Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging"

Transkript

1 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Foto: Sol Nodeland Årsrapport 2009

2 2009 er det andre fulle driftsåret for RVTS Sør, og senteret har nå etablert systemer for driften og den faglige virksomheten som fungerer tilfredsstillende. For å presisere og følge opp oppdragene som gis i disponeringsskriv, få til god styring og for å kunne presentere virksomheten på en god måte, har RVTS Sør utarbeidet Strategiplan og Virksomhetsplan Begge disse planene ble godkjent i styret og brukes som styringsverktøy for all virksomhet ved RVTS Sør. I denne årsrapporten er det ut fra de 25 forpliktelsene som er nedfelt i Strategiplan og Virksomhetsplan 2009 gitt en statusrapport for virksomheten ved RVTS Sør. Dette gir en samlet oversikt over hva som er gjort i 2009 i forhold til profilering av senteret, undervisning, konsultasjoner og veiledning, nettverksbygging, prosjekter, samarbeid regionalt og nasjonalt og andre typer tiltak. Som et vedlegg til årsrapporten følger en detaljert aktivitetsoversikt for Organisering og tilknytning RVTS Sør er organisert som et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst RHF og Barne- ungdoms- og familieetaten region sør Bufetat med prosjektoppstart datert til 1. november Den formelle åpningen av senteret ble foretatt 14. april Senteret leier lokaler på Sørlandet Sykehus, Kristiansand (SSHF Kristiansand). I brev av fastlår Helsedirektoratet at RVTS Sør er etablert som en permanent struktur på linje med de øvrige fire RVTSene, noe som innebærer fortsatt drift etter prosjektperioden. I 2010 vil det det bli satt i gang en evaluering med hovedfokus på forankring av sentrene. RVTS Sør vil inngå i denne evalueringen på linje med de øvrige sentrene. Det er oppnevnt et styre som leder virksomheten i prosjektperioden. Styret er delegert alle fullmakter fra direktørene for hhv. Bufetat region sør og Helse Sør-Øst RHF. Styret har hatt 4 møter i 2009, hvorav ett telefonmøte. Styret har i 2009 bestått av: Leder Marit Lund Hamkoll, direktør for Sykehuset Buskerud HF, oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF Nestleder Ellen Ølnes Nadim, direktør Bufetat region sør Anders Wahlstedt, klinikksjef ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandets Sykehus HF, oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF Kjetil Horgmo, avd.direktør Bufetat region sør t.o.m Nils-Petter Karlsson, avd.direktør Bufetat region sør f.o.m november 2009 Rolf Kirkemo, regiontillitsvalgt for Fagforbundet Bufetat region sør Terje Keyn, konserntillitsvalgt for Akademikerne Helse Sør-Øst RHF Avd. direktør Alf Inge Ramstad deltok på styremøtet som midlertidig styremedlem fra Bufetat region sør. Bufetat region sør er administrativt ansvarlig for RVTS Sør, og oversender disponeringsskrivet (oppdragsbrevet) som fastsetter oppgavene og rammene for virksomheten. Utkast til Disponeringsskriv 2009 kom til RVTS Sør , og endelig disponeringsskriv kom først Det er problematisk at disponeringsskrivene til RVTS 2

3 Sør kommer så sent på året. Dette forholdet har vært påpekt fra styret overfor oppdragsgiverne ved flere anledninger. Som et ledd i den videre utvikling av senteret, har RVTS Sør i samarbeid med RVTS Øst engasjert Agenda til å analysere organisasjonsmodellen og peke på utfordringer og muligheter. Rapporten som ble utarbeidet av Agenda ble drøftet i RVTS-styret , og vil være med å danne grunnlag for den videre utvikling av RVTS Sør. Personalressurser og intern organisering Pr teller senteret totalt 19 personer i 13,8 årsverk. 5 ansatte er leid inn i stillingsbrøker fra 30 til 70 % fra Sørlandet sykehus SSHF i totalt 2,2 årsverk. Ytterligere 4 av våre ansatte jobber deltid ved RVTS Sør, og har dermed også to arbeidsgivere. RVTS Sør foretok en styrebehandlet omorganisering av teamstrukturen fra tre til to team med virkning fra En valgte da å slå sammen Team vold og overgrep og Team flyktningehelse og tvungen migrasjon, og opprette ett nytt, stort team med navnet: Team vold og traumatisk stress. Dette nye teamet dekker de fagfeltene som tidligere ble dekket av de to teamene. Dette ble gjort fordi det er store overlapp mellom fagfeltene, og for å unngå å ha små, sårbare team. Teamlederen for Team flyktningehelse og tvungen migrasjon gikk fra samme dato over i en ny funksjon som spesialrådgiver i ledelsen for senteret. Den faglige virksomheten ved RVTS Sør er dermed organisert i to team, Team om vold og traumatisk stress (7,8 årsverk fordelt på 12 ansatte), og Team selvmordsforebygging (3 årsverk og 3 ansatte). Ledelse og administrasjon kommer i tillegg med 4 personer (3 årsverk). 3

4 En spesifisert personaloversikt pr følger nedenfor: Tittel % Innleid Ledelse og fra/ansatt administrasjon Ivar Kjellevik Leder 100 Bufetat reg. sør Delt stilling/annen arbeidsgiver Birgit Lie Spesialrådgiver Dr.med. Sissel Sandve Kontorleder 100 Bufetat reg. sør Linn Frigstad Sekretær 50 Bufetat reg. sør 50 Innleid fra SSHF Overlege, avd. for psykosomatikk og traumer KPH, SSHF Team vold og traumatisk stress Mogens Albæk Christensen Martin Mølsæter Teamleder Psykologspesialist Ass. teamleder Klinisk sosionom 100 Bufetat reg. sør 100 Bufetat reg. sør Inger Lise Andersen 100 Bufetat reg. sør Klinisk sosionom Tone Weire Jørgensen Klinisk barne- 100 Bufetat reg. sør vernspedagog Ragnhild Leite Psykiatrisk sykepleier/fam. 50 Bufetat reg. sør Familievernkontoret i Vest-Agder terapeut Anne-Lill Nilsen Sosialpedagog 60 Bufetat reg. sør Barnehuset Kristiansand Heine Steinkopf Psykologspesialist 50 Bufetat reg. sør Familievernkontoret i Vest-Agder Torunn Fladstad Sosialantropolog 50 Bufetat reg. sør Deltar p.t.i forsknings prosjekt ved NTNU Heidi Ranvik Jensen Psykiater 30 Innleid fra SSHF Overlege, DPS Mandal SSHF Andreas Aamodt Psykologspesialist 30 Innleid fra SSHF DPS Solvang SSHF Ina Søviknes Psykologspesialist 70 Innleid fra SSHF Avdeling for psykosomatikk og traumer KPH, SSHF Gwyn Øverland Sosiolog Doktorgradstipendiat 40 Innleid fra SSHF Forskningsenheten SSHF, Dr.grads stipendiat Team selvmordsforebygging Anne-Lill Haddeland Teamleder 100 Bufetat reg. sør Sosionom Øyvind Dåsvatn Psyk. sykepleier 100 Bufetat reg. sør Ingrid Sæbø Møllen Karen Ringereide Barneverns pedagog (perm fra juni 09) Lærer (vikar fra august 09) 100 Bufetat reg. sør 100 Bufetat reg. sør 4

5 Nøkkeltall økonomi Årsbudsjettet 2009 for RVTS Sør var på kr Regnskapet viser et forbruk på kr , altså et mindreforbruk på kr i forhold til årsbudsjettet. Hovedposter i regnskapet: Lønn ansatte og innleide netto kr Reiser/kurs og representasjon netto kr Konsulentbistand kr Øvrige driftsutgifter kr Lokalleie og renholdsutgifter kr Totalt forbruk kr I 2009 ble RVTS Sør også gitt ekstrabevilgninger fra Barne- og likestillingsdepartementet på kr til arbeidet med å utvikle rutiner for hvordan krisentrene skal forholde seg til kvinner med alvorlige rusproblemer eller omfattende psykiske problemer (Tiltak 31 i Vendepunkt), og kr til regional oppfølging av krisesenterutdanningen (Tiltak 30 i Vendepunkt). I forhold til bevilgningen fra BLD på totalt kr er det et regnskapsmessig overforbruk i 2009 på totalt kr Fullstendig budsjett- og regnskapsoversikt følger på side 20. Den faglige virksomheten i 2009 Det har i 2009 vært stor etterspørsel etter tjenester fra RVTS Sør, samtidig som senteret ut fra Disponeringsskriv 2009 og Virksomhetsplan 2009 har iverksatt en rekke tiltak selv. Aktivtiviteten har vært høy i forhold til undervisning, konsultasjoner og veiledning, nettverksbygging, tverretatlig og tverrfaglig samarbeid, prosjekter og andre typer tiltak. RVTS Sør tolker dette som tegn på at senteret har blitt kjent i store deler av målgruppene, og at senterets faglige nivå vurderes som tilfredsstillende slik at senterets tjenester er ønsket i hjelpeapparatet. Dette er gledelig og i samsvar med senterets ønsker og strategi. Det er imidlertid også et kjennetegn at store deler av den faglige virksomheten i 2009 har vært spredt på mange tema og problemstillinger, og har vært formidlet gjennom korte og enkeltstående undervisninger, kurs og veiledninger. Vi er oppmerksomme på at slik tjenesteytelse ikke er optimal med hensyn til implementeringseffekt av ny forståelse og nye metoder og med hensyn til praksisendring. Vi tar konsekvensene av dette og vil i 2010 målstyre senterets kjerneaktivitet gjennom langt lavere, men prioriterte og helhetlige antall prosjekter/tiltak. Det er videre et kjennetegn at senterets faglige virksomhet i 2009 ikke i likeverdig grad har dekket hele regionen. Dette har riktignok i betydelig grad sammenheng med at deler av senterets aktivitet har karakter av metodeutprøving og evaluering og at dette gjennomføres best i samarbeid med lokale praksisaktører. Men ulikheten i regional dekning er likevel utilfredsstillende og ikke i samsvar med senterets ønsker og strategi. Vi vil derfor i 2010 målstyre prioriterte prosjekter/tiltak slik at senterets kjerneaktivitet sikres en bedre regional spredning. 5

6 Aktiviteten (primo des 2009) fordeler seg prosentvis slik i regionen: aktivitet i prosent vest-agder aust-agder telemark vestfold buskerud Spredningen i forhold til hvilke instanser/hjelpere som har mottatt tjenesterfra RVTS Sør i 2009 viser derimot en tilfredstillende spredning. Tjenestemottakere fordeler seg i 2009 slik: tjenestemottaker 26 % 20 % 2.linje helse 1. linje helse og andre kommunale etater bufetat og familievern 33 % 21 % andre Andre omfatter bla:. Krisesenter, incestsentre, barnehus, politi, frivillige organisasjoner og Vivataktivitet Det har i 2009 vært en utstrakt metodeutvikling og utprøving med erfaring fra tidligere arbeid. RVTS Sør har i 2009 gitt opplæringstilbud/informasjon i større eller mindre omfang til opp mot 6000 fagfolk i hele regionen. For å utvikle og drive det faglige arbeidet har det vært et omfattende samarbeid på ledernivå og teamnivå med de øvrige RVTSene i landet, Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Nasjonalt senter for selmordsforskning og selvmordsforebygging (NSFF) og Norsk kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI). Den vedlagte Aktivitetsoversikt 2009 gir en detaljert oversikt over følgende faglige virksomhet: 6

7 Kurs og andre undervisningsopplegg i regi av RVTS Sør Kurs og andre undervisningsopplegg i samarbeid med andre Arrangementer hvor RVTS Sør er invitert foreleser Prosjektarbeid, implementering, metodeutvikling, veiledning og forskning Artikler og kronikker mm. RVTS Sør har i 2009 gjennomført og/eller påbegynt følgende virksomhet i forhold til de 25 forpliktelsene i Virksomhetsplan 2009: 1 RVTS Sør skal til enhver tid inneha oppdatert fagkunnskap på høyt internasjonalt nivå Alle senterets medarbeidere har deltatt på en internasjonal fagkongress innen traumeforståelse og behandling i Oslo - European Conference of Traumatic Stress ECOTS Alle senterets medarbeidere har deltatt på en 2-dagers nasjonal fagsamling med Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Nasjonalt senter for selmordsforskning og forebygging (NSFF), Norsk kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI) og de øvrige RVTSer med fokus på evidensbasert implementeringsmetodikk To medarbeidere har deltatt på konferanse i Ålborg med tema Eldre og selvmord Tre medarbeidere har deltatt på den 6. nasjonale konferansen om selvmordsforebygging To medarbeidere har deltatt på konferansen Tools to take home (ift kartlegging og behandling av mennesker som forgriper seg seksuelt) i Birmingham En medarbeider har deltatt på europeisk nettverksmøte for fagfolk som arbeider med unge overgripere RVTS sør har i 2009 hatt medarbeidere som deltakere på følgende videreutdanninger, opplæringer med mer: Tre medarbeidere har påbegynt mastergradsstudie ved Universitetet i Oslo UiO i psykososialt arbeid, selvmord, rus, vold og traumer En medarbeider har avsluttet videreutdanning i selvmordsforebyggende arbeid ved UiO En medarbeider har tatt VIVAT-kurslederutdanning, førstehjelp ved selvmordsfare En medarbeider har påbegynt kursrekke i traumebehandling/dissosiasjon v/ellert Nijenhuis (Senter for krisepsykologi) 7

8 To medarbeidere deltatt på Joy Silbergs videreutdanning i dissosiering hos barn (forståelse av patologiske traumereaksjoner hos barn) En medarbeider med spesialkompetanse innenfor seksuelle overgrep har gjennomgått opplæring i bruk av kartleggingsverktøyet ASAP og risikovurderingsverktøyet ERASOR, som begge retter seg mot behandling av ungdom som forgriper seg seksuelt på barn En medarbeider har gjennomført opplæring i bruk av kartleggingsverktøyet Sexkunn- & kroppkunn testen, som er et meget nyttig verktøy for å kartlegge utviklingshemmedes kunnskap om kropp og seksualitet Fem medarbeidere har tatt opplæring i dataverktøyet In my shoes, som er et hjelpemiddel til bruk i samtaler med barn RVTS Sør har i 2009 gjennomført følgende interne faglige kvalitetssikringsaktiviteter: Gjennomføring av 4 interne senterdager med relevant fagfokus Gjennomføring av kreativt traumeverksted (intern fordypning i metoder å nærme seg traumebehandling på som supplement til samtale) Alle medarbeiderne har i forbindelse med utviklingssamtale utarbeidet individuell kompetansehevingsstrategi for RVTS Sør skal ha moderne traumeforståelse som faglig teoretisk bakteppe for all aktivitet I tillegg til det som er beskrevet under 1 nevnes spesielt: Det har vært gjennomført 7 teamspesifikke interne undervisningsdager med fokus på senterets verdi- og forståelsesgrunnlag Senterets grunnforståelse har vært avgjørende ved engasjement av vikarer og ved rekruttering av nye medarbeidere 3 RVTS Sør skal ha motiverte, trygge og kompetente medarbeidere Senteret har et kontinuerlig fokus på HMS-arbeidet. Vi vektlegger felles kulturbygging, bl.a. gjennom internseminar og dagsamlinger hvor alle ansatte er til stede. Ledegruppa prioriterer en målsetting om et arbeidsmiljø og en kultur som er åpen, lojal, tolerant og respektfylt. Det er utarbeidet en lokal HMS-plan for RVTS Sør, denne er behandlet i det lokale samarbeidsutvalget LSU. Planen vektlegger en best mulig organisering av arbeidet, dette mener vi bidrar til et godt fysisk og 8

9 psykososialt arbeidsmiljø for alle ansatte, og motiverer alle til medvirkning til et godt arbeidsmiljø. Senteret prioriterer åpenhet og tilgjengelighet på alle nivå, og legger vekt på å møte den enkeltes behov med respekt. En mer detaljert oversikt over enkelttiltak følger nedenfor. Det har vært gjennomført et to-dagers internseminar med Amber Grey (Internasjonalt anerkjent fagperson fra USA) med sikte på intern teambuilding og utvikling av positiv bedriftskultur Det er gjennomført ytterligere tre interne samlinger med fokus på bedriftsintern kunnskaps- og kulturbygging. Alle medarbeiderne har gjennomført utviklingssamtale og redigering/evaluering av individuell kompetansehevingsplan med sin nærmeste leder/teamleder Senteret har prioritert teambuilding i teaminterne aktiviteter, slik som bruk av Diversity Icebreaker (metode for teambuilding gjennom anerkjennelse av forskjellighet blant teammedlemmene) Senteret har lagt vekt på å styrke felles sosial identitet, og deltagelse på en internasjonal og en nasjonal konferanse har derfor vært obligatorisk for alle ansatte i 2009 (se de to første punktene under 1 ) Senterets leder og kontorleder har deltatt på Bufetats lederutviklingskurs Kontorleder har deltatt på Bufetats kurs og seminar innenfor helse, miljø og sikkerhet HMS, samt et to-dagers opplæringskurs innenfor IAavtalen Det er etablert lokalt samarbeidsutvalg LSU Det er oppnevnt verneombud, som sammen med kontorleder har gjennomført vernesamtale med samtlige ansatte 4 RVTS Sør skal oppfattes som lett tilgjengelig, serviceinnstilt og fleksibel, med tjenester som kvalitetssikres gjennom systematisk undersøkelse av brukertilfredshet Senteret har vært gjennomført en brukerundersøkelse for å kartlegge målgruppenens opplæringsønsker og -behov. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Valero AS. Funn fra undersøkelsen har dannet grunnlag for prioteringer av tjenestetilbud, herunder web-basert informasjonsmateriell Alle Vivatkurs - førstehjelp ved selvmordsfare har blitt evaluert av deltakerne Fra november 2009 er det tatt i bruk et system som evaluerer 9

10 deltakerfornøydhet ved samtlige kurs og undervisninger som gjennomføres av RVTS Sør Senteret har lagt vekt på å utvikle gode prosedyrer og saksbehandlingsrutiner for å sikre oppfølging og utførelse av ulike forespørsler og oppdrag 5 RVTS Sør skal tilby likeverdige tjenester i hele regionen RVTS Sør har i 2009 gjennomført månedlig aktivitetsrapportering med spesifisering av tjenestemottakere, blant annet for å monitorere geografisk fordeling av senterets utadrettede tjenester RVTS Sør har tatt initiativ til og gjennomført at henvisende instanser har blitt likeverdig betjent i regionen; blant annet er likt opplæringstilbud gitt til fosterhjemstjenester, fagteam og barne- og familiiesentrene i samtlige av Bufetats opptaksområder i regionen. Senterets utadrettede virksomhet har i betydelig grad omfattet bedriftsinterne besøk og undervisninger i hele regionen. Det har gjennomført ti Vivat-kurs fordelt likt på alle regionens fylker. RVTS Sør har praktisert åpen deltakelse for fagfolk fra hele regionen på alle kurs, videreutdanninger m.v. som ikke har vært av bedriftsintern karakter 6 RVTS Sør skal ha en moderne, oppdatert og relevant web-basert kunnskapsformidling som er spesielt tilpasset praksisfeltene, gjennom nettstedet Web-arbeidet har i 2009 blitt videreutviklet som et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom alle RVTSene gjennom etablering av en felles web-master stilling Det er gjennomført konkrete dialoger/møter med andre RVTSer og Bufetat region sør for å skaffe til veie en oversikt over de tekniske rammebetingelsene for web basert innhold. Hensikten var å få en bedre forståelse av hvilke konkrete begrensninger som foreligger med tanke på formater, design, filstørrelser og funksjonalitet. Opplæring i bruk av web publiseringsverktøyet er også gjennomført høsten 2009 Det er inngått en samarbeidsavtale med Valero AS om videreutvikling av felles profil og profesjonalisering av web-produksjonen. Valero AS er et multimediebyrå som jobber med innholdsproduksjon for internett, storskjermer, tv og mobiltelefon. Det er i samarbeid med Valero AS utviklet 4 e-læringsprogrammer som 10

11 er publisert på web siden. Disse er tematisk inndelt i: Traume en generell introduksjon Krigstraumer Mennesker i selvmordsfare Seksuelle overgrep Det er produsert 4 videokonferanser fordelt på temaene: Seksuelle overgrep og særlig sårbare grupper Den vanskelige samtalen Beskyttelse mot overgrep uten særomsorg går det an? Barn med funksjonsproblemer har de integritet og verdighet? For å sikre en bedre kontinuitet og planmessighet i arbeidet med nettsiden, utgjør fra høsten 2009 senterets ledergruppe sammen med Valero AS en redaksjonsgruppe. Det ble avholdt 4 redaksjonsmøter i 2009 Det er i samarbeid med Valero tatt initiativ til å utvikle et e- læringsbasert opplæringskonsept om seksuelle overgrep. Målgruppen er de frivillige i idrettsklubber. Konseptet er presentert for Norges Idrettsforbund som uttrykte en klar og offensiv interesse 7 RVTS Sør skal sikre etablering og drifting av faglige nettverk i regionen, herunder bidra med kompetanseheving RVTS Sør har i 2009 vært representert i følgende faglige regionale nettverk: Nettverk for fagfolk som arbeider med utredning og behandling av unge overgripere Nettverk for arbeid med flyktningebarn ( Barnefaglig forum ) Nettverk av overgriperbehandlere (sinnemestring) Nettverk for representanter for alle fylkesmenn i regionen og Bufetat region sør for oppfølging av handlingsplanene mot kjønnslemlesting og tvangsekteskap Nettverk for fagpersoner som arbeider med selvmordsforebyggende arbeid i regionen Nettverk for ressurspersoner i de regionale helseforetakene i forbindelse med implementering av nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk helsevern Nettverk for krisesentrene i region sør 8 RVTS Sør skal bidra til kunnskaps- og evidensbasert praksis i tjenesteapparatet Det er i samarbeid med Sensorimotor Psychotherapy Institute fra USA påbegynt videreutdanning av behandlere i spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern) innen sensorimotorisk psykoterapi (som er en spesfikk metode for behandling av psykiske traumer) 11

12 Det er utarbeidet state of the art undervisnings- og kursmoduler innen vold og traumatisk stress. Undervisningsprogrammet har blitt anvendt ift kommunale, fylkeskommunale og statlige etater og institusjoner i hele regionen Det er i samarbeid med avd. Brøset, St. Olav Universitetssykehus blitt implementert sinnemestringstilbud til voldsovergripere i regionen Det er arrangert videreutdanning i validert kartleggingsverktøy i henholdsvis ASAP og ERASOR (vurdering av behandlingsbehov og residivfare hos unge overgripere), jvf også forpliktelse 1 og 25 Det er gjennomført opplæringstilbud i undersøkelsesmetoden In My Shoes (dataverktøy for bruk i samtale med barn om vanskelige tema) Bufetat i alle opptaksområder er betjent med veilednings- og konsultasjonsbistand til tverrfaglige konsultasjonsteam med sikte på å sikre lokale saksbehandlere kvalifisert faglig støtte i vurderinger og avgjørelser i forbindelse med vanskelige volds- og overgrepssaker Det er gitt system- og metodeveiledning til 2 kommunale prosjekter og tiltak slik at disse har latt seg vitenskapelig evaluere og validere, hhv Kartlegging av ungdom som bytter sex for forbruksvarer og Tidlig intervensjon ved familievold Det har blitt gitt bistand til Tverretalig utredningsteam ved mistanker om seksuelle overgrep mot barn i Vest-Agder i form av veiledning og opplæringtjenester. En medarbeider har i 2009 ferdigstilt arbeidet med statusrapportering for arbeidet med utredningsteamet i Vest-Agder fra opprettelsen i 2004 tom Denne rapporten vil i 2010 bli redaksjonelt tilrettelagt og gitt ut som idebank og veileder til bruk ved etablering av andre utredningsteam i landet Det har blitt gitt veiledning for ansatte og leder ved Senter mot seksuelle overgrep SMSO i Agderfylkene i forbindelse med selvmordsproblematikk Det er gitt undervisning i smågruppesamling for fastleger i kartlegging og risikovurdering av suicidalitet gjennom bruk av undervisningsopplegget Tid for liv. Undervisningsopplegget er utarbeidet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSFF) Det har blitt ytet bistand til Arendal og Vennesla kommuner i deres arbeid med utvikling av kommunale planer for selvmordsforebygging Det har blitt utarbeidet eget undervisningsopplegg om selvmordsfare tilpasset barneverninstitusjoner. Programmet danner nå grunnlag for undervisning i samarbeid med Bufetat region sør til barne- og ungdomsinstitusjoner i regionen Det har blitt utarbeidet og gjennomført opplæringsopplegg til samtlige ansatte i skoleverket i Grimstad kommune, samt gjennomført opplæring 12

13 til ressurspersoner ved skolene i utarbeidelse av rutiner ved mistanker om vold og overgrep 9 RVTS Sør skal gi kvalifiserte konsultasjoner til fagfolk i regionen mht spesielt utfordrende arbeidsoppgaver og utfordringer eller fra områder med lite utviklet lokal traumekompetanse Det har blitt gitt telefonkonsultasjoner til en lang rekke fagfolk innen første- og andrelinjen i forbindelse med spesielt krevende og utfordrende problemstillinger. Det har blitt gitt bistand til Bufetats fagteam og de kommunale barneverntjenestene med kartlegging av unge overgripere (ASAP kartlegging) 10 RVTS Sør skal inngå samarbeidsavtaler med relevante samarbeidspartnere og fagmiljøer Det er inngått samarbeidsavtale med VIVAT som er et landsdekkende undervisningsprogram om selvmordsforebygging. RVTS Sør har i samarbeid med RVTS Øst ansatt regional veileder/koordinator for kursledere. Det er inngått samarbeidsavtale mellom Folkehelseinstituttet og RVTS Øst, -Sør, -Vest, -Midt og Nord med sikte på å utarbeide sammenlignbar regional statistikk over forekomst av selvmord Det er på inititiv fra RVTS Sør inngått samarbeidsavtale mellom Akuttmottaksseksjonene SSHF og Folkehelseinstituttet FHI i tilknytning til forskingsprosjektet Gender identity and the risk of deliberate selfharm: Are some aspects of gender identity protective while other deterimental? Det er inngått samarbeidsavtale med SSHF/ABUP og Familievernkontoret i Kristiansand om TVERS, som er et tverretatlig og høyt spesialisert familiebehandlingstilbud til volds- og overgrepsutsatte familier. RVTS Sør har bidratt med styringsgruppeledelse, veiledning, støtte til videreutdanning av TVERS-terapeuter og bistand til formell evalueringsplanlegging Det er inngått samarbeidsavtale med Agder Barne- og Familiesenter og SSHF om veiledning og tilrettelegging av kurs og annet faglig utviklingsarbeid for de ansatte i Tverretatlig utredningsteam ved mistanke om seksuelle overgrep mot barn Inngåtte samarbeidsavtaler med flere familievernkontor i regionen om bistand til opplæring i voldsarbeid har blitt videreført. Sentralt har stått tilrettelegging og støtte slik at familiebehandlere ved familiekontor har kunnet delta i utdanning i Sinnemestring - et gruppebasert behandlingstilbud til voldsutøvere 13

14 Samarbeidsavtale med St. Olav universitetssykehus, avd Brøset om implementering av Sinnemestringstilbud i regionen har blitt videreført Samarbeidsavtaler med UDI og IMDI i regionen har blitt videreført 11 RVTS Sør skal sikre adekvat og tilstrekkelig kompetansetilføring til Barnehuset i Kristiansand Det har vært samarbeidet med Barnehuset Sør om utvikling av Barnehusets faglig profil. Videre er det etablert et samarbeid om utvikling av gode samhandlingsrutiner mellom sentrale aktører i regionen ift seksuelle overgrep og vold mot barn. En medarbeider ved RVTS Sør arbeider nå 40 % ved Barnehuset i og 60 % ved RVTS Sør, noe som sikrer god kontakt mellom de to sentrene. 12 RVTS Sør skal arbeide for at behandlere i spesialisthelsetjenesten gis tilbud om videreutdanning i traumebehandling på høyt internasjonalt nivå Det har i samarbeid med avdeling for psykosomatikk og traumer ved SSHF blitt gjennomført opplæring av ca 1000 ansatte ved Klinikk for psykisk helse SSHF på Nivå 1 (grunnleggende traumeforståelse for alle ansatte). Alle ansatte med behandlingsfaglig ansvar har dessuten mottatt opplæring på fase 2-nivå (behandlingsmetodikk). Undervisningen bygger på oppdatert forsking og internasjonal konsensus Det er videre tatt initaitiv til videreutdanningstilbud på nivå 3 (spesialiserte behandlingsmetoder) til spesialister fra hele regionen i spesifikk traumebehandling: Det er i samarbeid med Institute for Sensorimotor Psychotherapy i USA og Modum Bad tilrettelagt og påbegynt et videreutdanningsprogram i kroppsorientert traumebehandling. Videreutdanningen omfatter mer enn 25 behandlere fra spesialisthelsetjenesten i og utenfor regionen Det er tilrettelagt og gjennomført videreutdanningskurs i behandlingsmetoden EMDR for ansatte i psykisk helsevern i regionen 13 RVTS Sør skal bidra til at behandlere i familievern m.v. gis tilbud om opplæring i behandling av volds- og overgrepssaker Det har blitt gitt bistand til familiekontorene i regionen med hensyn til videreutdanning (Sinnemestring), veiledning og konsultasjon. Det har blitt påbegynt et samarbeid med Familievernet med sikte på tilrettelegging av tjenester slik at andelen brukere med 14

15 minoritetsbakgrunn kan økes 14 RVTS Sør skal bidra til at ansatte i krisesentrene tilbys spesifikk kompetanseheving iht vedtak om krisesenterskolen RVTS Øst har det nasjonale ansvaret for Krisesenterutdanningen (Tiltak 30 i Vendepunkt ) som tilbyr undervisning til 2 ansatte som er nøkkelpersonell på hvert krisesenter. RVTS Sør har på linje med de andre RVTSene vært med i ressursgruppen for Krisesenterutdanningen og er tilrettelegger for den regionale delen av utdanningen. Leder for RVTS Sør er oppnevnt av BLD til å sitte i styringsgruppen for krisesenterutdanningen, og har i 2009 deltatt på 2 møter i denne gruppen. 15 RVTS Sør skal bidra til at tilbud om sinnemestringsprogrammer (behandlingsprogram for voldsutøvere) etableres i regionen Sinnemestringsprogrammet er under implementering i regionen. Første kull terapeuter ferdigutdannes i Behandlingstilbud vil være tilgjengelig ved 5 familiekontorer i regionen fra høsten 2010 Det er etablert et regionalt nettverk av sinnemestringsterapeuter for kvalitetssikring og utvikling av behandlerkompetansen Det er inngått avtale med Kristiansand kommune om bistand til utprøving av eget sinnemestringstilbud til ungdom 16 RVTS Sør skal bidra til at fagfolk i kommunale etater og i frivillige organisasjoner gis tilbud i selvmordsforebygging, herunder også kompetanse innen førstehjelp ved selvmordsfare Det er gitt undervisning i Selvmordsforståelse, selvskading, risiko og beskyttende faktorer ved videregegående skoler Innsatsen i forhold til VIVAT-kurs i regionen har blitt styrket. Dette er en bevisst strategi for å øke kunnskap om selvmordsfare i ulike fagkretser. Det har vært avholdt VIVAT-kurs i alle regionens fylker Det har i samarbeid med Kvadraturen skolesenter i Kristiansand blitt utviklet et erfaringsbasert undervisningsprogram Å høre til i livet. Undervisningsprogrammet er et tiltak for heving av sosial kompetanse blant ungdom og unge voksne bl.a. med sikte på suicidprofylakse. Programmet har blitt implementert ved 4 videregående skoler og er tenkt tilbudt skoler i hele regionen i tiden fremover. Programmet vil bli evaluert og videreutviklet 17 RVTS Sør skal bidra til at helseforetak i regionen implementerer retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern 15

16 Det er i samarbeid med NSFF ytt bistand til helseforetakene i regionen med implementering av Retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. RVTS Sør har i denne sammenheng arrangert en erfaringskonferanse for sentralt nøkkelpersonell i regionens helseforetak Det har vært et særlig nært og godt samarbeid med ressurspersoner på SSHF i dette arbeidet 18 RVTS Sør skal arbeide for at universitet og høyskoler i regionen gir oppdatert undervisning om selvmordsforebygging innen mange studieretninger Det har blitt gitt undervisning til studenter ved folkehelsestudiet ved UiA i temaet selvmordsforståelse Det har blitt gitt veiledning til en bacheloroppgave for studenter i sosialt arbeid ved UiA 19 RVTS Sør skal bidra til at etterlatte etter selvmord får oppfølging og hjelp Det er inngått samarbeid med Landsforeningen for etterlatte ved selvmord LEVE med sikte på å styrke arbeidet overfor etterlatte i regionen. Arbeidet består i bl.a. ledelse av sorggruppe, styrearbeid, organisasjonsutvikling og informasjonsarbeid Det er gitt økonomisk og faglig støtte i forbindelse med Verdensdagen om selvmordsforebyggende arbeid 20 RVTS Sør skal i samarbeid med UDI, IMDI og Bufetat region sør bidra til høy kvalitet og kompetanse i arbeidet med asylsøkere og bostedsplasserte i regionen Det har blitt gitt undervisning og veiledning til ansatte ved flere asylmottak i regionen Barn i familier i mottak og enslige mindreårige asylsøkere har blitt spesielt prioritert, og det har blitt gitt veiledning til ansatte og foretatt intervensjonsutprøving ift de berørte barna Det er innledet samarbeid med Bufetat region sør om enslige mindreårige flyktninger under 15 år 21 RVTS Sør skal sikre kunnskapsformidling om og samordne tiltak mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap 16

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Strategiplan 2011-2014 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør RVTS Sør har som oppgave å bidra til at vold og psykiske traumer forebygges og avdekkes, at ofre beskyttes

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Årsrapport 2008 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Sør er etablert som et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

RVTS Sør sitt tilbud til. tjenestene i. region sør. Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16

RVTS Sør sitt tilbud til. tjenestene i. region sør. Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16 RVTS Sør sitt tilbud til tjenestene i region sør Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16 RVTS Sør - Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress & Selvmordsforebygging Vårt samfunnsoppdrag:

Detaljer

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt)

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssentre om vold, traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) RVTS Nord RVTS Sør RVTS Øst RVTS Vest RVTS

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Årsrapport. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Årsrapport. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Årsrapport 2010 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Innhold Forord ved senterleder Side 03 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern

Detaljer

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Helsetunveien 2, 9700 Lakselv og Stuorraluohkká 34, 9730 Kárášjohka Tlf./Faks 48 76 95 50/78 46 95 51 og 78 46 45 50/78 46 45 59

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner

Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner v/ Mette Madsen, leder for Lister barnevern og Siri Fyllingen Johnsen, Familiekonsulent/ avd. leder ved Kvinesdal

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Etablert i 2006 Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane Utfører oppgaver på oppdrag fra Helsedirektoratet Et av fem sentre i

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Tidlig nok-sammen. Samarbeid og samhandling fra et barnehus perspektiv. Jeanette A. Indreiten Klinisk sosionom VESTFOLD POLITIDISTRIKT

Tidlig nok-sammen. Samarbeid og samhandling fra et barnehus perspektiv. Jeanette A. Indreiten Klinisk sosionom VESTFOLD POLITIDISTRIKT Tidlig nok-sammen Samarbeid og samhandling fra et barnehus perspektiv Jeanette A. Indreiten Klinisk sosionom Først, et lite kikk inn i barnehuset Barnehuset skal være et godt sted å komme til for barn

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Fredag 18.september 2015. tidspunkt og sted er ikke avklart. Følgende saker skal behandles: Sak 04/15 Sak 05/15 Økonomiplan

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Årsmelding 2013 Forord ved senterleder I desember 2012 flyttet RVTS Sør fra midlertidige lokaler ved Sørlandets Sykehus Kristiansand

Detaljer

Strategisk handlingsplan

Strategisk handlingsplan Strategisk handlingsplan 2009 2011 Perioden 2009 2011 Strategisk handlingsplan LEVE er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon, og har siden stiftelsen i 1999 arbeidet for å sikre etterlatte ved selvmord

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsmelding 2012 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Denne presentasjonen ligg på vår nettside: www.rvts.no/vest Kvifor laga ein handlingsplan mot vald i nære relasjonar?

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell

Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell Familievold og strafferettsystemet funksjonalitetkriminalbekjempelse i grensesnittet mellom

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen Roller, ansvar og samhandling Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen 1 Oppdraget: Fortelle om modellen for samhandling i Midt-Troms og Indre Sør-Troms, mellom kommunene og

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER Kort om bakgrunnen for opprettelse av barnehus Forslag fra Redd Barna om opprettelse av barnehus etter modell fra Island Tverrdepartmental prosjektgruppe

Detaljer

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet "Vold og seksuelle overgrep mot gravide"

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide v2.1-18.03.2013 HERE Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 13/10865-1 Saksbehandler: Kjersti Kellner Dato: 20.12.2013 Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Hvorfor arbeidet er igangsatt Nasjonale retningslinjer for forebygging

Detaljer

PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016

PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016 PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Med bakgrunn i notat til Bystyrekomite for helse- og sosialsaker som ble behandlet den 7. februar, ble det

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802229 : E: 210 &14 : Trygve Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.05.2008 37/08 RESULTATVURDERING

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Evaluering av Handlingsplan - Vold i nære relasjoner

Evaluering av Handlingsplan - Vold i nære relasjoner Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.08.2013 32262/2013 2010/13990 144 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/27 Komitè for levekår 29.08.2013 13/121 Bystyret 12.09.2013 Evaluering

Detaljer

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Hensikt og omfang Rutiner for avdekking og håndtering av seksuelle

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Forebygging av overgrep mot mennesker med utviklingshemning

Forebygging av overgrep mot mennesker med utviklingshemning Forebygging av overgrep mot mennesker med utviklingshemning - en kort presentasjon av to prosjekter Peter Zachariassen Oslo Universitetssykehus Avdeling for nevrohabilitering Prosjekt 1: Revidering av

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

HVA GJØRES I VESTFOLD?

HVA GJØRES I VESTFOLD? Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016) Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Vestfold, 14. april 2016

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Vår flotte stue: Bilder fra hagen : Vertskommunemodell: Samarbeid mellom 8 kommuner: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland

Detaljer

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN Atferdssenterets strategiske plan og tilhørende virksomhetsplaner legger grunnlag for implementeringsarbeidet i avdelingen. Implementeringsarbeidet

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS 10. oktober 2014 kl. 13.00 Frogn Rådhus Følgende saker skal behandles: Sak 05/14 Sak 06/14 Økonomiplan 2015-2018 for Krise-

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Mål: Barn som lever med vold skal ha rett hjelp til rett tid.

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Siw Lisbet Karlsen, seniorrådgiver BUFetat Kjersti Sandnes, psykologspesialist og universitetslektor RBUP Sensitiv omsorg Når foreldrene opplever

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Tiltak Navn Ansvarlig Kontaktperson Status

Tiltak Navn Ansvarlig Kontaktperson Status Tiltak Navn Ansvarlig Kontaktperson Status 1 Skolens rolle i forebygging av vold og seksuelle overgrep skal styrkes KD Tone-Kristin.Eng@kd.dep.no Kunnskap om vold, vold i nære relasjoner og seksuelle krenkelser

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Tverretatlig akuttjenester for barn og unge

Tverretatlig akuttjenester for barn og unge Tverretatlig akuttjenester for barn og unge Bakgrunn En ide fra samarbeidsmøter mellom ledere på barnevernvakta, St.Hansgården og den gang ungdomsklinikken, i dag kalt akutt ambulant enhet Et faktum at

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Økt tinnituskompetanse via e- læringskurs

Økt tinnituskompetanse via e- læringskurs Prosjektsøknad Økt tinnituskompetanse via e- læringskurs Utvikling av et interaktivt e- læringskurs for å styrke kompetansen om tinnitus hos helsepersonell Grete Skretteberg og Ingrid Nordal Kristoffersen

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

MISTANKE OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN

MISTANKE OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN MISTANKE OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN PLAN FOR MANDAL KOMMUNE 2003 Utarbeidet av: Tore Kleven, Torill Hinna Arve Lerum og Siren Vetnes Johannessen I På bakgrunn av Utdanning og Forskningsdepartementet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 PROSJEKT ÆRESRELATERT VOLD I DRAMMEN. Et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Drammen politistasjon

ÅRSRAPPORT 2007 PROSJEKT ÆRESRELATERT VOLD I DRAMMEN. Et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Drammen politistasjon ÅRSRAPPORT 2007 PROSJEKT ÆRESRELATERT VOLD I DRAMMEN Et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Drammen politistasjon ÅRSRAPPORT FOR 2007... 3 Prosjektets navn... 3 Prosjektansvarlig (etat, avdeling)...

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2013 S A M M E N D R A G

Å R S R A P P O R T 2013 S A M M E N D R A G ÅRSRAPPORT 2013 S A M M E N D R A G Hilsen fra senterleder 1 I 2013 har vi hatt 23 335 1 deltakere på våre kompetanseutviklingsprogram. Dette er en økning på vel 2 000 sammenlignet med 2012. Dette viser

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Årsrapport 2015. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2015. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2015 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012)

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Vedtekter for Gaisi Språksenter 1 FORMÅL Gaisi Språksenter har som hovedmål å være et lokalt- og regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen 2 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA - Tilskuddsordningen for psykologer

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

Samarbeidsavtale. Etablering av ACT-team som prosjekt. Aukra. Sunndal. Molde. Rauma Nesset. Gjemnes. Fræna Vestnes. Eide.

Samarbeidsavtale. Etablering av ACT-team som prosjekt. Aukra. Sunndal. Molde. Rauma Nesset. Gjemnes. Fræna Vestnes. Eide. Samarbeidsavtale Molde Aukra Sunndal Rauma Nesset Gjemnes Fræna Vestnes Eide Midsund Sandøy Etablering av ACT-team som prosjekt FORSLAG TIL AVTALE Samarbeidsavtale mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og

Detaljer