Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging"

Transkript

1 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Foto: Sol Nodeland Årsrapport 2009

2 2009 er det andre fulle driftsåret for RVTS Sør, og senteret har nå etablert systemer for driften og den faglige virksomheten som fungerer tilfredsstillende. For å presisere og følge opp oppdragene som gis i disponeringsskriv, få til god styring og for å kunne presentere virksomheten på en god måte, har RVTS Sør utarbeidet Strategiplan og Virksomhetsplan Begge disse planene ble godkjent i styret og brukes som styringsverktøy for all virksomhet ved RVTS Sør. I denne årsrapporten er det ut fra de 25 forpliktelsene som er nedfelt i Strategiplan og Virksomhetsplan 2009 gitt en statusrapport for virksomheten ved RVTS Sør. Dette gir en samlet oversikt over hva som er gjort i 2009 i forhold til profilering av senteret, undervisning, konsultasjoner og veiledning, nettverksbygging, prosjekter, samarbeid regionalt og nasjonalt og andre typer tiltak. Som et vedlegg til årsrapporten følger en detaljert aktivitetsoversikt for Organisering og tilknytning RVTS Sør er organisert som et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst RHF og Barne- ungdoms- og familieetaten region sør Bufetat med prosjektoppstart datert til 1. november Den formelle åpningen av senteret ble foretatt 14. april Senteret leier lokaler på Sørlandet Sykehus, Kristiansand (SSHF Kristiansand). I brev av fastlår Helsedirektoratet at RVTS Sør er etablert som en permanent struktur på linje med de øvrige fire RVTSene, noe som innebærer fortsatt drift etter prosjektperioden. I 2010 vil det det bli satt i gang en evaluering med hovedfokus på forankring av sentrene. RVTS Sør vil inngå i denne evalueringen på linje med de øvrige sentrene. Det er oppnevnt et styre som leder virksomheten i prosjektperioden. Styret er delegert alle fullmakter fra direktørene for hhv. Bufetat region sør og Helse Sør-Øst RHF. Styret har hatt 4 møter i 2009, hvorav ett telefonmøte. Styret har i 2009 bestått av: Leder Marit Lund Hamkoll, direktør for Sykehuset Buskerud HF, oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF Nestleder Ellen Ølnes Nadim, direktør Bufetat region sør Anders Wahlstedt, klinikksjef ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandets Sykehus HF, oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF Kjetil Horgmo, avd.direktør Bufetat region sør t.o.m Nils-Petter Karlsson, avd.direktør Bufetat region sør f.o.m november 2009 Rolf Kirkemo, regiontillitsvalgt for Fagforbundet Bufetat region sør Terje Keyn, konserntillitsvalgt for Akademikerne Helse Sør-Øst RHF Avd. direktør Alf Inge Ramstad deltok på styremøtet som midlertidig styremedlem fra Bufetat region sør. Bufetat region sør er administrativt ansvarlig for RVTS Sør, og oversender disponeringsskrivet (oppdragsbrevet) som fastsetter oppgavene og rammene for virksomheten. Utkast til Disponeringsskriv 2009 kom til RVTS Sør , og endelig disponeringsskriv kom først Det er problematisk at disponeringsskrivene til RVTS 2

3 Sør kommer så sent på året. Dette forholdet har vært påpekt fra styret overfor oppdragsgiverne ved flere anledninger. Som et ledd i den videre utvikling av senteret, har RVTS Sør i samarbeid med RVTS Øst engasjert Agenda til å analysere organisasjonsmodellen og peke på utfordringer og muligheter. Rapporten som ble utarbeidet av Agenda ble drøftet i RVTS-styret , og vil være med å danne grunnlag for den videre utvikling av RVTS Sør. Personalressurser og intern organisering Pr teller senteret totalt 19 personer i 13,8 årsverk. 5 ansatte er leid inn i stillingsbrøker fra 30 til 70 % fra Sørlandet sykehus SSHF i totalt 2,2 årsverk. Ytterligere 4 av våre ansatte jobber deltid ved RVTS Sør, og har dermed også to arbeidsgivere. RVTS Sør foretok en styrebehandlet omorganisering av teamstrukturen fra tre til to team med virkning fra En valgte da å slå sammen Team vold og overgrep og Team flyktningehelse og tvungen migrasjon, og opprette ett nytt, stort team med navnet: Team vold og traumatisk stress. Dette nye teamet dekker de fagfeltene som tidligere ble dekket av de to teamene. Dette ble gjort fordi det er store overlapp mellom fagfeltene, og for å unngå å ha små, sårbare team. Teamlederen for Team flyktningehelse og tvungen migrasjon gikk fra samme dato over i en ny funksjon som spesialrådgiver i ledelsen for senteret. Den faglige virksomheten ved RVTS Sør er dermed organisert i to team, Team om vold og traumatisk stress (7,8 årsverk fordelt på 12 ansatte), og Team selvmordsforebygging (3 årsverk og 3 ansatte). Ledelse og administrasjon kommer i tillegg med 4 personer (3 årsverk). 3

4 En spesifisert personaloversikt pr følger nedenfor: Tittel % Innleid Ledelse og fra/ansatt administrasjon Ivar Kjellevik Leder 100 Bufetat reg. sør Delt stilling/annen arbeidsgiver Birgit Lie Spesialrådgiver Dr.med. Sissel Sandve Kontorleder 100 Bufetat reg. sør Linn Frigstad Sekretær 50 Bufetat reg. sør 50 Innleid fra SSHF Overlege, avd. for psykosomatikk og traumer KPH, SSHF Team vold og traumatisk stress Mogens Albæk Christensen Martin Mølsæter Teamleder Psykologspesialist Ass. teamleder Klinisk sosionom 100 Bufetat reg. sør 100 Bufetat reg. sør Inger Lise Andersen 100 Bufetat reg. sør Klinisk sosionom Tone Weire Jørgensen Klinisk barne- 100 Bufetat reg. sør vernspedagog Ragnhild Leite Psykiatrisk sykepleier/fam. 50 Bufetat reg. sør Familievernkontoret i Vest-Agder terapeut Anne-Lill Nilsen Sosialpedagog 60 Bufetat reg. sør Barnehuset Kristiansand Heine Steinkopf Psykologspesialist 50 Bufetat reg. sør Familievernkontoret i Vest-Agder Torunn Fladstad Sosialantropolog 50 Bufetat reg. sør Deltar p.t.i forsknings prosjekt ved NTNU Heidi Ranvik Jensen Psykiater 30 Innleid fra SSHF Overlege, DPS Mandal SSHF Andreas Aamodt Psykologspesialist 30 Innleid fra SSHF DPS Solvang SSHF Ina Søviknes Psykologspesialist 70 Innleid fra SSHF Avdeling for psykosomatikk og traumer KPH, SSHF Gwyn Øverland Sosiolog Doktorgradstipendiat 40 Innleid fra SSHF Forskningsenheten SSHF, Dr.grads stipendiat Team selvmordsforebygging Anne-Lill Haddeland Teamleder 100 Bufetat reg. sør Sosionom Øyvind Dåsvatn Psyk. sykepleier 100 Bufetat reg. sør Ingrid Sæbø Møllen Karen Ringereide Barneverns pedagog (perm fra juni 09) Lærer (vikar fra august 09) 100 Bufetat reg. sør 100 Bufetat reg. sør 4

5 Nøkkeltall økonomi Årsbudsjettet 2009 for RVTS Sør var på kr Regnskapet viser et forbruk på kr , altså et mindreforbruk på kr i forhold til årsbudsjettet. Hovedposter i regnskapet: Lønn ansatte og innleide netto kr Reiser/kurs og representasjon netto kr Konsulentbistand kr Øvrige driftsutgifter kr Lokalleie og renholdsutgifter kr Totalt forbruk kr I 2009 ble RVTS Sør også gitt ekstrabevilgninger fra Barne- og likestillingsdepartementet på kr til arbeidet med å utvikle rutiner for hvordan krisentrene skal forholde seg til kvinner med alvorlige rusproblemer eller omfattende psykiske problemer (Tiltak 31 i Vendepunkt), og kr til regional oppfølging av krisesenterutdanningen (Tiltak 30 i Vendepunkt). I forhold til bevilgningen fra BLD på totalt kr er det et regnskapsmessig overforbruk i 2009 på totalt kr Fullstendig budsjett- og regnskapsoversikt følger på side 20. Den faglige virksomheten i 2009 Det har i 2009 vært stor etterspørsel etter tjenester fra RVTS Sør, samtidig som senteret ut fra Disponeringsskriv 2009 og Virksomhetsplan 2009 har iverksatt en rekke tiltak selv. Aktivtiviteten har vært høy i forhold til undervisning, konsultasjoner og veiledning, nettverksbygging, tverretatlig og tverrfaglig samarbeid, prosjekter og andre typer tiltak. RVTS Sør tolker dette som tegn på at senteret har blitt kjent i store deler av målgruppene, og at senterets faglige nivå vurderes som tilfredsstillende slik at senterets tjenester er ønsket i hjelpeapparatet. Dette er gledelig og i samsvar med senterets ønsker og strategi. Det er imidlertid også et kjennetegn at store deler av den faglige virksomheten i 2009 har vært spredt på mange tema og problemstillinger, og har vært formidlet gjennom korte og enkeltstående undervisninger, kurs og veiledninger. Vi er oppmerksomme på at slik tjenesteytelse ikke er optimal med hensyn til implementeringseffekt av ny forståelse og nye metoder og med hensyn til praksisendring. Vi tar konsekvensene av dette og vil i 2010 målstyre senterets kjerneaktivitet gjennom langt lavere, men prioriterte og helhetlige antall prosjekter/tiltak. Det er videre et kjennetegn at senterets faglige virksomhet i 2009 ikke i likeverdig grad har dekket hele regionen. Dette har riktignok i betydelig grad sammenheng med at deler av senterets aktivitet har karakter av metodeutprøving og evaluering og at dette gjennomføres best i samarbeid med lokale praksisaktører. Men ulikheten i regional dekning er likevel utilfredsstillende og ikke i samsvar med senterets ønsker og strategi. Vi vil derfor i 2010 målstyre prioriterte prosjekter/tiltak slik at senterets kjerneaktivitet sikres en bedre regional spredning. 5

6 Aktiviteten (primo des 2009) fordeler seg prosentvis slik i regionen: aktivitet i prosent vest-agder aust-agder telemark vestfold buskerud Spredningen i forhold til hvilke instanser/hjelpere som har mottatt tjenesterfra RVTS Sør i 2009 viser derimot en tilfredstillende spredning. Tjenestemottakere fordeler seg i 2009 slik: tjenestemottaker 26 % 20 % 2.linje helse 1. linje helse og andre kommunale etater bufetat og familievern 33 % 21 % andre Andre omfatter bla:. Krisesenter, incestsentre, barnehus, politi, frivillige organisasjoner og Vivataktivitet Det har i 2009 vært en utstrakt metodeutvikling og utprøving med erfaring fra tidligere arbeid. RVTS Sør har i 2009 gitt opplæringstilbud/informasjon i større eller mindre omfang til opp mot 6000 fagfolk i hele regionen. For å utvikle og drive det faglige arbeidet har det vært et omfattende samarbeid på ledernivå og teamnivå med de øvrige RVTSene i landet, Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Nasjonalt senter for selmordsforskning og selvmordsforebygging (NSFF) og Norsk kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI). Den vedlagte Aktivitetsoversikt 2009 gir en detaljert oversikt over følgende faglige virksomhet: 6

7 Kurs og andre undervisningsopplegg i regi av RVTS Sør Kurs og andre undervisningsopplegg i samarbeid med andre Arrangementer hvor RVTS Sør er invitert foreleser Prosjektarbeid, implementering, metodeutvikling, veiledning og forskning Artikler og kronikker mm. RVTS Sør har i 2009 gjennomført og/eller påbegynt følgende virksomhet i forhold til de 25 forpliktelsene i Virksomhetsplan 2009: 1 RVTS Sør skal til enhver tid inneha oppdatert fagkunnskap på høyt internasjonalt nivå Alle senterets medarbeidere har deltatt på en internasjonal fagkongress innen traumeforståelse og behandling i Oslo - European Conference of Traumatic Stress ECOTS Alle senterets medarbeidere har deltatt på en 2-dagers nasjonal fagsamling med Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Nasjonalt senter for selmordsforskning og forebygging (NSFF), Norsk kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI) og de øvrige RVTSer med fokus på evidensbasert implementeringsmetodikk To medarbeidere har deltatt på konferanse i Ålborg med tema Eldre og selvmord Tre medarbeidere har deltatt på den 6. nasjonale konferansen om selvmordsforebygging To medarbeidere har deltatt på konferansen Tools to take home (ift kartlegging og behandling av mennesker som forgriper seg seksuelt) i Birmingham En medarbeider har deltatt på europeisk nettverksmøte for fagfolk som arbeider med unge overgripere RVTS sør har i 2009 hatt medarbeidere som deltakere på følgende videreutdanninger, opplæringer med mer: Tre medarbeidere har påbegynt mastergradsstudie ved Universitetet i Oslo UiO i psykososialt arbeid, selvmord, rus, vold og traumer En medarbeider har avsluttet videreutdanning i selvmordsforebyggende arbeid ved UiO En medarbeider har tatt VIVAT-kurslederutdanning, førstehjelp ved selvmordsfare En medarbeider har påbegynt kursrekke i traumebehandling/dissosiasjon v/ellert Nijenhuis (Senter for krisepsykologi) 7

8 To medarbeidere deltatt på Joy Silbergs videreutdanning i dissosiering hos barn (forståelse av patologiske traumereaksjoner hos barn) En medarbeider med spesialkompetanse innenfor seksuelle overgrep har gjennomgått opplæring i bruk av kartleggingsverktøyet ASAP og risikovurderingsverktøyet ERASOR, som begge retter seg mot behandling av ungdom som forgriper seg seksuelt på barn En medarbeider har gjennomført opplæring i bruk av kartleggingsverktøyet Sexkunn- & kroppkunn testen, som er et meget nyttig verktøy for å kartlegge utviklingshemmedes kunnskap om kropp og seksualitet Fem medarbeidere har tatt opplæring i dataverktøyet In my shoes, som er et hjelpemiddel til bruk i samtaler med barn RVTS Sør har i 2009 gjennomført følgende interne faglige kvalitetssikringsaktiviteter: Gjennomføring av 4 interne senterdager med relevant fagfokus Gjennomføring av kreativt traumeverksted (intern fordypning i metoder å nærme seg traumebehandling på som supplement til samtale) Alle medarbeiderne har i forbindelse med utviklingssamtale utarbeidet individuell kompetansehevingsstrategi for RVTS Sør skal ha moderne traumeforståelse som faglig teoretisk bakteppe for all aktivitet I tillegg til det som er beskrevet under 1 nevnes spesielt: Det har vært gjennomført 7 teamspesifikke interne undervisningsdager med fokus på senterets verdi- og forståelsesgrunnlag Senterets grunnforståelse har vært avgjørende ved engasjement av vikarer og ved rekruttering av nye medarbeidere 3 RVTS Sør skal ha motiverte, trygge og kompetente medarbeidere Senteret har et kontinuerlig fokus på HMS-arbeidet. Vi vektlegger felles kulturbygging, bl.a. gjennom internseminar og dagsamlinger hvor alle ansatte er til stede. Ledegruppa prioriterer en målsetting om et arbeidsmiljø og en kultur som er åpen, lojal, tolerant og respektfylt. Det er utarbeidet en lokal HMS-plan for RVTS Sør, denne er behandlet i det lokale samarbeidsutvalget LSU. Planen vektlegger en best mulig organisering av arbeidet, dette mener vi bidrar til et godt fysisk og 8

9 psykososialt arbeidsmiljø for alle ansatte, og motiverer alle til medvirkning til et godt arbeidsmiljø. Senteret prioriterer åpenhet og tilgjengelighet på alle nivå, og legger vekt på å møte den enkeltes behov med respekt. En mer detaljert oversikt over enkelttiltak følger nedenfor. Det har vært gjennomført et to-dagers internseminar med Amber Grey (Internasjonalt anerkjent fagperson fra USA) med sikte på intern teambuilding og utvikling av positiv bedriftskultur Det er gjennomført ytterligere tre interne samlinger med fokus på bedriftsintern kunnskaps- og kulturbygging. Alle medarbeiderne har gjennomført utviklingssamtale og redigering/evaluering av individuell kompetansehevingsplan med sin nærmeste leder/teamleder Senteret har prioritert teambuilding i teaminterne aktiviteter, slik som bruk av Diversity Icebreaker (metode for teambuilding gjennom anerkjennelse av forskjellighet blant teammedlemmene) Senteret har lagt vekt på å styrke felles sosial identitet, og deltagelse på en internasjonal og en nasjonal konferanse har derfor vært obligatorisk for alle ansatte i 2009 (se de to første punktene under 1 ) Senterets leder og kontorleder har deltatt på Bufetats lederutviklingskurs Kontorleder har deltatt på Bufetats kurs og seminar innenfor helse, miljø og sikkerhet HMS, samt et to-dagers opplæringskurs innenfor IAavtalen Det er etablert lokalt samarbeidsutvalg LSU Det er oppnevnt verneombud, som sammen med kontorleder har gjennomført vernesamtale med samtlige ansatte 4 RVTS Sør skal oppfattes som lett tilgjengelig, serviceinnstilt og fleksibel, med tjenester som kvalitetssikres gjennom systematisk undersøkelse av brukertilfredshet Senteret har vært gjennomført en brukerundersøkelse for å kartlegge målgruppenens opplæringsønsker og -behov. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Valero AS. Funn fra undersøkelsen har dannet grunnlag for prioteringer av tjenestetilbud, herunder web-basert informasjonsmateriell Alle Vivatkurs - førstehjelp ved selvmordsfare har blitt evaluert av deltakerne Fra november 2009 er det tatt i bruk et system som evaluerer 9

10 deltakerfornøydhet ved samtlige kurs og undervisninger som gjennomføres av RVTS Sør Senteret har lagt vekt på å utvikle gode prosedyrer og saksbehandlingsrutiner for å sikre oppfølging og utførelse av ulike forespørsler og oppdrag 5 RVTS Sør skal tilby likeverdige tjenester i hele regionen RVTS Sør har i 2009 gjennomført månedlig aktivitetsrapportering med spesifisering av tjenestemottakere, blant annet for å monitorere geografisk fordeling av senterets utadrettede tjenester RVTS Sør har tatt initiativ til og gjennomført at henvisende instanser har blitt likeverdig betjent i regionen; blant annet er likt opplæringstilbud gitt til fosterhjemstjenester, fagteam og barne- og familiiesentrene i samtlige av Bufetats opptaksområder i regionen. Senterets utadrettede virksomhet har i betydelig grad omfattet bedriftsinterne besøk og undervisninger i hele regionen. Det har gjennomført ti Vivat-kurs fordelt likt på alle regionens fylker. RVTS Sør har praktisert åpen deltakelse for fagfolk fra hele regionen på alle kurs, videreutdanninger m.v. som ikke har vært av bedriftsintern karakter 6 RVTS Sør skal ha en moderne, oppdatert og relevant web-basert kunnskapsformidling som er spesielt tilpasset praksisfeltene, gjennom nettstedet Web-arbeidet har i 2009 blitt videreutviklet som et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom alle RVTSene gjennom etablering av en felles web-master stilling Det er gjennomført konkrete dialoger/møter med andre RVTSer og Bufetat region sør for å skaffe til veie en oversikt over de tekniske rammebetingelsene for web basert innhold. Hensikten var å få en bedre forståelse av hvilke konkrete begrensninger som foreligger med tanke på formater, design, filstørrelser og funksjonalitet. Opplæring i bruk av web publiseringsverktøyet er også gjennomført høsten 2009 Det er inngått en samarbeidsavtale med Valero AS om videreutvikling av felles profil og profesjonalisering av web-produksjonen. Valero AS er et multimediebyrå som jobber med innholdsproduksjon for internett, storskjermer, tv og mobiltelefon. Det er i samarbeid med Valero AS utviklet 4 e-læringsprogrammer som 10

11 er publisert på web siden. Disse er tematisk inndelt i: Traume en generell introduksjon Krigstraumer Mennesker i selvmordsfare Seksuelle overgrep Det er produsert 4 videokonferanser fordelt på temaene: Seksuelle overgrep og særlig sårbare grupper Den vanskelige samtalen Beskyttelse mot overgrep uten særomsorg går det an? Barn med funksjonsproblemer har de integritet og verdighet? For å sikre en bedre kontinuitet og planmessighet i arbeidet med nettsiden, utgjør fra høsten 2009 senterets ledergruppe sammen med Valero AS en redaksjonsgruppe. Det ble avholdt 4 redaksjonsmøter i 2009 Det er i samarbeid med Valero tatt initiativ til å utvikle et e- læringsbasert opplæringskonsept om seksuelle overgrep. Målgruppen er de frivillige i idrettsklubber. Konseptet er presentert for Norges Idrettsforbund som uttrykte en klar og offensiv interesse 7 RVTS Sør skal sikre etablering og drifting av faglige nettverk i regionen, herunder bidra med kompetanseheving RVTS Sør har i 2009 vært representert i følgende faglige regionale nettverk: Nettverk for fagfolk som arbeider med utredning og behandling av unge overgripere Nettverk for arbeid med flyktningebarn ( Barnefaglig forum ) Nettverk av overgriperbehandlere (sinnemestring) Nettverk for representanter for alle fylkesmenn i regionen og Bufetat region sør for oppfølging av handlingsplanene mot kjønnslemlesting og tvangsekteskap Nettverk for fagpersoner som arbeider med selvmordsforebyggende arbeid i regionen Nettverk for ressurspersoner i de regionale helseforetakene i forbindelse med implementering av nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk helsevern Nettverk for krisesentrene i region sør 8 RVTS Sør skal bidra til kunnskaps- og evidensbasert praksis i tjenesteapparatet Det er i samarbeid med Sensorimotor Psychotherapy Institute fra USA påbegynt videreutdanning av behandlere i spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern) innen sensorimotorisk psykoterapi (som er en spesfikk metode for behandling av psykiske traumer) 11

12 Det er utarbeidet state of the art undervisnings- og kursmoduler innen vold og traumatisk stress. Undervisningsprogrammet har blitt anvendt ift kommunale, fylkeskommunale og statlige etater og institusjoner i hele regionen Det er i samarbeid med avd. Brøset, St. Olav Universitetssykehus blitt implementert sinnemestringstilbud til voldsovergripere i regionen Det er arrangert videreutdanning i validert kartleggingsverktøy i henholdsvis ASAP og ERASOR (vurdering av behandlingsbehov og residivfare hos unge overgripere), jvf også forpliktelse 1 og 25 Det er gjennomført opplæringstilbud i undersøkelsesmetoden In My Shoes (dataverktøy for bruk i samtale med barn om vanskelige tema) Bufetat i alle opptaksområder er betjent med veilednings- og konsultasjonsbistand til tverrfaglige konsultasjonsteam med sikte på å sikre lokale saksbehandlere kvalifisert faglig støtte i vurderinger og avgjørelser i forbindelse med vanskelige volds- og overgrepssaker Det er gitt system- og metodeveiledning til 2 kommunale prosjekter og tiltak slik at disse har latt seg vitenskapelig evaluere og validere, hhv Kartlegging av ungdom som bytter sex for forbruksvarer og Tidlig intervensjon ved familievold Det har blitt gitt bistand til Tverretalig utredningsteam ved mistanker om seksuelle overgrep mot barn i Vest-Agder i form av veiledning og opplæringtjenester. En medarbeider har i 2009 ferdigstilt arbeidet med statusrapportering for arbeidet med utredningsteamet i Vest-Agder fra opprettelsen i 2004 tom Denne rapporten vil i 2010 bli redaksjonelt tilrettelagt og gitt ut som idebank og veileder til bruk ved etablering av andre utredningsteam i landet Det har blitt gitt veiledning for ansatte og leder ved Senter mot seksuelle overgrep SMSO i Agderfylkene i forbindelse med selvmordsproblematikk Det er gitt undervisning i smågruppesamling for fastleger i kartlegging og risikovurdering av suicidalitet gjennom bruk av undervisningsopplegget Tid for liv. Undervisningsopplegget er utarbeidet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSFF) Det har blitt ytet bistand til Arendal og Vennesla kommuner i deres arbeid med utvikling av kommunale planer for selvmordsforebygging Det har blitt utarbeidet eget undervisningsopplegg om selvmordsfare tilpasset barneverninstitusjoner. Programmet danner nå grunnlag for undervisning i samarbeid med Bufetat region sør til barne- og ungdomsinstitusjoner i regionen Det har blitt utarbeidet og gjennomført opplæringsopplegg til samtlige ansatte i skoleverket i Grimstad kommune, samt gjennomført opplæring 12

13 til ressurspersoner ved skolene i utarbeidelse av rutiner ved mistanker om vold og overgrep 9 RVTS Sør skal gi kvalifiserte konsultasjoner til fagfolk i regionen mht spesielt utfordrende arbeidsoppgaver og utfordringer eller fra områder med lite utviklet lokal traumekompetanse Det har blitt gitt telefonkonsultasjoner til en lang rekke fagfolk innen første- og andrelinjen i forbindelse med spesielt krevende og utfordrende problemstillinger. Det har blitt gitt bistand til Bufetats fagteam og de kommunale barneverntjenestene med kartlegging av unge overgripere (ASAP kartlegging) 10 RVTS Sør skal inngå samarbeidsavtaler med relevante samarbeidspartnere og fagmiljøer Det er inngått samarbeidsavtale med VIVAT som er et landsdekkende undervisningsprogram om selvmordsforebygging. RVTS Sør har i samarbeid med RVTS Øst ansatt regional veileder/koordinator for kursledere. Det er inngått samarbeidsavtale mellom Folkehelseinstituttet og RVTS Øst, -Sør, -Vest, -Midt og Nord med sikte på å utarbeide sammenlignbar regional statistikk over forekomst av selvmord Det er på inititiv fra RVTS Sør inngått samarbeidsavtale mellom Akuttmottaksseksjonene SSHF og Folkehelseinstituttet FHI i tilknytning til forskingsprosjektet Gender identity and the risk of deliberate selfharm: Are some aspects of gender identity protective while other deterimental? Det er inngått samarbeidsavtale med SSHF/ABUP og Familievernkontoret i Kristiansand om TVERS, som er et tverretatlig og høyt spesialisert familiebehandlingstilbud til volds- og overgrepsutsatte familier. RVTS Sør har bidratt med styringsgruppeledelse, veiledning, støtte til videreutdanning av TVERS-terapeuter og bistand til formell evalueringsplanlegging Det er inngått samarbeidsavtale med Agder Barne- og Familiesenter og SSHF om veiledning og tilrettelegging av kurs og annet faglig utviklingsarbeid for de ansatte i Tverretatlig utredningsteam ved mistanke om seksuelle overgrep mot barn Inngåtte samarbeidsavtaler med flere familievernkontor i regionen om bistand til opplæring i voldsarbeid har blitt videreført. Sentralt har stått tilrettelegging og støtte slik at familiebehandlere ved familiekontor har kunnet delta i utdanning i Sinnemestring - et gruppebasert behandlingstilbud til voldsutøvere 13

14 Samarbeidsavtale med St. Olav universitetssykehus, avd Brøset om implementering av Sinnemestringstilbud i regionen har blitt videreført Samarbeidsavtaler med UDI og IMDI i regionen har blitt videreført 11 RVTS Sør skal sikre adekvat og tilstrekkelig kompetansetilføring til Barnehuset i Kristiansand Det har vært samarbeidet med Barnehuset Sør om utvikling av Barnehusets faglig profil. Videre er det etablert et samarbeid om utvikling av gode samhandlingsrutiner mellom sentrale aktører i regionen ift seksuelle overgrep og vold mot barn. En medarbeider ved RVTS Sør arbeider nå 40 % ved Barnehuset i og 60 % ved RVTS Sør, noe som sikrer god kontakt mellom de to sentrene. 12 RVTS Sør skal arbeide for at behandlere i spesialisthelsetjenesten gis tilbud om videreutdanning i traumebehandling på høyt internasjonalt nivå Det har i samarbeid med avdeling for psykosomatikk og traumer ved SSHF blitt gjennomført opplæring av ca 1000 ansatte ved Klinikk for psykisk helse SSHF på Nivå 1 (grunnleggende traumeforståelse for alle ansatte). Alle ansatte med behandlingsfaglig ansvar har dessuten mottatt opplæring på fase 2-nivå (behandlingsmetodikk). Undervisningen bygger på oppdatert forsking og internasjonal konsensus Det er videre tatt initaitiv til videreutdanningstilbud på nivå 3 (spesialiserte behandlingsmetoder) til spesialister fra hele regionen i spesifikk traumebehandling: Det er i samarbeid med Institute for Sensorimotor Psychotherapy i USA og Modum Bad tilrettelagt og påbegynt et videreutdanningsprogram i kroppsorientert traumebehandling. Videreutdanningen omfatter mer enn 25 behandlere fra spesialisthelsetjenesten i og utenfor regionen Det er tilrettelagt og gjennomført videreutdanningskurs i behandlingsmetoden EMDR for ansatte i psykisk helsevern i regionen 13 RVTS Sør skal bidra til at behandlere i familievern m.v. gis tilbud om opplæring i behandling av volds- og overgrepssaker Det har blitt gitt bistand til familiekontorene i regionen med hensyn til videreutdanning (Sinnemestring), veiledning og konsultasjon. Det har blitt påbegynt et samarbeid med Familievernet med sikte på tilrettelegging av tjenester slik at andelen brukere med 14

15 minoritetsbakgrunn kan økes 14 RVTS Sør skal bidra til at ansatte i krisesentrene tilbys spesifikk kompetanseheving iht vedtak om krisesenterskolen RVTS Øst har det nasjonale ansvaret for Krisesenterutdanningen (Tiltak 30 i Vendepunkt ) som tilbyr undervisning til 2 ansatte som er nøkkelpersonell på hvert krisesenter. RVTS Sør har på linje med de andre RVTSene vært med i ressursgruppen for Krisesenterutdanningen og er tilrettelegger for den regionale delen av utdanningen. Leder for RVTS Sør er oppnevnt av BLD til å sitte i styringsgruppen for krisesenterutdanningen, og har i 2009 deltatt på 2 møter i denne gruppen. 15 RVTS Sør skal bidra til at tilbud om sinnemestringsprogrammer (behandlingsprogram for voldsutøvere) etableres i regionen Sinnemestringsprogrammet er under implementering i regionen. Første kull terapeuter ferdigutdannes i Behandlingstilbud vil være tilgjengelig ved 5 familiekontorer i regionen fra høsten 2010 Det er etablert et regionalt nettverk av sinnemestringsterapeuter for kvalitetssikring og utvikling av behandlerkompetansen Det er inngått avtale med Kristiansand kommune om bistand til utprøving av eget sinnemestringstilbud til ungdom 16 RVTS Sør skal bidra til at fagfolk i kommunale etater og i frivillige organisasjoner gis tilbud i selvmordsforebygging, herunder også kompetanse innen førstehjelp ved selvmordsfare Det er gitt undervisning i Selvmordsforståelse, selvskading, risiko og beskyttende faktorer ved videregegående skoler Innsatsen i forhold til VIVAT-kurs i regionen har blitt styrket. Dette er en bevisst strategi for å øke kunnskap om selvmordsfare i ulike fagkretser. Det har vært avholdt VIVAT-kurs i alle regionens fylker Det har i samarbeid med Kvadraturen skolesenter i Kristiansand blitt utviklet et erfaringsbasert undervisningsprogram Å høre til i livet. Undervisningsprogrammet er et tiltak for heving av sosial kompetanse blant ungdom og unge voksne bl.a. med sikte på suicidprofylakse. Programmet har blitt implementert ved 4 videregående skoler og er tenkt tilbudt skoler i hele regionen i tiden fremover. Programmet vil bli evaluert og videreutviklet 17 RVTS Sør skal bidra til at helseforetak i regionen implementerer retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern 15

16 Det er i samarbeid med NSFF ytt bistand til helseforetakene i regionen med implementering av Retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. RVTS Sør har i denne sammenheng arrangert en erfaringskonferanse for sentralt nøkkelpersonell i regionens helseforetak Det har vært et særlig nært og godt samarbeid med ressurspersoner på SSHF i dette arbeidet 18 RVTS Sør skal arbeide for at universitet og høyskoler i regionen gir oppdatert undervisning om selvmordsforebygging innen mange studieretninger Det har blitt gitt undervisning til studenter ved folkehelsestudiet ved UiA i temaet selvmordsforståelse Det har blitt gitt veiledning til en bacheloroppgave for studenter i sosialt arbeid ved UiA 19 RVTS Sør skal bidra til at etterlatte etter selvmord får oppfølging og hjelp Det er inngått samarbeid med Landsforeningen for etterlatte ved selvmord LEVE med sikte på å styrke arbeidet overfor etterlatte i regionen. Arbeidet består i bl.a. ledelse av sorggruppe, styrearbeid, organisasjonsutvikling og informasjonsarbeid Det er gitt økonomisk og faglig støtte i forbindelse med Verdensdagen om selvmordsforebyggende arbeid 20 RVTS Sør skal i samarbeid med UDI, IMDI og Bufetat region sør bidra til høy kvalitet og kompetanse i arbeidet med asylsøkere og bostedsplasserte i regionen Det har blitt gitt undervisning og veiledning til ansatte ved flere asylmottak i regionen Barn i familier i mottak og enslige mindreårige asylsøkere har blitt spesielt prioritert, og det har blitt gitt veiledning til ansatte og foretatt intervensjonsutprøving ift de berørte barna Det er innledet samarbeid med Bufetat region sør om enslige mindreårige flyktninger under 15 år 21 RVTS Sør skal sikre kunnskapsformidling om og samordne tiltak mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap 16

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)...

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 2 3 HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 8 3.1 SAMARBEID MED NSSF, NKVTS, NAKMI... 8 3.2 RVTS LEDERMØTER...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET Fire av fem overgrep gjøres mot barn og ungdom. Tre av fem overgrep pågår mer enn ett år. Fire av fem overgrep begås av personer i nære relasjoner. 10 prosent av

Detaljer

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2010 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD INNLEDNING... 2 STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 3 ATV Oslo... 4 ATV Asker & Bærum... 6 ATV Drammen... 7 ATV Vestfold...

Detaljer

Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer

Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer OPPVEKST Prosjektinformasjon: Prosjektnavn: Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer Kontaktperson: Lene Mordal, Kristiansand kommune

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Voldsforebygging i Norge

Voldsforebygging i Norge R a p p o r t 3 / 2 0 1 1 Randi Saur, Arnt Even Hustad, Trond Heir Voldsforebygging i Norge Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2013 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Nedre Romerike... 7 ATV Asker & Bærum... 8 ATV Drammen... 9

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel For informasjon, ring: 6 1 00 KOM.pod@politiet.no ISBN 978-8-856-017-7, POD publikasjon 011/06 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 0 Design: Allkopi Trykk: Allkopi

Detaljer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer 2007 Wenche Jonassen og Majken Paulsen Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer En nasjonal kartlegging av tilbud Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no ÅRSRAPPORT 2009 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Landsdekkende telefon 80 05 70 00 Innholdsfortegnelse: 1. Stiftelsen senter

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014.

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Hovedmål 1 Referanse Oppdrag Status Merknad Utarbeide

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Kunnskap kvalitet kapasitet

Kunnskap kvalitet kapasitet 2008 Rapport 2 Jonassen, Sogn, Olsvik og Hjemdal Wenche Jonassen, Hanne Sogn, Vigdis Mathisen Olsvik og Ole Kristian Hjemdal Kunnskap kvalitet kapasitet En nasjonal utredning om krisesentrenes kompetanse

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14)

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Deltakere i samarbeidet i 2014 har vært: Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer