Årsrapport. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

2 Innhold Forord ved senterleder Side 03 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering Side 05 3) Arbeid med profilering av senteret Side 07 4) Kompetanseheving i tjenesteapparatet Side 10 5) Regionalt samarbeid Side 13 6) Nasjonalt samarbeid Side 13 7) Rapportering - oppdrag i aktuelle handlingsplaner Side 14 8) Aktivitet i fagteamene Side 16 9) Budsjett og regnskap Side 22 Adresse RVTS Sør Sørlandet Sykehus HF Kristiansand, Bygg 21 b, Serviceboks 416, 4604 Kristiansand Sentralbord Alle foto i denne årsrapporten er av fotograf Sol Nodeland 2 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

3 Forord ved senterleder RVTS Sør ble formelt åpnet 14. april var således det tredje driftsåret for RVTS Sør, og vi kan slå fast at virksomheten begynner å finne sin form. Som det framgår av års rapporten har aktiviteten også i 2010 vært høy i forhold til undervisning, konsultasjoner og veiledning, nettverks bygging, tverretatlig og tverrfaglig sam arbeid, prosjekter og andre typer tiltak. Det har i 2010 vært stor etter spørsel etter tjenester fra RVTS Sør fra hjelpeapparatet i regionen, noe vi tolker som tegn på at senteret nå er kjent i store deler av målgruppene, og at senterets faglige nivå vurderes som tilfredsstillende slik at senterets tjenester er ønsket i hjelpeapparatet. Parallelt med arbeidet for å dekke etterspørselen fra målgruppene har senteret ut fra oppdrag gitt i Disponeringsskriv 2010 og Virksomhetsplan 2010 selv iverksatt en rekke tiltak. Vi har i 2010 i større grad enn tidligere klart å målstyre senterets kjerne aktivitet gjennom færre, men mer om fattende prioriterte, helhetlige og langvarige prosjekter/tiltak. Dette er gledelig og i samsvar med senterets ønsker og strategi. Det er imidlertid forsatt slik at den faglige virksomheten har vært spredt på mange tema og problemstillinger, og at vår kunnskap ofte har vært for midlet gjennom korte og enkelt stående undervisninger, kurs og veiledninger. Vi er oppmerksomme på at slik tjenesteytelse ikke er optimal med hensyn til å implementere ny kunnskap som skaper praksisendring på permanent basis. Vi vil derfor i enda større grad bestrebe oss på å basere kunnskapsfor midlingen og metodeutviklingen på god implementeringsskikk og implementeringsforskning. Det er videre et kjennetegn at senterets faglige virksomhet i 2010 forsatt ikke i ønskelig grad har dekket hele regionen. Dette har riktignok sammen heng med at deler av senterets aktivitet har karakter av metode utprøving og evaluering og at dette gjennomføres best i samarbeid med lokale praksis aktører. Men ulikheten i regional dekning er likevel utilfreds stillende og ikke i sam svar med senterets ønsker og strategi. Vi vil derfor også i 2011 søke å målstyre prioriterte prosjekter /tiltak slik at senterets kjerne aktivitet sikres en bedre regional spredning. Basert på de erfaringer vi har gjort gjennom 3 års drift er det i løpet av 2010 arbeidet mye med å utarbeide gode strategier for virksomheten, samt finne fram til gode måter å organisere arbeidet ved senteret. I dette arbeidet har vi hatt stor nytte og glede av et nært og fruktbart samarbeid med RVTS Øst. Strategiplan ble vedtatt av styret Det har i 2010 vært gjennomført en evaluering av RVTSenes forankring, men resultatene fra denne evalueringen er i skrivende stund ikke kjent for oss. I evalueringen gav vi som er ansatt ved senteret og styret uttrykk for tilfredshet med den forankringen og organiseringen som er valgt for RVTS Sør. Særlig ble betydningen av et eget styre bestående av fremtredende representanter fra eierorganisasjonene Helse Sør-Øst RHF og Bufetat region sør framhevet som betydningsfullt for virksomheten. Kristiansand 26. januar 2011 Ivar Kjellevik Leder for RVTS Sør

4 1) Organisering og tilknytning RVTS Sør er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst RHF og Barne- ungdoms- og familieetaten region sør Bufetat med prosjektoppstart datert til 1. november Den formelle åpningen av senteret ble foretatt 14. april Senteret leier lokaler på Sørlandet Sykehus, Kristiansand (SSHF Kristiansand). Fra ble senteret videreført som en permanent struktur, og alle prosjektmedarbeidere ble fra samme tidspunkt tilbudt fast ansettelse i Bufetat region sør. Det er oppnevnt et styre som leder virksomheten. Styret er delegert alle fullmakter fra direktørene for hhv. Bufetat region sør og Helse Sør-Øst RHF. Styret har hatt 2 møter i Styret har i 2010 bestått av: Leder Marit Lund Hamkoll, vise adminis trerende direktør for Vestre Viken HF, oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF Nestleder Ellen Ølnes Nadim, direktør Bufetat region sør Anders Wahlstedt, klinikksjef ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandets Sykehus HF, oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF Nils-Petter Karlsson, avd.direktør Bufetat region sør Rolf Kirkemo, regiontillitsvalgt for Fagforbundet Bufetat region sør Terje Keyn, konserntillitsvalgt for Akademikerne Helse Sør-Øst RHF Bufetat region sør er administrativt ansvarlig for RVTS Sør. Senterets daglige drift mht personal forvaltning, HMS, økonomi og regnskap osv. føres i tråd med Bufetats over ordnede system og rutiner, og vi rapporterer direkte til regionnivå på alt personalarbeid. I tråd med gjeldende bestemmelser er det satt sammen et lokalt samarbeidsutvalg bestående av leder, kontorleder, verneombud og en valgt representant fra de ansatte. Senteret er internt organisert med en ledergruppe bestående av leder, teamledere og kontorleder. Bufetat region sør oversender disponeringsskrivet (oppdragsbrevet) som fastsetter oppgavene og rammene for virksomheten. Utkast til Disponeringsskriv 2010 kom til RVTS Sør , og endelig disponeringsskriv kom først Det er problematisk at disponeringsskrivene til RVTS Sør kommer så sent på året. Dette forholdet har vært påpekt fra styret overfor oppdragsgiverne ved flere anledninger. Evaluering av forankringen av RVTSene: I 2010 ble Rambøll Management AS gitt et oppdrag med å evaluere forankringen av RVTS ene. Denne evalueringen er i skrivende stund ikke offentliggjort. 4 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

5 2) Personalressurser og intern organisering Pr teller senteret totalt 19 personer i 14,2 årsverk. Det er en økning på 0,4 årsverk sammenlignet med fjoråret. 4 ansatte er leid inn i stillingsbrøker fra 30 til 100 % fra Sørlandet sykehus SSHF i totalt 3,1 årsverk. Ytterligere 3 av våre ansatte har to arbeidsgivere, og jobber i størrelsesorden 60/40 og 50/50. Den faglige virksomheten ved RVTS Sør er organisert i to team, team vold og traumatisk stress (8,3 årsverk fordelt på 11 ansatte), og team selvmordsforebygging (3 årsverk fordelt på 4 ansatte). Ledelse og administrasjon kommer i tillegg med 4 personer (2,9 årsverk). En spesifisert personaloversikt pr følger på neste side: Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør 5

6 Ledelse og administrasjon Tittel % Innleid fra/ansatt Delt stilling/annen arbeidsgiver Ivar Kjellevik Leder 100 Bufetat reg. sør Birgit Lie Spesialrådgiver Dr.med. 30 Innleid fra SSHF Overlege/avd.leder, avd. for psykosomatikk og traumer KPH, SSHF Sissel Sandve Kontorleder 100 Bufetat reg. sør Linn Frigstad Sekretær 60 Bufetat reg. sør Team vold og traumatisk stress Mogens Albæk Christensen Teamleder Psykologspesialist 100 Bufetat reg. sør Martin Mølsæter Ass. teamleder Klinisk sosionom 100 Bufetat reg. sør Inger Lise Andersen Klinisk sosionom 100 Bufetat reg. sør Tone Weire Jørgensen Klinisk barnevernspedagog 100 Bufetat reg. sør Ragnhild Leite Psykiatrisk sykepleier/fam. terap 60 Bufetat reg. sør Avdeling for psykosomatikk og traumer KPH, SSHF Anne-Lill Nilsen Sosialpedagog 60 Bufetat reg. sør Barnehuset Kristiansand Heine Steinkopf Psykologspesialist 80 Bufetat reg. sør ABUP, SSHF Torunn Fladstad Sosialantropolog 50 Bufetat reg. sør Deltar p.t.i forsknings prosjekt ved NTNU Heidi Ranvik Jensen Psykiater 30 Innleid fra SSHF Overlege, DPS Mandal SSHF Andreas Aamodt Psykologspesialist 100 Innleid fra SSHF DPS Solvang SSHF Ina Søviknes (permisjon) Psykologspesialist 70 Innleid fra SSHF Avdeling for psykosomatikk og traumer KPH, SSHF Gwyn Øverland Sosiolog Doktorgradstipendiat 50 Innleid fra SSHF Forskningsenheten SSHF, Dr.grads stipendiat Team selvmordsforebygging Anne-Lill Haddeland Teamleder Sosionom 100 Bufetat reg. sør Øyvind Dåsvatn Psyk. sykepleier 100 Bufetat reg. sør Ingrid Sæbø Møllen Barnevernsped. 70 Bufetat reg. sør Karen Ringereide Lærer (vikar) 30 Bufetat reg. sør Nøkkeltall økonomi Budsjett: Regnskap: Tilskudd ordinær drift Følgende tilleggsbevillinger er gitt: Kompetanseheving krisesenter Likemannsarbeid/KKL Promotering Sinnemestring Opplæringspakke militærpsykologi Tiltak Handlekraft Totalt budsjett Det ble brukt totalt kr , altså et merforbruk på kr i forhold til budsjett. For ytterligere informasjon om budsjett og regnskap vises til pkt. 9 i rapporten. 6 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

7 3) Arbeid med profilering av senteret Alle 5 sentrene har i samarbeid med Helsedirektoratet blitt enige om en felles profil for nett sidene. En medarbeider fra RVTS Øst har hatt engasjement som felles web-master for alle RVTSene. Denne ordningen opphører fra I tillegg har en medarbeider ved RVTS Øst vært engasjert i inntil 10 % stilling for å bidra med konkrete web-relaterte oppgaver ved hvert senter. RVTS Sør har inngått en 2-årig samarbeids avtale med Valero, et produksjonsselskap med spesialkompetanse innenfor digital innholds produksjon. I løpet av 2010 har RVTS Sør i samarbeid med Valero satset stort på utvikling og produksjon av digitale undervisnings program som legges ut på en ny web-side, traumenett.no. I de ulike undervisningsprogrammene introduseres ulike tema innefor traumefeltet. Programmene inkluderer en rekke intervjuer med fagpersoner. I tillegg til videoer, har vi en utviklet en digitali sert mediabank. Mediebanken er et praktisk verktøy for fagpersoner som driver med formidling. I mediabanken kan alle hente frem og benytte alt av bilder, illustrasjoner, undervisnings filmer og annet relevant mediemateriell av god teknisk og pedagogisk kvalitet. RVTS Sørs nettside er under kontinuerlig utvikling, og oppdateres så langt det er mulig med nye, aktuelle artikler innenfor fagfeltene. Alle aktuelle kurs og konferanser som er av interesse for oss og våre samarbeidspartnere publiseres på nettsiden. Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør 7

8 Trafikk på nettsidene, periode: Geografisk lokalisering for oppkobling mot Mest besøkte sider: Antall besøk: Publikasjoner og presenta sjoner Senteret har vært presentert gjennom flere artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og papers/presentasjoner på regionale, nasjonale og inter nasjonale konferanser. Papers: G. Øverland (2010). Studying the resilience of Khmer survivors: a multistrategy approach theory generation. 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health, Uppsala universitet, Sverige. G. Øverland (2010) The coping stone; Beliefs an post-conflict survival among resilient survivors of the Khmer Rouge. ISA World congress of sociology, RC 22 Sociology of religion, Gøteborg universitet, Sverige. G. Øverland (2010) Trauma and resilience; a Cambodian Perspective. ISA World congress of sociology, RC 46 Clinical sociology, Gøteborg universitet, Sverige. G. Øverland (2010). Religious explanatory models: Instrumental for the survival of resilient Cambodians? Nordic Conference in Sociology of Religion, Universitetet i Agder. G. Øverland (2010). Reconfiguring Cambodian resilience: Area study knowledgeproduction in a study of Khmer rouge survivors. European society for the study of Southeast Asia (EUROSEAS). Gøteborg universitet, Sverige.

9 Posters LINK til livet ble presentert på en internasjonal konferanse om selvmordsforebygging i Roma høsten 2010 Artikler Generating theory, biographical accounts and translation: a study of trauma and resilience. International journal of social research methodology. First published July 29, Gwyn Øverland (2010). Medarbeidere har i perioden (re-)presentert senteret på en rekke konferanser/kurs regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er gitt innspill i form av et fagkapittel til NOU Drap i Norge i perioden Mediakontakter: Medarbeidere ved senteret har gitt intervju til TV, radio og dags presse i forbindelse med dagsaktuelle saker, særlig innenfor tema seksuelle overgrep mot barn. Vår spesialrådgiver er en av flere faste spaltister i en lokalavis i Kristiansand, og tar opp tema som menneskerettigheter og asyl- og flyktninge relaterte saker. En rekke lokalaviser i regionen søker faktainformasjon ved RVTS Sør i forbindelse med aktuelle saker som omtales i media. Intern kompetanseheving: RVTS Sør har også i inneværende periode prioritert intern kompetanse heving. Senterets troverdighet hos tjeneste mottakerne forutsetter at senteret har medarbeidere med høy formalkompetanse og state-of-the-art oppdatert spesialkunn skap innen senterets fagområder. RVTS Sør har derfor som mål at alle faglige medarbeidere skal ha formell utdanning på minimum mastergradnivå, og at alle med arbeiderne årlig oppdateres faglig gjennom internasjonale forskings konferanser. Disse målsettingene avspeiles i senterets interne kompetanse hevingsaktivitet: 3 medarbeidere deltar på mastergradsstudie i psykososialt arbeid, selvmordsforebygging, rus, vold og traumer ved Universitetet i Oslo (UiO) 3 medarbeidere har gjennom ført videreutdanning i sinne mestring i regi av St. Olavs hospital, avd. Brøset. 1 medarbeider gjennomfører videre utdanning innen strukturell dissosiering (Nijenhuisutdanningen) 3 medarbeidere har gjennomført videreutdanning innen sensorimotor psychotherapy (Pat Ogden/ISP-utdanningen) alle senterets medarbeidere deltar på en to-årig intern opplæring i strukturell dissosiering (v/dr. Nijenhuis fra Nederland). Dette skjer i samarbeid med RVTS Øst samtlige ansatte har deltatt på nasjonale og internasjonale konferanser I tillegg har senteret gjennomført et to-dagers internseminar, hvor en bl.a. har vektlagt interne forhold som psykososialt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid. Vi har også hatt interne samlinger med eksterne forelesere. Det gjennomføres månedlig internundervisning for fagteamene. Undervisningene har vært åpne for samarbeidspartnere som Alternativ til Vold (ATV), Familievernet, ABUP m.v. Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør 9

10 4) Kompetanseheving i tjenesteapparatet Senteret har i perioden registret 49 formelle henvendelser om kurs/veiledning/kompetansehevingsopplegg fra ulike instanser i regionen. I tillegg kommer en rekke uformelle forespørsler som genererer aktivitet fra senteret. Henvendelsene kommer i hovedsak fra statlig og kommunalt barnevern, familievern, primær- og spesialisthelse tjenesten, kommunal sosialtjeneste, skoler og barnehager. I tillegg får senteret enkelte henvendelser fra ulike ideelle organisa sjoner, som for eksempel Redd Barna, Kirkens SOS, Kirkens Ungdomsprosjekt Kristiansand KUP. Senteret har bevisst vektlagt at tjenester ytes i henhold til god implementeringsskikk og strategi, og har prioritert følgende implementerings metoder: akkrediterende systematisk videre utdanning av fagfolk i samarbeid med eksterne institutter og institu sjoner web-basert implement ering av oppdatert fagkunnskap, slik at kunnskapen er lett tilgjengelig når fagfolk trenger den nettverksbasert implementering, hvor sentrale fagfolk inviteres til periodiske samlinger for nylæring og trening av faglige ferdigheter bedriftsintern implementering, hvor det inngås ledelses forankrede samarbeids avtaler om faglige utviklings program over tid God og vellykket implementering er tids- og ressurs krevende. Prioritering av implementerings fokus til fordel for tradisjonelle (og lite praksisendrende) formidlingsmetoder som kurs og forelesinger medfører at aktivitetstallene målt i antall personer som senteret har betjent - i inneværende periode er lavere enn for tilsvarende periode tidligere år. Motsatt er vi overbevist om at kvalitet og effek t- ivitet av tjenestene våre er tilsvarende høyere. Nettverks- og rådgivings funksjoner betegner en rekke oppdrag hvor teamene har bistått andre gjennom deltakelse i, evt koordinering av, nettverk av fagfolk innen ulike fagfelt, samt rådgiving overfor fagfolk i andre etater/organisasjoner i forbindelse med deres metodeutvikling, forskning osv. Eksempler på slik rådgivning er bl.a.: veiledning til Bufetat ved rørende utvikling og organsiering av utredningsteam for seksuelle overgrep rådgiving overfor Prosenteret i forbindelse med forskning/kart legging av omfang og bakgrunn for ungdoms bytte av seksuelle tjenester for forbruks varer/goder Råd og veiledning til Støttesenter mot seksuelle overgrep SMSO på selvmordsproblematikk Deltar i ressurssgruppe i Alarm telefonen for barn og unge Oppdragsstyrte tjenester En betydelig del av senterets ressurser har i perioden blitt konsentrert i og rundt plan legging og gjennomføring av opp gaver og oppdrag som eks- eller implisitt tildeles senteret gjennom disponeringsskriv. Veiledning og konsultasjon: Senterets medarbeidere har gitt en lang rekke temaorienterte konsultasjoner og veiledninger til fagfolk innen ulike instanser, etater og institusjoner. Størsteparten er gitt telefonisk og på bakgrunn av henvendelser fra praksisfeltet. De fleste henvendelser kommer fra det statlige barne- og familie vernet, kommunale barneverntjenester, kommune helsetjenesten, videregående skoler, asylmottak og spesialisthelsetjenesten i regionen. Periodisk kartlegging antyder et omfang på ca konsultasjoner i snitt pr uke. Systematisk veiledning har blitt gitt til: ansatte på helsestasjoner ved rørende migrasjons utfordringer ansatte på mottak for mindre årige asylsøkere 10 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

11 ansatte på barnevern institu sjoner med traumatisert ungdom ansatte i TVERS (et tverretatlig familiebasert behandlingstilbud til volds- og overgrepsutsatte familier) ansatte i tverretatlig utrednings team for seksuelle overgrep ansatte på støttesenter mot seksuelle overgrep SMSO ansatte på Alarmtelefonen for barn og unge Kurs, undervisning, arrangement: Omfanget av kurs, undervisning og arrangement er i tråd med senterets strategi, redusert noe i forhold til tidligere år. Som nevnt ovenfor er vårt fokus rettet mot god implementering. I år har vi bl. a. gjennomført følgende: RVTS Sør har i samarbeid med Vivat gjennomført 5 kurs om Førstehjelp ved selvmordsfare i regionen med totalt ca 100 deltakere. RVTS Sør har i samarbeid med Klinikk for psyko somatikk og traumer ved Sørlandet sykehus HF utviklet en modell for modulbasert opplæring i traume forståelse og behandling for ansatte i spesialisthelsetjenesten. Foreløpig har SSHF vært prioritert som tjenestemottaker, og opplæringen er så langt gitt til ca 700 fagfolk. Målsettingen er at tilsvarende tilbud gis til øvrige HF i regionen i tiden fremover. I inneværende periode har RVTS Sør betjent øvrige HF med dags kurs om traumeforståelse og nye perspektiver på traume behandling. RVTS Sør har i samarbeid med Sensorimotor Psychotherapy Institute SPI, USA, gjennomført et program for videre utdanning i kropps orientert traume behandling. Kurset er rettet særlig mot spesialisthelsetjenesten, og har samlet 44 kursdeltakere fra hele landet. Modulen er gjennomført i form av 6 samlinger, og ble avsluttet i september RVTS Sør har tilrettelagt for og gjennomført opplæring trinn I og II i EMDR, som er en spesialisert behandlingsmetode i forhold til posttraumatisk stress og traume. Totalt 44 deltakere fra hele regionen har deltatt i opplæringen under ledelse av psykolog spesialist i klinisk psykologi Bjørn Aasen. RVTS Sør har gjennomført grunnopplæring i sekundær traumatisering for Familie kontorene i Agder, Barne- og ungdomsklinikken ved Telemark Sentralsykehus og for overgreps mottak. RVTS Sør har gjennomført 2 fagdager om familievold og traumatisk stress. 120 fagfolk fra regionen har her fått grunn opplæring i voldens psykologi og traumatiske konsekvenser. RVTS Sør har i samarbeid med Bufetat region sør gitt opplæring til ledere og ansatte i barneverninstitusjoner, og bistått i utprøving av traumebevisst omsorgs tilnærming til multitraumatisert ungdom. Opplæringen er gitt i form av undervisning og videoveiledning. RVTS Sør har i samarbeid med Norges Idrettsforbund gjennom ført opplæring av tillitsvalgte i idrettsklubber i håndtering av volds- og overgrepssaker. Mer enn 200 tillitsvalgte og frivillige i idrettbevegelsen har gjennomført opplæringen. RVTS Sør har i forlengelsen av dette i samarbeid med Valero AS utarbeidet forslag til et webbasert selvstudium i samme tema for bruk i frivillige organisa sjoner som ønsker å kvalitets sikre sine medarbeidere. Studiet er foreløpig ikke satt i produksjon i påvente av investeringsvillige interessenter. RVTS Sør har i samarbeid med RVTS Øst bistått i gjennomføringen av krisesenterskolen i region sør, en systematisk nasjonal opplæringspakke for ansatte i landets krisesentertilbud. RVTS Sør har i samarbeid med Bufetat region sør gjennomført konferansen Fra bekymring til handling gjør noe med det i Sandefjord desember Ved RVTS Østs konferanse Tørre å spørre presenterte RVTS Sør undervisnings opplegget Å høre til i livet med 100 deltakere, et program for selvmordsforebyggende arbeid i skolen.»» RVTS Sør har utarbeidet undervisnings materiale og avholdt kurs i selvmordsforebygging i regionens helseforetak. Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør 11

12 Nettverksbygging: Det arbeides med å opprette og styrke nettverk på de områder/fagfelt RVTS Sør skal dekke. I 2010 har vi prioritert følgende nettverk: Nettverk av sinnemestrings terapeuter Nettverk for fagpersoner som arbeider med selvmordsforebyggende arbeid i regionen Nettverk for implementerings ansvarlige ved HFene i regionen i nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk helsevern Nettverk for ansatte i overgrepsmottak (legevaktene i regionen) Nettverk av traumeterapeuter i spesialisthelsetjenesten Nettverk for fagfolk som arbeider med utredning og behandling av unge overgripere Nettverk for representanter for alle fylkesmenn i regionen og Bufetat region sør for oppfølging av handlingsplanene mot kjønnslemlesting og tvangsekteskap Nettverk for ansatte i overgrepsmottak Nettverk for lærere som utprøver LINK til livet i sine skoler Nettverk for arbeid med flyktninge barn ( Barnefaglig forum ) Avviklet høsten 2010 Fellesarrangement i sam arbeid med andre aktører: RVTS Sør har sammen med Universitetet i Agder og Fellesorganisasjonen FO støttet Landsforeningen for etterlatte ved selvmord LEVE - Agder i å arrangere verdensdagen for selvmordsforebygging. Hovedforelesere er dr.philos Kari Dyregrov og cand.polit. Einar Plyhn. Arbeidsseminar med tittelen Frivillighetens dilemma ble planlagt og gjennomført i samarbeid med Sørlandet sykehus HF, Bufetat region sør og RVTS Sør. I tillegg til disse arrangementene, har medarbeidere fra senteret vært invitert inn og deltatt som forelesere på rekke arrangement i regi av andre aktører. 12 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

13 5) Regionalt samarbeid Det regionale samarbeidet har omfattet deltagelse i regionale nettverk, samarbeid om under visningsopplegg på ulike nivå og oppfølging av inngåtte samarbeids avtaler med regionale aktører. Eksempler på dette er: RVTS Sør har deltatt i plan legging og utvikling av opplærings tilbud til ansatte i krisesentrene (krise senterskolen) under ledelse av RVTS Øst Samarbeid med Bufetat region sør i forhold til under visning i virksomheter, prosjekter, metodeutvikling mv Samarbeid med Bufetat region sør og Universitetet i Agder om utvikling, utprøving og evaluering av verktøy til bruk for seleksjon og veiledning av fosterforeldre til traumatiserte fosterbarn Samarbeidsavtale med Norges Idrettsforbund om utvikling og gjennomføring av opplæring av tillitsvalgte i idretts klubber om håndtering av vold- og overgrepssaker Samarbeidsavtale med Norges speiderforbund, Sørlandet krets og KFUM/K, region sør om utvikling og gjennomføring av opplæring av tillitsvalgte i idretts klubber om håndtering av vold- og overgrepssaker. Videre har RVTS Sør samarbeids avtaler med: Utlendingsdirektoratet UDI region sør Integrerings- og mangfolds direktoratet IMDI region sør IMDI region øst (i samarbeid med RVTS Øst) Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Sør/Øst (i samarbeid med RVTS Øst) St. Olav universitetssykehus, avd Brøset om implementering av Sinnemestringsprogrammet i region sør Avdeling for barn og unges psykiske helse ABUP, Familie kontoret i Agder, Klinikk for psykisk helse, SSHF knyttet til tverretatlig behandlingstilbud til voldsutsatte familier (TVERS) Redd Barna Kristiansand om kvinnelig kjønnslemlestelse og likemannsarbeid Agder Barne og Familiesenter, Bufetat om Utredningsteam for seksuelle overgrep 6) Nasjonalt samarbeid I samarbeid med de 4 andre RVTS ene er det inngått samarbeids avtaler med: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Folkehelseinstituttet VIVAT et landsdekkende undervisningsprogram om førstehjelp ved selvmordsfare Det har i periden vært videreført et omfattende sam arbeid med de øvrige RVTSene i landet på leder nivå og i forhold til prosjekter/tiltak. Det er inngått samarbeidsavtale mellom Folkehelseinstituttet og RVTS Øst, -Sør, -Vest, -Midt og -Nord. Gruppas mandat er å utarbeide sammenlignbar regional statistikk over forekomst av selvmord, , presentert i to femårsperioder. Det er inngtt samarbeidsavtale mellom RVTS Sør og VIVAT Norge om gjennomføring av kurset Førstehjelp ved selvmordsfare. I samarbeid med NSSF skal senteret bistå helseforetakene med implementering av Retnings linjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør 13

14 7) Rapportering - opp drag i aktuelle handlingsplaner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Vendepunkt Handlingsplan mot vold i nære relasjoner er prioritert i senterets oppdragsbrev, og står sentralt i våre styringsdokumenter (strategi- og virksomhetsplan). Tiltak 1: Gir RVTSene et særlig ansvar for å bygge opp kompetanse omkring Barnehusene, og formidle kunnskap til tjenesteapparatet. RVTS Sør har i samarbeid med Barnehuset i Kristiansand satt i gang planlegging for å etablere desentralisert barnehusvirksomhet i Telemarksregionen. Tiltak 18: Spredning av Sinne mestringsprogram. RVTS har fått midler fra Helsedirektoratet til å utvikle en promoteringsvideo i samarbeid med produksjonsselskapet Valero. Denne videoproduksjonen skal bidra til at informasjon om sinne mestringsutdanningen når ut til hjelpeapparatet. Videoen vil bli publisert på www. traume nett.no og på Tiltak 24: RVTSene skal legge til rette for og bistå kommuner som ønsker å utvikle lokale handlings planer mot vold i nære relasjoner. Det er utarbeidet en mal for kommunale/interkommmunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner som gjøres tilgjengelig på websiden til RVTS Sør. Det vil på samme web-side bli presentert en artikkel om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, herunder også presentasjon av RVTS Sør sin forpliktelse til å bistå kommunene i dette arbeidet. Tiltak 27 og 30: RVTSene skal bistå RVTS Øst i utvikling og gjennom føring av Kompetansehevingsprogram for krisesentermed arbeidere i regionen. RVTS Sør har deltatt i plan leggingen av Krisesenterskolen, og bidro på den regionale samlingen på Kongsberg i november. I tillegg har senterets medarbeidere deltatt og bidratt med undervisning på den nasjonale samlingen i Oslo i mars. Tiltak 31: Utarbeide rutineforslag for krisesentertilbud til alvorlig psykisk syke/rusmisbrukende kvinner). Lov om kommunale krisesenter tilbod endret forutsetningene og relevansen for Tiltak 31, og i samråd med oppdragsgiver Barne- og like stillings og inkluderings departementet har derfor rapportens fokus og form måtte endres underveis i prossessen. Endelig rapport vil foreligge i februar Strategiplan mot fysiske og seksuelle overgrep mot barn RVTS Sør arbeider på mange områder i forhold til å styrke kompetansen og tiltaksapparatet i forhold til seksuelle overgrep mot barn, og annet relevant arbeid angående forebygging av seksuelle overgrep. Eksempler på dette er: Veiledning til Utredningsteamet til ABUP/Bufetat ift seksualisert overgrep mot barn Ansvar for og deltakelse i styrings gruppen for TVERS (tverr etatlig familiebehandling ved vold i familien), samt veiledning av terapeutene i tiltaket Utarbeidelse av rutiner for tidlig intervensjon for familievold i sam arbeid med SSHF, Agder politi distrikt og Universitetet i Agder, fakultet for Helse og Idrett Ansvar for implementering av validerte 14 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

15 assesment metoder for risikovurderinger (residiv prognose) og funksjons vurderinger av unge overgripere. RVTS Sør bistår kommunale og statlige aktører med slik utredning på forespørsel. Utvikling av PRIDE videreopp læringsmodul for fosterforeldre i hele Norge Hvordan forstå og hjelpe barn utsatt for seksuelle overgrep Råd og veiledning av Kristian sand kommune i et prosjekt hvor formålet er å forebygge i forhold til ungdom som bytter sex Utvikling av opplæringsprogram for å forebygge og håndtere seksuelle overgrep og mistanker om seksuelle overgrep i idretts klubber Utvikling av opplærings program for å kvalifisere speider ledere og grupper til å forebygge og håndtere seksuelle overgrep og mistanker om seksuelle overgrep i speiderorganisasjonene. Deltatt i en tverretatlig arbeids gruppe hvis formål har vært å skaffe oversikt over og sam ordne etablerte tiltak rettet mot seksuelle overgrep mot barn og unge Utvikling av kompetanse program for å øke tema-, handlings- og samarbeidskunn skapen i barneverninstitusjoner og fosterhjem innen for fysiske, psykiske og seksuelle overgrep Tiltakene er nærmere beskrevet under punkt 8, Aktivitet i fagteamene. Handlingsplan mot kjønnslemlestelse RVTS Sør har koordinert nett verksarbeidet av innsats mot kvinnelig kjønnslemlestelse i tverr etatlig arbeidsgruppe i samarbeid med Fylkesmennene i regionen og Bufetat region sør. RVTS Sør har inngått samarbeid med Redd Barna Kristiansand om likemannsbasert forebyggingsarbeid mot kjønnslemlestelse. Samarbeidet omfatter rekrutt ering, opplæring og veiledning av likemannsarbeidere samt organi sering av tilbud om undervisning til skoler m.v. Som ledd i arbeidet er det påbegynt en multimedieproduksjon med informasjonsmateriell. Styringsgruppa for prosjektet ledes av teamleder fra RVTS Sør. Prosjektet er for inneværende år finansiert med midler fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet og Helse direktoratet. Inkludert i prosjektet er også videreføring av kvinne senteret som er et eksisterende lavterskel rådgivingstilbud. Kvinnesenteret drives av kvinner fra nasjoner og områder med kjent tradisjon for kjønnslemlestelse, og betjener barn, ungdom og voksne fra de samme områdene. Handlingsplan mot tvangs ekteskap RVTS Sør deltar i lokale, regionale og nasjonale nettverks- og erfaringsutvekslinger, og har gitt vei ledning til minoritetsrådgivere. Senteret har videre gitt innspill til utarbeidelse av informasjons brosjyrer om tvangsekteskap, deltatt i referansegruppe og videreformidlet informasjon om Drammensprosjektet. RVTS Sør har deltatt i referanse gruppa og samarbeidsmøter rundt prosjektet Bo og støttetilbud til tvangsgifteutsatte over 18 år i Kristiansand kommune. RVTS Sør har en rådgivende rolle i et prosjekt kalt Jentegruppe, som omfatter minoritetsjenter på ungdomsskolen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom RVTS Sør, Familiekontoret i Kristian sand, IMDI s minoritetsrådgivere i Region Sør, helsesøster på Grim skole, Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) og Sisters. Det skal foreligge en evaluering, med fokus på metodeutvikling, i juni Dette arbeidet er påbegynt i samarbeid med KUP. Handlingsplan mot menneske handel Det har ikke vært aktivitet innen dette feltet i rapporterings perioden. Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør 15

16 8) Aktivitet i fagteamene Team vold og traumatisk stress dekker fagområdene vold i nære relasjoner, herunder overgrep og flyktningehelse/tvungen migrasjon. Senterets faglige kjerne områder er: Flyktningehelse og tvungen migrasjon Vold og overgrep Selvmordsforebygging Oppdragstyrte kompetanse hevingsprosjekter: - er oppgaver og oppdrag som er gitt til senteret gjennom disponeringsskriv med mer. En del av disse er beskrevet i punktene ovenfor, samtidig som du vil finne en nærmere prosjektbeskrivelse her. Disse oppgavene er generelle og spesifikke oppdrag som gis til senteret fra eiere og sentrale myndigheter. Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere (EMA) Teamet har samarbeidet med Bufetat, region sør, Ringerige omsorgssenter, UDI og IMDI samt enkelte kommunale barne verntjenester. Det er inngått samarbeidsavtaler med Tinn og Skien kommuner v/barneverntjenestene om gjennomføring av utviklings program. Disse inklu derer bistand til personalarbeid (teambuilding og kommunikasjonstrening, forebygging av sekundætraumatisering), grunnopplæring samt regelmessige workshops for metodetrening. Forebygging av tvangsekteskap Teamet har samarbeidet med Bufetat, Fylkesmennene i regionen, IMDI og politiet, og bidratt med faglig opplysnings arbeid, koordinering av nettverksarbeid samt med veiledning til IMDIs minoritetsrådgivere i regionen. Det er etablert en Jente gruppe for minoritetsjenter på ungdomsskoler. RVTS Sør har en rådgivende rolle i prosjektet, samt et spesielt ansvar i forhold til formidling og vurdere muligheter for videre implementering. Det skal foreligge en evaluering, med fokus på metodeutvikling, i juni Dette arbeidet er påbegynt i samarbeid med KUP. Kvinnelig kjønnslemlestelse Teamet har samarbeidet med Redd Barna Kristiansand, Kvinne senteret i Kristiansand og med Bufetat region sør. Det er inngått samarbeidsavtale med Redd Barna om utvikling av organisert likemannsarbeid i regionen, herunder rekruttering, opplæring og vei ledning av likemannsarbeidere samt utvikling av undervisnings-, e-lærings- og informasjonsmateriell. Utvikling av nytt PRIDE videre opplæringskurs for fosterforeldre Teamet har videreutviklet og bearbeidet den amerikanske versjonen fra 93`og utviklet et nytt videreopplæringskurs tilpasset pridekonseptet på oppdrag Bufdir: Hvordan forstå å hjelpe barn utsatt for overgrep. RVTS har hatt en kvalitetsgjennomgang, tilpasset kurset norske forhold, utvidet omfanget fra 2 til 4 samlinger, og utviklet ny kurslederperm og PRIDEbok for deltagere. I tillegg har vi laget en DVD med en nyprodusert undervisningsfilm om dissosiasjon, 2 undervisningsfilmer til for beredelse for kursledere., og produsert 7 illustrasjoner til kurs permene og til presentasjon/undervisning. Øye for Ord v/ Eva Dønnestad har bidratt med tekstproduksjon og innholdsproduksjon. Kurset ble ferdig stilt i september og nasjonalt lansert 20. oktober. Sinnemestringsprogrammet Brøset Våren 2010 ble første utdannings kull i Region Sør avsluttet. Det ble utdannet 20 sinnemestringsterapeuter fra hele regionen, de fleste rekruttert fra Familievernet. RVTS Sør har bidratt økonomisk til Familievernets deltakere. I etterkant av utdanningen er det etablert et Sinnemsetringsnettverk. I samarbeid med Brøset rekrutterer senteret deltakere til nytt kull i Som et ledd i utprøving og utvikling av sinnemestringsmodellen knyttet til ungdom, har RVTS gitt økonomisk støtte til en nett verkssamling i Trondheim der to sinnemestrings-terapeuter fra Barne vernet i Kristiansand deltok. Hensikten var at 16 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

17 erfaringer utveksles slik at modellen blir mer spisset opp mot de særegne utfordringer det er å drive denne type gruppe for ungdom. RVTS Sør har fått midler fra Helsedir til å lage en egen promoteringsvideo som skal bidra til at informasjon om sinne mestringsutdanningen når ut til de i hjelpeapparatet som kan tenke å delta i utdanningen, samt etablere behandlingsgrupper. Filmen ble ferdigstilt HandleKraft kompetanse hevingsprogram for ansatte i barneverninstitusjoner og fosterhjemtjenester om fysiske-, psykiske- og seksuelle overgrep Senteret har på oppdrag fra Bufdir jobbet med planlegging og utvikling av et kompetanse hevingsprogram som skal bidra til å øke tema-, handlings- og samarbeidskunnskapen i barne verninstitusjoner og fosterhjems tjenester. Programmet utvikles bl.a. med multimediebasert e-undervisningsverktøy, samt forslag til nasjonal implementeringsstrategi. Prosjektet har fått navnet Handlekraft, og utvikles i samarbeid med Valero og Øye for Ord og ledende nasjonalle og internasjonale forsknings- og fagmiljøer. Prosjektbeskrivelse, oppdragsavtale og fremdriftsplan ble vedtatt 15. desember, og prosjekt HandleKraft planlegges ferdigstilt klar for implementering 19. desember Krisesenterskolen Teamet har samarbeidet med RVTS Øst og øvrige RVTSer, og bidratt med undervisning av krisesenteransatte i den nasjonale kompetansehevingsplanen. Teamet har tatt initiativ til koordinering av nettverk av krisesenteransatte etter avsluttet krisesenterskole. Tidlig innsats Teamet har samarbeidet med RVTS Øst, R-Bup og øvrige instanser involvert i prosjektet. Prosjektet ledes på direktoratnivå og har som mål å rutinefeste en rekke tidlig-intervensjons tiltak i ordinær kommunal tjeneste ytelse overfor barn og familier. Teamet har bistått med utvikling av undervisningsinnhold i deler av opplæringspakken. Praksisinitierte kompetanse hevingsprosjekter - er aktiviteter og prosjekter som iverksettes på bakgrunn av forespørsler fra praksisfeltet og/eller på bakgrunn av initiativ fra senterets medarbeidere. Disse oppgaver bidrar til å sikre senterets omdømme som relevant og praksisorientert og har i perioden omfattet følgende: Kompetanseheving i kultur sensitivitet og Resilience i et fluktperspektiv Senteret har utarbeidet et kompetanse hevingsprogram som tar sikte på å trygge fagfolk uavhengig av hvor klienten kommer fra, og gi fagfolk verktøy til å samtale med klienter/pasienter om deres opplevelser. Programmet er tilrettelagt slik at det lett innpasses i øvrige kompe tansehevingsprogram, og har bl.a. vært anvendt som integrert ledd i krise senterskole-utdanningen. Resilience i et flukt perspektiv har i tillegg blitt presentert på UDI- konferanse, Høgskolen i buskerud HiBu og Universitetet i Agder UiA. Det er i også etablert kontakter både på HiBu, UiA og Høgskolen i Telemark HiT. Sekundærtraumatisering og omsorgstretthet hos hjelpere Senteret har utarbeidet en kursgrunnpakke i sekundærtraumatisering for hjelpere som arbeidere med vold og traumatisk stress. Dette for å forebygge slitasje/utbrenthet i arbeid med vanskelige klientsaker. I kurspakken gis grunnleggende undervisning om følelser/behov, samt begrepene omsorgstretthet, sekundær traumatisering og utbrenthet. Det fokuseres spesielt på egen omsorg/teamomsorg, men også på arbeidsplassrelaterte faktorer. Mindfulnessøvelser flettes inn i undervisningen, for økt bevisst gjøring ift. egne reaksjoner og styrking av indre ressurser. Det er utarbeidet powerpointpresentasjon og ressursperm, og egenutfyllingsskjemaer vedr. risikofaktorer for omsorgs tretthet og utbrenthet er oversatt fra engelsk til norsk. Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør 17

18 Opplæring av ansatte i overgrepsmottak. Ansatte i overgrepsmottak møter mange traumatiserte i akutte krisesituasjoner. Det innebærer et dobbelt behov: ansatte trenger kunnskap om og metoder til stabil isering/beroligelse av traumatiserte. Ettersom de er i særrisiko for utvikling av sekundærtraumatisering, trenger de ansatte forebyggende strategier overfor empatislitasje. Teamet utvikler et opplærings- og treningsprogram som dekker disse områdene. Ansatte fra alle regionens overgrepsmottak har mottatt grunnopplæring om traumer og inviteres inneværende år til workshops med metodetrening. Implementering av den dialektiske barnesamtale (DCM Gamst/Langballe) Prosjektet har som hensikt å forberede implementering av den dialektiske barneamtalen som metodeverktøy i regionens barneverntjenester. Arbeidet er et samarbeid med RVTS Øst og Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress NKVTS. Bakgrunnen er å bidra til bedre tjenester i barneverntjenesten gjennom introdusering av validerte metoder. RVTS Sør har hospitert under opplæring av ansatte i barnevrntjenesten i region øst samt utviklet plan for forprosjektering. Spesialisert traumebehandling Prosjektet har som mål å sikre tilgjengelig oversikit over hvilke evidens- og kunnskapsbaserte behandlings metoder som viser effekt ift komplekse traumer og de psykiske lidelsene som komplekse traumer kan forårsake. Prosjektet har videre som mål å sikre at prioriterte behandlings metoder implementeres i regionen gjennom tilbud om akkrediterende videreutdanning for spesialister i psykisk helsevern. Videreutdanning presenteres i samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale institutter og utdanningsinstitusjoner. RVTS Sør har i 2010 fullført videre utdanning av spesialister i sensori motorisk psykoterapi (ISP) samt videreutdanning i EMDR. Senteret har videre påbegynt utarbeidelse av en langsiktig plan for metodeimplementering i regionen. Norges Idrettsforbund og Norges Speiderforbund Teamet har utviklet et 12 timers opplæringsgprogram for tillitsvalgte i idretts- og speiderbevegelsene. Programmets målsetting er å kvalifisere organisasjonene til å kunne forebygge og håndtere seksuelle overgrep og mistanker om seksuelle overgrep best mulig. RVTS Sør har i 2010 gjennomført opplæringsprogrammet for idretts klubber og speiderorga n i- sasjoner i regionen. Traumebevisst omsorg Teamet har erfart at fagmiljøer i Australia (og til dels USA) har utviklet validerte verktøy og modeller for god (terapeutisk) omsorgsytelse overfor traumatiserte barn og unge. Senteret har igangsatt et prosjekt som har som målsetting å skaffe oversikt over hvilke metoder for omsorgs ytelse til traumatiserte barn og unge som dokumenterer best effekt. Prosjektet har videre som målsetting å utarbeide prioritert plan for mulig implementering av slike metoder i Norge. Prosjektet vil innebære betydelig samarbeid med nasjonale etater på over ordnet nivå samt betydelig innsats med henblikk på utprøving og tilpasning av metoder til norske forhold. RVTS Sør har i 2010 gjennomført studiereiser og hospitering hos ledende aktører innen fagfeltet i Australia, og påbegynt overordnet planarbeid for tiltaksanbefaling i Norge. RVTS Sør har videre påbegynt implementering av fritt stående opplæringsprogrammer for fosterforeldre og ansatte i barneverninstitusjoner, samt oversettelse og tilpasning av informasjons materiell til bruk i helsestasjon, barnehage/skole, helsevesen og barneverntjeneste m.v. Teamet har lagt ned mye tid og ressurser i ervervelse av ny kunnskap innen dette området. Tilnærmingen er forsøksvist anvendt i veiledning av fosterhjemstjenester og barnevern institusjoner. 18 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

19 Metodeutvikling og evaluerings prosjekter - er senterets bidrag til utvikling, tilpasning, utprøving og evalu ering av nye metoder og verktøy i praksisfeltet. RVTS Sør har tilgang til kliniske miljøer (kliniske laboratorier) gjennom samarbeids avtaler. Gruppetilbud til jenter fra mioritetsgrupper Dette er et prosjekt som tar sikte på å introdusere familie vernet som mulig hjelpeinstans for morgendagens mødre fra minoritetsgrupper som i dag ikke gjør bruk av familievernets tjenester. Teamet bistår familievernet med oppsøkende virksomhet knyttet til gruppetilbud og bistår med evaluering av prosjektet. Unge overgripere Det er kjent at ca en tredjedel av seksuelle overgrep mot barn begås av andre barn/unge. Teamet har fasilitert implementering av validerte metoder til assesment av gjentakelsesfare og funksjons nivå av unge overgripere. RVTS Sør har videreutviklet kompetansen i bruk av validerte assesment verktøy samt gjennom studiereiser til internasjonale fagmiljøer påbegynt implementering av nye intervensjonsmetoder til bruk i tverretatlige familiebaserte behandlingstilnærminger til unge overgripere. Larønningen Utprøving av Traumebevisst omsorg i barneverninstitusjoner Teamet bistår Larøninngen barneverninstitusjon som gir tilbud til komplekst traumatiserte barn/unge med opplæring og veiledning. Dette er en åpen to-vei prosess, hvor teamets kompetanse kommer institusjonen til gode og hvor institu sjonens erfaringer er sentrale i teamets valg og prioriteringer med hensyn til behov for interne kompetanseheving og - utvikling. TVERS - tverretatlig og tverr faglig behandlingstilbud for volds utsatte familier Dette er et tverretatlig og tverr faglig behandlingstilbud for hele den voldsutsatte familien i sam arbeid med voksen- og barnepsykiatrisk avd. på SSHF, Familie vernet i Agder og kommunal barneverntjeneste. Det særegne er at kontroll og terapi går hånd i hånd, i og med at barnevern tjenesten involveres i behandlings arbeidet. Teamet har gjennomført veiledning med TVERS teamet tilnærmet hver 6. uke, opplæring og kompetanseutvikling og ledelse av tiltakets styringsgruppe. Det er videre utformet et forslag til metodebok/beskrivelse av arbeidet i TVERS, med tanke på å kunne utbre modellen. Det er gjennomført og sluttført en evaluering av TVERS. Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør 19

20 Tidlig intervensjon ved familievold Dette er et Kristiansansandbasert prosjekt hvor voldsutsatte familier sikres rask og prioritert tilgang til behandlingsapparatet ved at politi/barnevernvakt gis umiddelbar henvisningsmandat til et eget tverretatlig sammensatt behandler team. Team vold og traumatisk stress bistår med styringsgruppeledelse, veiledning og ansvar for evaluering. Nettverks- og rådgivingsfunksjoner - er senterets fortløpende konsultative tjenester overfor brukerne. Rådgiving kan gis som enkeltstående konsultasjoner og som oppfølging av ulike faglige nett verk. Regional ressursgruppe om flyktninge barn Senteret deltar ressursgruppen, som et tverretatlig samordnings- og erfaringsutvekslingsforum med representanter for UDI, IMDI, Bufetat, Barns Beste, R-bup, barnevern m.fl. RVTS Sør er vertskap for halvårlige møter i ressursgruppen. Ungdom som bytter sex Senteret har bidratt med råd og veiledning/undervisning ift en kvalitativ undersøkelse i regi av Kristiansand kommune. Under søkelsens målsetting er å generere hypoteser om hvordan det at ungdom i stigende grad bytter sex for forbruksvarer lar seg forklare. Prosjektet gjennomføres fordi årsaksforståelse forventelig vil kunne styre forebygging i riktig retning. Fokusgruppe 4 samordning av tiltak rette mot barn utsatt for seksuelle overgrep Prosjektet har som hensikt å skaffe oversikt over og samordne etablerte tiltak rettet mot seksuelle overgrep mot barn/unge i Agder. RVTS Sørs bidrag har vært deltakelse i og rådgiving til tverretalig arbeidsgruppe under ledelse av BUFetats fagteam. Prosjektet ble avsluttet med en rapport i november SMSO - Støttesenter mot seksuelle overgrep Aktivitet har bestått i avklaringsog utviklingsmøter med representanter for SMSO. Samtalene konkluderte med at nettverksbasert utvikling ikke er en ideel metode for SMSO`ene. Prosjektet er derfor avsluttet i SMSO har anledning til å kontakte RVTS Sør for konsultasjoner etter behov. Team selvmordsforebygging har i stor grad arbeidet proaktivt i forhold til ulike prosjekter. Aktiviteten i teamet er høy med stor grad av innsats i forhold til større prosjekter og nettverksbygging. Satsing overfor Helseforetak Teamet samarbeider med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forbygging om implement ering av nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Den årlige nettverksamlingen for ressurspersoner i helseforetakene ble i år lagt til Skien, 20 personer deltok, alle HF representert, Vestre Viken inkludert. Hensikten med samlingene er å dele erfaringer, presentere ulike arbeidsformer og utfordringer knyttet til tema. Vi valgte denne gangen å presentere en konkret behandlings modell som et mulig verktøy i det selvmordsforebyggende arbeid. Modellen, Collaborative Assessment and Manage ment of Suicidality CAMS, er utviklet av PhD, professor of Psychology David A. Jobes. Christian Møller Pedersen, ledende psykolog ved Center for selvmordsforbyggelse i Aarhus, ble invitert til å forelese og presentere modellen. 20 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Strategiplan 2011-2014 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør RVTS Sør har som oppgave å bidra til at vold og psykiske traumer forebygges og avdekkes, at ofre beskyttes

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Foto: Sol Nodeland Årsrapport 2009 2009 er det andre fulle driftsåret for RVTS Sør, og senteret har nå etablert systemer for driften

Detaljer

Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner

Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner v/ Mette Madsen, leder for Lister barnevern og Siri Fyllingen Johnsen, Familiekonsulent/ avd. leder ved Kvinesdal

Detaljer

RVTS Sør sitt tilbud til. tjenestene i. region sør. Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16

RVTS Sør sitt tilbud til. tjenestene i. region sør. Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16 RVTS Sør sitt tilbud til tjenestene i region sør Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16 RVTS Sør - Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress & Selvmordsforebygging Vårt samfunnsoppdrag:

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Årsrapport 2008 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Sør er etablert som et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern.

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern. Illustrasjoner: Photos.com Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern RKBU Midt-Norge - og strategiplan 2014-2017 Kunnskap til beste for barn og unge www.ntnu.no/rkbu Innhold

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner

Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner 2 kommuner og 2 interkommunale samarbeid på Agder 2 Samarbeid mellom IMDi: Direktorat under BLD Bosetting av flyktninger Introduksjonsprogrammet Kompetansesenter

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Helsetunveien 2, 9700 Lakselv og Stuorraluohkká 34, 9730 Kárášjohka Tlf./Faks 48 76 95 50/78 46 95 51 og 78 46 45 50/78 46 45 59

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt)

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssentre om vold, traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) RVTS Nord RVTS Sør RVTS Øst RVTS Vest RVTS

Detaljer

Sørlandet Sykehus. NONEMI 10 år. Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer

Sørlandet Sykehus. NONEMI 10 år. Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer Sørlandet Sykehus NONEMI 10 år Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer 22.11.2016 2006 Samarbeid mellom Psykososialt team sør og medisinsk avdeling Sørlandet

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Tverretatlig akuttjenester for barn og unge

Tverretatlig akuttjenester for barn og unge Tverretatlig akuttjenester for barn og unge Bakgrunn En ide fra samarbeidsmøter mellom ledere på barnevernvakta, St.Hansgården og den gang ungdomsklinikken, i dag kalt akutt ambulant enhet Et faktum at

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Saksframlegg PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/33304 Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner den framlagte planen. Saksfremlegg - arkivsak 07/33304 1 Bakgrunn I

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Strategisk handlingsplan

Strategisk handlingsplan Strategisk handlingsplan 2009 2011 Perioden 2009 2011 Strategisk handlingsplan LEVE er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon, og har siden stiftelsen i 1999 arbeidet for å sikre etterlatte ved selvmord

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Denne presentasjonen ligg på vår nettside: www.rvts.no/vest Kvifor laga ein handlingsplan mot vald i nære relasjonar?

Detaljer

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Mål: Barn som lever med vold skal ha rett hjelp til rett tid.

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Årsmelding 2013 Forord ved senterleder I desember 2012 flyttet RVTS Sør fra midlertidige lokaler ved Sørlandets Sykehus Kristiansand

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge. Vedtekter program. for perioden Barnevernets utviklingssenter

Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge. Vedtekter program. for perioden Barnevernets utviklingssenter Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge & Vedtekter program perioden 2011 2014 Barnevernets utviklingssenter 1 FORSIDEILLUSTRASJON er hentet fra boka Veiter i Trondheim 2 VEDTEKTER Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Akuttarbeid i barnevernet Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Lov om barnevernstjenester (Barnevernloven) 1-1. Lovens formål. Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Handlingsplan Hvorfor er forebygging viktig? Høy forekomst av seksuelle overgrep

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Hvorfor arbeidet er igangsatt Nasjonale retningslinjer for forebygging

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 1 Innhold 1. Bakgrunn, målsetting...3 1.1 Bakgrunn.3 1.2 Målsetting....3 2. Forankring, ansvar.3 2.1 Forankring....3 2.2

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsmelding 2012 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere

Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Ved Gudrun Nordmo, spesialrådgiver, og Henning Herrestad, senterleder Vi gjør dyktige fagfolk enda bedre Se: www.rvtsost.no Vår kompetanse: Kriser og

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

HVA GJØRES I VESTFOLD?

HVA GJØRES I VESTFOLD? Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016) Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Vestfold, 14. april 2016

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet 1 Barne- og likestillingsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

RVTSene veien videre. Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. Bergen 9 september

RVTSene veien videre. Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. Bergen 9 september RVTSene veien videre Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Bergen 9 september 2016 1 1991-2008: Kompetansesentre ble opprettet på kunnskapssvake områder for å bistå og

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15

Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15 Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15 Samarbeid og praksis ved barneavhør og avhør av utviklingshemmede i Norge Kristin Konglevoll Fjell og Anne Lise Farstad Leder Statens Barnehus

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE SANDNES 21.12.12 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn for prosjektet:...

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Etablert i 2006 Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane Utfører oppgaver på oppdrag fra Helsedirektoratet Et av fem sentre i

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III 1. Visjoner FNs barnekonvensjon er det bærende regelverket for lokale myndigheters planlegging, analyser av og igangsetting av nødvendige tiltak for barn og ungdom.

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu - RVTS Midt

Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu - RVTS Midt Nasjonal Konferanse - Samarbeid og Samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner Samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse (KLL) og Tvangsekteskap (TVE) ved rådgiver, Justina Amidu

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger KOMMUNIKASJONSPLAN For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 0 Innhold 1. Bakgrunn og mål for prosjektet 1 1.1 Mål for prosjektet 2 2. Mål og

Detaljer

Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013

Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013 Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013 The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus Professor,

Detaljer

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 Forebyggingsenhetens talloversikt for minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB:

Detaljer

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Oppdragsbrev for 2006 til Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Januar 2006 INNHOLD... 1 1. INNLEDNING... 3 2. STYRING AV SENTRENE... 3 3. OPPDRAG

Detaljer

HVORDAN KARTLEGGE. når man ikke finner brukeren?

HVORDAN KARTLEGGE. når man ikke finner brukeren? HVORDAN KARTLEGGE når man ikke finner brukeren? FAGARTIKKEL Av: Katrin Øien, KoRus - Midt Da Ungdata-undersøkelsen viste at 5 prosent av guttene svarte bekreftende på spørsmål om utføring av seksuelle

Detaljer

Modellkommuneforsøket 2007-2014

Modellkommuneforsøket 2007-2014 Modellkommuneforsøket 2007-2014 Psykologspesialist/regional koordinator Astrid Nygård Side 1 Fra bekymring til handling - gjør noe med det / 06.10.2010 Side 2 Fra bekymring til handling - gjør noe med

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin - da er det bra det finnes forskere som forsøker å finne svar på - hvorfor? -

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM 2011 Statens Barnehus Trondheim Carl Johansgt. 3, 4 etg. 7011 Trondheim Telefon: 73 89 57 00 Telefaks: 73 89 57 01 E-post: postmottak@barnehuset-trondheim.no http://www.statensbarnehus.no

Detaljer

Fire tiltak mot tvangsekteskap

Fire tiltak mot tvangsekteskap Fire tiltak mot tvangsekteskap Minoritetsrådgivere Integreringsrådgivere Kompetanseteam mot tvangsekteskap Støtte til holdningsskapende arbeid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Arbeidet mot tvangsekteskap

Detaljer

Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere

Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Alle barn som er asylsøkere og flyktninger i Norge har vært eller er i krise 70 % har opplevd tap av personer som sto dem nær 63 % har vært vitne til

Detaljer

Migrasjonssituasjonen i verden/norge

Migrasjonssituasjonen i verden/norge Migrasjonssituasjonen i verden/norge 59,5 millioner på flukt 38 millioner internt fordrevne 21,5 millioner på flukt over landegrenser Over 900 000 har kommet til Europa i 2015 31 400 til Norge i 2015,

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer