Studentsamskipnaden i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentsamskipnaden i Tromsø"

Transkript

1

2 2

3 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen Kraft Studentrådgivinga Studenthelsestasjonen Helsefondet og psykolog Studenthuset Driv AS Akademisk Kvarter AS SiTøs administrasjon Nye nettsider for Studentsamskipnaden i Tromsø Resultater: - Driftsavdelingene - Mor- og datterselskapene Balansen Fordeling av semesteravgifta 2009 Semesteravgiftens utvikling Studier med støtte - et nytt tilbud til studentene Side 4 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Side 10 Side 10 Side 11 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 15 Side 15 Side 16 Side 16 Side 17 3

4 Styrets årsberetning 2009 Selskapets virksomhet Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTø) ble etablert ved kongelig resolusjon av 19. januar 1969 og virksomheten er hjemlet i lov om studentsamskipnader gjeldende fra 1. august Studentsamskipnaden er et utdanningspolitisk instrument som skal bidra til å oppfylle de mål som er satt for høyere utdanning i Norge. Sammen med utdanningsinstitusjonene skal Studentsamskipnaden skape et fullverdig utdanningstilbud og et helhetlig læringsmiljø. Dette streber vi etter ved å legge de sosiale, kulturelle og materielle vilkår tilrette for å gi studentene en trygg og effektiv studietilværelse. Selskapet driver sin hovedvirksomhet i Tromsø og morselskapet har 5 avdelinger: Studentrådgivinga inklusive prosjekt studenthelsestasjon og studier med støtte Barnehageavdelinga som driver 5 barnehager med til sammen 355 plasser Boligavdelinga som drifter og vedlikeholder 1619 boenheter fordelt på 11 studenthjem (ett i tilknytning til UNIS Universitetssenteret på Svalbard) Studentkantinene som driver 12 kantiner og en kiosk, samt fire kantiner tilknyttet videregående skoler (to av disse i Harstad) Idrettsavdelinga med ansvar for et idrettsbygg betjener om lag 2000 ivrige treningsaktører I tillegg har vi fellesadministrasjon som betjener alle avdelinger i forhold til regnskap, lønn, personal, IKT og annen administrativ drift. Studentsamskipnaden i Tromsø har to heleide datterselskap: Bokhandelen Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS, som begge er lokalisert i Tromsø. SiTø driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Det er i beretningsåret avholdt 10 styremøter og 54 saker har vært til behandling. Studenttall og semesteravgift I 2009 var det registrert i gjennomsnitt studenter som betalte semesteravgift. Dette er en økning på 70 studenter i forhold til Spesielt gledelig var det at mens vårsemesteret viste registrerte studenter, så var det til sammen studenter registrert høstsemesteret. Semesteravgiften var kr 400 pr semester i 2009, og totale semesteravgiftsinntekter ble kr 6,4 mill. Disse midlene disponeres i samarbeid med Studentparlamentet, som er studentenes velferdspolitiske organ ved Universitetet i Tromsø. Arbeidsmiljø med mer Studentsamskipnaden i Tromsø er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). Innen HMS-arbeidet har SiTø utarbeidet tre håndbøker. Dette er systemhåndbok ( I n t e r n k o n t r o l l h å n d b o k ), sikkerhetshåndbok (Bl a Krise/Beredskap og risiko) og helsehåndbok (Bl a inkluderende arbeidsliv). Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende. Turnover i 2009 var på 5,6%. Sykefraværet (eget fravær) for hele virksomheten var 8,7% / dagsverk i 2009, mot 10 % / 6694 dager i Det er registrert 1 mindre alvorlig arbeidsulykke i Det er iverksatt omfattende tiltak for å forebygge sykefravær, skader og ulykker. Tiltakene innen forebygging av fravær og attføring til eget arbeid spenner fra tilrettelegging i arbeidssituasjonen og tidlig igangsetting av behandlingstiltak, til forebyggende tiltak som støtte til trening med mer. I forbindelse med oppfølging av sykemeldte og attføring er det etablert rutiner i hht avtale om inkluderende arbeidsliv. Det gjøres aktiv bruk av de virkemiddelordninger som ligger i IA-ordningen, bla. tilretteleggingstilskudd og involvering av NAV og bedriftshelsetjeneste i oppfølgingen av sykmeldte. Virksomheten antas å ikke forurense miljøet. Alt av avfall leveres forskriftsmessig. Det er anskaffet og tatt i bruk stoffkartotek for hele virksomheten, der blant annet risikovurdering, strengere krav til produkter og leverandører og erstatning av miljø og helseskadelige stoffer er iverksatt. Personal og likestilling Morselskapets ledelse består av fire kvinner og fem menn. Morselskapets styre har fem kvinnelige og tre mannlige styremedlemmer. Både styret og selskapets daglige ledelse er bevisst de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i selskapet og dets styre. Pr 31. desember var det 213 ansatte, 46 menn og 167 kvinner. Totalt 194,2 årsverk. Gjennomsnittalderen i selskapet er 43 år. Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like

5 muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Vi har fokus på å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Dette gjelder blant annet rekruttering, lønnsog arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Vi har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi arbeider aktivt og målrettet sammen med utdanningsinstitusjonen for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. Fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Vi har god egenkapital og god likviditet. Årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter en tilfredsstillende beskrivelse av foretakets stilling pr årsskiftet. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til at det har inntruffet forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. Morselskapet hadde i 2009 driftsinntekter på kr 172,7 millioner mot kr 167,8 millioner i Årets resultat ble kr 3,8 millioner mot kr 2,4 millioner i Også i 2009 har vi valgt ekstra avsetning til vedlikeholdsfond på Studentsamskipnaden i Tromsø boligene med kr Dette ut fra en gjennomgang av planlagte prosjekter de neste to årene på studentboligene ved Prestvannet og Åsgård. Avsetningen ble foretatt fordi det ordinære vedlikeholdsfondet ikke var tilstrekkelig i forhold til nødvendige oppgraderinger og verdibevarende vedlikehold. Økonomisk oversikt for konsernet Konsernregnskapet omfatter morselskapet og de to døtrene Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS. Konsernets omsetning i 2009 var kr 214,4 millioner mot kr 208,6 millioner i Konsernets samlede årsresultat etter skatt ble kr 5,1 millioner mot kr 3,4 millioner i Vår bokhandel Akademisk Kvarter AS hadde en omsetning på kr 26,2 millioner og et resultat etter skatt på kr Studenthuset Driv AS hadde en omsetning på kr 16,7 millioner og gjøres opp i balanse etter et ekstraordinært tilskudd på kr Det er mottatt tilskudd fra institusjonene, semesteravgifta og Studentsamskipnaden på til sammen kr 3,2 millioner. Fremtidsutsikter Lov om studentsamskipnader har vært under revisjon og ble iverksatt fra 1.august Ved innføringen av den nye loven har Studentsamskipnadene fått strammere vilkår for forretningsmessig drift som ikke er knyttet til studentvelferd. Dette reguleres spesielt gjennom forskriftene som er utarbeidet i tillegg til loven. Vi har flere fokusområder framover: Avklare hvor og hvordan fremtidens studenthus skal være Starte prosessen med å omstrukturere vår boligmasse 5 Innarbeide ny profil og logo Starte en omorganiseringsprosess for å oppnå mer fokus på utvikling og fornying Avklare en evt utbygging av Studentidrettshallen Kraft Studentrådgivinga driver et lavterskeltilbud for studenter med behov for samtaler eller oppfølging i forhold til å ferdigstille sine studier. I mai 2009 startet også inntaket av studenter til prosjektet Studier med støtte, et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom SiTø, UiT og NAV. Kapasiteten er fullt på plass nå i 2010, og skal gi tilbud om tettere oppfølging til inntil 20 studenter i årene framover. I forbindelse med tildelte midler til Helse Nord RHF vedrørende studenters psykiske helse har Studentrådgivinga fått styrket sitt tilbud med en halv psykologstilling, og dette arbeides det med å få videreført. Det arbeides også med å få Studenthelsestasjonen inn som et permanent tilbud. Studentsamskipnaden er en solid aktør på barnehagedrift i Tromsø kommune med til sammen 355 plasser. I 2009 har vi utvidet og pusset opp Breivika studentbarnehage, som nå er tilpasset drift etter modellbarnehageprinsippet. Finansieringsmodellen er fortsatt utfordrende og krever kontinuerlig omstillingsevne. I takt med økende studenttall ved Universitetet merker vi økt etterspørsel etter barnehageplasser for studenter. I 2009 fikk vi tilsagn til å ferdigstille utbyggingsprosjektet på Mortensnes med 32 familieboliger. Disse forventes ferdigstillet til semesterstart høsten Det er økt behov for leiligheter, mens vi har utfordringer med mye tomgang på hybler deler av året. Det jobbes aktivt med en restrukturering av

6 vår boligmasse for å tilpasse denne bedre til studentenes behov. Studentkantinene er den av våre avdelinger med størst økonomiske utfordringer etter mange år med underskudd. En økning i studenttallet ser ut til å ha bedret situasjonen noe, men det kreves endringer. Det arbeides med kantinestrukturen, flere mindre enheter er lagt ned de siste årene. De store enhetene skal bli mer fleksible og tilpasset de naturlige svingningene i forhold til studenter på campus. I løpet av 2010 forventer vi å åpne den første kaffebaren på campus. Medlemstallet i studentidrettshallen er stabilt på ca 2 150, og for første gang siden oppstarten er det et lite overskudd. I 2009 ble det registrert treninger på Kraft, som tilbyr aerobic, spinning, kondisjon/ styrke, treningsveiledning klatrevegg. Totaltilbudet gjør Kraft til en attraktiv treningsarena for studentene i Tromsø, men plassmangel gjør at det er behov for utvidelse av kapasiteten. Jonas Eilertsen Styreleder Odd Arne Paulsen styremedlem Astrid Smidt Nestleder Kristin Solberg styremedlem Studentsamskipnaden i Tromsø Representant Vararepresentant Studentene ved Universitetet i Tromsø (1) Håvard Gram Sondre Pedersen Studentene ved Universitetet i Tromsø (2) Den tradisjonelle bokhandelbransjen står overfor store endringer, spesielt med tanke på internettsalg og framtidig strukturering. Vi jobber aktivt for å sikre bokhandel på campus i Tromsø også i tiden framover. Etter et godt driftsår for Studenthuset Driv i 2008, så har økonomien ikke vært like god i Hovedfokus er fortsatt å jobbe aktivt med å få oppslutning fra en større del av studentmassen, og at de store støttespillerne ser verdien av å ha en studentby med et levende studenthus. Styret i Driv jobber også med den framtidige lokaliseringen, da den nåværende leiekontrakten utløper i På bakgrunn av de iverksatte tiltakene for å bedre eller opprettholde inntjeningen samt selskapets stilling for øvrig, legger styret til grunn at selskapet vil ha en positiv resultatutvikling i årene framover. Tony P. Winkler styremedlem Loni Berntsen styremedlem Styrets sammensetning 2009 Tom Erik Forså til 30/6-09 Astrid Smidt fra 1/7-09 Opplysning om finansiell risiko Selskapets kunder er i hovedsak studenter og utdanningsinstitusjonene, og kredittrisikoen vurderes som lav. Omsetning og resultat avhenger av antall studenter som velger Tromsø som studieby. Selskapets finansielle stilling er etter styrets oppfatning god. Egenkapitalandelen er på 21,2% og selskapet har god likviditet. De likvide midlene forvaltes med vekt på langsiktighet og lav til middels risiko. Det vesentlige av selskapets langsiktige gjeld er bundet til en relativt gunstig fastrente. Årets resultat Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr for morselskapet, og kr for konsernet. Dette foreslås overført til annen egenkapital. Fri egenkapital utgjør etter dette for morselskapet kr og for konsernet kr Tromsø 10. mai 2010 Vibeke Guddingsmo styremedlem Eldrid Storås styremedlem Hans Petter Kvaal Adm. direktør Anja Bjørsvik til 30/6-09 Eskild Johansen fra 1/7-09 Studentene ved Universitetet i Tromsø (3) Martin Andreassen Ingeborg Lindhal Universitetet i Tromsø (1) Eli M. Pedersen Kai Mathisen Universitetet i Tromsø (2) Ingrid Bergslid Salvesen Odd Arne Paulsen Universitetet i Tromsø (3) Kristin Solberg Magne Arve Flaten Ansatte ved Studentsamskipnaden i Tromsø (1) Loni Berntsen Aina Gundersen Ansatte ved Studentsamskipnaden i Tromsø (2) Irene Kvello Liv-Hanne Wist 6

7 Organisering av virksomheten Administrerende direktør: Hans Petter Kvaal Konst t.o.m. 9. august -09: Vibeké Larsen Stab: Økonomisjef: Vibeké Larsen Personalsjef: Ole Lundvang Info- og IKT-sjef: Geir Jarle Voldmo Driftsavdelingene ledet av: Studentboligene: Guri Nilsen Studentkantinene: Svein Johansen Studentbarnehagene: Kjerstin Carlson Studentrådgivinga: Eline Stenseth Studentidretten: Bjørn Olav Brækkan Datterselskapene ledet av: Akademisk Kvarter: Ståle Åbotsvik konstituert t.o.m. 30. juli-09: Truls Iversen Studenthuset Driv AS: Morten Markussen Organisasjonsplan Styret (generalforsamling) 3 studenter fra UiT 3 representanter for UiT 2 SiTø-ansatte Akademisk Kvarter Daglig leder Kulturscenen og Studenthuset Driv Daglig leder Administrerende direktør Administrasjonen Økonomiavdeling (økonomisjef) Personalavdeling (personalsjef) Info- og IKT-avdeling (Info- og IKT-sjef) Kontor/Arkiv Helsefond/refusjon Studentboligene Boligsjef Studentrådgivinga Avdelingssjef Studentkantinene Kantinesjef Studentidretten Idrettssjef Studentbarnehagene Barnehagesjef Nøkkeltall Omsetning (uten datterselskap, i mill.) 2,3 8,7 18,2 35,9 55,9 83,2 109,7 153,9 172,7 Antall ansatte Antall tilknyttede studenter Antall boenheter totalt Antall barnehageplasser (1/ ) Antall spisesteder

8 Direktørens oppsummering Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTø) har lagt bak seg nok et begivenhetsrikt år. I 2009 var vi 40 år og vi feiret 40 års jubileum med flere store markeringer. I tillegg til at det ble avholdt en stor jubileumsfest, stod SiTø som arrangør for Studentsamskipnadenes årlige barnehage- og kantinemøte. Tromsø var også vertskap for høstens Samskipnadsmøte for styreledere og direktører. Etter det tragiske dødsfallet av direktør Ben Schei høsten 2008 ble det sommeren 2009 ansatt ny direktør. Undertegnede startet opp i august. Også i 2009 leverer SiTø positive, økonomiske resultater. Tiltross for et godt resultat for driftsåret 2009 var ikke resultatene fra den ordinære driften så gode som forventet. Enkelte avdelinger leverte ikke det resultatet som man kunne ønske seg, og arbeidet med å rette opp dette vil fortsette framover. En god økonomi styrker handlekraften til SiTø og sikret at virksomheten kan videreutvikle tilbudene til beste for studentene. Det har også i 2009 vært arbeidet med omstillinger i kantinene og det økonomiske resultatet ble forverret fra året før. Kantinedriften ved Tromsø museum og Nordlysobservatoriet ble avviklet som en følge av dette. Disse kantinene var lite brukt av studenter. Flere byggeprosjekt som tidligere har vært planlagt ble igangsatt i SiTø fikk tilsagn til utvidelse av Mortensnes studentboliger i februar SiTø startet byggingen av 32 leiligheter på Mortensnes og utbygging og renovering av Breivika studentbarnehage. Begge disse prosjektene vil bli ferdigstilt i Rehabilitering av den eldre boligmassen har de senere årene vært et satsningsområde. Dette fokuset ble opprettholdt i 2009, og videre satsing vil kreve betydelig ressurser i årene fremover. Et av de store prosjektene i 2009 var utviklingen av nye nettsider for SiTø. Ledergruppa fungerte som styringsgruppe for dette prosjektet, og valgte etter forslag fra TANK design en helt ny layout for nettsidene. Fokuset for de nye nettsidene ble kontraster, og man valgte derfor en design med svart i bunnen med hvit skrift. I tillegg ble logoen hvit og lagt på en oransje bunn. Dette var et gjennomgående brudd med den tidligere profil og blå logo. Det ble derfor høsten 2009 igangsatt arbeid med ny profil og logo, i tillegg til ny strategiplan. Begge disse ble ferdigstilt og vedtatt av styret i januar Gjennom en omfattende brukerundersøkelse (KTI), fikk våre kunder muligheten til å si hva de mente om SiTøs tilbud. Undersøkelsen viste at de fleste var tilfreds med våre tilbud, men alt er ikke på det nivået vi ønsker å være på. Informasjonen fra undersøkelsen skal vi bruke til å forbedre våre tilbud. Jeg vil til slutt takke alle ansatte for en god jobb og et stort engasjement for studenten. Sammen skal vi fortsette å gjøre SiTø til en attraktiv tilbyder av studentvelferd og gjøre dette til en god og trivelig arbeidspass. 8

9 Studentsamskipnaden i Tromsø eier og drifter 1477 boliger i Tromsø og 142 boliger i Longyearbyen. Boligavdelinga leier ut hybler, små leiligheter og 3-roms familieleiligheter til studenter og elever i videregående skole. I tillegg til driftsansvaret for studentboligene, har avdelinga ansvaret for vedlikehold av Studentsamskipnadens barnehager. Studentboligene Prioriterte oppgaver og utfordringer i Boligsøknad og de fleste tjenester knyttet til leieforholdet gjøres nå på nett. - Alle leiekontrakter tildeles digitalt og kan signeres med bankid. - Avdelinga har spesielt hatt fokus på beboernes trivsel. Dette ved omfattende vedlikehold og oppussing, bedre oppfølging og kvalitetssikring av renholdsstandarden på felleskjøkken og etablere husvertordning på tre boligprosjekter. - Bygging av 32 treroms familieleiligheter igangsatt høsten Nøkkeltall 2009 Belegg: Leieinntekter boenheter: Antall årsverk: Resultat avdeling: Det er etablert samarbeid med Tromsø kommune og Universitetet i Tromsø med sikte på å utarbeide en felles plan for mer hensiktsmessige studentboliger. Antall boenheter og priser Hybler: 1-roms leiligheter: 2-roms leiligheter: 3-roms leiligheter: Totalt antall boenheter: *Inkluderer Svalbard 89,9 % 60,1 mill. 30 1,8 mill * Studentsamskipnaden i Tromsø driver fem studentbarnehager med plasser for studenter i Tromsø og for ansatte ved UiT og SiTø. En avdeling ved Gimle studentbarnehage er forbeholdt barn av samiske foreldre. Prioriterte oppgaver og utfordringer i 2009 Studentbarnehagene kunne tilby plass til alle studentbarn som søkte plass ved hovedopptaket i De øvrige gruppene hadde ventelister gjennom hele barnehageåret. Studentbarnehagene - Barnehagene gikk med et mindre underskudd i Underskuddet var hovedsakelig knyttet til Universet studentbarnehage, som ble underfinansiert i Finansiering av Universet studentbarnehage er drøftet med Tromsø kommune og det er gitt lovnader om en økning av tilskuddene i Tilskuddene til å redusere studentenes barnehageavgift ble videreført i Arbeidet med renovering, ombygging og utbygging av Breivika studentbarnehage startet opp høsten Barnehagen ble i denne perioden drevet delvis i lokalene til nedlagte Øvre Breivang Nøkkeltall 2009* Antall studentplasser: Ant. plasser UiT/SiTø-ansatte: Totalt antall barn: Resultat avdeling: Priser 2009** Studenter, hel plass: Ansatte, hel plass: * Per 1/12-09 ** Inkl. kost barnehage og delvis i Breivika studentbarnehage. Storskogåsen studentbarnehage ble renovert innvendig i Studentbarnehagene startet opp et internt forum for førskolelærerne. Målet er felles faglig utvikling og nettverksbygging barnehagene imellom. Barnehagene deltok i et prosjekt for veiledning og oppfølging av nyutdannede førskolelærere

10 driver 12 studentkantiner og SiTøkiosken ved UiT, samt fire kantiner for Troms fylkeskommune ved skoler i Tromsø og Harstad. Vår målsetting er å gi studentene i Tromsø et godt og rimelig mattilbud og å utvikle tilbudet slik at studentene kan gjennomføre sine studier i Tromsø. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Kantina ved Nordlysobservatoriet ble nedlagt i juni 2009, det ble også besluttet at kantinene ved NT-fak og kantina ved Naturfagbygget (IBG) skulle legges ned. Studentidrettshallen Kraft inneholder klatrevegg, styrke- og kondisjonsavdeling, aerobicsal, sykkelrom og 900 m2 parkett for ulike hallaktiviteter. I tillegg har vi garderober, kafé/møterom, solarium og resepsjon. Kraft har egne instruktører som gir tilbud i alle avdelinger. Vår overordnede målsetting er å gi studentene i Tromsø et godt og rimelig treningstilbud og å utvikle tilbudet slik at studentene får størst mulig utbytte av Kraft som treningsarena. Studentsamskipnaden i Tromsø Studentkantinene - Det ble arrangert grillfest i forbindelse med åpning av høstsemestret, denne ble dessverre ødelagt av dårlig vær og måtte trekkes innendørs. - I juni arrangerte studentkantinene det store kantineledermøtet samt kokkekonkurranser og baristakonkurranser for studentsamskipnadene i Norge. Møtet gikk over to dager (torsdag og fredag) med mange interessante temaer. - Alle kantinene fikk pc slik at nå gjøres de flest bestillinger over nettet. - Ny struktur i avdelingen. Kantinene gjennomførte et omfattende prosjekt, blant annet innenfor mål og planarbeid, involvering av Studentidrettshallen Kraft I 2009 ble det registrert treninger på Kraft. Vi har gjennomført ca 18 aerobictimer og 12 sykkeltimer pr uke. Det har blitt tilbudt ni økter med treningsveiledning pr uke. I tillegg har Kraft kjørt ca seks klatrekurs i løpet av året. Prioriterte oppgaver og utfordringer i Kraft har gjort tilpassninger og utskifting av mindre utstyr og apparater. - Det er etablert en samarbeidsgruppe med TSI for å jobbe mot en utbygging av Kraft. - Kraft har Nøkkeltall 2009 Nøkkeltall 2009 Antall medlemmer (ca.): Omsetning: Antall årsverk: Resultat avdeling: Priser 2009 Årskort studenter: Årskort ansatte: Årskort UNN-ansatte: Årskort andre: medarbeiderne i arbeidsgrupper, etablering av lederteam og teamledelse og en ny kantinestruktur. Det ble opprettet 5 resultatområder innenfor avdelinga, hvert resultatområde vil ledes av en kjøkkensjef og består av flere kantiner og utsalgssteder. - Kundetilfredsundersøkelsen gikk opp 8%. Omsetning studentkantinene: Omsetning kantiner vgs: Omsetning catering: Antall årsverk: Resultat avdeling: Priser 2009 Landgang m/ost og skinke: Vaffel (hel plate): Middagsporsjon: 1 kopp kaffe: 1/2l. brus: 25,5 mill. 5,8 mill. 6,8 mill. 44, kr 13 kr kr 9 kr 22 kr gjennomført et opplæringsprosjekt for instruktører og ansatte. - Vi bruker mye tid og ressurser på å få tak i nye instruktører. - Avdelingens største utfordring er å gjøre kundene tilfredse selv om kapasiteten er sprengt ,6 5,

11 Studentrådgivinga skal gjennom rådgiving bidra til livs- og studiemestring slik at studenten kan gjennomføre studie. Studentrådgivinga (SR) er et tilbud til alle studenter på Universitetet i Tromsø. Tjenesten er et lavterskeltilbud, med psykologer og rådgivere. Studenter kan ta kontakt når studielivet eller livet generelt blir vanskelig. Tjenesten tilbyr individuelle samtaler og ulike grupper/kurs, samt sosiale arrangement for internasjonale studenter. I 2009 ble Studier med Støtte en del av tjenesten. Dette tiltaket skal gi studenter med moderate til alvorlige psykiske lidelser tettere oppfølging. Studentrådgivinga Prioriterte oppgaver og utfordringer i Det har vært en økning i antall studenter som bruker Studentrådgivinga med 7 % - Studier med støtte (SMS) ble etablert i samarbeid med NAV og UiT for 3 år. - Økning av psykologtilbud med 0,5 fast stilling, gjennom tilskudd fra Helse Nord. - SR har holdt foredrag/innlegg til ansatte ved HSL, Jurfak og NT-fak (UiT). - Samarbeid med UiT, studentene, Studentprest og eksternt hjelpeapparat har vært et spesielt år med flere krise/ulykker med studenter. Studentrådgivinga har deltatt i UiT Nøkkeltall 2009 sitt beredskapsarbeid ved disse hendelsene. - For de internasjonale studentene har det blitt arrangert mottaksprogram inkludert tur, solfest, vinteraktivitetsdag, sommerjobbformidling, International coffee hour, julefamilier og julelunsj. Ant. studenter til samtaler*: Ant. konsultasjoner: Ant. årsverk: Totale driftskostnader: ,5 4,3 mill. Kurs og gruppetilbud Ta ordet gruppe - Eksamensgruppe - Sorggruppe - Selvutviklingsgruppe - Kurs i depresjonsmestring - Bevegelse og avspenningsgruppe - Mindfullness/stresshandterings kurs - Krysskulturell kommunikasjon og forståelse - Kulturovergang ved retur til hjemlandet - Skikurs internasjonale studenter *Enkelthenvendelser fra studenter som vil ha informasjon, deltakelse på sosiale arrangement og kurs er ikke tatt med i dette tallet. Studenthelsetjenesten skal gjennom veiledning og undersøkelser bidra til at: - antall uønskede svangerskap og aborter blant studenter reduseres - antall studenter som smittes av seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) reduseres - større antall studenter blir tryggere i forhold til egen seksualitet Studenthelsestasjonen er en del av Studentsamskipnadens velferdstilbud, men tjenesten kjøpes og drives i samarbeid med Sosialmedisinsk senter og Tromsø kommune. Helsestasjonen er plassert i lokalene til Sosialmedisinsk senter Studenthelsestasjonen i sentrum av Tromsø og finansieres av Helsedirektoratet, UiT, Tromsø kommune og semesteravgiften. Året Det har vært en økning i antall konsultasjoner ved Studenthelsestasjonen med 15,5 prosent - Studenthelsestasjonen og Studentrådgivinga har hatt et jevnlig samarbeid - Sammen med Tromsø kommune deltok Studenthelsestasjonen i forsøksprosjektet 11 Nøkkeltall 2009 Antall konsultasjoner: - herav kvinner: Driftskostnader: med gratis hormonell prevensjon til kvinner år. Prosjektet, som ble gjennomført av SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet, hadde oppstart våren 2008, og ble avsluttet i Fordeling av henvendelser i prosent Prevensjon: Seksuelt overførbare infeksjoner: Graviditet og abort: %

12 Helsefond & refusjoner til psykologhjelp Helsefondet er opprettet for å hjelpe studenter med store helsemessige utgifter. Studentene kan søke om støtte til delvis dekning av betalte utgifter som de har hatt i løpet av et kalenderår, til blant annet tannbehandling, briller og linser, fysioterapi, egenandeler og medisiner m.m. Støtten gis etter bestemte regler og dokumentasjon. Ordningen finansieres via semesteravgifta. Helsefondutvalget Helsefondutvalget er et rådgivende organ for styret i saker som vedrører helsefondets formål og retningslinjer, og behandler søknader som går ut over delegeringen til administrasjonen. studenttallet. Psykologrefusjoner Studenter som etter å ha blitt videreformidlet av Studentrådgivinga eller fastlege til behandling hos psykolog, kan søke om refusjon fra et eget fond. Dette fondet gjelder både privat og offentlig psykologhjelp. Budsjettet til psykologrefusjonene ble redusert fra 2008 til 2009 med kr pga nedgang i studenttallet. timebasis som et prøveprosjekt i 2009, fordi at det er vanskelig å få timer hos private psykologer. Nøkkeltall helsefondet 2009 Budsjett: Utbetalt støtte: Antall utbetalinger: Fordeling av støtte 2009 Tannbehandling: Briller/linser: Fysio: Kiropraktor: Folketrygdens egenandelskort: Medisiner: Særlige tilfeller: % 23 % 5 % 6 % 15 % 5 % 10 % Nøkkeltall psykologrefusjoner 2009 Budsjettet for helsefondet ble redusert fra 2008 til 2009 med kr pga forventet nedgang i Studentrådgivinga har leid inn psykologer på Budsjett: Utbetalt støtte: Antall studenter som har hatt samtaler: 32 Særlige tilfeller 10 % Medisiner 5 % Folketrygdens egenandelskort 15 % Tannlege 36 % Kiropraktor 6 % Fysio 5 % Briller/linser 23 % 12

13 Studenthuset Driv AS driften dreier seg om café/bar, konsert og kulturformidling. Den andre avdelingen er et profesjonelt konferansesenter som arrangerer kurs, selskap og konferanser for både studenter og øvrige. Studentgrupper/ organisasjoner leier lokaler vederlagsfritt. eksisterende bygningsmasse går ut 20. juni Utarbeiding av nytt regnskapssystem tilpasset bransjen, driftsmodellen og den nye Lov om Studentsamskipnader. Studenthuset Driv er studentene i Tromsøs egen storstue. Studenthuset er et heleid datterselskap av Studentsamskipnaden i Tromsø og en del av det totale velferdstilbudet til studentene i Tromsø. Studenthuset har to avdelinger. Den ene avdelingen er styrt og drevet av de frivillige studentene. Denne Prioriterte oppgaver og utfordringer i Stabilisering av økonomi - Gjennomgang av instrukser - PR-strategi - Lokalisering av fremtidig studenthus. - Leiekontakten for Nøkkeltall 2008 Antall arrangementer: Antall konserter: Antall solgte billetter: Antall frivillige: - i årsverk: Antall lønnede årsverk: Omsetning inkl. tilskudd: Resultat datterselskap: ,8 mill. 0 Akademisk Kvarter AS Akademisk Kvarter AS er et datterselskap av Studentsamskipnaden i Tromsø. Bokhandelen har hovedutsalg i UB kjelleren ved UiT og to filialer, også et godt utvalg av skjønnlitteratur. en i MH bygget på campus UiT og en ved Avdeling for Lærerutdanning, UiT. Akademisk Kvarter har studiemateriell og pensumlitteratur til universitet og høgskoler som nisje, m e n har Nøkkeltall 2009 Antall årsverk: Omsetning: Resultat datterselskap: Prioriterte oppgaver og utfordringer i Drive en god studentbokhandel gjennom å ha de rette produktene på plass til rett tid. I tillegg vil vi hele tiden være på jakt nasjonalt og internasjonalt etter nye og spennende produkter som studentene i Tromsø setter pris på å finne i våre butikker. 13,5 26,2 mill. 1,3 mill. 13

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

Årsrapport for 2010. SiTo Årsr apport 2010 1

Årsrapport for 2010. SiTo Årsr apport 2010 1 Årsrapport for 2010 SiTo Årsr apport 2010 1 Innholdsfortegnelse Direktørens innlegg... 4 Styrets beretning....7 Organisering av virksomheten....16 Organisasjonsplan.... 17 Nøkkeltall....19 SiTo Eiendom....21

Detaljer

Årsrapport for 2011. SiTo Årsr apport 2011 1

Årsrapport for 2011. SiTo Årsr apport 2011 1 Årsrapport for 2011 SiTo Årsr apport 2011 1 2 SiTo Årsr apport 2011 Innholdsfortegnelse Direktørens innlegg... 4 Styrets beretning....7 Organisering av virksomheten....16 Organisasjonsplan.... 17 Nøkkeltall....19

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1 KAPITTEL SiTo Årsr apport 2012 1 Årsrapport for 2012 INNHOLD Direktørens innlegg...3 Styrets beretning....5 Organisering av virksomheten....12 Organisasjonsplan....13 Organisasjonskart....14 Nøkkeltall....15

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

For studenten i Tromsø, Finnmark og på Svalbard

For studenten i Tromsø, Finnmark og på Svalbard Årsrapport 2014 For studenten i Tromsø, Finnmark og på Svalbard ved administrerende direktør Hans Petter Kvaal 1. januar 2014 fusjonerte Studentsamskipnaden i Tromsø med Studentsamskipnaden i Finnmark.

Detaljer

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2014 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Administrerende direktør har ordet Gleder og utfordringer har fulgt oss i 2014. I begynnelsen av året gjennomførte

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 HANDLINGSPLAN 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 3. RAMMEBETINGELSER 2 3.1. Lov om Studentsamskipnader 2 3.2. Økonomi 2 3.3. Miljø 3 3.4. Studentene 3 3.5. Institusjonene

Detaljer

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2012 * Styrets beretning Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort til det norske

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling

Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling VELFERD OG LIKESTILLINGSANSVARLIG 03/09/2012 ARBEIDUTVALGET 23/1213 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 06/09/2012 Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling Formål

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG. Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal

ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG. Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal 2013 har vært et begivenhetsrikt og travelt år for Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTo). De største hendelsene

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 15/2086-27.04.2015 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Vi viser til økonomiseminaret på Gardermoen 27. november 2014 og de påfølgende innspillene fra

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016.

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 16/3131-08.03.2016 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Departementet ber om at studentsamskipnadene

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS HALVÅRSRAPPORT 2017 BLACK SEA PROPERTY AS REGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP - PERIODEREGNSKAP PR 30. JUNI 2017 - BALANSE PR 30. JUNI 2017 Side 1 Halvårsberetning 2017 Black Sea Property AS Adresse: Sagveien

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2003 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

År 2016, fredag 4. mars klokken kl holdt styret i Iris Salten IKS møte i Nordland idrettskrets sine lokaler etter forutgående innkalling.

År 2016, fredag 4. mars klokken kl holdt styret i Iris Salten IKS møte i Nordland idrettskrets sine lokaler etter forutgående innkalling. Styret for Iris Salten IKS MØTEPROTOKOLL - styremøte 2/2016 År 2016, fredag 4. mars klokken kl. 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte i Nordland idrettskrets sine lokaler etter forutgående innkalling.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING SAK S 58/15 VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING GENERELT Visjon, mål og budsjett for 2016 er basert på styreseminar i april 2015, sak 50/15 Innspill mål 2016, intern behandling i avdelingene

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Harald Østbø redegjorde for strategi, drift og økonomi i Iris Produksjon. redegjørelsen. PP sendes ut sammen med referatet.

Harald Østbø redegjorde for strategi, drift og økonomi i Iris Produksjon. redegjørelsen. PP sendes ut sammen med referatet. Styret for Iris Salten IKS MØTEPROTOKOLL - styremøte 2/2017 År 2017, fredag 10. mars klokken kl. 10.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte Vikan etter forutgående innkalling. Deltakere: Ragnar Pettersen.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal 2015

AF Gruppen 2. kvartal 2015 AF Gruppen 2. kvartal 21. august Miljøbase Vats God drift EBIT pr. kvartal 300 250 262 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2 2. kvartal Oppsummering Lønnsom vekst

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ. Møtereferat Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt.

STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ. Møtereferat Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt. STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møtereferat 08.09.09 1700: Tilstede: Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt. Oppmøtt: POLITISKE LISTER: Moderat Liste: Peter Wright, nei

Detaljer

Ringerike 25.11.2015

Ringerike 25.11.2015 Ringerike 25.11.2015 Kort om Studentsamskipnaden Serviceorganisasjon for høyskolestudenter 5 Campus/lokasjoner 150 ansatte 9500 tilknyttede studenter Styrt av studenter og for studenter Overskudd utvikler

Detaljer

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden Forslag til dagsorden 28.10.10 Sted: Driv, 3.etg. Tid: 17.00 Saksliste: 1011/38 Semesteravgiftsfordelingen 2011 Til: Studentsamfunnet, Utropia, TSI, Jusshjelpa, ISU, StudentUKA, Driv, DebutUKA, Hurradio

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 Periode: Q2 2016 Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Virksomhetens art og hvor den drives er holdingselskap for den samlede virksomheten Loomis

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Protokoll fra 19.11.09

Protokoll fra 19.11.09 Protokoll fra 19.11.09 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD (OAS) sak 65/09 - PROTOKOLL FRA STYREMØTET 19.11.2009 Tilstede. Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Vegard J. Jæger, Annette Tandberg,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser US-SAK NR: 103/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: S UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR: 2004/1023 US-sak 103/2012

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer