Læreplaner for Kunnskapsløftet Høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læreplaner for Kunnskapsløftet Høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet 15.02.05"

Transkript

1 NATURFAG Formål med faget Barn og unge opplever undring og glede over naturens og dagliglivets utallige mysterier. Naturvitenskapens beskrivelser kan berike denne opplevelsen. Kunnskap og forståelse kan fremme viljen til å verne om naturressursene på jorda og bidra til en bærekraftig utvikling. I denne sammenheng er det også viktig med respekt for den kunnskap urfolk besitter. Tradisjonelt er det her i landet en positiv holdning til friluftsliv og fornuftig bruk av våre store naturområder. Denne holdningen er det viktig å støtte opp under i skolen. Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers behov for å finne svar på spørsmål om egen eksistens, liv og livsformer, deres plass i naturen og i universet. Gjennom naturvitenskapelige teorier og modeller forsøker mennesker å beskrive en komplisert verden. Sammen med teknologi legger naturvitenskapen det materielle grunnlaget for vår velferd og levestandard. Samtidig har teknologien resultert i nye utfordringer og trusler mot helse og naturmiljø. Naturvitenskapens metoder kan bidra til utvikling av kreativitet, kritisk evne og aktiv deltakelse i situasjoner hvor naturvitenskapelig kunnskap og ekspertise inngår. Slik deltakelse vil innebære å lytte til, se, lese og vurdere naturvitenskapelig informasjon og argumentasjon fra ulike kilder og medier. Skolen kan la elevene få bruke naturvitenskapelig kunnskap på kreative måter, blant annet til å utforme forskjellige former for teknologiske løsninger i det flerfaglige temaet teknologi og design. Varierte læringsmiljøer i samarbeid med museer, vitensentre og bedrifter vil også kunne berike opplæringen i naturfaget. Kompetanse i å forstå ulike typer naturvitenskapelige tekster er viktig som grunnlag for videre studier og livslang læring i yrke og fritid. 70

2 Struktur i faget Årstrinn Forskerspiren Forskerspiren Forsker- Spiren Vg 1 Forsker- Spiren Hovedområder Mangfold i naturen Mangfold i naturen Mangfold i naturen Bærekraftig Utvikling Kropp og helse Kropp og Helse Kropp og helse Kosthold og ernæringsfysiologi Fenomener og stoffer Fenomener og stoffer Fenomener og stoffer Batterier og brenselsceller Teknologi og design Teknologi og design Teknologi og design Bioteknologi Radioaktivitet og stråling Timetall i faget BARNETRINNET årstrinn: 437 timer UNGDOMSTRINNET årstrinn: 304 timer STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Vg1: 187 timer YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Vg1Y: 75 timer Yrkesfagelever skal ha to femdeler av læreplanen for Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Hovedområdene: Forskerspiren (kompetansemål 1) Radioaktiv stråling (kompetansemål 1 og 2 ) Kosthold og ernæringsfysiologi (kompetansemål 1, 2, 3 og 4) Bærekraftig utvikling (kompetansemål 1 og 2) PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE FOR YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 112 timer Yrkesfagelever som ønsker generell studiekompetanse, følger resten av læreplanen for Vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Læreplanen i naturfag har kompetansemål etter 4. årstrinn, 7. årstrinn, og 10. årstrinn i grunnskolen, og etter Vg1 i studieforberedende og yrkesfaglige studieprogrammer i videregående opplæring. 71

3 Hovedområder i faget Forskerspiren Hovedområdet dreier seg om at naturvitenskap framstår på to måter i naturfagundervisningen: som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag, og som en prosess som handler om naturvitenskapelige metoder for å bygge kunnskap. Prosessene handler om hypotesedanning, eksperimentering, systematiske observasjoner, åpenhet, diskusjoner, kritisk vurdering og begrunnelser for konklusjoner. Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen. Mangfold i naturen Hovedområdet dreier seg om naturen og dens mangfold. Sentralt står utvikling av kunnskap om og respekt for dette mangfoldet. For å kunne snakke sammen om denne mangfoldigheten, må man kunne navn på noen planter og dyr og på de delene som inngår i samspillet. Hovedområdet handler videre om forutsetninger for bærekraftig utvikling, om menneskets plass i naturen og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret naturmiljøet lokalt og globalt. Kropp og helse Hovedområdet kropp og helse dreier seg om hvordan kroppen vår er bygd opp, hvordan kroppen påvirkes og endres over tid og i ulike situasjoner og hvordan kosthold og livsstil påvirker kroppen vår. Dette hovedområdet handler om vårt eget solsystem, jordas plass og det ytre verdensrommet. Vi får stadig ny kunnskap om fenomener i verdensrommet gjennom teknologiske nyvinninger, og mediene bringer mye av denne kunnskapen videre til allmennheten. Sentralt står utvikling av grunnleggende kunnskaper om disse temaene, og også om hvordan vi skaffer oss kunnskap om verdensrommet. Fenomener og stoffer Hovedområdet handler i hovedsak om hvordan ulike observerbare fenomener og stoffer i vårt daglige liv kan være en kilde til glede og nytte. Det handler videre om sammenhenger mellom fenomener og hvordan mennesker har lært seg å utnytte ulike fenomener og stoffer. Energi og dens sentrale plass i natur og samfunn hører med til disse fenomenene. Teknologi og design Arbeidet med teknologi og design kan beskrives som en prosess knyttet til det å planlegge og å framstille produkter. Teknologi og design er flerfaglig med tyngdepunkt i fagene Naturfag, Matematikk og Kunst og håndverk. 72

4 Om grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen, fra eksperiment, fra ekskursjoner og fra teknologiske utviklingsprosesser. Å formulere spørsmål og hypoteser og å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer, inngår i dette. Å argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig i naturfag. Å kunne lese i naturfag dreier seg om å trekke ut, tolke og reflektere over den informasjonen som finnes i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på internett. Lesing i naturfag forutsetter også lesing av bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, ulike diagrammer og symboler og krevende fagspesifikke tekster. Å kunne regne i naturfag er å bruke tall og beregninger for å registrere og utarbeide resultater fra egne målinger og å lage tabeller og diagrammer med naturfaglig innhold. Å regne innebærer også å bruke og tolke formler og modeller av virkeligheten, og å bearbeide og tolke ulike typer data. Å kunne bruke digitale verktøy til spill, animasjoner og simuleringer kan bidra til å levendegjøre og utdype naturfaglig stoff. Å bruke digitale verktøy til utforskning, måling, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og feltarbeid, er relevant i faget. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. Digitale verktøy gir mulighet for å simulere forsøk. 73

5 Kompetansemål i Naturfag BARNETRINNET Etter 4. årstrinn Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen og beskrive egne observasjoner håndtere enkle måleinstrumenter til undersøkelser bruke enkle naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner Mangfold i naturen gjenkjenne og beskrive noen planter og dyr og samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter fortelle om noen utdødde dyrearter og dyregrupper og hvordan de levde observere og beskrive sentrale kjennetegn i naturen gjennom de fire årstidene Kropp og helse beskrive ytre og indre deler av menneskekroppen samtale om utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen fortelle om noen vanlige barnesykdommer og om hva vaksinering er utforske og måle hvordan fysisk aktivitet fører til endringer i kroppen forklare hvordan jorda, månen og sola beveger seg og hvorfor vi har ulike månefaser og årstider samtale om naturfenomen og gjenkjenne noen stjernebilder, myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys 74

6 Fenomener og stoffer sortere ulike materialer etter lett observerbare egenskaper og fortelle om egenskapene fortelle om hvordan vi kildesorterer og hva en kan gjøre for å redusere mengden av avfall beskrive observasjoner av luft, vann, vær og skyer og måle temperatur og nedbør Teknologi og design planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og mekaniske leker og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt gjenkjenne bærende strukturer og bruke vektstangprinsippet Etter 7. årstrinn Forskerspiren forklare hvorfor det er viktig å teste ideer ved systematiske observasjoner og forsøk og sammenligne resultater med hva andre har funnet formulere naturvitenskapelige spørsmål og lage en plan for å undersøke en selvlaget hypotese bruke naturfaglig utstyr i eksperimentelt arbeid og publisere resultater Mangfold i naturen planlegge og gjennomføre undersøkelser i en biotop og beskrive et økosystem undersøke og beskrive faktorer som påvirker spiring og vekst hos planter beskrive kjennetegn ved arter og hvordan noen av disse brukes i ulike tradisjoner Kropp og helse beskrive organer i menneskekroppen og hvilke funksjoner de har forklare hva som skjer under puberteten, og samtale om variasjon i seksuell kjønnsidentitet finne informasjon om tobakk, alkohol og narkotika og diskutere ulike sider ved bruk av disse stoffene 75

7 Fenomener og stoffer forklare hva som kjennetegner en kjemisk reaksjon undersøke og beskrive sentrale egenskaper ved noen mineraler og bergarter forklare hvordan øyet og øret er bygd opp, og hvordan disse organene virker gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet forklare hvordan ulike energikilder brukes og hvilke konsekvenser kan få for miljøet lokalt og globalt sammenligne og måle været og framstille resultatene grafisk forklare sentrale egenskaper ved gasser, væsker og fast stoff ved hjelp partikkelmodellen Teknologi og design planlegge, bygge og teste enkle modeller av elektriske og elektroniske produkter som benyttes til transport og i hjemmet, og gjøre rede for prosessen fra idé til ferdig laget produkt UNGDOMSTRINNET Etter 10. årstrinn Forskerspiren forklare betydningen av å finne sammenhenger mellom årsak og virkning foreslå og begrunne egne hypoteser planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til hypoteser skrive logg og presentere prosess og resultater Mangfold i naturen forklare hovedtrekkene i utviklingsteorien om livet på jorda og grunnlaget for denne teorien forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding beskrive hvordan bakterier og sopp inngår i prosesser i naturen og industrien gjøre rede for hvordan parasitter kan påvirke norsk fauna 76

8 Kropp og helse bruke mikroskop og beskrive oppbyggingen av dyre- og planteceller forklare celledeling, kjønnsceller, genetisk variasjon, DNA-molekylet og gen beskrive hvordan hormoner er med på å styre ulike prosesser i kroppen beskrive fosterets utvikling og hvordan en fødsel foregår diskutere problemstillinger knyttet til prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer og abort gjøre rede for folkemedisin, blant annet den samiske, og alternativ medisin i forhold til bruk av skolemedisin forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdom og hvordan man utvikler vaksiner beskrive universet og hvordan det har utviklet seg gjøre rede for teknologiske oppfinnelser som brukes i utforskning av verdensrommet forklare hvordan elektromagnetiske spektre gir informasjon om verdensrommet forklare drivhuseffekten og dens betydning for livet på jorda Fenomener og stoffer forklare hvordan grunnstoff og periodesystemet er bygd opp planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av en blanding og analyse av ukjent stoff klassifisere sure og basiske stoffer og forklare hva som menes med organiske og uorganiske syrer forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til og hvordan disse råstoffene anvendes bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon i forsøk med strømkretser gjøre rede for fornybare og ikke-fornybare energikilder og ENØK bruke begrepene arbeid, energi, effekt, kinetisk og potensiell energi til enkle beregninger av situasjoner i dagliglivet Teknologi og design utvikle egne produkter etter kravspesifikasjoner, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet kartlegge egenskaper hos materialer som skal brukes i egen produksjonsprosess gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike vurdere hvordan teknologi og design kan bidra til entreprenørskap og verdiskaping 77

9 Etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Forskerspiren forklare og vurdere hva som kan gjøres for å redusere problemer knyttet til usikkerhet og feilkilder i målinger og resultater planlegge og gjennomføre enkle forskningsoppgaver i samarbeid med andre og med utgangspunkt i egenformulerte hypoteser Radioaktivitet og stråling forklare stråling fra sola og ozonlagets funksjon i atmosfæren forklare hvordan nordlys oppstår forklare fenomenene radioaktivitet, isotop, halveringstid og bakgrunnsstråling og hovedkjennetegn på ulike typer ioniserende stråling beskrive hvordan ulik stråling utnyttes i forskning og til medisinsk bruk Batterier og brenselceller gjøre rede for utvikling av brenselsceller og hydrogenlagring forklare redoksreaksjoner og lage et galvanisk element måle et elements elektromotoriske spenning (ems) og polspenning vurdere miljøproblemer knyttet til bruk av ulike batterier Bioteknologi forklare genetisk kode og proteinsyntese og diskutere betydningen av arv og miljø forklare begrepene krysning og genspleising og hvordan bioteknologi brukes til foredling av planter og dyr kritisk vurdere informasjon om genteknologi drøfte etiske spørsmål knyttet til kloning Kosthold og ernæringsfysiologi beskrive kjemiske og ernæringsmessige forskjeller på de viktigste næringsstoffene forklare prosessene som fører til at fett lagres og forbrukes i kroppen foreta enkle kjemiske analyser av dagligvarer diskutere spørsmål knyttet til ernæring, trening og slanking 78

10 Bærekraftig utvikling forklare føre-var prinsippet og begrepet bærekraftig utvikling i forhold til miljøutfordringer og urfolk vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg og energibruk beskrive hvordan mennesker påvirker økosystemet presentere hovedtrekk i romfartens historie og beregne avstander i verdensrommet forklare gravitasjonsloven og begrepene unnslippelseshastighet, G-kraft, vektløshet og geostasjonære baner redegjøre for metoder for å påvise mulige planeter i andre solsystem og for forskning om muligheter for liv andre steder i universet 79

11 Vurdering i Naturfag De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven. Det gis avsluttende vurdering med karakter på følgende trinn: Standpunktvurdering Årstrinn Ordning 10. årstrinn Elevene skal ha én standpunktkarakter. Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Elevene skal ha én standpunktkarakter. Der faget går over flere år, er det bare standpunktvurdering fra det øverste nivået i videregående opplæring som framkommer på kompetansebevis eller vitnemål. Eksamen for elever Årstrinn 10. årstrinn Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Ordning Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen for privatister Årstrinn Ordning 10. årstrinn Se gjeldende ordning for grunnskoleopplæring for voksne. Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram Privatister går opp til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Privatister går opp til én eksamen som består Påbygning til generell studiekompetanse av skriftlig og muntlig del. Den skriftlige delen blir utarbeidet sentralt. Den muntlige delen blir utarbeidet lokalt. Sensuren er lokal. 80

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget.

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Av 129 kompetansemål kan 34 behandles med utgangspunkt i mat/kjøkken.

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG FOR HAUKÅS SKOLE

LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG FOR HAUKÅS SKOLE LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG FOR HAUKÅS SKOLE FORORD TIL PLANEN FORSKERSPIREN I Kunnskapsløftet står det under forskerspiren at: «Naturvitenskapen fremstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et produkt

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Mellom der vet vi liksom ikke helt : Hva ser vi i dataene fra wiki-prosjektet : www.umb.no

Mellom der vet vi liksom ikke helt : Hva ser vi i dataene fra wiki-prosjektet : www.umb.no Mellom der vet vi liksom ikke helt : Hva ser vi i dataene fra wiki-prosjektet : LU for bærekraftig utvikling- Oscarsborg 26.11.2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Mål for prosjektet t Elevene

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013 Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Tenkt plan for dagen Ta opp tråder fra i går og forlenge disse Lesedidaktikk og alignment Vise eksempel på samarbeid Analysere praksiseksempel

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 INNHOLD INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 GEOFAG... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI... 7 X-KURSENE... 8 GEOFAG X... 8 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X...

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes La oss starte med et høvelig forsøk Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes Arbeidsmåter Forskerspiren i praksis Barnetrinnet Anders Isnes Bergen

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 2015-2016 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg, og skolens ressurser 2 Utdanningsprogram for

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

Årsplan i 7. klasse 2015-2016

Årsplan i 7. klasse 2015-2016 Årsplan i 7. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 Lærer: Martha Rogdaberg Aakervik Læreverk: Nettstedet: www.gyldendal.no/gaia Grunnleggende ferdigheter: De grunnleggende ferdigheter i naturfag er integrert

Detaljer

Innhold i programfag innen utdanningsprogram for studiespesialisering (ST)

Innhold i programfag innen utdanningsprogram for studiespesialisering (ST) Innhold i programfag innen utdanningsprogram for studiespesialisering (ST) Programområde realfag Matematikk R 1 Dette faget bygger på Vg 1 T. Geometri Hovedområdet handler om måling, regning og analyse

Detaljer

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål Forankring i kunnskapsløftet Norsk Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre

Detaljer