Årsrapport for SiTo Årsr apport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2011. SiTo Årsr apport 2011 1"

Transkript

1 Årsrapport for 2011 SiTo Årsr apport

2 2 SiTo Årsr apport 2011

3 Innholdsfortegnelse Direktørens innlegg... 4 Styrets beretning....7 Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall SiTo Eiendom SiTo Tjenester SiTo Forretning...31 TNS Gallup Resultater og Balansen Fordeling av semesteravgift SiTo Årsr apport

4 direktørens innlegg Studentenes ønsker i fokus hans petter kvaal Studentsamskipnaden i Tromsø har i 2011 prioritert jobben med å utvikle de tjenestene som har stått øverst på studentenes ønskeliste. Vi åpnet en kaffebar på campus UiT, og prosessene med å flytte Driv og bygge Kraft II ble satt i gang. Samtidig ble en Facebookside etablert for å bedre kommunikasjonen med studentene, slik at vi kan få med oss flere av deres ønsker. Kaffebaren C8H10N4O2 Kaffebaren åpnet i februar 2011 og fikk navnet C8H10N4O2, som er den kjemiske formelen for koffein. Kaffebaren ble tatt godt imot av studentene, og fra første dag var det en jevn strøm av kaffeinteresserte kunder. C8H10N4O2 er åpen mandag til lørdag, slik at studentene som er på campus UiT også i helgene kan benytte seg av tilbudet. Kraft II Studentene i Tromsø liker i å trene, og treningskapasiteten til Studentidrettshallen Kraft har de siste årene vært sprengt. Studentsamskipnaden i Tromsø har derfor gått i gang med prosjekteringen av Kraft II, et nytt bygg som vil forbedre treningstilbudet til studentene. Det ble etablert en styringsgruppe og en referansegruppe som nå er i arbeid. Bolig- og barnehagemelding SiTo har fått utarbeidet både en bolig- og en barnehagemelding, som begge ble lagt frem i Tromsø har en dekningsgrad på 25 prosent studentboliger, men på tross av dette viste boligkøene ved semesterstart i 2011 at behovet for flere boliger fortsatt er stort. Boligmeldingen konkluderte med at SiTo fortsatt skal jobbe for flere studentboliger. Samtidig er studentenes ønske om et levende campus UiT kommet tydelig frem, og fremtidige boligprosjekter skal ta hensyn til dette. 4 SiTo Årsr apport 2011

5 direktørens innlegg Barnehagemeldingen gikk igjennom studentbarnehagenes tilbud, både i forhold til antall barnehager, økonomi, standard og det faglige tilbudet. Meldingen konkluderte med at SiTo skal opprettholde barnehageplassene på dagens nivå og at barn av studenter skal være prioritert ved opptak. Ny styrestruktur AK og Driv I løpet av 2011 ble styresammensetningen til både Studenthuset Driv AS og bokhandelen Akademisk Kvarter AS endret. Endringen ble gjort for å trekke datterselskapene nærmere SiTo. For Akademisk Kvarter betydde det en omrokering av styremedlemmene, slik at SiTo fikk flertallet i styret. Studenthuset Driv fikk et mindre styre, men studentene innehar fortsatt styreledervervet. Interne prosesser I løpet av 2011 gjennomførte SiTo for første gang lederopplæring for alle mellom- og toppledere. Opplæringa har som hensikt å styrke ledernes kompetanse, særlig innenfor områdene HR, markedsføring og økonomi, samt å etablere en helhetlig ledelsesprofil innen SiTo. Som en konsekvens av omorganiseringen av hele SiTo i 2010, ble SiTo Eiendom reorganisert fra januar SiTo Eiendom ble delt inn i enhetene utleie, drift og prosjekt, en organisasjonsform som vil spisse eiendomsvirksomheten i årene fremover. Studentsamskipnaden i Tromsø vil jobbe videre for at studentene ved Universitetet i Tromsø skal ha et godt velferdstilbud og at deres ønsker blir hørt. SiTo Årsr apport

6 Styrets årsberetning 6 SiTo Årsr apport 2011

7 Styrets årsberetning Styrets årsberetning 2011 SELSKAPETS VIRKSOMHET Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTo) ble etablert ved kongelig resolusjon av 19. januar 1969 og virksomheten er hjemlet i lov om studentsamskipnader gjeldende fra 1. august Studentsamskipnaden er et utdanningspolitisk instrument som skal bidra til å oppfylle de mål som er satt for høyere utdanning i Norge. Sammen med utdanningsinstitusjonene skal Studentsamskipnaden skape et fullverdig utdanningstilbud og et helhetlig læringsmiljø. Dette streber vi etter ved å legge de sosiale, kulturelle og materielle vilkår tilrette for å gi studentene en trygg og effektiv studietilværelse. SiTo Årsr apport

8 Styrets årsberetning Konsernet driver sin hovedvirksomhet i Tromsø, og består av 3 enheter, med 5 avdelinger og 2 heleide dattersel skaper, Bokhandelen Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS. Administrasjonen betjener alle avdelinger i forhold til regnskap, lønn, personal, IKT og annen administrativ drift. Det er i beretningsåret avholdt 7 styremøter og 52 saker har vært til behandling. I tillegg avholdte vi vårt årlige styreseminar i juni, og det var lagt til UNIS med innkvartering på våre studentboliger på Svalbard. Avdelinger Studentrådgivinga inklusive studenthelsestasjon og studier med støtte. Studentbarnehagene som driver 5 barnehager med til sammen 355 plasser. Studentboligene som drifter og vedlikeholder 1648 utleieenheter fordelt på 11 studentområder (ett i tilknytning til UNIS Universitetssenteret på Svalbard). Studentkantinene som driver 11 kantiner og en kiosk, samt fire kantiner tilknyttet videregående skoler (to av disse i Harstad). Studentidretten med ansvar for et idrettsbygg, betjener om lag 2300 treningsaktører. STUDENTTALL OG SEMESTERAVGIFT I 2011 var det registrert i gjennomsnitt studenter som betalte semesteravgift. Dette er en økning på 167 studenter i gjennomsnitt pr semester i forhold til Vårsemesteret viste studenter, mens høstsemesteret endte på registrerte studenter. Semesteravgiften var kr 400 pr semester i 2011, og totale semesteravgiftsinntekter ble nesten kr 7,3 mill. Disse midlene disponeres i samarbeid med studentparlamentet, som er studentenes velferdspolitiske organ ved Universitetet i Tromsø studenter nesten kr 7,3 mill 8 SiTo Årsr apport 2011

9 Styrets årsberetning ARBEIDSMILJØ MED MER Studentsamskipnaden i Tromsø er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har utarbeidet nytt måldokument for perioden Innen HMS-arbeidet har SiTo utarbeidet tre håndbøker. Dette er systemhåndbok (Internkontrollhåndbok), sikkerhetshåndbok (Krise/ Beredskap og risiko) og helsehåndbok (Inkluderende arbeidsliv). Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende. Turnover i 2011 var på 8,9%. Sykefraværet (eget fravær) for hele virksomheten var 11,2% i 2011, mot 12,8% i Det er registrert 1 mindre alvorlig arbeidsulykke i Det jobbes aktivt med forebygging og oppfølging av sykefravær. Tiltakene innen forebygging av fravær spenner fra tilrettelegging i arbeidssituasjonen og tidlig igangsetting av behandlingstiltak, til forebyggende tiltak som støtte til trening med mer. De virkemiddelordninger som ligger i IA-ordningen benyttes aktivt, bla. tilretteleggingstilskudd og involvering av NAV og bedriftshelsetjeneste i oppfølgingen av sykmeldte. DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Vi har fokus på å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Dette gjelder blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Vi har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi arbeider aktivt og målrettet sammen med utdanningsinstitusjonen for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. Virksomheten antas å ikke forurense miljøet. Alt av avfall leveres forskriftsmessig. Vi har tatt i bruk stoffkartotek for hele virksomheten, der blant annet risikovurdering, strengere krav til produkter og leverandører og erstatning av miljø og helseskadelige stoffer er iverksatt. PERSONAL OG LIKESTILLING Morselskapets ledelse har bestått av tre kvinner og tre menn. Morselskapets styre hadde fem kvinnelige og tre mannlige styremedlemmer i perioden. Både styret og selskapets daglige ledelse er bevisst de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i selskapet og dets styre. FORTSATT DRIFT I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Vi har god egenkapital og god likviditet. Pr 31. desember var det 214 ansatte, 52 menn og 160 kvinner. Totalt 192,3 årsverk. Gjennomsnittalderen i selskapet er 43,3 år. SiTo Årsr apport

10 Styrets årsberetning ÅRSREGNSKAPET Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter en tilfredsstillende beskrivelse av foretakets stilling pr årsskiftet. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til at det har inntruffet forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. Morselskapet hadde i 2011 driftsinntekter på kr 202,1 millioner mot kr 184,4 millioner i Årets resultat ble kr 3,7 millioner mot kr 8,1 millioner i Driftsinntekter i 2011 var kr 202,1 mill Årsresultat kr 3,7 mill ØKONOMISK OVERSIKT FOR KONSERNET Konsernets omsetning i 2011 var kr 246,3 mill Årsresultat kr 2,5 mill Konsernregnskapet omfatter morselskapet og de to døtrene Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS. Konsernets omsetning i 2011 var kr 246,3 millioner mot kr 228,4 millioner i Konsernets samlede årsresultat etter skatt ble kr 2,5 millioner mot kr 7,3 millioner i Kontantstrømmen i konsernet er styrket med kr 23,6 millioner i forbindelse med lån til utbyggingen av Mortensnes Studentboliger. Konsernets likviditetsbeholdning var kr 59,3 millioner per Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Vår bokhandel Akademisk Kvarter AS hadde en omsetning på kr 27,7 millioner og et negativt resultat etter skatt på kr Studenthuset Driv AS hadde en omsetning på kr 17,8 millioner og et resultat etter skatt på kr 0. Driv har mottatt tilskudd fra institusjonene, semesteravgifta og Studentsamskipnaden på til sammen kr 3,8 millioner. 10 SiTo Årsr apport 2011

11 Styrets årsberetning FREMTIDSUTSIKTER Lov om studentsamskipnader har vært under revisjon og ble iverksatt fra 1.august Ved innføringen av den nye loven har Studentsamskipnadene fått strammere vilkår for forretningsmessig drift som ikke er knyttet til studentvelferd. Dette reguleres spesielt gjennom forskriftene som er utarbeidet i tillegg til loven. Vi har flere fokusområder framover: Avklare hvor og hvordan fremtidens studenthus skal være Arbeide med å omstrukturere vår boligmasse Avklare en evt. utbygging av Studentidrettshallen Kraft Studentrådgivinga driver et psykososialt lavterskeltilbud for studenter med behov for samtaler eller oppfølging i forhold til å ferdigstille sine studier. Studier med støtte, et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom SiTo, UiT og Nav gir tilbud om tettere oppfølging til inntil 24 studenter årlig ut I forbindelse med tildelte midler til Helse Nord RHF vedrørende studenters psykiske helse er det inngått en avtale med Studentrådgivinga som har fått styrket sitt tilbud med en halv psykologstilling. Det arbeides med videreføring av Studenthelsestasjonen. Studentsamskipnaden er en solid aktør på barnehagedrift i Tromsø kommune med til sammen 355 plasser. Finansieringsmodellen er fortsatt utfordrende og krever kontinuerlig omstillingsevne. I takt med økende studenttall ved UiT øker etterspørselen etter barnehageplasser for studenter. Det jobbes aktivt med en restrukturering av vår boligmasse for å tilpasse denne bedre til studentenes behov. Det ble høsten 2011 søkt om 300 hybelenheter til Tromsø og 100 hybelenheter til Svalbard. Vi har i 2012 fått tilsagn til bygging av 40 nye hybelenheter på Svalbard. Til tross for økt studenttall og dertil økt omsetning endte studentkantinene med et underskudd på kr Det var budsjettert med et lite overskudd. Både råvareog lønnskostnadene var høyere enn budsjettert. Andre driftskostnader viser også en økning ifht budsjett. En undersøkelse av prisnivået blant studentsamskipnadene i Norge viser at SiTo i all hovedsak ligger lavere enn gjennomsnittet. Dette vil være et av elementene som må ses på i forbindelse med gjennomgang av pris- og kantinestruktur, og i vurdering av om øvrige stordriftsfordeler utnyttes godt nok. Utfordringene skal løses blant annet gjennom å videreutvikle dialogen mot studenter og ansatte gjennom de brukerutvalgene som er nedsatt i Medlemstallet i studentidrettshallen er stabilt på ca 2 300, og har også i 2011 et lite overskudd. Kraft tilbyr aerobic, spinning, kondisjon/styrke, treningsveiledning og klatrevegg. Totaltilbudet gjør Kraft til en attraktiv treningsarena for studentene i Tromsø, men plassmangel gjør at det er behov for utvidelse av kapasiteten. Ved Elverhøy Studentboliger er det åpnet en avdeling med styrke og kondisjonsapparater, mens det jobbes videre med en større utbygging ved Studentidrettshallen Kraft. Den tradisjonelle bokhandlerbransjen står overfor store endringer, spesielt med tanke på konkurranse fra internett og framtidig strukturering. Vi jobber for å sikre ny samarbeidspartner for framtidig bokhandel drift på campus i Tromsø. Hovedfokus for Studenthuset Driv er fortsatt å jobbe aktivt med å øke oppslutningen fra en større del av studentmassen, og at de store støttespillerne ser verdien av å ha en studentby med et levende studenthus. Styrene i Driv og SiTo jobber med den framtidige lokaliseringen som er planlagt i Mack-kvartalet. Nåværende leiekontrakt utløper i juni 2012 men er forlenget ut På bakgrunn av de iverksatte tiltakene for å bedre eller opprettholde inntjeningen samt selskapets stilling for øvrig legger styret til grunn at selskapet vil ha en positiv resultatutvikling i årene framover. SiTo Årsr apport

12 Styrets årsberetning OPPLYSNING OM FINANSIELL RISIKO Selskapets kunder er i hovedsak studenter og utdanningsinstitusjonene, og kredittrisikoen vurderes som lav. Omsetning og resultat avhenger av antall studenter som velger Tromsø som studieby. Selskapets finansielle stilling er etter styrets oppfatning god. Egenkapitalandelen er på 23,3% og selskapet har god likviditet. De likvide midlene forvaltes med vekt på langsiktighet og lav til middels risiko. Det vesentlige av selskapets langsiktige gjeld er bundet til en relativt gunstig fastrente. ÅRETS RESULTAT Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr for morselskapet, og kr for konsernet. Dette foreslås overført til annen egenkapital. Fri egenkapital utgjør etter dette for morselskapet kr og for konsernet kr Tromsø, 7. mai 2012 Ingrid Bruun Styreleder Mailinn Friis Nestleder Vibeke guddingsmo Styremedlem odd arne paulsen Styremedlem Line Vråberg Styremedlem Trond Bakken Styremedlem Mattias B. Lind Styremedlem Haakon Chr F. Nordrum Styremedlem hans petter kvaal Adm dir 12 SiTo Årsr apport 2011

13 Styrets årsberetning SiTo Årsr apport

14 Styrets årsberetning STYRET I STUDENTSAMSKIPNADEN I TROMSØ 2011 Styreleder (Studentrepresentant) Jonas Stein Eilertsen/Ingrid Bruun Nestleder (Studentrepresentant) Ingrid Bruun Studentrepresentant Mailinn Friis Studentrepresentant Lene Sedolfsen Studentrepresentant Tony Paameyer Winkler Styremedlem UiT Odd Arne Paulsen Styremedlem UiT Vibeke Guddingsmo Ansatterepresentant SiTo Line Vråberg Ansatterepresentant SiTo Eldrid Storås 14 SiTo Årsr apport 2010

15 Styrets årsberetning Studentparlamentets representanter Personlige vararepresentanter Jonas Stein Eilertsen (styrelededer til ) Ingrid Bruun (nestleder) (styreleder fra ) Lene Sedolfsen/Mailinn Friis (nestleder fra ) Tony Paameyer Winkler Dima Emelianov Jørn Sandstad/ Brage Sollund Brage Sollund/Anne-Grete Skavhaug Tonje Elvevold UiTs representanter Personlige vararepresentanter Odd Arne Paulsen Vibeke Guddingsmo Eli Margrethe Pedersen Terje Aspen Ansattes representanter Personlige vararepresentanter Line Vråberg Eldrid Storås Lars Nordmo Liv-Hanne Wist SiTo Årsr apport

16 Styrets årsberetning organisering av virksomheten Ledelse: Avdelingsledelse: Administrerende direktør: Økonomi- og personalsjef: IKT- og administrasjonssjef: Forretningssjef: Eiendomssjef: Tjenestesjef: Hans Petter Kvaal Vibeké Larsen Geir Jarle Voldmo Ståle Åbotsvik Guri Nilsen Eline Stenseth Studentidrettshallen Kraft: Studentrådgivinga: Studentbarnehagene: Studentkantinene: Utleie Studentboligene: Eiendom drift: Eiendom prosjekt: Akademisk Kvarter AS: Studenthuset Driv AS: Bjørn Olav Brækkan Ola Otterlei Kjerstin Carlson Svein Johansen Irene Kvello Trond Bakken Jarle Trondsen Helene Johnsen Morten Markussen 16 SiTo Årsr apport 2011

17 sito eiendom organisasjonsplan Driftsavdelinger ledet av: SiTo eiendom SiTo tjeneste SiTo forretning Guri Nilsen Eline Stenseth Ståle Åbotsvik Studentboligene utleie fra 2011 Studentbarnehagene Kjerstin Carlson Studentkantinene Svein Johansen Studentboligene drift fra 2011 Studentrådgivinga Ola Otterlei Datterselskapene ledet av: Eiendom prosjekt fra 2011 Studentidrettshallen Kraft Bjørn Olav Brækkan Akademisk Kvarter Helene Johnsen Studenthuset Driv AS Morten Markussen SiTo Årsr apport

18 Styrets årsberetning organisasjonskart styret 4 studenter fra UiT 2 representanter fra UiT 2 ansatterepresentanter SiTo adm. direktør øk.- og personal ikt- og adm. SiTo tjeneste SiTo eiendom SiTo forretning Studentkantinene Student- IDRETTS HALLEN kraft Studentrådgivinga Studentbarnehager Studentboligene utleie eiendom drift eiendom prosjekt akademisk kvarter as studenthuset driv as 18 SiTo Årsr apport 2011

19 sito eiendom nøkkeltall Omsetning (uten datterselskap, i mill.) 2,3 8,7 18,2 35,9 55,9 83,2 109,7 153,9 184,4 200,4 Antall ansatte Antall tilknyttede studenter Antall boenheter totalt Antall barnehageplasser Antall spisesteder SiTo Årsr apport

20 Styrets årsberetning 20 SiTo Årsr apport 2011

21 sito eiendom Sito eiendom SiTo Eiendom har totalansvaret for SiTos eiendomsmasse, studentboliger, studentbarnehager og studentidrettshall, i tillegg til utleie av studentboligene. SiTo Eiendom ledes av en eiendomssjef, og er organisert i enhetene utleie, drift og prosjekt. SiTo Årsr apport

22 sito eiendom Studentboligene Studentboligene skal bidra til at studenter i Tromsø og Svalbard bor i trygge og gode boliger, til konkurransedyktig pris. Studentsamskipnaden eier og drifter 1085 hybler og 421 leiligheter for studenter ved Universitetet i Tromsø, og 142 hybler i Longyearbyen/Svalbard for studenter tilknyttet Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). I tillegg til å tilby utleie av studentboliger, får studenter hjelp til å finne bolig på det private markedet. Hybler i Tromsø 1085 Leiligheter i Tromsø 421 Hybler på Svalbard 142 Hybler kr roms leiligheter kr roms leiligheter kr SiTo Årsr apport 2011

23 sito eiendom Fokus på trivsel og bomiljø I 2011 har studentboligene fortsatt arbeidet med rehabilitering av boligmassen for å øke trivselen for beboerne. Ørndalen, Prestvannet, Storskogåsen og Mortensnes studentboliger har vært fokusområdene. Rehabiliteringsarbeidet har omfattet både utvendige flater og utearealer, samt innvendige tiltak med blant annet en del nye møbler og tekstiler. Det er grunn til å tro at tiltakene ga økt tilfredshet på brukerundersøkelsen gjennomført i 2011 av TNS- Gallup. For Svalbard studentboliger er sosiale rom spesielt viktig. Det er derfor fokusert på innvendig maling og rehabilitering av felleskjøkkener. Sikkerhet for beboerne er viktig for studentboligene. Siste år har det spesielt vært fokusert på brannsikkerhet. Arbeidet fortsetter til neste år. Husvert Ordningen med husvert er populær, og i 2011 ble den utvidet til Åsgårdveien studentboliger. Ved utgangen av 2011 er da fire studentboligområder tilknyttet ordningen. Husvertene arrangerer ulike arrangementer og sosiale tiltak for beboerne, og bidrar til et bedre bomiljø og bedre kommunikasjon mellom beboerne og SiTo. SiTo Servicesenter SiTo Servicesenter ligger i administrasjonens lokaler i Teorifagbygget hus 2. Tidligere ble kun boligsaker og henvendelser til administrasjonen behandlet her, men i 2011 ble senteret utvidet til å gjelde alle typer spørsmål om SiTo. Det er satt fokus på økt kundeservice, og alle kundekonsulentene har deltatt på kurs. Servicesenteret har jobbet med å forbedre rutinene i forbindelse med tildeling og administrasjon av leieforhold. Blant annet er digitale kontrakter innført, samt at husleiefaktura sendes elektronisk og betales med bank ID. Økt etterspørsel Studentboligene opplevde stor etterspørsel av boliger og hadde få ledige enheter gjennom Det var derfor nødvendig med kriseinnkvartering ved starten av høstsemesteret. Samtidig ble det formidlet et betydelig antall private boliger. SiTo har hatt et godt samarbeid med DebutUKA og Sofahjelpen i samme periode. Nye studentboliger I 2011 er det inngått avtale med UiT om tomt på Gimle, og det er søkt om tilskudd til bygging av studentboliger både i Tromsø og på Svalbard. Nøkkeltall 2011 tall 2010 i parentes Hybler i Tromsø 1085 (1085) Leiligheter i Tromsø 421 (421) Hybler på Svalbard 142 (142) Belegg 95,1 % (91,9 %) Leieinntekter boenheter 67,5 mill (63,7 mill.) Resultat avdeling 4,2 mill (2,3 mill.) Antall årsverk 31,3 (30) SiTo Årsr apport

24 Styrets årsberetning 24 SiTo Årsr apport 2011

25 sito tjeneste Sito tjeneste SiTo Tjeneste omfatter studentbarnehager, studentidrett, studentrådgiving og studenthelsestasjon. SiTo Tjeneste er organisert med tjenestesjef og tre avdelingsledere. Studenthelsestasjonen er direkte underlagt tjenestesjefen. SiTo Årsr apport

26 sito tjeneste Studentbarnehagene Studentbarnehagene skal gi studenter med barn et godt pedagogisk barnehagetilbud slik at de kan gjennomføre studiene sine i Tromsø. SiTo har fem studentbarnehager med plasser for barn av studenter og ansatte ved UiT og SiTo. Ved Gimle barnehage er det en samisk avdeling. Det er friluftsavdelinger ved flere av barnehagene. Studentbarnehagene er opptatt av å gi et godt pedagogisk tilbud til barna, samt yte god service og kommunikasjon med foreldrene. Barnehagene har spesielt fokus på studentforeldre, noe som gjenspeiles i brukerundersøkelsen hvor studentene tilbakemelder at de er svært fornøyde med tilbudet (TNS gallup 2011). Alle studentene som søkte barnehageplass for sine barn innen fristen for hovedopptaket i mars 2011, fikk tilbud om plass. Høsten 2011 var det kun barn av ansatte ved UiT på venteliste, men ventelistene økte utover høsten og vinteren, også for studentbarn. En stor renovering av Prestvannet studentbarnehage ble gjennomført. Studentrettede tiltak Studentbarnehagene tilbyr eksamensgaranti, dvs. tilsyn av barn når planleggingsdager faller sammen med eksamen eller uka før, samt pass av sykt barn på eksamensdager. Det tilbys også utvidet åpningstid i praksisperioder for studenter. Barn av studenter kan begynne fra fylte seks måneder. Studentbarnehagene prioriterer godt kosthold og har derfor ekstra ressurser på kjøkkenet i de største barnehagene. Dette finansieres av semesteravgiftsmidler og fra kostpenger for barn av ansatte. Studenter med lav inntekt fikk redusert barnehageavgift etter søknad, som ble dekket av midler fra Tromsø kommune. Faglig/prosjekter Filmen Cujaju er et resultat av prosjektet «Joik som pedagogisk ressurs» ved Gimle studentbarnehage, og filmen ble vist under Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar. Studentbarnehagene har også deltatt i ulike prosjekter som «Språkløftet» og «Barnehagen som lærings- og danningsarena». Assistentopplæring for alle assistenter og fagarbeidere startet opp i Økonomi Rammefinansiering for barnehager ble innført i 2011, noe som medførte en bedre økonomisk situasjon for studentbarnehagene. I tillegg til hovedtildelinga våren 2011, fikk private barnehager et ekstra tilskudd i november Ekstratilskuddet førte til at studentbarnehagene kunne investere i nytt materiell og utstyr på slutten av året. Nøkkeltall 2011 tall 2010 i parentes Antal barn totalt 355 (355) Antall studentplasser 208 (204) Antall ansatteplasser 119 UiT/ 29 SiTo (130 UiT/16 SiTo) Resultat avdeling ( ) Årsverk 93,5 (100) Priser 2011 kr 2330 per mnd, kost kr 260/390 (studenter/ansatte) 26 SiTo Årsr apport 2011

27 sito tjeneste Studentidrettshallen Kraft Kraft skal gi et helhetlig treningstilbud som bidrar til å ivareta helse og trivsel for studentene i Tromsø. Studentidrettshallen Kraft har som mål å gi studentene i Tromsø et godt og rimelig treningstilbud. Kraft inneholder klatrevegg, styrke- og kondisjonsavdeling, aerobicsal, sykkelrom og 900 m2 parkett for ulike hallaktiviteter. I tillegg er det garderober, kafé/møterom, solarium og resepsjon var et aktivt år for Studentidrettshallen Kraft med rekordmange gruppetimer og treningsveiledninger, og økt fokus på service og fornøyde kunder. Dette har ført til flere registrerte treninger og svært høy tilfredshet med Krafts treningsveiledere (TNS Gallup, høsten 2011). Kraft II Spørreundersøkelser i Tromsøs studentmiljø viser at studentene etterspør en utvidelse av areal og treningsmuligheter på Kraft. I 2011 begynte derfor prosjekteringen av Kraft II, og det ble etablert en styringsgruppe og en referansegruppe. I styringsgruppa er studentene representert ved to av TSIs styremedlemmer, mens de i referansegruppa representeres ved Studentparlamentets velferdsansvarlig og TSIs kontoransvarlig. I referansegruppa har også UiT representanter. Elverhøy treningssenter Kraft har i løpet av høsten jobbet med etableringen av et mindre treningssenter tilknyttet Elverhøy studentboliger for å få en kjapp løsning på kapasitetsproblemene. Nøkkeltall 2011 tall 2010 i parentes Antall medlemmer ca (2300) Omsetning 6,4 mill (6,3 mill) Antall årsverk 5,2 (5,2) Resultat avdeling ( ) Priser 2011 Årskort studenter 1640 Årskort ansatte 2320 Årskort UNN-ansatte 2820 Årskort andre 3450 Gruppetreningstilbud Aerobic, Bosu, Kondisjon, Poweryoga, Pump, Sirkel, Step, Yoga, Zumba, Fartslek, Intervall, Klatreetappe og Tematime registrerte treninger på Kraft 20 registrerte aerobictimer per uke 14 registrert sykkeltimer per uke 9 økter treningsveiledning per uke 6 klatrekurs i løpet av året SiTo Årsr apport

28 sito tjeneste Studentrådgivinga Studentrådgivinga skal gjennom rådgiving bidra til livs- og studiemestring slik at studenten kan gjennomføre studiet. Studentrådgivinga (SR) er et tilbud til alle studenter ved Universitetet i Tromsø. Tjenesten er et lavterskeltilbud med psykologer og rådgivere. Studenter kan ta kontakt når studielivet eller livet generelt blir vanskelig. Tjenesten tilbyr individuelle samtaler og ulike grupper/kurs, sosiale arrangementer for internasjonale studenter og har en aktiv utadrettet virksomhet. Grupper, kurs og individuelle tjenester Tragedien på Utøya 22. juli berørte også studenter og ansatte i Tromsø, og hendelsene preget virksomheten hele høsten. SR var tidlig med både i planlegging av hvordan berørte studenter skulle møtes, og i møter med studentene, både individuelt og i grupper. Alle studenter som tok kontakt og ønsket hjelp fra SR i 2011 fikk et tilbud. SR holdt målsetningen om maks to ukers ventetid. Brukerundersøkelsen viste at studentene var fornøyde med tilbudet, og opplevde at de har fått tilstrekkelig hjelp (TNS Gallup 2011). Flere studenter har tyngre problemer, og lang ventetid ved psykiatrisk poliklinikk medfører at SR i stor grad må yte mer hjelp til denne gruppen. Avholdte kurs og grupper i 2011 var: Ta ordet gruppe, Eksamensgruppe, Sorggruppe, Kurs i depresjonsmestring, Kurs i depresjonsmestring for internasjonale studenter, Mindfullness (stresshåndteringskurs) og Samtalegruppe SMS studenter. Internasjonale studenter Studentrådgivinga har i 2011 hatt ulike sosiale arrangementer og ansvar for introduksjonsprogrammet for nye internasjonale studenter. Blant de sosiale arrangementene er Solfest, International Coffee hour, tilrettelegging av julebesøk hos norske familier og formidling av sommerjobber. Studier med støtte Studier med støtte (SMS) er et samarbeidsprosjekt mellom SiTo, NAV og Universitetet i Tromsø. SMS finansieres av NAV, og prosjektet er et tilbud til 24 studenter med moderate til alvorlige psykiske lidelser. SMS var i 2011 vertskap for en nasjonal SMS-konferanse. Nøkkeltall 2011 tall 2010 i parentes Antall studenter til individualsamtale 616 (610) Antall samtaler 3417 (2682)* Antall kurs-/gruppedeltakere 90 (107) Antall studenter SMS 30 (27) * Den store økningen skyldes i hovedsak at tellingen i journalsystemet har vært ufullstendig. Antall henvendelser fra studenter som vil ha informasjon, deltakelse på sosiale arrangement o.l. er ikke tatt med i tallene. Antall samtaler SMS 601 (430) Gruppetilbud SMS 15 Årsverk Studentrådgivinga 6,5 Årsverk SMS 1,5 Totale driftskostnader 5,0 mill (ikke inkludert SMS) 28 SiTo Årsr apport 2011

29 sito tjeneste Studenthelsestasjonen Studenthelsestasjonen er et helsetilbud som gir veiledning, samtale eller undersøkelse innen blant annet prevensjon og seksualitet. Studenthelsestasjonen er en del av SiTos velferdstilbud, og drives av Sosialmedisinsk senter og Tromsø kommune i samarbeid med Studentrådgivinga. Studenthelsestasjonen hadde totalt 1282 konsultasjoner i 2011, inkludert konsultasjoner hos sexolog. Studenthelsestasjonen er et populært lavterskeltilbud til studentene, og 82 % av de som brukte tjenesten var i alderen år. Studentene er selv pådrivere for at tiltaket skal opprettholdes. I brukerundersøkelsen oppnådde Studenthelsestasjonen høy tilfredshet (TNS Gallup 2011). Nøkkeltall 2011 Antall konsultasjoner 1282 (1303) Kjønnsfordeling Tilhørighet studenter Økonomi Driftskostnader 82 % kvinner og 18 % menn 26,6 % fra Tromsø, 63,4 % annen norsk, 10 % internasjonale Tiltaket finansieres årlig gjennom tilskudd fra Fylkesmannen i Troms/ Helsedirektoratet, Tromsø kommune, UiT og semesteravgiften inkl. Tromsø kommunes andel 18% Menn 82% Kvinner SiTo Årsr apport

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1 KAPITTEL SiTo Årsr apport 2012 1 Årsrapport for 2012 INNHOLD Direktørens innlegg...3 Styrets beretning....5 Organisering av virksomheten....12 Organisasjonsplan....13 Organisasjonskart....14 Nøkkeltall....15

Detaljer

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG. Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal

ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG. Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal 2013 har vært et begivenhetsrikt og travelt år for Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTo). De største hendelsene

Detaljer

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2014 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Administrerende direktør har ordet Gleder og utfordringer har fulgt oss i 2014. I begynnelsen av året gjennomførte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1 ÅRSRAPPORT 2004 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen hadde nok et positivt år i 2011. Først og fremst fordi vi dekker velferdsbehovene

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 God styringsfart I årsmelding fra 2003 sammenlignes driftsåret med å kjøre utforløypa på Kvitfjell. Krappe svinger og stor fart var metaforen. Skulle man

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Innhold. Kalde fakta - varme mennesker

Innhold. Kalde fakta - varme mennesker Innhold Kalde fakta - varme mennesker Generalsekretæren har ordet... 3 Hva er Signo... 4 Året som gikk - Kunnskapens år i Signo... 6 Hovedstyrets årsberetning... 10 Oversikt over alle virksomhetene...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 1 1. HOVEDMÅLSETTING 1

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 1 1. HOVEDMÅLSETTING 1 HANDLINGSPLAN 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 1 1. HOVEDMÅLSETTING 1 2. RAMMEBETINGELSER 1 2.1. Lov om Studentsamskipnader 1 2.2. Økonomi 1 2.3. Studentene 2 2.4. Institusjonene 2 3. PERSONALPOLITIKK

Detaljer

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 OM SIO SiO utvikler og tilbyr studentspesifikke tjenester med utgangspunkt i visjonen, «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Gjennom et gjensidig forpliktende

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap Nytenkende Innflytelse 2012 I KORTFORM INNHOLD Ærlighet COOP Verdikompass Tiltro til egenart Omtanke Januar FNs internasjonale samvirkeår 2012 ble markert med et arrangement med

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge

Gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge BDO Noraudit Gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge Kartlegging av aktiviteter, økonomistyring og økonomisk stilling i samskipnadene Rådgivingsenheten i BDO Noraudit 15.9.9 Innhold Innledning... 3

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold Årsberetning 2007 1 Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007 Innhold Dette er BBL 3 Direktøren har ordet 5 Organisasjon BBL-gruppen 6 Styret i BBL 7 Styrets beretning 8 Balanse 13 Resultatregnskap

Detaljer

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2013

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2013 STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2013 OM SIO SiO utvikler og tilbyr service- og velferdstjenester for studenter med utgangspunkt i visjonen, «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Gjennom et

Detaljer