Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening"

Transkript

1 Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

2 Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Forsidedesign: Robert Mehmet Mulleng Sezer Kristin Mulleng Sezer Design: Kristin Mulleng Sezer Trykk: Printing AS Styret i avdelingen Terje Fjellum, leder Adolf Larsen, nestleder Eva-Lill Bekkevad Silje Renate Bækkelund Christian Bøhm Anita Frøland Tone Granberg Løvlien Kristin Mulleng Sezer Per Syversen Anders Weimoth Annichen Wiik Vararepresentanter Bjørn Olsen Eva Kjelstrup Terje Hosle Kim Sletner Tomas Grøndal Bjørg Folkedal Silje Renate Bækkelund ble innvalgt på årsmøtet som ungdomsrepresentant. Hun var også leder av avdelingens ungdomsgruppe, og leder av ungdomsutvalget i Oslo/ Akershus. Etter en diskusjon med ledelsen i Fellesforbundet om tolkning av vedtektene når det gjelder medlemskap i forbundet, valgte Silje å melde overgang til annet forbund fra og med 1. november Det er en klar uenighet mellom avdelingen og forbundets ledelse i denne saken. Spesielt reagerer vi på den forskjellsbehandling som er utøvd av forbundsledelsen. Avdelingen har ikke fått noen svar på sine spørsmål som er stilt. Verken i brevs form eller i Typografiske Meddelelser. Styret har ikke oppnevnt noen ny ungdomsrepresentant til styret. Tariffavtaler Det er nå til sammen 78 klubber i avdelingens område med tariffavtale. Av disse er det fem klubber med mer enn 50 medlemmer. Av disse er to på avisoverenskomsten, en på pakkerioverenskomsten og de siste to på trykkerioverenskomsten. 53 klubber består av mindre enn ti medlemmer, mens de resterende 20 har mellom 10 og 50 medlemmer. Overenskomster Inngåtte: Det er tegnet avtale i Follo-Trykk. Oppsagte: Kampen Grafisk, Oslo Aksidenstrykkeri, Presis ferdiggjøring, Munksjø Inpak, Kombi-Trykk as, Offset Forum, Bong konvolutter og Avisenes Nyhetsbyrå (2010). Møter og arrangementer I perioden har det vært avholdt 12 styremøter og 8 AU-møter. På styremøtene er det til sammen foretatt bevilgninger på kroner. Det er arrangert styrekonferanse i november sammen med avdeling 851, Fellesforbundet Østfold. Det er arrangert halvårsmøte og årsmøte i avdelingen i tråd med forbundets vedtekter. På halvårsmøtet i oktober ble det fattet vedtak om bevilgninger på til sammen kroner. Av dette utgjør en avsetning til avdelingens jubileum i I forbindelse med årsmøtet i mars 2011, ble det også arrangert merkeutdeling for avdelingens jubilanter. Dette var etter styrets mening en ubetinget suksess, og vil bli en fast tradisjon. Styret har også arrangert 1. mai-frokost og juletrefest. Medlemstall I februar 2012 er medlemstallet for avdelingen totalt 3011, hvorav 1156 er yrkesaktive medlemmer. Tallene for 2010 var henholdsvis 3154 og Det er totalt 80 ledige medlemmer, mens 61 mottar Arbeidsavklaringspenger. Hele 790 medlemmer er fritatt for kontingent etter vedtektene, og 800 er æresmedlemmer i Fellesforbundet. Styret har i perioden gjennomført en medlemsundersøkelse blant medlemmene for å kartlegge interesser og behov. Det var stor oppslutning, med hele 375 svar tilbake. 2 Årsberetning 2011 Årsberetning

3 OGF har arrangert et dobbelt helgekurs i Sarpsborg høsten 2011 sammen med avdelingen i Østfold. Styret arrangerte også en samling sammen med Østfold våren 2011, som var en forberedelse til forbundets landsmøte. Det ble også avholdt medlemsmøte foran landsmøtet, med valg av delegater. Høsten 2011 ble det avholdet medlemsseminar med diskusjoner om tariffoppgjøret i AU har arrangert en klubbkonferanse for Annografen i Sagveien, to samlinger for avisklubbene og to møter med klubbene i rotasjonstrykkeriene. AU arrangerte møte for klubbene i Dagblad-Trykk, Edda Borgerskogen og Nr1-Trykk i forbindelse med nedleggelsen av Dagblad-Trykk. Styret arrangerte minnestund etter vår tidligere leder Sven Hugo Johanssons bisettelse. Deltakelse i møter og arrangementer Avdelingstillitsvalgte og styremedlemmer har i perioden deltatt på: Trondheimskonferansen, Grafisk kontaktforum og aviskonferanse i Kristiansand, årskonferanse i Manifest, Fellesforbundets landsmøte med til sammen åtte delegater. Fellesforbundets organisasjonskonferanse og vervekonferanse og studielederkonferanse i regi av Distriktskontoret. Det har vært deltakelse på forbundets bransjekonferanse, trykkerkonferanse i regi av Trykkernes Landssammenslutning, AOF-kurs, styrearbeid i AOF Oslo og trykkerstevnet i Kragerø. Paneldebatt foran kommunevalget og valgkamparbeid for LO i Oslo. Seminar foran landsmøtet i regi av Distriktskontoret. Deltatt i gruppe for revisjon av siviloverenskomsten. Deltar i styringsgruppe for fellesprosjekt med NHO Grafisk. Årsmøter Nr1-Trykk, Aftensposten, Hjemmet Mortensen forlag, Aller-Trykk, Hjemmet Mortensen trykkeri, Aktietrykkeriet, Dagbladet, AOF Oslo og Vestnorsk Grafisk. Sommeravslutning med Aller-Trykk grafiske klubb. Møter med klubbene, bedriftsbesøk og forhandlingsmøter: Klassekampen, Dagsavisen, Annografen, Kampen Grafisk, Follo Trykk, Håkon Arnesen, Stenqvist, Aller- Trykk, Avisretur, Offset Forum, Proff Digitaltrykk, Rep-Rek, Hjemmet Mortensen forlag, Byte as, Dagbladet, Samo service, Nr1-Trykk, Oslo Silketrykk, 07 Oslo, Edda Media, Presis ferdigjøring, Signatur, Hjemmet Mortensen trykkeri, Strålfors, Munksjø Inpak, Digital Print Service, Itella, Mintra, Julius Ørenberg, Wisa Grafisk, Haslum Grafisk, Allkopi Nedre Slottsgate, Grafisk Mailing, WM-Trykk, Hegnar Media, DI-gruppen, Akershus Amtstidende, 07 Aurskog, Media Norge Trykk, Printing as, Niels fargekopi, Renesanse Media og avdelingens pensjonistforeninger. Avdelingens fane Bisettelse Sven Hugo Johansson, fanemarkering mot rasisme, fanemarkering mot Vikarbyrådirektivet, 1. mai og bisettelse medlem i Dagbladets grafiske klubb. Rekruttering og organisering Året 2011 har vært preget av langvarige sykemeldinger på hel- og deltid for organisasjonsarbeideren. Siden det ikke har vært satt inn vikar, har dette betydd sterkt redusert tid til rekrutterings- og organisasjonsarbeid. Det har vært gjort framstøt mot to vanskelige grener av bransjen vår: skilt- og profileringsdesign og reklamebyråer. Vi har nådd ut til mange mennesker med informasjon, men dessverre har resultatene i form av innmeldinger latt vente på seg. Det er et voldsomt potensial i antall medlemmer, og mange av dem har mye de er misfornøyd med på arbeidsplassen, men det er likevel svært vanskelig å få dem til å se verdien av å bli medlem. Allkopi har fått en del oppmerksomhet, og flere av avdelingene har vært besøkt flere ganger. Det er stor forskjell på responsen ute på de forskjellige avdelingene, men det må jobbes mye for små resultater. Det har vært lagt ned mye tid og energi i arbeidet rettet mot ungdom, og ikke minst mot lærlinger. Lærlingene har blitt besøkt i forbindelse med kurs på opplæringskontoret, og mange har meldt seg inn. Det er også lagt ned mye arbeid i å aktivisere en organisasjon for ungdommen, og det ble derfor arrangert en oppstartsamling for unge medlemmer på Hamar i oktober. 17 ungdommer hadde denne helgen fokus på erfaringer fra unge i forhandlinger i bedrifter med og uten tariffavtaler, ungdomsarbeid i Fellesforbundet, arbeid med nytt brosjyremateriell og nettverksbygging. Det ble opprettet et ungdomsutvalg med sju medlemmer, og laget aktivitetsplan for Ungdomsarbeidet i foreningen er nå i positiv vekst. Det har i tillegg vært en økende interesse for faglige aktiviteter blant medlemmene, og det ble på vårparten arrangert et fotoforedrag i samarbeid med IGM. Dette ble en stor suksess, med to fulltegnede kvelder, og stort sett veldig fornøyde deltakere. I tillegg ble det gitt mulighet for rabattert deltakelse på tre konferanser i regi av IGM. Det ble til slutt 17 deltakere med støtte fra OGF på konferansene, og vi har fått svært gode tilbakemeldinger på dette tilbudet. Organisasjonen Det har ikke vært de store endringene i egen organisasjon i perioden. Kontoret i Sagveien er bemannet med de to tillitsvalgte, Terje Fjellum og Adolf Larsen. Merete Warsla er ansatt som organisasjonsarbeider. I administrasjonen, i vesentlig grad med medlemsregister og kontingent, arbeider Ingunn Berger. Årsmøtet i 2011 vedtok en videreføring av stillingen som organisasjonsarbeider. Fra årsmøtet i 2011 er det innmeldt 57 medlemmer, mens det i samme periode har gått ut 173 medlemmer. Av disse er 60 døde, 19 overført til annet LO-forbund og 94 utmeldt eller strøket. Som det framgår av beretningens fakta har ikke organisasjonsarbeidet gitt like stor effekt i antall innmeldinger som i forrige periode. Tatt i betraktning den forbedring som har skjedd i avdelingens økonomiske situasjon, anbefaler styret at stillingen som organisasjonsarbeider videreføres i neste årsmøteperiode. Ikke minst fordi arbeidet har bidratt til en sterkere organisering blant lærlinger og ungdom, og bidratt til en enda mer aktiv ungdomsgruppe. De økonomiske grep som ble gjort, spesielt på årsmøtet i 2010, med avsetninger av avdelingens feriehjemsmidler, vil i mange år framover bedre resultatregnskapet. Og samtidig bidra til at vi kan opprettholde våre gunstige ordninger for ledige og permitterte. I siste periode er det utbetalt kroner fra avsetningen som ble gjort ved oppløsningen av Norsk Grafisk Forbund. Der står det nå tilbake kroner. Fra den nevnte årsmøteavsetning er det utbetalt til ledige og permitterte, og til etterlatte. Her er saldoen i februar 2012 på Aktiviteten Det er ikke til å komme bort fra at noe av det bedrede økonomiske resultatet i avdelingen skyldes en lavere aktivitet enn for noen år siden. Og at den kursvirksomhet som drives i stor grad finansieres av forbundets midler gjennom Distriktskontoret. Dette gjelder ikke bare generelle helgekurs, men også seminarer for klubber og enkeltgrupper. Det er gjennomført et helgekurs sammen med avdeling 851. Kurset ble gjennomført i Sarpsborg, som et dobbeltkurs med temaene Lokale forhandlinger og Regnskapsforståelse. Det er forsøkt avholdt Ny som tillitsvalgt og Ny i Fellesforbundet i Sagveien både vår og høst. Alle ble avlyst på grunn av manglende interesse. Styret har avholdt frokost i kjelleren i Sagveien 1. mai og juletrefest i Folkets Hus. En utvikling som er verdt å merke seg er en stor og voksende interesse for faglige kurs og møter, og det er i perioden arrangert flere faglige møter med stort oppmøte. Avdelingen finansierte også deltakelse for mange medlemmer på faglige kurs på IGM. Aktivitetene er delvis arrangert i regi av Ungdomsutvalget og den tidligere klubben for sats og reproansatte, Typo-lito-klubben. Denne klubben eksisterer bare i navnet, da ingen vil ta ansvar for driften, og vil bli avviklet av styret. Den økende interessen for faglige kurs må selvfølgelig få konsekvenser for aktiviteten på dette området, noe som også må være styrets ansvar i neste periode. De tillitsvalgte har vært på besøk hos de fleste store klubbene, både i forbindelse med forberedelser til tariffoppgjøret og med mobilisering til politisk streik mot Vikarbyrådirektivet. Den systematiske uteaktiviteten kan sikkert forbedres, men det er veldig ulikt behov hos klubbene for besøk og assistanse. Det administrative arbeidet, og arbeidet med Typografiske Meddelelser går fortsatt greit, selv om flere kunne vært engasjert i redaksjonen for medlemsbladet. For å kunne få flere miljøer og medlemmer engasjert, og en større bredde i stofftilgangen. 4 Årsberetning 2011 Årsberetning

4 Sagveien 24 Det er ikke foretatt utbedringsarbeider for eiendommen i Sagveien i perioden, utover små forbedringer. Det er hugget flere store trær, og gjort en del arbeid med uteområdene. Utleie av lokaler og parkeringsplasser har faste leietakere, og skaffer en god inntekt til Sagveien 24 as. Avsetningen til vedlikehold på , som ble gjort av overskuddet i 2008, er redusert til Egenkapitalen i OGF vil, nesten uansett vedlikeholdsbehov, være mer enn stor nok i overskuelig framtid. Samarbeid De grafiske avdelingene, og også miljøene som ikke lenger er selvstendige avdelinger opprettholder sin kontakt gjennom årlige møter i Grafisk Kontaktforum. I 2011 var møtet lagt til Kristiansand med avdelingen i Sørøst som arrangør. Det var også det best besøkte noen gang. Det ble også arrangert en samling i Sagveien 24 dagen før forbundets landsmøte med delegatene fra de samme miljøene. Avdelingene er også flinke til å delta på forbundets bransjekonferanse, slik at kontakten er bra. Det merkes derimot at vi i forbundssammenheng, som på landsmøtet, har liten gjennomslagskraft. Vi har et tettere, men ikke formalisert samarbeid med avdelingen i Østfold. Samarbeidet vil nok heller ikke bli mer formalisert da avdelingen der har fusjonert med den lokale hotell- og restaurantarbeideravdelingen. I Oslo og Akershus fortsetter det formaliserte samarbeidet med de andre avdelingene i Fellesforbundet, med månedlige møter som diskuterer saker i forbundsstyret og lokale saker det kan samarbeides om. På Distriktskontoret er det fortsatt en lav bemanning, noe det ikke er vilje i forbundet til å gjøre noe med. Etter landsmøtets vedtak om at en større del av kontingenten skal tilfalle avdelingene, må avdelingene i stor grad regne med at oppgavene skal løses der. Situasjonen i bransjen og avdelingen Fra forrige årsmøte i avdelingen har det ikke vært udramatisk, men heller ikke vært preget av store kriser. Det har vært to nedleggelser av en viss størrelse, nemlig Dagblad-Trykk og kartonasjebedriften Munksjø Inpak på Ski. Dagbladets trykkeri på Lørenskog var varslet allerede ved forrige årsmøte og stoppet etter siste skiftet 30. juni i Produksjonen av Dagens Næringsliv var flyttet til Media Norge Trykk, Oslo allerede i april Noen av de ansatte ble flyttet over til Dagbladets nye produksjonssted, Nr1-Trykk på Lillestrøm. Noen har fått vikariater, ved blant annet Hjemmet Mortensens trykkeri, men mange av medlemmene har gått over i andre bransjer. Munksjøs trykkeri ble kjøpt opp og produksjonen flyttet til Trøndelag i en virksomhetsoverdragelse. De som reserverte seg mot overflytting fikk som takk åtte ukers karantene på NAV for dagpenger. I tillegg til disse store er også Oslo Aksidenstrykkeri, Presis ferdiggjøring, Kombi-Trykk as, Offset Forum og Bong konvolutter lagt ned. Kampen Grafisk er kjøpt opp og maskiner, kunder og ansatte er overført Follo-Trykk, som har tegnet tariffavtale. RK Grafisk har kjøpt opp og fusjonert inn Bell Offset, og avtalen gjelder nå hele bedriften. Avisene er fortsatt preget av innsparing og effektivisering, med stadig nye modeller for malstyring og effektivisert produksjon. Noen få aviser har gått inn på en lokal tilpasning av ny arbeidsorganisering på deskene. I løpet av året har først Edda-avisene vedtatt å sentralisere deskarbeidet i ett senter for avisene i Moss. Senere på året ble det så kjent at A-pressen har lagt inn bud på samtlige av disse avisene fra de utenlandske eierne. Den seneste transaksjonen er ikke godkjent av Medietilsynet. Planene om sentralisert produksjon i Edda-avisene ser ikke ut til å bli berørt av oppkjøpet. A-pressens sentraliserte annonseproduksjon, Annografen, har ikke hatt noen stor utvikling og vekst i perioden, men skal etter planen ha alle avisenes annonseproduksjon innlemmet i løpet av De tre rotasjonstrykkeriene innen avdelingen er ikke rammet av nedgang, men i hvert fall de to utenlandskeide, er presset til stadige spare- og effektiviseringskampanjer. I tillegg kommer trusler om flytting av produksjonen til lavkostland. Ved de små og mellomstore siviltrykkeriene er situasjonen veldig varierende når det gjelder ordremengde og inntjening. Det er også veldig forskjell når det gjelder omstilling til annen teknologi og produksjon. Når det gjelder sivilbedriftene er det startet opp et prosjekt i regi av NHO Grafisk. Prosjektet, hvor både forbundet og avdeling 850 sitter i styringsgruppa, har som formål å få bedriftene til og tenke gjennom om de har en struktur, organisering og kundemasse tilpasset framtida. I likhet med vår situasjon før vi gikk inn i Fellesforbundet, er også arbeidsgiverne i NHO Grafisk preget av dårlig rekruttering og økonomi. Etter å ha utredet i en periode har nå deres styre anbefalt at organisasjonen legges ned som selvstendig arbeidsgiverorganisasjon, og at de tilslutter seg Norsk Industri. Nok en likhet med vår egen organisasjon er et dårlig grep på bransjen, ved at veksten i sysselsetting og utvikling skjer i bedrifter som reklame og digitaltrykk, hvor det er liten organisasjonsgrad. Bevilgninger foretatt på styremøter Støtte til saksomkostninger Are Saastad 5 000,00 8. mars-arrangement 2 000,00 Støtteannonse Bekken og Strøm 1 000,00 Prosjekt for pakkeriutstyr til Cuba ,00 Kvinner på tvers 3 000,00 Valgkampen LO i Oslo 5 000,00 Medlemsundersøkelsen 4 890,00 Støtte til streikende i Øst Jerusalem 2 468,70 Støtte til Monica Opke 2 500,00 Bevilgning Røde Kors etter jordskjelv i Japan 2 500,00 Bevilgning Utøyas venner 2 500,00 Bevilgning Norsk Folkehjelp til Afrikas Horn 7 500,00 Gavekort LOs Sommerpatrulje 7 070,00 Støtte til deltakelse på trykkerstevnet 1 400,00 Til sammen kr ,70 Juleinnsamling 2011 Halvårsmøtet i oktober 2011 vedtok at det på ny skulle arrangeres innsamling i klubbene for ledige medlemmer. Følgende deltok i innsamlingen: Schibsted Trykk grafiske klubb: Nr1-Trykk grafiske klubb: Hjemmet Mortensen forlag: Hjemmet Mortensen trykkeri: Strålfors grafiske klubb: Schibsted Trykk pakkeriklubb: VG grafiske klubb: Aftenposten grafiske klubb Til sammen kr Det ble utbetalt kroner til 15 medlemmer. Til sammen etter de samme retningslinjer som tidligere. Det betyr at medlemmet må ha vært ledig hele året, og være aktiv arbeidssøker. Kontoen for juleinnsamlingen fikk i løpet av 2011 en uventet bevilgning på litt over kroner fra tidligere grafisk klubb ved Naper Oslo. Avdelingens innsamling for et grafisk forbund i Palestina Avdelingens prosjekt med det grafiske forbundet i Palestina har nå vart i tre år, og er avsluttet økonomisk ved overføring av siste sum ved nyttår. Totalt var det ved årsskiftet samlet inn i overkant av kroner, og målet var derfor oppfylt. Mange klubber har deltatt i innsamlingen. Etter vedtaket på styremøte i februar ble de siste kroner overført. 6 Årsberetning 2011 Årsberetning

5 Årsmøtet 2011 Vedtak Vedtektsendringer Videreføring av stillingen som organisasjonsarbeider Sammenslåing av pensjonistgruppene Uttalelser Fortsatt nullmoms for papiraviser viderefør produksjonsstøtten Nedleggelse av Dagblad-Trykk Forsvar velferdsstaten Bevilgninger: Aftenposten Grafiske Klubb (Til dekning av advokathonorar) OGFs prosjekt Palestina Litografenes pensjonistforening Typografenes pensjonistforening Bokbindernes pensjonistforening Trykkerklubben Aviskonferansen Ungdomsutvalget i Oslo/Akershus maksimalt (kr 15 pr. yrkesaktivt medlem) Manifest abonnement Fellesutvalget for Palestina Nei til EU faglig utvalg Norsk Folkehjelp Amnesty International Lenseteateret Fetsund lenser Nei til atomvåpen (500 medlemmer x 5 kroner) Til sammen kr Valg Styret: Terje Fjellum Ikke på valg 1 år Leder Adolf Larsen Gjenvalg 2 år Nestleder Styremedlemmer: Per Syversen Ikke på valg 1 år Aftenposten Eva-Lill Bekkevad Ikke på valg 1 år LO-Media Kristin Mulleng Sezer Ikke på valg 1 år Budstikka Media Anita Frøland Ikke på valg 1 år Andvord Grafisk Christian Bøhm Gjenvalg 2 år Nr1-Trykk Tone G. Løvlien Gjenvalg 2 år Dagbladet Silje Renate Gjenvalg 2 år LO, Bækkelund Ungdomsgruppa Annichen Wiik Gjenvalg 2 år Romerikes Blad Anders Weimoth Ny 2 år Media Norge Trykk, Oslo Vararepresentanter: Bjørn Olsen Gjenvalg 1 år 07 Aurskog Eva Kjelstrup Gjenvalg 1 år Nationen Terje Hosle Gjenvalg 1 år Allkopi Fornebu Kim Sletner Gjenvalg 1 år Stenqvist avd. Flexo Tomas Grøndal Ny 1 år Hjemmet Mort. Trykkeri Bjørg Folkedal Ny 1 år Strålfors Kontrollkomite: Øyvind Christensen Ikke på valg (1 år) Aller Trykk Håkon Kjernsmo Gjenvalg (2 år) Pensjonist Personlige vararepresentanter: Andor Aure Ikke på valg (1 år) Pensjonist Finn Jensen Gjenvalg (2 år) Pensjonist Fanekomite: (1 år) Rolf Wesenberg Gjenvalg Opplæringssenteret for Visuell Kommunikasjon Hans Nordli Gjenvalg Printing Rune Snorre Haug Gjenvalg Hjemmet Mort. Trykkeri Norsk Folkehjelp (1 år) med personlige vararepresentanter: Anita Frøland Gjenvalg Andvord Grafisk Vidar Arnesen Gjenvalg (vara) 07 Aurskog Arvid Eriksen Gjenvalg Pensjonist Terje Fjellum Gjenvalg (vara) OGF Pål Hafsengen Gjenvalg Media Norge Trykk, Oslo Alf-Rune Pedersen Gjenvalg (vara) Media Norge Trykk, Oslo Studieutvalg / AOF: Terje Fjellum 1 år Styret Adolf Larsen 2 år Styret Bjørn Olsen 1 år 07 Aurskog LO Oslo (1 år) med personlige vararepresentanter: Adolf Larsen Gjenvalg OGF Terje Fjellum Gjenvalg (vara) OGF Eva-Lill Bekkevad Gjenvalg LO-Media Brita Børresen Gjenvalg (vara) Hjemmet Mort. Trykkeri LO Nedre Romerike (1 år) med personlige vararepresentanter: Øyvind Christensen Gjenvalg Aller Trykk Vidar Arnesen Gjenvalg (vara) 07 Aurskog Ole Ueland Gjenvalg Aktietrykkeriet Christian Bøhm Gjenvalg (vara) Nr1-Trykk Ungdomsutvalget endte med opptur for ungdommen, men det var ikke uten litt dramatikk underveis. OGFs ungdom stilte i 2011 med hele åtte deltakere på LOs sommerpatrulje. Våre deltakere besøkte stort sett bare bedrifter innen grafisk område, og det ble avdekket brudd på arbeidsmiljøloven ved 35 av 47 besøkte bedrifter. I tillegg var vi på lærlingpatrulje rundt omkring i bedriftene, og har hatt en vervekampanje rettet mot lærlinger. I oktober arrangerte vi undomssamling på Hamar. Hele 17 medlemmer deltok på en helg som bestod av teambuilding i form av lagkjøring med go-kart og gruppeoppgaver med sikte på å bevisstgjøre deltakerne på deres rettigheter, og det kom nye ideer til nytt informasjonsmateriell. Det ble til slutt valgt nye medlemmer til Ungdomsutvalget etter at Silje Renate Bækkelund dessverre 8 Årsberetning 2011 Årsberetning

6 ble tvunget til å trekke seg fra sine verv og melde seg over til Handel og kontor. Carsten Østby Håkonsen ble valgt til ny leder, med Trym Berglie som nestleder. Det er nå syv medlemmer i Ungdomsutvalget til OGF. Etter suksessen med turen til Hamar ble det bestemt at det skulle arrangeres julebord for unge i kjelleren i Sagveien. Dette arrangementet var også åpent for ikkemedlemmer, og fungerte som et samlingssted for unge grafikere og trykkere, med sikte på rekruttering og å danne nye bekjentskaper. Det er planlagt en rekke aktiviteter for 2012 og vi ser fram til å fortsette den gode trenden. Til slutt vil jeg rette en stor takk til Silje Renate Bækkelund for arbeidet hun gjorde for ungdommen i Leder, Carsten Østby Håkonsen I mai holdt Trykkernes Landssammenslutning seminar, hvor trykkere og andre fagfolk var invitert på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Det var ISO-sertifisering som var det viktigste tema. Det var flere dyktige foredragsholdere, blant annet Sven Erik Skarsbø, ingeniører fra Høyskolen på Gjøvik og en del andre. Det var et meget bra seminar, hvor første kvelden ble avsluttet med to bedriftsbesøk, først på Merkur-Trykk, som er en av to ISO-sertifiserte trykkerier her i landet. Deretter besøkte vi Aller-Trykk på Skytta. Det var noen utbytterike dager, som Ivar Baardsen, Trykkernes Landssammenslutning, skal ha all ære av. Årsmøtet ble holdt i Sagveien, med 15 medlemmer til stede, og ble åpnet av Thomas Evensen. Samme styret ble gjenvalgt med Thomas Evensen som leder, Geir Eliassen nestleder, Hans Nordli kasserer, Dag Tidemandsen sekretær og Siv G. Gilberg som styremedlem. Freddie Lørendal og Jørn Austbø ble valgt som varamedlemmer. Årsmøte ble holdt etter gjeldende regler, men det er andre gang vi må utsette årsmøtet på grunn av for få påmeldte til den opprinnelige dato. Ellers ble kvelden avsluttet med grilling og hyggelig samvær. Årets trykkerstevne ble holdt i Kragerø i september. Fredagskvelden var vi ute og spiste pizza. Lørdag møtte vi opp til foredrag av blant andre Luth-gruppen v/johannes Stendahl og Jan Hauge, OCE Norge v/svein Moe Ihler og Sven Erik Skarsbø. Søndag ble avsluttet med båttur i Kragerø-skjærgården. Vi i Oslo vil takke Gunn N. Gundersen og hennes styre for et vellykket trykkerstevne. Årets julebord ble holdt fredag 9. desember i Sagveien med 21 medlemmer til stede, noe alle satte utrolig pris på. Det ble servert tradisjonell julemat med noe attåt. Styret var fornøyd med at så mange ville komme. Klubben har i dag 55 medlemmer med en god og ryddig økonomi. Trykkerklubben takker Oslo Grafiske Fagforening for all velvillig støtte, både for lån av lokaler og økonomisk bistand det siste året. Også i år fikk vi bevilget til vårt arbeid og håper fortsatt på et godt samarbeid. For Trykkerklubben, Freddie Lørendal Notater: Trykkerklubbens årsberetning 2011 Vårt årlige møte med Trykkernes Landssammenslutning ble holdt siste fredag i januar i Sagveien, hvor styrene i Landssammenslutningen og Oslo grafiske trykkerklubb var til stede. Her snakket vi om hva som skjer i bransjen og hvordan framtidsutsiktene blir. Vi diskuterte opplegget for trykkerstevnet i Kragerø. Ivar Baardsen fra Landssammenslutningen orienterte om seminaret i Lillestrøm. Deretter ble kvelden avsluttet som vanlig med kameratslig samvær. 10 Årsberetning 2011 Årsberetning

7

Fellesforbundet. Årsberetning 2014. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Fellesforbundet. Årsberetning 2014. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Beretning for Ogf 2014 Styret i avdelingen Terje

Detaljer

TYPO- MEDDELELSER. Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 3 I 2010 I 95. årgang TYPOgrafiskemeddelelser - september 2010

TYPO- MEDDELELSER. Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 3 I 2010 I 95. årgang TYPOgrafiskemeddelelser - september 2010 grafiske TYPO- MEDDELELSER Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 3 I 2010 I 95. årgang Leder Detnye arbeiderpartiet Det svenske valget, som nettopp er avsluttet er av mange blitt karakterisert som

Detaljer

grafiske TYPO- MEDDELELSER Fra pakkeriet i Media Norge Trykk Oslo, som vi også kjenner som Schibsted Trykk Side 14-15

grafiske TYPO- MEDDELELSER Fra pakkeriet i Media Norge Trykk Oslo, som vi også kjenner som Schibsted Trykk Side 14-15 grafiske TYPO- MEDDELELSER Fra pakkeriet i Media Norge Trykk Oslo, som vi også kjenner som Schibsted Trykk Side 14-15 Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 1 I 2011 I 96. årgang Leder Tøffedamer og

Detaljer

grafiske God Jul TYPO- MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19

grafiske God Jul TYPO- MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19 TYPO- grafiske MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19 God Jul Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 4 I 2010 I 95. årgang TYPOgrafiskemeddelelser - NOVemBeri 2010 Leder

Detaljer

Schibsteds annonsesenter

Schibsteds annonsesenter Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 1 februar 2014 99. årgang Trondheimskonferansen Side 20-21 -22 og 23. Schibsteds annonsesenter Side 14 og 15. Allkopi på Linderud Side 12 og 13. TGM - FEBRUAR

Detaljer

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang. LOs sommerpatrulje. Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang. LOs sommerpatrulje. Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22 Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang LOs sommerpatrulje Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22 LEDER INNHOLD: Sentralisering av annonseproduksjon i Schibsted Velferd,

Detaljer

Stibo - Nordens største trykkeri

Stibo - Nordens største trykkeri Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 2 juni 2013 98. årgang Stibo - Nordens største trykkeri Side 14-15. 3D-print noe for grafisk? Side 6-7. Inntrykk fra LO-kongressen 2013. Side 8-9. Aktivist og

Detaljer

Krisa på dørstokken - hva gjør vi?

Krisa på dørstokken - hva gjør vi? Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 4 desember 2013 98. årgang Krisa på dørstokken - hva gjør vi? Side 10 A-magasinet til Danmark Side 12 Høyere utdanning eller svenneprøve? Side 24 TGM - DESEMBER

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

grafiske TYPO- MEDDELELSER bedriftsbesøk HOrnet på veggen merkeutdeling Side 8 9 Side 7 og 12 13 Side 14 Side 20 21

grafiske TYPO- MEDDELELSER bedriftsbesøk HOrnet på veggen merkeutdeling Side 8 9 Side 7 og 12 13 Side 14 Side 20 21 grafiske TYPO- MEDDELELSER trondheimskonferansen Side 8 9 bedriftsbesøk Side 7 og 12 13 HOrnet på veggen Side 14 merkeutdeling Side 20 21 Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 1 I 2009 I 94. årgang

Detaljer

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom

Detaljer

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom

Detaljer

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 2 Juni 2015 100. årgang

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 2 Juni 2015 100. årgang Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 2 Juni 2015 100. årgang Leder Større ulikheter I en serie artikler i Dagsavisen og Klassekampen er det skrevet mye om en fersk rapport fra OECD (Organisasjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap INNHOLD SIDE Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer råd og

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2007 og regnskap 2007 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2012 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2012 Bergslid Karsten Braadland Ordin R. Espeland Svein

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

grafiske TYPO- MEDDELELSER Papirfabrikant med tro på framtida Saugbrugs i Halden: Side 11-12

grafiske TYPO- MEDDELELSER Papirfabrikant med tro på framtida Saugbrugs i Halden: Side 11-12 TYPO- grafiske MEDDELELSER Saugbrugs i Halden: Papirfabrikant med tro på framtida Side 11-12 Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 3 I 2012 I 97. årgang TYPOgrafiskemeddelelser - september 2012 Leder

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Avd. 576. www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE. Avd. 576. 15. Mars 2012

Avd. 576. www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE. Avd. 576. 15. Mars 2012 Avd. 576 www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE Avd. 576 2011 15. Mars 2012 Dagsorden Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering o valg av møteleder/dirigent o valg av sekretær o protokollsignaturer

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2012 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 10

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2008 Årgang 13 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Arrogante tjenestedirektivforsvarere, Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening,

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer