Årsberetning for. Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012. for. Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening"

Transkript

1 Årsberetning 2012 for Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening

2 Årsberetning 2012 for Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening OGFs bertening 2012.indd 1 Design: Kristin Mulleng Sezer 3/5/ :56:17 PM Trykk: Printing AS 2 Årsberetning 2012

3 Styret i avdelingen Terje Fjellum, leder Adolf Larsen, nestleder Christian Bøhm Carsten Østby Håkonsen Tone Granberg Løvlien Kristin Mulleng Sezer Per Syversen Anders Weimoth Annichen Wiik Vararepresentanter: 1. Bjørn Olsen 2. Brita Børresen 3. Terje Hosle 4. Anne Rønningsbakk 5. Tomas Grøndal 6. Bjørg Folkedal Styret har et antall styrerepresentanter i tråd med forbundets vedtekter. De to første varamedlemmene blir innkalt fast til styremøtene, de andre etter rullering. Carsten Østby Håkonsen er leder av Ungdomsutvalget, og innvalgt som ungdomsrepresentant i styret. Brita Børresen har etter nedleggelse av Hjemmet Mortensen Trykkeri funnet seg arbeid i offentlig sektor. Brita meldte derfor overgang til Fagforbundet og gikk ut av styret i desember Medlemstall I februar 2013 er avdelingens faktiske tall følgende: Totalt 2873 medlemmer, hvorav 1147 er yrkesaktive. Tilsvarende tall for 2012 var 3111 og (Yrkesaktive medlemmer er alle som ikke er permanent ute av yrkeslivet.) Det er 92 ledige og 68 medlemmer på Arbeidsavklaring. 762 medlemmer er fritatt for kontingent etter vedtektene, og 787 er æresmedlemmer i Fellesforbundet. Tariffavtaler Avdelingen har 70 tariffavtaler i Oslo og Akershus. Av disse 70 er det fire klubber med mer enn 50 medlemmer. To på avisoverenskomsten og to på trykkerioverenskomsten. 58 klubber har mindre enn ti medlemmer. Det er inngått tariffavtale på G-design og Oslo Forlagstrykkeri. Det er sagt opp avtaler for Hjemmet Mortensen trykkeri, WM-Trykk og JMS Mediesystem etter nedleggelser. Norsk Reiseinformasjon på grunn av mangel på medlemmer. Avtalene, og medlemmene, for Lokalavisene i Oslo og Østlandets Blad er overført til Fellesforbundets avdeling i Østfold i forbindelse med sentralisering av deskproduksjonen i Edda. Otto Stenersen og Nilz fargekopi har fusjonert under navnet Nilz & Otto. Annografen på Lillestrøm har skiftet navn til Amedia ressurs. Årsberetning

4 Møter og arrangementer Det har i perioden vært avholdt 12 styremøter og fire AUmøter. Styret arrangerte årets styrekonferanse i Tønsberg i november sammen med de grafiske avdelingene i Østfold og Sørøst. Årsmøtet ble arrangert i mars etter vedtektene, også i 2012 sammen med merkeutdelingen. Det var 50 medlemmer til stede for å motta sine utmerkelser. Taler på utdelingen var leder i LO i Oslo, Roy Pedersen. Halvårsmøtet ble avholdt i egne lokaler i Sagveien med 29 medlemmer til stede. I tilegg til ordinære saker fikk de frammøtte en orientering av AFP og pensjon. Det var Hilde Nordstoga fra Steenberg & Plathe som innledet og besvarte spørsmål fra medlemmene. Det er arrangert juletrefest i Kongressenteret, mens den tradisjonelle frokosten i Sagveien. 1. mai er avviklet. Vi deltar sammen med de fleste andre lokale avdelingene i Fellesforbundet på en felles frokost. Styret har arrangert et seminar for klubbene i Hjemmet Mortensen Trykkeri, Aller Trykk og Aktietrykkeriet om klubbsamarbeid. Det er videre avholdt fellesseminar for trykkeriklubben og pakkeriklubben ved Nr1 Trykk, pakkeriklubben ved Media Norge Trykk, og for klubben ved Aktietrykkeriet. Styret arrangerte to kortkurs på IGM i produksjon av APP på Indesign. Styret arrangerer også samlinger for avisklubbene to ganger i året. Styret har arrangert studietur til Palestina som en avslutning på avdelingens prosjekt for det grafiske forbundet i Palestina. Delegasjonen besto av ti stykker, inkludert to reiseledere fra styret. Etter vedtak på et tidligere årsmøte, ble to av plassene forbeholdt henholdsvis en klubb og en forening som deltok med penger til prosjektet. Øvrige seks ble trukket ut etter en ordinær søknad blant medlemmene. Styret arrangerte markering av avdelingens 140- årsjubileum på Månefisken. Det ble utgitt bok med avdelingens, og Norges første fagforeningsblad, Guttenberg. Boka var produsert av Niels Killi, Torbjørn Eng og Tor Are Johansen. Styrets representasjon Styret har deltatt med tre representanter på Trondheimskonferansen. Vi har vært representert på Grafisk Kontaktforum og Aviskonferansen i Haugesund. Vi har deltatt i forbundets Bransjekonferanse, Aviskonferanse og Organisasjonskonferanse. Styret har 4 Årsberetning 2012

5 også deltatt på ADK-konferanse og veiledersamling arrangert av Distriktskontoret. Vi har deltatt på seminar i LO i Oslo om boligpolitikk og Arbeidermuseum. Arrangert seminar med Fellesforbundets avdelinger i Oslo og Akershus om forslag til LO-kongressen. Styret har også i 2012 vært representert i styringsgruppe for prosjekt med NHO Grafisk. Styret er også representert i Grafisk Utdanningsfond og Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon. Årsmøter Aftenposten grafiske klubb, Annografen, Pakkeriklubben Nr1 trykk, Budstikka Media, Schibsted Trykk (trykkeriklubben og pakkeriklubben), Dagbladet grafiske klubb, Hjemmet Mortensen Trykkeri og Egmont forlag. Møter med klubbene, bedriftsbesøk og forhandlingsmøter Budstikka Media, Romerikes Blad, Annografen, Hjemmet Mortensen Trykkeri, Aller Trykk, Julius Ørenberg, 07 Oslo, Aftenposten, Follo trykk, Oslo Silketrykk, Strålfors, Stenqvist, Fred Arnesen, Allkopi, Colormaster Vest, Itella, Ringen forlag, Klassekampen, Nr1 Trykk, Andvord Grafisk, Nilz & Otto, Avisretur, JMS Mediasystem, Gjerholm design, Nordberg Trykk, IGM, Sana Pharma, Nationen, Aktietrykkeriet, Ogf sin pensjonistgruppe, Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, Avdeling 851, LOs juridiske kontor, Arve Bakke 60 år og Anders Skatkjær 60 år! Avdelingens fane er benyttet ved LO i Oslo sin markering mot Vikarbyrådirektivet, Fagforbundet Oslo mot kutt i Oslobudsjettet, Attac sin aksjonsdag for europeisk fagbevegelse, mot fredsprisen til EU og 1. mai. Typografiske Meddelelser Avdelingens medlemsblad har kommet ut fire ganger i året i sin sjuende årgang siden relanseringen i Bladet koster avdelingen rundt i året, men styret er av den mening at dette er et viktig prioriteringsområde. Redaksjonen har det siste året også foretatt noen reportasjereiser til bedrifter i andre distrikt. Spesielt med tanke på at det grafiske miljøet er i nedgang er det viktig å vise andre bedrifter og problemstillinger i bladet. Redaksjonen er fortsatt liten, men velfungerende. Det skal ikke stikkes under stol at bladets design ikke faller i smak i alle miljøer. Redaksjonen har derfor satt i gang et arbeid med ny design og form for bladet. Rekruttering og organisering Organisasjonsarbeider Merete Warsla valgte å si opp sin stilling i Ogf våren 2012, og Kjetil Larsen er ansatt i stillingen fram til årsmøtet i I perioden har 70 bedrifter uten tariffavtale blitt besøkt. Det er alle typer bedrifter innen grafisk sektor; reklamebyråer, bedrifter som driver med webdesign, serigrafiske bedrifter, trykkerier, forlag, aviser/tidsskrifter og skilt/dekor bedrifter. Vi har nådd ut til veldig mange potensielle medlemmer gjennom denne oppsøkende virksomheten, men kunne nok ønsket at det hadde kastet mer av seg. Totalt kom det 58 nye medlemmer til Ogf i perioden. Det ble tegnet to nye tariffavtaler. Forhåpentlig vis har dette arbeidet gjort oss mer kjent ute på bedriftene og blant de som jobber i vår sektor, og at dette kan gi flere medlemmer på sikt. Den samme lange horisonten må vi ha på mye av det arbeidet som gjøres for å rekruttere flere medlemmer. Organisasjonsarbeideren har forsøkt å følge opp den gode jobben som er gjort tidligere år med lærlinger og unge arbeidere. Dette resulterte i år i en dagkonferanse for ungdom i pinsen med 12 deltagere og ungdomskurs med 20 påmeldte. Dette er resultat av år med god innsats. Vi prøver nå å gjøre et framstøt blant grafiske designere og grafikere. Planen er å prøve å nå denne gruppa gjennom arrangementer som kan vekke faglig interesse og på den måten knytte folk til fagbevegelsen. Vi har allerede hatt ett arrangement, et to timers kurs i produksjon av APPer i Indesign. Dette vakte stor interesse. Vi fikk ca. 70 påmeldte, men hadde ikke kurskapasitet til mer enn to kurs med til sammen 30 personer. I vinter arrangerer vi temakvelder i samarbeid med Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon. Tiltaket er en del av treningsprogrammet for deltakerne i VM og EM i yrkesfag. Tanken er at alle som vil, medlem eller ikke, kan komme og få faglig påfyll og inspirasjon. Vi er stadig på utkikk etter bedrifter hvor det er potensielle nye medlemmer og blir veldig glade for tips. Den beste ververen er en kollega. Alle medlemmer oppfordres til å ta kontakt med uorganiserte på arbeidsplassen og prøve å få dem som medlemmer. Årsberetning

6 Organisasjonen Det er ikke til å komme forbi at avdelingens medlemstall er synkende, om enn ikke dramatisk. Sist år fra februar 2012 er det til sammen 207 medlemmer som har gått ut av avdelingen. Men av disse er det hele 76 døde og 30 utmeldt med restanse. 23 er overført annet LO-forbund. Det vil si at 78 yrkesaktive medlemmer er utmeldt, som oftest på grunn av arbeid i bedrift uten organiserte og tariffavtale. Men noen selvfølgelig på grunn av misnøye med pris eller avdelingen. Inn i avdelingen er kommet 58 medlemmer. Styret hadde en grundig diskusjon om avdelingens framtid på styrekonferansen i november. Bakgrunnen for styrets vurderinger, i tillegg til medlemssituasjonen, er en meget solid økonomi. For regnskapsåret 2012 til er det et overskudd på på drift. Styret er klar over at det ikke vil vedvare, men tatt i betraktning en stor kapitalbeholdning og eiendommen i Sagveien 24, er avdelingens handlefrihet til stede. Styrets vurdering er at denne posisjonen gir Ogf muligheter til å drive videre som selvstendig avdeling, med dagens bemanning. En eventuell fusjon eller sammenslåing med andre avdelinger er etter styrets mening ikke aktuell politikk. Økonomien vil det nye styret ha et våkent øye på, slik at avdelingen ikke kommer i en situasjon hvor vi er presset til å ta organisatoriske valg vi egentlig ikke ønsker. Noe av årsaken til våre gode resultater de seneste årene er avsetningene som er gjort for utbetalinger til arbeidsledige og etterlatte. Her er det i 2012 utbetalt henholdsvis i stønad til de ledige og til etterlatte. Avsetningen har en saldo pr på Styret er fortsatt representert i Forbundsstyret og Representantskapet i Fellesforbundet. Styret har vedtatt nedleggelse av Typo-litoklubben, og overført midlene til Ogf. Styret har produsert nye vedtekter og medlemsbrosjyre for Ogf, og satt i gang arbeidet med en ny avdelingsfane. Aktiviteter Arbeidsoppgavene i avdelingene er de samme som tidligere, men måten det arbeides på er noe endret. AU og styret har tatt inn over seg den endrede virkelighet vi opplever med færre store klubber og mindre tid for tillitsvalgte og klubber til å utføre oppgavene. Arbeidet i avdelingen har derfor de senere årene gått fra å være tilbud som skulle være for alle medlemmer, til å bli tilbud rettet mot spesielle grupper. Dette gjelder både oppsøkende virksomhet og kurstilbud. Avdelingen har ikke lenger noe tilbud om temakurs som ble avholdt tidligere, men har i 2012 avholdt tre seminarer for bedriftsklubbene. Styret er av den oppfatning at dette er en riktig bruk av 6 Årsberetning 2012

7 kursvirksomheten, og den blir finansiert av forbundets kursmidler på lik linje med de tidligere helgekurs. Det er for 2013 lagt opp til flere slike bedriftsinterne seminarer, men interessen er ikke alltid like stor ute i klubbene. Også i 2012 har det vært noen tilbud om faglige kurs på IGM. Dette er tilbud som er for alle medlemmer i Ogf, og delvis finansiert av kursrefusjoner fra Grafisk Utdanningsfond. Realiteten er at denne type kurs blir fylt opp av deltakere som er grafikere og designere, og at avdelingen ikke klarer å lage kurstilbud for våre andre medlemmer som trykkere og bokbindere. Styret har også lagt vekt på at informasjonen til våre medlemmer skal bedres, og arbeidet med avdelingens egen hjemmeside er prioritert. Denne skal være mest mulig oppdatert til en hver tid. Det er i løpet av perioden opprettet en egen side på Facebook for avdelingen, i tillegg til at Ungdomsutvalget også har sin egen side. I løpet av første halvår i 2013 er det blitt lansert et eget elektronisk medlemsbrev fra styret, som skal sendes dem avdelingen har e-postadresse til. Med disse to nyvinningene, i tillegg til vårt medlemsblad, mener styret at behovet for informasjon skal være bra dekket. AU og Kjetil Larsen, som arbeider som organisasjonsarbeider, har til dels overlappende arbeidsoppgaver selv om arbeidet med nyrekruttering har førsteprioritet for Kjetil. AU har vært ute på besøk hos de fleste store klubbene første halvår i 2012, med nye overenskomster og jubileumsboka fra avdelingen. Sagveien 24 Sagveien 24 går fortsatt med et pent overskudd. Alle lokaler og de fleste av parkeringsplassene er utleid. Lokalene i kjelleren benyttes av Ungdomsutvalget og noen klubbsamlinger. Trykkerklubben benytter lokalene til både møter og sosiale samlinger. Det er ingen diskusjoner om å kvitte seg med lokalene i Sagveien 24. Dette vil heller ikke være noen fordel økonomisk så lenge Ogf skal eksistere som egen avdeling. Det er i 2012 foretatt utbedringer av belysning og kjellerlokalet. Det er installert nytt alarmanlegg og satt opp nye skilt. Omkostninger på til sammen kr Styret har avsatt av overskuddet i 2012 til vedlikeholdskontoen for Sagveien 24. Samarbeid Avdelingens samarbeid foregår på to områder. Det ene området er med Fellesforbundets avdelinger som er lokalisert i Oslo og Akershus. Det er et formalisert samarbeid som har pågått over mange år. Siste Landsmøte vedtok at dette skal drives i alle regioner. Selv om organiseringa er noe rotete sammenlignet med Ogf som organiserer etter fag over to fylker, er dette et meget nyttig forum. Her diskuteres og gjennomføres fellestiltak som valgkamp og Fellesforbundets prioriterte oppgaver. Distriktskontoret har fått ny administrativ leder, er oppbemannet i løpet av 2012, og fungerer etter vår mening meget godt, med en rask og kompetent saksbehandling. Ogf har også et bra samarbeid med de øvrige avdelinger som organiserer grafiske arbeidere. Samarbeidet med Østfold er fortsatt bra, og sist høst arrangerte avdelingen styrekonferanse sammen med både denne avdelingen og avdelingen i Sørøst. Det planlegges et utvidet samarbeid i 2013, med en felleskonferanse foran tariffoppgjøret i tillegg til styrekonferansen. Det formaliserte samarbeid med deltakelse fra hele landet er innskrenket til en Aviskonferanse og et møte i Grafisk Kontaktforum. Disse arrangementene samordnes og arrangeres i nye byer hvert år. Grafisk bransje Den store forandringen, og nedturen for både Ogf og det grafiske miljøet i 2012, er nedleggelsen av Hjemmet Mortensen Trykkeri. Både den langvarige nedbyggingen og selve nedleggelsen har vært omtalt i flere utgaver av Typografiske Meddelelser. Nedleggelsen er et resultat av en uttalt politikk i Egmontkonsernet om ikke å drive trykkerivirksomhet, og en total mangel på investeringer gjennom mange år. Fem av de eldste arbeiderne og noen til har fått arbeid på Aktietrykkeriet, mens mange andre har gått ut av grafisk bransje. Årsberetning

8 Situasjonen ved det andre utenlandskeide trykkeriet, Aller Trykk, er at klubben har måttet godta noen dårligere lokalavtaler, men har fortsatt bra betingelser og bemanning. Også WM-Trykk er nedlagt i løpet av 2012, og noen av de ansatte har fått nytt arbeid i bransjen, mens en gikk av med AFP. Andre nedleggelser, uten de store tap av arbeidsplasser, er Norsk Reiseinformasjon og JMS Mediasystem. Den siste er, etter hva vi erfarer, det aller siste ledd i det som var Fabritius med sin historie og tidligere storhetstid. Den siste ansatte kunne også vise til en uavbrutt rekke i sitt ansettelsesforhold tilbake til glansdagene i sekstiårene. Lokalavisene for Oslo og Østlandets Blad har flyttet sin produksjon til Moss som en følge av samlokaliseringen av deskproduksjonen i tidligere Edda Media. Det foregår nå en diskusjon om en lignende sentralisering i de tidligere A-presseavisene. Når det gjelder avisbransjen i vårt område er det Schibstedkonsernet og Aftensposten som har gjennomgått en omfattende nedbemanning. Konsernet har gjennom mange år, og senest i 2012, tatt ut store konsernbidrag fra avisene. Eierne har krevd stadig større utbytte, på godt over ti prosent, og samtidig gjennomført en omfattende reduksjon i antall ansatte i redaksjon og grafisk personale. Hos de minst omtalte, nemlig de små og store siviltrykkeriene, er situasjonen veldig ulik. Både når det gjelder inntjening, investering og omsetning. Det er gjennomført et prosjekt for nytenkning og nyorganisering som et fellesprosjekt mellom NHO Grafisk og Fellesforbundet hvor Ogf har vært representert i styringsgruppa. Prosjektet er et godt bilde på situasjonen for den delen av grafisk bransje som er medlemmer i NHO. Det var få deltakere, og med stort frafall under veis. Noen av bedriftene, som gjennomførte et godt lokalt arbeid sammen med tillitsvalgte, fikk mye ut av prosjektet. Etter vår mening er det flere år siden vår arbeidsgivermotpart i NHO Grafisk har vært i stand til å drive noe kraftfullt bransjearbeid. Dette tok de i 2012 konsekvensen av ved nedleggelsen av bransjeforeningen. Bedriftene er nå plassert i Norsk Industri. Bevilgninger / uttalelser i 2012 Foretatt på styremøter Gave Adolf Larsen 60 år Yrkes-NM (Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon) marskomiteen Studietur Julius Ørenberg Kvinner på tvers Annonse ansatte Hjemmet Mortensen Bevilgning annonse Sosialistisk Ungdom Støtteannonse faste ansettelser 500 Sommerleir Rød Ungdom Reise Terje Fjellum Gaza Øyerendagen Globaliseringskonferansen Annonse program Trykkerstevnet Gave Arve Bakke 60 år Blomster A. Wiik 625 Til sammen Halvårsmøtet 2012 Norway Cup Norsk Folkehjelp Monument over Osvaldgruppa Årsmøtet 2012 Oslo Grafiske fagforening pensjonistforening Trykkerklubben Ungdomsutvalget i Oslo / Akershus Manifest abonnement Fellesutvalget for Palestina Nei til EU faglig utvalg Norsk Folkehjelp Amnesty International Nei til atomvåpen Til sammen kr Årsberetning 2012

9 Årsmøtet vedtok uttalelser i følgende saker: Kapitalismen i krise Nedleggelsen av Hjemmet Mortensen trykkeri Kampen mot vikarbyrådirektivet er ikke over ingen garantier er gitt Valg foretatt på årsmøte Styret: Terje Fjellum, Leder Gjenvalg 2 år Styremedlemmer: Per Syversen, Aftenposten, Gjenvalg 2 år Kristin Mulleng Sezer, Budstikka Media Gjenvalg 2 år Carsten Østby Håkonsen, Laboremus Oslo Ny 2 år Vararepresentanter: (1 år) Bjørn Olsen, 07 Aurskog Gjenvalg Brita Børresen, Hjemmet Mort. trykkeri Ny Terje Hosle, Allkopi Fornebu Gjenvalg Anne Rønningsbakk, Nr 1 Trykk Ny Tomas Grøndal, Hjemmet Mort. trykkeri Gjenvalg Bjørg Folkedal, Strålfors Gjenvalg Kontrollkomite: Øyvind Christensen, Aller Trykk Gjenvalg (2 år) Håkon Kjernsmo, Pensjonist Ikke på valg (1 år) Personlige vararepresentanter: Rolf Dybvig, Verdens Gang NY (2 år) Finn Ivar Jensen, Pensjonist Ikke på valg (1 år) Fanekomite: (1 ÅR) Rolf Wesenberg, Hans Nordli, Rune Snorre Haug, Opplæringssenteret for Visuell Kommunikasjon Printing Hjemmet Mortensen Trykkeri Studieutvalg / AOF: Terje Fjellum, Styret 2 år Adolf Larsen, Styret 1 år Bjørn Olsen, 07 Aurskog 2 år LO i Oslo ( 1 ÅR) Adolf Larsen, styret Gjenvalg Eva-Lill Bekkevad, LO-Media Gjenvalg Personlige vararepresentanter: Terje Fjellum, styret Gjenvalg Brita Børresen, Hjemmet Mort. Trykkeri Gjenvalg LO Nedre Romerike ( 1 ÅR) Øyvind Christensen, Aller Trykk Gjenvalg Christian Bøhm, Nr1 Trykk Gjenvalg Personlige vararepresentanter: Vidar Arnesen, 07 Aurskog Gjenvalg Ole Ueland, Aktietrykkeriet Gjenvalg Norsk Folkehjelp: (1 ÅR) Anita Frøland, Andvord Grafisk Gjenvalg Bjørg Folkedal, Strålfors Ny Pål Hafsengen, Media Norge Trykk, Oslo Gjenvalg Personlige vararepresentanter: Vidar Arnesen, 07 Aurskog Gjenvalg Terje Fjellum, styret Gjenvalg Alf-Rune Pedersen, Media Norge Trykk, Oslo Gjenvalg Julestønad: Etter vedtak på Halvårsmøtet 2012 sendte styret ut en oppfordring til klubbene om bevilgninger til ledige medlemmer. Innsamlingen gir et skjevt bilde med den periodisering som Ogf benytter. Dette fordi noen av klubbene bevilger når oppfordringen kommer på høsten, mens andre har dette oppe på årsmøtene i februar og mars året etter. Det er til sammen i 2012 bevilget Til sammen 22 arbeidsledige medlemmer mottok kroner hver, noe som utgjør kroner. Ungdomsutvalget Etter en optimistisk slutt på 2011, gikk vi inn i 2012 med ønske om å holde engasjementet oppe og stabilisere aktiviteten. Det har vært en jevn strøm av arrangementer hele året, og stabilt oppmøte på omtrent deltakere. I mars holdt Rino Martinsen fra Cappelen Damm og Anne Cappelen Grandt fra Opplæringssenteret temakveld om World Skills, der Rino har deltatt tidligere. World Skills, inkludert yrkes-nm, er en konkurranse for lærlinger og unge yrkesutøvere der vinneren kan gå videre til EM og VM. Rino er tidligere norgesmester og har konkurrert internasjonalt. I ettertid ser vi at flere av de frammøtte på denne temakvelden også var å se som utøvere på yrkes-nm, som ble arrangert på Lillestrøm i oktober. Pinseaften valgte vi å feire i lokalene i Sagveien sammen med Ann-Helen Bergan Amundsen fra LO Hedmark. Hun holdt kurs i lover og avtaleverk spesielt rettet mot ungdom. På en solfylt lørdag i mai samlet vi 12 medlemmer i Sagveien før vi avsluttet dagen med bowling ble forhåpentligvis starten på en god tradisjon der ungdommen reiser på helgekurs. I 2012 gjentok vi turen til Hamar der det ble drøftet rekruttering til foreningen, hvordan få ungdom til å engasjere seg og avholdt fest for nye svenner. Til slutt ble det valgt nytt ungdomsutvalg, der Carsten Østby Håkonsen fortsetter som leder og Trym Berglie er nestleder. Nye medlemmer i utvalget er Line Marie Madsen og Håvard Kløvås. Vi håper å få til en liknende tur i Året ble avsluttet med julebord i kjelleren i Sagveien. Vi er godt fornøyd med aktiviteten i 2012 og er glade Årsberetning

10 for at oppmøtet på de ulike arrangementene er relativt stabilt fortsetter i samme retning, og vi håper på økt aktivitet og rekruttering av nye medlemmer i året som kommer. Carsten Østby Håkonsen Ungdomskontakt Trykkerklubben Trykkerklubbens største utfordring i året var å arrangere trykkerstevnet høsten Det er en av sakene som ble diskutert på møtet mellom trykkerklubben og Trykkernes Landssammenslutning på det årlige fellesmøte. Der prøver vi også å tenke høyt om hva vi kan utrette for trykkerne. Kvelden ble som vanlig avsluttet med kameratslig samvær. Årsmøtet ble holdt en fredag i begynnelsen av juni i Sagveien med 18 medlemmer til stede. Årsmøtet ble holdt etter gjeldende regler. Styret ble gjenvalgt med Thomas Evensen som leder, Geir Eliassen nestleder, Hans Nordli kasserer, Dag Tidemandsen sekretær, Siv G. Gilberg styremedlem, Freddie Lørendal 1. vara, Jørn Austbø 2. vara. Årsmøtet ble avsluttet med grilling og hyggelig samvær. Årets trykkerstevne hadde vi ansvaret for. Det ble holdt på Thon Hotel Opera i Oslo 31. august - 2. september. Fredagskvelden var vi i kjelleren i Sagveien. Der ble det servert lapskaus med godt drikke til. Etter det vi forsto, var det bare positive tilbakemeldinger dagen etter. Lørdag møtte vi opp til foredrag av blant andre Håvard Grjotheim 07 gruppen, Johannes Stendahl og Jan Hauge, som representerte Luth-gruppen, og Niels Edvard Killi fra Fellesforbundet Freddie Lørendal var møteleder. Kvelden ble avsluttet med middag og hyggelig samvær. Stevnet ble avsluttet søndag med omvisning på Småflaskemuseet i Kirkegata, med verdens største samling av småflasker. Det var en utrolig fin opplevelse. Det var opp mot 50 deltakere denne helgen, blant dem to gjester fra Sverige Olle Winqvist fra Malmö og Hans Sandblom fra Göteborg. Det var vi i styret veldig fornøyd med. Årets julebord ble holdt fredag 7. desember i Sagveien med 23 medlemmer til stede. Før vi satte oss til bords ville vår leder Thomas Evensen si noen ord. Han ville fremheve en bestemt person som hadde jobbet mye for trykkerne de senere år. Freddie Lørendal ble da utnevnt til æresmedlem, den første siden Det ble servert tradisjonell julemat med noe attåt. Det var positivt at så mange hadde anledning til å komme. Klubben har i dag 52 medlemmer og en god og ryddig økonom. Trykkerklubben takker Oslo Grafiske Fagforening for all velvillig støtte både for lånet av lokale og økonomisk tilskudd det siste året. I år fikk vi bevilget kr til vårt arbeid og håper fortsatt på et godt samarbeid. For styret i Trykkerklubben Freddie Lørendal 10 Årsberetning 2012

11 Notater: Årsberetning

12

Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Forsidedesign: Robert Mehmet Mulleng Sezer Kristin Mulleng Sezer Design: Kristin Mulleng Sezer

Detaljer

Fellesforbundet. Årsberetning 2014. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Fellesforbundet. Årsberetning 2014. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Beretning for Ogf 2014 Styret i avdelingen Terje

Detaljer

grafiske God Jul TYPO- MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19

grafiske God Jul TYPO- MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19 TYPO- grafiske MEDDELELSER Dagblad -Trykks gamle pakkeri havnet på Cuba Side 18-19 God Jul Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 4 I 2010 I 95. årgang TYPOgrafiskemeddelelser - NOVemBeri 2010 Leder

Detaljer

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang. LOs sommerpatrulje. Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang. LOs sommerpatrulje. Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22 Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang LOs sommerpatrulje Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22 LEDER INNHOLD: Sentralisering av annonseproduksjon i Schibsted Velferd,

Detaljer

Krisa på dørstokken - hva gjør vi?

Krisa på dørstokken - hva gjør vi? Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 4 desember 2013 98. årgang Krisa på dørstokken - hva gjør vi? Side 10 A-magasinet til Danmark Side 12 Høyere utdanning eller svenneprøve? Side 24 TGM - DESEMBER

Detaljer

Schibsteds annonsesenter

Schibsteds annonsesenter Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 1 februar 2014 99. årgang Trondheimskonferansen Side 20-21 -22 og 23. Schibsteds annonsesenter Side 14 og 15. Allkopi på Linderud Side 12 og 13. TGM - FEBRUAR

Detaljer

TYPO- MEDDELELSER. Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 3 I 2010 I 95. årgang TYPOgrafiskemeddelelser - september 2010

TYPO- MEDDELELSER. Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 3 I 2010 I 95. årgang TYPOgrafiskemeddelelser - september 2010 grafiske TYPO- MEDDELELSER Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 3 I 2010 I 95. årgang Leder Detnye arbeiderpartiet Det svenske valget, som nettopp er avsluttet er av mange blitt karakterisert som

Detaljer

grafiske TYPO- MEDDELELSER Fra pakkeriet i Media Norge Trykk Oslo, som vi også kjenner som Schibsted Trykk Side 14-15

grafiske TYPO- MEDDELELSER Fra pakkeriet i Media Norge Trykk Oslo, som vi også kjenner som Schibsted Trykk Side 14-15 grafiske TYPO- MEDDELELSER Fra pakkeriet i Media Norge Trykk Oslo, som vi også kjenner som Schibsted Trykk Side 14-15 Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 1 I 2011 I 96. årgang Leder Tøffedamer og

Detaljer

Stibo - Nordens største trykkeri

Stibo - Nordens største trykkeri Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 2 juni 2013 98. årgang Stibo - Nordens største trykkeri Side 14-15. 3D-print noe for grafisk? Side 6-7. Inntrykk fra LO-kongressen 2013. Side 8-9. Aktivist og

Detaljer

grafiske TYPO- MEDDELELSER bedriftsbesøk HOrnet på veggen merkeutdeling Side 8 9 Side 7 og 12 13 Side 14 Side 20 21

grafiske TYPO- MEDDELELSER bedriftsbesøk HOrnet på veggen merkeutdeling Side 8 9 Side 7 og 12 13 Side 14 Side 20 21 grafiske TYPO- MEDDELELSER trondheimskonferansen Side 8 9 bedriftsbesøk Side 7 og 12 13 HOrnet på veggen Side 14 merkeutdeling Side 20 21 Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 1 I 2009 I 94. årgang

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

Høyt nivå i Yrkes-NM for mediegrafikere!

Høyt nivå i Yrkes-NM for mediegrafikere! Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 4 desember 2014 99. årgang Høyt nivå i Yrkes-NM for mediegrafikere! Glade vinnere på NM pallen. Fra v.: Mikkel Listuen (sølv), Emil Steinhov (gull) og Marte Gulbrandsen

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 2 Juni 2015 100. årgang

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 2 Juni 2015 100. årgang Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 2 Juni 2015 100. årgang Leder Større ulikheter I en serie artikler i Dagsavisen og Klassekampen er det skrevet mye om en fersk rapport fra OECD (Organisasjonen

Detaljer

grafiske TYPO- MEDDELELSER Papirfabrikant med tro på framtida Saugbrugs i Halden: Side 11-12

grafiske TYPO- MEDDELELSER Papirfabrikant med tro på framtida Saugbrugs i Halden: Side 11-12 TYPO- grafiske MEDDELELSER Saugbrugs i Halden: Papirfabrikant med tro på framtida Side 11-12 Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 3 I 2012 I 97. årgang TYPOgrafiskemeddelelser - september 2012 Leder

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2007 og regnskap 2007 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Avd. 576. www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE. Avd. 576. 15. Mars 2012

Avd. 576. www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE. Avd. 576. 15. Mars 2012 Avd. 576 www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE Avd. 576 2011 15. Mars 2012 Dagsorden Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering o valg av møteleder/dirigent o valg av sekretær o protokollsignaturer

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom

Detaljer

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

LO i Oslo årsmøte 28. mars 2011 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslo årsmøte 28. mars 2011 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslo årsmøte 28. mars 2011 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2010 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s.

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon Årsrapport 2014 Innhold INNHOLD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 HKS ORGANISASJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2008 Årgang 13 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Arrogante tjenestedirektivforsvarere, Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening,

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer