Overhalla kommunestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overhalla kommunestyre"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon Varamedlemmermøter etter nærmere innkalling. Per Olav Tyldum Ordfører Torunn Grønnesby Formannskapssekretær Side1

2 Side2

3 Sakliste Utvalgssaksnr PS 80/13 Innhold Søknad om kjøp av tilleggstomt i Øysvollen boligfelt, Ann Gregersen og Arnt Wærnes. PS 81/13 Finansiering av leskur på Bjøra v. fv17 og Øysletta v. fv401 PS 82/13 PS 83/13 PS 84/13 PS 85/13 Høringsuttalelse - Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid i Nord-Trøndelag Sluttregnskap - kjøp av kommunale biler Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla: Søknad om investeringsstøtte Klage på vedtak av reguleringsplan for Skage sentrum (områderegulering) PS 86/13 Tilstandsrapport for grunnskoleopplæringen PS 87/13 Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial 2013 Side3

4 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/ Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om kjøp av tilleggstomt i Øysvollen boligfelt, Ann Gregersen og Arnt Wærnes. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 80/ Overhalla formannskap 89/ Overhalla kommunestyre 80/ Rådmannens innstilling 1. Søknad om kjøp av eiendommen 34/81 i Øysvollen boligfelt som tilleggstomt til Brudalen 30 avslås. 2. Søknaden avslås fordi omsøkt tomt har god beliggenhet i feltet og kan gjøres mer attraktiv med utvidelse med tilgrensende hjørnetomt. 3. Følgende bestemmelser tas inn i delegasjonsreglementet: Det delegeres til formannskapet å behandle søknader om tilleggsareal til boligtomter og salg av tomteareal til næringsformål. Det delegeres til rådmannen å gjennomføre salg av regulerte tomter til boligformål. Behandling i Overhalla formannskap Ikke behandlet. Ordfører Per Olav Tyldum (SP) fremsatte forslag om å utsette saken for å kunne ta en befaring av området på formannskapsmøte den Vedtak i Overhalla formannskap , enst.: Saken utsettes. Behandling i Overhalla formannskap Behandlet. Det ble punktvis avstemming: Side4

5 Punkt 1: Ble enstemmig vedtatt. Punkt 2: Johan T. Sellæg (SP) fremsatte forslag om å endre pkt. 2 ved å ta ut ordet kan, slik: Søknaden avslås fordi omsøkt tomt har god beliggenhet i feltet og gjøres mer attraktiv med utvidelse med tilgrensede hjørnetomt. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Punkt 3: Ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Overhalla formannskap , enst.: Rådmannens forslag med Johan T. Sellæg (SP) sitt endringsforslag til pkt. 2, vedtas. Dokumenter i saken, ikke vedlagt saken Type Dato Tittel Adressat I Søknad om kjøp av tomt i Øysvoll Ann Gregersen og Arnt Wærnes boligfelt U Søknad om kjøp av tomt i Øysvoll Ann Gregersen og Arnt Wærnes boligfelt I Klage på avslag Arnt Wærnes U Klage på avslag Arnt Wærnes S Søknad om kjøp av tilleggstomt i Øysvollen boligfelt, Ann Gregersen og Arnt Wærnes. Kart: Side5

6 Saksopplysninger Ann Gregersen og Arnt Wærnes søkte i mai 2013 om å kjøpe tilleggstomt på andre siden av vegen i Øysvollen boligfelt der de bor. Tilleggstomta ønskes brukt til parkering, plass for ved og lignende og på sikt bygging av ny garasje siden den gamle er for liten til deres behov. Søknaden ble besvart administrativt med avslag begrunnet med: Feltet er under utbygging, og det er ikke ønskelig å redusere regulert boligareal til annet formål. Overhalla kommune har forståelse for at liten etterspørsel etter tomter kan forstås slik at kjøp av tilleggstomt burde være kurant. Det er likevel viktig å forholde seg til regulert formål, og jordlovens intensjon om jordvern så langt mulig, blant annet med angitt utnyttingsgrad. Dette ble påklaget. De mente dette var forskjellsbehandling, blant anna fordi naboene fikk kjøpe tilleggstomt for å bygge garasje. De skjønner at det er ønskelig med ledig tomtereserver, men feltet er siden 1983 og etterspørselen er minimal. Dessuten er det nylig godkjent omdisponert landbruksformål til tre boligtomter, tilgrensende feltet. De kan kjøpe en halv tomt, hvis det er mer ønskelig fra kommunens side. Naboen kjøpte bare halve tomta. Det anbefales at søknaden behandles politisk. Side6

7 Vurdering Søknad om kjøp av tilleggstomt, både hele og halve kommer tidvis i alle boligfelt. Noen søknader er avslått eller utsatt, flere er vedtatt, og i de fleste av kommunens boligfelter. Ved salg har tomtene vært solgt til vedtatt kvadratmeterpris eller unntaksvis som hel tomt til full tomtepris. Det er ikke betalt tilknytningskostnader, men kjøper har betalt alle omkostninger. Ved tidligere salg har det vært vurdert om tomtene er salgbar som ordinær boligtomt, eller blir liggende igjen som dødareal. Det er tidligere ikke solgt tilleggstomt som ikke grenser til hovedtomta. De siste tomtene som er solgt er to halve tilleggstomter i samme felt og hel tilleggstomt i Skageåsen. Øysvollen boligfelt er spesielt i forhold til kommunenes øvrige felt med tanke på tomteavsetning. Det er bygd 8 hus, ett er nå under oppføring og det er 24 ledige tomter. Sist tomt i området ble bebygd for 5-6 år siden. En bør derfor ikke selge en tomt som kan bli en god boligtomt. I dette tilfellet er det mulig å sammenslå omsøkt tomt med tilgrensende hjørnetomt, som erfaringsmessig er lite salgbare, noe som vil gi en enda bedre boligtomt. Den har også god beliggenhet i feltet. Et annet moment som gjelder i dette feltet er en svært lav tomtepris. I en del år fram til 2011 var tomtene gratis, mens pris ble satt til kr pr tomt fra mai Dette har vært ment som et virkemiddel for å få folk til å bygge nye boliger i feltet. Det skal ikke være et billig alternativ for å utvide eksisterende tomt. Dersom tomter eller areal skal selges som tillegg, bør etter rådmannens oppfatning en høyere pris legges til grunn for å regulere etterspørselen etter tilleggsareal og samlet sett oppnå en forsvarlig utnyttelse av tomtearealer. I enkelte tilfeller er det naturlig å vurdere tilpasning av boligtomtene ut fra tomtenes utforming og beskaffenhet med hensyn til terreng etc. Justeringer vil da normalt gjøres opp mot tilstøtende arealer. I denne saken er det ønske om å kjøpe en tilleggstomt som ligger på andre siden av vegen og som dermed ikke grenser til søkers tomt. Søker påpeker at naboene fikk kjøpe tilleggstomt for å sette opp garasje og ser ikke grunnlaget for forskjellsbehandling av deres søknad i forhold til naboens. Det er enkelt å forstå en slik reaksjon, men to saker er ikke like, og ved vurdering av type tomter er disse to forskjellige med hensyn til arrondering og beliggenhet i feltet. I de andre tilfellene var tomtene også tilgrensende hovedtomta. Selv om det er solgt tilleggstomter i nabolaget, vil det ikke være rett å selge omsøkt tomt som tilleggstomt i dette tilfellet ettersom den fremstår som et godt alternativ som egen boligtomt og fordi den ikke grenser til hovedtomta. Det anbefales derfor at søknad om kjøp av tilleggstomt avslås. Søknader om tilleggstomt i kommunens boligfelt vil i enkelte tilfeller fremstå som kurante, mens de i andre tilfeller kan oppfattes å være mindre kurante. Som en klargjøring av behandlingsmåte anbefales det tatt inn i delegasjonsreglementet at søknader om tilleggsareal til boligtomter delegeres til formannskapet å avgjøre. Likeledes at salg av tomter til næringsformål delegeres til formannskapet å avgjøre, og at salg av regulerte tomter til boligformål delegeres til rådmannen. Side7

8 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/13-22 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Finansiering av leskur på Bjøra v. fv17 og Øysletta v. fv401 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 90/ Overhalla kommunestyre 81/ Rådmannens innstilling Overhalla kommune vedtar å etablere to leskur, henholdsvis ved Fv17 Bjøra og Fv401 Øysletta. Kommunen forestår det praktiske arbeidet med bestilling og plassering av leskurene. Tiltaket iverksettes snarest, og innenfor en kostnadsramme på kr inkl. mva.. Kommunens andel på kr finansieres med bruk av disposisjonsfond. Behandling i Overhalla formannskap Behandlet. Innstilling i Overhalla formannskap , enst.: Rådmannens forslag til vedtak vedtas. Side8

9 Saksopplysninger Bjøra I forbindelse med trafikksikkerhetsarbeidet kom det i 2011 innspill fra velforeningen i boligområdet ved Bjøra om å få oppført et leskur på holdeplassen. Søknaden var begrunnet med at det er flere barn og unge som er bosatt i området og som tar buss i forbindelse med skolegang i Namsos. I tillegg vil det være skolebarn som har krav på skoleskyss til Overhalla barne- og ungdomsskole, og som benyttet bussholdeplassen daglig. Ved opparbeidelse av gang- og sykkelveg fra Himo til X fv17/veg inn til Bjørnes, ble det pukksatt et område i tilknytning til busslomme (i retning Namsos), og som sannsynligvis var tiltenkt et leskur på sikt. Øysletta Ved rullering og revisjon av trafikksikkerhetsplan , kom det innspill og et ønske fra Øysletta grendelag om å sette opp et leskur i X fv401/stasjonsvegen/moalia. Grendelaget har vært i kontakt med aktuell grunneier i området. Grunneier har signalisert at han er positiv til at det kan settes opp et leskur hvor de gamle pumpene stod. Antall skoleelever som tar skolebuss har økt etter overføringen av elever fra Øysletta til OBUS, og har aktualisert et behov for en bedre organisering av området hvor skoleelever venter på bussen. Side9

10 Med bakgrunn i ovennevnte innspill om leskur, ble det i desember 2012 søkt Statens vegvesen om oppføring av leskur på disse to plassene. Statens vegvesen har per oktober 2013 gitt tilsagn om tilskudd på inntil kr for 2 leskur. Dette under forutsetning av at kommunen selv står for bestilling og oppføring av leskurene. Når det gjelder en plassering av leskur i sentrum på Øysletta, så ønsker vegvesenet en befaring for å få vurdert området med tanke på å få en best mulig løsning med tanke på trafikksikkerhet. Det tas derfor sikte på å gjennomføre en befaring i løpet av høsten. I tillegg til representant fra vegkontoret og kommunen, inviteres grunneier, bussjåfør og representant fra grendelaget til å delta. Hvis det etter befaringen viser seg behov for grunnavståelse, så vil dette bli en egen sak som vegvesenet har ansvar for, og tar kostnaden med på et senere tidspunkt. Vurdering Oppføring av leskur langs fylkesvegene bør i utgangspunktet være fylkeskommunens (Statens vegvesen) sitt ansvar. Men der kommunen selv har vært initiativtaker, så har leskurene i sentrumsområdene i tilknytning til fylkesveg blitt etablert gjennom et samarbeid ved at kommunen har tatt ansvar for det praktiske arbeidet, samt tatt en del av kostnaden. Når det gjelder en oppføring av leskur ved Bjøra, så vil dette sannsynligvis ikke medføre omfattende grunnarbeider. Dette må imidlertid avklares nærmere etter at en finansiering av tiltaket er vedtatt. På Øysletta vil det være behov for å gjennomføre en befaring. Tilstøtende grunn til fylkesveg og kommunal veg er privat, og kan medføre behov for grunnavståelse for å få til en best mulig løsning. Det antas at leskuret kan bli plassert midlertidig på en egnet plass inntil det foreligger en avklaring om en mer permanent løsning. Per i dag stopper skolebussen midt på fv401 for at det ikke skal oppstå trafikkfarlige situasjoner i forbindelse med av og påstigning. Dette fungerer rimelig greit, men det beste hadde vært å få til en busslomme/avkjøring i tilknytning til fv401 retning Ranemsletta. Etablering av busslomme/avkjøring, leskur og sykkelstativ vil bidra til en mer ryddig og oversiktlig holdeplass. Side 10

11 Etter en avklaring med vegkontoret så vil et leskur med lengde 2,5m og bredde 1,4 m, fylle de krav som er satt til universell utforming av leskur ved offentlig veg. I tillegg vil det være viktig å påse at det blir terskelfritt mellom golv i leskur og terreng. Foreløpig kostnadsoverslag inkl. mva.: 2 leskur inkl. frakt kr Grunnarbeid og montering kr Sum kr Finansiering: Tilskudd Statens vegvesen, inntil kr Egenandel kommunen kr Sum kr Konklusjon: Det tilrås at tiltakene iverksettes snarest innenfor en kostnadsramme på kr inkl. mva.. Kommunens andel på kr finansieres med bruk av disposisjonsfond. Side11

12 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/ Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Høringsuttalelse - Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid i Nord- Trøndelag Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla kommunestyre 82/ Rådmannens innstilling 1. Overhalla kommune gir sin tilslutning til framlagt forslag til Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid i Nord-Trøndelag , og de satsingsområder som skal gjennomføres i perioden. 2. Kommunen har følgende innspill/kommentarer: Prosjekt/tiltak som ligger innenfor 4 km fra skole gis prioritet på linje med tiltak som ligger innenfor 2 km fra skole ved søknad om trafikksikkerhetsmidler. Tiltak rettet mot trafikksikker adkomst til fritidsaktiviteter tas inn som et prioritert kriterium ved søknad om trafikksikkerhetsmidler. Kommunens mulighet til å søke på trafikksikkerhetsmidler en gang per år, anbefales videreført. Kommuner som søker om trafikksikkerhetsmidler bør dokumentere i søknaden at tiltaket er politisk vedtatt og finansiert. Fylkets årlige tilskudd til tiltak for trafikksikkerhet til kommunene bør økes for å stimulere til at flere tiltak kan bli realisert. En mulig forsterket satsing på kollektivtilbud i områder med stor trafikk/høy ÅDT bør omtales som relevant tiltak i planen. Behandling i Overhalla formannskap Behandlet. Innstilling i Overhalla formannskap , enst.: Rådmannens forslag til vedtak vedtas. Side12

13 Vedlegg 1: Link til Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag : ikksikkerhet_web.pdf Saksopplysninger Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har i møte 4.september 2013 ferdigstilt høringsforslag til Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag Frist for å komme med innspill og kommentarer er satt til 22.oktober Handlingsplanen skal legges fram for behandling i fylkestinget desember De ønsker at enkeltpersoner, lag og foreninger og offentlig etater engasjerer seg og kommer med innspill til forslaget. Kommunene er en meget viktig samarbeidspartner og bidragsyter i planen, og de ber spesielt om kommunenes innspill. Det er gjennomført regionale møter med kommunene i høringsperioden. Ordfører og representant fra teknisk avdeling deltok i møtet, avholdt Regjeringen har som etappemål at antall drepte og hardt skadde innen vegtrafikken skal halveres innen Etappemålet innebærer at antall drepte og hardt skadde i Norge skal reduseres fra om lag 1000 per år, som er gjennomsnittet for perioden , til maksimalt 500 innen Forslag til Handlingsplan omfatter informasjon om organisering av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, visjoner og mål og satsningsområder i perioden. FTU ønsker å bidra til å redusere antall trafikkulykker, først og fremst de alvorligste ulykkene som ofte er møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med fotgjengere og syklister involvert. 63 % av alle drepte og hardt skadde i fylket blir drept eller hardt skadde på veger med fartsgrense 80 km/t (høyest andel blant fylkene). 43 % av alle drepte og hardt skadde i fylket blir drept eller hardt skadd i utforkjøringsulykker (3. høyeste andel blant fylkene i landet). Side13

14 Risikoen for å bli involvert i en personskadeulykke i fylket er redusert med om lag 40 % i løpet av de siste 32 år. I løpet av de siste åtte år har 68 mennesker mistet livet i trafikkulykker i fylket. Den største andelen av de alvorligste personskadeulykkene skjer på riks- og fylkesveger. Menn er overrepresentert i de alvorligste trafikkulykkene. Møte- og utforkjøringsulykker og ulykker med fotgjengere og syklister er ulykkestyper hvor konsekvensene er alvorlige. Ungdom i alderen år er overrepresentert i trafikkulykker. Denne gruppen utgjør bare 12 prosent av befolkningen, men utgjør 25 prosent av skadde og drepte i trafikkulykker. Statistikken viser at risikoen for at denne aldersgruppen blir skadet eller drept i en trafikkulykke er høyere natt til lørdag og natt til søndag, og er ofte forårsaket av høy fart, manglende bruk av bilbelte og rus. Drepte og hardt skadde i Nord-Trøndelag fordelt på alder. Tiltakene for å nå målet er sammensatte og vil måtte være et samspill av tiltak som retter seg mot trafikanter, kjøretøy, veg- og trafikksystemet. Og innsatsen skal kanaliseres gjennom følgende 3 prosjektgrupper: - Si i fra - 0-visjonsprosjektet E6 Mule Vist - Trafikksikker kommune Nord-Trøndelag er det fylket i landet som har den største andelen av ulykker som skjer utenfor tettbebygd strøk. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene er avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Kommunene har et stort ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet både som vegmyndighet, gjennom sitt ansvar for arealplanlegging, som skole- og barnehageeier, som transportør og som arbeidsgiver. FTU har som satsingsområde at de vil være med å påvirke til at trafikksikkerhetsarbeidet får en høyere status i kommunene og motivere til at kommunene får status som Trafikksikker kommune. Vurdering Framlagt forslag til handlingsplan gir et godt bilde av hvordan trafikksikkerhetsarbeidet i fylket skal konkretiseres og gjennomføres ved å utarbeide årlige årsplaner i planperioden. I og med at det legges opp til en fortløpende evaluering av prosjektene, samt årlig i forbindelse med utarbeidelse av årsplan og årsmelding, så vil dette sikre at prosjekter innenfor satsingsområdene kan stoppes og eller korrigeres under veis - hvis nødvendig. Flere av satsingsområdene i handlingsplanen er en videreføring av dagens tiltak. Dette gjelder blant annet kommunenes mulighet til å søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Tiltak langs skoleveg innenfor en radius på 2 km fra skolen er gitt prioritet ved slike søknader. Side14

15 FTUs tilskuddspott til trafikksikkerhetstiltak er på 2 mill. kr. i 2013 (ett beløp som har stått uendret i flere år), mens søknadssummen fra kommunene er opplyst til å utgjøre over 20 mill. kr. i I møtet den ble det opplyst at det årlig står igjen midler i tilskuddspotten. En årsak er blant annet at enkelte kommuner som er innvilget tilskudd, ikke får realisert sine omsøkte prosjekt/tiltak i løpet av søknadsåret. Når en da vet at det er kommuner som står i kø for å få realisert gode prosjekt/tiltak med bruk av dette tilskuddet, så bør FTU vurdere en innskjerping av kriteriene til kommunene slik at tilskuddspotten blir brukt opp. FTU bør også vurdere å gi prosjekt/tiltak innenfor en radius på 4 km en prioritet, dette på linje med tiltak innenfor 2 km fra skole. Selv om skoleelever med trafikkfarlig veg har rett til skyss, så ville en 4 km grense åpne for prosjekt/ tiltak som vil bidra til at flere kan gå/sykle til og fra skolen. Tiltak rettet mot trafikksikker adkomst til fritidsaktiviteter, bør også tas inn som et prioritert kriterium. I et folkehelseperspektiv så vil dette både på kort og på lang sikt være svært positivt. Hvis flere prosjekter/tiltak kunne blitt definert som prioriterte tiltak, så bør tilskuddspotten vurderes økt som følge av dette. Kommunenes mulighet til å få økonomisk tilskudd fra FTU er svært viktig, og bidrar i mange sammenhenger til at trafikksikkerhetstiltak faktisk blir realisert og fullfinansiert. En årlig søknadsrunde på trafikksikkerhetsmidler bidrar også til at kommunens trafikksikkerhetsarbeid blir løftet opp på den politiske agendaen. Ellers er det mange gode satsingsområder som omfatter tiltak mot barn og ungdom, eldre og innvandrere. Dette gjelder spesielt holdningsskapende tiltak, og hvor kommunens oppvekst-, og kulturetat har en viktig rolle. Det er også et økende problem med at flere kjører i ruspåvirket tilstand. Tiltak rettet mot dette bør prioriteres da dette ikke kan utvikle seg, samt å bli en stilltiende allmenn aksept blant befolkningen. Det registreres at et av satsingsområdene omhandler Vilt og vegtrafikk, og at det er etablert en bred sammensatt styringsgruppe som skal med bakgrunn i søknader prioritere midler til påkjørsels reduserende tiltak rettet mot vilt og rein, samt vurdere disse tiltakene opp mot det øvrige trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er et positivt tiltak og vil bidra til at kommunene får kvalitetssikret sine tiltak rettet mot viltpåkjørsler. Kommunen er enig i at lokalt trafikksikkerhetsarbeid er både viktig og avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Kommunen må gjennom sitt planverk både på overordna- og detaljnivå, ta hensyn til, samt inkludere trafikksikkerhetsarbeid på flere av sine ansvarsområder. Side15

16 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/ Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Sluttregnskap - kjøp av kommunale biler Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 93/ Overhalla kommunestyre 83/ Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner sluttregnskapet for kjøp av 7 nye biler. 2. Besparelsen på kr ,- benyttes til å redusere låneopptaket. 3. Følgende budsjettjustering foretas: Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp , , , , , ,- Behandling i Overhalla formannskap Behandlet. Innstilling i Overhalla formannskap , enst.: Rådmannens forslag til vedtak vedtas. Side16

17 Saksopplysninger/ vurdering Det ble i forbindelse med behandling av årsbudsjettet 2013 besluttet at en skulle kjøpe 7 biler til bruk i den kommunale tjenesteproduksjonen. Rammen som ble satt var på kr 2,1 millioner som var forutsatt finansiert med låneopptak. En hadde leaset 7 biler og avtalen ville i løpet av høsten 2013 gå ut. Det ble derfor foretatt en vurdering om skulle kjøp eller leie. Leiekostnadene var kr ,- pr. år pr bil. Til sammenlikning ville et kjøp av en bil med en ramme pr kr ,- gi en årlig kapitalkostnad på kr ,-. Med utgangspunkt i dette konkluderte en med at det ville være økonomisk lønnsomt for kommunen å kjøpe og eie biler i stede for leie. Behovene for hvilke type biler ble vurdert sammen med involverte enheter. Konklusjonen ble at en skulle gjennomføre et tredelt anbud. Tre elbiler (2 til bruk innen helse og familie, 1 i hjemmestjenesten), 2 firehjulstrekkere til bruk i hjemmesykepleien og 2 middels store stasjonsvogner med lave Co2-utslipp. Kriteriene for valg av løsning var pris, Co2-utslipp og brukers vurdering av kjøretøyet. Kriteriene var vektet likt. I tillegg hadde en forutsatt en ramme pr bil på kr ,-. Det ble videre i forespørselen bedt om tilbud på en 3-årig serviceavtale pr bil (årlig kostnad). 5 leverandører ga tilbud på forespurte biler. Følge biler/ leverandører ble etter vurdering av tilbudene valgt ut: 2 firehjulstrekkere Johs Blengsli & sønn as Peugeot Partner 1,6 HDI 2 stasjonsvogner Otto Moe as Ford Focus 1,6 TDCi 3 elbiler Høylandet auto as Nissan Leaf Samlet tilbud for de 7 antatte bilene inklusive 3 nye ladekontakter/kurser ble på kr ,-. Dette gir en samlet besparelse på kr ,-. I tillegg kommer det at elbilene vil ha vesentlig lavere driftskostnader (årsavgift, bompenger, drivstoff og service/vedlikehold) enn øvrige biler. Rådmannen anbefaler at besparelse reduserer låneopptaket og at sluttregnskapet godkjennes. Miljømessig vurdering Dagens leiebiler har et beregnet gjennomsnittlig Co2-utslipp på 130g pr km. Sammenliknet med ny bilpark vil en total kunne oppnå en reduksjon i Co2-utslippet med 47 % pr kjørte km. Kommunen har nå til sammen 4 stk elbiler. Peugeot Partner 1,6 HDI 2 x 152 g pr km 304 g pr km Ford Focus 1,6 TDCi 2 x 88 g pr km 176 g pr km Nissan Leaf 3 x 0 g pr km 0 g pr km Sum utslipp ny bilpark 480 g pr km Sum utslipp gammel bilpark 7 * 130 g pr km 910 g pr km Side17

18 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/ Saksbehandler: Asle Lydersen Saksframlegg Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla: Søknad om investeringsstøtte Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 94/ Overhalla kommunestyre 84/ Rådmannens innstilling 1. Søknad fra EV Power AS om investeringsstøtte til bygging av hurtigladestasjon i Overhalla innvilges med kr Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Behandling i Overhalla formannskap Behandlet. Innstilling i Overhalla formannskap , enst.: Rådmannens forslag til vedtak vedtas. Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Klima- og energiplan S Bygging av hurtigladerstasjon for elbil i Overhalla: Søknad om investeringsstøtte Vedlegg: Søknad fra EV Power AS om investeringsstøtte til bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Side18

19 Saksopplysninger Nasjonale og regionale mål og planer tilstreber vesentlig reduksjon av klimagassutslipp fra personbiltrafikk og ambisjoner om å få økt andelen av elbil i bilparken i årene framover. Et delmål i Overhallas kommuneplan er at det er lave klimautslipp i Overhalla, og en ambisjon i klima- og energiplanen er at klimautslipp fra transport skal reduseres vesentlig innen Som del av dette skal kommunal tjenestetransport reduseres bl.a. ved lavutslippsbiler/elbiler ved kjøp/leie. EV Power ble etablert som et datterselskap av NTE Holding ASA i 2011 med det formål å bygge ut og drifte et nettverk av såkalte hurtigladestasjoner i Sør- og Nord-Trøndelag. Det har vært en forutsetning at denne utbyggingen over tid skal gi grunnlag for kommersiell virksomhet med normale avkastningskrav, men det er usikkerhet knyttet til prosjektet, og NTE Holding AS har stilt som forutsetning at andre aktører også kan støtte gjennomføringen med midler. I Trøndelagsfylkene samlet er det nå ca elbiler på veiene, salget av elbiler er sterkt økende. En del av et planlagt nettverk av hurtigladestasjoner i Nord-Trøndelag er kalt Namdalsringen, opprinnelig planlagt til i alt 4 stasjoner (Overhalla, Namsos, Grong og Namdalseid), og med en beregnet investeringskostnad på totalt kr 2,4 mill. Det er avklart at Namdalsringen faller utenfor kriteriene for å motta støtte fra Transnova, som er det statlige organet som gir støtte til slike prosjekter. Sentral bidragsyter er Nord-Trøndelag fylkeskommune som har bevilget et rammetilskudd på til sammen kr. 1,9 millioner til hurtigladerstasjoner i Nord-Trøndelag, hvorav 1,5 mill. øremerket til Namdalsringen. Planene for Namdalsringen er i denne omgang blitt nedjustert fra 4 til 3 hurtigladestasjoner slik at prosjektet kan realiseres raskere - 3 stasjoner gir 0,5 mill. til hver stasjon. Investeringskostnaden pr. hurtigladestasjon er beregnet til i alt kr EV Power AS søker nå om investeringsstøtte for bygging av en hurtigladerstasjon for elbil i Overhalla. Dette blir den første i Namdalsringen/Namdalen. Dette begrunnes bl.a. med at Overhalla har vært den mest aktive av de aktuelle kommuner for utbygging av infrastruktur og at kommunen selv fra og med i høst har 4 elbiler i egen virksomhet. Nærmeste hurtigladestasjon er ellers i Steinkjer. EV Powers forslag til finansieringsplan for bygging av hurtigladerstasjon i Overhalla Overhalla kommune MNS Utvikling Privat sponsor (næringslivsaktører Skogmo) Støtteandel NTFK Egeninnsats EV Power Sum finansiering Det er etter dialog god utsikt til at de respektive aktører vil bidra slik det står i planen. Det legges samtidig fra EV Power AS fram en framdriftsplan som betyr at hurtigladestasjonen i Overhalla kan åpnes i januar 2014 (se vedlegg). Beliggenheten er planlagt til vest for kommunens administrasjonsbygg ut mot FV 17, ut fra en samlet vurdering av nærhet til kommunens bilpark, nærhet til adekvat trafo/strømforsyning el- Side19

20 nett, nærhet til handel-/servicetilbud og god synlighet fra FV 17 (vedlagt skisse i søknaden). Byggingen behandles ellers som ordinær byggesak. Dersom vi antar at en elbil, eksempelvis Nissan Leaf, har en årlig kjørelengde på km, er de årlige energikostnadene beregnet omtrent slik: Årlig kjørelengde kwh total Abonnement med fri bruk hurtigladere pr år Annen lading (ca 50% av ladebehov) Totalt Energikost pr km km kwh Kr Kr Kr ,41 Det er antatt at strømprisen ved normal lading er kr 1,- pr kwh. Med hurtiglader vil ladetiden reduseres vesentlig. Å lade batteriet på en elbil fullt med normallading (vanlig kontakt) tar gjerne 6 10 timer, mens det med hurtiglader tar ca minutter. Med mulighet for hurtiglading vil nok mange også benytte dette til supplerende lading (f.eks. fra halvt eller mer ladet batteri) for å oppnå økt rekkevidde, og dermed kunne gjennomføre slik lading på kortere tid (eks 10 minutter). Vurdering En hurtigladestasjon i Overhalla vil bidra til å nå vedtatte mål i Overhallas kommuneplan og klima- og energiplan og nasjonale/regionale målsettinger. Hurtigladestasjonen vil være et regionalt tilbud til elbil-brukere. Lokalt bidrag er fra EV Power en forutsetning for at hurtigladerstasjonen skal bli bygget. Det er gunstig at kommunen bidrar til et samarbeidstiltak og spleiselag mellom ulike offentlige aktører og med lokalt privat næringsliv. Kommunens tilskudd er av en begrenset andel og utløser langt større eksterne midler i et samlet investeringstiltak. Den vesentlige kortere ladetid vil være en klar fordel for fleksibiliteten og utnyttelsen av kommunens egne elbiler. Det vil også gi økt rekkevidde og fleksibilitet for mulig gjennomreisende og besøkende med elbil og kan etter hvert bidra positivt for Overhalla og lokalt næringsliv som et stoppested. Tiltaket er ansett å være av nasjonal interesse og kan bidra til profilering og omdømmebygging for Overhalla kommune. I distriktene vil det være avgjørende at offentlig virksomhet går foran og viser vei ved å anskaffe elbiler, og å støtte bygging av infrastruktur. Det er stor enighet om at utbygging av infrastruktur fremmer elbilsalget også utenfor tettsteder og byer. Ut fra en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at søknaden. Side20

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 80/13 17.09.2013 Overhalla formannskap 89/13 15.10.2013 Overhalla kommunestyre 80/13 21.10.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 80/13 17.09.2013 Overhalla formannskap 89/13 15.10.2013 Overhalla kommunestyre 80/13 21.10. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/4146-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om kjøp av tilleggstomt i Øysvollen boligfelt, Ann Gregersen og Arnt Wærnes. Utvalg

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 (merk: Befaring fra kl. 10.00) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/7388-9 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler September 2013 B A K G R U N N 2 Handlingsplan for elektrifisering

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg 10/09 10.03.2009. 2. Dispensasjonen gjøres tidsbegrenset til 6 år.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg 10/09 10.03.2009. 2. Dispensasjonen gjøres tidsbegrenset til 6 år. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2008/10344-4 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Søknad om midlertidig bruksendring av Overhalla Hotell til asylmottak. Klage på vedtak og søknad om dispensasjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 11/3135 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Klima og energiplan - Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: Fra 13:00 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/6191-72 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Utvalg Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201227 Saksmappe: 2012/5034-47 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 26.08.2014 Saksframlegg Detaljregulering Bjønnan - plannr. 201227 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1296-16 Saksbehandler: Pål Søndrol Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - Gnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Innkalling og sakliste utsendt 12.08.2015 ble godkjent. Etter sak 58 ble sak 60/15 og 63/15 behandlet. Sak 53/15 Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Meldingene tas til orientering.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201335 Saksmappe: 2013/4528-22 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.07.2015 Saksframlegg Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017

Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2012/6972-13 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn Arkivsak. Nr.: 2013/1416-3 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 56/13 26.08.2013 Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsendring. For del av SKALAND BOLIGFELT

Planbeskrivelse. Reguleringsendring. For del av SKALAND BOLIGFELT 1 12015reguleringsplan200113B.doc Planbeskrivelse Reguleringsendring For del av SKALAND BOLIGFELT i Vefsn kommune Overhalla 20.01.13 For Siv. ing. Jan Lian AS Jan Lian 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Søknad om bruksendring - Hitra Fjordhotell gnr. 91 bnr. 23. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite 2011-2015 28.08.2012 80/12

Søknad om bruksendring - Hitra Fjordhotell gnr. 91 bnr. 23. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite 2011-2015 28.08.2012 80/12 HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0091/0023 Saksmappe: 2012/1339-4 Saksbehandler: Dag Robert Bjørshol Dato: 22.08.2012 Søknad om bruksendring - Hitra Fjordhotell gnr. 91 bnr. 23 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 AUSTERBYGDVEGEN 34 B - NYBYGG/REKKEHUS. KLAGESAK. Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget opprettholder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Innkalling og sakliste utsendt 12.08.2015 ble godkjent. Sak 53/15 MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Meldingene tas til orientering. Utvalget ønsket at melding 1, 2 og 3 ble nærmere referert.

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Rådmann Formannskapssekretær. Teknisk sjef Økonomisjef Fagsjef utd.- og oppvekst Fagsjef Helse og omsorg Personalsjef Kultursjef

Rådmann Formannskapssekretær. Teknisk sjef Økonomisjef Fagsjef utd.- og oppvekst Fagsjef Helse og omsorg Personalsjef Kultursjef Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: Fra 12:00 til 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/9929-17 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 65/347 Sverres gate 8b - Klage på politisk vedtak om avslag på søknad om bruksendring

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Sameiet Finn Christiansens veg 7-17 søknad om kjøp av tilleggsareal. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Kommunalteknikk og eiendom. Sameiet Finn Christiansens veg 7-17 søknad om kjøp av tilleggsareal. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2014/8173-15 Saksbehandler: May-Britt Smevik Saksframlegg Sameiet Finn Christiansens veg 7-17 søknad om kjøp av tilleggsareal Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING Vedtak Arbeidet med rullering av boligbyggeprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Klage over vedtatt reguleringsplan for Bunnpristomta, 3/116 i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes

Klage over vedtatt reguleringsplan for Bunnpristomta, 3/116 i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: wjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 17.03.2010 Vår ref.: 2010/1413 Arkivnr: 421.4 Beboere i Tors veg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl 10.00 Informasjon og drøfting om budsjett/virksomhetsplan Kl 13.00 Styringsgruppe strategisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 Ingen bemerkninger til innkalling og sakliste utsendt den 13.10.2016. Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 VEDTAKSKONTROLL 1. OG 2. TERTIAL

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1474 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET - GODKJENNING Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet 14.01.2015 64/15

Detaljer