Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial Verdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06"

Transkript

1 Verdal kommune Økonomirapportering 2.tertial 2013 Verdal

2 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING SITUASJONEN PÅ KOMMUNEDELPLANOMRÅDENE Oppvekst Helse, omsorg og velferd Øvrige virksomhetsområder ORGANISASJON Årsverksutvikling Sykefravær ØKONOMI Drift Investeringer Kommunens inntekter og utgifter Budsjettjusteringer Tiltaksrapportering GJENNOMGANG AV VIRKSOMHETSOMRÅDENE Rådmannen Kulturtjenesten Skole/SFO Barnehager Ressurssenter Oppvekst (ROS ) Vinne Vuku Omsorg- og velferdsdistrikt Øra omsorgs- og velferdsdistrikt NAV Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Teknisk drift Rådmannens fellesområder INNHERRED SAMKOMMUNE FINANSFORVALTNING Side 2 av 45

3 1 Rådmannens innledning Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Verdal kommune. Regnskapet pr er vurdert mot årets budsjett, periodisert budsjett og revidert budsjett for Utfordringene for den kommunale økonomien er generelt sett store, ikke bare for Verdal, men for sektoren som sådan. Samtidig er det en generell økning i inntekter i form av økt skatteinngang. Dette er knyttet til høy sysselsetting og effektene av et høyt lønnsoppgjør i Denne merinntekten gir prognose om positivt regnskapsresultat for Verdal kommune i år. Samtidig er det viktig å ikke forbruke merinntekten, som må sees på som engangsinntekter, til å løfte driftsnivået ut over forutsetningene i gjeldende økonomiplan. Kommunene er prisgitt de føringer som gjelder i det til enhver tid gjeldende statsbudsjett. Målet for økonomisk balanse i den daglige økonomistyringen er kommunestyrets budsjettvedtak i desember Som rapporten viser er det et krevende mål, men det arbeides svært hardt i organisasjonen for å nå dette målet. I første tertialrapport ble driften ved Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole framholdt som spesielt krevende med hensyn til krav om økonomisk balanse. Dette er fulgt meget tett gjennom andre kvartal og det arbeides detaljert og kontinuerlig for å komme ned mot balanse, men prognosene er fortsatt noe merforbruk. Kommunestyret har ved flere anledninger uttrykt ønske om at vi kunne bruke mere midler til barnehagedrift. I forbindelse med denne tertialrapporten foreslår derfor rådmannen at rammene for de kommunale barnehagene økes med 0,3 mill kroner for 2013, med tilsvarende økning for ikkekommunale barnehager for å ivareta likebehandlingsprinsippet. Til sammen blir da driftsrammene for barnehager økt med ca 0,6 mill kroner i inneværende år. Dette er ikke en stor økning, men etter rådmannens vurdering en forsvarlig økning av skatt og rammetilskudd. I dette ligger da en understøttelse av et kontinuerlig arbeid i årene som kommer med å nå pedagognorm og bemanningsnorm gjeldende fra Vi kan også registrere en fortsatt positiv trend for økt nærvær, med et sykefravær på 5,8% i andre tertial. Det gjøres mye godt nærværsarbeid mange steder. Side 3 av 45

4 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene 2.1 Oppvekst Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Regnskap Oppvekst felles Virksomhetsleder skole / SFO Virksomhetsleder barnehage Ressurssenter oppvekst SUM OPPVEKST Samlet rapporterer virksomhetsområdene innen oppvekstsektoren om 1,5 2,0 millioner kroner i overforbruk. Hoveddelen av dette er varslet fra Virksomhetsleder skole/sfo, mens både Virksomhetsleder barnehage og Ressurssenter oppvekst melder om stor usikkerhet i forhold til årets resultat. Innen skolene er det iverksatt en rekke effektiviseringstiltak for å redusere et forventet overforbruk så mye som mulig. Tiltakene er omtalt under det enkelte virksomhetsområde. Omleggingene som følge av ny organisering av begynner nå å falle på plass. Virksomhetsleder skole/sfo melder om et overforbruk ved årets slutt, mens virksomhetsledere ROS melder forventning om balanse. Virksomhetsområde barnehage melder om mulig balanse ved årets slutt, men det er stor usikkerhet knyttet til resultatet. Dette har bl.a. sammenheng med at endringen i hvordan 3-åringene beregnes inntektsmessig slår negativt ut, samt at det også er færre barn inn i kommunale barnehager i høst. Det foreligger også usikkerhet knyttet til en del refusjoner. Samlet sett kan dette medføre et overforbruk på barnehagene. Virksomhetsområde skole /SFO rapporterer et overforbruk på mellom 1,3 og 1,8 millioner. Virksomhetsleder for ROS signaliserer også noen bekymringer knyttet til økte barnevernsutgifter og spesialpedagogiske tiltak i barnehage. Ledelse og felles lederplattform basert på verdiene lojalitet, ærlighet og respekt vil være et kontinuerlig fokusområde. I tillegg er det også fokus på de utrolige årene (DUÅ), bedre læringsmiljø og klasseledelse (BLM), SOL (Systematisk observasjon av lesing), inntaksteam/ressursteam og integreringsarbeid for å nevne noen felt. Hele sektoren er preget av et sterkt press på både grunntilbud (i skoler, barnehager og SFO) og hjelpetjenester (PPT, helsestasjon og barnevern) som følge av trange rammer og økt behov for spissede tiltak. Dette er med å tydeliggjøre behovene for strukturelle grep for å skape et økonomisk handlingsrom. Barnehage Tjenesteområdet barnehager består av 9 kommunale barnehager: Ørmelen, Reinsholm, Forbregd-Lein, Leksdal, Vuku, Garnes, Ness, Kanutten og Vinne barnehager. De er i varierende størrelse fra 1 avdeling til 5 avdelinger. De er geografisk fordelt ut over i kommunen. To av barnehagene er i dag definert som forsterka barnehager. To barnehager har i tillegg til ordinær drift drevet med åpen barnehage. Fra august gis det tilbud om åpen barnehage på en enhet. Side 4 av 45

5 I området rapporteres det om fokus på ledelse, pedagogisk ledelse, nærværsprosjekt og barnehagevandring. Det er foretatt en nedjustering i årsverk som følge av barnehageopptaket, og det jobbes kontinuerlig med å kostnadseffektivisere driften. Det medfører økt trykk på ansatte og press på å levere gode tjenester. Det er inneværende år fokus på å få på plass ryddighet i forhold til pedagognormen, og det jobbes også med å legge en strategi for å nærme oss den fastsatte bemanningsnormen som i 2020 skal være 6,0. Inneværende år er det ikke noen fastsatt bemanningsnorm for barnehagene, og det har medført at enkelte barnehager ligger opp mot 7. Her er vi i ferd med å ta grep for å komme i retning av tidligere vedtatte normtall (6,2). Dette er grep som må tas for å være framtidsrettet i forhold til lovkrav og nasjonale styringssignal, men innenfor gjeldene budsjettrammer er dette svært utfordrende. Det ble i kommunal forskrift for barnehager gjort endringer i ordning for tilskuddssatser i Barn som fyller 3 år i inneværende barnehageår regnes nå som store barn på høsten, og derav tilføres forholdsvis lavere tilskuddssats på høsthalvåret. Dette medfører at det blir lavere inntekt enn forventet. Området melder om stor usikkerhet i forhold til endelig sluttresultat. Det styres mot balanse, men usikkerheten i tallene er av en slik art at man i verste fall kan gå mot et overforbruk på opp mot 1 million kroner. Skole/SFO Virksomhetsområdet barnehager består av 10 skoler: Leksdal skole, Garnes skole, Volden skole, Vinne skole, Ørmelen skole, Stiklestad skole, Ness skole, Vuku skole, Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. Det er sfo-ordninger ved alle skolene (siden funksjonshemmede elever ved Verdalsøra ungdomsskole innvilges sfo-plass). I området rapporteres det om spesielt fokus på de utrolige årene, bedre læringsmiljø og lesing. Som rapportert i forrige tertial er de totale behovene ved skolene fortsatt omfattende. Det medfører at det fortsatt er svært utfordrende å gi et godt tjenestetilbud med tilgjengelig budsjettramme. Virksomhetsleder vurderer kontinuerlig driftsnivået ved skolene og SFO i forhold til forsvarlig drift. Av strukturelle grep har Verdalsøra barneskole mottatt mandatet for å utarbeide Forsterka skole. Arbeidsgruppe er nedsatt, og uttalelsen legges fram til virksomhetsleder/ kommunalsjefen/ rådmannen i oktober Videre er også kommunens SFO-ordning under vurdering med tanke på både tilbudsstruktur og priser. I løpet av høsten har det kommet mange nye henvisninger med påfølgende sakkyndige rapporter fra PPT som medfører økning i spesialundervisning. Dette utfordrer skolene som ikke har budsjett til dette. Med dette utfordringsbildet er det fremdeles stort behov for å ta strukturelle grep for å sikre en mer bærekraftig innretting. Området melder fortsatt om store utfordringer med å holde budsjettet for 2013, og antyder en overskridelse ved årets slutt på tross av en rekke effektiviseringstiltak/sparetiltak. Overskridelsen antydes til mellom 1,3 og 1,8 millioner. Ressurssenter oppvekst: Hovedsatsningene for Ressurssenter Oppvekst (inntaksteam/ressursteam og velfungerende partnerskap med NAV i forhold til integreringsarbeidet) tar noe mer tid å få på plass enn forventet. I tillegg er tjenestetilbudet og effektiviteten i ROS noe svekket pga. manglende kontorplasser for ansatte. Side 5 av 45

6 Det ordinære tjenestetilbud i Ressurssenteret er fremdeles svært presset. I PPT jobbes det med å rydde i gamle saker og avslutte saker, og PPT er ikke i stand til å overholde saksbehandlingsfristene. Helsestasjonen har fremdeles utfordringer i forhold til å møte økende forventninger fra brukerne og omgivelsene. Barnevernet har en stadig økende saksmengde, og de presses i forhold til å øke tjenestetilbudet som følge av at bl.a. BUFetat i mindre grad enn før produserer tiltak. Møllegata-voksenopplæring opplever utfordringer i forhold til en bygningsmasse som ikke er stor nok i forhold til elevmassen. Området melder at de skal holde budsjettet for 2013, men i den prognosen ligger det noe usikkerhet knyttet til økte barnevernsutgifter og økte behov for spesialpedagogiske tiltak i barnehagene. 2.2 Helse, omsorg og velferd. Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Regnskap Vinne/ Vuku omsorg- og velferdsdistr Øra omsorg- og velferdsdistr NAV Sosial- og flyktningetjenesten Ressurssenter helse/omsorg/velferd SUM HELSE/OMSORG/VELFERD Helse, omsorg og velferd består av fire virksomhetsområder. Samlet rapporterer områdene at de vil gå i økonomisk balanse ved utgangen av året. Vinne/Vuku omsorgsdistrikt og Ressurssenter for helse og velferd melder om et overforbruk, mens de øvrige områdene varsler et underforbruk som med stor sannsynlighet vil bidra til at resultatet for kommunedelplanområdet blir positivt i forhold til budsjett. Virksomhetslederne ved Vinne og Vuku omsorgsdistrikt og Ressurssenter for helse og velferd melder at de vil gå med et overforbruk ved årets slutt med til sammen ca 1,4 mill. Virksomhetslederne i NAV og Øra omsorg og velferdsdistrikt melder med noe usikkerhet at de vil gå i økonomisk overskudd ved årets slutt. Usikkerheten dreier seg i hovedsak om mengden tjenestebehov til enkeltbrukere og andre uforutsette hendelser som kan påvirke endelig regnskapsresultat. Ledelse og felles lederplattform basert på verdiene lojalitet, ærlighet og respekt vil det være kontinuerlig fokus på. Helse- og velferdsområdet følger opp lederutviklingsprogrammet som ble gjennomført i perioden april juni 2013, ved å delta i lederprogrammet som gjennomføres i Verdal, Levanger og Innherred samkommune. Å ha en lederplattform som er tuftet på felles verdier og samhandlingsregler, er et godt utgangspunkt for å utøve ledelse slik at ansattes kompetanse mobiliseres og brukes slik at våre tjenester utøves på en faglig forsvarlig, robust og hensiktsmessig måte. Dette har betydning for dreining av tjenestetilbudet fra reparasjon til mestring. Helse og omsorg er i gang med å utvikle en kompetansegrunnmur i forhold til demens og dokumentasjon. Våre foregangskvinner på Fredheim og i Utviklingssenteret for sykehjem, driver dette utviklingsarbeidet. Målet er å bygge kultur og struktur, slik at all tilnærming til brukerne har ei fundert faglig tilnærming. Dette krever ledelse. Med ny, fagrettet organisering av helse og omsorg fra 1.oktober 2013, har vi muligheten til å styrke kvaliteten og helheten i tilbudene våre. Virksomhetslederne for institusjonstjenester, Side 6 av 45

7 hjemmetjenester og bo- og aktivitetstiltak samlokaliseres slik at muligheten til å utvikle og samordne tjenester på tvers av virksomhetsområdene i større grad kan realiseres. Velferdsteknologi prosjektet hvor utprøving og implementering av ny varslings- og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer ved Verdal bo og helsetun og i hjemmetjenesten, har mottatt tilbud fra åtte firma. Forhandlingene avsluttes i første halvdel av oktober. Når denne prosessen er over, skal det utarbeides temaplan hvor strategiske velferdsteknologiske valg tydeliggjøres for å sikre framdrift i arbeidet framover, jf PS 33/13. Velferdsteknologi må være på agendaen både ved rehabilitering og nybygging i kommunal regi, samt at en bidrar til å gjøre mulighetene innen området kjent for innbyggerne. Boligkontoret ble etablert i april 2013, og arbeider målrettet med tiltak for innbyggere som har vanskelig for å skaffe seg bolig selv. De håndterer boligsosial saksbehandling, utvikling og oppfølging, råd og veiledning. Det er store utfordringer innenfor området, eksempelvis tilgang på egnede boliger, planmessighet i vedlikehold og nybygging og oppfølging i bolig. Verdal kommune deltar i Husbanken sitt boligsosiale utviklingsprogram , hvor målet er å gjennomføre helhetlig og lokalt tilpasset politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunene. Aktiv omsorg er et satsingsområde på tvers av virksomhetsområdene. Dette blant annet gjennom forebyggende hjemmebesøk og hverdagsrehabilitering gjennom team Aktiv i eget liv. Andre konkrete tiltak er de ulike dag- og aktiviseringstilbud kommunen gir, samt Rætt på prosjektet som er et samarbeid mellom NAV og Arken arbeid og aktivisering. Formålet med dette er å kvalifisere personer med nedsatt funksjonsevne inn i helse og omsorgssektoren. I mai 2013 startet prosessen med sertifisering av Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun som Livsgledesykehjem opp. Selve sertifiseringsprosessen er beregnet til å ta 1,5 2 år. Målet er at beboere i sykehjemmene skal ha en mer individuelt tilrettelagt hverdag enn i dag, spesielt med tanke på de sosiale, kulturelle og åndelige behov den enkelte har. Oppfølgingen av sykefravær er i alle virksomhetsområder aktiv, og virkemidler som IA-bedrift benyttes. Faste samarbeidsmøter med NAV, synlig ledelse, sosiale fellesaktiviteter og andre tiltak for et godt arbeidsmiljø er sentralt. Øra omsorg og velferdsdistrikt har et tjenestetilbud i tråd med det som er planlagt for Det er meldt om økte tjenestebehov som må innarbeides i drift og finansieres innenfor budsjett, noe som er utfordrende. Det er et merforbruk på ca 1,2 mill kroner, men da er ikke refusjon av ressurskrevende tjenester, inntektsført fondsmidler som finansiering av flere prosjekter, tilskudd til lærlinger og en del andre refusjoner tatt med. Virksomhetsleder mener å ha et underforbruk på ca 2,9 mill kroner ved årets slutt, hvis ikke spesielle uforutsette hendelser skjer i 3.tertial. I 2.tertial har det vært en svak nedgang i antall årsverk ved virksomhetsområdet, noe som blant annet skyldes endring i brukerbehov. Vinne og Vuku omsorg og velferd har et tjenestetilbud i hovedsak på nivå med vedtatt budsjett. Avvik mellom regnskap og periodisert budsjett 2. tertial er på 2%, tilsvarende kroner ,- i merforbruk, knyttet til lønnsutgifter. Virksomheten vil ha et nøkternt forbruk og trykk på tjenestene i 3.tertial, samt restriktiv innleie av personell ved sykefravær. Lønnsoppgjøret for vikarer er ikke kompensert, noe som gjør at vikarpostene reduseres tilsvarende lønnsvekst. Ørmelen bo og helsetun skal evaluere ev videreføring av årsturnus i løpet av høsten. Så langt har årsturnus vært et virkemiddel for å redusere uønsket deltid og gi bedre vikartilgang slik at overtidsutgifter reduseres. Virksomhetsleder beregner et merforbruk på kr ,- ved årets slutt. Ressurssenter helse- omsorg og velferd har et tjenestetilbud som er i samsvar med vedtatt budsjett. Det er et merforbruk 2. tertial tilsvarende kr ,-, noe som skyldes feil ved budsjettering ved omlegging av nye ansvarsområder. Det er iverksatt arbeid for å justere budsjettet, og virksomhetsleder er usikker på om de går i balanse ved årets slutt slik målsettingen Side 7 av 45

8 er. Antall årsverker er som rapportering i andre tertial. Ressurssenteret lønner 2,5 årsverk av fondsmidler/tilskuddsmidler, noe som gir utfordringer for budsjettet i NAV Verdal: Det er fortsatt satsing på tidlig og tett oppfølging av ungdom med skolerett, og en ser nå resultater av satsingen gjennom flere år. Det er få ungdommer som nå mottar økonomisk sosialhjelp. For nye søkere på økonomisk sosialhjelp tilbys nå aktivitet gjennom avtaler med blant annet gårdbrukere i kommunen. Sammen med Møllegata Voksenopplæring og Flyktningtjenesten i Levanger og Inderøy er det startet et samarbeid for mer målrettet innsats for flyktninger som har behov for ekstra tilrettelegging for kvalifisering til arbeidslivet. Målet er at flere flyktninger skal kunne gå ut i ordinær jobb etter endt introduksjonsprogram. Når det gjelder bosetting av 25 nye flyktninger i 2013, er dette fortsatt utfordrende med bakgrunn i manglende egnede boliger, og en er fortsatt avhengig av det private marked. Med det presset en har i leiemarkedet, er tilgangen liten og kostnadene forholdsvis høye. Ressursen til gjelds- og økonomirådgivning er for liten til å dekke behovet for denne type rådgivning, og NAV melder at behovet er økende. Det drøftes økning av ressursen i budsjettet Virksomhetsleder rapporterer om et lite mindreforbruk pr , det anslås et mindreforbruk på ca 1 mill kroner ved årets slutt. Mindreforbruket på lønn skyldes færre på kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram enn budsjettert. Lønnskostnad til ordinært ansatte er i henhold til budsjett. Merforbruk på ordinære driftskostnader skyldes boligforvaltningen i form av tomgangsleie og reparasjonskostnader. Det vises for øvrig til rapport fra det enkelte virksomhetsområde. 2.3 Øvrige virksomhetsområder Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Regnskap Kulturturtjenesten Teknisk drift SUM KULTUR/TEKNISK Virksomhetsområdene varsler ingen vesentlige avvik til budsjett ved utgangen av året. KULTUR. Det er ingen avvik i forhold til budsjettrammen. Det er en viss usikkerhet vedrørende avregningen for 2013 fra videregående skole knyttet til Verdalshallen. Tjenestetilbudets nivå samsvarer med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet. Av aktivitet som er gjennomført innen rammene nevnes: Biblioteket: Aktiv litteraturformidling blir en stadig viktigere del av bibliotekets arbeid, men i sommermånedene er det boksalg som er den store aktiviteten i biblioteket. Perioden har vært preget av ferietid og skifte av barnebibliotekar. Bokbussen er en viktig formidlingsarena for barn i skole og barnehage. På to av eldreinstitusjonene er det leseombud Side 8 av 45

9 Fengselsbiblioteket er stadig et populært tiltak for de innsatte. Det rapporteres om stor interesse og meget høy utlånsaktivitet. Kulturskolen: I 2. tertial har kulturskolen gjennomført planlagte avslutningsforestillinger og andre forestillinger. Kulturskolen ansatte to nye lærere for å ha nødvendig kompetanse og ressurser til å gjennomføre kulturskoletimen med oppstart høsten Den kulturelle skolesekken: Barneskolene gjennomførte sine planlagte besøk til Stiklestad nasjonale kultursenter. Kulturkontaktene og koordinatoren la fram et forslag til plan for og planen er godkjent av fylkets kulturavdeling. Kulturkontoret: Idrett: Verdal er tildelt kr ,- i spillemidler i Anleggene som har fått tildelt midler er innendørs skytebaner (rehabilitering), Fånetthytta og BMX-bane ved Vinne aktivitetsanlegg. Det jobbes videre med situasjonen for idrettsanlegg i sentrum (fotball, friidrett). Kommunen er involvert i utredningsprosess i regi av Vuku il om bygging av idrettshall i Vuku. Kvernmo Motor jobber med realisering av planene for motorsportanlegget, og kommunen er inne med veiledning og dialog rundt dette. Arrangement: De tradisjonelle arrangementene 8. og 17. mai er gjennomført. I år var alle skolene bortsett fra Vuku og Volden med i felles barnetog på Øra. Kommunen var delaktig i arrangementskomiteen for Verdalsmartnan. Kommunen var vertskap for mottakelse før premieren på Spelet om Heilag Olav, med bl.a. besøk av statsministeren. Kommunen bidro med prosjektledelse i ca 20% stilling fra januar og fram til og med forestillingene av Verdalsoratoriet. Oppsetningen ble en stor suksess med utsolgte hus på alle tre forestillingene. Kor og korps har opprettet Foreningen Verdalsoratoriet. TEKNISK DRIFT. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettrammen. Drift: Teknisk drift har stort sett utført driftstjenester i henhold til planlagt omfang og kvalitet. Drift av kommunens vann og avløpsanlegg har fungert uten de store overraskelser. Som vanlig har det vært noen vannledningsbrudd. Innenfor avløpssektoren har det ikke vært større skader. Investeringer: Bygging av Verdalsøra U og B, flerbrukshall og svømmehall er ferdigstilt. Total utbyggingskostnad vil ligge på ca. 337 mill.kr. Sluttrapporten for prosjektet vil bli framlagt til politisk behandling i november. Bygging av ny veg, vann og avløpsanlegg for industriområde Ørin Sør er ferdigstilt. Vannforsyning på vestsiden av Leksdalsvatnet samt nordre del av Leksdal er ferdigstilt. Oppgradering av veg, vann, og avløpsanlegg Nordbergshaugen er ferdigstilt. Gang/sykkelveg langs Havnevegen på Ørin. Arbeidene er i full gang og anlegget forventes ferdigstilt våren Arbeidet med legging av kunstgress Verdal stadion er i full gang og forventes ferdigstilt i oktober Side 9 av 45

10 Veg, vann og avløpsanlegg på Ørmelen etappe 3 vill starte opp i oktober. Forventes ferdigstilt høsten neste år. Opparbeidelse av veg, vann og avløpsanlegg for nytt boligfelt Forbregd/Lein er nå ute på anbud. Anleggsstart forventes i november nye tomter forventes byggeklare til høsten Organisasjon 3.1 Årsverksutvikling Virksomhetsområder Årsverk Årsverk Årsverk Rådmannen 11,4 11,2 10,0 Kulturtjenesten 11,4 11,8 12,4 Skole-SFO 282,6 282,6 276,4 Barnehager 110,8 109,2 99,5 Ressursenter oppvekst 60,5 61,1 56,3 Vinne-Vuku omsorgs- og velfredsdistrikt 135,6 135,5 135,2 Øra omsorgs- og velferdsdistrikt 177,3 180,5 178,6 NAV 14,8 15,8 15,8 Ressurssenter helse, omsorg og velferd 32,6 35,9 32,5 Teknisk drift 44,8 45,0 45,0 Sum antall årsverk 881,7 888,6 861,5 Ut fra budsjettert aktivitetsnivå går antall årsverk innen oppvekstsektoren ned i forhold til utgangen av 1. tertial. Ellers er tallene innen oppvekstområdene noe usikre da ikke alle tilsettinger i forbindelse av oppstart nytt skole-/barnehageår var ferdigstilt ved alle enheter pr Det er for øvrig små endringer i årsverkstallene fra til utgangen av 2. tertial. Det vises til nærmere kommentarer og forklaringer under hvert virksomhetsområde. Side 10 av 45

11 3.2 Sykefravær Tabellen nedenfor viser utviklingen i sykefravær fra 2. tertial 2012 t.o.m. 2. tertial Tallene viser korttidsfravær og langtidsfravær over 16 dager for Fraværet viser en liten nedgang fra 6% 2. tertial 2012 til 5,8% 2. tertial Dette er gledelig og forsterker ytterligere den trenden som man har sett de siste tertialene. En slik nedgang over tid viser at de tiltak som iverksettes ved de forskjellige virksomhetsområdene med stor sannsynlighet har en positiv effekt på nærværstallene i Verdal kommune. Virksomhetsområde 2.tertial tertial tertial tertial 2013 Totalt Totalt Totalt Totalt 1-16 dgr Driftssjef 0,70 % 1,60 % 2,90 % 1,00 % 0,50 % 0,50 % Virksomhetsområde skole/sfo 5,10 % 7,10 % 7,40 % 4,90 % 0,80 % 4,10 % Virksomhetsområde barnehage 8,70 % 9,00 % 8,00 % 6,10 % 0,90 % 5,20 % Kultur 0,00 % 1,50 % 3,00 % 0,40 % 0,40 % 0,00 % Ressurssenter oppvekst 5,80 % 6,80 % 5,50 % 5,00 % 1,80 % 3,20 % Vinne/Vuku omsorg og velferdsdistr. 7,30 % 9,40 % 8,10 % 7,60 % 2,00 % 5,60 % Øra omsorg og velferdsdistrikt 7,90 % 10,40 % 11,10 % 8,10 % 1,90 % 6,20 % NAV 3,50 % 3,40 % 6,50 % 4,40 % 0,70 % 3,70 % Ressurssenter helse/omsorg/velferd 5,20 % 7,30 % 6,40 % 1,60 % 0,90 % 0,70 % Teknisk drift 1,80 % 5,40 % 3,90 % 4,30 % 1,60 % 2,70 % Pr. tertial: 6,00 % 7,90 % 7,80 % 5,80 % 1,30 % 4,50 % >=17 dgr Side 11 av 45

12 4 Økonomi 4.1 Drift Samlet oversikt over status på virksomhetsområdene: Virksomhetsområde Regnskap Periodisert budsjett Forbruk Opprinnelig budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbruk Regnskap Rådmann Kulturturtjenesten Oppvekst felles Virksomhetsleder skole/sfo Virksomhetsleder barnehage Ressurssenter oppvekst Vinne/Vuku omsorg- og velferdsdistr Øra omsorg- og velferdsdistr NAV Sosial- og flyktningetj Ressursenter helse, omsorg, velferd Teknisk drift Rådmannen Kommunens andel til ISK T o t a l t Hovedoversikten pr viser at virksomhetsområdene i vesentlig grad har kontroll på driftsnivået. De aller fleste områdene ligger og balanserer på et periodisert forbruk rundt 100%. Unntaket er oppvekstområdene som innen skole/sfo melder om mulig overforbruk på 1,3 1,8 mill kroner. I tillegg knyttes det fortsatt stor usikkerhet til driften av barnehagene samt til kostnader knyttet til barnevern og spesialtiltak i barnehager. Samlet sett for Verdal kommune vil det økonomiske resultatet med stor sannsynlighet være positivt ved utgangen av året. Dette skyldes at man forventer en noe høyere inngang av skatt/rammetilskudd enn budsjettert, og at denne økningen vil dekke et eventuelt merforbruk ved de virksomheter som rapporterer dette ved utgangen av 2. tertial. De av virksomhetsområdene som i 2013 vil ha negative budsjettavvik pålegges å bruke siste del av regnskapsåret til å justere aktivitetsnivået, slik at man ved inngangen til et nytt budsjettår har harmonisert aktivitet med tildelte økonomiske ressurser. Side 12 av 45

13 4.2 Investeringer Regnskap 2013 Budsjett 2013 IKT-investeringer Vektergt Vektergata Ulike tiltak omsorgstjenesten Velferdsteknologi Idretts- og kulturanlegg Kirkebygg BMX-bane Vinne Verdal stadion Gangsti Vinne aktivitetspark Administrasjonsbygninger Reguleringsplan Stiklestad Utbygging boligfelt Jernbaneundergang Kjøp av maskiner i veg Gangveg Havnevegen Kommunale veger Utbedring barnehager Verdalsøra barneskole Kjøp av flyktningeboliger Utbedring tak skoler Omsorgsboliger Veslefrikktomta Investeringer feiervesenet Enøk-tiltak Verdal bo- og helsetun Tiltak hovedplan vannforsyning Spredt avløp/sanering kloakk SUM investeringer Samlet investeringsnivå ser ut til å bli lavere enn opprinnelig planlagt da budsjettet ble vedtatt. Rådmannen vil i løpet av høsten legge fram en sak til politisk behandling med tanke på å justering av investeringsbudsjettet. 4.3 Kommunens inntekter og utgifter Skatt og rammetilskudd. Den nyeste prognose for skatt og rammetilskudd viser en inntekt på litt i overkant av vedtatt budsjett. Her er det imidlertid fortsatt knyttet noe usikkerhet til spesielt skatteinngangen og rådmannen ser ingen grunn til å foreslå vesentlige budsjettendringer på nåværende tidspunkt. Kapitalutgifter. Side 13 av 45

14 Avdragsutgiftene for 2013 er budsjettert til 31,5 mill. kroner. Det er ikke skjedd endringer som innebærer at dette trenger å endres i 2. tertial. Renten på kommunens lån er i samsvar med budsjettert nivå og det er ikke grunn til å foreta justeringer på dette området nå. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til framtidig rentenivå. Lønnsutgifter Verdal kommune satte ved budsjettbehandling av 8,0 milloner kroner til å dekke virkningen av fjorårets lokale fohandlinger og inneværende års lønnsoppgjør. Ved behandlingen av regnskapsrapport for 1. tertial ble denne posten styrket med 1,8 millioner kroner. Det viser seg nå etter at alle lønnsoppgjør er avsluttet at denne avsetningen er tilstrekkelig. Momskompensasjon. For 2013 er det budsjettert med at 100 % av mottatt momskompensasjon knyttet til investeringer skal tilbakeføres investeringsregnskapet. Ved utgangen av august har kommunen motatt knapt 2 mill kroner i momskompensasjon dette er noe lavere enn forventet på nåværende tidspunkt. Samlet budsjettert beløp er kr. 11,7 millioner kroner. Lavere mottatt kompensasjon vil ikke ha noen driftsmessige konsekvenser i 2013, og er kun en indikasjon på at man ligger noe på etterskudd i forhold til vedtatt investeringsplan. Rådmannen vil eventuelt legge fram en sak for politisk behandling vedrørende endring av investeringsbudsjettet slik at både investeringer og vedtatt låneopptak kan justeres. 4.4 Budsjettjusteringer Rådmannen foreslår å øke overføringen til Innherred samkommune med kr ,- til dekning av felleskostnader som tidligere har vært belastet Verdal kommune. En har gevinst av å håndtere en del felleskostnader for Levanger og Verdal gjennom samkommunen. Regnskapsreglene er til hinder for at kostnadene føres i annet regnskap enn det fakturaen er utstedt til og må da føres i samkommuneregskapet der samkommunen er avtalepart. Hittil har enkelte av disse kostnadene blitt viderefakturert til den enkelte kommunene, men når det er oppgaver som handteres av samkommuneenheter medfører dette unødvendig arbeid og blåser også opp regnskapene kunstig. Overføringen finansieres ved å redusere budsjettrammen til rådmannens fellesområder tilsvarende. Dette er kostnader til felles bedriftshelsetjeneste for Levanger, Verdal og Innherred samkommune, forsikringsmekling, regionalt arkiv (deler av kostnaden til dette er tidligere overført til ISK) og deltakelse i Trøndelags Europakontor. Det forutsettes at Levanger kommune justerer sitt budsjett tilsvarende ved behandling av budsjettsituasjonen etter 2. tertial. Rådmannen ønsker også å foreslå en styrking av barnehagenes budsjettrammer. Dette med bakgrunn i den usikkerhet som knyttes til om man i 2013 vil klare å holde driften innenfor tildelte rammer, samtidig som det er kjent at Verdal kommune fortsatt har lave satser for tildeling av tilskudd til den enkelte barnehage. Rådmannen synes det er fornuftig også med hensyn til de ikkekommunale barnehagene at man nå oppjustere budsjettet på grunn av risikoen for overskridelser som er varslet. En justering vil innebære at også de ikke-kommunale barnehagene får økt sine tilskuddssatser på lik linje med de kommunale for å ivareta likebehandlingsprinsippet. I dette ligger også en understøttelse av et kontinuerlig arbeid i årene som kommer med å nå pedagognorm og bemanningsnorm gjeldende fra Det foreslås å øke rammen til Ressurssenter oppvekst med til sammen kr ,- til styrking av økonomien til barnehager i Verdal. Beløpet finansieres ved å øke skatteanslaget tilsvarende. Kontrollutvalget for Verdal kommune har i sak 017/13 på bakgrunn av økte kostnader til revisjon bedt om at ramma økes med kr ,-. Rådmannen ønsker på nåværende tidspunkt ikke å foreslå en slik økning, men ønsker i stedet å finne dekning for kostnaden innenfor rådmannens fellesområder i Side 14 av 45

15 4.5 Tiltaksrapportering Kommunestyret vedtok ved behandlingen av budsjettet for 2013 en rekke tiltak. Rådmannen ønsker ved utgangen av 2. tertial å gi en tilbakemelding på status på det enkelte tiltak: Prioriterte tiltak 2013 (mill. kr) Endret drift Finansiering Annen finansiering Nye midler Kommentarer Omstillingstiltak frigjøring av ressurser til nye formål og ny aktivitet innenfor eksisterende ramme Strukturelle tiltak -2,84 x Tiltaket er i prosess Lesesatsing SOL 0,30 x Tiltaket er iverksatt Styrke alternative læringsarenaer 0,50 x Tiltaket er iverksatt Opprette foreldrenettverk for førstegangs foreldre ved Tiltaket er iverksatt på enkelte trinn og i 0,10 x oppstart barnehage, 1., 5. barnehager og 8. klassetrinn Etablere spesialpedagogisk nettverk 0,20 x Tiltaker er ikke iverksatt. Digital kompetanse i skole 0,25 x Tiltaket er iverksatt Valgfag ungdomsskolen 0,80 x Tiltaket er iverksatt MOT 0,15 x Tiltaket er iverksatt Drift av nytt område pleie og Virksomhetsleder er ansatt og det omsorg 1 årsverk 0,80 x planlegges oppstart virksomhetsleder Rustiltak inn i kommunal drift ATA-senteret Bruker med behov for omsorgstjenester Boligkontor styrking 0,2 årsverk. Jfr. nye tiltak. Opprettelse av saksbehandlerkontor 1 årsverk Videreføring av dagtilbud for demente på gård Utredning av dagaktivitetstilbud samordning mellom Arken, rus og psykiatri. Tilskudd til kulturarrangement 0,72 x Tiltaket er iverksatt 1,20 x Tiltaket er iverksatt 0,13 x Tiltaket er iverksatt 0,70 x Saksbehandlerkontor er under planlegging. Skal organiseres i nytt virksomhetsområde for hjemmetjenester 0,30 x Tiltaket er videreført i ,20 x 0,30 x Valg 0,40 x Hovedplan veg x Avventer avklaring ift mulige lokaliseringer Store deler av disse midlene er tilskudd som tidligere er belastet ulike steder i budsjettet, men nå samlet under kultur. Valget er gjennomført. Administreringen og gjennomføringen av valget gikk knirkefritt. Arbeidet med planen er i sluttfasen. Vil danne grunnlag for forslag i kommende budsjett/økonomiplan Side 15 av 45

16 Prioriterte tiltak 2013 (mill. kr) Endret drift Finansiering Annen finansiering Nye midler Kommentarer Utviklingstiltak kan ha endret innhold fra år til år Forebyggende, tidlig og samordnet innsats 0-23 år Nettverk og veiledere for barnehagene 0,85 x Tiltaket er iverksatt Universalprogrammet DUÅ 0,00 x Tiltaket er satt på vent for høsten 2013 DUÅ i barnehage implementering og 0,20 x Tiltaket er iverksatt videreføring DUÅ i skole implementering og 0,20 x Tiltaket er iverksatt videreføring Foreldreveiledning DUÅ 0,20 x Tiltaket er iverksatt Miljøteam 1,20 x Tiltaket er iverksatt Dinosaurskole (skole og barnehage) 0,10 x Tiltaket er iverksatt SLT-koordinatorstillingen økes (fra 30 % til 50%) 0,10 x Ruskontrakter 0,25 x Tiltaket er iverksatt Styrke helsesøsterbemanningen 0,10 x Tiltaket er iverksatt på Verdal vgs Skolehelsesøsterbemanning 0,10 x Tiltaket er iverksatt Miljøterapeut og spesialpedagog på 0,50 x Tiltaket er iverksatt helsestasjonen Styrking av helsestasjonen, Tigris, 0,15 x Tiltaket er iverksatt Oppfølging av edstemte/ deprimerte mødre 0,15 x Tiltaket er iverksatt Tiltaket er endret som følge av samarbeid med Levanger kommune om SLT-koordinator. Det er så langt gitt tilskudd på til Utviklingstiltak tilskudd til sammen kroner av de avsatte miljø og bolystfremmende 1,00 midlene. Det foreligger flere søknader tiltak x som vil bli behandlet i november Felles regionalt næringsfond 0,80 x Fortløpende innvilging av søknader Påbegynte eller prioriterte tiltak fra økonomiplan Økte barnevernsutgifter fosterheim/institusjon Nye tiltak 0,50 x Tiltaket er iverksatt Styrking av frisklivssentral 0,30 x Tiltaket er iverksatt Boligkontor, lønn og husleie 0,67 x Tiltaket er iverksatt Side 16 av 45

17 5 GJENNOMGANG AV VIRKSOMHETSOMRÅDENE 5.1 Rådmannen Tjenester Tjenestetilbudets nivå samsvarer per dato med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet. Økonomi Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Regnskap Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks sykelønnsref T o t a l t Det er ingen spesielle avvik i drifta i forhold til planlagt aktivitetsnivå. Det er imidlertid forholdsvis små avsetninger til driftsmidler utenom lønn og det er derfor behov for å føre en stram budsjettstyring videre i året. Forbruket på lønn er lavere enn periodisert budsjett på grunn av at midler til lærlinger ennå ikke er fordelt ut til virksohetsområdene. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk Årsverk ,4 11,2 10,0 Fravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 0,6% 1,0% 0,5% 0,2% 1,1% 0,5% dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 2,4% 0,5% 2,4 % 0,5 % Sykefraværet er og har over tid vært svært lavt. Det er ikke igangsatt spesielle tiltak. Side 17 av 45

18 5.2 Kulturtjenesten Tjenester Tjenestetilbudets nivå samsvarer med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet. Av aktivitet som er gjennomført innen rammene nevnes: Biblioteket: Aktiv litteraturformidling blir en stadig viktigere del av bibliotekets arbeid, men i sommermånedene er det boksalg som er den store aktiviteten i biblioteket. Perioden har vært preget av ferietid og skifte av barnebibliotekar. Bokbussen er en viktig formidlingsarena for barn i skole og barnehage. På to av eldreinstitusjonene er det leseombud Fengselsbiblioteket er stadig et populært tiltak for de innsatte. Det rapporteres om stor interesse og meget høy utlånsaktivitet. Kulturskolen: I 2. tertial har kulturskolen gjennomført planlagte avslutningsforestillinger og andre forestillinger. Kulturskolen ansatte to nye lærere for å ha nødvendig kompetanse og ressurser til å gjennomføre kulturskoletimen i SFO med oppstart høsten Den kulturelle skolesekken: Barneskolene gjennomførte sine planlagte besøk til Stiklestad nasjonale kultursenter. Kulturkontaktene og koordinatoren la fram et forslag til plan for og søkte om å få planen godkjent av fylkets kulturavdeling. Planen ble godkjent, samtidig som fylkets kulturavdeling gjorde oppmerksom på at avdelingen hadde budsjettert med større utgifter enn en kunne forvente å få fra fylket i form av spillemidler. Dette vil Verdal kommune dekke opp ved å bruke av midler som står på disposisjonsfond. Kulturkontoret: Idrett: Verdal er tildelt kr ,- i spillemidler i Anleggene som har fått tildelt midler er innendørs skytebaner (rehabilitering), Fånetthytta og BMX-bane ved Vinne aktivitetsanlegg. Det jobbes videre med situasjonen for idrettsanlegg i sentrum (fotball, friidrett). Kommunen er involvert i utredningsprosess i regi av Vuku il om bygging av idrettshall i Vuku. Kvernmo Motor jobber med realisering av planene for motorsportanlegget, og kommunen er inne med veiledning og dialog rundt dette. Arrangement: De tradisjonelle arrangementene 8. og 17. mai er gjennomført. I år var alle skolene bortsett fra Vuku og Volden med i felles barnetog på Øra. Kommunen var delaktig i arrangementskomiteen for Verdalsmartnan. Kommunen var vertskap for mottakelse før premieren på Spelet om Heilag Olav, med bl.a. besøk av statsministeren. Verdalsoratoriet: Kommunen bidro med prosjektledelse i ca 20% stilling fra januar og fram til og med forestillingene. Oppsetningen ble suksess med utsolgte hus på alle tre forestillingene. Kor og korps har opprettet Foreningen Verdalsoratoriet. Side 18 av 45

19 Økonomi Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Regnskap Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks sykelønnsref T o t a l t Totalt er det ikke avvik ved utgangen av andre tertial. Det knytter seg i år, som tidligere år, usikkerhet til utgiftene ved Verdalshallen. Størrelsen på kommunens andel er definert i en samarbeidsavtale. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk Årsverk ,4 11,8 12,4 Økning i årsverk har sammenheng med innføring av kulturskoletimen i SFO-tiden. Økning er i samsvar med budsjett. Stillingsressursen må videreføres med helårsvirkning neste budsjettår. Lønnsutgiftene er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Fravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,5% dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 2,1% 0,9% 2,1 % 0,9 % Det er ikke gjennomført spesielle tiltak for å øke nærværet/redusere sykefraværet. 5.3 Skole/SFO Tjenester Satsingsområder og mål o Bedre læringsmiljø og klasseledelse (BLM - Vuku oppvekstsenter) o Bedre skrive- og leseopplæring, SOL satsing. (Alle skoler) o Arbeidslivsfag (Vuku) o Valgfag (ungdomsskolene) o De utrolige årene (DUÅ) (Alle skoler - Vuku i 2014) o Alternativ skole (Vinne) o Midt Norsk realfag- og teknologisenter. o Skolemåltid ungdomsskolene. o LIKT. Ikt satsing for å bedre de grunnleggende Ikt-kunnskapene. Hovedsatsingene for skolene i Verdal er DUÅ, BLM og SOL satsingen. Rådmannen mener at man gjennom disse prosjektene/satsingsområdene over tid vil vinne gevinster som gjør at kommunen Side 19 av 45

20 får flere barn og unge i Verdal som fremstår som trygge og ansvarsfulle barn/unge, og at behovet for spesialundervisning vil reduseres over tid. Enhetene jobber primært med å realisere målene i kommunale og nasjonale styringsdokument. Tjenestetilbudet har i all hovedsak fokus på å gi et best mulig tilbud til barn/unge ut fra de midlene som området har hatt til rådighet. Dette er fortsatt svært utfordrende, og vanskelig med den tilgjengelige budsjettramme for både skole og SFO. Virksomhetsleder vurderer kontinuerlig driftsnivået ved skolene og SFO i forhold til forsvarlig drift. Verdalsøra barneskole har mottatt mandatet for å uttale seg om Forsterka skole. Arbeidsgruppe er nedsatt, og uttalelsen legges fram til virksomhetsleder/ kommunalsjefen/ rådmannen i oktober I løpet av høsten har det kommet veldig mange henvisninger med påfølgende sakkyndige rapporter fra PPT som tilsvarer en økning i spesialundervisning igjen. Dette utfordrer skolene som ikke har budsjett til dette, med det resultat at skolene har og vil få et overforbruk på lønn. Økonomi Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Regnskap Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks sykelønnsref T o t a l t Pr. dato er det reelle avviket ca. 1,5 millioner kroner i overforbruk, og det anslås at virksomhetsområdet kan gå mot et overforbruk på ca 1,8 mill kroner ved årets slutt. Mulig reduksjon til et overforbruk på ca 1,3 millioner ved effekt av sparetiltak. Sparetiltak: o Vakanse i stillinger når det oppstår vikariat. Mulig innsparing, ca o Reduksjon av vikarbruk generelt. Mulig innsparing ca o Innkjøpsstopp ved alle enheter. Dvs kun innkjøp av det som er strengt tatt helt nødvendig for videre drift. Mulig innsparing ca Konsekvenser av sparetiltakene er at elever/grupper ikke vil få vikar i enkelte timer, kun tilsyn. IKTutstyr blir utdatert uten at det blir erstattet med nytt. Vil få følger for nasjonale prøver og eksamen, dvs reduserte muligheter for gjennomføring av IKT-baserte prøver. Oppvekstsektoren v/skole og sfo har store budsjettmessige utfordringer de kommende årene, og uten betydelige strukturelle endringer ser man ingen mulighet til å kunne drive alle enhetene forsvarlig og innenfor opplæringslovens rammer. Side 20 av 45

Verdal kommune. Årsberetning 2013. Verdal, 31.03.14 11.01.06

Verdal kommune. Årsberetning 2013. Verdal, 31.03.14 11.01.06 Verdal kommune Årsberetning 2013 Verdal, 31.03.14 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon 5 2.1. Organisasjonskart for Verdal kommune 31.12.13... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010

ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 Verdal kommune ØKONOMIPLAN - BUDSJETT VISJON: LIVSKVALITET OG VEKST Verdal, 5. november 2009 Innhold DEL I 1. PLANSYSTEM... 3 1.1 PLANSTRUKTUR... 3 2. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - MÅL... 5 2.1 VISJON,

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL STATUSRAORT 2015 R. 1. TERTIAL Rådmannen 13.mai 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING... 2 Vedtatt budsjett vs årsprognose... 2 Sammendrag... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2014

RAPPORT 1. TERTIAL 2014 RAPPORT 1. TERTIAL 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017...4 3. ØKONOMI SAMLET...5 3.1 Innledning... 5 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015... 5 3.3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 Vedlegg: Strategisk analyse. Vedtatt av kommunestyret i juni 2013. Administrasjons innstilling INNHOLD

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2014-2017 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2014 2017. 2014 Kommunestyrets vedtak Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013... 8 Folketall...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer