Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial Verdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06"

Transkript

1 Verdal kommune Økonomirapportering 2.tertial 2013 Verdal

2 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING SITUASJONEN PÅ KOMMUNEDELPLANOMRÅDENE Oppvekst Helse, omsorg og velferd Øvrige virksomhetsområder ORGANISASJON Årsverksutvikling Sykefravær ØKONOMI Drift Investeringer Kommunens inntekter og utgifter Budsjettjusteringer Tiltaksrapportering GJENNOMGANG AV VIRKSOMHETSOMRÅDENE Rådmannen Kulturtjenesten Skole/SFO Barnehager Ressurssenter Oppvekst (ROS ) Vinne Vuku Omsorg- og velferdsdistrikt Øra omsorgs- og velferdsdistrikt NAV Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Teknisk drift Rådmannens fellesområder INNHERRED SAMKOMMUNE FINANSFORVALTNING Side 2 av 45

3 1 Rådmannens innledning Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Verdal kommune. Regnskapet pr er vurdert mot årets budsjett, periodisert budsjett og revidert budsjett for Utfordringene for den kommunale økonomien er generelt sett store, ikke bare for Verdal, men for sektoren som sådan. Samtidig er det en generell økning i inntekter i form av økt skatteinngang. Dette er knyttet til høy sysselsetting og effektene av et høyt lønnsoppgjør i Denne merinntekten gir prognose om positivt regnskapsresultat for Verdal kommune i år. Samtidig er det viktig å ikke forbruke merinntekten, som må sees på som engangsinntekter, til å løfte driftsnivået ut over forutsetningene i gjeldende økonomiplan. Kommunene er prisgitt de føringer som gjelder i det til enhver tid gjeldende statsbudsjett. Målet for økonomisk balanse i den daglige økonomistyringen er kommunestyrets budsjettvedtak i desember Som rapporten viser er det et krevende mål, men det arbeides svært hardt i organisasjonen for å nå dette målet. I første tertialrapport ble driften ved Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole framholdt som spesielt krevende med hensyn til krav om økonomisk balanse. Dette er fulgt meget tett gjennom andre kvartal og det arbeides detaljert og kontinuerlig for å komme ned mot balanse, men prognosene er fortsatt noe merforbruk. Kommunestyret har ved flere anledninger uttrykt ønske om at vi kunne bruke mere midler til barnehagedrift. I forbindelse med denne tertialrapporten foreslår derfor rådmannen at rammene for de kommunale barnehagene økes med 0,3 mill kroner for 2013, med tilsvarende økning for ikkekommunale barnehager for å ivareta likebehandlingsprinsippet. Til sammen blir da driftsrammene for barnehager økt med ca 0,6 mill kroner i inneværende år. Dette er ikke en stor økning, men etter rådmannens vurdering en forsvarlig økning av skatt og rammetilskudd. I dette ligger da en understøttelse av et kontinuerlig arbeid i årene som kommer med å nå pedagognorm og bemanningsnorm gjeldende fra Vi kan også registrere en fortsatt positiv trend for økt nærvær, med et sykefravær på 5,8% i andre tertial. Det gjøres mye godt nærværsarbeid mange steder. Side 3 av 45

4 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene 2.1 Oppvekst Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Regnskap Oppvekst felles Virksomhetsleder skole / SFO Virksomhetsleder barnehage Ressurssenter oppvekst SUM OPPVEKST Samlet rapporterer virksomhetsområdene innen oppvekstsektoren om 1,5 2,0 millioner kroner i overforbruk. Hoveddelen av dette er varslet fra Virksomhetsleder skole/sfo, mens både Virksomhetsleder barnehage og Ressurssenter oppvekst melder om stor usikkerhet i forhold til årets resultat. Innen skolene er det iverksatt en rekke effektiviseringstiltak for å redusere et forventet overforbruk så mye som mulig. Tiltakene er omtalt under det enkelte virksomhetsområde. Omleggingene som følge av ny organisering av begynner nå å falle på plass. Virksomhetsleder skole/sfo melder om et overforbruk ved årets slutt, mens virksomhetsledere ROS melder forventning om balanse. Virksomhetsområde barnehage melder om mulig balanse ved årets slutt, men det er stor usikkerhet knyttet til resultatet. Dette har bl.a. sammenheng med at endringen i hvordan 3-åringene beregnes inntektsmessig slår negativt ut, samt at det også er færre barn inn i kommunale barnehager i høst. Det foreligger også usikkerhet knyttet til en del refusjoner. Samlet sett kan dette medføre et overforbruk på barnehagene. Virksomhetsområde skole /SFO rapporterer et overforbruk på mellom 1,3 og 1,8 millioner. Virksomhetsleder for ROS signaliserer også noen bekymringer knyttet til økte barnevernsutgifter og spesialpedagogiske tiltak i barnehage. Ledelse og felles lederplattform basert på verdiene lojalitet, ærlighet og respekt vil være et kontinuerlig fokusområde. I tillegg er det også fokus på de utrolige årene (DUÅ), bedre læringsmiljø og klasseledelse (BLM), SOL (Systematisk observasjon av lesing), inntaksteam/ressursteam og integreringsarbeid for å nevne noen felt. Hele sektoren er preget av et sterkt press på både grunntilbud (i skoler, barnehager og SFO) og hjelpetjenester (PPT, helsestasjon og barnevern) som følge av trange rammer og økt behov for spissede tiltak. Dette er med å tydeliggjøre behovene for strukturelle grep for å skape et økonomisk handlingsrom. Barnehage Tjenesteområdet barnehager består av 9 kommunale barnehager: Ørmelen, Reinsholm, Forbregd-Lein, Leksdal, Vuku, Garnes, Ness, Kanutten og Vinne barnehager. De er i varierende størrelse fra 1 avdeling til 5 avdelinger. De er geografisk fordelt ut over i kommunen. To av barnehagene er i dag definert som forsterka barnehager. To barnehager har i tillegg til ordinær drift drevet med åpen barnehage. Fra august gis det tilbud om åpen barnehage på en enhet. Side 4 av 45

5 I området rapporteres det om fokus på ledelse, pedagogisk ledelse, nærværsprosjekt og barnehagevandring. Det er foretatt en nedjustering i årsverk som følge av barnehageopptaket, og det jobbes kontinuerlig med å kostnadseffektivisere driften. Det medfører økt trykk på ansatte og press på å levere gode tjenester. Det er inneværende år fokus på å få på plass ryddighet i forhold til pedagognormen, og det jobbes også med å legge en strategi for å nærme oss den fastsatte bemanningsnormen som i 2020 skal være 6,0. Inneværende år er det ikke noen fastsatt bemanningsnorm for barnehagene, og det har medført at enkelte barnehager ligger opp mot 7. Her er vi i ferd med å ta grep for å komme i retning av tidligere vedtatte normtall (6,2). Dette er grep som må tas for å være framtidsrettet i forhold til lovkrav og nasjonale styringssignal, men innenfor gjeldene budsjettrammer er dette svært utfordrende. Det ble i kommunal forskrift for barnehager gjort endringer i ordning for tilskuddssatser i Barn som fyller 3 år i inneværende barnehageår regnes nå som store barn på høsten, og derav tilføres forholdsvis lavere tilskuddssats på høsthalvåret. Dette medfører at det blir lavere inntekt enn forventet. Området melder om stor usikkerhet i forhold til endelig sluttresultat. Det styres mot balanse, men usikkerheten i tallene er av en slik art at man i verste fall kan gå mot et overforbruk på opp mot 1 million kroner. Skole/SFO Virksomhetsområdet barnehager består av 10 skoler: Leksdal skole, Garnes skole, Volden skole, Vinne skole, Ørmelen skole, Stiklestad skole, Ness skole, Vuku skole, Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. Det er sfo-ordninger ved alle skolene (siden funksjonshemmede elever ved Verdalsøra ungdomsskole innvilges sfo-plass). I området rapporteres det om spesielt fokus på de utrolige årene, bedre læringsmiljø og lesing. Som rapportert i forrige tertial er de totale behovene ved skolene fortsatt omfattende. Det medfører at det fortsatt er svært utfordrende å gi et godt tjenestetilbud med tilgjengelig budsjettramme. Virksomhetsleder vurderer kontinuerlig driftsnivået ved skolene og SFO i forhold til forsvarlig drift. Av strukturelle grep har Verdalsøra barneskole mottatt mandatet for å utarbeide Forsterka skole. Arbeidsgruppe er nedsatt, og uttalelsen legges fram til virksomhetsleder/ kommunalsjefen/ rådmannen i oktober Videre er også kommunens SFO-ordning under vurdering med tanke på både tilbudsstruktur og priser. I løpet av høsten har det kommet mange nye henvisninger med påfølgende sakkyndige rapporter fra PPT som medfører økning i spesialundervisning. Dette utfordrer skolene som ikke har budsjett til dette. Med dette utfordringsbildet er det fremdeles stort behov for å ta strukturelle grep for å sikre en mer bærekraftig innretting. Området melder fortsatt om store utfordringer med å holde budsjettet for 2013, og antyder en overskridelse ved årets slutt på tross av en rekke effektiviseringstiltak/sparetiltak. Overskridelsen antydes til mellom 1,3 og 1,8 millioner. Ressurssenter oppvekst: Hovedsatsningene for Ressurssenter Oppvekst (inntaksteam/ressursteam og velfungerende partnerskap med NAV i forhold til integreringsarbeidet) tar noe mer tid å få på plass enn forventet. I tillegg er tjenestetilbudet og effektiviteten i ROS noe svekket pga. manglende kontorplasser for ansatte. Side 5 av 45

6 Det ordinære tjenestetilbud i Ressurssenteret er fremdeles svært presset. I PPT jobbes det med å rydde i gamle saker og avslutte saker, og PPT er ikke i stand til å overholde saksbehandlingsfristene. Helsestasjonen har fremdeles utfordringer i forhold til å møte økende forventninger fra brukerne og omgivelsene. Barnevernet har en stadig økende saksmengde, og de presses i forhold til å øke tjenestetilbudet som følge av at bl.a. BUFetat i mindre grad enn før produserer tiltak. Møllegata-voksenopplæring opplever utfordringer i forhold til en bygningsmasse som ikke er stor nok i forhold til elevmassen. Området melder at de skal holde budsjettet for 2013, men i den prognosen ligger det noe usikkerhet knyttet til økte barnevernsutgifter og økte behov for spesialpedagogiske tiltak i barnehagene. 2.2 Helse, omsorg og velferd. Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Regnskap Vinne/ Vuku omsorg- og velferdsdistr Øra omsorg- og velferdsdistr NAV Sosial- og flyktningetjenesten Ressurssenter helse/omsorg/velferd SUM HELSE/OMSORG/VELFERD Helse, omsorg og velferd består av fire virksomhetsområder. Samlet rapporterer områdene at de vil gå i økonomisk balanse ved utgangen av året. Vinne/Vuku omsorgsdistrikt og Ressurssenter for helse og velferd melder om et overforbruk, mens de øvrige områdene varsler et underforbruk som med stor sannsynlighet vil bidra til at resultatet for kommunedelplanområdet blir positivt i forhold til budsjett. Virksomhetslederne ved Vinne og Vuku omsorgsdistrikt og Ressurssenter for helse og velferd melder at de vil gå med et overforbruk ved årets slutt med til sammen ca 1,4 mill. Virksomhetslederne i NAV og Øra omsorg og velferdsdistrikt melder med noe usikkerhet at de vil gå i økonomisk overskudd ved årets slutt. Usikkerheten dreier seg i hovedsak om mengden tjenestebehov til enkeltbrukere og andre uforutsette hendelser som kan påvirke endelig regnskapsresultat. Ledelse og felles lederplattform basert på verdiene lojalitet, ærlighet og respekt vil det være kontinuerlig fokus på. Helse- og velferdsområdet følger opp lederutviklingsprogrammet som ble gjennomført i perioden april juni 2013, ved å delta i lederprogrammet som gjennomføres i Verdal, Levanger og Innherred samkommune. Å ha en lederplattform som er tuftet på felles verdier og samhandlingsregler, er et godt utgangspunkt for å utøve ledelse slik at ansattes kompetanse mobiliseres og brukes slik at våre tjenester utøves på en faglig forsvarlig, robust og hensiktsmessig måte. Dette har betydning for dreining av tjenestetilbudet fra reparasjon til mestring. Helse og omsorg er i gang med å utvikle en kompetansegrunnmur i forhold til demens og dokumentasjon. Våre foregangskvinner på Fredheim og i Utviklingssenteret for sykehjem, driver dette utviklingsarbeidet. Målet er å bygge kultur og struktur, slik at all tilnærming til brukerne har ei fundert faglig tilnærming. Dette krever ledelse. Med ny, fagrettet organisering av helse og omsorg fra 1.oktober 2013, har vi muligheten til å styrke kvaliteten og helheten i tilbudene våre. Virksomhetslederne for institusjonstjenester, Side 6 av 45

7 hjemmetjenester og bo- og aktivitetstiltak samlokaliseres slik at muligheten til å utvikle og samordne tjenester på tvers av virksomhetsområdene i større grad kan realiseres. Velferdsteknologi prosjektet hvor utprøving og implementering av ny varslings- og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer ved Verdal bo og helsetun og i hjemmetjenesten, har mottatt tilbud fra åtte firma. Forhandlingene avsluttes i første halvdel av oktober. Når denne prosessen er over, skal det utarbeides temaplan hvor strategiske velferdsteknologiske valg tydeliggjøres for å sikre framdrift i arbeidet framover, jf PS 33/13. Velferdsteknologi må være på agendaen både ved rehabilitering og nybygging i kommunal regi, samt at en bidrar til å gjøre mulighetene innen området kjent for innbyggerne. Boligkontoret ble etablert i april 2013, og arbeider målrettet med tiltak for innbyggere som har vanskelig for å skaffe seg bolig selv. De håndterer boligsosial saksbehandling, utvikling og oppfølging, råd og veiledning. Det er store utfordringer innenfor området, eksempelvis tilgang på egnede boliger, planmessighet i vedlikehold og nybygging og oppfølging i bolig. Verdal kommune deltar i Husbanken sitt boligsosiale utviklingsprogram , hvor målet er å gjennomføre helhetlig og lokalt tilpasset politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunene. Aktiv omsorg er et satsingsområde på tvers av virksomhetsområdene. Dette blant annet gjennom forebyggende hjemmebesøk og hverdagsrehabilitering gjennom team Aktiv i eget liv. Andre konkrete tiltak er de ulike dag- og aktiviseringstilbud kommunen gir, samt Rætt på prosjektet som er et samarbeid mellom NAV og Arken arbeid og aktivisering. Formålet med dette er å kvalifisere personer med nedsatt funksjonsevne inn i helse og omsorgssektoren. I mai 2013 startet prosessen med sertifisering av Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun som Livsgledesykehjem opp. Selve sertifiseringsprosessen er beregnet til å ta 1,5 2 år. Målet er at beboere i sykehjemmene skal ha en mer individuelt tilrettelagt hverdag enn i dag, spesielt med tanke på de sosiale, kulturelle og åndelige behov den enkelte har. Oppfølgingen av sykefravær er i alle virksomhetsområder aktiv, og virkemidler som IA-bedrift benyttes. Faste samarbeidsmøter med NAV, synlig ledelse, sosiale fellesaktiviteter og andre tiltak for et godt arbeidsmiljø er sentralt. Øra omsorg og velferdsdistrikt har et tjenestetilbud i tråd med det som er planlagt for Det er meldt om økte tjenestebehov som må innarbeides i drift og finansieres innenfor budsjett, noe som er utfordrende. Det er et merforbruk på ca 1,2 mill kroner, men da er ikke refusjon av ressurskrevende tjenester, inntektsført fondsmidler som finansiering av flere prosjekter, tilskudd til lærlinger og en del andre refusjoner tatt med. Virksomhetsleder mener å ha et underforbruk på ca 2,9 mill kroner ved årets slutt, hvis ikke spesielle uforutsette hendelser skjer i 3.tertial. I 2.tertial har det vært en svak nedgang i antall årsverk ved virksomhetsområdet, noe som blant annet skyldes endring i brukerbehov. Vinne og Vuku omsorg og velferd har et tjenestetilbud i hovedsak på nivå med vedtatt budsjett. Avvik mellom regnskap og periodisert budsjett 2. tertial er på 2%, tilsvarende kroner ,- i merforbruk, knyttet til lønnsutgifter. Virksomheten vil ha et nøkternt forbruk og trykk på tjenestene i 3.tertial, samt restriktiv innleie av personell ved sykefravær. Lønnsoppgjøret for vikarer er ikke kompensert, noe som gjør at vikarpostene reduseres tilsvarende lønnsvekst. Ørmelen bo og helsetun skal evaluere ev videreføring av årsturnus i løpet av høsten. Så langt har årsturnus vært et virkemiddel for å redusere uønsket deltid og gi bedre vikartilgang slik at overtidsutgifter reduseres. Virksomhetsleder beregner et merforbruk på kr ,- ved årets slutt. Ressurssenter helse- omsorg og velferd har et tjenestetilbud som er i samsvar med vedtatt budsjett. Det er et merforbruk 2. tertial tilsvarende kr ,-, noe som skyldes feil ved budsjettering ved omlegging av nye ansvarsområder. Det er iverksatt arbeid for å justere budsjettet, og virksomhetsleder er usikker på om de går i balanse ved årets slutt slik målsettingen Side 7 av 45

8 er. Antall årsverker er som rapportering i andre tertial. Ressurssenteret lønner 2,5 årsverk av fondsmidler/tilskuddsmidler, noe som gir utfordringer for budsjettet i NAV Verdal: Det er fortsatt satsing på tidlig og tett oppfølging av ungdom med skolerett, og en ser nå resultater av satsingen gjennom flere år. Det er få ungdommer som nå mottar økonomisk sosialhjelp. For nye søkere på økonomisk sosialhjelp tilbys nå aktivitet gjennom avtaler med blant annet gårdbrukere i kommunen. Sammen med Møllegata Voksenopplæring og Flyktningtjenesten i Levanger og Inderøy er det startet et samarbeid for mer målrettet innsats for flyktninger som har behov for ekstra tilrettelegging for kvalifisering til arbeidslivet. Målet er at flere flyktninger skal kunne gå ut i ordinær jobb etter endt introduksjonsprogram. Når det gjelder bosetting av 25 nye flyktninger i 2013, er dette fortsatt utfordrende med bakgrunn i manglende egnede boliger, og en er fortsatt avhengig av det private marked. Med det presset en har i leiemarkedet, er tilgangen liten og kostnadene forholdsvis høye. Ressursen til gjelds- og økonomirådgivning er for liten til å dekke behovet for denne type rådgivning, og NAV melder at behovet er økende. Det drøftes økning av ressursen i budsjettet Virksomhetsleder rapporterer om et lite mindreforbruk pr , det anslås et mindreforbruk på ca 1 mill kroner ved årets slutt. Mindreforbruket på lønn skyldes færre på kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram enn budsjettert. Lønnskostnad til ordinært ansatte er i henhold til budsjett. Merforbruk på ordinære driftskostnader skyldes boligforvaltningen i form av tomgangsleie og reparasjonskostnader. Det vises for øvrig til rapport fra det enkelte virksomhetsområde. 2.3 Øvrige virksomhetsområder Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Regnskap Kulturturtjenesten Teknisk drift SUM KULTUR/TEKNISK Virksomhetsområdene varsler ingen vesentlige avvik til budsjett ved utgangen av året. KULTUR. Det er ingen avvik i forhold til budsjettrammen. Det er en viss usikkerhet vedrørende avregningen for 2013 fra videregående skole knyttet til Verdalshallen. Tjenestetilbudets nivå samsvarer med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet. Av aktivitet som er gjennomført innen rammene nevnes: Biblioteket: Aktiv litteraturformidling blir en stadig viktigere del av bibliotekets arbeid, men i sommermånedene er det boksalg som er den store aktiviteten i biblioteket. Perioden har vært preget av ferietid og skifte av barnebibliotekar. Bokbussen er en viktig formidlingsarena for barn i skole og barnehage. På to av eldreinstitusjonene er det leseombud Side 8 av 45

9 Fengselsbiblioteket er stadig et populært tiltak for de innsatte. Det rapporteres om stor interesse og meget høy utlånsaktivitet. Kulturskolen: I 2. tertial har kulturskolen gjennomført planlagte avslutningsforestillinger og andre forestillinger. Kulturskolen ansatte to nye lærere for å ha nødvendig kompetanse og ressurser til å gjennomføre kulturskoletimen med oppstart høsten Den kulturelle skolesekken: Barneskolene gjennomførte sine planlagte besøk til Stiklestad nasjonale kultursenter. Kulturkontaktene og koordinatoren la fram et forslag til plan for og planen er godkjent av fylkets kulturavdeling. Kulturkontoret: Idrett: Verdal er tildelt kr ,- i spillemidler i Anleggene som har fått tildelt midler er innendørs skytebaner (rehabilitering), Fånetthytta og BMX-bane ved Vinne aktivitetsanlegg. Det jobbes videre med situasjonen for idrettsanlegg i sentrum (fotball, friidrett). Kommunen er involvert i utredningsprosess i regi av Vuku il om bygging av idrettshall i Vuku. Kvernmo Motor jobber med realisering av planene for motorsportanlegget, og kommunen er inne med veiledning og dialog rundt dette. Arrangement: De tradisjonelle arrangementene 8. og 17. mai er gjennomført. I år var alle skolene bortsett fra Vuku og Volden med i felles barnetog på Øra. Kommunen var delaktig i arrangementskomiteen for Verdalsmartnan. Kommunen var vertskap for mottakelse før premieren på Spelet om Heilag Olav, med bl.a. besøk av statsministeren. Kommunen bidro med prosjektledelse i ca 20% stilling fra januar og fram til og med forestillingene av Verdalsoratoriet. Oppsetningen ble en stor suksess med utsolgte hus på alle tre forestillingene. Kor og korps har opprettet Foreningen Verdalsoratoriet. TEKNISK DRIFT. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettrammen. Drift: Teknisk drift har stort sett utført driftstjenester i henhold til planlagt omfang og kvalitet. Drift av kommunens vann og avløpsanlegg har fungert uten de store overraskelser. Som vanlig har det vært noen vannledningsbrudd. Innenfor avløpssektoren har det ikke vært større skader. Investeringer: Bygging av Verdalsøra U og B, flerbrukshall og svømmehall er ferdigstilt. Total utbyggingskostnad vil ligge på ca. 337 mill.kr. Sluttrapporten for prosjektet vil bli framlagt til politisk behandling i november. Bygging av ny veg, vann og avløpsanlegg for industriområde Ørin Sør er ferdigstilt. Vannforsyning på vestsiden av Leksdalsvatnet samt nordre del av Leksdal er ferdigstilt. Oppgradering av veg, vann, og avløpsanlegg Nordbergshaugen er ferdigstilt. Gang/sykkelveg langs Havnevegen på Ørin. Arbeidene er i full gang og anlegget forventes ferdigstilt våren Arbeidet med legging av kunstgress Verdal stadion er i full gang og forventes ferdigstilt i oktober Side 9 av 45

10 Veg, vann og avløpsanlegg på Ørmelen etappe 3 vill starte opp i oktober. Forventes ferdigstilt høsten neste år. Opparbeidelse av veg, vann og avløpsanlegg for nytt boligfelt Forbregd/Lein er nå ute på anbud. Anleggsstart forventes i november nye tomter forventes byggeklare til høsten Organisasjon 3.1 Årsverksutvikling Virksomhetsområder Årsverk Årsverk Årsverk Rådmannen 11,4 11,2 10,0 Kulturtjenesten 11,4 11,8 12,4 Skole-SFO 282,6 282,6 276,4 Barnehager 110,8 109,2 99,5 Ressursenter oppvekst 60,5 61,1 56,3 Vinne-Vuku omsorgs- og velfredsdistrikt 135,6 135,5 135,2 Øra omsorgs- og velferdsdistrikt 177,3 180,5 178,6 NAV 14,8 15,8 15,8 Ressurssenter helse, omsorg og velferd 32,6 35,9 32,5 Teknisk drift 44,8 45,0 45,0 Sum antall årsverk 881,7 888,6 861,5 Ut fra budsjettert aktivitetsnivå går antall årsverk innen oppvekstsektoren ned i forhold til utgangen av 1. tertial. Ellers er tallene innen oppvekstområdene noe usikre da ikke alle tilsettinger i forbindelse av oppstart nytt skole-/barnehageår var ferdigstilt ved alle enheter pr Det er for øvrig små endringer i årsverkstallene fra til utgangen av 2. tertial. Det vises til nærmere kommentarer og forklaringer under hvert virksomhetsområde. Side 10 av 45

11 3.2 Sykefravær Tabellen nedenfor viser utviklingen i sykefravær fra 2. tertial 2012 t.o.m. 2. tertial Tallene viser korttidsfravær og langtidsfravær over 16 dager for Fraværet viser en liten nedgang fra 6% 2. tertial 2012 til 5,8% 2. tertial Dette er gledelig og forsterker ytterligere den trenden som man har sett de siste tertialene. En slik nedgang over tid viser at de tiltak som iverksettes ved de forskjellige virksomhetsområdene med stor sannsynlighet har en positiv effekt på nærværstallene i Verdal kommune. Virksomhetsområde 2.tertial tertial tertial tertial 2013 Totalt Totalt Totalt Totalt 1-16 dgr Driftssjef 0,70 % 1,60 % 2,90 % 1,00 % 0,50 % 0,50 % Virksomhetsområde skole/sfo 5,10 % 7,10 % 7,40 % 4,90 % 0,80 % 4,10 % Virksomhetsområde barnehage 8,70 % 9,00 % 8,00 % 6,10 % 0,90 % 5,20 % Kultur 0,00 % 1,50 % 3,00 % 0,40 % 0,40 % 0,00 % Ressurssenter oppvekst 5,80 % 6,80 % 5,50 % 5,00 % 1,80 % 3,20 % Vinne/Vuku omsorg og velferdsdistr. 7,30 % 9,40 % 8,10 % 7,60 % 2,00 % 5,60 % Øra omsorg og velferdsdistrikt 7,90 % 10,40 % 11,10 % 8,10 % 1,90 % 6,20 % NAV 3,50 % 3,40 % 6,50 % 4,40 % 0,70 % 3,70 % Ressurssenter helse/omsorg/velferd 5,20 % 7,30 % 6,40 % 1,60 % 0,90 % 0,70 % Teknisk drift 1,80 % 5,40 % 3,90 % 4,30 % 1,60 % 2,70 % Pr. tertial: 6,00 % 7,90 % 7,80 % 5,80 % 1,30 % 4,50 % >=17 dgr Side 11 av 45

12 4 Økonomi 4.1 Drift Samlet oversikt over status på virksomhetsområdene: Virksomhetsområde Regnskap Periodisert budsjett Forbruk Opprinnelig budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbruk Regnskap Rådmann Kulturturtjenesten Oppvekst felles Virksomhetsleder skole/sfo Virksomhetsleder barnehage Ressurssenter oppvekst Vinne/Vuku omsorg- og velferdsdistr Øra omsorg- og velferdsdistr NAV Sosial- og flyktningetj Ressursenter helse, omsorg, velferd Teknisk drift Rådmannen Kommunens andel til ISK T o t a l t Hovedoversikten pr viser at virksomhetsområdene i vesentlig grad har kontroll på driftsnivået. De aller fleste områdene ligger og balanserer på et periodisert forbruk rundt 100%. Unntaket er oppvekstområdene som innen skole/sfo melder om mulig overforbruk på 1,3 1,8 mill kroner. I tillegg knyttes det fortsatt stor usikkerhet til driften av barnehagene samt til kostnader knyttet til barnevern og spesialtiltak i barnehager. Samlet sett for Verdal kommune vil det økonomiske resultatet med stor sannsynlighet være positivt ved utgangen av året. Dette skyldes at man forventer en noe høyere inngang av skatt/rammetilskudd enn budsjettert, og at denne økningen vil dekke et eventuelt merforbruk ved de virksomheter som rapporterer dette ved utgangen av 2. tertial. De av virksomhetsområdene som i 2013 vil ha negative budsjettavvik pålegges å bruke siste del av regnskapsåret til å justere aktivitetsnivået, slik at man ved inngangen til et nytt budsjettår har harmonisert aktivitet med tildelte økonomiske ressurser. Side 12 av 45

13 4.2 Investeringer Regnskap 2013 Budsjett 2013 IKT-investeringer Vektergt Vektergata Ulike tiltak omsorgstjenesten Velferdsteknologi Idretts- og kulturanlegg Kirkebygg BMX-bane Vinne Verdal stadion Gangsti Vinne aktivitetspark Administrasjonsbygninger Reguleringsplan Stiklestad Utbygging boligfelt Jernbaneundergang Kjøp av maskiner i veg Gangveg Havnevegen Kommunale veger Utbedring barnehager Verdalsøra barneskole Kjøp av flyktningeboliger Utbedring tak skoler Omsorgsboliger Veslefrikktomta Investeringer feiervesenet Enøk-tiltak Verdal bo- og helsetun Tiltak hovedplan vannforsyning Spredt avløp/sanering kloakk SUM investeringer Samlet investeringsnivå ser ut til å bli lavere enn opprinnelig planlagt da budsjettet ble vedtatt. Rådmannen vil i løpet av høsten legge fram en sak til politisk behandling med tanke på å justering av investeringsbudsjettet. 4.3 Kommunens inntekter og utgifter Skatt og rammetilskudd. Den nyeste prognose for skatt og rammetilskudd viser en inntekt på litt i overkant av vedtatt budsjett. Her er det imidlertid fortsatt knyttet noe usikkerhet til spesielt skatteinngangen og rådmannen ser ingen grunn til å foreslå vesentlige budsjettendringer på nåværende tidspunkt. Kapitalutgifter. Side 13 av 45

14 Avdragsutgiftene for 2013 er budsjettert til 31,5 mill. kroner. Det er ikke skjedd endringer som innebærer at dette trenger å endres i 2. tertial. Renten på kommunens lån er i samsvar med budsjettert nivå og det er ikke grunn til å foreta justeringer på dette området nå. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til framtidig rentenivå. Lønnsutgifter Verdal kommune satte ved budsjettbehandling av 8,0 milloner kroner til å dekke virkningen av fjorårets lokale fohandlinger og inneværende års lønnsoppgjør. Ved behandlingen av regnskapsrapport for 1. tertial ble denne posten styrket med 1,8 millioner kroner. Det viser seg nå etter at alle lønnsoppgjør er avsluttet at denne avsetningen er tilstrekkelig. Momskompensasjon. For 2013 er det budsjettert med at 100 % av mottatt momskompensasjon knyttet til investeringer skal tilbakeføres investeringsregnskapet. Ved utgangen av august har kommunen motatt knapt 2 mill kroner i momskompensasjon dette er noe lavere enn forventet på nåværende tidspunkt. Samlet budsjettert beløp er kr. 11,7 millioner kroner. Lavere mottatt kompensasjon vil ikke ha noen driftsmessige konsekvenser i 2013, og er kun en indikasjon på at man ligger noe på etterskudd i forhold til vedtatt investeringsplan. Rådmannen vil eventuelt legge fram en sak for politisk behandling vedrørende endring av investeringsbudsjettet slik at både investeringer og vedtatt låneopptak kan justeres. 4.4 Budsjettjusteringer Rådmannen foreslår å øke overføringen til Innherred samkommune med kr ,- til dekning av felleskostnader som tidligere har vært belastet Verdal kommune. En har gevinst av å håndtere en del felleskostnader for Levanger og Verdal gjennom samkommunen. Regnskapsreglene er til hinder for at kostnadene føres i annet regnskap enn det fakturaen er utstedt til og må da føres i samkommuneregskapet der samkommunen er avtalepart. Hittil har enkelte av disse kostnadene blitt viderefakturert til den enkelte kommunene, men når det er oppgaver som handteres av samkommuneenheter medfører dette unødvendig arbeid og blåser også opp regnskapene kunstig. Overføringen finansieres ved å redusere budsjettrammen til rådmannens fellesområder tilsvarende. Dette er kostnader til felles bedriftshelsetjeneste for Levanger, Verdal og Innherred samkommune, forsikringsmekling, regionalt arkiv (deler av kostnaden til dette er tidligere overført til ISK) og deltakelse i Trøndelags Europakontor. Det forutsettes at Levanger kommune justerer sitt budsjett tilsvarende ved behandling av budsjettsituasjonen etter 2. tertial. Rådmannen ønsker også å foreslå en styrking av barnehagenes budsjettrammer. Dette med bakgrunn i den usikkerhet som knyttes til om man i 2013 vil klare å holde driften innenfor tildelte rammer, samtidig som det er kjent at Verdal kommune fortsatt har lave satser for tildeling av tilskudd til den enkelte barnehage. Rådmannen synes det er fornuftig også med hensyn til de ikkekommunale barnehagene at man nå oppjustere budsjettet på grunn av risikoen for overskridelser som er varslet. En justering vil innebære at også de ikke-kommunale barnehagene får økt sine tilskuddssatser på lik linje med de kommunale for å ivareta likebehandlingsprinsippet. I dette ligger også en understøttelse av et kontinuerlig arbeid i årene som kommer med å nå pedagognorm og bemanningsnorm gjeldende fra Det foreslås å øke rammen til Ressurssenter oppvekst med til sammen kr ,- til styrking av økonomien til barnehager i Verdal. Beløpet finansieres ved å øke skatteanslaget tilsvarende. Kontrollutvalget for Verdal kommune har i sak 017/13 på bakgrunn av økte kostnader til revisjon bedt om at ramma økes med kr ,-. Rådmannen ønsker på nåværende tidspunkt ikke å foreslå en slik økning, men ønsker i stedet å finne dekning for kostnaden innenfor rådmannens fellesområder i Side 14 av 45

15 4.5 Tiltaksrapportering Kommunestyret vedtok ved behandlingen av budsjettet for 2013 en rekke tiltak. Rådmannen ønsker ved utgangen av 2. tertial å gi en tilbakemelding på status på det enkelte tiltak: Prioriterte tiltak 2013 (mill. kr) Endret drift Finansiering Annen finansiering Nye midler Kommentarer Omstillingstiltak frigjøring av ressurser til nye formål og ny aktivitet innenfor eksisterende ramme Strukturelle tiltak -2,84 x Tiltaket er i prosess Lesesatsing SOL 0,30 x Tiltaket er iverksatt Styrke alternative læringsarenaer 0,50 x Tiltaket er iverksatt Opprette foreldrenettverk for førstegangs foreldre ved Tiltaket er iverksatt på enkelte trinn og i 0,10 x oppstart barnehage, 1., 5. barnehager og 8. klassetrinn Etablere spesialpedagogisk nettverk 0,20 x Tiltaker er ikke iverksatt. Digital kompetanse i skole 0,25 x Tiltaket er iverksatt Valgfag ungdomsskolen 0,80 x Tiltaket er iverksatt MOT 0,15 x Tiltaket er iverksatt Drift av nytt område pleie og Virksomhetsleder er ansatt og det omsorg 1 årsverk 0,80 x planlegges oppstart virksomhetsleder Rustiltak inn i kommunal drift ATA-senteret Bruker med behov for omsorgstjenester Boligkontor styrking 0,2 årsverk. Jfr. nye tiltak. Opprettelse av saksbehandlerkontor 1 årsverk Videreføring av dagtilbud for demente på gård Utredning av dagaktivitetstilbud samordning mellom Arken, rus og psykiatri. Tilskudd til kulturarrangement 0,72 x Tiltaket er iverksatt 1,20 x Tiltaket er iverksatt 0,13 x Tiltaket er iverksatt 0,70 x Saksbehandlerkontor er under planlegging. Skal organiseres i nytt virksomhetsområde for hjemmetjenester 0,30 x Tiltaket er videreført i ,20 x 0,30 x Valg 0,40 x Hovedplan veg x Avventer avklaring ift mulige lokaliseringer Store deler av disse midlene er tilskudd som tidligere er belastet ulike steder i budsjettet, men nå samlet under kultur. Valget er gjennomført. Administreringen og gjennomføringen av valget gikk knirkefritt. Arbeidet med planen er i sluttfasen. Vil danne grunnlag for forslag i kommende budsjett/økonomiplan Side 15 av 45

16 Prioriterte tiltak 2013 (mill. kr) Endret drift Finansiering Annen finansiering Nye midler Kommentarer Utviklingstiltak kan ha endret innhold fra år til år Forebyggende, tidlig og samordnet innsats 0-23 år Nettverk og veiledere for barnehagene 0,85 x Tiltaket er iverksatt Universalprogrammet DUÅ 0,00 x Tiltaket er satt på vent for høsten 2013 DUÅ i barnehage implementering og 0,20 x Tiltaket er iverksatt videreføring DUÅ i skole implementering og 0,20 x Tiltaket er iverksatt videreføring Foreldreveiledning DUÅ 0,20 x Tiltaket er iverksatt Miljøteam 1,20 x Tiltaket er iverksatt Dinosaurskole (skole og barnehage) 0,10 x Tiltaket er iverksatt SLT-koordinatorstillingen økes (fra 30 % til 50%) 0,10 x Ruskontrakter 0,25 x Tiltaket er iverksatt Styrke helsesøsterbemanningen 0,10 x Tiltaket er iverksatt på Verdal vgs Skolehelsesøsterbemanning 0,10 x Tiltaket er iverksatt Miljøterapeut og spesialpedagog på 0,50 x Tiltaket er iverksatt helsestasjonen Styrking av helsestasjonen, Tigris, 0,15 x Tiltaket er iverksatt Oppfølging av edstemte/ deprimerte mødre 0,15 x Tiltaket er iverksatt Tiltaket er endret som følge av samarbeid med Levanger kommune om SLT-koordinator. Det er så langt gitt tilskudd på til Utviklingstiltak tilskudd til sammen kroner av de avsatte miljø og bolystfremmende 1,00 midlene. Det foreligger flere søknader tiltak x som vil bli behandlet i november Felles regionalt næringsfond 0,80 x Fortløpende innvilging av søknader Påbegynte eller prioriterte tiltak fra økonomiplan Økte barnevernsutgifter fosterheim/institusjon Nye tiltak 0,50 x Tiltaket er iverksatt Styrking av frisklivssentral 0,30 x Tiltaket er iverksatt Boligkontor, lønn og husleie 0,67 x Tiltaket er iverksatt Side 16 av 45

17 5 GJENNOMGANG AV VIRKSOMHETSOMRÅDENE 5.1 Rådmannen Tjenester Tjenestetilbudets nivå samsvarer per dato med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet. Økonomi Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Regnskap Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks sykelønnsref T o t a l t Det er ingen spesielle avvik i drifta i forhold til planlagt aktivitetsnivå. Det er imidlertid forholdsvis små avsetninger til driftsmidler utenom lønn og det er derfor behov for å føre en stram budsjettstyring videre i året. Forbruket på lønn er lavere enn periodisert budsjett på grunn av at midler til lærlinger ennå ikke er fordelt ut til virksohetsområdene. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk Årsverk ,4 11,2 10,0 Fravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 0,6% 1,0% 0,5% 0,2% 1,1% 0,5% dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 2,4% 0,5% 2,4 % 0,5 % Sykefraværet er og har over tid vært svært lavt. Det er ikke igangsatt spesielle tiltak. Side 17 av 45

18 5.2 Kulturtjenesten Tjenester Tjenestetilbudets nivå samsvarer med de forutsetningene som ligger til grunn i budsjettet. Av aktivitet som er gjennomført innen rammene nevnes: Biblioteket: Aktiv litteraturformidling blir en stadig viktigere del av bibliotekets arbeid, men i sommermånedene er det boksalg som er den store aktiviteten i biblioteket. Perioden har vært preget av ferietid og skifte av barnebibliotekar. Bokbussen er en viktig formidlingsarena for barn i skole og barnehage. På to av eldreinstitusjonene er det leseombud Fengselsbiblioteket er stadig et populært tiltak for de innsatte. Det rapporteres om stor interesse og meget høy utlånsaktivitet. Kulturskolen: I 2. tertial har kulturskolen gjennomført planlagte avslutningsforestillinger og andre forestillinger. Kulturskolen ansatte to nye lærere for å ha nødvendig kompetanse og ressurser til å gjennomføre kulturskoletimen i SFO med oppstart høsten Den kulturelle skolesekken: Barneskolene gjennomførte sine planlagte besøk til Stiklestad nasjonale kultursenter. Kulturkontaktene og koordinatoren la fram et forslag til plan for og søkte om å få planen godkjent av fylkets kulturavdeling. Planen ble godkjent, samtidig som fylkets kulturavdeling gjorde oppmerksom på at avdelingen hadde budsjettert med større utgifter enn en kunne forvente å få fra fylket i form av spillemidler. Dette vil Verdal kommune dekke opp ved å bruke av midler som står på disposisjonsfond. Kulturkontoret: Idrett: Verdal er tildelt kr ,- i spillemidler i Anleggene som har fått tildelt midler er innendørs skytebaner (rehabilitering), Fånetthytta og BMX-bane ved Vinne aktivitetsanlegg. Det jobbes videre med situasjonen for idrettsanlegg i sentrum (fotball, friidrett). Kommunen er involvert i utredningsprosess i regi av Vuku il om bygging av idrettshall i Vuku. Kvernmo Motor jobber med realisering av planene for motorsportanlegget, og kommunen er inne med veiledning og dialog rundt dette. Arrangement: De tradisjonelle arrangementene 8. og 17. mai er gjennomført. I år var alle skolene bortsett fra Vuku og Volden med i felles barnetog på Øra. Kommunen var delaktig i arrangementskomiteen for Verdalsmartnan. Kommunen var vertskap for mottakelse før premieren på Spelet om Heilag Olav, med bl.a. besøk av statsministeren. Verdalsoratoriet: Kommunen bidro med prosjektledelse i ca 20% stilling fra januar og fram til og med forestillingene. Oppsetningen ble suksess med utsolgte hus på alle tre forestillingene. Kor og korps har opprettet Foreningen Verdalsoratoriet. Side 18 av 45

19 Økonomi Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Regnskap Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks sykelønnsref T o t a l t Totalt er det ikke avvik ved utgangen av andre tertial. Det knytter seg i år, som tidligere år, usikkerhet til utgiftene ved Verdalshallen. Størrelsen på kommunens andel er definert i en samarbeidsavtale. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk Årsverk ,4 11,8 12,4 Økning i årsverk har sammenheng med innføring av kulturskoletimen i SFO-tiden. Økning er i samsvar med budsjett. Stillingsressursen må videreføres med helårsvirkning neste budsjettår. Lønnsutgiftene er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Fravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,5% dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 2,1% 0,9% 2,1 % 0,9 % Det er ikke gjennomført spesielle tiltak for å øke nærværet/redusere sykefraværet. 5.3 Skole/SFO Tjenester Satsingsområder og mål o Bedre læringsmiljø og klasseledelse (BLM - Vuku oppvekstsenter) o Bedre skrive- og leseopplæring, SOL satsing. (Alle skoler) o Arbeidslivsfag (Vuku) o Valgfag (ungdomsskolene) o De utrolige årene (DUÅ) (Alle skoler - Vuku i 2014) o Alternativ skole (Vinne) o Midt Norsk realfag- og teknologisenter. o Skolemåltid ungdomsskolene. o LIKT. Ikt satsing for å bedre de grunnleggende Ikt-kunnskapene. Hovedsatsingene for skolene i Verdal er DUÅ, BLM og SOL satsingen. Rådmannen mener at man gjennom disse prosjektene/satsingsområdene over tid vil vinne gevinster som gjør at kommunen Side 19 av 45

20 får flere barn og unge i Verdal som fremstår som trygge og ansvarsfulle barn/unge, og at behovet for spesialundervisning vil reduseres over tid. Enhetene jobber primært med å realisere målene i kommunale og nasjonale styringsdokument. Tjenestetilbudet har i all hovedsak fokus på å gi et best mulig tilbud til barn/unge ut fra de midlene som området har hatt til rådighet. Dette er fortsatt svært utfordrende, og vanskelig med den tilgjengelige budsjettramme for både skole og SFO. Virksomhetsleder vurderer kontinuerlig driftsnivået ved skolene og SFO i forhold til forsvarlig drift. Verdalsøra barneskole har mottatt mandatet for å uttale seg om Forsterka skole. Arbeidsgruppe er nedsatt, og uttalelsen legges fram til virksomhetsleder/ kommunalsjefen/ rådmannen i oktober I løpet av høsten har det kommet veldig mange henvisninger med påfølgende sakkyndige rapporter fra PPT som tilsvarer en økning i spesialundervisning igjen. Dette utfordrer skolene som ikke har budsjett til dette, med det resultat at skolene har og vil få et overforbruk på lønn. Økonomi Oppr. budsjett 2013 Rev. budsjett 2013 Forbr pr % Hovedgruppe Regnskap Periodisert budsjett Forbr. % Regnskap Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks sykelønnsref T o t a l t Pr. dato er det reelle avviket ca. 1,5 millioner kroner i overforbruk, og det anslås at virksomhetsområdet kan gå mot et overforbruk på ca 1,8 mill kroner ved årets slutt. Mulig reduksjon til et overforbruk på ca 1,3 millioner ved effekt av sparetiltak. Sparetiltak: o Vakanse i stillinger når det oppstår vikariat. Mulig innsparing, ca o Reduksjon av vikarbruk generelt. Mulig innsparing ca o Innkjøpsstopp ved alle enheter. Dvs kun innkjøp av det som er strengt tatt helt nødvendig for videre drift. Mulig innsparing ca Konsekvenser av sparetiltakene er at elever/grupper ikke vil få vikar i enkelte timer, kun tilsyn. IKTutstyr blir utdatert uten at det blir erstattet med nytt. Vil få følger for nasjonale prøver og eksamen, dvs reduserte muligheter for gjennomføring av IKT-baserte prøver. Oppvekstsektoren v/skole og sfo har store budsjettmessige utfordringer de kommende årene, og uten betydelige strukturelle endringer ser man ingen mulighet til å kunne drive alle enhetene forsvarlig og innenfor opplæringslovens rammer. Side 20 av 45

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Verdal kommune. 2.tertial 2011

Verdal kommune. 2.tertial 2011 Verdal kommune 2.tertial Verdal, 20. okt. Innhold: DEL I DRIFT... 3 1 Rådmannens vurderinger... 3 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd.... 6 2.3 Øvrige

Detaljer

Rapport 1.tertial 2014

Rapport 1.tertial 2014 Verdal kommune Rapport 1.tertial Stiklestad kirke Fotograf Bjørn Inge Solvang Verdal, 28.05.14 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. STRATEGISKE UTFORDRINGER PÅ KORT OG LANG SIKT... 4 2.1 Sterkt fokus

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Rapport 2. tertial 2014

Rapport 2. tertial 2014 Verdal kommune Rapport 2. tertial 2014 Stiklestad Fotograf Bjørn Inge Solvang Verdal, 09.10.14 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2 STRATEGISKE UTFORDRINGER PÅ KORT OG LANG SIKT... 4 2.1 Sterkt fokus

Detaljer

Økonomirapportering 1.tertial 2012

Økonomirapportering 1.tertial 2012 Verdal kommune Økonomirapportering 1.tertial Verdal, 13.06. 11.01.06 Innhold: 1 DRIFT... 3 1.1 Rådmannens vurderinger... 3 1.2 Situasjonen på kommunedelplanområdene... 3 1.2.1 Oppvekst... 3 1.2.2 Helse,

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009 Verdal kommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04. Verdal, 28. mai Innhold: 1. Innledning og rådmannens kommentar. 2. Kommentarer fra kommunalsjefene: 2.1 Kommentar fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08 Verdal, 16.09.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune

Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune Regnskapsrapport pr 30.04.2015 Innherred Samkommune Verdal, 27. mai 2015 Innhold: Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 Økonomisk situasjon pr 30.04.15 3 Organisasjon 4 Sykefravær 4 Årsverk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013 Grunnlag 2 Hovedtall 2012 Verdal 3 Hovedtall for årene, 1000 kr. 2008 2009 2010 2011 2012 Antall innbyggere

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.08

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.08 Verdal kommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. Verdal 28. oktober 2 Innhold: 1. Innledning og rådmannens kommentar. 3 2. Oppsummering av den økonomiske situasjonen pr. 30.06.. 3 2.1 Drift 3 2.2 Investeringer 3

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

TERTIALRAPPORT NR: 2/11

TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune Oppvekst i Levanger kommune Demografi 2009 Barn og unge 0 t.o.m.19 år :5094 Fødselstall 2009 : 209 B 0-17, ikke-vestlig bakgr. (08) : 160 Antall barn i barnehage (08) :1068 Antall elever i grunnskolen

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 15.11.2012 Sak: Arkivnr : 151 Handlingsprogrammet 2013-2016 Nye opplysninger med økonomisk effekt og svar på spørsmål Rådmannen viser til

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av kommunens næringsarbeid Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/3272 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Verdal kommune 1. tertial 2010 Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Innhold: DEL I DRIFT 3 1 Rådmannens vurderinger 3 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene 3 2.1 Oppvekst 3 2.2 Helse, omsorg og velferd. 5 2.3

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomi- og stillingsrapportering.

Det vil i starten av møtet bli økonomi- og stillingsrapportering. Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 14.04.2010 Tid: 09:00-ca.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009 Delprosjekt: Redusere uønsket deltid, Møtereferat fra 14.01.09 Tilstede: Une Hallem Elin Tuseth Unni Haugan Bodil Skotnes Lise Heggdal Anne Grete Woll, prosjektleder Kvalitetskommuneprogrammet Ikke møtt:

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2009/2510 - /B12 Saksordfører:

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir "Tidlig og samordnet innsats for barn og unge i alderen 6-16 år" Plan for perioden 2008-2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer