Overhalla kommunestyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overhalla kommunestyre"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon Varamedlemmermøter etter nærmere innkalling. Per Olav Tyldum Ordfører Torunn Grønnesby Formannskapssekretær Side1

2 Side2

3 Sakliste Utvalgssaksnr PS 80/13 Innhold Søknad om kjøp av tilleggstomt i Øysvollen boligfelt, Ann Gregersen og Arnt Wærnes. PS 81/13 Finansiering av leskur på Bjøra v. fv17 og Øysletta v. fv401 PS 82/13 PS 83/13 PS 84/13 PS 85/13 Høringsuttalelse - Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid i Nord-Trøndelag Sluttregnskap - kjøp av kommunale biler Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla: Søknad om investeringsstøtte Klage på vedtak av reguleringsplan for Skage sentrum (områderegulering) PS 86/13 Tilstandsrapport for grunnskoleopplæringen PS 87/13 Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial 2013 Side3

4 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/ Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om kjøp av tilleggstomt i Øysvollen boligfelt, Ann Gregersen og Arnt Wærnes. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 80/ Overhalla formannskap 89/ Overhalla kommunestyre 80/ Rådmannens innstilling 1. Søknad om kjøp av eiendommen 34/81 i Øysvollen boligfelt som tilleggstomt til Brudalen 30 avslås. 2. Søknaden avslås fordi omsøkt tomt har god beliggenhet i feltet og kan gjøres mer attraktiv med utvidelse med tilgrensende hjørnetomt. 3. Følgende bestemmelser tas inn i delegasjonsreglementet: Det delegeres til formannskapet å behandle søknader om tilleggsareal til boligtomter og salg av tomteareal til næringsformål. Det delegeres til rådmannen å gjennomføre salg av regulerte tomter til boligformål. Behandling i Overhalla formannskap Ikke behandlet. Ordfører Per Olav Tyldum (SP) fremsatte forslag om å utsette saken for å kunne ta en befaring av området på formannskapsmøte den Vedtak i Overhalla formannskap , enst.: Saken utsettes. Behandling i Overhalla formannskap Behandlet. Det ble punktvis avstemming: Side4

5 Punkt 1: Ble enstemmig vedtatt. Punkt 2: Johan T. Sellæg (SP) fremsatte forslag om å endre pkt. 2 ved å ta ut ordet kan, slik: Søknaden avslås fordi omsøkt tomt har god beliggenhet i feltet og gjøres mer attraktiv med utvidelse med tilgrensede hjørnetomt. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Punkt 3: Ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Overhalla formannskap , enst.: Rådmannens forslag med Johan T. Sellæg (SP) sitt endringsforslag til pkt. 2, vedtas. Dokumenter i saken, ikke vedlagt saken Type Dato Tittel Adressat I Søknad om kjøp av tomt i Øysvoll Ann Gregersen og Arnt Wærnes boligfelt U Søknad om kjøp av tomt i Øysvoll Ann Gregersen og Arnt Wærnes boligfelt I Klage på avslag Arnt Wærnes U Klage på avslag Arnt Wærnes S Søknad om kjøp av tilleggstomt i Øysvollen boligfelt, Ann Gregersen og Arnt Wærnes. Kart: Side5

6 Saksopplysninger Ann Gregersen og Arnt Wærnes søkte i mai 2013 om å kjøpe tilleggstomt på andre siden av vegen i Øysvollen boligfelt der de bor. Tilleggstomta ønskes brukt til parkering, plass for ved og lignende og på sikt bygging av ny garasje siden den gamle er for liten til deres behov. Søknaden ble besvart administrativt med avslag begrunnet med: Feltet er under utbygging, og det er ikke ønskelig å redusere regulert boligareal til annet formål. Overhalla kommune har forståelse for at liten etterspørsel etter tomter kan forstås slik at kjøp av tilleggstomt burde være kurant. Det er likevel viktig å forholde seg til regulert formål, og jordlovens intensjon om jordvern så langt mulig, blant annet med angitt utnyttingsgrad. Dette ble påklaget. De mente dette var forskjellsbehandling, blant anna fordi naboene fikk kjøpe tilleggstomt for å bygge garasje. De skjønner at det er ønskelig med ledig tomtereserver, men feltet er siden 1983 og etterspørselen er minimal. Dessuten er det nylig godkjent omdisponert landbruksformål til tre boligtomter, tilgrensende feltet. De kan kjøpe en halv tomt, hvis det er mer ønskelig fra kommunens side. Naboen kjøpte bare halve tomta. Det anbefales at søknaden behandles politisk. Side6

7 Vurdering Søknad om kjøp av tilleggstomt, både hele og halve kommer tidvis i alle boligfelt. Noen søknader er avslått eller utsatt, flere er vedtatt, og i de fleste av kommunens boligfelter. Ved salg har tomtene vært solgt til vedtatt kvadratmeterpris eller unntaksvis som hel tomt til full tomtepris. Det er ikke betalt tilknytningskostnader, men kjøper har betalt alle omkostninger. Ved tidligere salg har det vært vurdert om tomtene er salgbar som ordinær boligtomt, eller blir liggende igjen som dødareal. Det er tidligere ikke solgt tilleggstomt som ikke grenser til hovedtomta. De siste tomtene som er solgt er to halve tilleggstomter i samme felt og hel tilleggstomt i Skageåsen. Øysvollen boligfelt er spesielt i forhold til kommunenes øvrige felt med tanke på tomteavsetning. Det er bygd 8 hus, ett er nå under oppføring og det er 24 ledige tomter. Sist tomt i området ble bebygd for 5-6 år siden. En bør derfor ikke selge en tomt som kan bli en god boligtomt. I dette tilfellet er det mulig å sammenslå omsøkt tomt med tilgrensende hjørnetomt, som erfaringsmessig er lite salgbare, noe som vil gi en enda bedre boligtomt. Den har også god beliggenhet i feltet. Et annet moment som gjelder i dette feltet er en svært lav tomtepris. I en del år fram til 2011 var tomtene gratis, mens pris ble satt til kr pr tomt fra mai Dette har vært ment som et virkemiddel for å få folk til å bygge nye boliger i feltet. Det skal ikke være et billig alternativ for å utvide eksisterende tomt. Dersom tomter eller areal skal selges som tillegg, bør etter rådmannens oppfatning en høyere pris legges til grunn for å regulere etterspørselen etter tilleggsareal og samlet sett oppnå en forsvarlig utnyttelse av tomtearealer. I enkelte tilfeller er det naturlig å vurdere tilpasning av boligtomtene ut fra tomtenes utforming og beskaffenhet med hensyn til terreng etc. Justeringer vil da normalt gjøres opp mot tilstøtende arealer. I denne saken er det ønske om å kjøpe en tilleggstomt som ligger på andre siden av vegen og som dermed ikke grenser til søkers tomt. Søker påpeker at naboene fikk kjøpe tilleggstomt for å sette opp garasje og ser ikke grunnlaget for forskjellsbehandling av deres søknad i forhold til naboens. Det er enkelt å forstå en slik reaksjon, men to saker er ikke like, og ved vurdering av type tomter er disse to forskjellige med hensyn til arrondering og beliggenhet i feltet. I de andre tilfellene var tomtene også tilgrensende hovedtomta. Selv om det er solgt tilleggstomter i nabolaget, vil det ikke være rett å selge omsøkt tomt som tilleggstomt i dette tilfellet ettersom den fremstår som et godt alternativ som egen boligtomt og fordi den ikke grenser til hovedtomta. Det anbefales derfor at søknad om kjøp av tilleggstomt avslås. Søknader om tilleggstomt i kommunens boligfelt vil i enkelte tilfeller fremstå som kurante, mens de i andre tilfeller kan oppfattes å være mindre kurante. Som en klargjøring av behandlingsmåte anbefales det tatt inn i delegasjonsreglementet at søknader om tilleggsareal til boligtomter delegeres til formannskapet å avgjøre. Likeledes at salg av tomter til næringsformål delegeres til formannskapet å avgjøre, og at salg av regulerte tomter til boligformål delegeres til rådmannen. Side7

8 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/13-22 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Finansiering av leskur på Bjøra v. fv17 og Øysletta v. fv401 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 90/ Overhalla kommunestyre 81/ Rådmannens innstilling Overhalla kommune vedtar å etablere to leskur, henholdsvis ved Fv17 Bjøra og Fv401 Øysletta. Kommunen forestår det praktiske arbeidet med bestilling og plassering av leskurene. Tiltaket iverksettes snarest, og innenfor en kostnadsramme på kr inkl. mva.. Kommunens andel på kr finansieres med bruk av disposisjonsfond. Behandling i Overhalla formannskap Behandlet. Innstilling i Overhalla formannskap , enst.: Rådmannens forslag til vedtak vedtas. Side8

9 Saksopplysninger Bjøra I forbindelse med trafikksikkerhetsarbeidet kom det i 2011 innspill fra velforeningen i boligområdet ved Bjøra om å få oppført et leskur på holdeplassen. Søknaden var begrunnet med at det er flere barn og unge som er bosatt i området og som tar buss i forbindelse med skolegang i Namsos. I tillegg vil det være skolebarn som har krav på skoleskyss til Overhalla barne- og ungdomsskole, og som benyttet bussholdeplassen daglig. Ved opparbeidelse av gang- og sykkelveg fra Himo til X fv17/veg inn til Bjørnes, ble det pukksatt et område i tilknytning til busslomme (i retning Namsos), og som sannsynligvis var tiltenkt et leskur på sikt. Øysletta Ved rullering og revisjon av trafikksikkerhetsplan , kom det innspill og et ønske fra Øysletta grendelag om å sette opp et leskur i X fv401/stasjonsvegen/moalia. Grendelaget har vært i kontakt med aktuell grunneier i området. Grunneier har signalisert at han er positiv til at det kan settes opp et leskur hvor de gamle pumpene stod. Antall skoleelever som tar skolebuss har økt etter overføringen av elever fra Øysletta til OBUS, og har aktualisert et behov for en bedre organisering av området hvor skoleelever venter på bussen. Side9

10 Med bakgrunn i ovennevnte innspill om leskur, ble det i desember 2012 søkt Statens vegvesen om oppføring av leskur på disse to plassene. Statens vegvesen har per oktober 2013 gitt tilsagn om tilskudd på inntil kr for 2 leskur. Dette under forutsetning av at kommunen selv står for bestilling og oppføring av leskurene. Når det gjelder en plassering av leskur i sentrum på Øysletta, så ønsker vegvesenet en befaring for å få vurdert området med tanke på å få en best mulig løsning med tanke på trafikksikkerhet. Det tas derfor sikte på å gjennomføre en befaring i løpet av høsten. I tillegg til representant fra vegkontoret og kommunen, inviteres grunneier, bussjåfør og representant fra grendelaget til å delta. Hvis det etter befaringen viser seg behov for grunnavståelse, så vil dette bli en egen sak som vegvesenet har ansvar for, og tar kostnaden med på et senere tidspunkt. Vurdering Oppføring av leskur langs fylkesvegene bør i utgangspunktet være fylkeskommunens (Statens vegvesen) sitt ansvar. Men der kommunen selv har vært initiativtaker, så har leskurene i sentrumsområdene i tilknytning til fylkesveg blitt etablert gjennom et samarbeid ved at kommunen har tatt ansvar for det praktiske arbeidet, samt tatt en del av kostnaden. Når det gjelder en oppføring av leskur ved Bjøra, så vil dette sannsynligvis ikke medføre omfattende grunnarbeider. Dette må imidlertid avklares nærmere etter at en finansiering av tiltaket er vedtatt. På Øysletta vil det være behov for å gjennomføre en befaring. Tilstøtende grunn til fylkesveg og kommunal veg er privat, og kan medføre behov for grunnavståelse for å få til en best mulig løsning. Det antas at leskuret kan bli plassert midlertidig på en egnet plass inntil det foreligger en avklaring om en mer permanent løsning. Per i dag stopper skolebussen midt på fv401 for at det ikke skal oppstå trafikkfarlige situasjoner i forbindelse med av og påstigning. Dette fungerer rimelig greit, men det beste hadde vært å få til en busslomme/avkjøring i tilknytning til fv401 retning Ranemsletta. Etablering av busslomme/avkjøring, leskur og sykkelstativ vil bidra til en mer ryddig og oversiktlig holdeplass. Side 10

11 Etter en avklaring med vegkontoret så vil et leskur med lengde 2,5m og bredde 1,4 m, fylle de krav som er satt til universell utforming av leskur ved offentlig veg. I tillegg vil det være viktig å påse at det blir terskelfritt mellom golv i leskur og terreng. Foreløpig kostnadsoverslag inkl. mva.: 2 leskur inkl. frakt kr Grunnarbeid og montering kr Sum kr Finansiering: Tilskudd Statens vegvesen, inntil kr Egenandel kommunen kr Sum kr Konklusjon: Det tilrås at tiltakene iverksettes snarest innenfor en kostnadsramme på kr inkl. mva.. Kommunens andel på kr finansieres med bruk av disposisjonsfond. Side11

12 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/ Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Høringsuttalelse - Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid i Nord- Trøndelag Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla kommunestyre 82/ Rådmannens innstilling 1. Overhalla kommune gir sin tilslutning til framlagt forslag til Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid i Nord-Trøndelag , og de satsingsområder som skal gjennomføres i perioden. 2. Kommunen har følgende innspill/kommentarer: Prosjekt/tiltak som ligger innenfor 4 km fra skole gis prioritet på linje med tiltak som ligger innenfor 2 km fra skole ved søknad om trafikksikkerhetsmidler. Tiltak rettet mot trafikksikker adkomst til fritidsaktiviteter tas inn som et prioritert kriterium ved søknad om trafikksikkerhetsmidler. Kommunens mulighet til å søke på trafikksikkerhetsmidler en gang per år, anbefales videreført. Kommuner som søker om trafikksikkerhetsmidler bør dokumentere i søknaden at tiltaket er politisk vedtatt og finansiert. Fylkets årlige tilskudd til tiltak for trafikksikkerhet til kommunene bør økes for å stimulere til at flere tiltak kan bli realisert. En mulig forsterket satsing på kollektivtilbud i områder med stor trafikk/høy ÅDT bør omtales som relevant tiltak i planen. Behandling i Overhalla formannskap Behandlet. Innstilling i Overhalla formannskap , enst.: Rådmannens forslag til vedtak vedtas. Side12

13 Vedlegg 1: Link til Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag : ikksikkerhet_web.pdf Saksopplysninger Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har i møte 4.september 2013 ferdigstilt høringsforslag til Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag Frist for å komme med innspill og kommentarer er satt til 22.oktober Handlingsplanen skal legges fram for behandling i fylkestinget desember De ønsker at enkeltpersoner, lag og foreninger og offentlig etater engasjerer seg og kommer med innspill til forslaget. Kommunene er en meget viktig samarbeidspartner og bidragsyter i planen, og de ber spesielt om kommunenes innspill. Det er gjennomført regionale møter med kommunene i høringsperioden. Ordfører og representant fra teknisk avdeling deltok i møtet, avholdt Regjeringen har som etappemål at antall drepte og hardt skadde innen vegtrafikken skal halveres innen Etappemålet innebærer at antall drepte og hardt skadde i Norge skal reduseres fra om lag 1000 per år, som er gjennomsnittet for perioden , til maksimalt 500 innen Forslag til Handlingsplan omfatter informasjon om organisering av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, visjoner og mål og satsningsområder i perioden. FTU ønsker å bidra til å redusere antall trafikkulykker, først og fremst de alvorligste ulykkene som ofte er møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med fotgjengere og syklister involvert. 63 % av alle drepte og hardt skadde i fylket blir drept eller hardt skadde på veger med fartsgrense 80 km/t (høyest andel blant fylkene). 43 % av alle drepte og hardt skadde i fylket blir drept eller hardt skadd i utforkjøringsulykker (3. høyeste andel blant fylkene i landet). Side13

14 Risikoen for å bli involvert i en personskadeulykke i fylket er redusert med om lag 40 % i løpet av de siste 32 år. I løpet av de siste åtte år har 68 mennesker mistet livet i trafikkulykker i fylket. Den største andelen av de alvorligste personskadeulykkene skjer på riks- og fylkesveger. Menn er overrepresentert i de alvorligste trafikkulykkene. Møte- og utforkjøringsulykker og ulykker med fotgjengere og syklister er ulykkestyper hvor konsekvensene er alvorlige. Ungdom i alderen år er overrepresentert i trafikkulykker. Denne gruppen utgjør bare 12 prosent av befolkningen, men utgjør 25 prosent av skadde og drepte i trafikkulykker. Statistikken viser at risikoen for at denne aldersgruppen blir skadet eller drept i en trafikkulykke er høyere natt til lørdag og natt til søndag, og er ofte forårsaket av høy fart, manglende bruk av bilbelte og rus. Drepte og hardt skadde i Nord-Trøndelag fordelt på alder. Tiltakene for å nå målet er sammensatte og vil måtte være et samspill av tiltak som retter seg mot trafikanter, kjøretøy, veg- og trafikksystemet. Og innsatsen skal kanaliseres gjennom følgende 3 prosjektgrupper: - Si i fra - 0-visjonsprosjektet E6 Mule Vist - Trafikksikker kommune Nord-Trøndelag er det fylket i landet som har den største andelen av ulykker som skjer utenfor tettbebygd strøk. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene er avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Kommunene har et stort ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet både som vegmyndighet, gjennom sitt ansvar for arealplanlegging, som skole- og barnehageeier, som transportør og som arbeidsgiver. FTU har som satsingsområde at de vil være med å påvirke til at trafikksikkerhetsarbeidet får en høyere status i kommunene og motivere til at kommunene får status som Trafikksikker kommune. Vurdering Framlagt forslag til handlingsplan gir et godt bilde av hvordan trafikksikkerhetsarbeidet i fylket skal konkretiseres og gjennomføres ved å utarbeide årlige årsplaner i planperioden. I og med at det legges opp til en fortløpende evaluering av prosjektene, samt årlig i forbindelse med utarbeidelse av årsplan og årsmelding, så vil dette sikre at prosjekter innenfor satsingsområdene kan stoppes og eller korrigeres under veis - hvis nødvendig. Flere av satsingsområdene i handlingsplanen er en videreføring av dagens tiltak. Dette gjelder blant annet kommunenes mulighet til å søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Tiltak langs skoleveg innenfor en radius på 2 km fra skolen er gitt prioritet ved slike søknader. Side14

15 FTUs tilskuddspott til trafikksikkerhetstiltak er på 2 mill. kr. i 2013 (ett beløp som har stått uendret i flere år), mens søknadssummen fra kommunene er opplyst til å utgjøre over 20 mill. kr. i I møtet den ble det opplyst at det årlig står igjen midler i tilskuddspotten. En årsak er blant annet at enkelte kommuner som er innvilget tilskudd, ikke får realisert sine omsøkte prosjekt/tiltak i løpet av søknadsåret. Når en da vet at det er kommuner som står i kø for å få realisert gode prosjekt/tiltak med bruk av dette tilskuddet, så bør FTU vurdere en innskjerping av kriteriene til kommunene slik at tilskuddspotten blir brukt opp. FTU bør også vurdere å gi prosjekt/tiltak innenfor en radius på 4 km en prioritet, dette på linje med tiltak innenfor 2 km fra skole. Selv om skoleelever med trafikkfarlig veg har rett til skyss, så ville en 4 km grense åpne for prosjekt/ tiltak som vil bidra til at flere kan gå/sykle til og fra skolen. Tiltak rettet mot trafikksikker adkomst til fritidsaktiviteter, bør også tas inn som et prioritert kriterium. I et folkehelseperspektiv så vil dette både på kort og på lang sikt være svært positivt. Hvis flere prosjekter/tiltak kunne blitt definert som prioriterte tiltak, så bør tilskuddspotten vurderes økt som følge av dette. Kommunenes mulighet til å få økonomisk tilskudd fra FTU er svært viktig, og bidrar i mange sammenhenger til at trafikksikkerhetstiltak faktisk blir realisert og fullfinansiert. En årlig søknadsrunde på trafikksikkerhetsmidler bidrar også til at kommunens trafikksikkerhetsarbeid blir løftet opp på den politiske agendaen. Ellers er det mange gode satsingsområder som omfatter tiltak mot barn og ungdom, eldre og innvandrere. Dette gjelder spesielt holdningsskapende tiltak, og hvor kommunens oppvekst-, og kulturetat har en viktig rolle. Det er også et økende problem med at flere kjører i ruspåvirket tilstand. Tiltak rettet mot dette bør prioriteres da dette ikke kan utvikle seg, samt å bli en stilltiende allmenn aksept blant befolkningen. Det registreres at et av satsingsområdene omhandler Vilt og vegtrafikk, og at det er etablert en bred sammensatt styringsgruppe som skal med bakgrunn i søknader prioritere midler til påkjørsels reduserende tiltak rettet mot vilt og rein, samt vurdere disse tiltakene opp mot det øvrige trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er et positivt tiltak og vil bidra til at kommunene får kvalitetssikret sine tiltak rettet mot viltpåkjørsler. Kommunen er enig i at lokalt trafikksikkerhetsarbeid er både viktig og avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Kommunen må gjennom sitt planverk både på overordna- og detaljnivå, ta hensyn til, samt inkludere trafikksikkerhetsarbeid på flere av sine ansvarsområder. Side15

16 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/ Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Sluttregnskap - kjøp av kommunale biler Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 93/ Overhalla kommunestyre 83/ Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner sluttregnskapet for kjøp av 7 nye biler. 2. Besparelsen på kr ,- benyttes til å redusere låneopptaket. 3. Følgende budsjettjustering foretas: Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp , , , , , ,- Behandling i Overhalla formannskap Behandlet. Innstilling i Overhalla formannskap , enst.: Rådmannens forslag til vedtak vedtas. Side16

17 Saksopplysninger/ vurdering Det ble i forbindelse med behandling av årsbudsjettet 2013 besluttet at en skulle kjøpe 7 biler til bruk i den kommunale tjenesteproduksjonen. Rammen som ble satt var på kr 2,1 millioner som var forutsatt finansiert med låneopptak. En hadde leaset 7 biler og avtalen ville i løpet av høsten 2013 gå ut. Det ble derfor foretatt en vurdering om skulle kjøp eller leie. Leiekostnadene var kr ,- pr. år pr bil. Til sammenlikning ville et kjøp av en bil med en ramme pr kr ,- gi en årlig kapitalkostnad på kr ,-. Med utgangspunkt i dette konkluderte en med at det ville være økonomisk lønnsomt for kommunen å kjøpe og eie biler i stede for leie. Behovene for hvilke type biler ble vurdert sammen med involverte enheter. Konklusjonen ble at en skulle gjennomføre et tredelt anbud. Tre elbiler (2 til bruk innen helse og familie, 1 i hjemmestjenesten), 2 firehjulstrekkere til bruk i hjemmesykepleien og 2 middels store stasjonsvogner med lave Co2-utslipp. Kriteriene for valg av løsning var pris, Co2-utslipp og brukers vurdering av kjøretøyet. Kriteriene var vektet likt. I tillegg hadde en forutsatt en ramme pr bil på kr ,-. Det ble videre i forespørselen bedt om tilbud på en 3-årig serviceavtale pr bil (årlig kostnad). 5 leverandører ga tilbud på forespurte biler. Følge biler/ leverandører ble etter vurdering av tilbudene valgt ut: 2 firehjulstrekkere Johs Blengsli & sønn as Peugeot Partner 1,6 HDI 2 stasjonsvogner Otto Moe as Ford Focus 1,6 TDCi 3 elbiler Høylandet auto as Nissan Leaf Samlet tilbud for de 7 antatte bilene inklusive 3 nye ladekontakter/kurser ble på kr ,-. Dette gir en samlet besparelse på kr ,-. I tillegg kommer det at elbilene vil ha vesentlig lavere driftskostnader (årsavgift, bompenger, drivstoff og service/vedlikehold) enn øvrige biler. Rådmannen anbefaler at besparelse reduserer låneopptaket og at sluttregnskapet godkjennes. Miljømessig vurdering Dagens leiebiler har et beregnet gjennomsnittlig Co2-utslipp på 130g pr km. Sammenliknet med ny bilpark vil en total kunne oppnå en reduksjon i Co2-utslippet med 47 % pr kjørte km. Kommunen har nå til sammen 4 stk elbiler. Peugeot Partner 1,6 HDI 2 x 152 g pr km 304 g pr km Ford Focus 1,6 TDCi 2 x 88 g pr km 176 g pr km Nissan Leaf 3 x 0 g pr km 0 g pr km Sum utslipp ny bilpark 480 g pr km Sum utslipp gammel bilpark 7 * 130 g pr km 910 g pr km Side17

18 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/ Saksbehandler: Asle Lydersen Saksframlegg Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla: Søknad om investeringsstøtte Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 94/ Overhalla kommunestyre 84/ Rådmannens innstilling 1. Søknad fra EV Power AS om investeringsstøtte til bygging av hurtigladestasjon i Overhalla innvilges med kr Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Behandling i Overhalla formannskap Behandlet. Innstilling i Overhalla formannskap , enst.: Rådmannens forslag til vedtak vedtas. Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Klima- og energiplan S Bygging av hurtigladerstasjon for elbil i Overhalla: Søknad om investeringsstøtte Vedlegg: Søknad fra EV Power AS om investeringsstøtte til bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Side18

19 Saksopplysninger Nasjonale og regionale mål og planer tilstreber vesentlig reduksjon av klimagassutslipp fra personbiltrafikk og ambisjoner om å få økt andelen av elbil i bilparken i årene framover. Et delmål i Overhallas kommuneplan er at det er lave klimautslipp i Overhalla, og en ambisjon i klima- og energiplanen er at klimautslipp fra transport skal reduseres vesentlig innen Som del av dette skal kommunal tjenestetransport reduseres bl.a. ved lavutslippsbiler/elbiler ved kjøp/leie. EV Power ble etablert som et datterselskap av NTE Holding ASA i 2011 med det formål å bygge ut og drifte et nettverk av såkalte hurtigladestasjoner i Sør- og Nord-Trøndelag. Det har vært en forutsetning at denne utbyggingen over tid skal gi grunnlag for kommersiell virksomhet med normale avkastningskrav, men det er usikkerhet knyttet til prosjektet, og NTE Holding AS har stilt som forutsetning at andre aktører også kan støtte gjennomføringen med midler. I Trøndelagsfylkene samlet er det nå ca elbiler på veiene, salget av elbiler er sterkt økende. En del av et planlagt nettverk av hurtigladestasjoner i Nord-Trøndelag er kalt Namdalsringen, opprinnelig planlagt til i alt 4 stasjoner (Overhalla, Namsos, Grong og Namdalseid), og med en beregnet investeringskostnad på totalt kr 2,4 mill. Det er avklart at Namdalsringen faller utenfor kriteriene for å motta støtte fra Transnova, som er det statlige organet som gir støtte til slike prosjekter. Sentral bidragsyter er Nord-Trøndelag fylkeskommune som har bevilget et rammetilskudd på til sammen kr. 1,9 millioner til hurtigladerstasjoner i Nord-Trøndelag, hvorav 1,5 mill. øremerket til Namdalsringen. Planene for Namdalsringen er i denne omgang blitt nedjustert fra 4 til 3 hurtigladestasjoner slik at prosjektet kan realiseres raskere - 3 stasjoner gir 0,5 mill. til hver stasjon. Investeringskostnaden pr. hurtigladestasjon er beregnet til i alt kr EV Power AS søker nå om investeringsstøtte for bygging av en hurtigladerstasjon for elbil i Overhalla. Dette blir den første i Namdalsringen/Namdalen. Dette begrunnes bl.a. med at Overhalla har vært den mest aktive av de aktuelle kommuner for utbygging av infrastruktur og at kommunen selv fra og med i høst har 4 elbiler i egen virksomhet. Nærmeste hurtigladestasjon er ellers i Steinkjer. EV Powers forslag til finansieringsplan for bygging av hurtigladerstasjon i Overhalla Overhalla kommune MNS Utvikling Privat sponsor (næringslivsaktører Skogmo) Støtteandel NTFK Egeninnsats EV Power Sum finansiering Det er etter dialog god utsikt til at de respektive aktører vil bidra slik det står i planen. Det legges samtidig fra EV Power AS fram en framdriftsplan som betyr at hurtigladestasjonen i Overhalla kan åpnes i januar 2014 (se vedlegg). Beliggenheten er planlagt til vest for kommunens administrasjonsbygg ut mot FV 17, ut fra en samlet vurdering av nærhet til kommunens bilpark, nærhet til adekvat trafo/strømforsyning el- Side19

20 nett, nærhet til handel-/servicetilbud og god synlighet fra FV 17 (vedlagt skisse i søknaden). Byggingen behandles ellers som ordinær byggesak. Dersom vi antar at en elbil, eksempelvis Nissan Leaf, har en årlig kjørelengde på km, er de årlige energikostnadene beregnet omtrent slik: Årlig kjørelengde kwh total Abonnement med fri bruk hurtigladere pr år Annen lading (ca 50% av ladebehov) Totalt Energikost pr km km kwh Kr Kr Kr ,41 Det er antatt at strømprisen ved normal lading er kr 1,- pr kwh. Med hurtiglader vil ladetiden reduseres vesentlig. Å lade batteriet på en elbil fullt med normallading (vanlig kontakt) tar gjerne 6 10 timer, mens det med hurtiglader tar ca minutter. Med mulighet for hurtiglading vil nok mange også benytte dette til supplerende lading (f.eks. fra halvt eller mer ladet batteri) for å oppnå økt rekkevidde, og dermed kunne gjennomføre slik lading på kortere tid (eks 10 minutter). Vurdering En hurtigladestasjon i Overhalla vil bidra til å nå vedtatte mål i Overhallas kommuneplan og klima- og energiplan og nasjonale/regionale målsettinger. Hurtigladestasjonen vil være et regionalt tilbud til elbil-brukere. Lokalt bidrag er fra EV Power en forutsetning for at hurtigladerstasjonen skal bli bygget. Det er gunstig at kommunen bidrar til et samarbeidstiltak og spleiselag mellom ulike offentlige aktører og med lokalt privat næringsliv. Kommunens tilskudd er av en begrenset andel og utløser langt større eksterne midler i et samlet investeringstiltak. Den vesentlige kortere ladetid vil være en klar fordel for fleksibiliteten og utnyttelsen av kommunens egne elbiler. Det vil også gi økt rekkevidde og fleksibilitet for mulig gjennomreisende og besøkende med elbil og kan etter hvert bidra positivt for Overhalla og lokalt næringsliv som et stoppested. Tiltaket er ansett å være av nasjonal interesse og kan bidra til profilering og omdømmebygging for Overhalla kommune. I distriktene vil det være avgjørende at offentlig virksomhet går foran og viser vei ved å anskaffe elbiler, og å støtte bygging av infrastruktur. Det er stor enighet om at utbygging av infrastruktur fremmer elbilsalget også utenfor tettsteder og byer. Ut fra en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at søknaden. Side20

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 80/13 17.09.2013 Overhalla formannskap 89/13 15.10.2013 Overhalla kommunestyre 80/13 21.10.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 80/13 17.09.2013 Overhalla formannskap 89/13 15.10.2013 Overhalla kommunestyre 80/13 21.10. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/4146-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om kjøp av tilleggstomt i Øysvollen boligfelt, Ann Gregersen og Arnt Wærnes. Utvalg

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 (merk: Befaring fra kl. 10.00) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/8650-4 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2014-2017 og revisjon av handlingsprogrammet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/7388-9 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.10.2017 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak:

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: Behandling i Overhalla kommunestyre - 21.12.2015 Behandlet. Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Det avsettes kr.250.000 fra disposisjonsfond til utredning av fremtidig næringsapparat.

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/8893-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler September 2013 B A K G R U N N 2 Handlingsplan for elektrifisering

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.06.2015 Tidspunkt: Fra 11:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ragnar Prestvik VORD OVAP Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ragnar Prestvik VORD OVAP Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.10.2012 Tidspunkt: Fra 13:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2017

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2017 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/9708-2 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg 10/09 10.03.2009. 2. Dispensasjonen gjøres tidsbegrenset til 6 år.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg 10/09 10.03.2009. 2. Dispensasjonen gjøres tidsbegrenset til 6 år. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2008/10344-4 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Søknad om midlertidig bruksendring av Overhalla Hotell til asylmottak. Klage på vedtak og søknad om dispensasjon

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0060/00 Komite plan og næring - plansak 20.09.00 PS 0065/00 Komite plan og næring - plansak 04.10.00 PS 0005/01 Komite plan og næring

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 15:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 15:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 10:30 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine Altin

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nils Johan Kaldahl Arne Bratberg

Detaljer

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse Namsos Kommune Formannskapet Saksmappe: 2009/1138-2 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Forslag til Fylkesvegplan 2010-2013 - Høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 10.03.2009

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 13.03.2017 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jo Morten Aunet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 11/3135 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Klima og energiplan - Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget

Detaljer

Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet.

Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet. Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/2585-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Sluttbehandling - Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Sluttbehandling - Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/9889-20 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 42/14 Driftsutvalget /14 Kommunestyret

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 42/14 Driftsutvalget /14 Kommunestyret Audnedal kommune Arkivsak: 2011/593-53 Arkiv: L12 Dato: 30.09.2014 Saksbeh.: Røynlid Kari SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 42/14 Driftsutvalget 13.10.2014 56/14 Kommunestyret 21.10.2014 Godkjenning

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2007/1390-82 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 17.03.2010

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: Fra 13:00 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/3125-16 Saksbehandler: Helge Guntvedt Saksframlegg 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/470-2 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Skolestrukturutvalgets anbefaling Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/12 08.05.2012

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Forslag til planprogram Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Gjerstad, 27.11.2017 Innhold 1 Innledning...3 2 Bakgrunn...3 3 Overordnede planer...3 4 Mandat...3 5 Medvirkning og informasjon...4 6 Planprosess...4

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 02.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Plantyper. 5. (byggesak) Kommuneplan og kommunedelplan Utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11.

Plantyper. 5. (byggesak) Kommuneplan og kommunedelplan Utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11. Plantyper Alle typer planer lages for å imøtekomme krav og råd fra myndighetene, slik som gode uteoppholdsarealer, god trafikksikkerhet, gode støyforhold ute og inne, næringsareal på strategiske steder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap. VI.

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap. VI. Arkivsaksnr.: 15/1863 Lnr.: 18898/15 Ark.: GNR 67/13 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen 67/13 KLAGE PÅ FRADELINGSTILLATELSE Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap.

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Innkalling og sakliste utsendt 12.08.2015 ble godkjent. Etter sak 58 ble sak 60/15 og 63/15 behandlet. Sak 53/15 Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Meldingene tas til orientering.

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV Sakstittel: Gbnr 4/587 - Forespørsel om bygging Tiltakshaver: Bård - Espen Krabbedal Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 06.06.2017 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:05 (inkl. valgstyremøte) Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/6191-72 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Utvalg Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201227 Saksmappe: 2012/5034-47 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 26.08.2014 Saksframlegg Detaljregulering Bjønnan - plannr. 201227 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1296-16 Saksbehandler: Pål Søndrol Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - Gnr.

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Teknisk utvalg Dato: 28.06.2016 kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

PLAN REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING

PLAN REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING PLAN 331 - REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING Sakstittel: Plan 331 - Reguleringsendring deler av Hanøytangen - Gbnr 20/341 Forslagsstiller: Bergen Group Hanøytangen

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen Byggesak, kart og oppmåling Namsos Tor Bjarne Mortensen Skorstadvegen 186 7819 Fosslandsosen Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2139-24 «REF» Carl Danielsen 90986677 17.12.2015

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/9929-17 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 65/347 Sverres gate 8b - Klage på politisk vedtak om avslag på søknad om bruksendring

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer May-Kristin Skaret Engblom MEDL OVAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer May-Kristin Skaret Engblom MEDL OVAP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn Arkivsak. Nr.: 2013/1416-3 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 56/13 26.08.2013 Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn Rådmannens

Detaljer