Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial Verdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06"

Transkript

1 Verdal kommune Økonomirapportering 2.tertial 2013 Verdal

2 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING SITUASJONEN PÅ KOMMUNEDELPLANOMRÅDENE Oppvekst Helse, omsorg og velferd Øvrige virksomhetsområder ORGANISASJON Årsverksutvikling Sykefravær ØKONOMI Drift Investeringer Kommunens inntekter og utgifter Budsjettjusteringer Tiltaksrapportering GJENNOMGANG AV VIRKSOMHETSOMRÅDENE Rådmannen Kulturtjenesten Skole/SFO Barnehager Ressurssenter Oppvekst (ROS ) Vinne Vuku Omsorg- og velferdsdistrikt Øra omsorgs- og velferdsdistrikt NAV Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Teknisk drift Rådmannens fellesområder INNHERRED SAMKOMMUNE FINANSFORVALTNING Side 2 av 45

3 1 Rådmannens innledning Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Verdal kommune. Regnskapet pr er vurdert mot årets budsjett, periodisert budsjett og revidert budsjett for Utfordringene for den kommunale økonomien er generelt sett store, ikke bare for Verdal, men for sektoren som sådan. Samtidig er det en generell økning i inntekter i form av økt skatteinngang. Dette er knyttet til høy sysselsetting og effektene av et høyt lønnsoppgjør i Denne merinntekten gir prognose om positivt regnskapsresultat for Verdal kommune i år. Samtidig er det viktig å ikke forbruke merinntekten, som må sees på som engangsinntekter, til å løfte driftsnivået ut over forutsetningene i gjeldende økonomiplan. Kommunene er prisgitt de føringer som gjelder i det til enhver tid gjeldende statsbudsjett. Målet for økonomisk balanse i den daglige økonomistyringen er kommunestyrets budsjettvedtak i desember Som rapporten viser er det et krevende mål, men det arbeides svært hardt i organisasjonen for å nå dette målet. I første tertialrapport ble driften ved Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole framholdt som spesielt krevende med hensyn til krav om økonomisk balanse. Dette er fulgt meget tett gjennom andre kvartal og det arbeides detaljert og kontinuerlig for å komme ned mot balanse, men prognosene er fortsatt noe merforbruk. Kommunestyret har ved flere anledninger uttrykt ønske om at vi kunne bruke mere midler til barnehagedrift. I forbindelse med denne tertialrapporten foreslår derfor rådmannen at rammene for de kommunale barnehagene økes med 0,3 mill kroner for 2013, med tilsvarende økning for ikkekommunale barnehager for å ivareta likebehandlingsprinsippet. Til sammen blir da driftsrammene for barnehager økt med ca 0,6 mill kroner i inneværende år. Dette er ikke en stor økning, men etter rådmannens vurdering en forsvarlig økning av skatt og rammetilskudd. I dette ligger da en understøttelse av et kontinuerlig arbeid i årene som kommer med å nå pedagognorm og bemanningsnorm gjeldende fra Vi kan også registrere en fortsatt positiv trend for økt nærvær, med et sykefravær på 5,8% i andre tertial. Det gjøres mye godt nærværsarbeid mange steder. Side 3 av 45

4 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene 2.1 Oppvekst Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Regnskap Oppvekst felles Virksomhetsleder skole / SFO Virksomhetsleder barnehage Ressurssenter oppvekst SUM OPPVEKST Samlet rapporterer virksomhetsområdene innen oppvekstsektoren om 1,5 2,0 millioner kroner i overforbruk. Hoveddelen av dette er varslet fra Virksomhetsleder skole/sfo, mens både Virksomhetsleder barnehage og Ressurssenter oppvekst melder om stor usikkerhet i forhold til årets resultat. Innen skolene er det iverksatt en rekke effektiviseringstiltak for å redusere et forventet overforbruk så mye som mulig. Tiltakene er omtalt under det enkelte virksomhetsområde. Omleggingene som følge av ny organisering av begynner nå å falle på plass. Virksomhetsleder skole/sfo melder om et overforbruk ved årets slutt, mens virksomhetsledere ROS melder forventning om balanse. Virksomhetsområde barnehage melder om mulig balanse ved årets slutt, men det er stor usikkerhet knyttet til resultatet. Dette har bl.a. sammenheng med at endringen i hvordan 3-åringene beregnes inntektsmessig slår negativt ut, samt at det også er færre barn inn i kommunale barnehager i høst. Det foreligger også usikkerhet knyttet til en del refusjoner. Samlet sett kan dette medføre et overforbruk på barnehagene. Virksomhetsområde skole /SFO rapporterer et overforbruk på mellom 1,3 og 1,8 millioner. Virksomhetsleder for ROS signaliserer også noen bekymringer knyttet til økte barnevernsutgifter og spesialpedagogiske tiltak i barnehage. Ledelse og felles lederplattform basert på verdiene lojalitet, ærlighet og respekt vil være et kontinuerlig fokusområde. I tillegg er det også fokus på de utrolige årene (DUÅ), bedre læringsmiljø og klasseledelse (BLM), SOL (Systematisk observasjon av lesing), inntaksteam/ressursteam og integreringsarbeid for å nevne noen felt. Hele sektoren er preget av et sterkt press på både grunntilbud (i skoler, barnehager og SFO) og hjelpetjenester (PPT, helsestasjon og barnevern) som følge av trange rammer og økt behov for spissede tiltak. Dette er med å tydeliggjøre behovene for strukturelle grep for å skape et økonomisk handlingsrom. Barnehage Tjenesteområdet barnehager består av 9 kommunale barnehager: Ørmelen, Reinsholm, Forbregd-Lein, Leksdal, Vuku, Garnes, Ness, Kanutten og Vinne barnehager. De er i varierende størrelse fra 1 avdeling til 5 avdelinger. De er geografisk fordelt ut over i kommunen. To av barnehagene er i dag definert som forsterka barnehager. To barnehager har i tillegg til ordinær drift drevet med åpen barnehage. Fra august gis det tilbud om åpen barnehage på en enhet. Side 4 av 45

5 I området rapporteres det om fokus på ledelse, pedagogisk ledelse, nærværsprosjekt og barnehagevandring. Det er foretatt en nedjustering i årsverk som følge av barnehageopptaket, og det jobbes kontinuerlig med å kostnadseffektivisere driften. Det medfører økt trykk på ansatte og press på å levere gode tjenester. Det er inneværende år fokus på å få på plass ryddighet i forhold til pedagognormen, og det jobbes også med å legge en strategi for å nærme oss den fastsatte bemanningsnormen som i 2020 skal være 6,0. Inneværende år er det ikke noen fastsatt bemanningsnorm for barnehagene, og det har medført at enkelte barnehager ligger opp mot 7. Her er vi i ferd med å ta grep for å komme i retning av tidligere vedtatte normtall (6,2). Dette er grep som må tas for å være framtidsrettet i forhold til lovkrav og nasjonale styringssignal, men innenfor gjeldene budsjettrammer er dette svært utfordrende. Det ble i kommunal forskrift for barnehager gjort endringer i ordning for tilskuddssatser i Barn som fyller 3 år i inneværende barnehageår regnes nå som store barn på høsten, og derav tilføres forholdsvis lavere tilskuddssats på høsthalvåret. Dette medfører at det blir lavere inntekt enn forventet. Området melder om stor usikkerhet i forhold til endelig sluttresultat. Det styres mot balanse, men usikkerheten i tallene er av en slik art at man i verste fall kan gå mot et overforbruk på opp mot 1 million kroner. Skole/SFO Virksomhetsområdet barnehager består av 10 skoler: Leksdal skole, Garnes skole, Volden skole, Vinne skole, Ørmelen skole, Stiklestad skole, Ness skole, Vuku skole, Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. Det er sfo-ordninger ved alle skolene (siden funksjonshemmede elever ved Verdalsøra ungdomsskole innvilges sfo-plass). I området rapporteres det om spesielt fokus på de utrolige årene, bedre læringsmiljø og lesing. Som rapportert i forrige tertial er de totale behovene ved skolene fortsatt omfattende. Det medfører at det fortsatt er svært utfordrende å gi et godt tjenestetilbud med tilgjengelig budsjettramme. Virksomhetsleder vurderer kontinuerlig driftsnivået ved skolene og SFO i forhold til forsvarlig drift. Av strukturelle grep har Verdalsøra barneskole mottatt mandatet for å utarbeide Forsterka skole. Arbeidsgruppe er nedsatt, og uttalelsen legges fram til virksomhetsleder/ kommunalsjefen/ rådmannen i oktober Videre er også kommunens SFO-ordning under vurdering med tanke på både tilbudsstruktur og priser. I løpet av høsten har det kommet mange nye henvisninger med påfølgende sakkyndige rapporter fra PPT som medfører økning i spesialundervisning. Dette utfordrer skolene som ikke har budsjett til dette. Med dette utfordringsbildet er det fremdeles stort behov for å ta strukturelle grep for å sikre en mer bærekraftig innretting. Området melder fortsatt om store utfordringer med å holde budsjettet for 2013, og antyder en overskridelse ved årets slutt på tross av en rekke effektiviseringstiltak/sparetiltak. Overskridelsen antydes til mellom 1,3 og 1,8 millioner. Ressurssenter oppvekst: Hovedsatsningene for Ressurssenter Oppvekst (inntaksteam/ressursteam og velfungerende partnerskap med NAV i forhold til integreringsarbeidet) tar noe mer tid å få på plass enn forventet. I tillegg er tjenestetilbudet og effektiviteten i ROS noe svekket pga. manglende kontorplasser for ansatte. Side 5 av 45

6 Det ordinære tjenestetilbud i Ressurssenteret er fremdeles svært presset. I PPT jobbes det med å rydde i gamle saker og avslutte saker, og PPT er ikke i stand til å overholde saksbehandlingsfristene. Helsestasjonen har fremdeles utfordringer i forhold til å møte økende forventninger fra brukerne og omgivelsene. Barnevernet har en stadig økende saksmengde, og de presses i forhold til å øke tjenestetilbudet som følge av at bl.a. BUFetat i mindre grad enn før produserer tiltak. Møllegata-voksenopplæring opplever utfordringer i forhold til en bygningsmasse som ikke er stor nok i forhold til elevmassen. Området melder at de skal holde budsjettet for 2013, men i den prognosen ligger det noe usikkerhet knyttet til økte barnevernsutgifter og økte behov for spesialpedagogiske tiltak i barnehagene. 2.2 Helse, omsorg og velferd. Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Regnskap Vinne/ Vuku omsorg- og velferdsdistr Øra omsorg- og velferdsdistr NAV Sosial- og flyktningetjenesten Ressurssenter helse/omsorg/velferd SUM HELSE/OMSORG/VELFERD Helse, omsorg og velferd består av fire virksomhetsområder. Samlet rapporterer områdene at de vil gå i økonomisk balanse ved utgangen av året. Vinne/Vuku omsorgsdistrikt og Ressurssenter for helse og velferd melder om et overforbruk, mens de øvrige områdene varsler et underforbruk som med stor sannsynlighet vil bidra til at resultatet for kommunedelplanområdet blir positivt i forhold til budsjett. Virksomhetslederne ved Vinne og Vuku omsorgsdistrikt og Ressurssenter for helse og velferd melder at de vil gå med et overforbruk ved årets slutt med til sammen ca 1,4 mill. Virksomhetslederne i NAV og Øra omsorg og velferdsdistrikt melder med noe usikkerhet at de vil gå i økonomisk overskudd ved årets slutt. Usikkerheten dreier seg i hovedsak om mengden tjenestebehov til enkeltbrukere og andre uforutsette hendelser som kan påvirke endelig regnskapsresultat. Ledelse og felles lederplattform basert på verdiene lojalitet, ærlighet og respekt vil det være kontinuerlig fokus på. Helse- og velferdsområdet følger opp lederutviklingsprogrammet som ble gjennomført i perioden april juni 2013, ved å delta i lederprogrammet som gjennomføres i Verdal, Levanger og Innherred samkommune. Å ha en lederplattform som er tuftet på felles verdier og samhandlingsregler, er et godt utgangspunkt for å utøve ledelse slik at ansattes kompetanse mobiliseres og brukes slik at våre tjenester utøves på en faglig forsvarlig, robust og hensiktsmessig måte. Dette har betydning for dreining av tjenestetilbudet fra reparasjon til mestring. Helse og omsorg er i gang med å utvikle en kompetansegrunnmur i forhold til demens og dokumentasjon. Våre foregangskvinner på Fredheim og i Utviklingssenteret for sykehjem, driver dette utviklingsarbeidet. Målet er å bygge kultur og struktur, slik at all tilnærming til brukerne har ei fundert faglig tilnærming. Dette krever ledelse. Med ny, fagrettet organisering av helse og omsorg fra 1.oktober 2013, har vi muligheten til å styrke kvaliteten og helheten i tilbudene våre. Virksomhetslederne for institusjonstjenester, Side 6 av 45

7 hjemmetjenester og bo- og aktivitetstiltak samlokaliseres slik at muligheten til å utvikle og samordne tjenester på tvers av virksomhetsområdene i større grad kan realiseres. Velferdsteknologi prosjektet hvor utprøving og implementering av ny varslings- og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer ved Verdal bo og helsetun og i hjemmetjenesten, har mottatt tilbud fra åtte firma. Forhandlingene avsluttes i første halvdel av oktober. Når denne prosessen er over, skal det utarbeides temaplan hvor strategiske velferdsteknologiske valg tydeliggjøres for å sikre framdrift i arbeidet framover, jf PS 33/13. Velferdsteknologi må være på agendaen både ved rehabilitering og nybygging i kommunal regi, samt at en bidrar til å gjøre mulighetene innen området kjent for innbyggerne. Boligkontoret ble etablert i april 2013, og arbeider målrettet med tiltak for innbyggere som har vanskelig for å skaffe seg bolig selv. De håndterer boligsosial saksbehandling, utvikling og oppfølging, råd og veiledning. Det er store utfordringer innenfor området, eksempelvis tilgang på egnede boliger, planmessighet i vedlikehold og nybygging og oppfølging i bolig. Verdal kommune deltar i Husbanken sitt boligsosiale utviklingsprogram , hvor målet er å gjennomføre helhetlig og lokalt tilpasset politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunene. Aktiv omsorg er et satsingsområde på tvers av virksomhetsområdene. Dette blant annet gjennom forebyggende hjemmebesøk og hverdagsrehabilitering gjennom team Aktiv i eget liv. Andre konkrete tiltak er de ulike dag- og aktiviseringstilbud kommunen gir, samt Rætt på prosjektet som er et samarbeid mellom NAV og Arken arbeid og aktivisering. Formålet med dette er å kvalifisere personer med nedsatt funksjonsevne inn i helse og omsorgssektoren. I mai 2013 startet prosessen med sertifisering av Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun som Livsgledesykehjem opp. Selve sertifiseringsprosessen er beregnet til å ta 1,5 2 år. Målet er at beboere i sykehjemmene skal ha en mer individuelt tilrettelagt hverdag enn i dag, spesielt med tanke på de sosiale, kulturelle og åndelige behov den enkelte har. Oppfølgingen av sykefravær er i alle virksomhetsområder aktiv, og virkemidler som IA-bedrift benyttes. Faste samarbeidsmøter med NAV, synlig ledelse, sosiale fellesaktiviteter og andre tiltak for et godt arbeidsmiljø er sentralt. Øra omsorg og velferdsdistrikt har et tjenestetilbud i tråd med det som er planlagt for Det er meldt om økte tjenestebehov som må innarbeides i drift og finansieres innenfor budsjett, noe som er utfordrende. Det er et merforbruk på ca 1,2 mill kroner, men da er ikke refusjon av ressurskrevende tjenester, inntektsført fondsmidler som finansiering av flere prosjekter, tilskudd til lærlinger og en del andre refusjoner tatt med. Virksomhetsleder mener å ha et underforbruk på ca 2,9 mill kroner ved årets slutt, hvis ikke spesielle uforutsette hendelser skjer i 3.tertial. I 2.tertial har det vært en svak nedgang i antall årsverk ved virksomhetsområdet, noe som blant annet skyldes endring i brukerbehov. Vinne og Vuku omsorg og velferd har et tjenestetilbud i hovedsak på nivå med vedtatt budsjett. Avvik mellom regnskap og periodisert budsjett 2. tertial er på 2%, tilsvarende kroner ,- i merforbruk, knyttet til lønnsutgifter. Virksomheten vil ha et nøkternt forbruk og trykk på tjenestene i 3.tertial, samt restriktiv innleie av personell ved sykefravær. Lønnsoppgjøret for vikarer er ikke kompensert, noe som gjør at vikarpostene reduseres tilsvarende lønnsvekst. Ørmelen bo og helsetun skal evaluere ev videreføring av årsturnus i løpet av høsten. Så langt har årsturnus vært et virkemiddel for å redusere uønsket deltid og gi bedre vikartilgang slik at overtidsutgifter reduseres. Virksomhetsleder beregner et merforbruk på kr ,- ved årets slutt. Ressurssenter helse- omsorg og velferd har et tjenestetilbud som er i samsvar med vedtatt budsjett. Det er et merforbruk 2. tertial tilsvarende kr ,-, noe som skyldes feil ved budsjettering ved omlegging av nye ansvarsområder. Det er iverksatt arbeid for å justere budsjettet, og virksomhetsleder er usikker på om de går i balanse ved årets slutt slik målsettingen Side 7 av 45

8 er. Antall årsverker er som rapportering i andre tertial. Ressurssenteret lønner 2,5 årsverk av fondsmidler/tilskuddsmidler, noe som gir utfordringer for budsjettet i NAV Verdal: Det er fortsatt satsing på tidlig og tett oppfølging av ungdom med skolerett, og en ser nå resultater av satsingen gjennom flere år. Det er få ungdommer som nå mottar økonomisk sosialhjelp. For nye søkere på økonomisk sosialhjelp tilbys nå aktivitet gjennom avtaler med blant annet gårdbrukere i kommunen. Sammen med Møllegata Voksenopplæring og Flyktningtjenesten i Levanger og Inderøy er det startet et samarbeid for mer målrettet innsats for flyktninger som har behov for ekstra tilrettelegging for kvalifisering til arbeidslivet. Målet er at flere flyktninger skal kunne gå ut i ordinær jobb etter endt introduksjonsprogram. Når det gjelder bosetting av 25 nye flyktninger i 2013, er dette fortsatt utfordrende med bakgrunn i manglende egnede boliger, og en er fortsatt avhengig av det private marked. Med det presset en har i leiemarkedet, er tilgangen liten og kostnadene forholdsvis høye. Ressursen til gjelds- og økonomirådgivning er for liten til å dekke behovet for denne type rådgivning, og NAV melder at behovet er økende. Det drøftes økning av ressursen i budsjettet Virksomhetsleder rapporterer om et lite mindreforbruk pr , det anslås et mindreforbruk på ca 1 mill kroner ved årets slutt. Mindreforbruket på lønn skyldes færre på kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram enn budsjettert. Lønnskostnad til ordinært ansatte er i henhold til budsjett. Merforbruk på ordinære driftskostnader skyldes boligforvaltningen i form av tomgangsleie og reparasjonskostnader. Det vises for øvrig til rapport fra det enkelte virksomhetsområde. 2.3 Øvrige virksomhetsområder Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Regnskap Kulturturtjenesten Teknisk drift SUM KULTUR/TEKNISK Virksomhetsområdene varsler ingen vesentlige avvik til budsjett ved utgangen av året. KULTUR. Det er ingen avvik i forhold til budsjettrammen. Det er en viss usikkerhet vedrørende avregningen for 2013 fra videregående skole knyttet til Verdalshallen. Tjenestetilbudets nivå samsvarer med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet. Av aktivitet som er gjennomført innen rammene nevnes: Biblioteket: Aktiv litteraturformidling blir en stadig viktigere del av bibliotekets arbeid, men i sommermånedene er det boksalg som er den store aktiviteten i biblioteket. Perioden har vært preget av ferietid og skifte av barnebibliotekar. Bokbussen er en viktig formidlingsarena for barn i skole og barnehage. På to av eldreinstitusjonene er det leseombud Side 8 av 45

9 Fengselsbiblioteket er stadig et populært tiltak for de innsatte. Det rapporteres om stor interesse og meget høy utlånsaktivitet. Kulturskolen: I 2. tertial har kulturskolen gjennomført planlagte avslutningsforestillinger og andre forestillinger. Kulturskolen ansatte to nye lærere for å ha nødvendig kompetanse og ressurser til å gjennomføre kulturskoletimen med oppstart høsten Den kulturelle skolesekken: Barneskolene gjennomførte sine planlagte besøk til Stiklestad nasjonale kultursenter. Kulturkontaktene og koordinatoren la fram et forslag til plan for og planen er godkjent av fylkets kulturavdeling. Kulturkontoret: Idrett: Verdal er tildelt kr ,- i spillemidler i Anleggene som har fått tildelt midler er innendørs skytebaner (rehabilitering), Fånetthytta og BMX-bane ved Vinne aktivitetsanlegg. Det jobbes videre med situasjonen for idrettsanlegg i sentrum (fotball, friidrett). Kommunen er involvert i utredningsprosess i regi av Vuku il om bygging av idrettshall i Vuku. Kvernmo Motor jobber med realisering av planene for motorsportanlegget, og kommunen er inne med veiledning og dialog rundt dette. Arrangement: De tradisjonelle arrangementene 8. og 17. mai er gjennomført. I år var alle skolene bortsett fra Vuku og Volden med i felles barnetog på Øra. Kommunen var delaktig i arrangementskomiteen for Verdalsmartnan. Kommunen var vertskap for mottakelse før premieren på Spelet om Heilag Olav, med bl.a. besøk av statsministeren. Kommunen bidro med prosjektledelse i ca 20% stilling fra januar og fram til og med forestillingene av Verdalsoratoriet. Oppsetningen ble en stor suksess med utsolgte hus på alle tre forestillingene. Kor og korps har opprettet Foreningen Verdalsoratoriet. TEKNISK DRIFT. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettrammen. Drift: Teknisk drift har stort sett utført driftstjenester i henhold til planlagt omfang og kvalitet. Drift av kommunens vann og avløpsanlegg har fungert uten de store overraskelser. Som vanlig har det vært noen vannledningsbrudd. Innenfor avløpssektoren har det ikke vært større skader. Investeringer: Bygging av Verdalsøra U og B, flerbrukshall og svømmehall er ferdigstilt. Total utbyggingskostnad vil ligge på ca. 337 mill.kr. Sluttrapporten for prosjektet vil bli framlagt til politisk behandling i november. Bygging av ny veg, vann og avløpsanlegg for industriområde Ørin Sør er ferdigstilt. Vannforsyning på vestsiden av Leksdalsvatnet samt nordre del av Leksdal er ferdigstilt. Oppgradering av veg, vann, og avløpsanlegg Nordbergshaugen er ferdigstilt. Gang/sykkelveg langs Havnevegen på Ørin. Arbeidene er i full gang og anlegget forventes ferdigstilt våren Arbeidet med legging av kunstgress Verdal stadion er i full gang og forventes ferdigstilt i oktober Side 9 av 45

10 Veg, vann og avløpsanlegg på Ørmelen etappe 3 vill starte opp i oktober. Forventes ferdigstilt høsten neste år. Opparbeidelse av veg, vann og avløpsanlegg for nytt boligfelt Forbregd/Lein er nå ute på anbud. Anleggsstart forventes i november nye tomter forventes byggeklare til høsten Organisasjon 3.1 Årsverksutvikling Virksomhetsområder Årsverk Årsverk Årsverk Rådmannen 11,4 11,2 10,0 Kulturtjenesten 11,4 11,8 12,4 Skole-SFO 282,6 282,6 276,4 Barnehager 110,8 109,2 99,5 Ressursenter oppvekst 60,5 61,1 56,3 Vinne-Vuku omsorgs- og velfredsdistrikt 135,6 135,5 135,2 Øra omsorgs- og velferdsdistrikt 177,3 180,5 178,6 NAV 14,8 15,8 15,8 Ressurssenter helse, omsorg og velferd 32,6 35,9 32,5 Teknisk drift 44,8 45,0 45,0 Sum antall årsverk 881,7 888,6 861,5 Ut fra budsjettert aktivitetsnivå går antall årsverk innen oppvekstsektoren ned i forhold til utgangen av 1. tertial. Ellers er tallene innen oppvekstområdene noe usikre da ikke alle tilsettinger i forbindelse av oppstart nytt skole-/barnehageår var ferdigstilt ved alle enheter pr Det er for øvrig små endringer i årsverkstallene fra til utgangen av 2. tertial. Det vises til nærmere kommentarer og forklaringer under hvert virksomhetsområde. Side 10 av 45

11 3.2 Sykefravær Tabellen nedenfor viser utviklingen i sykefravær fra 2. tertial 2012 t.o.m. 2. tertial Tallene viser korttidsfravær og langtidsfravær over 16 dager for Fraværet viser en liten nedgang fra 6% 2. tertial 2012 til 5,8% 2. tertial Dette er gledelig og forsterker ytterligere den trenden som man har sett de siste tertialene. En slik nedgang over tid viser at de tiltak som iverksettes ved de forskjellige virksomhetsområdene med stor sannsynlighet har en positiv effekt på nærværstallene i Verdal kommune. Virksomhetsområde 2.tertial tertial tertial tertial 2013 Totalt Totalt Totalt Totalt 1-16 dgr Driftssjef 0,70 % 1,60 % 2,90 % 1,00 % 0,50 % 0,50 % Virksomhetsområde skole/sfo 5,10 % 7,10 % 7,40 % 4,90 % 0,80 % 4,10 % Virksomhetsområde barnehage 8,70 % 9,00 % 8,00 % 6,10 % 0,90 % 5,20 % Kultur 0,00 % 1,50 % 3,00 % 0,40 % 0,40 % 0,00 % Ressurssenter oppvekst 5,80 % 6,80 % 5,50 % 5,00 % 1,80 % 3,20 % Vinne/Vuku omsorg og velferdsdistr. 7,30 % 9,40 % 8,10 % 7,60 % 2,00 % 5,60 % Øra omsorg og velferdsdistrikt 7,90 % 10,40 % 11,10 % 8,10 % 1,90 % 6,20 % NAV 3,50 % 3,40 % 6,50 % 4,40 % 0,70 % 3,70 % Ressurssenter helse/omsorg/velferd 5,20 % 7,30 % 6,40 % 1,60 % 0,90 % 0,70 % Teknisk drift 1,80 % 5,40 % 3,90 % 4,30 % 1,60 % 2,70 % Pr. tertial: 6,00 % 7,90 % 7,80 % 5,80 % 1,30 % 4,50 % >=17 dgr Side 11 av 45

12 4 Økonomi 4.1 Drift Samlet oversikt over status på virksomhetsområdene: Virksomhetsområde Regnskap Periodisert budsjett Forbruk Opprinnelig budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbruk Regnskap Rådmann Kulturturtjenesten Oppvekst felles Virksomhetsleder skole/sfo Virksomhetsleder barnehage Ressurssenter oppvekst Vinne/Vuku omsorg- og velferdsdistr Øra omsorg- og velferdsdistr NAV Sosial- og flyktningetj Ressursenter helse, omsorg, velferd Teknisk drift Rådmannen Kommunens andel til ISK T o t a l t Hovedoversikten pr viser at virksomhetsområdene i vesentlig grad har kontroll på driftsnivået. De aller fleste områdene ligger og balanserer på et periodisert forbruk rundt 100%. Unntaket er oppvekstområdene som innen skole/sfo melder om mulig overforbruk på 1,3 1,8 mill kroner. I tillegg knyttes det fortsatt stor usikkerhet til driften av barnehagene samt til kostnader knyttet til barnevern og spesialtiltak i barnehager. Samlet sett for Verdal kommune vil det økonomiske resultatet med stor sannsynlighet være positivt ved utgangen av året. Dette skyldes at man forventer en noe høyere inngang av skatt/rammetilskudd enn budsjettert, og at denne økningen vil dekke et eventuelt merforbruk ved de virksomheter som rapporterer dette ved utgangen av 2. tertial. De av virksomhetsområdene som i 2013 vil ha negative budsjettavvik pålegges å bruke siste del av regnskapsåret til å justere aktivitetsnivået, slik at man ved inngangen til et nytt budsjettår har harmonisert aktivitet med tildelte økonomiske ressurser. Side 12 av 45

13 4.2 Investeringer Regnskap 2013 Budsjett 2013 IKT-investeringer Vektergt Vektergata Ulike tiltak omsorgstjenesten Velferdsteknologi Idretts- og kulturanlegg Kirkebygg BMX-bane Vinne Verdal stadion Gangsti Vinne aktivitetspark Administrasjonsbygninger Reguleringsplan Stiklestad Utbygging boligfelt Jernbaneundergang Kjøp av maskiner i veg Gangveg Havnevegen Kommunale veger Utbedring barnehager Verdalsøra barneskole Kjøp av flyktningeboliger Utbedring tak skoler Omsorgsboliger Veslefrikktomta Investeringer feiervesenet Enøk-tiltak Verdal bo- og helsetun Tiltak hovedplan vannforsyning Spredt avløp/sanering kloakk SUM investeringer Samlet investeringsnivå ser ut til å bli lavere enn opprinnelig planlagt da budsjettet ble vedtatt. Rådmannen vil i løpet av høsten legge fram en sak til politisk behandling med tanke på å justering av investeringsbudsjettet. 4.3 Kommunens inntekter og utgifter Skatt og rammetilskudd. Den nyeste prognose for skatt og rammetilskudd viser en inntekt på litt i overkant av vedtatt budsjett. Her er det imidlertid fortsatt knyttet noe usikkerhet til spesielt skatteinngangen og rådmannen ser ingen grunn til å foreslå vesentlige budsjettendringer på nåværende tidspunkt. Kapitalutgifter. Side 13 av 45

14 Avdragsutgiftene for 2013 er budsjettert til 31,5 mill. kroner. Det er ikke skjedd endringer som innebærer at dette trenger å endres i 2. tertial. Renten på kommunens lån er i samsvar med budsjettert nivå og det er ikke grunn til å foreta justeringer på dette området nå. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til framtidig rentenivå. Lønnsutgifter Verdal kommune satte ved budsjettbehandling av 8,0 milloner kroner til å dekke virkningen av fjorårets lokale fohandlinger og inneværende års lønnsoppgjør. Ved behandlingen av regnskapsrapport for 1. tertial ble denne posten styrket med 1,8 millioner kroner. Det viser seg nå etter at alle lønnsoppgjør er avsluttet at denne avsetningen er tilstrekkelig. Momskompensasjon. For 2013 er det budsjettert med at 100 % av mottatt momskompensasjon knyttet til investeringer skal tilbakeføres investeringsregnskapet. Ved utgangen av august har kommunen motatt knapt 2 mill kroner i momskompensasjon dette er noe lavere enn forventet på nåværende tidspunkt. Samlet budsjettert beløp er kr. 11,7 millioner kroner. Lavere mottatt kompensasjon vil ikke ha noen driftsmessige konsekvenser i 2013, og er kun en indikasjon på at man ligger noe på etterskudd i forhold til vedtatt investeringsplan. Rådmannen vil eventuelt legge fram en sak for politisk behandling vedrørende endring av investeringsbudsjettet slik at både investeringer og vedtatt låneopptak kan justeres. 4.4 Budsjettjusteringer Rådmannen foreslår å øke overføringen til Innherred samkommune med kr ,- til dekning av felleskostnader som tidligere har vært belastet Verdal kommune. En har gevinst av å håndtere en del felleskostnader for Levanger og Verdal gjennom samkommunen. Regnskapsreglene er til hinder for at kostnadene føres i annet regnskap enn det fakturaen er utstedt til og må da føres i samkommuneregskapet der samkommunen er avtalepart. Hittil har enkelte av disse kostnadene blitt viderefakturert til den enkelte kommunene, men når det er oppgaver som handteres av samkommuneenheter medfører dette unødvendig arbeid og blåser også opp regnskapene kunstig. Overføringen finansieres ved å redusere budsjettrammen til rådmannens fellesområder tilsvarende. Dette er kostnader til felles bedriftshelsetjeneste for Levanger, Verdal og Innherred samkommune, forsikringsmekling, regionalt arkiv (deler av kostnaden til dette er tidligere overført til ISK) og deltakelse i Trøndelags Europakontor. Det forutsettes at Levanger kommune justerer sitt budsjett tilsvarende ved behandling av budsjettsituasjonen etter 2. tertial. Rådmannen ønsker også å foreslå en styrking av barnehagenes budsjettrammer. Dette med bakgrunn i den usikkerhet som knyttes til om man i 2013 vil klare å holde driften innenfor tildelte rammer, samtidig som det er kjent at Verdal kommune fortsatt har lave satser for tildeling av tilskudd til den enkelte barnehage. Rådmannen synes det er fornuftig også med hensyn til de ikkekommunale barnehagene at man nå oppjustere budsjettet på grunn av risikoen for overskridelser som er varslet. En justering vil innebære at også de ikke-kommunale barnehagene får økt sine tilskuddssatser på lik linje med de kommunale for å ivareta likebehandlingsprinsippet. I dette ligger også en understøttelse av et kontinuerlig arbeid i årene som kommer med å nå pedagognorm og bemanningsnorm gjeldende fra Det foreslås å øke rammen til Ressurssenter oppvekst med til sammen kr ,- til styrking av økonomien til barnehager i Verdal. Beløpet finansieres ved å øke skatteanslaget tilsvarende. Kontrollutvalget for Verdal kommune har i sak 017/13 på bakgrunn av økte kostnader til revisjon bedt om at ramma økes med kr ,-. Rådmannen ønsker på nåværende tidspunkt ikke å foreslå en slik økning, men ønsker i stedet å finne dekning for kostnaden innenfor rådmannens fellesområder i Side 14 av 45

15 4.5 Tiltaksrapportering Kommunestyret vedtok ved behandlingen av budsjettet for 2013 en rekke tiltak. Rådmannen ønsker ved utgangen av 2. tertial å gi en tilbakemelding på status på det enkelte tiltak: Prioriterte tiltak 2013 (mill. kr) Endret drift Finansiering Annen finansiering Nye midler Kommentarer Omstillingstiltak frigjøring av ressurser til nye formål og ny aktivitet innenfor eksisterende ramme Strukturelle tiltak -2,84 x Tiltaket er i prosess Lesesatsing SOL 0,30 x Tiltaket er iverksatt Styrke alternative læringsarenaer 0,50 x Tiltaket er iverksatt Opprette foreldrenettverk for førstegangs foreldre ved Tiltaket er iverksatt på enkelte trinn og i 0,10 x oppstart barnehage, 1., 5. barnehager og 8. klassetrinn Etablere spesialpedagogisk nettverk 0,20 x Tiltaker er ikke iverksatt. Digital kompetanse i skole 0,25 x Tiltaket er iverksatt Valgfag ungdomsskolen 0,80 x Tiltaket er iverksatt MOT 0,15 x Tiltaket er iverksatt Drift av nytt område pleie og Virksomhetsleder er ansatt og det omsorg 1 årsverk 0,80 x planlegges oppstart virksomhetsleder Rustiltak inn i kommunal drift ATA-senteret Bruker med behov for omsorgstjenester Boligkontor styrking 0,2 årsverk. Jfr. nye tiltak. Opprettelse av saksbehandlerkontor 1 årsverk Videreføring av dagtilbud for demente på gård Utredning av dagaktivitetstilbud samordning mellom Arken, rus og psykiatri. Tilskudd til kulturarrangement 0,72 x Tiltaket er iverksatt 1,20 x Tiltaket er iverksatt 0,13 x Tiltaket er iverksatt 0,70 x Saksbehandlerkontor er under planlegging. Skal organiseres i nytt virksomhetsområde for hjemmetjenester 0,30 x Tiltaket er videreført i ,20 x 0,30 x Valg 0,40 x Hovedplan veg x Avventer avklaring ift mulige lokaliseringer Store deler av disse midlene er tilskudd som tidligere er belastet ulike steder i budsjettet, men nå samlet under kultur. Valget er gjennomført. Administreringen og gjennomføringen av valget gikk knirkefritt. Arbeidet med planen er i sluttfasen. Vil danne grunnlag for forslag i kommende budsjett/økonomiplan Side 15 av 45

16 Prioriterte tiltak 2013 (mill. kr) Endret drift Finansiering Annen finansiering Nye midler Kommentarer Utviklingstiltak kan ha endret innhold fra år til år Forebyggende, tidlig og samordnet innsats 0-23 år Nettverk og veiledere for barnehagene 0,85 x Tiltaket er iverksatt Universalprogrammet DUÅ 0,00 x Tiltaket er satt på vent for høsten 2013 DUÅ i barnehage implementering og 0,20 x Tiltaket er iverksatt videreføring DUÅ i skole implementering og 0,20 x Tiltaket er iverksatt videreføring Foreldreveiledning DUÅ 0,20 x Tiltaket er iverksatt Miljøteam 1,20 x Tiltaket er iverksatt Dinosaurskole (skole og barnehage) 0,10 x Tiltaket er iverksatt SLT-koordinatorstillingen økes (fra 30 % til 50%) 0,10 x Ruskontrakter 0,25 x Tiltaket er iverksatt Styrke helsesøsterbemanningen 0,10 x Tiltaket er iverksatt på Verdal vgs Skolehelsesøsterbemanning 0,10 x Tiltaket er iverksatt Miljøterapeut og spesialpedagog på 0,50 x Tiltaket er iverksatt helsestasjonen Styrking av helsestasjonen, Tigris, 0,15 x Tiltaket er iverksatt Oppfølging av edstemte/ deprimerte mødre 0,15 x Tiltaket er iverksatt Tiltaket er endret som følge av samarbeid med Levanger kommune om SLT-koordinator. Det er så langt gitt tilskudd på til Utviklingstiltak tilskudd til sammen kroner av de avsatte miljø og bolystfremmende 1,00 midlene. Det foreligger flere søknader tiltak x som vil bli behandlet i november Felles regionalt næringsfond 0,80 x Fortløpende innvilging av søknader Påbegynte eller prioriterte tiltak fra økonomiplan Økte barnevernsutgifter fosterheim/institusjon Nye tiltak 0,50 x Tiltaket er iverksatt Styrking av frisklivssentral 0,30 x Tiltaket er iverksatt Boligkontor, lønn og husleie 0,67 x Tiltaket er iverksatt Side 16 av 45

17 5 GJENNOMGANG AV VIRKSOMHETSOMRÅDENE 5.1 Rådmannen Tjenester Tjenestetilbudets nivå samsvarer per dato med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet. Økonomi Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Regnskap Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks sykelønnsref T o t a l t Det er ingen spesielle avvik i drifta i forhold til planlagt aktivitetsnivå. Det er imidlertid forholdsvis små avsetninger til driftsmidler utenom lønn og det er derfor behov for å føre en stram budsjettstyring videre i året. Forbruket på lønn er lavere enn periodisert budsjett på grunn av at midler til lærlinger ennå ikke er fordelt ut til virksohetsområdene. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk Årsverk ,4 11,2 10,0 Fravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 0,6% 1,0% 0,5% 0,2% 1,1% 0,5% dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 2,4% 0,5% 2,4 % 0,5 % Sykefraværet er og har over tid vært svært lavt. Det er ikke igangsatt spesielle tiltak. Side 17 av 45

18 5.2 Kulturtjenesten Tjenester Tjenestetilbudets nivå samsvarer med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet. Av aktivitet som er gjennomført innen rammene nevnes: Biblioteket: Aktiv litteraturformidling blir en stadig viktigere del av bibliotekets arbeid, men i sommermånedene er det boksalg som er den store aktiviteten i biblioteket. Perioden har vært preget av ferietid og skifte av barnebibliotekar. Bokbussen er en viktig formidlingsarena for barn i skole og barnehage. På to av eldreinstitusjonene er det leseombud Fengselsbiblioteket er stadig et populært tiltak for de innsatte. Det rapporteres om stor interesse og meget høy utlånsaktivitet. Kulturskolen: I 2. tertial har kulturskolen gjennomført planlagte avslutningsforestillinger og andre forestillinger. Kulturskolen ansatte to nye lærere for å ha nødvendig kompetanse og ressurser til å gjennomføre kulturskoletimen i SFO med oppstart høsten Den kulturelle skolesekken: Barneskolene gjennomførte sine planlagte besøk til Stiklestad nasjonale kultursenter. Kulturkontaktene og koordinatoren la fram et forslag til plan for og søkte om å få planen godkjent av fylkets kulturavdeling. Planen ble godkjent, samtidig som fylkets kulturavdeling gjorde oppmerksom på at avdelingen hadde budsjettert med større utgifter enn en kunne forvente å få fra fylket i form av spillemidler. Dette vil Verdal kommune dekke opp ved å bruke av midler som står på disposisjonsfond. Kulturkontoret: Idrett: Verdal er tildelt kr ,- i spillemidler i Anleggene som har fått tildelt midler er innendørs skytebaner (rehabilitering), Fånetthytta og BMX-bane ved Vinne aktivitetsanlegg. Det jobbes videre med situasjonen for idrettsanlegg i sentrum (fotball, friidrett). Kommunen er involvert i utredningsprosess i regi av Vuku il om bygging av idrettshall i Vuku. Kvernmo Motor jobber med realisering av planene for motorsportanlegget, og kommunen er inne med veiledning og dialog rundt dette. Arrangement: De tradisjonelle arrangementene 8. og 17. mai er gjennomført. I år var alle skolene bortsett fra Vuku og Volden med i felles barnetog på Øra. Kommunen var delaktig i arrangementskomiteen for Verdalsmartnan. Kommunen var vertskap for mottakelse før premieren på Spelet om Heilag Olav, med bl.a. besøk av statsministeren. Verdalsoratoriet: Kommunen bidro med prosjektledelse i ca 20% stilling fra januar og fram til og med forestillingene. Oppsetningen ble suksess med utsolgte hus på alle tre forestillingene. Kor og korps har opprettet Foreningen Verdalsoratoriet. Side 18 av 45

19 Økonomi Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Regnskap Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks sykelønnsref T o t a l t Totalt er det ikke avvik ved utgangen av andre tertial. Det knytter seg i år, som tidligere år, usikkerhet til utgiftene ved Verdalshallen. Størrelsen på kommunens andel er definert i en samarbeidsavtale. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk Årsverk ,4 11,8 12,4 Økning i årsverk har sammenheng med innføring av kulturskoletimen i SFO-tiden. Økning er i samsvar med budsjett. Stillingsressursen må videreføres med helårsvirkning neste budsjettår. Lønnsutgiftene er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Fravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,5% dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 2,1% 0,9% 2,1 % 0,9 % Det er ikke gjennomført spesielle tiltak for å øke nærværet/redusere sykefraværet. 5.3 Skole/SFO Tjenester Satsingsområder og mål o Bedre læringsmiljø og klasseledelse (BLM - Vuku oppvekstsenter) o Bedre skrive- og leseopplæring, SOL satsing. (Alle skoler) o Arbeidslivsfag (Vuku) o Valgfag (ungdomsskolene) o De utrolige årene (DUÅ) (Alle skoler - Vuku i 2014) o Alternativ skole (Vinne) o Midt Norsk realfag- og teknologisenter. o Skolemåltid ungdomsskolene. o LIKT. Ikt satsing for å bedre de grunnleggende Ikt-kunnskapene. Hovedsatsingene for skolene i Verdal er DUÅ, BLM og SOL satsingen. Rådmannen mener at man gjennom disse prosjektene/satsingsområdene over tid vil vinne gevinster som gjør at kommunen Side 19 av 45

20 får flere barn og unge i Verdal som fremstår som trygge og ansvarsfulle barn/unge, og at behovet for spesialundervisning vil reduseres over tid. Enhetene jobber primært med å realisere målene i kommunale og nasjonale styringsdokument. Tjenestetilbudet har i all hovedsak fokus på å gi et best mulig tilbud til barn/unge ut fra de midlene som området har hatt til rådighet. Dette er fortsatt svært utfordrende, og vanskelig med den tilgjengelige budsjettramme for både skole og SFO. Virksomhetsleder vurderer kontinuerlig driftsnivået ved skolene og SFO i forhold til forsvarlig drift. Verdalsøra barneskole har mottatt mandatet for å uttale seg om Forsterka skole. Arbeidsgruppe er nedsatt, og uttalelsen legges fram til virksomhetsleder/ kommunalsjefen/ rådmannen i oktober I løpet av høsten har det kommet veldig mange henvisninger med påfølgende sakkyndige rapporter fra PPT som tilsvarer en økning i spesialundervisning igjen. Dette utfordrer skolene som ikke har budsjett til dette, med det resultat at skolene har og vil få et overforbruk på lønn. Økonomi Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Regnskap Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks sykelønnsref T o t a l t Pr. dato er det reelle avviket ca. 1,5 millioner kroner i overforbruk, og det anslås at virksomhetsområdet kan gå mot et overforbruk på ca 1,8 mill kroner ved årets slutt. Mulig reduksjon til et overforbruk på ca 1,3 millioner ved effekt av sparetiltak. Sparetiltak: o Vakanse i stillinger når det oppstår vikariat. Mulig innsparing, ca o Reduksjon av vikarbruk generelt. Mulig innsparing ca o Innkjøpsstopp ved alle enheter. Dvs kun innkjøp av det som er strengt tatt helt nødvendig for videre drift. Mulig innsparing ca Konsekvenser av sparetiltakene er at elever/grupper ikke vil få vikar i enkelte timer, kun tilsyn. IKTutstyr blir utdatert uten at det blir erstattet med nytt. Vil få følger for nasjonale prøver og eksamen, dvs reduserte muligheter for gjennomføring av IKT-baserte prøver. Oppvekstsektoren v/skole og sfo har store budsjettmessige utfordringer de kommende årene, og uten betydelige strukturelle endringer ser man ingen mulighet til å kunne drive alle enhetene forsvarlig og innenfor opplæringslovens rammer. Side 20 av 45

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial Verdal

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial Verdal Verdal kommune Økonomirapportering 2.tertial Verdal 09.10.13 11.01.06 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2 SITUASJONEN PÅ KOMMUNEDELPLANOMRÅDENE... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd....

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen. Halvårsrapport Verdal kommune Kommunens økonomiske situasjon pr

Verdal kommune Rådmannen. Halvårsrapport Verdal kommune Kommunens økonomiske situasjon pr Verdal kommune Rådmannen Halvårsrapport Verdal kommune Kommunens økonomiske situasjon pr. 30.06.2015 Verdal, 13.08 2015 INNHOLD: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. UTVIKLING I UTGIFTER OG INNTEKTER... 5

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 08.06.2011 Tid: 09:00-13:00

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: 3. etasje, Herredshuset Dato: 17.10.2012 Tid: Kl 09:15 ca. kl 12:00 Obs! Merk møtetidspunkt.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Berit Hakkebo berit.hakkebo@innherred-samkommune.no 74048222 Arkivref: 2009/9127

Detaljer

Årsverk i bruk. August September Oktober November Desember Januar Februar Mars

Årsverk i bruk. August September Oktober November Desember Januar Februar Mars 9 Årsverk i bruk 8 7 6 5 4 3 2 Teknisk drift Ressurssenter helse, omsorg og velferd NAV Øra pleie- og omsorgsdistrikt Vinne og Vuku pleie- og omsorgsdistrikt Ressurssenter oppvekst Kultur Vinne og Ness

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Verdal kommune. 2.tertial 2011

Verdal kommune. 2.tertial 2011 Verdal kommune 2.tertial Verdal, 20. okt. Innhold: DEL I DRIFT... 3 1 Rådmannens vurderinger... 3 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd.... 6 2.3 Øvrige

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Verdal kommune. Økonomirapportering 1.tertial

Verdal kommune. Økonomirapportering 1.tertial Verdal kommune Økonomirapportering 1.tertial 11.01.06 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2 SITUASJONEN PÅ KOMMUNEDELPLANOMRÅDENE... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd.... 5 2.3 Øvrige

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Rapport 1.tertial 2014

Rapport 1.tertial 2014 Verdal kommune Rapport 1.tertial Stiklestad kirke Fotograf Bjørn Inge Solvang Verdal, 28.05.14 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. STRATEGISKE UTFORDRINGER PÅ KORT OG LANG SIKT... 4 2.1 Sterkt fokus

Detaljer

Rapport 2. tertial 2014

Rapport 2. tertial 2014 Verdal kommune Rapport 2. tertial 2014 Stiklestad Fotograf Bjørn Inge Solvang Verdal, 09.10.14 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2 STRATEGISKE UTFORDRINGER PÅ KORT OG LANG SIKT... 4 2.1 Sterkt fokus

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

Økonomirapportering 1.tertial 2012

Økonomirapportering 1.tertial 2012 Verdal kommune Økonomirapportering 1.tertial Verdal, 13.06. 11.01.06 Innhold: 1 DRIFT... 3 1.1 Rådmannens vurderinger... 3 1.2 Situasjonen på kommunedelplanområdene... 3 1.2.1 Oppvekst... 3 1.2.2 Helse,

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Økonomiplan Budsjett 2013

Økonomiplan Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Rådmannens forslag 8.november 2012 1 Lojalitet - Ærlighet - Respekt 2 Oppgavekorrigert vekst Nord-Trøndelag - Både nominelt og reelt Tall fra tabell 3k Vekst regnet

Detaljer

Økonomiplan Budsjett 2017

Økonomiplan Budsjett 2017 2017 2020 Budsjett 2017 Presentasjon av forslag 3. november 2016 Dokumentet vil bli bearbeidet og kvalitetssikret til 15.11 1 I år er det. Auguste Rodin, Tenkeren (1880) 2 Nye millioner - nok et trappetrinn.

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009 Verdal kommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04. Verdal, 28. mai Innhold: 1. Innledning og rådmannens kommentar. 2. Kommentarer fra kommunalsjefene: 2.1 Kommentar fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

1. tertial Verdal, 31. mai

1. tertial Verdal, 31. mai Verdal kommune 1. tertial Verdal, 31. mai 11.01.06 Innhold: DEL I DRIFT... 3 1 Rådmannens vurderinger... 3 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene... 3 2.1 Oppvekst... 3 2.2 Helse, omsorg og velferd....

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den 19.01.2016, saksnr. 3/16 Behandling: Innstillingen enstemmig tatt til etterretning. SAKSPROTOKOLL

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.11.2006 Tid: 10:00 11.30 Til stede: 12 representanter. Sak nr. 17/06 ble behandlet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2017/3063-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Økonomirapportering pr. mars 2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT

Detaljer

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013 Grunnlag 2 Hovedtall 2012 Verdal 3 Hovedtall for årene, 1000 kr. 2008 2009 2010 2011 2012 Antall innbyggere

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08 Verdal, 16.09.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer