Fellesforbundet. Årsberetning for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesforbundet. Årsberetning 2014. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening"

Transkript

1 Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

2 Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Beretning for Ogf 2014 Styret i avdelingen Terje Fjellum, leder Adolf Larsen, nestleder (til 31. desember 2014) Kristin Mulleng Sezer, nestleder (fra 1. januar 2015) Christian Bøhm Carsten Østby Håkonsen Tone Granberg Løvlien (til 1. juli 2014) Anders Weimoth Bjørg Folkedal Bjørn Olsen Design: Kristin Mulleng Sezer Trykk: Follotrykk AS Vararepresentanter: 1. Øyvind Christensen 2. Øystein Simensen 3. Anne Rønningsbakk 4. Ole Ueland 5. Werner Larsen 6. Kai Foss 7. Jørgen Knudsen (fra 1. juli 2014) Tone Granberg Løvlien gikk ut av styret i juli 2014, da hun gikk av med AFP. Øyvind Christensen rykket da opp til fast styremedlemsplass. Senhøsten 2014 fikk Adolf Larsen ny jobb som sekretær i Fellesforbundet ADK/Øst. Han begynte i den nye stillingen 1. januar Det var da nødvendig med et ekstraordinært årsmøte, for å velge ny nestleder. Det ekstraordinære årsmøtet ble avholdt 4. desember 2014, og Kristin Mulleng Sezer ble valgt til ny nestleder. Hun ble den første kvinnen valgt inn i Ogfs øverste ledelse i fagforeningens 142 årige historie. Øystein Simensen rykket da opp til fast styremedlemsplass. Carsten Østby Håkonsen er innvalgt i styret som ungdomsrepresentant, i tråd med avdelingens vedtekter. Det har ikke blitt konstituert noen nye varamedlemmer til styret i perioden, selv om to av varamedlemmene har rykket opp til fast styremedlemsplass. De to første varamedlemmene blir fortsatt innkalt til alle styremøtene, de andre etter rullering. Medlemstall I februar 2015 er det yrkesaktive medlemmer mot i forrige beretning. Det totale medlemstallet er 2.766, som er en nedgang på 82 medlemmer. Til yrkesaktive regnes alle som ikke er permanent ute av arbeidslivet. Det skjuler seg mange bak tallene, som 90 ledige og 59 som er på ordningen med arbeidsavklaringspenger. I tillegg er det 789 æresmedlemmer, og 740 medlemmer med kontingentfritak. Tariffavtaler Det ble tegnet en ny tariffavtale i 2014, det var med Avisdrift Romerike AS. Møter og arrangementer Styret har i perioden hatt 10 styremøter, mens det er avholdt AU-møter etter behov. Årsmøtet ble avholdt sammen med merkeutdeling, noe som er blitt en flott tradisjon. Talen til jubilantene ble holdt av tidligere LO-leder Yngve Hågensen. Halvårsmøtet ble avholdt i kjelleren i Sagveien. Styrekonferansen i 2014 ble arrangert på Gardermoen. I år valgte vi å arrangere grafisk kontaktforum sammen med andre grafiske avdelinger i landet samme helg. Det ble et vellykket arrangement, selv om hotellet vi brukte ikke egnet seg 100 prosent til denne typen arrangementer. I mai inviterte avdelingen til kultur og hygge. Det startet med en omvisning på Arbeidermuseet, og ble avsluttet i Sagveien 24, hvor det var grilling og hygge. 1. mai ble arrangert som de seneste årene, med felles frokost sammen med de andre Oslo-avdelingene i Fellesforbundet. I toget hadde avdelingen følgende paroler: Kamp mot israelsk imperialisme palestinsk stat nå. Kamp for faste ansettelser og tariffavtaler. Flere klubber har brukt kjelleren til faglige og sosiale aktiviteter. Det er mye ledig kapasitet i kjelleren, så vi oppfordrer klubber til å bruke den. Styret har arrangert flere kortkurs på IGM med aktuelle temaer. Kursene, som delvis finansieres av Grafisk Stipendordning, er meget populære og vil bli videreført i Avdelingen har involvert seg sterkt i havnearbeiderkonflikten, og deltatt på flere markeringer i Tromsø og Oslo. Konflikten går på retten til å tegne tariffavtale og streikebryteri. I Tromsø tilspisset det seg før sommeren, da flere av demonstrantene ble arrestert. En av våre medlemmer ble også det, og fikk et forelegg på kroner. Saken har vært oppe i rettsapparatet, og alle som ble ilagt forelegg ville ikke godta dette. Forelegget er nå steget til kroner, og saken er anket. Det har vært flere markeringer i forbindelse med 2 Årsberetning 2014 Årsberetning

3 forslagene til ny Arbeidsmiljølov som er lagt frem fra den blåblå regjeringen. Først var det en politisk markering 23. september 2014, og så ble det en to timers politisk streik 28. januar. Foreningen delte ut løpesedler dagen før den politiske streiken. Vi streiket fordi regjeringen foreslår: Økt bruk av midlertidige stillinger. Færre faste ansettelser. Mer pålagt overtid. Mer uønsket søndagsarbeid. Representasjon Avdelingen deltok på Aviskonferansen i Harstad i mai og Grafisk Kontaktforum på Gardermoen i november. Avdelingen er representert i forbundets Forbundsstyre og Representantskap, og i tariff/bransjerådene for avis og sivil. Avdelingen er representert i styret i Grafisk Utdanningsfond, Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon og representantskapet i LO i Oslo med to representanter. Styret er også representert i styret og kontrollkomiteen i LO i Oslo. Styret har vært representert på Trondheimskonferansen og årskonferansen i Manifest. Avdelingen har deltatt på konferanser i Fellesforbundet ADK-Øst om studievirksomheten, likestilling og landsmøtedebatt. Videre på organisasjonskonferanse og konferanser for både sivilsektoren, kartonasjesektoren og avisbransjen i Fellesforbundet. Videre har avdelingen vært representert ved Boye Ullmanns 60-års lag, og René Jensens (3F Vestegnen København) 50-års lag. Årsmøter AU har vært representert på årsmøtene i følgende bedriftsklubber: Egmont HM, Aller Trykk, Amedia sideproduksjon, Aftenposten, Budstikka og Nr1 trykks grafiske klubb og pakkeriklubb, Strålfors, Schibsted Trykk grafiske klubb, Stenqvist, Merkur Grafisk og Dagbladet. Vi har også deltatt på årsmøtet i Ogfs pensjonistforening. Møter med klubber og bedriftsbesøk Aftenposten, Staples, Aktietrykkeriet, Defa, Allkopi Gardermoen, Romerikes Blad, Allkopi, Oslo Fokus Trykk, Klassekampen, 07 Oslo, Nr1 Trykk, Merkur Grafisk, Idium, Strålfors, Egmont, Stenqvist, HG Media, Allkopi Skøyen, 07 Aurskog, G design, Yello Media, Avisdrift Romerike, Egmont HM, Dagbladet, Romeriksposten, Detur, Opus Capita, Schibsted pakkeri, Akershus Amstidende, Bedriftstema AS, Sørlie AS, Nordberg, AIT, Peak Print, Varingen, Original, Aller Trykk, Dagens Næringsliv og Altiweb. Avdelingens fane Fana er benyttet 1. mai, ved flere støttemarkeringer for havnearbeiderne i Tromsø og Oslo, fanemarkering for streikende i Design Forum, markering mot krigføringen til Israel mot Gaza, demonstrasjon mot statsbesøket til Simon Peres, demonstrasjon mot forverring av AML, markering utenfor Nationalteateret bryt samarbeidet med Habima (Israelsk teater), politisk streik mot forverring av AML, markering utenfor Yilports lokaler Oslo Havn og 8. mars. Typografiske Meddelelser Arbeidet med medlemsbladet er fortsatt en prioritert oppgave for de tillitsvalgte i avdelingen. Det kommer fortsatt tilbakemeldinger til avdelingen om at medlemmene setter pris på bladet. Redaksjonen prøver å sette aktuelle saker på dagsordenen, men mest populære er reportasjene fra bedrifter og grafiske miljøer. Redaksjonen er ikke bundet av de sammen geografiske rammer som avdelingen, og dekker relevante hendelser og bedrifter utenfor Oslo og Akershus. I 2014 var vi blant annet på besøk i Trondheim, på Polaristrykk. Som i alle tidligere år har Lars Penick ansvaret for utforming og ombrekking. TgM har nå et budsjett på omkring i året, og har over 200 abonnementer i tillegg til våre medlemmer. Organisasjonsarbeider og rekruttering Silje Renate Bækkelund ble 1. mai 2014 ansatt som organisasjonsarbeider i foreningen etter at Kjetil Larsen begynte i ny jobb i Fellesforbundet høsten Hun gjorde en glimrende kartleggingsjobb mot alle typer bedrifter innen grafisk sektor; reklamebyråer, bedrifter som driver med webdesign, serigrafiske bedrifter, trykkerier, forlag, aviser/tidsskrifter og skilt/ dekor bedrifter. Sommerpatruljen ble gjennomført i uke 26, 27 og 28. Det ble besøkt 64 personer, og det ble avdekket flere ulovligheter. Det ble gjort en flott jobb her også som ble omtalt i Magasinet for fagorganiserte. Da det ble klart at produksjonen på Aller Trykk skulle legges ned i 2015, ble foreningens økonomiske situasjon litt mer usikker. Silje hadde fortsatt permisjon fra LO, og hun valgte da å gå tilbake til den jobben. Fra høsten 2014 er foreningen uten organisasjonsarbeider. Organisasjonen Det er ingen store endringer i organisasjonen, selv om det totale medlemstallet synker. Virkningene av nedleggelsen av Aktietrykkeriet høsten 2014 vil vi først merke fullt ut i Avgjørelsen om å legge ned Aller Trykk, som ble vedtatt høsten 2014, vil vi først merke fullt ut i Produksjonen på Aller Trykk legges ned ved utgangen av september De totale inntektene til foreningen viser en nedgang på drøye siden forrige år, rundt av dette er kontingentinntekter. Siste periode er det 156 medlemmer som har forlatt avdelingen, det samme antall utmeldinger som i forrige beretning til årsmøte i Av disse er 58 rene utmeldinger, de aller fleste på grunn av overgang til arbeid utenfor grafisk bransje, i tillegg kommer det 9 utmeldte studentmedlemmer som enten er strøket på grunn av restanse eller overført til andre forbund. Av de resterende utmeldingene er 23 overført til annet LO-forbund, 32 strøket på grunn av restanse og hele 51 er døde. Inn i avdelingen er det kommet 58 yrkesaktive og 4 studentmedlemmer. Årets resultat er tilfredsstillende, om ikke så bra som forrige år. Avdelingens avsetninger har utbetalt i støtte til ledige og permitterte, og i støtte til etterlatte. I tillegg er det utbetalt til de ledige fra avsetningen fra NGF. Aktiviteten Avdelingen har i alle år hatt som målsetting å besøke/gi tilbud om besøk til klubbene og gjennomført det. Nytt i år var at en representant fra forbundet skulle være med, det ble satt stor pris på både i avdelingen og ute i klubbene. Vi gjennomførte alle 43 bedriftsbesøkene første halvår 2014, og har gjennomført evalueringen av de innkomne resultatene på styremøte 18. februar. 4 Årsberetning 2014 Årsberetning

4 Det gjøres et målrettet arbeid med å ringe opp alle medlemmer som ønsker å melde seg ut, og det gir gode resultater. Medlemmene opplever det udelt positivt, og flere velger å fortsette medlemskapet sitt. I tillegg gjør kontormedarbeideren en kjempejobb med å følge opp medlemmer med kontingentrestanse. Gjennom dette arbeidet har vi unngått at medlemmer bare blir strøket, og vi får en unik mulighet til å bistå dem i andre saker. Som vi har fått flere eksempler på de siste årene, som for eksempel medlemmer som sitter fast i NAV-systemet. Vi har løst fire alvorlig saker hvor medlemmer ikke har fått det de har krav på. Sakene løste seg ved hjelp av fullmaktsskjema, utsendelse av brev eller ved personlig fremmøte. Det ble avdekket minimalt bruk av innleie i våre bedrifter, der det forekommer var vi stort sett godt orienterte. På bakgrunn av resultatene fra bedriftsbesøkene satte avdelingen opp et dobbeltkurs høsten 2014 med tema klubbarbeid og regnskapsforståelse to kurs i et. Kursene måtte avlyses grunnet minimal påmelding, og avdelingen må ta selvkritikk på dårlig markedsføring. Avdelingen fortsetter arbeidet med å invitere seg selv på klubbenes årsmøter, men det er vanskelig å få innpass i «nye» klubber. Avdelingen har gjennomført to kortkurs for nye klubbstyrer, og et ungdomskurs høsten Avdelingens organisasjonsarbeider valgte å gå tilbake til sin «gamle» arbeidsgiver da det tidlig på høsten ble klart at Aller konsernet besluttet å legge ned trykkerivirksomheten i Norge. Avdelingen har forsøkt å aktivisere klubbene til medlemsaktivitet og økt bruk av kursmidler. Det kan se ut som klubbarbeidet ved mange bedrifter er redusert til å holde årlige lokale forhandlinger, og er lite innrettet på lokale aktiviteter. Utover dette er det en god del saker, også i klubber med tariffavtale, hvor tillitsvalgte fra avdelingen bringes inn i saksbehandling på bedriftene. Det har vært lagt vekt på en kombinasjon av at avdelingens hjemmeside til enhver tid skal være oppdatert, og at nyttig informasjon også skal publiseres på avdelingens side på Facebook. Avdelingens nyhetsbrev har også vært brukt til både allmenn informasjon, og også til utvalgte grupper. Dette arbeidet har ligget litt nede siden organisasjonsarbeideren sluttet. Det vil bli tatt opp igjen i løpet av våren Også skriv og informasjon fra Fellesforbundet, og andre faglige organisasjoner blir spredt fra avdelingen elektronisk. Skriv til klubber og enkeltmedlemmer på papir innskrenker seg til vedtektsfestet informasjon. Palestina-prosjektet med det grafiske forbundet i Palestina (PGFTU) har blitt ett år forsinket på grunn av de store urolighetene som har vært der det siste året. Det første året av prosjektet resulterte i at alle de eksisterende grafiske avdelingene i landet har gjort vedtak om en forpliktende plan for støtte over de tre år som det nye prosjektet skal foregå. I egen avdeling har de grafiske klubbene i VG, Dagbladet og Schibsted Trykk gjort vedtak om bevilgninger i De kronene som ble samlet inn i 2013 ble først overført til PGFTU i samarbeid med LOs internasjonale avdeling på slutten av året i Det ble samlet inn nye kroner i 2014, noe som vi venter med å utbetale på slutten av året 2015 etter at vi har mottatt en ny rapport om hva pengene har blitt brukt til. Vi har mottatt en rapport om hva den første utbetalingen har gått til, og den slår fast at PGFTU og dets fagforeninger er sterke, og påvirker lover og retningslinjer som gjelder arbeidsmarkedet og faglige rettigheter i Palestina. Det er avholdt en konferanse for kvinner, og det er planlagt en kongress og aktiviteter i forbindelse med lokalvalget. Sagveien 24 Avdelingens eiendom må sies å være i god stand etter de seneste årenes avsetninger og utbedringer. Alle lokaler og parkeringsplasser er utleid, og husleie kommer stort sett inn uten purringer. Vi har fått nye leietakere i 3. etasje i sidebygningen, da Aftenpostens og Schibsteds klubber ikke lenger trengte de lokalene. Vi overtok 16 fine møteromstoler, som vi måtte kjøpe nye møtebord til. I tillegg har døren i sidebygningen blitt byttet ut, og det har blitt montert nye takrenner. Samarbeid Avdelingen er fortsatt godt fornøyd med samarbeidet med forbundet. Det gjelder både med distriktskontoret, som har saksbehandling i avdelingens juridiske saker, og med de ansatte på forbundskontoret. Kontakten er god med de overenskomstansvarlige for våre avtaler, og avdelingen prøver også å informere om våre aktiviteter og problemstillinger. Avdelingen har også god kontakt med LO i Oslo, som har stor betydning for det politiske arbeidet. Når det gjelder de andre lokale LO-avdelingene er aktiviteten sterkt varierende, og våre valgte representanter har liten kontakt med de lokale organisasjonsleddene. Samarbeidet med Fellesforbundets avdelinger i vårt distrikt er fortsatt godt, selv om ikke alle avdelinger prioriterer møtene. Når det gjelder det grafiske miljøet er det ingen store endringer, selv om de fleste av avdelingene mister medlemmer. Ingen av disse har foreløpig valgt å gå inn i større samleavdelinger, men foretar sine posisjoneringer med hensyn til framtidig drift i likhet med vår egen avdeling. Det har i 2014 vært tradisjonelle samlinger for hele bransjen og avissektoren. Dette er et samarbeid som vil fortsette så lenge miljøene lokalt eksisterer. Grafisk bransje I fjorårets beretning snakket vi om stor usikkerhet rundt Aktietrykkeriet. Det var optimisme rundt Aller Trykk på bakgrunn av betydelige nyinvesteringer, i tillegg til at det er et moderne trykkeri som leverer meget høy kvalitet på sine produkter. Derfor ble vedtaket om at det siste rotasjonstrykkeriet i vårt område skulle legges ned, bittert og frustrerende. Særlig for de av våre medlemmer som blir direkte berørt, og andre deler av grafisk bransje som mister oppdrag og kompetanse. Det er det vi før i tiden kalte slakting av bedrifter, kynisk og tragisk. For arktrykkeriene er situasjonen tilnærmet som i fjor, noen legges ned, som for eksempel Oslo Fokus Trykk, atter andre sliter av ulike årsaker. Det finnes heldigvis eksempler på at noen driver godt og til og med har hatt store investeringer, som for eksempel Merkur Trykk med ny 8 farger i fullformat, og en omstillingstid på utrolige 3-4 minutter. I avisbransjen er situasjonen tilnærmet lik, de store toneangivende fortsetter sin ferd mot det de tror er det nye Soria Moria Slott, eller digitale aviser på folkemunne. Det tragiske i det hele kom til syne for alle som ville se det, at landets aviser måtte bruke helsides annonser i papiravisen for å fortelle kundene hvilket utmerket produkt det var for blant annet annonsering. Ellers fikk vi en foreløpig avklaring på trykkeristrukturen i både Schibsted og Amedia, hvor vedtakene ble å legge ned Schibsted Trykk Kristiansand og Amedia Trykk, Borgeskogen. Aftenposten valgte etter mye frem og tilbake og sette ut en del støtte funksjoner som resepsjon/vakt og sentralbord, noe som medførte at flere medlemmer ble overført til andre arbeidsgivere og andre forbund. Dagbladet og Dagens Næringsliv gikk til oppsigelse av henholdsvis fire og tre av våre medlemmer. Alle de berørte medlemmene fikk bistand fra klubb og avdeling. Den gledelige nyheten opp i dette er at noen virkelig ønsker å satse på papir. Dagsavisen har startet opp igjen to aviser, og de satser i stadig flere byer. Klassekampen kan nok en gang vise til økte opplagstall. Bevilgninger på styremøter Nordisk bokbinding 2.000,00 Lisa Bøthun, nordisk bokbinding 489,75 8. mars 3.000,00 Streikende havnearbeidere 5.000,00 Annonse trykkerstevne 1.700,00 Støtte til kurs, Frode Lien 3.250,00 Markering statsbesøket til Simon Peres 250,00 Støtte til Øyerendagen, 500,00 Kvinner på tvers 1.500,00 LO i Oslo, markering mot AML 5.000,00 Forelegg demo i Tromsø 5.000,00 Arbeidermuseet 5.000,00 Til sammen kroner ,75 6 Årsberetning 2014 Årsberetning

5 Halvårsmøte i 2014 Bevilgninger foretatt på halvårsmøtet: Norway Cup ,00 Norsk Folkehjelp 4.000,00 Havnearbeiderne i Tromsø ,00 Til sammen kroner ,00 Halvårsmøtet vedtok uttalelser i følgende saker: Demokrati og medier. Den politiske dagsorden. Utredning om alternativer til dagens EØS-avtale. Årsmøte i 2014 Bevilgninger foretatt på årsmøtet: Ogfs pensjonistforening ,00 Trykkerklubben ,00 Ungdomsutvalget i Oslo/Akershus ,00 Manifest abonnement ,00 Fellesutvalget for Palestina 5.000,00 Nei til EU faglig utvalg 5.000,00 Norsk Folkehjelp 5.000,00 Amnesty International 2.500,00 Nei til atomvåpen 2.500,00 Globaliseringskonferansen 2.000,00 Til sammen kroner ,00 Årsmøtet vedtok uttalelser i følgende saker: Framtidas arbeidsliv. En smålig politikk. Støtte til Europeisk fagbevegelses kamp mot ny frihandelsavtale. Valg foretatt på årsmøtet: Styret (2 år) Leder: Terje Fjellum, gjenvalg Styremedlemmer: Bjørg Folkedal, Strålfors, ny Carsten Østby Håkonsen, Andvord grafisk, gjenvalg Bjørn Olsen, 07 Aurskog, ny Kristin Mulleng Sezer, Budstikka Media, gjenvalg Vararepresentanter (alle 1 år): 1.Øyvind Christensen, Aller Trykk, ny 2. Øystein Simensen, VG, ny 3. Anne Rønningsbakk, Nr 1 Trykk, gjenvalg 4. Ole Ueland, Aktietrykkeriet, gjenvalg 5. Werner Larsen, Schibsted Trykk Oslo AS, ny 6. Kai Foss, Aftenposten, ny 7. Jørgen Knudsen, Merkur Grafisk, ny fra 1. juli. Kontrollkomiteen (2 år): Rolf Dybvik, pensjonist, ny, med vara Tone Granberg Løvlien, pensjonist, ny. Fanekomiteen (1 år): Rolf Wesenberg, Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, gjenvalg Hans Nordli, Printing, gjenvalg Jørgen Knudsen, Merkur Trykk, gjenvalg Studieutvalg/AOF (2 år): Terje Fjellum, gjenvalg Adolf Larsen, gjenvalg Bjørn Olsen, gjenvalg. LO Oslo (1 år): Adolf Larsen, gjenvalg, med personlig vara Terje Fjellum, gjenvalg Eva-Lill Bekkevad, LO Media, gjenvalg, med personlig vara Kristin Mulleng Sezer, Budstikka Media, gjenvalg. LO Nedre Romerike (1 år): Øyvind Christensen, Aller Trykk, gjenvalg med personlig vara Bjørn Olsen, 07 Aurskog, gjenvalg Christian Bøhm, Nr 1 Trykk, gjenvalg, med personlig vara Ole Ueland, Aktietrykkeriet, gjenvalg Norsk Folkehjelp (1 år): Anita Frøland, Andvord Grafisk, gjenvalg med personlig vara Carsten Østby Håkonsen, Andvord Grafisk, gjenvalg Bjørg Folkedal, Strålfors, gjenvalg, med personlig vara Terje Fjellum, gjenvalg Pål Hafsengen, Schibsted Trykk Oslo AS, gjenvalg, med personlig vara Alf-Rune Pedersen, Schibsted Trykk Oslo AS, gjenvalg Julestønad Halvårsmøtet i 2014 vedtok, som tidligere år, en oppfordring til klubbene om en innsamling til de ledige. Dette er medlemmer som er arbeidssøkende, og som har vært ledige hele året. Det ble utbetalt kroner til 15 medlemmer julen Dette er til sammen kroner, nøyaktig det samme beløpet som i I innsamlingen deltok bare fire klubber, med til sammen kroner. Trykkerklubben Møte med Trykkernes Landssammenslutning (TLS) ble holdt fredag 31. januar i Sagveien, hvor styrene i TLS og Oslo grafiske Trykkerklubb (OGT) var tilstede. Her ble det snakket om trykkeriene og fagets framtid. Ellers så informerte Jonn og Ivar fra landssammenslutningen om planene om trykkerstevnet som skulle holdes i Fredrikstad 31. august 1. september. De hadde kontaktet foredragsholdere og gjort sine forberedelser. Kvelden ble avsluttet som vi pleier med kameratslig samvær. Styret innkalte til årsmøte fredag 15. august. Årsmøte ble holdt så sent, da det var vanskelig å avikle det i mai. Det ble holdt i Sagveien med 17 medlemmer til stede. Styrets sammensetning er i dag: Thomas Evensen leder, Geir Eliassen nestleder, Hans Nordli kasserer, Dag Tidemandsen sekretær, Freddie Lørendal styremedlem og Arne Danielsen varamedlem. Årsmøte ble holdt etter gjeldende regler, og det var ikke kommet inn noen forslag til styret. Kvelden ble avsluttet med god mat og godt drikke. Østfold Grafiske trykkerklubb i samarbeid med Trykkernes Landssammenslutning kunne ønske velkommen til landstrykkerstevnet i Fredrikstad helgen august. Det er syv år siden trykkerne var samlet her. Det var femti påmeldte deltagere fra hele landet og to gjester fra Sverige. Fredagskvelden ble satt av til omvisning i Microbryggeriet med påfølgende smaking av de forskjellige øltypene. Hvor vi også fikk en gjennomgang av fremstillingsprosessen. Lørdag morgen ble stevnet åpnet ved at Jonn Gulbrandsen og Ivar Baardsen ønsket velkommen til alle deltagerne og foredragsholderne. Bjørn Slettvold fra trykkeriet Polaris presenterte prosjektet Cortina Heimdal 2014 som bestod i fornyelse av KBA pressa i huset, som medførte et stort byggeprosjekt i lokalene samtidig som produksjonen skulle gå som normalt. Og pressa kan trykke opp til 64 sider på glanset papir med en raster tetthet på 70 L/cm, standard for avis er 40L/cm. Pressa betjenes av tre trykkere på hvert skift, og det kjøres med tørroffset og heatset. Håvard Grjotheim, 07 gruppen. Ga oss tanker om grafisk bransje i fremtiden, og kunne begynne med å si at annonseinntektene aldri vil komme tilbake og at journalister skal ut av mediehusene. Det redaksjonelle produktet svekkes i avisene. Grafisk produksjonsvolum var halvert siden 07 gruppens start for sju år siden. Ute i Europa kan vi se at dyptrykk svekkes og rotasjon er i rød sone. Bransjen vokser i Afrika, Syd Amerika og Kina. Stort sett nedgang i hele Europa, med store nasjonale forskjeller. Etikett/emballasje har en økning i Europa. Johannes Stendal og Jan Hauge fra Luth gruppen, presenterte Anicolor fargeverket som leverer farge direkte til trykkplate via en stor overføringsvalse. 8 Årsberetning 2014 Årsberetning

6 Notater: Etter Lunsj Var det Stopp prosjektet. Ved Thor Gudmundsen, Norsk Grafisk Leverandørforening (NGL). STOPP er satt i gang med initiativ fra NGL som hadde oppstart tidlig 2013 og hadde samtaler med aktører i løpet av Konkurransesituasjonen for bransjen var bakgrunnen for dette prosjektet med nedgang i papirvolum, opplag og at kunnskapen i faget/bransjen blir borte ved konkurser og nedleggelser. Lørdagens siste foredragsholder var Rene Svendsen fra Fredrikstad Blad som er valgt til årets avis, og for 11 år siden fikk samme utmerkelse. Fredrikstad blad er eid av Amedia. Rene Svendsen kunne fortelle at avisen hadde en annonsenedgang på % siden november 2013, men hadde digitale annonseøkninger på 15 % i året. Opplagsinntektene er stabile p.g.a abonnements prisen er øket. Avisen har nesten ingen abonnenter under 40 år. Han kom også inn på at ca journalister vil miste jobben i år. Landstrykkerstevnet avsluttes for dagen, med festmiddag i festsalen på hotellet. Med utdeling av TLS vimpel til Kai Jensen for hans mangeårige arbeid som revisor. Erling Weydahl fikk en vimpel for ekstra god innsats for trykkerne i Trondheim og Midt-Norge. Søndagen ble satt av til en busstur gjennom Hvalers vakre skjærgård, med lunch på brygga i idylliske Skjærhalden. Her ble stevnet avsluttet med takk for deltakelsen, og det ble ønsket velkommen igjen neste år i Sandefjord. Noen av våre medlemmer var representert i Sverige på møte/julebord i Kungëlv, helgen november. Trykkerklubbens julebord ble holdt i Sagveien 5. desember hvor vi var 23 trykkere påmeldt. Det ble servert tradisjonell julemat med noe godt å drikke. Hyggelig at det er så mange som setter pris på dette. Vi i trykkerklubben takker Oslo Grafiske Fagforening all støtte, blant annet for lånet av lokale og økonomisk tilskudd i året som gikk. For trykkeklubben Freddie Lørendal Ungdomsutvalget Fellesforbundet ungdom hadde kurs om medlemsfordeler og verving og OGF ungdom var verter. Kurset ble avholdt i kjelleren i Sagveien med Silje Bækkelund som kursleder og med grilling og hyggelig samvær etterpå. Tom Mathisen var med høy allsangfaktor kveldens underholdning. Kurset var en stor suksess som Fellesforbundet ønsker å innføre som fast tradisjon. Over halvparten av deltakerne på kurset kom fra OGF. Sommerpatruljen: For andre gang arrangerte OGF egen sommerpatrulje på grafiske bedrifter. Totalt var det fire av avdelingens ungdommer og organisasjonsarbeideren som gikk patrulje i til sammen 3 uker. 64 personer ble besøkt, 20 jobbet i trykk/produksjonssektoren og 44 i reklamebransjen. De vanligste problemene er at de unge ikke får overtidsbetalt og at de generelt jobber mye. 37 fikk ikke overtidsbetalt, 1 var uten arbeidskontrakt, 6 hadde ulovlige kontrakter og det ble avdekket 1 brudd på pausebestemmelsene. Ungdomskurs: Det har blitt en fast tradisjon at avdelingens ungdom har helgekurs på høsten. Denne gangen tok 13 ungdommer turen til Quality i Sarpsborg hvor vi lærte om tale og debatteknikk. Alle fikk prøvd seg på talerstolen og i friske debatter. Det ble olabilløp og quiz og var generelt en hyggelig og lattermild helg til tross for at vi ikke ble veldig mange denne gangen. Helga ble avsluttet med «klubb fra a til å» og et årsmøte der vi blant annet vedtok utedo i Sagveien. 10 Årsberetning 2014 Årsberetning

7

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang. LOs sommerpatrulje. Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang. LOs sommerpatrulje. Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22 Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang LOs sommerpatrulje Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22 LEDER INNHOLD: Sentralisering av annonseproduksjon i Schibsted Velferd,

Detaljer

Krisa på dørstokken - hva gjør vi?

Krisa på dørstokken - hva gjør vi? Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 4 desember 2013 98. årgang Krisa på dørstokken - hva gjør vi? Side 10 A-magasinet til Danmark Side 12 Høyere utdanning eller svenneprøve? Side 24 TGM - DESEMBER

Detaljer

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 2 Juni 2015 100. årgang

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 2 Juni 2015 100. årgang Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 2 Juni 2015 100. årgang Leder Større ulikheter I en serie artikler i Dagsavisen og Klassekampen er det skrevet mye om en fersk rapport fra OECD (Organisasjonen

Detaljer

Stibo - Nordens største trykkeri

Stibo - Nordens største trykkeri Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 2 juni 2013 98. årgang Stibo - Nordens største trykkeri Side 14-15. 3D-print noe for grafisk? Side 6-7. Inntrykk fra LO-kongressen 2013. Side 8-9. Aktivist og

Detaljer

grafiske God Jul TYPO- MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19

grafiske God Jul TYPO- MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19 TYPO- grafiske MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19 God Jul Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 4 I 2010 I 95. årgang TYPOgrafiskemeddelelser - NOVemBeri 2010 Leder

Detaljer

grafiske TYPO- MEDDELELSER bedriftsbesøk HOrnet på veggen merkeutdeling Side 8 9 Side 7 og 12 13 Side 14 Side 20 21

grafiske TYPO- MEDDELELSER bedriftsbesøk HOrnet på veggen merkeutdeling Side 8 9 Side 7 og 12 13 Side 14 Side 20 21 grafiske TYPO- MEDDELELSER trondheimskonferansen Side 8 9 bedriftsbesøk Side 7 og 12 13 HOrnet på veggen Side 14 merkeutdeling Side 20 21 Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 1 I 2009 I 94. årgang

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

Velkommen til ordinært årsmøte i Fellesforbundet avd.250 Clarion Hotell og Congress 24.3.2014 klokka 1900

Velkommen til ordinært årsmøte i Fellesforbundet avd.250 Clarion Hotell og Congress 24.3.2014 klokka 1900 År 2013 Velkommen til ordinært årsmøte i Fellesforbundet avd.250 Clarion Hotell og Congress 24.3.2014 klokka 1900 Til dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 2013 3. Regnskap 2013 4. Budsjett 2014 5.

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2006 Ut med fagfolk

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet www.flt.no Nr 8/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 8-2013 ReDAKTøren har ordet

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer