Årsrapport for SiTo Årsr apport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2011. SiTo Årsr apport 2011 1"

Transkript

1 Årsrapport for 2011 SiTo Årsr apport

2 2 SiTo Årsr apport 2011

3 Innholdsfortegnelse Direktørens innlegg... 4 Styrets beretning....7 Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall SiTo Eiendom SiTo Tjenester SiTo Forretning...31 TNS Gallup Resultater og Balansen Fordeling av semesteravgift SiTo Årsr apport

4 direktørens innlegg Studentenes ønsker i fokus hans petter kvaal Studentsamskipnaden i Tromsø har i 2011 prioritert jobben med å utvikle de tjenestene som har stått øverst på studentenes ønskeliste. Vi åpnet en kaffebar på campus UiT, og prosessene med å flytte Driv og bygge Kraft II ble satt i gang. Samtidig ble en Facebookside etablert for å bedre kommunikasjonen med studentene, slik at vi kan få med oss flere av deres ønsker. Kaffebaren C8H10N4O2 Kaffebaren åpnet i februar 2011 og fikk navnet C8H10N4O2, som er den kjemiske formelen for koffein. Kaffebaren ble tatt godt imot av studentene, og fra første dag var det en jevn strøm av kaffeinteresserte kunder. C8H10N4O2 er åpen mandag til lørdag, slik at studentene som er på campus UiT også i helgene kan benytte seg av tilbudet. Kraft II Studentene i Tromsø liker i å trene, og treningskapasiteten til Studentidrettshallen Kraft har de siste årene vært sprengt. Studentsamskipnaden i Tromsø har derfor gått i gang med prosjekteringen av Kraft II, et nytt bygg som vil forbedre treningstilbudet til studentene. Det ble etablert en styringsgruppe og en referansegruppe som nå er i arbeid. Bolig- og barnehagemelding SiTo har fått utarbeidet både en bolig- og en barnehagemelding, som begge ble lagt frem i Tromsø har en dekningsgrad på 25 prosent studentboliger, men på tross av dette viste boligkøene ved semesterstart i 2011 at behovet for flere boliger fortsatt er stort. Boligmeldingen konkluderte med at SiTo fortsatt skal jobbe for flere studentboliger. Samtidig er studentenes ønske om et levende campus UiT kommet tydelig frem, og fremtidige boligprosjekter skal ta hensyn til dette. 4 SiTo Årsr apport 2011

5 direktørens innlegg Barnehagemeldingen gikk igjennom studentbarnehagenes tilbud, både i forhold til antall barnehager, økonomi, standard og det faglige tilbudet. Meldingen konkluderte med at SiTo skal opprettholde barnehageplassene på dagens nivå og at barn av studenter skal være prioritert ved opptak. Ny styrestruktur AK og Driv I løpet av 2011 ble styresammensetningen til både Studenthuset Driv AS og bokhandelen Akademisk Kvarter AS endret. Endringen ble gjort for å trekke datterselskapene nærmere SiTo. For Akademisk Kvarter betydde det en omrokering av styremedlemmene, slik at SiTo fikk flertallet i styret. Studenthuset Driv fikk et mindre styre, men studentene innehar fortsatt styreledervervet. Interne prosesser I løpet av 2011 gjennomførte SiTo for første gang lederopplæring for alle mellom- og toppledere. Opplæringa har som hensikt å styrke ledernes kompetanse, særlig innenfor områdene HR, markedsføring og økonomi, samt å etablere en helhetlig ledelsesprofil innen SiTo. Som en konsekvens av omorganiseringen av hele SiTo i 2010, ble SiTo Eiendom reorganisert fra januar SiTo Eiendom ble delt inn i enhetene utleie, drift og prosjekt, en organisasjonsform som vil spisse eiendomsvirksomheten i årene fremover. Studentsamskipnaden i Tromsø vil jobbe videre for at studentene ved Universitetet i Tromsø skal ha et godt velferdstilbud og at deres ønsker blir hørt. SiTo Årsr apport

6 Styrets årsberetning 6 SiTo Årsr apport 2011

7 Styrets årsberetning Styrets årsberetning 2011 SELSKAPETS VIRKSOMHET Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTo) ble etablert ved kongelig resolusjon av 19. januar 1969 og virksomheten er hjemlet i lov om studentsamskipnader gjeldende fra 1. august Studentsamskipnaden er et utdanningspolitisk instrument som skal bidra til å oppfylle de mål som er satt for høyere utdanning i Norge. Sammen med utdanningsinstitusjonene skal Studentsamskipnaden skape et fullverdig utdanningstilbud og et helhetlig læringsmiljø. Dette streber vi etter ved å legge de sosiale, kulturelle og materielle vilkår tilrette for å gi studentene en trygg og effektiv studietilværelse. SiTo Årsr apport

8 Styrets årsberetning Konsernet driver sin hovedvirksomhet i Tromsø, og består av 3 enheter, med 5 avdelinger og 2 heleide dattersel skaper, Bokhandelen Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS. Administrasjonen betjener alle avdelinger i forhold til regnskap, lønn, personal, IKT og annen administrativ drift. Det er i beretningsåret avholdt 7 styremøter og 52 saker har vært til behandling. I tillegg avholdte vi vårt årlige styreseminar i juni, og det var lagt til UNIS med innkvartering på våre studentboliger på Svalbard. Avdelinger Studentrådgivinga inklusive studenthelsestasjon og studier med støtte. Studentbarnehagene som driver 5 barnehager med til sammen 355 plasser. Studentboligene som drifter og vedlikeholder 1648 utleieenheter fordelt på 11 studentområder (ett i tilknytning til UNIS Universitetssenteret på Svalbard). Studentkantinene som driver 11 kantiner og en kiosk, samt fire kantiner tilknyttet videregående skoler (to av disse i Harstad). Studentidretten med ansvar for et idrettsbygg, betjener om lag 2300 treningsaktører. STUDENTTALL OG SEMESTERAVGIFT I 2011 var det registrert i gjennomsnitt studenter som betalte semesteravgift. Dette er en økning på 167 studenter i gjennomsnitt pr semester i forhold til Vårsemesteret viste studenter, mens høstsemesteret endte på registrerte studenter. Semesteravgiften var kr 400 pr semester i 2011, og totale semesteravgiftsinntekter ble nesten kr 7,3 mill. Disse midlene disponeres i samarbeid med studentparlamentet, som er studentenes velferdspolitiske organ ved Universitetet i Tromsø studenter nesten kr 7,3 mill 8 SiTo Årsr apport 2011

9 Styrets årsberetning ARBEIDSMILJØ MED MER Studentsamskipnaden i Tromsø er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har utarbeidet nytt måldokument for perioden Innen HMS-arbeidet har SiTo utarbeidet tre håndbøker. Dette er systemhåndbok (Internkontrollhåndbok), sikkerhetshåndbok (Krise/ Beredskap og risiko) og helsehåndbok (Inkluderende arbeidsliv). Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende. Turnover i 2011 var på 8,9%. Sykefraværet (eget fravær) for hele virksomheten var 11,2% i 2011, mot 12,8% i Det er registrert 1 mindre alvorlig arbeidsulykke i Det jobbes aktivt med forebygging og oppfølging av sykefravær. Tiltakene innen forebygging av fravær spenner fra tilrettelegging i arbeidssituasjonen og tidlig igangsetting av behandlingstiltak, til forebyggende tiltak som støtte til trening med mer. De virkemiddelordninger som ligger i IA-ordningen benyttes aktivt, bla. tilretteleggingstilskudd og involvering av NAV og bedriftshelsetjeneste i oppfølgingen av sykmeldte. DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Vi har fokus på å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Dette gjelder blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Vi har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi arbeider aktivt og målrettet sammen med utdanningsinstitusjonen for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. Virksomheten antas å ikke forurense miljøet. Alt av avfall leveres forskriftsmessig. Vi har tatt i bruk stoffkartotek for hele virksomheten, der blant annet risikovurdering, strengere krav til produkter og leverandører og erstatning av miljø og helseskadelige stoffer er iverksatt. PERSONAL OG LIKESTILLING Morselskapets ledelse har bestått av tre kvinner og tre menn. Morselskapets styre hadde fem kvinnelige og tre mannlige styremedlemmer i perioden. Både styret og selskapets daglige ledelse er bevisst de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i selskapet og dets styre. FORTSATT DRIFT I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Vi har god egenkapital og god likviditet. Pr 31. desember var det 214 ansatte, 52 menn og 160 kvinner. Totalt 192,3 årsverk. Gjennomsnittalderen i selskapet er 43,3 år. SiTo Årsr apport

10 Styrets årsberetning ÅRSREGNSKAPET Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter en tilfredsstillende beskrivelse av foretakets stilling pr årsskiftet. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til at det har inntruffet forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. Morselskapet hadde i 2011 driftsinntekter på kr 202,1 millioner mot kr 184,4 millioner i Årets resultat ble kr 3,7 millioner mot kr 8,1 millioner i Driftsinntekter i 2011 var kr 202,1 mill Årsresultat kr 3,7 mill ØKONOMISK OVERSIKT FOR KONSERNET Konsernets omsetning i 2011 var kr 246,3 mill Årsresultat kr 2,5 mill Konsernregnskapet omfatter morselskapet og de to døtrene Akademisk Kvarter AS og Studenthuset Driv AS. Konsernets omsetning i 2011 var kr 246,3 millioner mot kr 228,4 millioner i Konsernets samlede årsresultat etter skatt ble kr 2,5 millioner mot kr 7,3 millioner i Kontantstrømmen i konsernet er styrket med kr 23,6 millioner i forbindelse med lån til utbyggingen av Mortensnes Studentboliger. Konsernets likviditetsbeholdning var kr 59,3 millioner per Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Vår bokhandel Akademisk Kvarter AS hadde en omsetning på kr 27,7 millioner og et negativt resultat etter skatt på kr Studenthuset Driv AS hadde en omsetning på kr 17,8 millioner og et resultat etter skatt på kr 0. Driv har mottatt tilskudd fra institusjonene, semesteravgifta og Studentsamskipnaden på til sammen kr 3,8 millioner. 10 SiTo Årsr apport 2011

11 Styrets årsberetning FREMTIDSUTSIKTER Lov om studentsamskipnader har vært under revisjon og ble iverksatt fra 1.august Ved innføringen av den nye loven har Studentsamskipnadene fått strammere vilkår for forretningsmessig drift som ikke er knyttet til studentvelferd. Dette reguleres spesielt gjennom forskriftene som er utarbeidet i tillegg til loven. Vi har flere fokusområder framover: Avklare hvor og hvordan fremtidens studenthus skal være Arbeide med å omstrukturere vår boligmasse Avklare en evt. utbygging av Studentidrettshallen Kraft Studentrådgivinga driver et psykososialt lavterskeltilbud for studenter med behov for samtaler eller oppfølging i forhold til å ferdigstille sine studier. Studier med støtte, et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom SiTo, UiT og Nav gir tilbud om tettere oppfølging til inntil 24 studenter årlig ut I forbindelse med tildelte midler til Helse Nord RHF vedrørende studenters psykiske helse er det inngått en avtale med Studentrådgivinga som har fått styrket sitt tilbud med en halv psykologstilling. Det arbeides med videreføring av Studenthelsestasjonen. Studentsamskipnaden er en solid aktør på barnehagedrift i Tromsø kommune med til sammen 355 plasser. Finansieringsmodellen er fortsatt utfordrende og krever kontinuerlig omstillingsevne. I takt med økende studenttall ved UiT øker etterspørselen etter barnehageplasser for studenter. Det jobbes aktivt med en restrukturering av vår boligmasse for å tilpasse denne bedre til studentenes behov. Det ble høsten 2011 søkt om 300 hybelenheter til Tromsø og 100 hybelenheter til Svalbard. Vi har i 2012 fått tilsagn til bygging av 40 nye hybelenheter på Svalbard. Til tross for økt studenttall og dertil økt omsetning endte studentkantinene med et underskudd på kr Det var budsjettert med et lite overskudd. Både råvareog lønnskostnadene var høyere enn budsjettert. Andre driftskostnader viser også en økning ifht budsjett. En undersøkelse av prisnivået blant studentsamskipnadene i Norge viser at SiTo i all hovedsak ligger lavere enn gjennomsnittet. Dette vil være et av elementene som må ses på i forbindelse med gjennomgang av pris- og kantinestruktur, og i vurdering av om øvrige stordriftsfordeler utnyttes godt nok. Utfordringene skal løses blant annet gjennom å videreutvikle dialogen mot studenter og ansatte gjennom de brukerutvalgene som er nedsatt i Medlemstallet i studentidrettshallen er stabilt på ca 2 300, og har også i 2011 et lite overskudd. Kraft tilbyr aerobic, spinning, kondisjon/styrke, treningsveiledning og klatrevegg. Totaltilbudet gjør Kraft til en attraktiv treningsarena for studentene i Tromsø, men plassmangel gjør at det er behov for utvidelse av kapasiteten. Ved Elverhøy Studentboliger er det åpnet en avdeling med styrke og kondisjonsapparater, mens det jobbes videre med en større utbygging ved Studentidrettshallen Kraft. Den tradisjonelle bokhandlerbransjen står overfor store endringer, spesielt med tanke på konkurranse fra internett og framtidig strukturering. Vi jobber for å sikre ny samarbeidspartner for framtidig bokhandel drift på campus i Tromsø. Hovedfokus for Studenthuset Driv er fortsatt å jobbe aktivt med å øke oppslutningen fra en større del av studentmassen, og at de store støttespillerne ser verdien av å ha en studentby med et levende studenthus. Styrene i Driv og SiTo jobber med den framtidige lokaliseringen som er planlagt i Mack-kvartalet. Nåværende leiekontrakt utløper i juni 2012 men er forlenget ut På bakgrunn av de iverksatte tiltakene for å bedre eller opprettholde inntjeningen samt selskapets stilling for øvrig legger styret til grunn at selskapet vil ha en positiv resultatutvikling i årene framover. SiTo Årsr apport

12 Styrets årsberetning OPPLYSNING OM FINANSIELL RISIKO Selskapets kunder er i hovedsak studenter og utdanningsinstitusjonene, og kredittrisikoen vurderes som lav. Omsetning og resultat avhenger av antall studenter som velger Tromsø som studieby. Selskapets finansielle stilling er etter styrets oppfatning god. Egenkapitalandelen er på 23,3% og selskapet har god likviditet. De likvide midlene forvaltes med vekt på langsiktighet og lav til middels risiko. Det vesentlige av selskapets langsiktige gjeld er bundet til en relativt gunstig fastrente. ÅRETS RESULTAT Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr for morselskapet, og kr for konsernet. Dette foreslås overført til annen egenkapital. Fri egenkapital utgjør etter dette for morselskapet kr og for konsernet kr Tromsø, 7. mai 2012 Ingrid Bruun Styreleder Mailinn Friis Nestleder Vibeke guddingsmo Styremedlem odd arne paulsen Styremedlem Line Vråberg Styremedlem Trond Bakken Styremedlem Mattias B. Lind Styremedlem Haakon Chr F. Nordrum Styremedlem hans petter kvaal Adm dir 12 SiTo Årsr apport 2011

13 Styrets årsberetning SiTo Årsr apport

14 Styrets årsberetning STYRET I STUDENTSAMSKIPNADEN I TROMSØ 2011 Styreleder (Studentrepresentant) Jonas Stein Eilertsen/Ingrid Bruun Nestleder (Studentrepresentant) Ingrid Bruun Studentrepresentant Mailinn Friis Studentrepresentant Lene Sedolfsen Studentrepresentant Tony Paameyer Winkler Styremedlem UiT Odd Arne Paulsen Styremedlem UiT Vibeke Guddingsmo Ansatterepresentant SiTo Line Vråberg Ansatterepresentant SiTo Eldrid Storås 14 SiTo Årsr apport 2010

15 Styrets årsberetning Studentparlamentets representanter Personlige vararepresentanter Jonas Stein Eilertsen (styrelededer til ) Ingrid Bruun (nestleder) (styreleder fra ) Lene Sedolfsen/Mailinn Friis (nestleder fra ) Tony Paameyer Winkler Dima Emelianov Jørn Sandstad/ Brage Sollund Brage Sollund/Anne-Grete Skavhaug Tonje Elvevold UiTs representanter Personlige vararepresentanter Odd Arne Paulsen Vibeke Guddingsmo Eli Margrethe Pedersen Terje Aspen Ansattes representanter Personlige vararepresentanter Line Vråberg Eldrid Storås Lars Nordmo Liv-Hanne Wist SiTo Årsr apport

16 Styrets årsberetning organisering av virksomheten Ledelse: Avdelingsledelse: Administrerende direktør: Økonomi- og personalsjef: IKT- og administrasjonssjef: Forretningssjef: Eiendomssjef: Tjenestesjef: Hans Petter Kvaal Vibeké Larsen Geir Jarle Voldmo Ståle Åbotsvik Guri Nilsen Eline Stenseth Studentidrettshallen Kraft: Studentrådgivinga: Studentbarnehagene: Studentkantinene: Utleie Studentboligene: Eiendom drift: Eiendom prosjekt: Akademisk Kvarter AS: Studenthuset Driv AS: Bjørn Olav Brækkan Ola Otterlei Kjerstin Carlson Svein Johansen Irene Kvello Trond Bakken Jarle Trondsen Helene Johnsen Morten Markussen 16 SiTo Årsr apport 2011

17 sito eiendom organisasjonsplan Driftsavdelinger ledet av: SiTo eiendom SiTo tjeneste SiTo forretning Guri Nilsen Eline Stenseth Ståle Åbotsvik Studentboligene utleie fra 2011 Studentbarnehagene Kjerstin Carlson Studentkantinene Svein Johansen Studentboligene drift fra 2011 Studentrådgivinga Ola Otterlei Datterselskapene ledet av: Eiendom prosjekt fra 2011 Studentidrettshallen Kraft Bjørn Olav Brækkan Akademisk Kvarter Helene Johnsen Studenthuset Driv AS Morten Markussen SiTo Årsr apport

18 Styrets årsberetning organisasjonskart styret 4 studenter fra UiT 2 representanter fra UiT 2 ansatterepresentanter SiTo adm. direktør øk.- og personal ikt- og adm. SiTo tjeneste SiTo eiendom SiTo forretning Studentkantinene Student- IDRETTS HALLEN kraft Studentrådgivinga Studentbarnehager Studentboligene utleie eiendom drift eiendom prosjekt akademisk kvarter as studenthuset driv as 18 SiTo Årsr apport 2011

19 sito eiendom nøkkeltall Omsetning (uten datterselskap, i mill.) 2,3 8,7 18,2 35,9 55,9 83,2 109,7 153,9 184,4 200,4 Antall ansatte Antall tilknyttede studenter Antall boenheter totalt Antall barnehageplasser Antall spisesteder SiTo Årsr apport

20 Styrets årsberetning 20 SiTo Årsr apport 2011

21 sito eiendom Sito eiendom SiTo Eiendom har totalansvaret for SiTos eiendomsmasse, studentboliger, studentbarnehager og studentidrettshall, i tillegg til utleie av studentboligene. SiTo Eiendom ledes av en eiendomssjef, og er organisert i enhetene utleie, drift og prosjekt. SiTo Årsr apport

22 sito eiendom Studentboligene Studentboligene skal bidra til at studenter i Tromsø og Svalbard bor i trygge og gode boliger, til konkurransedyktig pris. Studentsamskipnaden eier og drifter 1085 hybler og 421 leiligheter for studenter ved Universitetet i Tromsø, og 142 hybler i Longyearbyen/Svalbard for studenter tilknyttet Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). I tillegg til å tilby utleie av studentboliger, får studenter hjelp til å finne bolig på det private markedet. Hybler i Tromsø 1085 Leiligheter i Tromsø 421 Hybler på Svalbard 142 Hybler kr roms leiligheter kr roms leiligheter kr SiTo Årsr apport 2011

23 sito eiendom Fokus på trivsel og bomiljø I 2011 har studentboligene fortsatt arbeidet med rehabilitering av boligmassen for å øke trivselen for beboerne. Ørndalen, Prestvannet, Storskogåsen og Mortensnes studentboliger har vært fokusområdene. Rehabiliteringsarbeidet har omfattet både utvendige flater og utearealer, samt innvendige tiltak med blant annet en del nye møbler og tekstiler. Det er grunn til å tro at tiltakene ga økt tilfredshet på brukerundersøkelsen gjennomført i 2011 av TNS- Gallup. For Svalbard studentboliger er sosiale rom spesielt viktig. Det er derfor fokusert på innvendig maling og rehabilitering av felleskjøkkener. Sikkerhet for beboerne er viktig for studentboligene. Siste år har det spesielt vært fokusert på brannsikkerhet. Arbeidet fortsetter til neste år. Husvert Ordningen med husvert er populær, og i 2011 ble den utvidet til Åsgårdveien studentboliger. Ved utgangen av 2011 er da fire studentboligområder tilknyttet ordningen. Husvertene arrangerer ulike arrangementer og sosiale tiltak for beboerne, og bidrar til et bedre bomiljø og bedre kommunikasjon mellom beboerne og SiTo. SiTo Servicesenter SiTo Servicesenter ligger i administrasjonens lokaler i Teorifagbygget hus 2. Tidligere ble kun boligsaker og henvendelser til administrasjonen behandlet her, men i 2011 ble senteret utvidet til å gjelde alle typer spørsmål om SiTo. Det er satt fokus på økt kundeservice, og alle kundekonsulentene har deltatt på kurs. Servicesenteret har jobbet med å forbedre rutinene i forbindelse med tildeling og administrasjon av leieforhold. Blant annet er digitale kontrakter innført, samt at husleiefaktura sendes elektronisk og betales med bank ID. Økt etterspørsel Studentboligene opplevde stor etterspørsel av boliger og hadde få ledige enheter gjennom Det var derfor nødvendig med kriseinnkvartering ved starten av høstsemesteret. Samtidig ble det formidlet et betydelig antall private boliger. SiTo har hatt et godt samarbeid med DebutUKA og Sofahjelpen i samme periode. Nye studentboliger I 2011 er det inngått avtale med UiT om tomt på Gimle, og det er søkt om tilskudd til bygging av studentboliger både i Tromsø og på Svalbard. Nøkkeltall 2011 tall 2010 i parentes Hybler i Tromsø 1085 (1085) Leiligheter i Tromsø 421 (421) Hybler på Svalbard 142 (142) Belegg 95,1 % (91,9 %) Leieinntekter boenheter 67,5 mill (63,7 mill.) Resultat avdeling 4,2 mill (2,3 mill.) Antall årsverk 31,3 (30) SiTo Årsr apport

24 Styrets årsberetning 24 SiTo Årsr apport 2011

25 sito tjeneste Sito tjeneste SiTo Tjeneste omfatter studentbarnehager, studentidrett, studentrådgiving og studenthelsestasjon. SiTo Tjeneste er organisert med tjenestesjef og tre avdelingsledere. Studenthelsestasjonen er direkte underlagt tjenestesjefen. SiTo Årsr apport

26 sito tjeneste Studentbarnehagene Studentbarnehagene skal gi studenter med barn et godt pedagogisk barnehagetilbud slik at de kan gjennomføre studiene sine i Tromsø. SiTo har fem studentbarnehager med plasser for barn av studenter og ansatte ved UiT og SiTo. Ved Gimle barnehage er det en samisk avdeling. Det er friluftsavdelinger ved flere av barnehagene. Studentbarnehagene er opptatt av å gi et godt pedagogisk tilbud til barna, samt yte god service og kommunikasjon med foreldrene. Barnehagene har spesielt fokus på studentforeldre, noe som gjenspeiles i brukerundersøkelsen hvor studentene tilbakemelder at de er svært fornøyde med tilbudet (TNS gallup 2011). Alle studentene som søkte barnehageplass for sine barn innen fristen for hovedopptaket i mars 2011, fikk tilbud om plass. Høsten 2011 var det kun barn av ansatte ved UiT på venteliste, men ventelistene økte utover høsten og vinteren, også for studentbarn. En stor renovering av Prestvannet studentbarnehage ble gjennomført. Studentrettede tiltak Studentbarnehagene tilbyr eksamensgaranti, dvs. tilsyn av barn når planleggingsdager faller sammen med eksamen eller uka før, samt pass av sykt barn på eksamensdager. Det tilbys også utvidet åpningstid i praksisperioder for studenter. Barn av studenter kan begynne fra fylte seks måneder. Studentbarnehagene prioriterer godt kosthold og har derfor ekstra ressurser på kjøkkenet i de største barnehagene. Dette finansieres av semesteravgiftsmidler og fra kostpenger for barn av ansatte. Studenter med lav inntekt fikk redusert barnehageavgift etter søknad, som ble dekket av midler fra Tromsø kommune. Faglig/prosjekter Filmen Cujaju er et resultat av prosjektet «Joik som pedagogisk ressurs» ved Gimle studentbarnehage, og filmen ble vist under Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar. Studentbarnehagene har også deltatt i ulike prosjekter som «Språkløftet» og «Barnehagen som lærings- og danningsarena». Assistentopplæring for alle assistenter og fagarbeidere startet opp i Økonomi Rammefinansiering for barnehager ble innført i 2011, noe som medførte en bedre økonomisk situasjon for studentbarnehagene. I tillegg til hovedtildelinga våren 2011, fikk private barnehager et ekstra tilskudd i november Ekstratilskuddet førte til at studentbarnehagene kunne investere i nytt materiell og utstyr på slutten av året. Nøkkeltall 2011 tall 2010 i parentes Antal barn totalt 355 (355) Antall studentplasser 208 (204) Antall ansatteplasser 119 UiT/ 29 SiTo (130 UiT/16 SiTo) Resultat avdeling ( ) Årsverk 93,5 (100) Priser 2011 kr 2330 per mnd, kost kr 260/390 (studenter/ansatte) 26 SiTo Årsr apport 2011

27 sito tjeneste Studentidrettshallen Kraft Kraft skal gi et helhetlig treningstilbud som bidrar til å ivareta helse og trivsel for studentene i Tromsø. Studentidrettshallen Kraft har som mål å gi studentene i Tromsø et godt og rimelig treningstilbud. Kraft inneholder klatrevegg, styrke- og kondisjonsavdeling, aerobicsal, sykkelrom og 900 m2 parkett for ulike hallaktiviteter. I tillegg er det garderober, kafé/møterom, solarium og resepsjon var et aktivt år for Studentidrettshallen Kraft med rekordmange gruppetimer og treningsveiledninger, og økt fokus på service og fornøyde kunder. Dette har ført til flere registrerte treninger og svært høy tilfredshet med Krafts treningsveiledere (TNS Gallup, høsten 2011). Kraft II Spørreundersøkelser i Tromsøs studentmiljø viser at studentene etterspør en utvidelse av areal og treningsmuligheter på Kraft. I 2011 begynte derfor prosjekteringen av Kraft II, og det ble etablert en styringsgruppe og en referansegruppe. I styringsgruppa er studentene representert ved to av TSIs styremedlemmer, mens de i referansegruppa representeres ved Studentparlamentets velferdsansvarlig og TSIs kontoransvarlig. I referansegruppa har også UiT representanter. Elverhøy treningssenter Kraft har i løpet av høsten jobbet med etableringen av et mindre treningssenter tilknyttet Elverhøy studentboliger for å få en kjapp løsning på kapasitetsproblemene. Nøkkeltall 2011 tall 2010 i parentes Antall medlemmer ca (2300) Omsetning 6,4 mill (6,3 mill) Antall årsverk 5,2 (5,2) Resultat avdeling ( ) Priser 2011 Årskort studenter 1640 Årskort ansatte 2320 Årskort UNN-ansatte 2820 Årskort andre 3450 Gruppetreningstilbud Aerobic, Bosu, Kondisjon, Poweryoga, Pump, Sirkel, Step, Yoga, Zumba, Fartslek, Intervall, Klatreetappe og Tematime registrerte treninger på Kraft 20 registrerte aerobictimer per uke 14 registrert sykkeltimer per uke 9 økter treningsveiledning per uke 6 klatrekurs i løpet av året SiTo Årsr apport

28 sito tjeneste Studentrådgivinga Studentrådgivinga skal gjennom rådgiving bidra til livs- og studiemestring slik at studenten kan gjennomføre studiet. Studentrådgivinga (SR) er et tilbud til alle studenter ved Universitetet i Tromsø. Tjenesten er et lavterskeltilbud med psykologer og rådgivere. Studenter kan ta kontakt når studielivet eller livet generelt blir vanskelig. Tjenesten tilbyr individuelle samtaler og ulike grupper/kurs, sosiale arrangementer for internasjonale studenter og har en aktiv utadrettet virksomhet. Grupper, kurs og individuelle tjenester Tragedien på Utøya 22. juli berørte også studenter og ansatte i Tromsø, og hendelsene preget virksomheten hele høsten. SR var tidlig med både i planlegging av hvordan berørte studenter skulle møtes, og i møter med studentene, både individuelt og i grupper. Alle studenter som tok kontakt og ønsket hjelp fra SR i 2011 fikk et tilbud. SR holdt målsetningen om maks to ukers ventetid. Brukerundersøkelsen viste at studentene var fornøyde med tilbudet, og opplevde at de har fått tilstrekkelig hjelp (TNS Gallup 2011). Flere studenter har tyngre problemer, og lang ventetid ved psykiatrisk poliklinikk medfører at SR i stor grad må yte mer hjelp til denne gruppen. Avholdte kurs og grupper i 2011 var: Ta ordet gruppe, Eksamensgruppe, Sorggruppe, Kurs i depresjonsmestring, Kurs i depresjonsmestring for internasjonale studenter, Mindfullness (stresshåndteringskurs) og Samtalegruppe SMS studenter. Internasjonale studenter Studentrådgivinga har i 2011 hatt ulike sosiale arrangementer og ansvar for introduksjonsprogrammet for nye internasjonale studenter. Blant de sosiale arrangementene er Solfest, International Coffee hour, tilrettelegging av julebesøk hos norske familier og formidling av sommerjobber. Studier med støtte Studier med støtte (SMS) er et samarbeidsprosjekt mellom SiTo, NAV og Universitetet i Tromsø. SMS finansieres av NAV, og prosjektet er et tilbud til 24 studenter med moderate til alvorlige psykiske lidelser. SMS var i 2011 vertskap for en nasjonal SMS-konferanse. Nøkkeltall 2011 tall 2010 i parentes Antall studenter til individualsamtale 616 (610) Antall samtaler 3417 (2682)* Antall kurs-/gruppedeltakere 90 (107) Antall studenter SMS 30 (27) * Den store økningen skyldes i hovedsak at tellingen i journalsystemet har vært ufullstendig. Antall henvendelser fra studenter som vil ha informasjon, deltakelse på sosiale arrangement o.l. er ikke tatt med i tallene. Antall samtaler SMS 601 (430) Gruppetilbud SMS 15 Årsverk Studentrådgivinga 6,5 Årsverk SMS 1,5 Totale driftskostnader 5,0 mill (ikke inkludert SMS) 28 SiTo Årsr apport 2011

29 sito tjeneste Studenthelsestasjonen Studenthelsestasjonen er et helsetilbud som gir veiledning, samtale eller undersøkelse innen blant annet prevensjon og seksualitet. Studenthelsestasjonen er en del av SiTos velferdstilbud, og drives av Sosialmedisinsk senter og Tromsø kommune i samarbeid med Studentrådgivinga. Studenthelsestasjonen hadde totalt 1282 konsultasjoner i 2011, inkludert konsultasjoner hos sexolog. Studenthelsestasjonen er et populært lavterskeltilbud til studentene, og 82 % av de som brukte tjenesten var i alderen år. Studentene er selv pådrivere for at tiltaket skal opprettholdes. I brukerundersøkelsen oppnådde Studenthelsestasjonen høy tilfredshet (TNS Gallup 2011). Nøkkeltall 2011 Antall konsultasjoner 1282 (1303) Kjønnsfordeling Tilhørighet studenter Økonomi Driftskostnader 82 % kvinner og 18 % menn 26,6 % fra Tromsø, 63,4 % annen norsk, 10 % internasjonale Tiltaket finansieres årlig gjennom tilskudd fra Fylkesmannen i Troms/ Helsedirektoratet, Tromsø kommune, UiT og semesteravgiften inkl. Tromsø kommunes andel 18% Menn 82% Kvinner SiTo Årsr apport

Årsrapport for 2010. SiTo Årsr apport 2010 1

Årsrapport for 2010. SiTo Årsr apport 2010 1 Årsrapport for 2010 SiTo Årsr apport 2010 1 Innholdsfortegnelse Direktørens innlegg... 4 Styrets beretning....7 Organisering av virksomheten....16 Organisasjonsplan.... 17 Nøkkeltall....19 SiTo Eiendom....21

Detaljer

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1 KAPITTEL SiTo Årsr apport 2012 1 Årsrapport for 2012 INNHOLD Direktørens innlegg...3 Styrets beretning....5 Organisering av virksomheten....12 Organisasjonsplan....13 Organisasjonskart....14 Nøkkeltall....15

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG. Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal

ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG. Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal ÅRSRAPPORT 2013 DIREKTØRENS INNLEGG Fusjon, nytt studenthus og eiendomsutvikling Hans Petter Kvaal 2013 har vært et begivenhetsrikt og travelt år for Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTo). De største hendelsene

Detaljer

For studenten i Tromsø, Finnmark og på Svalbard

For studenten i Tromsø, Finnmark og på Svalbard Årsrapport 2014 For studenten i Tromsø, Finnmark og på Svalbard ved administrerende direktør Hans Petter Kvaal 1. januar 2014 fusjonerte Studentsamskipnaden i Tromsø med Studentsamskipnaden i Finnmark.

Detaljer

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 HANDLINGSPLAN 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 3. RAMMEBETINGELSER 2 3.1. Lov om Studentsamskipnader 2 3.2. Økonomi 2 3.3. Miljø 3 3.4. Studentene 3 3.5. Institusjonene

Detaljer

Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling

Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling VELFERD OG LIKESTILLINGSANSVARLIG 03/09/2012 ARBEIDUTVALGET 23/1213 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 06/09/2012 Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling Formål

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2014 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Administrerende direktør har ordet Gleder og utfordringer har fulgt oss i 2014. I begynnelsen av året gjennomførte

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 15/2086-27.04.2015 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Vi viser til økonomiseminaret på Gardermoen 27. november 2014 og de påfølgende innspillene fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016.

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 16/3131-08.03.2016 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Departementet ber om at studentsamskipnadene

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kundeundersøkelsen 2016

Kundeundersøkelsen 2016 Styresak D 96 / 2016 Kundeundersøkelsen 2016 I denne saken presenteres resultatene av to kundeundersøkelser som er gjennomført i høst. En undersøkelse rettet mot alle de norske studentene, og en mot de

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS HALVÅRSRAPPORT 2017 BLACK SEA PROPERTY AS REGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP - PERIODEREGNSKAP PR 30. JUNI 2017 - BALANSE PR 30. JUNI 2017 Side 1 Halvårsberetning 2017 Black Sea Property AS Adresse: Sagveien

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2012 * Styrets beretning Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort til det norske

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Ringerike 25.11.2015

Ringerike 25.11.2015 Ringerike 25.11.2015 Kort om Studentsamskipnaden Serviceorganisasjon for høyskolestudenter 5 Campus/lokasjoner 150 ansatte 9500 tilknyttede studenter Styrt av studenter og for studenter Overskudd utvikler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport side 1

Årsrapport side 1 Årsrapport 2015 side 1 For studenten fra Narvik i sør til Svalbard i nord ved administrerende direktør Hans Petter Kvaal I 2014 fusjonerte Studentsamskipnaden i Tromsø med Studentsamskipnaden i Finnmark.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 12. desember 2015 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.15 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2014 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010 Innhold i presentasjonen Organisasjon Visjoner og mål Styrets arbeid Resultater og erfaringer i 2009 Balansert målstyring (BMS) Brukerundersøkelser

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Strategi og handlingsplan 2013-2016

Strategi og handlingsplan 2013-2016 Strategi og handlingsplan 2013-2016 SISOF Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane STUDENTSAMSKIPNADEN I SOGN OG FJORDANE Forretningsidè: SISOF skal drive velferdstilbod for studentane ved HiSF. Vi skal

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Konsernstyret Styresak B 92 / 2014 28. november 2014. Styresak B 92 / 2014. Kundetempen 2014

Konsernstyret Styresak B 92 / 2014 28. november 2014. Styresak B 92 / 2014. Kundetempen 2014 Styresak B 92 / 2014 Kundetempen 2014 Gode resultater, men vi nådde ikke hovedmålet SiTs årlige kundeundersøkelse ble gjennomført i oktober. Målet for samlet kundetilfredshet (KTI) i SiT var en fremgang

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

Styret i Sit Styresak D 98 / november Styresak D 98 / Kundeundersøkelsen 2017

Styret i Sit Styresak D 98 / november Styresak D 98 / Kundeundersøkelsen 2017 Styresak D 98 / 2017 Kundeundersøkelsen 2017 I denne saken presenteres resultatene av to kundeundersøkelser som er gjennomført i høst. En undersøkelse rettet mot alle de norske studentene, og en mot de

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Sum (NKR) TSI: kr Jusshjelpa: kr

Sum (NKR) TSI: kr Jusshjelpa: kr Last ned det opprinnelige vedlegget Til: Studentsamfunnet, Utropia, TSI, Jusshjelpa, ISU, StudentUKA, Studenthuset og kulturscenen driv, DebutUKA, Buddy Tromsø, Hurradio og Kulturutvalget v/driv. Dato:

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 484 534 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: TV 2 AS Forretningsadresse: Nøstegaten 72 5011 BERGEN

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Sammen med studentorganisasjoner og lærested skal SiÅs bidra til å skape et spennende, utviklende og attraktivt læringsmiljø i Ås.

Sammen med studentorganisasjoner og lærested skal SiÅs bidra til å skape et spennende, utviklende og attraktivt læringsmiljø i Ås. 1. Visjon Studentsamskipnaden i Ås skal være en fremragende servicebedrift som skal bidra til å gjøre Universitetet for miljø- og biovitenskap til landets mest attraktive lærested. 2. Slagord Studenten

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer