Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging"

Transkript

1 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Årsmelding 2013

2 Forord ved senterleder I desember 2012 flyttet RVTS Sør fra midlertidige lokaler ved Sørlandets Sykehus Kristiansand til mer hensiktsmessige og moderne lokaler ved Sørlandet kunnskapspark nær Universitetet i Agder. Denne flyttingen markerte på mange måter at RVTS Sør nå er etablert som et regionalt kunnskapssenter. Til forskjell fra landets 4 andre regionale ressurssenter, er RVTS Sør organisert som et samarbeid mellom Helse Sør-Øst og Bufetat region sør, med et styre bestående av representanter fra begge virksomhetene. Styret har gitt sin tilslutning til RVTS Sørs visjon om å være et ledende fagmiljø innen psykologiske traumer. Vi tror at mening skapes gjennom forståelse, gode relasjoner, god omsorg og god behandling. Vi bidrar til økt kunnskap og kompetanse ved å utfordre til refleksjon og personlig utvikling. Ledere og ansatte bestreber seg på å sette verdiene ut i livet i arbeidskultur og i møte med tjenestene vi arbeider for. RVTS Sør har helt siden oppstart satset mye på web som informasjons-, kommunikasjonsog undervisningsverktøy. En tydelig og bevisst strategi i kommunikasjonsarbeidet og nylansering av vår webside har gitt en betydelig økning i antall treff på websiden vår, fra treff i 2012 til treff i Som årsrapporten viser, har senteret hatt en svært omfattende og mangfoldig aktivitet i Dette har vært mulig kun ved hjelp av stor innsats og mange reisedager hos de ansatte. Etterspørselen fra hjelpeapparatet er fortsatt stor, men gledelig nok dreier denne bort fra enkeltkonsultasjoner, veiledning og enkeltstående undervisningsoppdrag, til etterspørsel fra virksomhetsledere om å få integrerte kompetanseutviklingsprogrammer etter 7- trinnsmodellen og andre langvarige undervisnings- og utviklingsprogram. Parallelt med arbeidet med å dekke etterspørselen fra målgruppene har senteret ut fra oppdrag i Disponeringsskriv 2013 og egen virksomhetsplan iverksatt en rekke tiltak. Vi har i 2013 i større grad enn tidligere klart å målstyre senterets kjerneaktivitet gjennom færre, men mer omfattende prioriterte, helhetlige og langvarige prosjekter/tiltak. Dette er gledelig og i samsvar med senterets ønsker og Strategiplan I strategiarbeidet og i det faglige utviklingsarbeidet - har vi hatt særlig nytte og glede av et nært og fruktbart samarbeid med RVTS Øst, Korus Sør og R-BUP Sør og Øst. RVTS Sør har i 2013 inngått en 3-årig avtale med Bufetat region sør om å produsere og gjennomføre et omfattende kvalitets- og kompetansehevingsprogram for det statlige barnevernet i regionen. Programmet har fått navnet VidSynt. Dette ser vi som en tillitserklæring og en stor og spennende utfordring med mange muligheter for videreutvikling. Vår visjon om å være et RVTS i barnehøyde nådde et høydepunkt da vi i juni, for tredje år på rad, arrangerte nasjonal konferanse i «Barnehøyde». Med tittelen «Bedre for barn» gikk arrangementet av stabelen med nærmere 270 deltakere fra hele landet. Vår hovedforeleser, Dr. Bruce Perry fra The Child Trauma Academy i USA, hadde et klart budskap: Gode relasjoner reparerer en skadet traumatisert hjerne. Tilbakemeldingene på konferansen var blant annet at vi klarer å treffe både hjerte og hjerne i formidling av kunnskap - og i styrking av menneskelige ferdigheter som er vesentlige i arbeidet med barn og unge. Konferansen førte til et videre samarbeid med Dr. Bruce Perry, og RVTS Sør er valgt ut som hovedsenter for innføring av kartleggingsverktøyet Neurosequental Model of Therapeutics NMT i Norge. Ivar Kjellevik 2

3 1) Organisering og tilknytning RVTS Sør er organisert som et samarbeidstiltak mellom Helse Sør-Øst RHF og Barne- ungdomsog familieetaten region sør. Tiltaket ledes av et styre som er delegert alle fullmakter fra direktørene for henholdsvis Bufetat region sør og Helse Sør-Øst RHF. Styret har i 2013 bestått av: Leder Marit Lund Hamkoll, viseadministrerende direktør for Vestre Viken HF, oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF Nestleder Ellen Ølnes Nadim, direktør Bufetat region sør Anders Wahlstedt, seniorrådgiver ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandets Sykehus HF, oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF Nils-Petter Karlsson, avd.direktør Bufetat region sør, gikk ut av styret juni 2013, Ann Kristin Stapnes, avd.direktør, nytt medlem oppnevnt av Bufetat Olav Borsheim, hovedtillitsvalgt Bufetat region sør Terje Keyn, konserntillitsvalgt for Akademikerne Helse Sør-Øst RHF Styret har hatt 4 møter i 2013, herav 1 telefonmøte. Bufetat region sør er administrativt ansvarlig for RVTS Sør. Senterets daglige drift i forhold til personalforvaltning, HMS, økonomi og regnskap osv. føres i tråd med Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetats) overordnede system og rutiner, og senteret rapporterer direkte til regionkontoret på økonomi og personalarbeid. I tråd med gjeldende bestemmelser er det satt sammen et lokalt samarbeidsutvalg bestående av leder, kontorleder, verneombud og en representant valgt av de ansatte. Senteret er internt organisert med 2 fagteam, selvmordsforebyggende team og team vold og traumer. I løpet av året er lederstrukturen omorganisert, slik at ledergruppen nå består av senterleder, de to teamlederne og kontorleder. En spesialrådgiverstilling er omgjort til fagsjef, denne stillingen er sammen med kommunikatør, spesialrådgiver, seniorrådgiver og prosjektmedarbeider plassert i en stabsfunksjon. Helsedirektoratet Hdir, i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir utarbeider de årlige oppdragsbrevene som fastsetter oppgavene og rammene for virksomheten til de 5 RVTS-ene i Norge. For RVTS Sør sin del er det Bufetat region sør som utformer det endelige disponeringsskrivet (oppdragsbrevet). RVTS Sør mottok disponeringsskriv 2013 den ) Personellressurser og intern organisering Pr teller senteret totalt 23 ansatte, i 19,5 årsverk. Det er en økning på 3,4 årsverk sammenlignet med fjoråret. Økningen i årsverk er knyttet til prosjekt Høyere Kvalitet med egne budsjettmidler. 3 ansatte er pr leid inn i stillingsbrøker fra 10 til 70 % fra Sørlandet sykehus SSHF i totalt 1,3 årsverk. 1 av våre fast ansatte har to arbeidsgivere, og jobber 40 % stilling på Barnehuset i Kristiansand. RVTS Sør er organisert med to fagteam - team vold og traumatisk stress (totalt 9,8 årsverk fordelt på 11 ansatte), og team selvmordsforebygging (4 årsverk fordelt på 4 ansatte). I tillegg har vi stab og leder/administrasjon med 8 personer fordelt på 5,7 årsverk. Senteret har etablert gode rutiner og fast møtestruktur som involverer alle ansatte. Faste møter internt er som følger: Ukentlig ledermøte med leder, kontorleder og teamledere. Stabsmedarbeidere innkalles ved behov Ukentlig inntaksmøte med leder, kontorleder, teamledere og fagsjef Ukentlig teammøter hvor fagsjef deltar ved behov Personalmøte a 3 timer en gang pr. måned Senterdag hele dagen en gang pr. måned 3-4 årlige LSU-møter hvor leder, kontorleder, verneombud og tillitsvalgt deltar Senteret har gode rutiner i fht oppfølging av sykemeldte. 3

4 Spesifisert personaloversikt pr : Ledelse og administrasjon Tittel % Innleid fra/ansatt Delt stilling/annen arbeidsgiver Ivar Kjellevik Leder 100 Bufetat reg. sør Sissel Sandve Kontorleder 100 Bufetat reg. sør Linn Frigstad Sekretær 60 Bufetat reg. sør Permisjon Jorunn Stokka Konsulent 50 Bufetat reg. sør Engasjement, avsluttet Pascale Løvdal Konsulent 80 Bufetat reg. sør Vikar Stab Mogens Albæk Fagsjef/ Psykologspesialist 100 Bufetat reg. sør Birgit Lie Spesialrådgiver Dr.med. 10 Innleid fra SSHF Overlege/avd. leder, avd. for psykosomatikk og traumer KPH, SSHF Eva Dønnestad Kommunikatør 80 Bufetat reg. sør Helge Slotten Forskningsmedarbeider 30 Bufetat reg. sør Engasjement Vidsynt Ruben Gausdal Prosjektmedarbeider Vidsynt 50 Bufetat reg. sør Engasjement Team vold og traumatisk stress Martin Mølsæter Teamleder Klinisk sosionom 100 Bufetat reg. sør Inger Lise Andersen Klinisk sosionom 100 Bufetat reg. sør Tone Weire Klinisk barnevernspedagog 100 Bufetat reg. sør Jørgensen Ragnhild Leite Master barnevern Psykiatrisk sykepleier/familie terapeut., Master psykososialt arbeid 100 Bufetat reg. sør Anne-Lill Nilsen Sosialpedagog 60 Bufetat reg. sør Barnehuset Kristiansand Heine Steinkopf Psykologspesialist 100 Bufetat reg. sør Torunn Fladstad Sosialantropolog 100 Bufetat reg. sør Heidi Ranvik Jensen Psykiater, overlege 50 Innleid fra SSHF DPS Mandal SSHF Gwyn Øverland Sosiolog m/doktorgrad 70 Innleid fra SSHF Ane Ugland Albæk Pål Solhaug Team selvmordsforebygging Anne-Lill Haddeland Øyvind Dåsvatn Ingrid Sæbø Møllen Karen Ringereide Cand.polit organisasjonspsykologi Spesialsykepleier, masterkandidat Teamleder/Sosionom Videreutdanning suicidologi Master psykososialt arbeid Psyk. Sykepleier Videreutdanning suicidologi Barnevernspedagog Master psykososialt arbeid Adjunkt med tilleggsutdannelse 100 Ansatt 15. august 100 Ansatt 1. september 100 Bufetat reg. sør 100 Bufetat reg. sør 70 Bufetat reg. sør (100) 100 Bufetat reg. sør 4

5 3) Arbeid med profilering av senteret RVTS Sør har gjennom hele året arbeidet bevisst med å videreutvikle strategien og virkemidlene i profilerings- og kommunikasjonsarbeidet. Betydelig økning i antall treff på websiden På årsbasis var det treff i 2011, i treff, i 2013 var det treff. Noen artikler har fått svært mange lesere, flest treff fikk «Hjernen formes av bruken» med til sammen over treff. Tilbakemeldinger viser at sakene som presenteres på vår webside vekker interesse og spres i fagfeltet. Organisasjoner, etater og foreninger bruker og deler artiklene. Studenter og journalister bruker materialet vårt i undervisning, foredrag og egen produksjon av artikler. Økning i produksjon på websiden I år er det produsert ca 60 nyhetsartikler/fagartikler/intervjuer på modersiden. I tillegg er det lagt ut fortellinger og inspirasjonsstoff. Nytt av året er lanseringen av SPALTEPLASSEN der vi har invitert gode penner til å bidra til å bygge websiden: Øivind Aschjem, Ann-Kristin Olsen, Magne Raundalen, Aud Ørnes, Paul Leer Salvesen og Kari Wille Rekdal. 5

6 Øverst fra venstre: Øivind Aschjem, Ann-Kristin Olsen, Magne Raundalen, Aud Ørnes, Paul Leer-Salvesen og Kari Wille Rekdal I tillegg til selve strukturen, designet og brukervennligheten på den nye websiden, har sannsynligvis den økte bruken av siden også sammenheng med økt kvalitet og «omsetning» på det faglige stoffet som presenteres, samt at vi bruker websiden aktivt i vårt undervisningsarbeid. Som en del av websiden vår har vi etablert en egen webside som heter Denne siden har en struktur og et innhold som presenterer alle våre kompetansehevingsprogram og prosjekter til ulike målgrupper. Siden skal videreutvikles i 2014, blant annet med korte filmer som introduksjon til ulike fagfelt. Vi vektlegger intervjuer med fagfolk og brukere, fortellinger og annet inspirasjonsstoff, samtidig som vi legger vekt på å formidle det nyeste innen forskning og fagutvikling. Vi har også prøvd oss fram i en ganske ny genre der vi lager psykoedukative saker med fagfolk rundt aktuelle tema som fagpersoner kan finne matnyttig i sin hverdag. For eksempel: Psykologspesialister hos oss forklarer toleransevinduet og den tredelte hjernen for barn. Psykologspesialist gir konkrete innspill til hvordan fagpersoner er medforfattere i barns liv. Øivind Aschjem forteller hvordan voksne må være for at barn og unge skal få tillit til dem og fortelle. Intervjuer og fagartikler som vi produserer er også blitt videreformidlet på andre fagmiljøers websider og magasiner, så som KoRus, de andre RVTSene, Barns Beste, Norsk Psykologforening, Bufdir og LEVE. Vi bruker bevisst gode fortellinger, dybdeintervjuer og fagartikkelsitater i kurs, konferanser, programmer og opplæring. Under Barnehøydekonferansen 2013, produserte vi en fortelling med en ungdom som fortalte hvordan han mente gode hjelpere måtte være. Fortellingen ble brukt som oppstart på konferansen, og vi mottok svært gode tilbakemeldinger på både form og innhold. Vi har også produsert flere saker og fortellinger til større prosjekt som PåFyll kriseteam og HandleKraftVekst. 6

7 Nyhetsbrev Vi har i 2013 sendt ut 10 Nyhetsbrev til 1250 mottakere. Her inngår også ulike mediemiljøer. Annet profilering- og formidlingsarbeid: RVTS Sør har vært synlige i medier i regionen gjennom intervjuer med fagfolk både i Fædrelandsvennen, Varden, NRK Sørlandet, Sandefjord Blad, Telemarksavisa, Tønsberg Blad og NRK Telemark. Etter Magne Raundalens første spalte på websiden vår, plukket avisen Vårt Land opp innholdet og lagde førstesidesak på «Flyktningbarnas støtte i befolkningen.» Vi har også hatt et flere siders oppslag om virksomheten ved RVTS Sør i fagbladet Fontene. Folder/brosjyre Kommunikatør har sammen med fagsjefen produsert en folder om RVTS Sør, denne spres til nettverk og nye potensielle fagmiljøer som ønsker kompetanseheving fra oss. VokseVerket der vi inviterer ulike andre samarbeidspartnere og fagmiljøer for å reflektere og filosofere over de store menneskelige spørsmål og faglige dilemmaer, vil fortsette Se Gjennom ny giv på websiden, kompetanseprogramoppbygging og fora for samarbeid, opplever vi at vi utvider kommunikasjonsflatene på en god måte med dem vi skal arbeide sammen med for å nå målet hjelpere som møter barn, unge og voksne traumebevisst. 4) Aktivitet i 2013 Aktiviteten ved RVTS Sør har også i 2013 vært omfattende og mangfoldig. Aktiviteten er primært styrt av føringene gitt i det årlige Disponeringsskrivet og av de styrevedtatte dokumentene «Strategiplan » og «Kvalitet og troverdighet - Prioriterte oppgaver ». Men virksomheten blir også i noen grad styrt av de forespørsler vi til enhver tid får fra tjenesteapparatet, samt de begrensninger vi har ressursmessig. RVTS Sør er et lite senter som skal betjene et mangfoldig tjenesteapparat i en stor region. Senteret har i 2013 fortsatt en bevisst vektlegging av at tjenester skal ytes i henhold til god implementeringsskikk og strategi, og har prioritert følgende implementeringsmetoder: bedriftsintern implementering, hvor det inngås ledelsesforankrede samarbeidsavtaler om faglige kompetanseutviklingsprogram over tid 7

8 web-basert implementering av oppdatert fagkunnskap, slik at kunnskapen er lett tilgjengelig og brukervennlig når fagfolk trenger den nettverksbasert implementering, hvor sentrale fagfolk inviteres til periodiske samlinger for nylæring og trening av faglige ferdigheter akkrediterende systematisk videreutdanning av fagfolk i samarbeid med eksterne institutter og institusjoner Mange av de tiltakene/prosjektene som er beskrevet i årsrapporten inneholder elementer fra flere eller alle disse implementeringsmetodene. RVTS Sør har også i 2013 prioritert videreføring av inngåtte avtaler og initiering av nye avtaler med kommuner i regionen om integrerte kompetanseutviklingsprogrammer etter den 7-trinns modell som er utviklet under hensyntaken til den kunnskap som implementeringsforskingen gir om hvordan voksne mennesker lærer best. Senterets integrerte kompetanseutviklingsprogrammer er omfattende, langvarige og kostnadskrevende, men gir god læringseffekt og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger. Programmene hviler på en rekke konkrete premisser: Effektiv kompetanseutvikling krever en dedikert og forpliktet ledelse. Alle programmer forutsetter derfor tydelig ledelsesforankring Effektiv kompetanseutvikling må inkludere alle ansatte i enheten, slik at verdier og problemforståelse så vel som språk blir felleseie Effektiv kompetanseutvikling inneholder betydelig element av intern fagutvikling i form av refleksjon over egen praksis og problemløsning samt fokus på relasjonelle og kontekstuelle prosesser i organisasjonen. Alle programmer har derfor egne moduler knyttet til slike profesjonaliserende prosesser Kompetanseutvikling er best når fagutvikling og organisasjonsutvikling går hånd i hånd. Programmene inneholder derfor lederstøtte til implementeringsledelse, konflikthåndtering og målstyring av endringsprosesser. Effektiv kompetanseutvikling hos voksne forutsetter et bredt og allsidig pedagogisk repertoar. Alle programmer inneholder derfor ulike sjangrer, herunder teoretiske forelesinger, selvstudier, gruppeoppgaver, øvelser, refleksjonsøvelser, rolle spill, feed-back og konkret eksempelorientert veiledning. Som en naturlig konsekvens av denne prioriteringen har RVTS Sør i 2013 fortsatt å trappe ned satsingen på kortvarige kurs og enkeltstående undervisninger. Dette er gjort i samsvar med vedtatt strategiplan som er basert på at forsking viser at kurs/enkeltstående undervisning i svært liten grad endrer kursdeltakeres praksis og forståelsesrammer. Målgruppe og geografi: Aktivitetene våre har vært rettet mot et bredt spekter av hjelpere på ulike tjenestenivåer i hjelpeapparatet. Henvendelsene kommer i hovedsak fra statlig og kommunalt barnevern, familievern, primær- og spesialisthelsetjenesten, kommunal sosialtjeneste, Høgskoler og universitet, skoler og barnehager, krisesentre, støttesentre mot seksuelle overgrep, samt frivillige organisasjoner som Redd Barna, Røde Kors, LEVE m.fl. Tjenesteapparatet i Agderfylkene har også i 2013 stått som mottaker av en større del av senterets tjenesteproduksjon enn befolkningsgrunnlaget skulle tilsi. Dette har primært 8

9 sammenheng med geografisk nærhet og kjennskap, men har også i noen grad sammenheng med at RVTS Sør har drevet en del metodeutvikling, og i slike sammenhenger er det tidsøkonomisk og praktisk å samarbeide med lokale aktører for systematisk metodeutprøving. Utenom Agderfylkene er det tjenesteapparatet i Vestfold, som på samme måte som i 2012, har mottatt den den største andelen av tjenesteproduksjonen. Grunnen til dette er at en rekke kommuner i Vestfold har deltatt i de omfattende kompetanseutviklingsprogrammene for enslige mindreårige bosatte flyktninger, samt at det har vært ytt en betydelig innsats i forhold til kommunalt og statlig barnevern i fylket. En relativt betydelig del av senterets produksjon har gått med til nasjonale arrangementer og produksjoner, selv om andelen er redusert fra tidligere år. Dette skyldes at RVTS Sør også i 2013 har blitt tildelt spesifikke nasjonale oppgaver direkte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fra Helsedirektoratet, og at en god del av metodeutvikling og fagformidling skjer i samarbeid med de øvrige RVTS-ene i landet og dermed kan kategoriseres som nasjonale produksjoner. RVTS Sør er oppmerksom på at det er en logistisk og ressursmessig utfordring å sikre likeverdig tjenesteytelser i hele regionen, og at dette krever en styrt og prioritert innsats spesielt overfor tjenesteapparatet i Buskerud og Telemark i årene fremover. Når vi i det følgende beskriver den konkrete aktiviteten i 2013, har vi valgt en inndeling som medfører at mye av virksomheten kunne vært «loggført» under flere overskrifter. Alle kompetansehevingsprogrammene inneholder for eksempel elementer av nettverksbygging og kursvirksomhet. Kompetansehevingsprogram Alle våre kompetansehevingsprogram er inngående beskrevet på websiden I det følgende er det derfor gitt en kortfattet omtale. 7-trinnsprogrammene Betegner en særegen organisering og formidling av kompetanseutvikling til hjelpesystemene som er utviklet av RVTS Sør. Modellen kjennetegnes ved at kompetanseutvikling flettes inn i et pågående organisasjons- og kulturutviklingsprogram. I løpet av året er modellen evaluert ved hjelp av aktivitetsteoretisk analyse. Evaluering og brukererfaringer er positive, og etterspørselen er så omfattende at senteret nå opererer med lang ventetid for nye interessenter. I 2014 vil det bli gjennomført en revisjon av modellen hvor spesielt lederstøtte over tid, igangsetting av lokale fagutviklingsprogram med bakgrunn i bedriftskulturarbeid og mer spissede praktiske workshops vil bli gitt enda større plass i programmene. Programmet er i øyeblikket igangsatt i 13 kommuner, i 9 av kommunene for ansatte som jobber med enslige mindreårige, i de resterende for andre kommunale tjenester, som PPT, helsesøstre og andre omsorgsbaserte tjenester. VidSynt - kvalitets- og kompetansehevingsprogram for det statlige barnevernet i region sør RVTS Sør har i 2013 inngått en 3-årig avtale Som delprosjektene antyder, vil dette være et med Bufetat region sør om å produsere og svært omfattende program som skal gjennomføre et kvalitets- og inkludere forskning, sertifisering av veiledere kompetansehevingsprogram for det statlige og kulturarbeid som grunnlag for intern barnevernet i regionen. Programmet startet kompetanseheving i Bufetat. I løpet av

10 mai Bufetat region sør tilfører RVTS Sør 3 millioner kroner i året. Programmet har fått navnet «VidSynt» og er delt inn i 5 delprosjekter (Leder, Organisasjon, Medarbeider, Veileder og Forskning). har prosjektgruppen som er ledet av Mogens Albæk jobbet frem konseptet for programmet og planlagt pilotering og oppstart av programmet i I løpet av høsten 2014 vil 4 av 5 delprosjekter være i full gang i regionen. Prosjektgruppen, fra h: Ane Ugland Albæk, Heine Steinkopf, Helge Slotten, Inger Lise Andersen, Ruben Gausdal og Mogens Albæk Implementering og gjennomføring av sinnemestringskurs i samarbeid med Brøset Kompetansesenter RVTS Sør har i samarbeid med Brøset Kompetansesenter gitt opplæring til et nytt utdanningskull i Det har vært 28 deltagerne, hovedsak fra familievernet i region sør og øst, Senter mot seksuelle overgrep, familiesentre, og fra Kriminalomsorg i Frihet. RVTS Sør og RVTS Øst har i år samarbeidet om deler av undervisningen, slik at RVTS Sør har bidratt med undervisning om vold og traumer til utdanningskullene både i Region Sør og Region Øst. Tidlig Inn opplæringsprogram for kommunalt ansatte helsearbeidere RVTS Sør har ansvar for opplæringen om vold i svangerskapet og bruk av kartleggingsverktøyet AAS i Tidlig inn. ROT (Det regionale teamet bestående av Korus, R- Bup, Bufetat og RVTS Sør) har i år hatt opplæring i kommunene Lillesand, Birkenes, Re, Hof, Lardal, Holmestrand og Skien. De 5 RVTSene har hatt ansvar for å redigere og utarbeide ny kursmanual om vold i svangerskapet, og har fått utvidet undervisningen om dette temaet fra en halv til en hel dag fra medio ROT har gjennomført en regional samling (Larvik) med alle kommuner som har deltatt i opplæringsprogrammet, der RVTS Sør bidro med undervisning om implementeringsarbeid. ROT har også hatt innlegg i Korus sin årlige konferanse «Barnet og rusen» i Sandefjord. Utvikling av vedlikeholdsverktøyet HandleKraftVekst RVTS Sør har på oppdrag fra Bufdir produsert vedlikeholdsprogrammet HandleKraftVekst for å sikre at kompetanseprogrammet HandleKraft fører til endret praksis ved statlige barnevernsinstitusjoner og fosterhjemtjenester. Oppdraget er en oppfølging av det nasjonale prosjektet HandleKraft som fagmiljøet produserte for Bufdir i

11 RVTS Sør har utviklet en selvinstruerende webside som henvender seg til lederne ved de enkelte avdelingene Bufetatsystemet. Målet er at hver avdelingsleder og leder kan ta HKV i bruk på sin arbeidsplass. På denne måten legger programmet til rette for at avdelingen skal være en lærende organisasjon. Vi fikk kr ,- i tilleggsbevilgninger for å utvikle verktøyet. Kurslederopplæring for nye HandleKraftAgenter i Norge Bufdir har i 2013 gitt oss i oppdrag å utdanne nye agenter for å dekke kurslederbehovet i Norge. Kurset ble avholdt i 3 hektiske døgn i Oslo, og det ble utdannet 16 nye erfarne kursledere som skal undervise i kompetansehevingsprogrammet HandleKraft. Målet med opplæringen er å dyktiggjøre «Agentene» til å kunne formidle HandleKrafts innhold og form, og samtidig bli kjent med egen kurslederrolle. Kurslederopplæringen ble gjennomført etter samme struktur som senteret utviklet for Bufdir i «FaSett» - et kompetansehevingsprogram for Familievernkontorene i Region Sør Programmet utarbeides i nært samarbeid mellom RVTS Sør og Familievernkontorene i regionen. Intensjonen er å øke kompetansen om psykologiske traumer i familievernet, gjennom å arbeide med identitet, kultur, traumeforståelse og utviklingsforståelse. Planleggingen startet i 2013, men oppstarten av programmet er etter ønske fra familievernkontorene utsatt til Fagutvikling for støttesentre mot seksuelle overgrep (SMSO) Et toårig fagutviklingsprosjekt etter 7-trinnsmodellen ble avsluttet sommeren Ansatte ved Incestsenteret i Vestfold, Senter mot seksuelle overgrep i Telemark og Senter mot seksuelle overgrep i Vest-Agder har deltatt på denne fagutviklingen. Fagutvikling Krisesenter RVTS Sør har gjennomført en lunsj-til-lunsj-samling for alle krisesentrene i region sør. Det faglige innhold var fokus på de ansatte som hjelpere, på tilbudet til menn på krisesenter og delekultur mellom krisesentrene i regionen. Den nasjonale samlingen for landets krisesentre var i år lokalisert til Thon-hotell Ullevål. RVTS Sør har et delansvar sammen med de andre RVTS-ene og Bufdir for både faglig innhold og praktisk gjennomføring av samlingen. Prosjekt PÅFYLL kompetanseheving i de kommunale psykososiale kriseteamene Som et ledd i oppfølgingsarbeidet etter Utøya har RVTS Sør har utarbeidet et kurshefte til bruk i kriseteamnettverk. Heftet inneholder seks samlinger som blant annet omhandler temaer som nettverksarbeid, traumekunnskap og sekundærtraumatisering. Våren 2013 ble samtlige kommuner invitert til en to-dagers konferanse hvor blant annet dette opplegget ble lansert. Det har også vært avholdt diverse fylkesvise samlinger, samlinger for fylkesmenn, nettverkstreff, og det er produsert flere temabrev mm. Høsten 2013 har vi forberedt et heldagsseminar som skal avholdes våren 2014 i Kristiansand. Hovedforedragsholder vil bli Frank Zenere, en kjent skolepsykolog fra Miami, som har deltatt i det psykososiale 11

12 oppfølgingsarbeidet ved flere internasjonale kriser, blant annet i New York, på Sri Lanka og på Haiti. LINK til i livet selvmordsforebygging i skolen ble lansert juni-12. Nettstedet bestod da av 11 elevsamlinger som er tenkt universelt forebyggende. Målet er å styrke det enkelte barns selvbilde, og å skape gode relasjoner i elevgrupper. LINK TIL LIVET gir skolene et verktøy som fremmer holdninger, sprer kunnskap og trener ferdigheter for å takle livet, og er et eksempel på selvmordsforebygging i et folkehelseperspektiv. I 2012 ble LINK TIL LIVET presentert på Sørlandsk lærerstevne. I løpet av 2013 er det utarbeidet to nye samlinger. Flere skoler har fått undervisning, både i forhold til selve opplegget og i forhold til problematikk knyttet til selvskading og selvmordsproblematikk. LINK TIL LIVET inngår som del av workshop i kompetanseutviklingsprogrammet for Grimstadskolene. Kompetanseutviklingsprogram for skoler i Grimstad kommune Programmet er utviklet av RVTS Sør og er et samarbeidsprosjekt med skoleledelsen i Grimstad kommune. Målet er å sikre at ansatte i skolene har solid forståelse av hvordan traumer påvirker barns utvikling og læreevne. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av Det ble gjennomført to undervisningsdager og tre workshoper for alle ansatte ved de fire skolene som har vært med i prosjektet. I tillegg har det vært veiledning og telefonkonsultasjoner i henhold til avtalen. Det er også avholdt møter i arbeidsgruppe og styringsgruppe. Grimstad kommune ønsker å videreføre prosjektet for minst to nye skoler. RVTS Sør og skoleledelsen er i gang med å forberede oppstart for trinn to høsten RVTS Sør har utarbeidet en revidert prosjektskisse basert på evalueringer av pilotprosjektet. Kompetanseutviklingsprogram for ansatte i skoler i Birkenes kommune Programmets målsetning er å sikre at ansatte i skolene har solid forståelse av selvmordsproblematikk, selvskading og hvordan forebyggende tiltak kan styrke barn og unges sosiale kompetanse. Programmet omfatter grunnopplæring om selvmord, selvskading og LINK TIL LIVET, veiledning og evaluering. Undervisningen ble gjennomført høsten I 2013 ble det gjennomført undervisning for foreldre, og veiledning for skolens ansatte. Implementering av barnesamtalen DCM - Dialogical Communication Method i kommunalt barnevern Målsettingen for implementeringen/opplæringen i barnesamtalen /DCM i barneverntjenesten, er å øke barnevernsarbeiderens kompetanse slik at barneperspektivet i større grad ligger til grunn for arbeidet og de avgjørelser/tiltak som finner sted i barnevernet. Opplæringen gjøres i samarbeid med barneverntjenesten i Horten, Lister, Tønsberg og Nøtterøy. Tønsberg barneverntjeneste bidrar med 35 % stilling i opplæringsperioden. Implementeringsstrategien for DCM i barnevernet legger opp til at ett visst antall deltakere fra metodeopplæringen går videre og får opplæring (teori og praksis) for å bli veiledere og kursholdere i metoden, dette for å sikre spredning og kompetanse til barnevernansatte internt og eksternt. I denne omgang er det 2 deltakere fra Tønsberg og 2 fra Nøtterøy barneverntjeneste som er under opplæring. 12

13 Pilotprosjekt i Lillesand kommune: Barnesamtalen som en del av 7-trinnsmodellen. Dette prosjektet har sitt utspring i forespørsler om barnesamtaler i 7-trinns modellen, og er blitt konkretisert i samarbeid med Lillesand kommune. Prosjektet legger opp til en 2 dagers work- shop, hvor målsettingen først og fremst er at deltakerne skal bli trygge på å samtale med barn og hvordan lage en kultur som fremmer kommunikasjon. Formen vil være introer på optikk og faglig påfyll i form av deltakende metodikk, refleksjon, dialog og mentaliseringstrening. NCTSN - National child traumatic stress network - kompetansehevingsprosjekt for fosterforeldre og kommunal barneverntjeneste har utviklet programmet Caring for traumatized children som består av 8 moduler (kurskvelder), håndbøker til fosterforeldre mm. RVTS Sør har oversatt materialet etter avtale med NCTSN. Med utgangspunkt i dette materialet har senteret foretatt en pilotutprøving i samarbeid med Barnevern Sør om et kompetansehevingsprosjekt for fosterforeldre. Følgesevaluering er foretatt av Universitetet i Agder UiA. RVTS Sørs kursholdere Martin Mølsæter og Tone Jørgensen NCTSNs konklusjon er at opplegget, med noen norske tilpasninger egner seg svært godt. Det norske programmet inneholder obligatoriske veiledningskvelder for å sikre at ny kunnskap blir anvendt i tråd med ny traumeforståelse og til barnets beste. Programmet er nå i fase 2 med nye grupper fosterforeldre og opplæring av kursholdere, og sluttføres høsten CAMS - Collaborative Assessment and Managment of Suicidality Programmet tar utgangspunkt i den såkalte «CAMS-tilnærmingen» for å forstå suicidalitet. CAMS kan betegnes som både en behandlingsfilosofi og en serie kliniske prosedyrer. Dialogen og den terapeutisk relasjon til den som er i selvmordsfare står sentralt. Vi har i 2013 arrangert til sammen 5 kursdager, herunder 4 dager for behandlere/ledelse ved ulike enheter ved DPS Nedre Telemark, og 1 dag for leger og psykologer ved psykiatrisk poliklinikk ved Telemark sykehus. Ledende psykolog Christian Møller Pedersen ved «Klinik for Selvmordsforebyggelse i Aarhus» har vært hovedforeleser. I tillegg til sykehusansatte fra Telemark har koordinatorer for selvmordsforebygging fra ulike HF i Helse Sør-Øst deltatt som observatører. Prosjektet planlegges avsluttet høsten Traumebevissthet i helse- og omsorgstjenestene i Vest Agder for alvorlige psykiske lidelser RVTS Sør har over to år gjennomført dette kompetanseutviklingsprogrammet. Dette har vært en metodeutprøving rettet mot tiltak for voksne. Prosjektet er et samarbeid med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Gjennom et 7-trinns program har målet vært å kvalifisere medarbeidere til å yte traumebevisste tjenester til mennesker med traumerelaterte lidelser. Programmet er nå på det nærmeste ferdig. Evaluering planlegges våren Kurs og konferanser Omfanget av kurs, kortvarig undervisning og liknende arrangementer er på omtrent samme nivå som i Som nevnt ovenfor er vårt fokus primært rettet mot å sikre en god 13

14 implementering av kunnskap gjennom omfattende og langvarige kompetanseprogram. Den betydelige kursvirksomheten som inngår som et viktig element i kompetansehevingsprogrammene er ikke omtalt her. RVTS i barnehøyde 2013 I juni arrangerte vi for tredje år på rad en stor, nasjonal konferanse med 270 deltakere fra hele landet. Konferansen, med tittelen «Bedre for barn» gikk over to dager, med dr. Bruce Perry fra USA og professor Annette Jackson fra Australia. Nevrobiolog Bruce Perry hadde et klart budskap til de 270 fremmøtte fagfolkene: Gode relasjoner reparerer en skadet hjerne. Dag 2 formidlet Annette Jackson fra praksisfeltet. Tilbakemeldingene på konferansen var blant annet at vi klarer å treffe både hjerte og hjerne i formidling av kunnskap - og i styrking av menneskelige ferdigheter som er vesentlige i arbeidet med barn og unge. Konferansen førte til oppretting av videre kontakt med dr. Bruce Perry, og han valgte RVTS Sør som hovedsenter for innføring av kartleggingsverktøyet NMT i Norge. Barneombud Anne Lindboe og dr. Bruce Perry Stor stemning i Multisalen i Kilden Teater og konserthus Grunnkurs vold og traumer Som en del av det helhetlige arbeidet ved RVTS Sør har det i 2013 vært arrangert 4 todagers grunnkurs om basistemaene vold i familien, seksuelle overgrep, traumeforståelse og traumebevisst omsorg. Kursene er rettet mot alle nivå i hjelpetjenestene, men kanskje særlig mot fagpersoner i første linje. Kursene i 2013 har vært arrangert i Kristiansand, Grimstad, Vestfold og Telemark. Den 18. Nordisk konferanse for behandlere som arbeider med traumatiserte flyktninger Konferansen ble arrangert som et fellesløft av de 5 RVTS-ene og ble arrangert i Bergen. RVTS Sør hadde faglig ansvar for konferansens forelesere og de 25 parallelle sesjoner med til sammen ca.100 individuelle presentasjoner. Konferansen tiltrakk seg 300 deltagere fra de fire nordiske land. 14

15 Den årlige regionale nettverkskonferanse / fagdag for helse, sosial, barnevern, politi og skole om kvinnelig kjønnslemlestelse og tvangsekteskap Konferansen ble arrangert i Vest-Agder med 120 deltakere. I tillegg til RVTS Sør besto arbeidskomitéen av Fylkesmannen i Aust-Agder, BUFetat og IMDi. Under samleoverskriften Æresrelatert vold ble én dag viet til tvangsekteskap og én til kjønnslemlestelse. Fokuset var på hvordan tilnærme seg problematikken fra et mulighetsperspektiv: hvordan arbeide med disse sakene - hvem gjør hva, hvorfor og hvordan? I tillegg var det en presentasjon av RVTS-filmen Ung og omskåret. Kurs for ansatte i statlige asylmottak På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte RVTS Sør et 2-dagers undervisningsopplegg for ansatte i statlige asylmottak i Region Sør. Opplegget var basert på en undervisningspakke utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress NKVTS, og organiseringen ble gjennomført i samarbeid med UDI Region Sør. Hovedmålsettingen var å gi deltakerne økt kompetanse på psykiske vansker og vurdering av voldsrisiko hos beboere på mottak. Oppdraget og gjennomføringen vil bli evaluert i et videre samarbeid mellom de fem RVTSene. ASAP - Adolescent sexual abuser program RVTS Sør har i 2013 arrangert ett kurs i bruk av ASAP, som er et kartleggingsverktøy om behandlingsbehov for unge overgripere. Kurset ble holdt i Vestfold, med deltakere fra Vestfold og Agderfylkene. Utover dette har vi gitt konsultasjoner i enkeltsaker som omhandler unge overgripere. Vi deltar også i en nasjonal gruppe som arbeider med disse sakene. Vi opprettholder jevnlig kontakt med V-27 i Bergen, som er den eneste barne- og ungdomspsykiatriske klinikken i Norge som tilbyr kartlegging og behandling til unge overgripere. Sensorimotorisk psykoterapi videreutdanning for behandlere i psykisk helsevern RVTS Sør har siden 2009 fasilitert videreutdanninger i Sensorimotorisk psykoterapi i samarbeid med Sensorimotor Psychotherapy Institute SPI i USA. Terapitilnærming er integrert, med kroppen som inngangsport i arbeid med traumer og tilknytnings- /utviklingstema. Det er 3 nivåer av utdanningen fram til endelig sertifisering. Til nå har 80 behandlere i psykisk helsevern gjennomført nivå 1 (1-årig videreutdanning). Høsten 2013 startet nivå 2 av utdanningen (2-årig videreutdanning), med 21 deltakere. Det er videre planlagt workshop i mars 2014, samt oppstart av nytt nivå 1 fra august Vivatkurs Vivat er et nasjonalt undervisningsprogram som har som mål å spre kompetanse om førstehjelp ved selvmordsfare. Det er rettet mot alle yrkesgrupper og krever ingen forkunnskaper. I 2013 har vi bl.a. arrangert kurset som en del av våre kompetanseprogram rettet mot ulike kommunale tilbud (7-trinnsprogram). Denne måten å bruke kurset på gir fordeler både i spredning av selvmordsforebygging som tema, samt mulighet for evaluering og oppfølging i etterkant. Vi har fått gode tilbakemeldinger. Denne modellen ble også presentert ved IASP konferansen i Oslo september Her følger en samlet oversikt over alle våre egeninitierte arrangement i 2013: Kurs Foreleser Deltakere I samarbeid med Flyktningfaglig forum i Agder Heine Steinkopf og Gwyn Øverland, RVTS Sør Hilde Kjærstad Jensen, Grimstad 35 15

16 Fagdag for etterlatte etter selvmord Konferanse om «Veteranene og samfunnet utfordringer og muligheter» Sensorimotorisk videreutdanning nivå 2 Regional samling for krisesentrene 2 x 1 Inspirasjonsdag om kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner RVTS i barnehøyde «Bedre for barn» 3 2-dagers Grunnkurs i familievold og traumer Vandring i åpent landskap helgesamling for etterlatte etter selvmord, med vandring fra Haukeli til Røldal Førstehjelp ved selvmordsfare 11 kurs i løpet av året inkl. kurs i alle 7-trinns kompetanseprogram kommune Heine Steinkopf, RVTS Sør og Bianca Tønnessen Vestvik Aslak Brekke, Arkivet, Odd Helge Olsen, president i Norges Veteranforbund og internasjonale operasjoner Esther Perez og Tony Buckley, SPI, USA Ingrid Sæbø Møllen og Ragnhild Leite, RVTS Sør Inge Arnt Nordhaug, RVTS Vest og Ragnhild Leite, RVTS Sør Dr. Bruce Perry, USA, Prof. Annette Jackson, Australia Heine Steinkopf, Inger Lise Andersen og Ragnhild Leite, RVTS Sør Interne og eksterne forelesere 55 Kriseteamene i Bamble, Skien og Porsgrunn LEVE og prostdiakoniet i Vest-Telemark 250 Vivat Metodeutvikling Kommunale handlingsplaner og utvikling av web basert veileder Med bakgrunn i dårlig interesse for deltagelse i motivasjonsseminar rettet mot kommunene om å lage kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner i 2012, inviterte RVTS Sør representanter fra de 5 fylkesmennene i regionen med ønske om et samarbeid. Målsettingen var å bruke deres nettverk til å finne de rette personer som kunne inviteres til å ta ansvar for å komme i gang med å lage egne planer. RVTS Sør inviterte derfor kommunene på nytt til inspirasjonsseminar, som ble avholdt en dag i Kristiansand og en dag i Drammen med god deltagelse. Vi har også bidratt med veiledning/kvalitetssikring til enkeltkommuners planer. RVTS Sør har deltatt i den nasjonale arbeidsgruppen som har utviklet den nye web baserte veilederen som ble lansert i november

17 Tidlig intervensjon ved Familievold Prosjektet «Tidlig Intervensjon ved Familievold» er et samarbeidsprosjekt mellom Agder politidistrikt, Kristiansand kommune, Sørlandet Sykehus og Familiekontoret i Vest Agder. Hensikten er å kunne tilby rask bistand til familier hvor det avdekkes vold. Familiene gis tilbud om et møte innen maksimum en uke etter avdekking, hvor ulike instanser er representert; barnevern, politi, og ABUP/Familiekontor/Familiesenter. Politiet vurderer sikkerhet, grunnlag for anmeldelse drøftes, og familiene informeres om hvilke tilbud som finnes i forhold til behandling og annen bistand. Prosjektet er ønsket videreført som tiltak, men avgjørelsen er utsatt i påvente av omorganisering i Kristiansand kommune. «Vandring for forandring» - nye metoder i arbeidet med etterlatte etter selvmord RVTS Sør samarbeider med prostidiakonen i Vest Telemark om et 2-årig prosjekt kalt «Vandring for forandring». Dette er en helgesamling for etterlatte ved selvmord i form av pilegrimsvandring fra Haukeliseter til Røldal. Målet er å høste erfaringer med denne type tiltak, samt forankre tiltaket eksternt. Som en del av dette arbeidet er kirken ved ulike bispedømmer, LEVE og RVTS Vest invitert til å samarbeide om videreføring av tiltaket. Diakonhjemmets høyskole er forespurt om deltakelse gjennom masterprogram. Tilsvarende vandring arrangeres i Trøndelag i regi av pilegrimspresten i Nidaros og RVTS Midt. Prosjektet skal evalueres i Implementering og støtte til etablering av flerfamiliebehandlingsgrupper Flerfamiliegruppe for barn som har opplevd vold i familien/barn med komplekse traumer er et behandlingstilbud rettet mot familiesystemer, hvor familien får hjelp og støtte av hverandre i et «likemannsperspektiv». I 2013 har RVTS Sør bidratt til opprettelsen av et slikt gruppetilbud ved FUT, ABUP Sørlandet sykehus (for barn med kompleks traumatisering), og i Arendal som et samarbeid mellom Familiekontoret i Aust Agder og ABUP (for barn som har opplevd vold i familien). I tillegg har RVTS Sør bidratt med veiledning til tilsvarende gruppe i Kristiansand. Familieklinikken i Skien har vært interessert, og det er etablert samarbeidskontakt med klinikken. I tillegg er modellen presentert på Alternativ til Vold sin nordiske konferanse i november Miami-modellen/studietur selvmordsforebygging i skolen I september 2013 dro medarbeidere fra RVTS Sør og -Vest på besøk til Miami Dade skoledistrikt i Florida. Skoledistriktet har arbeidet systematisk for å redusere forekomst av selvmord og selvmordsatferd. Vi ønsker å bringe erfaringene ut til hjelpere i Norge på de arenaene vi arbeider i og har også invitert fagfolk fra Miami til å forelese om selvmordsforebygging på Barnehøydekonferansen

18 Konsultasjon, veiledning og rådgivning Konsultasjoner: Senterets medarbeidere har gitt konsultasjoner til fagfolk innen ulike instanser, etater og institusjoner i ca 100 saker i løpet av Størsteparten er gitt telefonisk og på bakgrunn av henvendelser fra praksisfeltet. Henvendelser kommer i hovedsak fra deltagerne i våre kompetanseutviklingsprogram, samt fra ansatte i det statlige barne- og familievernet, kommunale barneverntjenester, kommunehelsetjenesten, videregående skoler, asylmottak, boliger for enslige mindreårige, barnehager og spesialisthelsetjenesten i regionen. En del konsultasjoner er relativt spontane og kortfattede, og disse er nok i liten grad blitt registret i aktivitetsoversikten vår. Veiledning: Senteret har ikke mulighet til å tilby forpliktende veiledning over tid til mange, men har i 2013 prioritert å gi systematisk veiledning til de kommunene, institusjonene og organisasjonene som er med i våre 7-trinns kompetanseprogram. I tillegg til dette har vi inngått særskilte skriftlige veiledningsavtaler med: ansatte i TVERS (et tverretatlig familiebasert behandlingstilbud til volds- og overgrepsutsatte familier) ansatte i tverretatlig utredningsteam i Agder for seksuelle overgrep ansatte på Senter mot seksuelle overgrep SMSO og Incestsentre ansatte på Familiekontoret i Vest Agder vedrørende vold og traumer ansatte på familiekontor og bolig for jenter truet med eller utsatt for tvangsekteskap Rådgivingsfunksjoner: betegner en rekke oppdrag hvor ansatte ved RVTS Sør har bistått andre etater/organisasjoner med rådgiving i forbindelse med deres metodeutvikling, forskning osv. Eksempler på slik systematisk rådgivning i 2013 er: Rådgivning/veiledning av familiekontor og botilbud for jenter utsatt for eller truet med tvangsekteskap, samt referansegruppe for botilbudet i region sør. Rådgiving til Bufetat region sør i forbindelse med kvalitetsreformarbeidet innen de statlige barneverninstitusjoner Rådgiving til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i forhold til traumebevisst tilnærming til spesielt utsatte barne- og ungdomsgrupper under tiltak Rådgiving til Incestsenteret i Vestfold i forhold til et opplæringsprogram for grunnskolene I tillegg gis det råd i en rekke enkeltstående saker av forskjellig karakter. Vi velger å omtale 2 av de ovenfor nevnte aktivitetene spesielt, fordi de omfatter både veiledning, metodeutvikling, rådgiving og organisasjonsarbeid: Veiledning av ansatte i boliger for jenter utsatt for tvangsekteskap og ansatte ved familiekontor Senteret har gjennomført månedlige veiledningstreff med de ansatte ved bolig for jenter som trenger beskyttelse mot tvangsekteskap og ekstremkontroll, og to ansatte ved familiekontoret i Vest-Agder som jobber med klienter knyttet opp mot denne problematikken. Veiledningens formål er tosidig: Boligen og familievernet får drøfte saker med høy kompleksitet, og RVTS Sør får god innblikk i praksisfeltet. TVERS er et tverretatlig og tverrfaglig tilbud til familier som opplever seksuelle overgrep og/eller vold i familien. Modellen kombinerer kontroll og terapi, og forutsetter at barneverntjenesten er aktiv deltaker i behandlingsforløpet. I 2013 har RVTS Sør gitt veiledning til terapeutene i TVERS Kristiansand, samt deltatt i styringsgruppen. Videre har RVTS Sør bistått 18

19 opprettelsen av et TVERS-team i Arendal, som et samarbeid mellom Familiekontoret, ABUP og DPS. Også her har RVTS Sør bistått styringsgruppen. Nettverksbygging Det arbeides med å opprette og videreføre nettverk på de områder/fagfelt RVTS Sør skal dekke. I 2013 har vi prioritert følgende nettverk: Nettverk for fagfolk som arbeider med utredning og behandling av unge overgripere Nettverk for representanter for alle fylkesmenn i regionen og Bufetat region sør for oppfølging av handlingsplanene mot kjønnslemlesting og tvangsekteskap Nettverk for lærere som utprøver LINK til livet i sine skoler Flyktningfaglig forum for RVTS-ene Nettverk for selvmordsforebyggende arbeid i helseforetak Nettverk for selvmordsforebyggende team ved RVTS øst og sør Nettverk for kommunale kriseteam region sør Nettverk for fylkeslag av LEVE i region sør Oppfølging etter villet egenskade - kommunesamarbeid Vi har fortsatt som deltakere i et nettverk sammen med Arendal og Grimstad kommuner og Sørlandet sykehus om oppfølging av pasienter som har vært innlagt på sykehus etter villet egenskade. Målet er å videreføre tiltaket med selvmordsforebyggende team og oppfølging i de to kommunene og samtidig å utvide til flere kommuner. Kristiansand kommune har startet forarbeid til et liknende tiltak og er i dialog med nettverket. Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet ( ) - Agdernettverket Ifølge pkt. 3.1 Styrket lokal kompetanseheving og samordning, skal RVTS-ene tilby kompetansehevende tiltak, råd og veiledning til offentlige tjenester, og bidra til å styrke regional kompetanse på volds- og traumefeltet. RVTS Sør deltar i Agdernettverket mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse som er et forpliktende samarbeid på regionalt nivå med representanter for bl.a. IMDI Region Sør, UDI Region Sør, Bufetat Region Sør, Politiet, Krisesenter, Nav, Familievern, Botilbud for jenter utsatt for eller truet med tvangsekteskap og Kristiansandsnettverket mot æresrelatert vold og tvangsekteskap. 19

20 Tverrfaglig nettverk - Barn på asylmottak RVTS Sør har initiert et samarbeid mellom 5 asylmottak i Agder, bestående av Lyngdal, Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal og Mandal kommuner. Bakgrunnen for opprettelsen av nettverket er at hver for seg stod kommunene ofte i kompliserte saker som avdekket et behov for å heve sin egen kompetanse iht traumer, samt få til et bedre samarbeid med det lokale hjelpeapparatet. RVTS Sør har stått for faglig innhold på månedlige «fagdager». Regionalt og nasjonalt samarbeid RVTS Sør har som tidligere år samarbeidet mye med landets øvrige RVTSer og med de nasjonale kunnskaps- og kompetansesentrene på fagfeltet. Dette samarbeidet foregår både på lederplan og i forhold til prosjekter, utviklingsarbeid, konferanser mm. Dette samarbeidet er bare omtalt i denne årsrapporten gjennom beskrivelse av konkrete samarbeidsprosjekter. Her følger en omtale av de samarbeidstiltakene vi har brukt mest ressurser på i 2013: Forpliktende samarbeid med regionale kompetansemiljøer i region sør Regionssenter for barn og unges psykiske helse sør/øst (RBUP SørØst), Kompetansesenter Rus region sør (KoRus Sør) og RVTS Sør tilbyr tjenesteapparatet i region sør til dels parallelle tjenester med overlappende mandat. Vi har derfor i 2013 videreutviklet samarbeidet med KoRus Sør og RBUP SørØst med jevnlige møter mellom ledere og mellomledere, og nedsatt 2 samarbeidsgrupper for etablering av felles prosjekter. Målet er å bedre kjennskapen til hverandres tjenester, koordinere innsatsen, dele erfaringer om hva som er god implementering, og å samarbeide om satsningsområder for å bidra til høyere kvalitet på sentrenes samlede tjenester for å sikre vedvarende kompetanse i region sør. Nasjonal konferanse om prenatal stress RVTS Sør har i samarbeid med KORUS Sør og R-BUP SørØst arbeidet med planlegging av en nasjonal konferanse om prenatal stress. Bakgrunnen er at det eksisterer svært begrenset kunnskap om i hvilken grad mødre-relatert stress overføres til fostre og om hvilke konsekvenser dette kan ha på kortere eller lengre sikt. For KoRus er det interessant spesielt å fokusere på kjemiske stressorer (rusmidler og legemidler), for R-BUP stressorer knyttet til psykisk sykdom og for RVTS Sør psykologiske stressorer i forbindelse med opplevd migrasjon, krig/tortur og vold/overgrep. Konferansen planlegges avholdt ultimo Presenterte foredrag kan evt redigeres til bok/tidsskrift, i så fall det første av sin slag. Handlingsplan «I tjeneste for Norge» RVTS Sør sitter i nasjonal arbeidsgruppe ledet av RVTS Øst, og har ansvar for å arrangere regionale konferanser og drifte nettverk i vår region. Lokal rådgivingsgruppe er etablert og består av ressurspersoner innen forsvaret, veteranorganisasjoner og ulike deler av hjelpeapparatet. Vi har arrangert konferansen «Veteranene og samfunnet», og gitt støtte til fylkesvise samlinger for NAV-ansatte i samarbeid med veteranorganisasjonene. I tillegg til dette har vi arrangert Vivatkurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» for veteraner og forsvarsansatte. 20

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Strategiplan 2011-2014 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør RVTS Sør har som oppgave å bidra til at vold og psykiske traumer forebygges og avdekkes, at ofre beskyttes

Detaljer

Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Sundvollen

Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Sundvollen Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Sundvollen 29.1.16 RVTS Sør sitt tilbud til tjenestene i region sør Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Sundvollen

Detaljer

En oversikt over tilgjengelige ressurser

En oversikt over tilgjengelige ressurser Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag En oversikt over tilgjengelige ressurser Utarbeidet av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Detaljer

RVTS Sør sitt tilbud til. tjenestene i. region sør. Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16

RVTS Sør sitt tilbud til. tjenestene i. region sør. Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16 RVTS Sør sitt tilbud til tjenestene i region sør Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16 RVTS Sør - Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress & Selvmordsforebygging Vårt samfunnsoppdrag:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

Et godt midlertidig hjem

Et godt midlertidig hjem Et godt midlertidig hjem Fevik 28. februar 2017 Indira Derviskadic Torunn Fladstad RVTS Sør - Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress & Selvmordsforebygging Vårt samfunnsoppdrag: Bidra til utvikling

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Region Sør

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Region Sør Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Region Sør ÅRSRAPPORT 2014 FORORD VED SENTERLEDER 2014 var det 7. driftsåret for RVTS Sør. Senteret og senterets virksomhet begynner å finne

Detaljer

Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner

Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner 2 kommuner og 2 interkommunale samarbeid på Agder 2 Samarbeid mellom IMDi: Direktorat under BLD Bosetting av flyktninger Introduksjonsprogrammet Kompetansesenter

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Helsetunveien 2, 9700 Lakselv og Stuorraluohkká 34, 9730 Kárášjohka Tlf./Faks 48 76 95 50/78 46 95 51 og 78 46 45 50/78 46 45 59

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner

Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner v/ Mette Madsen, leder for Lister barnevern og Siri Fyllingen Johnsen, Familiekonsulent/ avd. leder ved Kvinesdal

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 1 Innhold 1. Bakgrunn, målsetting...3 1.1 Bakgrunn.3 1.2 Målsetting....3 2. Forankring, ansvar.3 2.1 Forankring....3 2.2

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Årsrapport 2008 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Sør er etablert som et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Kunnskap, mot og trygghet distribusjon

Kunnskap, mot og trygghet distribusjon Sluttrapport til Helse og Rehabilitering Prosjektnavn: Kunnskap, mot og trygghet distribusjon Prosjektnummer: 2008/1/0558 Søkerorganisasjon: Redd Barna Virksomhetsområde: Forebygging Helseområde: Tiltak

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

Traumebevisst omsorg i praksis

Traumebevisst omsorg i praksis Traumebevisst omsorg i praksis Ledende miljøterapeut Guro Westgaard gir eksempler fra hverdagen i en bolig for enslige mindreårige, på hva som skjer når de tar de traumebevisste brillene på. Når de setter

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler for gjennomføring av VIVAT kurs for ansatte på krisesentrene Forebygging, prosjektnummer 2010/1/0523

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Modellkommuneforsøket 2007-2014

Modellkommuneforsøket 2007-2014 Modellkommuneforsøket 2007-2014 Psykologspesialist/regional koordinator Astrid Nygård Side 1 Fra bekymring til handling - gjør noe med det / 06.10.2010 Side 2 Fra bekymring til handling - gjør noe med

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid?

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Identifisering av problemområder Det er nødvendig å skaffe oversikt over problemområdene i kommunen, og over hvem som besitter hvilken

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

HVA GJØRES I VESTFOLD?

HVA GJØRES I VESTFOLD? Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016) Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Vestfold, 14. april 2016

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Tilpasninger til målgruppen: Barn/unge i spesialisthelsetjenesten Hvorfor arbeidet er igangsatt Nasjonale retningslinjer for forebygging

Detaljer

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Mål: Barn som lever med vold skal ha rett hjelp til rett tid.

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt)

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Ressurssentre om vold, traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) RVTS Nord RVTS Sør RVTS Øst RVTS Vest RVTS

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal PROSJEKTRAPPORT Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER wenche.sagvold.kluken@verdal.kommune.no 74048200 e-post telefon Verdal

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen Roller, ansvar og samhandling Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen 1 Oppdraget: Fortelle om modellen for samhandling i Midt-Troms og Indre Sør-Troms, mellom kommunene og

Detaljer

Henvisningskriterier NBHP

Henvisningskriterier NBHP Henvisningskriterier NBHP Det ble i 2009 utarbeidet en rapport som vedlegges i sin helhet og som brukes som henvisningskriterier. Her var det representasjon fra regionale tjenester og fra referansegruppen

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Foto: Sol Nodeland Årsrapport 2009 2009 er det andre fulle driftsåret for RVTS Sør, og senteret har nå etablert systemer for driften

Detaljer

10 år med fokus på traumer KOMPLEKSE TRAUMER FELLES FORSTÅELSE, FELLES INNSATS 7. - 9. SEPTEMBER 2016 SCANDIC BERGEN CITY 10 ÅR. Jubileumskonferanse

10 år med fokus på traumer KOMPLEKSE TRAUMER FELLES FORSTÅELSE, FELLES INNSATS 7. - 9. SEPTEMBER 2016 SCANDIC BERGEN CITY 10 ÅR. Jubileumskonferanse 10 år med fokus på traumer KOMPLEKSE TRAUMER FELLES FORSTÅELSE, FELLES INNSATS 7. - 9. SEPTEMBER 2016 SCANDIC BERGEN CITY 10 ÅR Jubileumskonferanse I forbindelse med RVTS og september konferansen sitt

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Sørlandet Sykehus. NONEMI 10 år. Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer

Sørlandet Sykehus. NONEMI 10 år. Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer Sørlandet Sykehus NONEMI 10 år Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer 22.11.2016 2006 Samarbeid mellom Psykososialt team sør og medisinsk avdeling Sørlandet

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Omsorg for traumatiserte barn og unge

Omsorg for traumatiserte barn og unge Illustrasjonsfoto: pixabay.com Omsorg for traumatiserte barn og unge Et kompetanseutviklingsprogram i 7 trinn Kompetanseutviklingsprogrammet er spisset mot ledere og ansatte som i ulike sammenhenger møter

Detaljer

Bekymring for kjønnslemlestelse - Hva gjør du?

Bekymring for kjønnslemlestelse - Hva gjør du? Bekymring for kjønnslemlestelse - Hva gjør du? Janne Waagbø, Bufdir og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og Wolela Haile Helsedir og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Detaljer

Velkommen til KoRus-samling i Narvik!

Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Årlig samling for alle ansatte ved Korus Arrangeres i samarbeid mellom Helsedirektoratet og KoRus på omgang mellom sentrene Viktig arena der ansatte kan treffe «kolleger»

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Spørsmål 1. Hvilken nytte har du hatt av å delta i fagnettverket? 2. Hvilken nytte har

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca.

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen 14.11.2016 kl. 09:00 ca.12:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2008

Årsrapport indviduell plan 2008 Vedtak / saksbehandling i 2008 Det ble i løpet av 2008 fattet ca 55 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 200 Sakene koordineres av ca 70 koordinatorer Fordeling av vedtak

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

VerdiMelding. RVTS fagmiljø innen psykiske traumer

VerdiMelding. RVTS fagmiljø innen psykiske traumer VerdiMelding RVTS fagmiljø innen psykiske traumer Hjelpere finner, forstår og hjelper barn, unge og voksne på en traumebevisst måte. VÅR DRØM «Et Traumebevisst Samfunn der mennesker som er krenket kjenner

Detaljer

Tidlig nok-sammen. Samarbeid og samhandling fra et barnehus perspektiv. Jeanette A. Indreiten Klinisk sosionom VESTFOLD POLITIDISTRIKT

Tidlig nok-sammen. Samarbeid og samhandling fra et barnehus perspektiv. Jeanette A. Indreiten Klinisk sosionom VESTFOLD POLITIDISTRIKT Tidlig nok-sammen Samarbeid og samhandling fra et barnehus perspektiv Jeanette A. Indreiten Klinisk sosionom Først, et lite kikk inn i barnehuset Barnehuset skal være et godt sted å komme til for barn

Detaljer

Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam)

Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam) Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam) Klinisk sosionom Anne Marie Willesen Spesialsykepleier Karen Reinholtsen Øidne PUT (Psykiatrisk Ungdomsteam) Etablert i midten

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2.

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 15.10 kl 10.00-15.00 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Nina Kløve, Cathrine Utne Sandberg, Anita

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge?

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus) Sammen for rusfaglig kompetanse Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Tove Kristin Steen KoRus -Midt Tove.kristin.steen@stolav.no

Detaljer

Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge. Vedtekter program. for perioden Barnevernets utviklingssenter

Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge. Vedtekter program. for perioden Barnevernets utviklingssenter Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge & Vedtekter program perioden 2011 2014 Barnevernets utviklingssenter 1 FORSIDEILLUSTRASJON er hentet fra boka Veiter i Trondheim 2 VEDTEKTER Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen

Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen Solveig Storbækken KoRus vest, Bergen KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus Bergen arbeider på oppdrag fra Opplæringsprogrammet Tidlig Inn Nasjonal

Detaljer

Samhandlingsforløp. barnevern og psykisk helse 1 NBUP Illustrasjonsfoto:

Samhandlingsforløp. barnevern og psykisk helse 1 NBUP Illustrasjonsfoto: Samhandlingsforløp mellom barnevern og psykisk helse 1 NBUP 24.10.2017 Illustrasjonsfoto: Målsetting Samhandlingsforløpet skal bidra til at barn og unge i barnevernet blir tidlig utredet for psykiske helseplager,

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA TALENTER FOR FRAMTIDA - samarbeid om barn og unge i Grenlandsregionen Arne Malme ass. fylkesmann i Telemark Felles innsats i Telemark Talenter for framtida Satsingsområde i Telemark i 4 år (+2) Bakgrunnen

Detaljer

Barn som pårørende ved selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pa rørende ved selvmordsatferd Det har vært lite fokus på hvordan vi skal fange opp og hjelpe barna når foreldre forsøker å ta livet sitt eller begår selvmord.

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen 2 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA - Tilskuddsordningen for psykologer

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats Folk først 15. mars 2016 v/ Tine Kristiansen Tessem og Inger Lise Leite, Kompetansesenter rus- Midt-Norge BTI

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Prosjektrapport. Familievold og omsorg for barn. Bakgrunn for prosjektet

Prosjektrapport. Familievold og omsorg for barn. Bakgrunn for prosjektet Prosjektrapport Familievold og omsorg for barn Bakgrunn for prosjektet Alternativ til Vold (ATV) startet i november 1987 som det første senter av sitt slag i Norge og Europa. Virksomheten har de siste

Detaljer