Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening"

Transkript

1 Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

2 Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Forsidedesign: Robert Mehmet Mulleng Sezer Kristin Mulleng Sezer Design: Kristin Mulleng Sezer Trykk: Printing AS Styret i avdelingen Terje Fjellum, leder Adolf Larsen, nestleder Eva-Lill Bekkevad Silje Renate Bækkelund Christian Bøhm Anita Frøland Tone Granberg Løvlien Kristin Mulleng Sezer Per Syversen Anders Weimoth Annichen Wiik Vararepresentanter Bjørn Olsen Eva Kjelstrup Terje Hosle Kim Sletner Tomas Grøndal Bjørg Folkedal Silje Renate Bækkelund ble innvalgt på årsmøtet som ungdomsrepresentant. Hun var også leder av avdelingens ungdomsgruppe, og leder av ungdomsutvalget i Oslo/ Akershus. Etter en diskusjon med ledelsen i Fellesforbundet om tolkning av vedtektene når det gjelder medlemskap i forbundet, valgte Silje å melde overgang til annet forbund fra og med 1. november Det er en klar uenighet mellom avdelingen og forbundets ledelse i denne saken. Spesielt reagerer vi på den forskjellsbehandling som er utøvd av forbundsledelsen. Avdelingen har ikke fått noen svar på sine spørsmål som er stilt. Verken i brevs form eller i Typografiske Meddelelser. Styret har ikke oppnevnt noen ny ungdomsrepresentant til styret. Tariffavtaler Det er nå til sammen 78 klubber i avdelingens område med tariffavtale. Av disse er det fem klubber med mer enn 50 medlemmer. Av disse er to på avisoverenskomsten, en på pakkerioverenskomsten og de siste to på trykkerioverenskomsten. 53 klubber består av mindre enn ti medlemmer, mens de resterende 20 har mellom 10 og 50 medlemmer. Overenskomster Inngåtte: Det er tegnet avtale i Follo-Trykk. Oppsagte: Kampen Grafisk, Oslo Aksidenstrykkeri, Presis ferdiggjøring, Munksjø Inpak, Kombi-Trykk as, Offset Forum, Bong konvolutter og Avisenes Nyhetsbyrå (2010). Møter og arrangementer I perioden har det vært avholdt 12 styremøter og 8 AU-møter. På styremøtene er det til sammen foretatt bevilgninger på kroner. Det er arrangert styrekonferanse i november sammen med avdeling 851, Fellesforbundet Østfold. Det er arrangert halvårsmøte og årsmøte i avdelingen i tråd med forbundets vedtekter. På halvårsmøtet i oktober ble det fattet vedtak om bevilgninger på til sammen kroner. Av dette utgjør en avsetning til avdelingens jubileum i I forbindelse med årsmøtet i mars 2011, ble det også arrangert merkeutdeling for avdelingens jubilanter. Dette var etter styrets mening en ubetinget suksess, og vil bli en fast tradisjon. Styret har også arrangert 1. mai-frokost og juletrefest. Medlemstall I februar 2012 er medlemstallet for avdelingen totalt 3011, hvorav 1156 er yrkesaktive medlemmer. Tallene for 2010 var henholdsvis 3154 og Det er totalt 80 ledige medlemmer, mens 61 mottar Arbeidsavklaringspenger. Hele 790 medlemmer er fritatt for kontingent etter vedtektene, og 800 er æresmedlemmer i Fellesforbundet. Styret har i perioden gjennomført en medlemsundersøkelse blant medlemmene for å kartlegge interesser og behov. Det var stor oppslutning, med hele 375 svar tilbake. 2 Årsberetning 2011 Årsberetning

3 OGF har arrangert et dobbelt helgekurs i Sarpsborg høsten 2011 sammen med avdelingen i Østfold. Styret arrangerte også en samling sammen med Østfold våren 2011, som var en forberedelse til forbundets landsmøte. Det ble også avholdt medlemsmøte foran landsmøtet, med valg av delegater. Høsten 2011 ble det avholdet medlemsseminar med diskusjoner om tariffoppgjøret i AU har arrangert en klubbkonferanse for Annografen i Sagveien, to samlinger for avisklubbene og to møter med klubbene i rotasjonstrykkeriene. AU arrangerte møte for klubbene i Dagblad-Trykk, Edda Borgerskogen og Nr1-Trykk i forbindelse med nedleggelsen av Dagblad-Trykk. Styret arrangerte minnestund etter vår tidligere leder Sven Hugo Johanssons bisettelse. Deltakelse i møter og arrangementer Avdelingstillitsvalgte og styremedlemmer har i perioden deltatt på: Trondheimskonferansen, Grafisk kontaktforum og aviskonferanse i Kristiansand, årskonferanse i Manifest, Fellesforbundets landsmøte med til sammen åtte delegater. Fellesforbundets organisasjonskonferanse og vervekonferanse og studielederkonferanse i regi av Distriktskontoret. Det har vært deltakelse på forbundets bransjekonferanse, trykkerkonferanse i regi av Trykkernes Landssammenslutning, AOF-kurs, styrearbeid i AOF Oslo og trykkerstevnet i Kragerø. Paneldebatt foran kommunevalget og valgkamparbeid for LO i Oslo. Seminar foran landsmøtet i regi av Distriktskontoret. Deltatt i gruppe for revisjon av siviloverenskomsten. Deltar i styringsgruppe for fellesprosjekt med NHO Grafisk. Årsmøter Nr1-Trykk, Aftensposten, Hjemmet Mortensen forlag, Aller-Trykk, Hjemmet Mortensen trykkeri, Aktietrykkeriet, Dagbladet, AOF Oslo og Vestnorsk Grafisk. Sommeravslutning med Aller-Trykk grafiske klubb. Møter med klubbene, bedriftsbesøk og forhandlingsmøter: Klassekampen, Dagsavisen, Annografen, Kampen Grafisk, Follo Trykk, Håkon Arnesen, Stenqvist, Aller- Trykk, Avisretur, Offset Forum, Proff Digitaltrykk, Rep-Rek, Hjemmet Mortensen forlag, Byte as, Dagbladet, Samo service, Nr1-Trykk, Oslo Silketrykk, 07 Oslo, Edda Media, Presis ferdigjøring, Signatur, Hjemmet Mortensen trykkeri, Strålfors, Munksjø Inpak, Digital Print Service, Itella, Mintra, Julius Ørenberg, Wisa Grafisk, Haslum Grafisk, Allkopi Nedre Slottsgate, Grafisk Mailing, WM-Trykk, Hegnar Media, DI-gruppen, Akershus Amtstidende, 07 Aurskog, Media Norge Trykk, Printing as, Niels fargekopi, Renesanse Media og avdelingens pensjonistforeninger. Avdelingens fane Bisettelse Sven Hugo Johansson, fanemarkering mot rasisme, fanemarkering mot Vikarbyrådirektivet, 1. mai og bisettelse medlem i Dagbladets grafiske klubb. Rekruttering og organisering Året 2011 har vært preget av langvarige sykemeldinger på hel- og deltid for organisasjonsarbeideren. Siden det ikke har vært satt inn vikar, har dette betydd sterkt redusert tid til rekrutterings- og organisasjonsarbeid. Det har vært gjort framstøt mot to vanskelige grener av bransjen vår: skilt- og profileringsdesign og reklamebyråer. Vi har nådd ut til mange mennesker med informasjon, men dessverre har resultatene i form av innmeldinger latt vente på seg. Det er et voldsomt potensial i antall medlemmer, og mange av dem har mye de er misfornøyd med på arbeidsplassen, men det er likevel svært vanskelig å få dem til å se verdien av å bli medlem. Allkopi har fått en del oppmerksomhet, og flere av avdelingene har vært besøkt flere ganger. Det er stor forskjell på responsen ute på de forskjellige avdelingene, men det må jobbes mye for små resultater. Det har vært lagt ned mye tid og energi i arbeidet rettet mot ungdom, og ikke minst mot lærlinger. Lærlingene har blitt besøkt i forbindelse med kurs på opplæringskontoret, og mange har meldt seg inn. Det er også lagt ned mye arbeid i å aktivisere en organisasjon for ungdommen, og det ble derfor arrangert en oppstartsamling for unge medlemmer på Hamar i oktober. 17 ungdommer hadde denne helgen fokus på erfaringer fra unge i forhandlinger i bedrifter med og uten tariffavtaler, ungdomsarbeid i Fellesforbundet, arbeid med nytt brosjyremateriell og nettverksbygging. Det ble opprettet et ungdomsutvalg med sju medlemmer, og laget aktivitetsplan for Ungdomsarbeidet i foreningen er nå i positiv vekst. Det har i tillegg vært en økende interesse for faglige aktiviteter blant medlemmene, og det ble på vårparten arrangert et fotoforedrag i samarbeid med IGM. Dette ble en stor suksess, med to fulltegnede kvelder, og stort sett veldig fornøyde deltakere. I tillegg ble det gitt mulighet for rabattert deltakelse på tre konferanser i regi av IGM. Det ble til slutt 17 deltakere med støtte fra OGF på konferansene, og vi har fått svært gode tilbakemeldinger på dette tilbudet. Organisasjonen Det har ikke vært de store endringene i egen organisasjon i perioden. Kontoret i Sagveien er bemannet med de to tillitsvalgte, Terje Fjellum og Adolf Larsen. Merete Warsla er ansatt som organisasjonsarbeider. I administrasjonen, i vesentlig grad med medlemsregister og kontingent, arbeider Ingunn Berger. Årsmøtet i 2011 vedtok en videreføring av stillingen som organisasjonsarbeider. Fra årsmøtet i 2011 er det innmeldt 57 medlemmer, mens det i samme periode har gått ut 173 medlemmer. Av disse er 60 døde, 19 overført til annet LO-forbund og 94 utmeldt eller strøket. Som det framgår av beretningens fakta har ikke organisasjonsarbeidet gitt like stor effekt i antall innmeldinger som i forrige periode. Tatt i betraktning den forbedring som har skjedd i avdelingens økonomiske situasjon, anbefaler styret at stillingen som organisasjonsarbeider videreføres i neste årsmøteperiode. Ikke minst fordi arbeidet har bidratt til en sterkere organisering blant lærlinger og ungdom, og bidratt til en enda mer aktiv ungdomsgruppe. De økonomiske grep som ble gjort, spesielt på årsmøtet i 2010, med avsetninger av avdelingens feriehjemsmidler, vil i mange år framover bedre resultatregnskapet. Og samtidig bidra til at vi kan opprettholde våre gunstige ordninger for ledige og permitterte. I siste periode er det utbetalt kroner fra avsetningen som ble gjort ved oppløsningen av Norsk Grafisk Forbund. Der står det nå tilbake kroner. Fra den nevnte årsmøteavsetning er det utbetalt til ledige og permitterte, og til etterlatte. Her er saldoen i februar 2012 på Aktiviteten Det er ikke til å komme bort fra at noe av det bedrede økonomiske resultatet i avdelingen skyldes en lavere aktivitet enn for noen år siden. Og at den kursvirksomhet som drives i stor grad finansieres av forbundets midler gjennom Distriktskontoret. Dette gjelder ikke bare generelle helgekurs, men også seminarer for klubber og enkeltgrupper. Det er gjennomført et helgekurs sammen med avdeling 851. Kurset ble gjennomført i Sarpsborg, som et dobbeltkurs med temaene Lokale forhandlinger og Regnskapsforståelse. Det er forsøkt avholdt Ny som tillitsvalgt og Ny i Fellesforbundet i Sagveien både vår og høst. Alle ble avlyst på grunn av manglende interesse. Styret har avholdt frokost i kjelleren i Sagveien 1. mai og juletrefest i Folkets Hus. En utvikling som er verdt å merke seg er en stor og voksende interesse for faglige kurs og møter, og det er i perioden arrangert flere faglige møter med stort oppmøte. Avdelingen finansierte også deltakelse for mange medlemmer på faglige kurs på IGM. Aktivitetene er delvis arrangert i regi av Ungdomsutvalget og den tidligere klubben for sats og reproansatte, Typo-lito-klubben. Denne klubben eksisterer bare i navnet, da ingen vil ta ansvar for driften, og vil bli avviklet av styret. Den økende interessen for faglige kurs må selvfølgelig få konsekvenser for aktiviteten på dette området, noe som også må være styrets ansvar i neste periode. De tillitsvalgte har vært på besøk hos de fleste store klubbene, både i forbindelse med forberedelser til tariffoppgjøret og med mobilisering til politisk streik mot Vikarbyrådirektivet. Den systematiske uteaktiviteten kan sikkert forbedres, men det er veldig ulikt behov hos klubbene for besøk og assistanse. Det administrative arbeidet, og arbeidet med Typografiske Meddelelser går fortsatt greit, selv om flere kunne vært engasjert i redaksjonen for medlemsbladet. For å kunne få flere miljøer og medlemmer engasjert, og en større bredde i stofftilgangen. 4 Årsberetning 2011 Årsberetning

4 Sagveien 24 Det er ikke foretatt utbedringsarbeider for eiendommen i Sagveien i perioden, utover små forbedringer. Det er hugget flere store trær, og gjort en del arbeid med uteområdene. Utleie av lokaler og parkeringsplasser har faste leietakere, og skaffer en god inntekt til Sagveien 24 as. Avsetningen til vedlikehold på , som ble gjort av overskuddet i 2008, er redusert til Egenkapitalen i OGF vil, nesten uansett vedlikeholdsbehov, være mer enn stor nok i overskuelig framtid. Samarbeid De grafiske avdelingene, og også miljøene som ikke lenger er selvstendige avdelinger opprettholder sin kontakt gjennom årlige møter i Grafisk Kontaktforum. I 2011 var møtet lagt til Kristiansand med avdelingen i Sørøst som arrangør. Det var også det best besøkte noen gang. Det ble også arrangert en samling i Sagveien 24 dagen før forbundets landsmøte med delegatene fra de samme miljøene. Avdelingene er også flinke til å delta på forbundets bransjekonferanse, slik at kontakten er bra. Det merkes derimot at vi i forbundssammenheng, som på landsmøtet, har liten gjennomslagskraft. Vi har et tettere, men ikke formalisert samarbeid med avdelingen i Østfold. Samarbeidet vil nok heller ikke bli mer formalisert da avdelingen der har fusjonert med den lokale hotell- og restaurantarbeideravdelingen. I Oslo og Akershus fortsetter det formaliserte samarbeidet med de andre avdelingene i Fellesforbundet, med månedlige møter som diskuterer saker i forbundsstyret og lokale saker det kan samarbeides om. På Distriktskontoret er det fortsatt en lav bemanning, noe det ikke er vilje i forbundet til å gjøre noe med. Etter landsmøtets vedtak om at en større del av kontingenten skal tilfalle avdelingene, må avdelingene i stor grad regne med at oppgavene skal løses der. Situasjonen i bransjen og avdelingen Fra forrige årsmøte i avdelingen har det ikke vært udramatisk, men heller ikke vært preget av store kriser. Det har vært to nedleggelser av en viss størrelse, nemlig Dagblad-Trykk og kartonasjebedriften Munksjø Inpak på Ski. Dagbladets trykkeri på Lørenskog var varslet allerede ved forrige årsmøte og stoppet etter siste skiftet 30. juni i Produksjonen av Dagens Næringsliv var flyttet til Media Norge Trykk, Oslo allerede i april Noen av de ansatte ble flyttet over til Dagbladets nye produksjonssted, Nr1-Trykk på Lillestrøm. Noen har fått vikariater, ved blant annet Hjemmet Mortensens trykkeri, men mange av medlemmene har gått over i andre bransjer. Munksjøs trykkeri ble kjøpt opp og produksjonen flyttet til Trøndelag i en virksomhetsoverdragelse. De som reserverte seg mot overflytting fikk som takk åtte ukers karantene på NAV for dagpenger. I tillegg til disse store er også Oslo Aksidenstrykkeri, Presis ferdiggjøring, Kombi-Trykk as, Offset Forum og Bong konvolutter lagt ned. Kampen Grafisk er kjøpt opp og maskiner, kunder og ansatte er overført Follo-Trykk, som har tegnet tariffavtale. RK Grafisk har kjøpt opp og fusjonert inn Bell Offset, og avtalen gjelder nå hele bedriften. Avisene er fortsatt preget av innsparing og effektivisering, med stadig nye modeller for malstyring og effektivisert produksjon. Noen få aviser har gått inn på en lokal tilpasning av ny arbeidsorganisering på deskene. I løpet av året har først Edda-avisene vedtatt å sentralisere deskarbeidet i ett senter for avisene i Moss. Senere på året ble det så kjent at A-pressen har lagt inn bud på samtlige av disse avisene fra de utenlandske eierne. Den seneste transaksjonen er ikke godkjent av Medietilsynet. Planene om sentralisert produksjon i Edda-avisene ser ikke ut til å bli berørt av oppkjøpet. A-pressens sentraliserte annonseproduksjon, Annografen, har ikke hatt noen stor utvikling og vekst i perioden, men skal etter planen ha alle avisenes annonseproduksjon innlemmet i løpet av De tre rotasjonstrykkeriene innen avdelingen er ikke rammet av nedgang, men i hvert fall de to utenlandskeide, er presset til stadige spare- og effektiviseringskampanjer. I tillegg kommer trusler om flytting av produksjonen til lavkostland. Ved de små og mellomstore siviltrykkeriene er situasjonen veldig varierende når det gjelder ordremengde og inntjening. Det er også veldig forskjell når det gjelder omstilling til annen teknologi og produksjon. Når det gjelder sivilbedriftene er det startet opp et prosjekt i regi av NHO Grafisk. Prosjektet, hvor både forbundet og avdeling 850 sitter i styringsgruppa, har som formål å få bedriftene til og tenke gjennom om de har en struktur, organisering og kundemasse tilpasset framtida. I likhet med vår situasjon før vi gikk inn i Fellesforbundet, er også arbeidsgiverne i NHO Grafisk preget av dårlig rekruttering og økonomi. Etter å ha utredet i en periode har nå deres styre anbefalt at organisasjonen legges ned som selvstendig arbeidsgiverorganisasjon, og at de tilslutter seg Norsk Industri. Nok en likhet med vår egen organisasjon er et dårlig grep på bransjen, ved at veksten i sysselsetting og utvikling skjer i bedrifter som reklame og digitaltrykk, hvor det er liten organisasjonsgrad. Bevilgninger foretatt på styremøter Støtte til saksomkostninger Are Saastad 5 000,00 8. mars-arrangement 2 000,00 Støtteannonse Bekken og Strøm 1 000,00 Prosjekt for pakkeriutstyr til Cuba ,00 Kvinner på tvers 3 000,00 Valgkampen LO i Oslo 5 000,00 Medlemsundersøkelsen 4 890,00 Støtte til streikende i Øst Jerusalem 2 468,70 Støtte til Monica Opke 2 500,00 Bevilgning Røde Kors etter jordskjelv i Japan 2 500,00 Bevilgning Utøyas venner 2 500,00 Bevilgning Norsk Folkehjelp til Afrikas Horn 7 500,00 Gavekort LOs Sommerpatrulje 7 070,00 Støtte til deltakelse på trykkerstevnet 1 400,00 Til sammen kr ,70 Juleinnsamling 2011 Halvårsmøtet i oktober 2011 vedtok at det på ny skulle arrangeres innsamling i klubbene for ledige medlemmer. Følgende deltok i innsamlingen: Schibsted Trykk grafiske klubb: Nr1-Trykk grafiske klubb: Hjemmet Mortensen forlag: Hjemmet Mortensen trykkeri: Strålfors grafiske klubb: Schibsted Trykk pakkeriklubb: VG grafiske klubb: Aftenposten grafiske klubb Til sammen kr Det ble utbetalt kroner til 15 medlemmer. Til sammen etter de samme retningslinjer som tidligere. Det betyr at medlemmet må ha vært ledig hele året, og være aktiv arbeidssøker. Kontoen for juleinnsamlingen fikk i løpet av 2011 en uventet bevilgning på litt over kroner fra tidligere grafisk klubb ved Naper Oslo. Avdelingens innsamling for et grafisk forbund i Palestina Avdelingens prosjekt med det grafiske forbundet i Palestina har nå vart i tre år, og er avsluttet økonomisk ved overføring av siste sum ved nyttår. Totalt var det ved årsskiftet samlet inn i overkant av kroner, og målet var derfor oppfylt. Mange klubber har deltatt i innsamlingen. Etter vedtaket på styremøte i februar ble de siste kroner overført. 6 Årsberetning 2011 Årsberetning

5 Årsmøtet 2011 Vedtak Vedtektsendringer Videreføring av stillingen som organisasjonsarbeider Sammenslåing av pensjonistgruppene Uttalelser Fortsatt nullmoms for papiraviser viderefør produksjonsstøtten Nedleggelse av Dagblad-Trykk Forsvar velferdsstaten Bevilgninger: Aftenposten Grafiske Klubb (Til dekning av advokathonorar) OGFs prosjekt Palestina Litografenes pensjonistforening Typografenes pensjonistforening Bokbindernes pensjonistforening Trykkerklubben Aviskonferansen Ungdomsutvalget i Oslo/Akershus maksimalt (kr 15 pr. yrkesaktivt medlem) Manifest abonnement Fellesutvalget for Palestina Nei til EU faglig utvalg Norsk Folkehjelp Amnesty International Lenseteateret Fetsund lenser Nei til atomvåpen (500 medlemmer x 5 kroner) Til sammen kr Valg Styret: Terje Fjellum Ikke på valg 1 år Leder Adolf Larsen Gjenvalg 2 år Nestleder Styremedlemmer: Per Syversen Ikke på valg 1 år Aftenposten Eva-Lill Bekkevad Ikke på valg 1 år LO-Media Kristin Mulleng Sezer Ikke på valg 1 år Budstikka Media Anita Frøland Ikke på valg 1 år Andvord Grafisk Christian Bøhm Gjenvalg 2 år Nr1-Trykk Tone G. Løvlien Gjenvalg 2 år Dagbladet Silje Renate Gjenvalg 2 år LO, Bækkelund Ungdomsgruppa Annichen Wiik Gjenvalg 2 år Romerikes Blad Anders Weimoth Ny 2 år Media Norge Trykk, Oslo Vararepresentanter: Bjørn Olsen Gjenvalg 1 år 07 Aurskog Eva Kjelstrup Gjenvalg 1 år Nationen Terje Hosle Gjenvalg 1 år Allkopi Fornebu Kim Sletner Gjenvalg 1 år Stenqvist avd. Flexo Tomas Grøndal Ny 1 år Hjemmet Mort. Trykkeri Bjørg Folkedal Ny 1 år Strålfors Kontrollkomite: Øyvind Christensen Ikke på valg (1 år) Aller Trykk Håkon Kjernsmo Gjenvalg (2 år) Pensjonist Personlige vararepresentanter: Andor Aure Ikke på valg (1 år) Pensjonist Finn Jensen Gjenvalg (2 år) Pensjonist Fanekomite: (1 år) Rolf Wesenberg Gjenvalg Opplæringssenteret for Visuell Kommunikasjon Hans Nordli Gjenvalg Printing Rune Snorre Haug Gjenvalg Hjemmet Mort. Trykkeri Norsk Folkehjelp (1 år) med personlige vararepresentanter: Anita Frøland Gjenvalg Andvord Grafisk Vidar Arnesen Gjenvalg (vara) 07 Aurskog Arvid Eriksen Gjenvalg Pensjonist Terje Fjellum Gjenvalg (vara) OGF Pål Hafsengen Gjenvalg Media Norge Trykk, Oslo Alf-Rune Pedersen Gjenvalg (vara) Media Norge Trykk, Oslo Studieutvalg / AOF: Terje Fjellum 1 år Styret Adolf Larsen 2 år Styret Bjørn Olsen 1 år 07 Aurskog LO Oslo (1 år) med personlige vararepresentanter: Adolf Larsen Gjenvalg OGF Terje Fjellum Gjenvalg (vara) OGF Eva-Lill Bekkevad Gjenvalg LO-Media Brita Børresen Gjenvalg (vara) Hjemmet Mort. Trykkeri LO Nedre Romerike (1 år) med personlige vararepresentanter: Øyvind Christensen Gjenvalg Aller Trykk Vidar Arnesen Gjenvalg (vara) 07 Aurskog Ole Ueland Gjenvalg Aktietrykkeriet Christian Bøhm Gjenvalg (vara) Nr1-Trykk Ungdomsutvalget endte med opptur for ungdommen, men det var ikke uten litt dramatikk underveis. OGFs ungdom stilte i 2011 med hele åtte deltakere på LOs sommerpatrulje. Våre deltakere besøkte stort sett bare bedrifter innen grafisk område, og det ble avdekket brudd på arbeidsmiljøloven ved 35 av 47 besøkte bedrifter. I tillegg var vi på lærlingpatrulje rundt omkring i bedriftene, og har hatt en vervekampanje rettet mot lærlinger. I oktober arrangerte vi undomssamling på Hamar. Hele 17 medlemmer deltok på en helg som bestod av teambuilding i form av lagkjøring med go-kart og gruppeoppgaver med sikte på å bevisstgjøre deltakerne på deres rettigheter, og det kom nye ideer til nytt informasjonsmateriell. Det ble til slutt valgt nye medlemmer til Ungdomsutvalget etter at Silje Renate Bækkelund dessverre 8 Årsberetning 2011 Årsberetning

6 ble tvunget til å trekke seg fra sine verv og melde seg over til Handel og kontor. Carsten Østby Håkonsen ble valgt til ny leder, med Trym Berglie som nestleder. Det er nå syv medlemmer i Ungdomsutvalget til OGF. Etter suksessen med turen til Hamar ble det bestemt at det skulle arrangeres julebord for unge i kjelleren i Sagveien. Dette arrangementet var også åpent for ikkemedlemmer, og fungerte som et samlingssted for unge grafikere og trykkere, med sikte på rekruttering og å danne nye bekjentskaper. Det er planlagt en rekke aktiviteter for 2012 og vi ser fram til å fortsette den gode trenden. Til slutt vil jeg rette en stor takk til Silje Renate Bækkelund for arbeidet hun gjorde for ungdommen i Leder, Carsten Østby Håkonsen I mai holdt Trykkernes Landssammenslutning seminar, hvor trykkere og andre fagfolk var invitert på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Det var ISO-sertifisering som var det viktigste tema. Det var flere dyktige foredragsholdere, blant annet Sven Erik Skarsbø, ingeniører fra Høyskolen på Gjøvik og en del andre. Det var et meget bra seminar, hvor første kvelden ble avsluttet med to bedriftsbesøk, først på Merkur-Trykk, som er en av to ISO-sertifiserte trykkerier her i landet. Deretter besøkte vi Aller-Trykk på Skytta. Det var noen utbytterike dager, som Ivar Baardsen, Trykkernes Landssammenslutning, skal ha all ære av. Årsmøtet ble holdt i Sagveien, med 15 medlemmer til stede, og ble åpnet av Thomas Evensen. Samme styret ble gjenvalgt med Thomas Evensen som leder, Geir Eliassen nestleder, Hans Nordli kasserer, Dag Tidemandsen sekretær og Siv G. Gilberg som styremedlem. Freddie Lørendal og Jørn Austbø ble valgt som varamedlemmer. Årsmøte ble holdt etter gjeldende regler, men det er andre gang vi må utsette årsmøtet på grunn av for få påmeldte til den opprinnelige dato. Ellers ble kvelden avsluttet med grilling og hyggelig samvær. Årets trykkerstevne ble holdt i Kragerø i september. Fredagskvelden var vi ute og spiste pizza. Lørdag møtte vi opp til foredrag av blant andre Luth-gruppen v/johannes Stendahl og Jan Hauge, OCE Norge v/svein Moe Ihler og Sven Erik Skarsbø. Søndag ble avsluttet med båttur i Kragerø-skjærgården. Vi i Oslo vil takke Gunn N. Gundersen og hennes styre for et vellykket trykkerstevne. Årets julebord ble holdt fredag 9. desember i Sagveien med 21 medlemmer til stede, noe alle satte utrolig pris på. Det ble servert tradisjonell julemat med noe attåt. Styret var fornøyd med at så mange ville komme. Klubben har i dag 55 medlemmer med en god og ryddig økonomi. Trykkerklubben takker Oslo Grafiske Fagforening for all velvillig støtte, både for lån av lokaler og økonomisk bistand det siste året. Også i år fikk vi bevilget til vårt arbeid og håper fortsatt på et godt samarbeid. For Trykkerklubben, Freddie Lørendal Notater: Trykkerklubbens årsberetning 2011 Vårt årlige møte med Trykkernes Landssammenslutning ble holdt siste fredag i januar i Sagveien, hvor styrene i Landssammenslutningen og Oslo grafiske trykkerklubb var til stede. Her snakket vi om hva som skjer i bransjen og hvordan framtidsutsiktene blir. Vi diskuterte opplegget for trykkerstevnet i Kragerø. Ivar Baardsen fra Landssammenslutningen orienterte om seminaret i Lillestrøm. Deretter ble kvelden avsluttet som vanlig med kameratslig samvær. 10 Årsberetning 2011 Årsberetning

7

viste ingen vilje til å gi etter for kravet og Transportarbeiderforbundet

viste ingen vilje til å gi etter for kravet og Transportarbeiderforbundet ÅRSBERETNING 2010 Forsidebildet er fra streiken på Bekken & Strøm på Gjøvik. Organiserte i HK og grafisk seksjon i Fellesforbundet streiket for retten til tariffavtale.til en markering utenfor bedriften

Detaljer

Årsberetning 2012. for. Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening

Årsberetning 2012. for. Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Årsberetning 2012 for Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Årsberetning 2012 for Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening OGFs bertening 2012.indd 1 Design: Kristin Mulleng

Detaljer

Fellesforbundet. Årsberetning 2015. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Fellesforbundet. Årsberetning 2015. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2015 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2015 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Beretning for Ogf 2015 Styret i avdelingen Terje

Detaljer

Årsberetning 2013 for. Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening

Årsberetning 2013 for. Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Årsberetning 2013 for Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Årsberetning 2013 for Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Design: Line Marie Madsen Trykk: Printing AS 2

Detaljer

Fellesforbundet. Årsberetning 2014. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Fellesforbundet. Årsberetning 2014. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Beretning for Ogf 2014 Styret i avdelingen Terje

Detaljer

Fellesforbundet. Årsberetning for avdeling 850 Oslo grafiske fagforening

Fellesforbundet. Årsberetning for avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2016 for avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2016 for avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Design: Kristin Mulleng Sezer Trykk: Brandprint

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Trykkernes Landssammenslutning i Norge Landskonferanse i Kragerø, 20-22. oktober 2006

Trykkernes Landssammenslutning i Norge Landskonferanse i Kragerø, 20-22. oktober 2006 Trykkernes Landssammenslutning i Norge Landskonferanse i Kragerø, 20-22. oktober 2006 Åpning Jonn Gulbrandsen ønsket velkommen. Det ble innledet med 1 minutts stillhet til minne om medlemmer som hadde

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017

ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017 ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017 Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen for Innlandet! 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Landstrykkerstevnet OSLO 1-3 SEPTEMBER 2017

Landstrykkerstevnet OSLO 1-3 SEPTEMBER 2017 Landstrykkerstevnet OSLO 1-3 SEPTEMBER 2017 Vel møtt til trykkernes årlige stevne Nå - som sist på Thon Hotel Opera. Sist gang vi møttes her i Oslo var i 2012, og den gang som nå, ser vi i forventning

Detaljer

Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen

Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen Arbeiderbevegelsens Presseforbund Til alle medlemmer og avdelinger Oslo 17-3-2015 Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen Vi viser til tidligere innkalling til seminar og landsmøte i Arbeiderbevegelsens

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

LANDSTRYKKERSTEVNET KRISTIANSUND 2013

LANDSTRYKKERSTEVNET KRISTIANSUND 2013 LANDSTRYKKERSTEVNET KRISTIANSUND 2013 Utsikt fra Sørsundbrua mot Nordlandet Printing AS Printing AS ønsker lykke til med trykkerstevnet! Vi leverer de trykte programmene til Trykkerstevnet 2013 Alt du

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 Handlingsplan 2017 Erik Fjeldstad Næss 14.11.2016 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER FOR 2017: ARBEIDSLIV, TARIFF OG PENSJON OFFENTLIGE TJENESTER

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening AVDELINGSHÅNDBOK Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening 22. OKTOBER 2016 Innhold 1 OM AVDELINGEN 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontingent 2 2 ORGANISASJONSOMRÅDE 2 3 AVDELINGENS ORGANER 3 3.1

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Landstrykkerstevnet. Trondheim 2010

Landstrykkerstevnet. Trondheim 2010 Landstrykkerstevnet Trondheim 2010 Forord I arbeidet med å arrangere årets trykkerstevne i Trondheim, har undertegnende bladd litt i byens historie for å kunne komme med noe klokt å skrive, i forhold til

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård.

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård. Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamenn Revisor I Revisor II Per Kristian Ubøe Jan

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 25.03.2015 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Ola

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017

Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017 Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017 U33årsmøte ble gjennomført 24.februar 2017 i Stavanger, badehusgaten 37. Oppstart kl. 10:00. Delegater: Bjarne Kleivane (OWS Verksted Mongstad) Alexander Nødland

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG Reviderte 24.01.2014 Vedtektene er revidert: april 2010, jan 2012 og januar 2014 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN Vedtatt på årsmøtet 05.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd. 325 2014-2015 Oslo 19.12.2013 1 1. Innledning... 3 2. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 4 2.1. Utfordringer overfor

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015 DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019 Endret på landsmøte i 2015 1 Innhold 1 Formål og virkeområde... 3 2 Medlemskap... 4 3 Rettigheter og plikter... 4 4 Organisasjon... 5 4.1. Landsmøte...

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Trykkernes landsammenslutning Protokoll fra Landskonferansen, Klækken Hotell 31.10-01.11.98

Trykkernes landsammenslutning Protokoll fra Landskonferansen, Klækken Hotell 31.10-01.11.98 Trykkernes landsammenslutning Protokoll fra Landskonferansen, Klækken Hotell 31.10-01.11.98 Egil Løvstakken ønsket gjester og delegater velkommen til landskonferansen, og anmodet om 1 minutts stillhet

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer