Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Hjelp til hjelperne"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne

2 Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering Side 05 3) Arbeid med profilering av senteret Side 07 4) Kompetanseheving i tjenesteapparatet Side 10 5) Regionalt samarbeid Side 14 6) Nasjonalt samarbeid Side 14 7) Rapportering - oppdrag i aktuelle handlingsplaner Side 15 8) Aktivitet i fagteamene Side 17 9) Budsjett og regnskap Side 26 Vedlegg Side 27 Adresse RVTS Sør Sørlandet Sykehus HF Kristiansand, Bygg 21 b, Serviceboks 416, 4604 Kristiansand Sentralbord Alle foto i denne årsrapporten, utenom forsidefoto, er hentet fra nettsiden flickr.com under Creative Commons-lisens. Følgende foto er brukt: Forside: Sol Nodeland Foto s. 2/9, 5/23, 13/24, 19 og 21 er orginalt i farger. 2 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

3 Forord ved senterleder RVTS Sør ble formelt åpnet 14. april var således det fjerde driftsåret for RVTS Sør, og vi kan slå fast at virksomheten har funnet en hensikts messig form ut fra forutsetningene. Som det framgår av årsrapporten har aktiviteten også i 2011 vært høy i forhold til undervisning, konsultasjoner og veiledning, nettverksbygging, tverretatlig og tverrfaglig samarbeid, prosjekter og andre typer tiltak. Det har i 2011 vært en økende etterspørsel etter tjenester fra RVTS Sør fra hjelpeapparatet i regionen, noe vi tolker som tegn på at senteret nå er kjent i store deler av målgruppene, og at senterets faglige nivå vurderes som tilfredsstillende slik at senterets tjenester er ønsket i hjelpeapparatet. I 2011 var det besøk på vår nettside, mot året før en økning på 46 %. Parallelt med arbeidet for å dekke etterspørselen fra målgruppene har senteret ut fra oppdrag gitt i Disponeringsskriv 2011 m/tillegg og egen virksomhetsplan iverksatt en rekke tiltak. Vi har i 2011 i større grad enn tidligere klart å målstyre senterets kjerneaktivitet gjennom færre, men mer omfattende prioriterte, helhetlige og langvarige prosjekter/tiltak. Dette er gledelig og i samsvar med senterets ønsker og strategi. Det er imidlertid fortsatt slik at den faglige virksomheten har vært spredt på mange tema og problemstillinger, og at vår kunnskap ofte har vært formidlet gjennom korte og enkeltstående undervisninger, kurs og veiledninger. Vi er oppmerksomme på at slik tjenesteytelse ikke er optimal med hensyn til å implementere ny kunnskap som skaper praksisendring på permanent basis. Vi vil derfor i enda større grad bestrebe oss på å basere kunnskapsformidlingen og metodeutviklingen på god implementeringsskikk og implementeringsforskning. Det er videre et kjennetegn at senterets faglige virksomhet i 2011 fortsatt ikke i ønskelig grad har dekket hele regionen. Dette har riktignok sammen heng med at deler av senterets aktivitet har karakter av metodeutprøving og evaluering og at dette gjennomføres best i samarbeid med lokale praksisaktører. Men ulikheten i regional dekning er likevel utilfredsstillende og ikke i sam svar med senterets ønsker og strategi. Vi vil derfor også i 2012 søke å målstyre prioriterte prosjekter/ tiltak slik at senterets kjerneaktivitet sikres en bedre regional spredning. Basert på de erfaringer vi har gjort gjennom 4 års drift er det også i 2011 arbeidet mye med å utarbeide gode strategier for virksomheten, samt finne fram til gode måter å organisere arbeidet ved senteret. Strategiplan ble vedtatt av styret I strategiarbeidet og i det faglige utviklingsarbeidet - har vi hatt nytte og glede av et nært og fruktbart samarbeid med RVTS Øst. Evalueringen av RVTSenes forankring foretatt av Rambøll (offentliggjort i januar 2011), konkluderer med at RVTS Sørs forankringsmodell og organisering vurderes som hensiktsmessig for å løse oppdraget. I Rambøllrapporten står det bla: en forankring i både helseforetak og Bufetat, som i region sør, genererer størstedelen av de samme fordelene som forankring i helseforetak, samt enkelte andre fordeler. Derfor vurderer vi forankring i to sektorer som mer hensiktsmessig for utførelse av RVTSenes mandat enn forankring i kun én sektor (s.8) og videre: Det fremkom flere fordeler ved styre forankring, blant annet stor grad av autonomi og mindre byråkratiske linjer. Rambøll vurderer RVTS Sør sin modell med et styre som velfungerende.(s.9). Kristiansand 26. januar 2012 Ivar Kjellevik Leder for RVTS Sør

4 direktør for Vestre Viken HF, oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF Nestleder Ellen Ølnes Nadim, direktør Bufetat region sør Anders Wahlstedt, klinikksjef ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandets Sykehus HF, oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF Nils-Petter Karlsson, avd.direktør Bufetat region sør Rolf Kirkemo, regiontillitsvalgt for Fagforbunhttp://www.flickr.com/photos/fossmarkfoto/ / Terrorangrepet Oslo/Utøya Terrorangrepet i Oslo og på Utøya utløste aktivitet og arbeidsoppgaver for en rekke av senterets medarbeidere i Det dreier seg om bistand til involverte kommunale kriseteam og primærhelsetjeneste i form av råd, veiledning og konsultasjoner knyttet til kommunalt oppfølgingsarbeid overfor overlevende og pårørende berørt av terrorangrepet på Utøya. Det dreier seg videre om bistand til spesialisthelsetjenesten i form av råd og veiledning knyttet til planleggingsarbeid og behovskartlegging i forhold til kliniske tilbud til berørte personer. RVTS Sør utarbeidet og web-publiserte i den forbindelse relevant planverktøy. I tillegg ytet RVTS Sør bistand til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i forbindelse med direktoratets utarbeidelse av rundskriv til landets barne verninstitusjoner og fosterhjemtjenester med råd og anbefalinger knyttet til ivaretakelse av barn/ ungdom under tiltak. Mange av disse barna har med seg volds erfaringer i livet sitt og Utøyadrapene var for noen reaktiverende på egne traumer. RVTS Sør har også ytet bistand til helseforetak i regionen i form av rådgiving og deltakelse på erfarings - og kunnskapsoverføringskonferanser med lokale, berørte kommunale kriseteam. RVTS Sør har på oppfordring fra Helsedirektoratet bistått med spredning og implementering av direktoratets skriftlige veiledere for krisehåndtering, samt anbefalt kartleggingsverktøy. En rekke av senterets medarbeidere gitt telefonkonsultasjoner i konkrete saker til kriseteam, pårørende og helsearbeidere/behandlere. Senterets leder har deltatt i en nasjonal arbeidsgruppe som på oppdrag fra Helsedirektoratet planlegger gjennomføring av fylkesvise samlinger for overlevende etter Utøya og deres pårørende. Samlingene skal gjennomføres i 2012, og RVTS Sør har hovedansvar for det faglige innholdet samt koordinering av selve arrangementet i region sør. 1) Organisering og tilknytning RVTS Sør er organisert som et samarbeidstiltak mellom Helse Sør-Øst RHF og Barne- ungdoms- og familieetaten region sør. Det er oppnevnt et styre som leder virksomheten. Styret er delegert alle fullmakter fra direktørene for hhv. Bufetat region sør og Helse Sør-Øst RHF. Styret har i 2011 bestått av: Leder Marit Lund Hamkoll, viseadministrerende 4 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

5 det Bufetat region sør (Kirkemo gikk av med pensjon i 2011, og ble erstattet av Olav Borsheim fra august 2011) Terje Keyn, konserntillitsvalgt for Akademikerne Helse Sør-Øst RHF Nestleder Ellen Nadim ble konstituert som direktør i Bufetat region Øst i november Avdelingsdirektør Terje Jacobsen i Bufetat region sør overtok da hennes plass i styret. Styret har hatt 2 møter i Senteret leier lokaler på Sørlandet Sykehus, Kristiansand (SSHF Kristiansand). Bufetat region sør er administrativt ansvarlig for RVTS Sør. Senterets daglige drift i forhold til personal forvaltning, HMS, økonomi og regnskap osv. føres i tråd med Bufetats overordnede system og rutiner, og senteret rapporterer direkte til regionkontoret på økonomi og personalarbeid. I tråd med gjeldende bestemmelser er det satt sammen et lokalt samarbeidsutvalg bestående av leder, kontorleder, verneombud og en representant valgt av de ansatte. Senteret er internt organisert med 2 fagteam og en ledergruppe bestående av senterleder, de to teamlederne, de to spesialrådgiverne og kontorleder. Helsedirektoratet i samarbeid med Bufdir utarbeider de årlige oppdragsbrevene som fastsetter oppgavene og rammene for virksomheten til de 5 RVTSene i Norge. For RVTS Sør sin del er det Buf etat region sør som utformer det endelige disponeringsskrivet (oppdragsbrevet). RVTS Sør mottok Disponeringsskriv ) Personalressurser og intern organisering Pr teller senteret totalt 21 personer i 15,5 årsverk. Det er en økning på 1,1 årsverk sammenlignet med fjoråret. 4 ansatte er leid inn i stillingsbrøker fra 30 til 100 % fra Sørlandet sykehus SSHF i totalt 1,6 årsverk. 3 av våre ansatte har to arbeidsgivere. Den faglige virksomheten ved RVTS Sør er organisert i to team, team vold og traumatisk stress (7,4 årsverk fordelt på 10 ansatte), og team selvmordsforebygging (3 årsverk fordelt på 4 ansatte). Ledelse og administrasjon består av 3,2 årsverk fordelt på 4 personer, i tillegg har vi to spesialrådgivere i 1,3 årsverk. I desember engasjerte senteret kommunikatør og skribent i en 60 prosent prosjektstilling. En spesifisert personaloversikt pr følger på neste side: Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør 5

6 Ledelse og administrasjon Tittel % Innleid fra/ansatt Delt stilling/annen arbeidsgiver Ivar Kjellevik Leder 100 Bufetat reg. sør Mogens Albæk Spesialrådgiver/Psykologspesialist 100 Bufetat reg. sør Birgit Lie Spesialrådgiver Dr.med. 30 Innleid fra SSHF Overlege/avd.leder, avd. for psykosomatikk og traumer KPH, SSHF Eva Dønnestad Rådgiver/kommunikatør 60 Bufetat reg. sør Sissel Sandve Kontorleder 100 Bufetat reg. sør Linn Frigstad Sekretær 60 Bufetat reg. sør Jorunn Stokka Konsulent 40 Bufetat reg. sør Team vold og traumatisk stress Martin Mølsæter Teamleder 100 Bufetat reg. sør Klinisk sosionom Inger Lise Andersen Klinisk sosionom 100 Bufetat reg. sør Tone Weire Jørgensen Klinisk barnevernspedagog 100 Bufetat reg. sør Ragnhild Leite Psykiatrisk sykepleier/fam. 100 Bufetat reg. sør terap Anne-Lill Nilsen Sosialpedagog 60 Bufetat reg. sør Barnehuset Kristiansand Heine Steinkopf Psykologspesialist 80 Bufetat reg. sør ABUP, SSHF Torunn Fladstad Sosialantropolog 100 Bufetat reg. sør Heidi Ranvik Jensen Psykiater 30 Innleid fra SSHF Overlege, DPS Mandal SSHF Andreas Aamodt Psykologspesialist 50 Innleid fra SSHF DPS Solvang SSHF Gwyn Øverland Sosiolog Doktorgradstipendiat 50 Innleid fra SSHF Forskningsenheten SSHF, Dr.grads stipendiat Team selvmordsforebygging Anne-Lill Haddeland Øyvind Dåsvatn Teamleder/Sosionom Videreutdanning suicidologi Psyk. sykepleier Videreutdanning suicidologi 100 Bufetat reg. sør 100 Bufetat reg. sør Ingrid Sæbø Møllen Barnevernsped. 70 Bufetat reg. sør Karen Ringereide Lærer (vikar) 50 Bufetat reg. sør Nøkkeltall økonomi Budsjett: Regnskap: Tilskudd ordinær drift Følgende tilleggsbevillinger er gitt: Kompetanseheving krisesenter Likemannsarbeid/KKL Tiltak Handlekraft Tiltak Handlekraft Totalt budsjett Regnskapet viser et totalt forbruk på kr , noe som innebærer et merforbruk på kr Budsjett og regnskap er nærmere omtalt i rapportens pkt Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

7 3) Arbeid med profilering av senteret Alle 5 sentrene har i samarbeid med Helsedirektoratet blitt enige om en felles profil for nettsidene. mediebank. Mediebanken er et praktisk verktøy for fagpersoner som driver med formidling. I mediabanken kan alle hente frem og benytte alt av bilder, RVTS Sør har samarbeidsavtale med Valero, et illustrasjoner, undervisningsfilmer og annet relevant produksjonsselskap med spesialkompetanse innenfor mediemateriell av god teknisk og pedagogisk kvalitet. digital innholdsproduksjon. I løpet av 2011 har RVTS Publisert 1.desember Sør i samarbeid med Valero videreutviklet arbeidet med digitale undervisningsprogram traumenett.no. RVTS Sørs nettside er under kontinuerlig utvikling, I de ulike undervisningsprogrammene introduseres og oppdateres så langt det er mulig med nye, ulike tema innenfor traumefeltet. Programmene aktuelle artikler innenfor fagfeltene. Alle aktuelle inkluderer en rekke intervjuer med fagpersoner. kurs og konferanser som er av interesse for oss og våre samarbeidspartnere publiseres på nettsiden. I tillegg til videoer, har vi en utviklet en digitalisert Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør 7

8 Trafikk på nettsidene Publikasjoner og presenta sjoner Senteret har vært presentert gjennom flere artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og papers/presentasjoner på regionale, nasjonale og internasjonale konferanser. Papers: G. Øverland (2011). Weber, Berger, and the generation of theory in a study of Cambodian resilience. Religion and social theory. British sociology association Birmingham. G. Øverland (2011). Promoting the resilience of post-conflict survivors: Findings from a study of resilient Cambodians. 12th European Conference on Traumatic Stress (ECOTS), University of Vienna. G. Øverland (2011). Power, participation, and the knowledge. Religious beliefs, values, and practices as survival resources. Nordisk sosiolog- konferanse, UiO. G. Øverland (2011). Justice, religion, and healing: a Cambodian perspective. International society for health and human rights. Tblisi, Georgia. G. Øverland (2011). Post-traumatisk overlevelse: Religion som ressurs i arbeid med flyktninger. Vikenkonferanse, Tromsø. Posters Link til livet ble presentert på den 7. nasjonale konferansen om selvmordsforebygging i Oslo april 2011 Artikler H. Steinkopf (2011). Treatment of complex trauma in children; a Multi-Family approach. Journal of the national network for professionals in preventing child abuse and neglect, Todays children are tomorrow s parents (30-31) Ane Albæk & Mogens Albæk (2011). The Missing Link of Assessment. Exploring contributing factors for non-assessment of psychological trauma in children and adoles cents by professionals. Journal of the National Network for Professionals in preventing child abuse and neglect, Todays Children are tomorrow`s parents (30-31) D. Nordanger, H. Braarud, M. Albæk & V. Johansen (2011). Developmental trauma disorder: en løsning på barnetraumatologifeltets problem?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, vol 48 Rapporter Torunn Fladstad, RVTS Sør og Ingunn Lyngset Holme (2011). Jenter som stråler. Jentegruppa om å bygge relasjoner. 8 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

9 Mediakontakter: Medarbeidere ved senteret har gitt intervju til TV, radio og dagspresse i forbindelse med dagsaktuelle saker, særlig innenfor tema seksuelle overgrep mot barn, vold mot barn og barnevernets plikt til å undersøke og handle i saker hvor det er bekymring knyttet til vold, overgrep og omsorgssvikt (bl.a. TV2-Alvdal saken). En rekke lokalaviser i regionen søker faktainformasjon ved RVTS Sør i forbindelse med aktuelle saker som omtales i media. Intern kompetanseheving: RVTS Sør har også i inneværende periode prioritert intern kompetanseheving. Senterets troverdighet hos tjenestemottakerne forutsetter at senteret har medarbeidere med høy formalkompetanse og state-of-the-art oppdatert spesialkunnskap innen senterets fagområder. RVTS Sør har derfor som mål at alle faglige med arbeidere skal ha formell utdanning på minimum master gradnivå, og at alle medarbeiderne årlig oppdateres faglig gjennom internasjonale forskingskonferanser. Disse målsettingene avspeiles i senterets interne kompetansehevingsaktivitet: 3 medarbeidere deltar på mastergradsstudie i psykososialt arbeid, selvmordsforebygging, rus, vold og traumer ved Universitetet i Oslo (UiO)- ferdig våren medarbeider gjennomfører videreutdanning i skjematerapi (v/ psykiater Gunilla Fosse) 1 medarbeider har gjennomført videreutdanning, level 2, innen strukturell dissosiering (Nijenhuis-utdanningen) 3 medarbeidere har gjennomført videreutdanning innen sensorimotor psychotherapy (Pat Ogden/SPIutdanningen) 1 medarbeider har gjennomført EMDR utdanning nivå I Alle senterets medarbeidere har gjennomført en to-årig internopplæring i strukturell dissosiering (v/dr. Nijenhuis fra Nederland). Dette skjer i samarbeid med RVTS Øst 1 medarbeider gjennomfører doktorgrad i sosiologi vedr. traume og resilience i en flyktningepopulasjon (stipend fra Helse-sørøst ). To medarbeidere sertifiseres som undervisere/veiledere i DCM (Barnesamtalen) v/ Kari Gamst og Åse Langballe Samtlige ansatte har deltatt på en rekke nasjonale og internasjonale konferanser I tillegg har senteret gjennomført et to-dagers internseminar, hvor en bl.a. har vektlagt interne forhold som psykososialt arbeids miljø og tverrfaglig samarbeid. Vi har også hatt interne samlinger med både interne og eksterne forelesere. Det gjennomføres månedlig internundervisning for fagteamene. Undervisningene har vært åpne for samarbeidspartnere som Alternativ til Vold (ATV), Familievernet, ABUP m.v.

10 4) Kompetanseheving i tjenesteapparatet Senteret har bevisst vektlagt at tjenester ytes i henhold til god implementeringsskikk og strategi, og har prioritert følgende implementeringsmetoder: Mottakere av tjenester (målgrupper) fra RVTS Sør fordeler seg i 2011 slik: akkrediterende systematisk videreutdanning av fagfolk i samarbeid med eksterne institutter og institusjoner nettverksbasert implementering, hvor sentrale fagfolk inviteres til periodiske samlinger for nylæring og trening av faglige ferdigheter bedre forhold til intern implementering, hvor det inngås ledelsesforankrede samarbeidsavtaler om faglige utviklingsprogram over tid web-basert implementering av oppdatert fagkunnskap, slik at kunnskapen er lett tilgjengelig når fagfolk trenger den RVTS Sør har et omfattende geografisk nedslagsfelt. Tjenesteytelsen fra RVTS Sør har i 2011 fordelt seg geografisk slik: RVTS Sørs medarbeidere har i 2011 deltatt på ca 150 ulike arrangementer og bidratt med undervisning, nettverksbygging, konsultasjoner/veiledning og kompetanseheving. Samlet sett har senteret i 2011 ytet tjenester til over 7500 fagpersoner i regionen (merk at statistikken ikke korrigerer for at samme fagperson deltar i ulike sammenheng, eller at ulike tilsatte møter de samme fagpersonene). Målgruppe og geografi: Aktivitetene våre har vært rettet mot et bredt spekter av hjelpere på ulike tjenestenivåer i hjelpeapparatet. Henvendelsene kommer i hovedsak fra statlig og kommunalt barnevern, familievern, primær- og spesialisthelsetjenesten, kommunal sosialtjeneste, Høgskoler og universitet, skoler og barnehager samt frivillige organisasjoner som Redd Barna, Røde Kors, Leve m.fl. Oversikten synliggjør at en uforholdsmessig stor del av senterets produksjon har gått med til nasjonale arrangementer og produksjoner. Dette skyldes i betydelig grad at RVTS Sør har blitt tildelt spesifikke nasjonale oppgaver direkte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet samt fra Helsedirektoratet, og at en økende del av metodeutvikling og formidling skjer i samarbeid med landets øvrige RVTSer. Oversikten synliggjør videre at Agderfylkene har stått som mottaker av en større del av senterets 10 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

11 Deltakerne ble invitert på båtur i Kristiansands skjærgår i forbindelse med konferansen RVTS Sør i barnehøyde. Howard Bath (fremst t.v) og Joyanna Silberg (bak t.h) var to sentrale forelsere. Sang ved Trollhaugen barnehage. tjenesteproduksjon enn befolkningsgrunnlaget skulle tilsi. Dette har i noen grad sammenheng med at RVTS Sør har prioritert metodeutvikling og det har i slik sammenheng vist seg tidsøkonomisk og praktisk primært å samarbeide med lokale aktører for systematisk metodeutprøving. RVTS Sør er imidlertid oppmerksom på at det er en krevende logistisk utfordring å sikre likeverdige tjenestetilbud i hele regionen og at dette må reflekteres i en styrt og prioritert inntakspraksis i tiden fremover. Kurs, undervisning, arrangement: Omfanget av kurs, undervisning og arrangement er på omtrent samme nivå som i Som nevnt ovenfor er vårt fokus rettet mot å sikre en god implementering av kunnskap. 230 fagfolk deltok på RVTS Sør i barnehøyde I juni arrangerte vi for første gang en stor, nasjonal konferanse med Joy Silberg og Vick Kelly, begge fra USA, samt Howard Bath fra Australia som hovedforelesere. Barneombud Reidar Hjerman holdt åpningsforedrag, og fylkesmann i Vest-Agder, Ann Kristin Olsen, var konferansier. Hovedtema for konferansen var «Hvordan forstå, møte og hjelpe barn og unge med en traumatisert barndom?» og samlet ca 230 deltakere over 2 dager. I tillegg arrangerte vi postkonferanser med til sammen ca 170 deltakere. På neste side følger en samlet oversikt over alle våre egeninitierte arrangement i 2011: Vic Kelly, den tredje sentrale foreleseren på RVTS Sør i barnehøyde. Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør 11

12 Kurs Foreleser Deltakere I samarbeid med Workshop EMDR og sensorimotorisk psykoterapi Kultur og traumer smerteopplevelse og kroppsperspektiv i behandling av traumtiserte Seminar om selvmordsforebygging Pasienter med «villet egenskade» innlagt ved somatisk sykehusavdeling Ph.D Janina Fisher, USA 50 Klinikk for psykosomatikk og traumer, SSHF Elsbeth Jacobs, 20 RVTS Øst RVTS Øst Øyvind Ekeberg, professor og overlege, Ullevål sjukehus 65 Arendal kommune og SSHF 6 kurs: Førstehjelp ved selvmordsfare 125 Vivat Workshop kliniske implikasjoner av polyvagal Stephen Porges og Amber Gray, USA 50 SSHF teori RVTS i barnehøyde hvordan forstå, møte og hjelpe barn og unge med en traumatisert barndom Joyanna Silberg, PhD Howard Bath, barneombud, Northern Territory, Australia Vick Kelly, psykolog, Tomkins Institute, USA Reidar Hjerman, Barneombud 230 Postkonferanser med konferansens forelesere 170 Familievold og traumatisk stress Heine Steinkopf og Ranghild Leite, RVTS Sør arrangement Flyktningfaglig forum hvordan snakke med flyktninger i krise? Mogens Albæk, Gwyn Øverland og Andreas Aamodt, RVTS Sør EMDR nivå I Psykolog Bjørn Aasen 40 Erfaringskonferanse om unge overgripere I tjeneste for Norge styrket helsetilbud til FN- og Natoveteraner 2-dagers klinisk emnekurs Helle Kleive, Heine Steinkopf og Inger-Lise Andersen, RVTS Sør Robert Mood, generalmajor Alexander Aalmo, Veteranforbundet SIOPS Trine Anstorp, RVTS Øst Edel Mauritzen Jon Reichelt, Forsvarets sanitet Lars Weiseth, professor og psykiater Venke A. Johansen, leder RVTS Vest Totalt 300 Grimstad, Skien og Drammen 55 NAV og RVTS Øst Veiledning og konsultasjon: Senterets medarbeidere har gitt veiledning/konsultasjoner til fagfolk innen ulike instanser, etater og institusjoner i ca 170 saker. Størsteparten er gitt telefonisk og på bakgrunn av henvendelser fra praksisfeltet. De fleste henvendelser kommer fra det statlige barne- og familievernet, kommunale barneverntjenester, kommunehelsetjenesten, videregående skoler, asylmottak, boliger for enslige mindreårige, barnehager og spesialisthelsetjenesten i regionen. Senteret har ikke mulighet til å tilby forpliktende veiledning over tid til mange, men har etter avtale gitt systematisk veiledning til: ansatte på helsestasjoner vedrørende migrasjons utfordringer ansatte på mottak for mindreårige asylsøkere ansatte på barneverninstitusjoner med traumatisert ungdom ansatte i TVERS (et tverretatlig familiebasert behandlingstilbud til volds- og overgrepsutsatte familier) 12 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør ansatte i tverretatlig utredningsteam for seksuelle overgrep ansatte på Senter mot seksuelle overgrep - SMSO ansatte på Alarmtelefonen for barn og unge ansatte på psykosepost ved Sørlandet sykehus ansatte i barnevernstjenesten i forhold til kompliserte familievoldssaker ansatte på Familiekontor vedrørende vold og traumer ansatte i Bo og støttesenter mot tvangsgifte ansatte i barnevern og kommunale boliger for enslige mindreårige minoritetsrådgivere i IMDI Sør ansatte på familiekontor og bolig for jenter truet med eller utsatt for tvangsekteskap Råd og veiledning til Senter mot seksuelle overgrep, SMSO, på selvmordsproblematikk Veiledning av ansatte i Alarmtelefonen for barn og unge

13 Veiledning til Bufetat vedrørende utvikling og organisering av utredningsteam for seksuelle overgrep Deltar i ressursgruppe i Alarmtelefonen for barn og unge Deltar i ressursgruppe som har fokusert på hvordan spesialisthelsetjenestene innen psykisk helsevern best mulig kan forstå og behandle komplekst traumatiserte mennesker Deltar i kompetansehevingsprogram om æresrelatert vold sammen med 9 familiekontor i Norge som har et særskilt ansvar for terapi til utsatte for tvangsgifte over 18 år Rådgivning/veiledning av familiekontor og botilbud for jenter utsatt for eller truet med tvangsekteskap, samt referansegruppe for botilbudet Kompetanseheving og konsultasjoner i flyktningbarnehage Kristiansand kommune Deltar i regional og nasjonal tverretatlig arbeidsgruppe, i opplæringsprogrammet til Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratets satsingsprosjekt Opplæringsprogram i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk rettet mot gravide og småbarnsforeldre Rådgiving til Barne-, ungdoms- og familieetaten samt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i forbindelse med kvalitetsreformarbeidet innen de statlige barneverninstitusjoner Rådgiving til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i forhold til traumebevisst tilnærming til spesielt utsatte barne- og ungdomsgrupper under tiltak Nettverks- og rådgivingsfunksjoner betegner en rekke oppdrag hvor teamene har bistått andre gjennom deltakelse i, evt koordinering av, nettverk av fagfolk innen ulike fagfelt, samt rådgiving overfor fagfolk i andre etater/organisasjoner i forbindelse med deres metodeutvikling, forskning osv. Eksempler på slik rådgivning er bl.a.: Nettverksbygging: Det arbeides med å opprette og styrke nettverk på de områder/fagfelt RVTS Sør skal dekke. I 2011 har vi prioritert følgende nettverk: Nettverk av sinnemestringsterapeuter Nettverk for fagpersoner som arbeider med selvmordsforebyggende arbeid i regionen Nettverk for implementeringsansvarlige ved HFene i regionen i nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk helsevern Nettverk for ansatte i overgrepsmottak (legevaktene i regionen) Nettverk av traumeterapeuter i spesialisthelsetjenesten Nettverk for fagfolk som arbeider med utredning og behandling av unge overgripere Nettverk for representanter for alle fylkesmenn i regionen og Bufetat region sør for oppfølging av handlingsplanene mot kjønnslemlesting og tvangsekteskap Nettverk for lærere som utprøver LINK til livet i sine skoler Nettverk for flere kommunale psykiske helsetjenester i Agder Regionalt referansenettverk vedr kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (fylkesmennene ved helse- / familieavdelinger og BUFetat regionkontor Sør) Flyktningefaglig og barnefaglig forum i RVTSene Flyktningefaglig forum i region sør, for hjelpere i 1.linjen med ansvar for mennesker med flyktninge- og migrasjonsbakgrunn. Deltakelse i regionalt nettverk etablert av NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør 13

14 5) Regionalt samarbeid Det regionale samarbeidet har omfattet deltagelse i regionale nettverk, samarbeid om undervisningsopplegg på ulike nivå og oppfølging av inngåtte samarbeidsavtaler med regionale aktører. Eksempler på dette er: RVTS Sør har deltatt i planlegging og utvikling av opplæringstilbud til ansatte i krisesentrene (krise senterskolen) under ledelse av RVTS Øst Samarbeid med Bufetat region sør i forhold til undervisning i virksomheter, prosjekter, metodeutvikling mv Samarbeid med Bufetat region sør og Universitetet i Agder om utvikling, utprøving og evaluering av verktøy til bruk for seleksjon og veiledning av fosterforeldre til traumatiserte fosterbarn RVTS Sør opprettet et regionalt referansenettverk vedr kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (fylkesmennene ved helse- / familieavdelinger og BUFetat regionkontor Sør) i RVTS Sør er også medlem av den nasjonale rådgivningsgruppe vedr kjønnslemlestelse som driftes av NKVTS Videre har RVTS Sør samarbeidsavtaler med Utlendingsdirektoratet UDI region sør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI region sør IMDI region øst (i samarbeid med RVTS Øst) Rbup Sør/Øst og ISF (Institutt for samfunnsforskning) i forbindelse med forskningsprosjekt på enslige mindreårige Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Sør/Øst (i samarbeid med RVTS Øst) St. Olav universitetssykehus, avd Brøset om implementering av Sinnemestringsprogrammet i region sør Avdeling for barn og unges psykiske helse ABUP, Familiekontoret i Agder, Klinikk for psykisk helse, SSHF knyttet til tverretatlig behandlingstilbud til voldsutsatte familier (TVERS) Redd Barna Kristiansand om kvinnelig kjønnslemlestelse og likemannsarbeid Agder Barne- og Familiesenter, Bufetat, om Utredningsteam for seksuelle overgrep ABUP Kristiansand om utvikling av gode metoder for traumebevisste behandlingsmodeller for komplekst traumatiserte barn Vest Agder Krisesenter og ABUP om gode samhandlingsmodeller mellom Krisesenter og behandlingssystem SMSO-Agder, Senter mot seksuelle overgrep i Telemark og Incestsenteret i Vestfold om fagutvikling i vold og traumer RVTS Øst i implementering/opplæring av DCM/ barnesamtalen i barneverntjenestene i bydelene i Oslo, Bærum samt Tønsberg. 6) Nasjonalt samarbeid I samarbeid med de 4 andre RVTSene er det inngått samarbeidsavtaler med: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Folkehelseinstituttet VIVAT - et landsdekkende undervisningsprogram om førstehjelp ved selvmordsfare 14 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

15 Det har i perioden vært videreført et omfattende samarbeid med de øvrige RVTSene i landet på leder nivå og i forhold til prosjekter/tiltak. Det er inngått samarbeidsavtale mellom Folkehelseinstituttet og RVTS Øst, -Sør, -Vest, -Midt og -Nord. Gruppas mandat er å utarbeide sammenlignbar regional statistikk over forekomst av selvmord, , presentert i to femårsperioder. Statistikken vil bli oppdatert på nasjonalt nivå med tall fra Det er inngått samarbeidsavtale mellom RVTS Sør og VIVAT Norge om gjennomføring av kurset Førstehjelp ved selvmordsfare. I samarbeid med NSSF skal senteret bistå helseforetakene med implementering av Retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Det er arrangert en nasjonal konferanse om tiltak overfor Unge Overgripere, og RVTS Sør tar initiativ til å opprette en nasjonal arbeidsgruppe som vil arbeide videre med problemstillingen. I samarbeid med de andre RVTSene har RVTS Sør deltatt i planlegging av implementering av en opp læringspakke om helsetjenester til FN/NATOveteraner for leger og psykologer og NAV-ansatte nasjonalt. RVTS Øst og Forsvarets Sanitet (FSAN) har utviklet og piloterte i 2011 en 2-dagers opplæringspakke innen militærpsykiatri. Den første av 2-dagers samlingene fant sted i Region Sør i november. Kontakt ble knyttet mellom fastleger og veteran organisasjoner. NAV ønsker å følge dette opp i RVTS Sør har i samarbeid med de odontologiske kompetansesentrene, Senter for odontofobi ved UiO, UiB og UiT deltatt i utvikling av en trinnvis kompetansehevingsplan for utvikling og sikring av behandlerkompetanse i forbindelse med tannhelsetilbud til de nevnte grupper. Det planlegges å iverksette planen i ) Rapportering - opp drag i aktuelle handlingsplaner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Vendepunkt Handlingsplan mot vold i nære relasjoner er prioritert i senterets oppdragsbrev, og står sentralt i våre styringsdokumenter (strategi- og virksomhetsplan). Tiltak 1: Gir RVTSene et særlig ansvar for å bygge opp kompetanse omkring Barnehusene, og formidle kunnskap til tjenesteapparatet. RVTS Sør har i samarbeid med Barnehuset i Kristiansand satt i gang planlegging for å etablere desentralisert barnehusvirksomhet i Telemarksregionen. Tiltak 18: Spredning av Sinnemestringsprogam. RVTS Sør har i samarbeid med RVTS Øst vært vertskap for et nytt utdanningskull for sinnemestringsterapeuter, denne gang lokalisert ved Familiekontoret i Drammen. Kullet utdanner ca 30 deltagere, flere av disse kommer fra familievernet i Region Sør. Tiltak 24: RVTSene skal legge til rette for og bistå kommuner som ønsker å utvikle lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.»» Det er utarbeidet en mal for kommunale/interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner som gjøres tilgjengelig på websiden til RVTS Sør. Det vil på samme web-side bli presentert en artikkel om kommunale handlingsplaner Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør 15

16 mot vold i nære relasjoner, herunder også presentasjon av RVTS Sør sin forpliktelse til å bistå kommunene i dette arbeidet. Tiltak 27 og 30: RVTSene skal bistå RVTS Øst i utvikling og gjennomføring av Kompetansehevingsprogram for krisesentermedarbeidere i regionen. RVTS Sør har deltatt i planleggingen av Krisesenterskolen, og bidro på den regionale samlingen Arendal i desember. I tillegg har senterets medarbeidere deltatt og bidratt på den nasjonale samlingen i Oslo i november. Tiltak 31: Utarbeide rutineforslag for krisesentertilbud til alvorlig psykisk syke/rusmisbrukende kvinner). Lov om kommunale krisesentertilbud endret forutsetningene og relevansen for Tiltak 31, og i samråd med oppdragsgiver Barne- og like stillings og inkluderingsdepartementet har derfor rapportens fokus og form måtte endres underveis i prosessen. Endelig rapport forelå september Arbeid mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn RVTS Sør arbeider på mange områder i forhold til å styrke kompetansen og tiltaksapparatet i forhold til seksuelle overgrep mot barn, og annet relevant arbeid angående forebygging av seksuelle overgrep. Eksempler på dette er: Veiledning til Utredningsteamet til ABUP/Bufetat i forhold til seksualisert overgrep mot barn Ansvar for og deltakelse i styringsgruppen for TVERS (tverretatlig familiebehandling ved vold i familien), samt veiledning av terapeutene i tiltaket Utarbeidelse av rutiner for tidlig intervensjon for familievold i samarbeid med SSHF, Agder politidistrikt og Universitetet i Agder, fakultet for Helse og Idrett Ansvar for implementering av validerte assesmentmetoder for risikovurderinger (residivprognose) og funksjonsvurderinger av unge overgripere. RVTS Sør bistår kommunale og statlige aktører med slik utredning på forespørsel. Utvikling av PRIDE videreopplæringsmodul for fosterforeldre i hele Norge Hvordan forstå og hjelpe barn utsatt for seksuelle overgrep Råd og veiledning til Kristiansand kommune i et prosjekt hvor formålet er å forebygge i forhold til ungdom som bytter sex Utvikling av opplæringsprogram for å forebygge og håndtere seksuelle overgrep og mistanker om seksuelle overgrep i idrettsklubber Utvikling av opplæringsprogram for å kvalifisere speiderledere og grupper til å forebygge og håndtere seksuelle overgrep og mistanker om seksuelle overgrep i speiderorganisasjonene. Deltatt i en tverretatlig arbeidsgruppe hvis formål har vært å skaffe oversikt over og samordne etablerte tiltak rettet mot seksuelle overgrep mot barn og unge Utvikling av kompetansehevingsprogrammet HandleKraft for å øke tema-, handlings- og sam a r beids kunnskapen i barneverninstitusjoner og fosterhjemstjenester innenfor fysiske, psykiske og seksuelle overgrep Tiltakene er nærmere beskrevet under punkt 8 Aktivitet i fagteamene. Handlingsplan mot kjønnslemlestelse Tiltak 7: Gjennomføre tverrfaglige regionale nett verks- og erfaringsutvekslingssamlinger. RVTS ene skal bistå BUFetats regionkontor med arrangementet Erfaringskonferansen om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap gikk av stabelen i Larvik med regional deltakelse. RVTS bidro med forberedelsene, forelesninger og workshops. Tiltak 16: Kompetanseheving av helsepersonell. RVTSene skal bistå fylkesmennene i regionen med faglig bistand i forhold til å gjennomføre fylkesvise kurs og seminarer og andre opplæringstiltak»» RVTS Sør har koordinert nettverksarbeidet og innsats mot kvinnelig kjønnslemlestelse i tverretatlig arbeidsgruppe i samarbeid med Fylkesmennene i regionen og Bufetat region sør. 16 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

17 Tiltak 23: Videreføre og styrke arbeidet mot kjønnslemlestelse i ressursgruppene. RVTSene skal samarbeide med Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), om skolering av personer fra berørte miljøer RVTS Sør samarbeidet med Redd Barna Kristian sand om likemannsbasert forebyggingsarbeid mot kjønnslemlestelse. Samarbeidet omfatter veiledning av likemannsarbeidere samt organisering av tilbud om undervisning til skoler, voksenopplæring, helsestasjoner og mottak. Som ledd i arbeidet er det påbegynt en multi medieproduksjon med informasjonsmateriell. Styringsgruppa for prosjektet ledes av spesialrådgiver fra RVTS Sør. Prosjektet er for inneværende år finansiert med midler fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet. Handlingsplan mot tvangsekteskap RVTS Sør deltar i lokale, regionale og nasjonale nettverks- og erfaringsutvekslinger, og har gitt veiledning til minoritetsrådgivere. Senteret har videre gitt innspill til utarbeidelse av informasjonsbrosjyrer om tvangsekteskap, deltatt i referansegruppe og videreformidlet informasjon om Drammensprosjektet. RVTS Sør har deltatt i referansegruppa og samarbeidsmøter rundt prosjektet «Bo og støttetilbud til tvangsgifteutsatte over 18 år» i Kristiansand kommune. RVTS Sør har en rådgivende rolle i et prosjekt kalt Jentegruppe, som omfatter minoritetsjenter på ungdomsskolen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom RVTS Sør, Familiekontoret i Kristiansand, IMDI s minoritetsrådgivere i Region Sør, helsesøster på Grim skole, Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) og Sisters. Prosjektet er presentert i flere sammenhenger, og på konferanser i regionen. Arbeidet er definert som et tverretatlig samarbeidsprosjekt og metodeutvikling, og ble høsten 2011 utvidet til å omfatte 3 jentegrupper og mødregruppe. Prosjektet er presentert og publisert i egen rapport. RVTS Sør har fulgt utdanningsprogrammet om Æresrelatert vold som ble gitt til 9 familiekontor i Norge. Dette baserer seg på Brobyggingsprosjektet, som skal være et tilbud til jenter over 18 år som er utsatte for tvangsgifte. Parallelt med dette har RVTS gitt systematisk veiledning til de ansatte ved Bo-og støttesenteret for tvangsgifte i Region Sør sammen med Familie kontoret i Vest-Agder. 8) Aktivitet i fagteamene Team vold og traumatisk stress dekker fagområdene vold i nære relasjoner, herunder overgrep og flyktningehelse/tvungen migrasjon. Senterets faglige kjerneområder er: Flyktningehelse og tvungen migrasjon Vold og overgrep Selvmordsforebygging Oppdragstyrte kompetansehevingsprosjekter: Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere (EMA) Teamet har samarbeidet med Bufetat, region sør, UDI og IMDI samt enkelte kommunale barneverntjenester. Det er inngått samarbeidsavtaler med Tinn, Skien, Horten, Larvik, Søgne og Mandal kommune v/enhetsledere i kommunene, boliger for enslige mindre årige og barneverntjenestene om gjennomføring av kompetanseutviklingsprogram. Dette inkluderer bistand til personalarbeid (teambuilding og kommunikasjonstrening), grunnopplæring, workshops og veiledning. - er oppgaver og oppdrag som er gitt til senteret gjennom disponeringsskriv med mer. En del av disse er beskrevet i punktene ovenfor, samtidig som du vil finne en nærmere prosjektbeskrivelse her. Disse oppgavene er generelle og spesifikke oppdrag som gis til senteret fra eiere og sentrale myndigheter. Det er inngått avtale mellom RVTS Sør og Rbup og ISF om samarbeid i forskningsprosjektet: Bosetting av unge flyktninger fra Afghanistan: Forventninger og innsats. Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør 17

18 Forebygging av tvangsekteskap Teamet har samarbeidet med Bufetat, Fylkesmennene i regionen, IMDI og politiet, og bidratt med faglig opplysningsarbeid, koordinering av nettverksarbeid samt veiledning til IMDIs minoritetsrådgivere i regionen. Det er etablert en Jentegruppe for minoritetsjenter på ungdomsskoler. RVTS Sør har en rådgivende rolle i prosjektet, samt et spesielt ansvar i forhold til formidling og muligheter for videre implementering. Det skal foreligge en evaluering, med fokus på metodeutvikling, i juni Dette arbeidet er påbegynt i samarbeid med KUP. Kvinnelig kjønnslemlestelse Teamet har samarbeidet med Redd Barna Kristiansand, Kvinnesenteret i Kristiansand, fylkesmennene i regionen og Bufetat region sør. Det er inngått samarbeidsavtale med Redd Barna om utvikling av organisert likemannsarbeid i regionen, basert på veiledning av likemannsarbeidere, samt utvikling av undervisnings-, e-lærings- og informasjonsmateriell. Sinnemestringsprogrammet Brøset Våren 2010 ble første utdanningskull i Region Sør avsluttet. Det ble utdannet 20 sinnemestringsterapeuter fra hele regionen, de fleste rekruttert fra Familievernet. RVTS Sør har bidratt økonomisk til Familievernets deltakere. I etterkant av utdanningen er det etablert et Sinnemestringsnettverk. I samarbeid med Brøset rekrutterer senteret deltakere til nytt kull i Som et ledd i utprøving og utvikling av sinnemestringsmodellen knyttet til ungdom, har RVTS gitt økonomisk støtte til en nettverkssamling i Trondheim der to sinnemestringsterapeuter fra Barnevernet i Kristiansand deltok. Hensikten var at erfaringer utveksles slik at modellen blir mer spisset opp mot de særegne utfordringer det er å drive denne type gruppe for ungdom. RVTS Sør har fått midler fra Helsedirektoratet til å lage en egen promoteringsvideo som skal bidra til at informasjon om sinnemestrings utdanningen når ut til de i hjelpe apparatet som kan tenke å delta i utdanningen, samt etablere behandlings grupper. Filmen ble ferdigstilt HandleKraft et nasjonalt kompe tansehevingsprogram for ansatte i barneverninstitusjoner og fosterhjemtjenester om fysiske-, psykiske- og seksuelle overgrep Senteret har på oppdrag fra Bufdir utviklet et nasjonalt kompetansehevingsprogram i 5 trinn. Det er utviklet bl.a. egen web side med multimediebasert e-læringsverktøy (video, faglitteratur, dialogmuligheter mm), kurslederperm, powerpoint presentasjoner, to UngHefter til barn og ungdom i institusjon og fosterhjem (8-12 år og år), samt forslag til nasjonal implementeringsstrategi. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Valero og Øye for Ord og ledende nasjonale og internasjonale forsknings- og fagmiljøer. Krisesenterskolen RVTS Sørs to team har i samarbeid med RVTS Øst og de øvrige RVTSene bidratt med undervisning av krisesenteransatte i den nasjonale kompetansehevings planen. Det er tatt initiativ til koordinering av nettverk av krisesenteransatte etter avsluttet krisesenterskole. Tidlig innsats Teamet har samarbeidet med RVTS Øst, R-Bup og øvrige instanser involvert i prosjektet. Prosjektet ledes på direktoratnivå og har som mål å rutinefeste en rekke tidlig-intervensjons tiltak i ordinær kommunal tjenesteytelse overfor barn og familier. Teamet har bistått med utvikling av undervisningsinnhold i deler av opplæringspakken, samt hatt ansvar for undervisning om vold dag 3 i undervisningsopplegget ute i kommunene. 18 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

19 Praksisinitierte kompetansehevingsprosjekter - er aktiviteter og prosjekter som iverksettes på bakgrunn av forespørsler fra praksisfeltet og/eller på bakgrunn av initiativ fra senterets medarbeidere. Disse oppgaver bidrar til å sikre senterets omdømme som relevant og praksisorientert og har i perioden omfattet følgende: Kompetanseheving i kultursensitivitet og Resilience i et fluktperspektiv Senteret har utarbeidet et kompetansehevingsprogram som tar sikte på å trygge fagfolk uavhengig av hvor klienten kommer fra, og gi fagfolk verktøy til å samtale med klienter/pasienter om deres opplevelser. Programmet er tilrettelagt slik at det lett innpasses i øvrige kompetansehevingsprogram, og har bl.a. vært anvendt som integrert ledd i krisesenterskole-utdanningen. Resilience i et fluktperspektiv har i tillegg blitt brukt som forelesning for sosionom -og barnevernstudenter på Høgskolen i Telemark HiT, Universitetet i Agder UiA, Overgrepsmottakspersonal i regionen og Flyktningfaglige fora i Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Det er også etablert regelmessige kontakter både på HiBu, UiA og HiT. Sekundærtraumatisering og omsorgstretthet hos hjelpere Senteret har utarbeidet en kursgrunnpakke i sekundærtraumatisering for hjelpere som arbeidere med vold og traumatisk stress. Dette for å forebygge slitasje/utbrenthet i arbeid med vanskelige klientsaker. I kurspakken gis grunnleggende undervisning om følelser/behov, samt begrepene omsorgstretthet, sekundærtraumatisering og utbrenthet. Det fokuseres spesielt på egenomsorg/teamomsorg, men også på arbeidsplassrelaterte faktorer. Mindfulnessøvelser flettes inn i undervisningen, for økt bevisstgjøring i forhold til egne reaksjoner og styrking av indre ressurser. Det er utarbeidet powerpointpresentasjon og ressursperm, og egenutfyllingsskjemaer om risikofaktorer for omsorgstretthet og utbrenthet er oversatt fra engelsk til norsk. Opplæring av ansatte i overgrepsmottak Ansatte i overgrepsmottak møter mange traumatiserte i akutte krisesituasjoner. Det innebærer et dobbelt behov: ansatte trenger kunnskap om og metoder til stabilisering/beroligelse av traumatiserte. Ettersom de er i særrisiko for utvikling av sekundærtraumatisering, trenger de ansatte forebyggende strategier overfor empatislitasje. Teamet utvikler et opplærings- og treningsprogram som dekker disse områdene. Ansatte fra alle regionens overgrepsmottak har mottatt grunnopplæring om traumer og inviteres inneværende år til workshops med metodetrening. Implementering av den dialektiske barnesamtale (DCM Gamst/Langballe) Prosjektet har som hensikt å forberede implementering av den dialektiske barnesamtalen som metodeverktøy i regionens barneverntjenester. Arbeidet er et samarbeid med RVTS Øst og Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress NKVTS. Bakgrunnen er å bidra til bedre tjenester i barneverntjenesten gjennom introdusering av validerte Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør 19

20 metoder. RVTS Sør har hospitert under opplæring av ansatte i barneverntjenesten i region øst samt utviklet plan for forprosjektering. RVTS Sør har i perioden deltatt med 2 medarbeider som har sertifisert seg som veiledere/kursholdere. Disse bidrar i arbeidet med opplæring av bydelene i Oslo og Tønsberg barneverntjeneste. Spesialisert traumebehandling Prosjektet har som mål å sikre tilgjengelig oversikt over hvilke evidens- og kunnskapsbaserte behandlingsmetoder som viser effekt i forhold til komplekse traumer og de psykiske lidelsene som komplekse traumer kan forårsake. Prosjektet har videre som mål å sikre at prioriterte behandlingsmetoder implementeres i regionen gjennom tilbud om akkrediterende videreutdanning for spesialister i psykisk helsevern. Videreutdanning presenteres i samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale institutter og utdanningsinstitusjoner. RVTS Sør har høsten 2011 startet opp ny videre utdanning av spesialister i sensorimotorisk psykoterapi (SPI) samt utdanning i EMDR nivå I. Senteret har videre påbegynt utarbeidelse av en langsiktig plan for metodeimplementering i regionen. Traumebevisst omsorg Teamet har erfart at fagmiljøer i Australia (og til dels USA) har utviklet validerte verktøy og modeller for god (terapeutisk) omsorgsytelse overfor traumatiserte barn og unge. Senteret har igangsatt et prosjekt som har som målsetting å skaffe oversikt over hvilke metoder for omsorgsytelse til traumatiserte barn og unge som dokumenterer best effekt. Prosjektet har videre som målsetting å utarbeide prioritert plan for mulig implementering av slike metoder i Norge. Prosjektet innebærer betydelig samarbeid med nasjonale etater på overordnet nivå samt betydelig innsats med henblikk på utprøving og tilpasning av metoder til norske forhold. RVTS Sør har i 2011 påbegynt overordnet planarbeid for tiltaksanbefaling i Norge. Arbeidet har vært presentert i møte med barneombud, Bufdir og Bufetat region sør. RVTS Sør har videre påbegynt implementering av frittstående opplærings programmer for fosterforeldre og ansatte i barneverninstitusjoner samt deres samarbeidspartnere. Vi har lagt vekt på å samle fagfolk som skal hjelpe de samme barna, for å skape en felles faglig plattform i arbeidet med traumatiserte barn. Videre har RVTS Sør arbeidet med oversettelse og tilpasning av informasjonsmateriell til bruk i helsestasjon, barnehage/skole, helsevesen og barneverntjeneste m.v. Teamet har lagt ned mye tid og ressurser i ervervelse av ny kunnskap innen dette området. Tilnærmingen er forsøksvis anvendt i veiledning av fosterhjemstjenester og barneverninstitusjoner, men også i tiltakende grad innen helse tjenesten/omsorg for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Traumebevisst omsorg og behandling i kommunale døgntilbud for voksne komplekst traumatiserte mennesker med alvorlige psykiske lidelser RVTS har hatt undervisning og veiledning i kommunale bo- og omsorgstjenester, og har satt i gang en planleggingsprosess for å systematisere et toårig utviklingsprogram. Metodeutvikling og evalueringsprosjekter - er senterets bidrag til utvikling, tilpasning, utprøving og evaluering av nye metoder og verktøy i praksisfeltet. RVTS Sør har tilgang til kliniske miljøer (kliniske laboratorier) gjennom samarbeidsavtaler. Gruppetilbud til minoritetsjenter og -mødre Se beskrivelse under Handlingsplan mot Tvangsekteskap. Unge overgripere Det er kjent at ca en tredjedel av seksuelle overgrep mot barn begås av andre barn/unge. Teamet har fasilitert implementering av validerte metoder til assesment av gjentakelsesfare og funksjonsnivå av unge overgripere. RVTS Sør har videreutviklet kompetansen i bruk av validerte assesmentverktøy, samt gjennom studiereiser til internasjonale fagmiljøer påbegynt implementering av nye intervensjonsmetoder til bruk i tverretatlige familiebaserte behandlingstilnærminger til unge overgripere. 20 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Strategiplan 2011-2014 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør RVTS Sør har som oppgave å bidra til at vold og psykiske traumer forebygges og avdekkes, at ofre beskyttes

Detaljer

Årsrapport. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Årsrapport. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Årsrapport 2010 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Innhold Forord ved senterleder Side 03 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern

Detaljer

En oversikt over tilgjengelige ressurser

En oversikt over tilgjengelige ressurser Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag En oversikt over tilgjengelige ressurser Utarbeidet av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Detaljer

Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Sundvollen

Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Sundvollen Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Sundvollen 29.1.16 RVTS Sør sitt tilbud til tjenestene i region sør Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Sundvollen

Detaljer

RVTS Sør sitt tilbud til. tjenestene i. region sør. Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16

RVTS Sør sitt tilbud til. tjenestene i. region sør. Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16 RVTS Sør sitt tilbud til tjenestene i region sør Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16 RVTS Sør - Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress & Selvmordsforebygging Vårt samfunnsoppdrag:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Årsrapport 2008 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Sør er etablert som et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Foto: Sol Nodeland Årsrapport 2009 2009 er det andre fulle driftsåret for RVTS Sør, og senteret har nå etablert systemer for driften

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner

Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner 2 kommuner og 2 interkommunale samarbeid på Agder 2 Samarbeid mellom IMDi: Direktorat under BLD Bosetting av flyktninger Introduksjonsprogrammet Kompetansesenter

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn.

- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn. Vi anerkjenner vold og overgrep mot barn som et betydelig folkehelseproblem og et av samfunnets store utfordringer. Å bli utsatt for dette i barndommen har store konsekvenser for det enkelte barn, og for

Detaljer

Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner

Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner v/ Mette Madsen, leder for Lister barnevern og Siri Fyllingen Johnsen, Familiekonsulent/ avd. leder ved Kvinesdal

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Årsmelding 2013 Forord ved senterleder I desember 2012 flyttet RVTS Sør fra midlertidige lokaler ved Sørlandets Sykehus Kristiansand

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Et godt midlertidig hjem

Et godt midlertidig hjem Et godt midlertidig hjem Fevik 28. februar 2017 Indira Derviskadic Torunn Fladstad RVTS Sør - Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress & Selvmordsforebygging Vårt samfunnsoppdrag: Bidra til utvikling

Detaljer

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt)

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssentre om vold, traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) RVTS Nord RVTS Sør RVTS Øst RVTS Vest RVTS

Detaljer

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Helsetunveien 2, 9700 Lakselv og Stuorraluohkká 34, 9730 Kárášjohka Tlf./Faks 48 76 95 50/78 46 95 51 og 78 46 45 50/78 46 45 59

Detaljer

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler for gjennomføring av VIVAT kurs for ansatte på krisesentrene Forebygging, prosjektnummer 2010/1/0523

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern.

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern. Illustrasjoner: Photos.com Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern RKBU Midt-Norge - og strategiplan 2014-2017 Kunnskap til beste for barn og unge www.ntnu.no/rkbu Innhold

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Rett til helse- og omsorgstjenester En person som søker

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

Sørlandet Sykehus. NONEMI 10 år. Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer

Sørlandet Sykehus. NONEMI 10 år. Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer Sørlandet Sykehus NONEMI 10 år Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer 22.11.2016 2006 Samarbeid mellom Psykososialt team sør og medisinsk avdeling Sørlandet

Detaljer

Barn som pårørende ved selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pa rørende ved selvmordsatferd Det har vært lite fokus på hvordan vi skal fange opp og hjelpe barna når foreldre forsøker å ta livet sitt eller begår selvmord.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Saksframlegg PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner den framlagte planen. Saksfremlegg - arkivsak 07/33304 1 Bakgrunn I

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Mål: Barn som lever med vold skal ha rett hjelp til rett tid.

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

Samhandlingsforløp. barnevern og psykisk helse 1 NBUP Illustrasjonsfoto:

Samhandlingsforløp. barnevern og psykisk helse 1 NBUP Illustrasjonsfoto: Samhandlingsforløp mellom barnevern og psykisk helse 1 NBUP 24.10.2017 Illustrasjonsfoto: Målsetting Samhandlingsforløpet skal bidra til at barn og unge i barnevernet blir tidlig utredet for psykiske helseplager,

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere

Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Seniorrådgiver Gro Saltnes Lopez, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering STRATEGIPLAN RHABU en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering 2015 2017 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av RHABU... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Organisering...

Detaljer

10 år med fokus på traumer KOMPLEKSE TRAUMER FELLES FORSTÅELSE, FELLES INNSATS 7. - 9. SEPTEMBER 2016 SCANDIC BERGEN CITY 10 ÅR. Jubileumskonferanse

10 år med fokus på traumer KOMPLEKSE TRAUMER FELLES FORSTÅELSE, FELLES INNSATS 7. - 9. SEPTEMBER 2016 SCANDIC BERGEN CITY 10 ÅR. Jubileumskonferanse 10 år med fokus på traumer KOMPLEKSE TRAUMER FELLES FORSTÅELSE, FELLES INNSATS 7. - 9. SEPTEMBER 2016 SCANDIC BERGEN CITY 10 ÅR Jubileumskonferanse I forbindelse med RVTS og september konferansen sitt

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Samarbeidsavtale for NMK-samarbeidet -en del av : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Hovedformålet med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15

Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15 Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15 Samarbeid og praksis ved barneavhør og avhør av utviklingshemmede i Norge Kristin Konglevoll Fjell og Anne Lise Farstad Leder Statens Barnehus

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca.

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen 14.11.2016 kl. 09:00 ca.12:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsmelding 2012 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

HVA GJØRES I VESTFOLD?

HVA GJØRES I VESTFOLD? Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016) Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Vestfold, 14. april 2016

Detaljer

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 Forebyggingsenhetens talloversikt for minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB:

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere. Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI

Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere. Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). 1-1. Lovens formål

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT 2018-2022 2 Innledning Om NAKMI Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) arbeider for å frembringe

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

RVTSene veien videre. Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. Bergen 9 september

RVTSene veien videre. Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. Bergen 9 september RVTSene veien videre Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Bergen 9 september 2016 1 1991-2008: Kompetansesentre ble opprettet på kunnskapssvake områder for å bistå og

Detaljer

Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere

Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Ved Gudrun Nordmo, spesialrådgiver, og Henning Herrestad, senterleder Vi gjør dyktige fagfolk enda bedre Se: www.rvtsost.no Vår kompetanse: Kriser og

Detaljer

Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere

Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Alle barn som er asylsøkere og flyktninger i Norge har vært eller er i krise 70 % har opplevd tap av personer som sto dem nær 63 % har vært vitne til

Detaljer

Velkommen til KoRus-samling i Narvik!

Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Årlig samling for alle ansatte ved Korus Arrangeres i samarbeid mellom Helsedirektoratet og KoRus på omgang mellom sentrene Viktig arena der ansatte kan treffe «kolleger»

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu - RVTS Midt

Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu - RVTS Midt Nasjonal Konferanse - Samarbeid og Samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu

Detaljer

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Antall ansatte i den regionale kompetansetjenesten og hvilken

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Velkommen Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst Når kontroll setter alvorlige begrensninger for unges

Detaljer

Sinnemestring Brøsetmodellen

Sinnemestring Brøsetmodellen Sinnemestring Brøsetmodellen Et behandlingstilbud til voldsutøver Stig Jarwson, veileder i kognitiv terapi Merete Berg Nesset, forskningssykepleier Sinnemestring Poliklinisk behandlingstilbud og forskningsprosjekt

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III 1. Visjoner FNs barnekonvensjon er det bærende regelverket for lokale myndigheters planlegging, analyser av og igangsetting av nødvendige tiltak for barn og ungdom.

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

Dei psykososiale kriseteama: krav, utfordringer og moglegheiter

Dei psykososiale kriseteama: krav, utfordringer og moglegheiter 1 Dei psykososiale kriseteama: krav, utfordringer og moglegheiter Oppstartseminar Nettverk for kriseteam i Møre og Romsdal Quality Hotel Alexandra i Molde Knut Hermstad Dr.art, fag- og prosjektkoordinator

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Senter for sjeldne diagnoser Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny beskrivelse

Detaljer

Tverretatlig akuttjenester for barn og unge

Tverretatlig akuttjenester for barn og unge Tverretatlig akuttjenester for barn og unge Bakgrunn En ide fra samarbeidsmøter mellom ledere på barnevernvakta, St.Hansgården og den gang ungdomsklinikken, i dag kalt akutt ambulant enhet Et faktum at

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Barn som pårørende. helsepersonell?

Barn som pårørende. helsepersonell? Barn som pårørende -ivaretar du din plikt som Helsepersonellkurs 27.03.17 Nina Almås, Barneansvarlig og Fagleder, Skogli Helse og Rehabsenter Lillehammer helsepersonell? Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Denne presentasjonen ligg på vår nettside: www.rvts.no/vest Kvifor laga ein handlingsplan mot vald i nære relasjonar?

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold. Strømstad,

Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold. Strømstad, Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold Strømstad, 9.6.2016 Bosatte flyktninger i Østfold pr 8. juni 2016 Anmodning Herav EM Vedtak Herav EM Asyl Utsøkte OFF

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle magetarmsykdommer. Helse Bergen HF

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle magetarmsykdommer. Helse Bergen HF Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer