Bevegelse og avspenningsgruppe - Mindfullness/stresshandterings kurs - Krysskulturell kommunikasjon og forståelse - Kulturovergang ved retur til hjemlandet - Skikurs internasjonale studenter *Enkelthenvendelser fra studenter som vil ha informasjon, deltakelse på sosiale arrangement og kurs er ikke tatt med i dette tallet. Studenthelsetjenesten skal gjennom veiledning og undersøkelser bidra til at: - antall uønskede svangerskap og aborter blant studenter reduseres - antall studenter som smittes av seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) reduseres - større antall studenter blir tryggere i forhold til egen seksualitet Studenthelsestasjonen er en del av Studentsamskipnadens velferdstilbud, men tjenesten kjøpes og drives i samarbeid med Sosialmedisinsk senter og Tromsø kommune. Helsestasjonen er plassert i lokalene til Sosialmedisinsk senter Studenthelsestasjonen i sentrum av Tromsø og finansieres av Helsedirektoratet, UiT, Tromsø kommune og semesteravgiften. Året Det har vært en økning i antall konsultasjoner ved Studenthelsestasjonen med 15,5 prosent - Studenthelsestasjonen og Studentrådgivinga har hatt et jevnlig samarbeid - Sammen med Tromsø kommune deltok Studenthelsestasjonen i forsøksprosjektet 11 Nøkkeltall 2009 Antall konsultasjoner: - herav kvinner: Driftskostnader: med gratis hormonell prevensjon til kvinner år. Prosjektet, som ble gjennomført av SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet, hadde oppstart våren 2008, og ble avsluttet i Fordeling av henvendelser i prosent Prevensjon: Seksuelt overførbare infeksjoner: Graviditet og abort: %

12 Helsefond & refusjoner til psykologhjelp Helsefondet er opprettet for å hjelpe studenter med store helsemessige utgifter. Studentene kan søke om støtte til delvis dekning av betalte utgifter som de har hatt i løpet av et kalenderår, til blant annet tannbehandling, briller og linser, fysioterapi, egenandeler og medisiner m.m. Støtten gis etter bestemte regler og dokumentasjon. Ordningen finansieres via semesteravgifta. Helsefondutvalget Helsefondutvalget er et rådgivende organ for styret i saker som vedrører helsefondets formål og retningslinjer, og behandler søknader som går ut over delegeringen til administrasjonen. studenttallet. Psykologrefusjoner Studenter som etter å ha blitt videreformidlet av Studentrådgivinga eller fastlege til behandling hos psykolog, kan søke om refusjon fra et eget fond. Dette fondet gjelder både privat og offentlig psykologhjelp. Budsjettet til psykologrefusjonene ble redusert fra 2008 til 2009 med kr pga nedgang i studenttallet. timebasis som et prøveprosjekt i 2009, fordi at det er vanskelig å få timer hos private psykologer. Nøkkeltall helsefondet 2009 Budsjett: Utbetalt støtte: Antall utbetalinger: Fordeling av støtte 2009 Tannbehandling: Briller/linser: Fysio: Kiropraktor: Folketrygdens egenandelskort: Medisiner: Særlige tilfeller: % 23 % 5 % 6 % 15 % 5 % 10 % Nøkkeltall psykologrefusjoner 2009 Budsjettet for helsefondet ble redusert fra 2008 til 2009 med kr pga forventet nedgang i Studentrådgivinga har leid inn psykologer på Budsjett: Utbetalt støtte: Antall studenter som har hatt samtaler: 32 Særlige tilfeller 10 % Medisiner 5 % Folketrygdens egenandelskort 15 % Tannlege 36 % Kiropraktor 6 % Fysio 5 % Briller/linser 23 % 12

13 Studenthuset Driv AS driften dreier seg om café/bar, konsert og kulturformidling. Den andre avdelingen er et profesjonelt konferansesenter som arrangerer kurs, selskap og konferanser for både studenter og øvrige. Studentgrupper/ organisasjoner leier lokaler vederlagsfritt. eksisterende bygningsmasse går ut 20. juni Utarbeiding av nytt regnskapssystem tilpasset bransjen, driftsmodellen og den nye Lov om Studentsamskipnader. Studenthuset Driv er studentene i Tromsøs egen storstue. Studenthuset er et heleid datterselskap av Studentsamskipnaden i Tromsø og en del av det totale velferdstilbudet til studentene i Tromsø. Studenthuset har to avdelinger. Den ene avdelingen er styrt og drevet av de frivillige studentene. Denne Prioriterte oppgaver og utfordringer i Stabilisering av økonomi - Gjennomgang av instrukser - PR-strategi - Lokalisering av fremtidig studenthus. - Leiekontakten for Nøkkeltall 2008 Antall arrangementer: Antall konserter: Antall solgte billetter: Antall frivillige: - i årsverk: Antall lønnede årsverk: Omsetning inkl. tilskudd: Resultat datterselskap: ,8 mill. 0 Akademisk Kvarter AS Akademisk Kvarter AS er et datterselskap av Studentsamskipnaden i Tromsø. Bokhandelen har hovedutsalg i UB kjelleren ved UiT og to filialer, også et godt utvalg av skjønnlitteratur. en i MH bygget på campus UiT og en ved Avdeling for Lærerutdanning, UiT. Akademisk Kvarter har studiemateriell og pensumlitteratur til universitet og høgskoler som nisje, m e n har Nøkkeltall 2009 Antall årsverk: Omsetning: Resultat datterselskap: Prioriterte oppgaver og utfordringer i Drive en god studentbokhandel gjennom å ha de rette produktene på plass til rett tid. I tillegg vil vi hele tiden være på jakt nasjonalt og internasjonalt etter nye og spennende produkter som studentene i Tromsø setter pris på å finne i våre butikker. 13,5 26,2 mill. 1,3 mill. 13

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1 KAPITTEL SiTo Årsr apport 2012 1 Årsrapport for 2012 INNHOLD Direktørens innlegg...3 Styrets beretning....5 Organisering av virksomheten....12 Organisasjonsplan....13 Organisasjonskart....14 Nøkkeltall....15

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG. Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal

ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG. Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal 2013 har vært et begivenhetsrikt og travelt år for Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTo). De største hendelsene

Detaljer

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen hadde nok et positivt år i 2011. Først og fremst fordi vi dekker velferdsbehovene

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 God styringsfart I årsmelding fra 2003 sammenlignes driftsåret med å kjøre utforløypa på Kvitfjell. Krappe svinger og stor fart var metaforen. Skulle man

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1 ÅRSRAPPORT 2004 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010 Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis Stiftelsen Signo Å rsrapport 2010 Generalsekretæren har ordet Innhold Å forstå og bli forstått Generalsekretæren har ordet...3 En presentasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT 1 Viktige hendelser 2010 Ny administrerende direktør Oppstart egenproduserte tjenester Oppstart kantine i egen regi Oppstart første renholdskontrakt i egen regi Lansering ny profil,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

www.hemnekraftlag.no Årsrapport 2009

www.hemnekraftlag.no Årsrapport 2009 www.hemnekraftlag.no Årsrapport 2009 Kjære leser! Årets rapport til våre eiere og kunder innholder foruten regnskap for 2009 og styrets beretning, også omfattende informasjon om konsernets virksomhet.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Rådmannens kommentarer m/utfordringer... 3 3. Kommunens rammebetingelser og andre felles forhold... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Folketallsutvikling...

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer