ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE"

Transkript

1 ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

2 KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Nasjonalt team Gir råd og veiledning til tjenesteapparatet og enkeltpersoner i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og/eller æresrelatert vold Kjønnslemlestelsesfeltet siden Sammensatt av representanter fra seks direktorater: - Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) - Utlendingsdirektoratet (UDI) - Politidirektoratet (POD) - Helsedirektoratet (Hdir) - Arbeid- og velferdsdirektoratet (Avdir)

3 KOMPETANSETEAMETS OPPGAVER Gi råd og veiledning i saker Være kontaktpunkt for UD i saker der de utsatte befinner seg i utlandet. Refusjonsordning ved behov for økonomisk hjelp til hjemreise fra utland Kompetanseheving i tjenesteapparatet. Svarer på spørsmål som kommer om tematikken på nettstedet ung.no Koordinerer botilbudet for personer over 18 år 3 BUFDIR /

4 ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE KORT HISTORIKK Innvandring til Norge på 90-tallet (blant annet fra Somalia, Eritrea og Etiopia) Forbud mot kjønnslemlestelse i Norge lovfestet i År 2000: første handlingsplan mot kjønnslemlestelse -fokus på dialog og involvering av de aktuelle gruppene Regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse innsatsen skulle forankres i det ordinære offentlige apparatet Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse videreføring av tiltakene Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet BUFDIR /

5 LOV MOT KJØNNSLEMLESTELSE 4 år for den som forsettlig utfører inngrepet, 8 år dersom inngrepet medfører sykdom eller arbeidsuføre over 2 uker, 10 år dersom inngrepet har døden til følge Medvirkning straffes på samme måte. Rekonstruksjon av kjønnslemlestelse straffes på samme måte. Avvergeplikten Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes yrkesutøvere og ansatte i barnehage, barnevern, skole m.f., og trossamfunn, som forsettlig unnlater, ved anmeldelse eller på annen måte, å søke avverget en kjønnslemlestelse. Avvergeplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikten. 5 BUFDIR /

6 HANDLINGSPLANEN FOREBYGGENDE TILTAK Styrke kompetansen i skolene - Ressursmateriell - Minoritetsrådgivere - Kunnskapskonferanser Videreføring av frivillige organisasjoners forebyggende og holdningsskapende arbeid. Årlig nordisk konferanse Integreringsrådgivere på fire norske utenriksstasjoner Foreldreveiledning for foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn Frivillig samtale og underlivsundersøkelse 6 BUFDIR /

7 HANDLINGSPLANEN FORTSETTELSE GOD OFFENTLIG HJELP KOMPETANSE OG SAMORDNING Styrke og videreføre kompetansen i politietaten og barneverntjenesten Styrke lokal forankring gjennom regionale koordinatorer Informasjonstelefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Utarbeidelse og oppdatering av informasjonsmateriell Videreføring av årlige tverrfaglige nettverkssamlinger 7 BUFDIR /

8 FORSKNING, KOMPETANSEHEVING OG VEILEDNING Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) nasjonal kompetansefunksjon. - forskning - veiviser om kjønnslemlestelse Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) - regionale - ansvar for kompetanseheving Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - råd og veiledning - Kompetanseheving - koordinering av utenlandssaker 8 BUFDIR /

9 ROLLER OG ANSVAR I TJENESTEAPPARATET ASYLMOTTAKENE Pålagt å informere alle nyankomne om at kjønnslemlestelse er forbudt i Norge. Alle jenter/kvinner fra land der kjønnslemlestelse praktiseres skal spørres om de har spesielle helseproblemer. Skal bidra til at kvinner/jenter som er omskåret før ankomst til Norge får medisinsk behandling ved behov. Forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse 9 BUFDIR /

10 HELSEVESENET Helsestasjonene og skolehelsetjenesten - Forebyggende arbeid: samtaler om kjønnslemlestelse med aktuelle målgrupper Fastlegen - kompetanse om fysiske og psykiske plager og komplikasjoner - planlegging av fødsel for kjønnslemlestede gravide - henvisning ved oppfølging av svangerskap og åpnende inngrep Helseregionene: sykehus med spisskompetanse på kjønnslemlestelse - Gir tilbud om behandling, informasjon og rådgivning - undersøkelser for å dokumentere hvorvidt kjønnslemlestelse har funnet sted - Anbefalinger om fødselshjelp for kjønnslemlestede kvinner - Eksempler på kirurgisk hjelp er åpning av infibulasjon og fjerning av cyster 10 BUFDIR /

11 BARNEVERNET Barnevernet som meldingsinstans/ Opplysningsplikten til barneverntjenesten Ansvar for å beskytte jenter mot kjønnslemlestelse Sikre at jenter som allerede er blitt kjønnslemlestet får nødvendig hjelp, behandling og oppfølging Skal søke å avverge kjønnslemlestelse gjennom tiltak eller ved anmeldelse til politiet 11 BUFDIR /

12 POLITIETS ROLLE Forebyggende arbeid informasjon om forbud mot kjønnslemlestelse til asylsøkere fra bestemte områder Mottaker av anmeldelse Skal sette i verk tiltak for å hindre at kjønnslemlestelse finner sted Hindre utenlandsreise vedtak om inndragelse/nekte utstedelse av reisedokumenter Etterforskning og straffeforfølgelse 12 BUFDIR /

13 NOEN UTFORDRINGER Mangel på kompetanse og samarbeidsrutiner Utfordringer når jenta er tatt med til utlandet Barnevernlovens virkeområde Anmeldelser henlegges 13 BUFDIR /

14 DISKUSJON RUNDT OMFANG FAFO rapport i 2014: «Forskningsbasert politikk en gjennomgang av forskning på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og de politiske tiltakene på feltet» - Kjenner ikke til omfanget i tilstrekkelig grad - Noe kvalitativ forskning, lite kvantitativt - Hevder at empiriske funn i forskningen i Norge tyder på at kjønnslemlestelse ikke er noe omfattende problem i Norge. - Forskning peker på at holdningene til kjønnslemlestelse endres ved migrasjon til land som er negative til praksisen 14 BUFDIR /

15 SANNSYNLIG UTBREDELSE AV KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Rapport utgitt av NKVTS i 2014: Ca kvinner/jenter i Norge fra land der kjønnslemlestelse (KLL) forekommer kvinner/jenter i Norge er sannsynligvis utsatt for KLL før de kom til Norge 2862 jenter som har innvandret i ung alder eller er født i Norge, er i dag yngre enn vanlig alder for KLL 5922 jenter var yngre enn vanlig alder for KLL da de kom til Norge, men er i dag i vanlig alder for KLL eller eldre 7488 norskfødte jenter er i dag i vanlig alder for KLL Tall basert på nasjonal forekomst i opprinnelsesland, vanlig alder for kjønnslemlestelse i opprinnelsesland og alder ved migrasjon til Norge. 15 BUFDIR /

16 SAKER I KOMPETANSETEAMET I 2013 OG FØRSTE HALVÅR AV 2014 Hovedbekymring når henvendelsen kommer til Kompetaseteamet totalt Første halvdel av 2014 Gjennomført tvangsekteskap Frykt for tvangsekteskap Etterlatt i utlandet Frykt for å bli etterlatt i utlandet Trusler/vold Ekstrem kontroll Gjennomført kjønnslemlestelse 1 0 Frykt for kjønnslemlestelse Gjennomført tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 1 0 Frykt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 3 0 Annet Totalt

17 VEILEDERE OM KJØNNSLEMLESTELSE Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse dninger_brosjyrer/2008/veileder-omregelverk-roller-og-ansvar-k.html?id= Veiviser om kjønnslemlestelse KL/Pages/default.aspx VeilederBarneverntjenesten

18 KONTAKTINFORMASJON Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (kl ) Telefon: Janne Waagbø: Telefon E-post:

Plan mot kjønnslemlestelse

Plan mot kjønnslemlestelse Plan mot kjønnslemlestelse Planen ble vedtatt av Trondheim bystyre februar 2009 Ah, gruer meg litt... jeg kan jo bli omskåret! Gleder du deg til ferien i hjemlandet? Seriøst! Det er verken lov i Norge,

Detaljer

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Innhold SKRIFTLIG MATERIELL... 6 Arbeid mot kjønnslemlestelse i Norge En kartlegging... 6 Arbeid mot tvangsekteskap en veileder...

Detaljer

Kroppen din er perfekt fra naturens side

Kroppen din er perfekt fra naturens side Kroppen din er perfekt fra naturens side Og det er du som bestemmer over den Ingen har rett til å skjære bort deler av en annens kropp www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre om kjønnslemlestelse på norsk. Denne

Detaljer

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010)

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) 1 Heftets tittel: Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Utgitt: 06/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder Arbeid mot tvangsekteskap en veileder Innhold Forord 5 Takk til bidragsyterne 7 Innledning 9 1 1 Bakgrunn 13 1.1 Tvangsekteskap 14 1.2 Ære og vanære 15 1.3 Æresrelatert vold 18 1.4 Individ og kollektiv

Detaljer

En god barndom varer livet ut. Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017)

En god barndom varer livet ut. Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) En god barndom varer livet ut Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) OVERSIKT OVER TILTAK I PLANEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrke kommunens

Detaljer

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad Plan mot vold i nære relasj oner Foto: Inger Bolstad SKJERVØY KOMMUNE 2011-2015 Skjervøy kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1. Innledning: 3 1.1. Bakgrunn for planen 3 1.2. Arbeidsgruppa

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Innhold 3 Forord 5 1. Innledning 7 2. Aktuelle utfordringer

Detaljer

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Heftets tittel: Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Utgitt: Juli

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

VEILEDER IDENTIFISERING AV MULIGE OFRE FOR MENNESKEHANDEL

VEILEDER IDENTIFISERING AV MULIGE OFRE FOR MENNESKEHANDEL VEILEDER IDENTIFISERING AV MULIGE OFRE FOR MENNESKEHANDEL Hva er et offer for menneskehandel? Hvor melder du din bekymring? Hvem kan informere, bistå og beskytte? mai 2008 1 Om denne veilederens tilblivelse

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Rapport Silje Berggrav Januar 2013 Forord «Du ser det ikke før du tror det!» Men hva skal

Detaljer

Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner. For Skien kommune 2012-2015. www.skien.kommune.no

Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner. For Skien kommune 2012-2015. www.skien.kommune.no Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner For Skien kommune 2012-2015 www.skien.kommune.no Mål Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse Tiltak 1. Tiltak overfor barn som lever

Detaljer

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1 FORORD Vold i nære relasjoner kan ikke aksepteres. Dette er ikke en privatsak. Politiet har i samarbeid med andre offentlige myndigheter et ansvar for å sikre alle retten til et liv fritt for vold og trusler.

Detaljer

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag NKVTS - 2007 Tsunamien i et eksilperspektiv Et sammendrag Innledning Flodbølgekatastrofen som rammet Sørøst-Asia i desember 2004 tok livet av mer enn 250 000

Detaljer

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner?

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? En rådgivende handlingskjede for alle som bor og jobber i Skien kommune www.skien.kommune.no «Kan du leve med at du ikke

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer