Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Senja Avfall er invitert til å orientere om den nye avfallsordningen. Åpen talerstol I forkant av kommunestyrets ordinære møter gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretime, det vil si anledning for enhver innbygger i Dyrøy kommune til å stille spørsmål og/eller gi innspill til kommunens ledelse. Kommunestyrets medlemmer skal ikke bruke åpen talerstol. Innlegget bør være kort og ikke over 3 minutter. Ordføreren avgjør hvem som skal besvare spørsmål. Det gis anledning til å stille ett oppfølgingsspørsmål, men det skal ikke legges opp til debatt. Saker som tas opp må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Innlegg/spørsmål under åpen talerstol skal sendes skriftlig til ordføreren senest tre dager før møtet.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 8/15 RS 2/15 RS 3/15 RS 4/15 PS 9/15 PS 10/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Årsrapport / Årsregnskap Skatteregnskapet i Dyrøy Muntlig orientering om kystsoneplan Midt- og Sør- Troms Muntlig orientering om mobilutbygging i området Skøvatnet Saker til behandling Invitasjon til deltakelse i fase 2 av prosjektet "Byregionen Finnsnes - samspill mellom by og bygd" Dyrøy boligstiftelse - Vedtektsendringer Dyrøy Boligstiftelse 2015/ / /276 PS 11/15 Næringsfyrtårn /116 PS 12/15 Utvikling og drift av Espenes Industriområde 2011/156 PS 13/15 Plansystem - Dyrøy kommune 2013/608 PS 14/15 Forslag til kommuneplan samfunnsdel - Dyrøy kommune 2013/608 PS 15/15 Etablering av felles plankontor for kommunene Berg, Bardu, Dyrøy, Målselv, Sørreisa og Torsken 2013/255 PS 16/15 Renovering av gulv i Nordavindshagen 2015/105 PS 17/15 11/150 Kjøp av tilleggstomt, Brøstadveien 2014/380 PS 18/15 Anmodning om økonomisk kompensasjon for bortfall av festeavgiftinntekt Dyrøy menighetsråd 2012/61 Randi Lillegård ordfører

4 Sakertilbehandling

5 PS8/15Referatsaker

6 Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommunestyre Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2015/121 Aud Moan Kastnes, tlf.: Årsrapport / Årsregnskap Skatteregnskapet i Dyrøy Herved legges årsrapport og skatteregnskap 2014 frem til orientering. Med hilsen Aud Moan Kastnes skatteoppkrever Vedlegg 1 Årsrapport Årsregnskap Årsrapport Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll 4 Kontrollrapport Skatteetaten Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

7 rfi tu din b.rndobhjd Arsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Dyroy kommune Arsrapport 20 l4ldato: I 5 Skatteoppkreveren i Dyroy

8 lnnhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet......' lnnrordring av krav 3.1 Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav..., Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser RestansereldreAr Kommentarer til restanser og restanseoppfolgingen for eldre er Det har ikke vart betalingsaktivitet pa restansen i fei! Bokmerke er ikke detinert. 3.2 lnnfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Omtale av spesielle forhold Kontorets eventuelle tiltak for a bedre effektiviteten i innfordringen Samamskompetanse Arbeidsgiverkontroll 4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen.., Planlagte og gjennomforte kontroller Resultaterfraarbeidsgiverkontrollen Vurdering av arbeidsgiverkontrollen...,...,. Feil! Bokmerke er ikke definert, 4.5 Samarbeid med andre kontrollaktorer...,... Feil! Bokmerke er ikke definert, 4.6 Gjennomforte informasjonstiltak ,... Feill Bokmerke er ikke definert. Arsrappon 20 I 4/dato : SkatteoppkeYeren i Dlrsy

9 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkrevertontoret Ressurser Ressursfordeling Arsverk %-andel fordelt Antall arsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet 0,60 til skatteoodkreverfunksionen i reqnskaosaret 100 % Ressursbruk ved skatteoookreverkontoret. fordelina av arsverk Skattereqnskap 0,20 33Yo lnnfordrino av skatt oq arbeidsqiveravqift 0,25 42% Arbeidsgiverkontroll Yo lnformasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 0,02 3% oq reqnskapsforere/revisorer Skatteutvalq % Administrasjon 0,03 5o/o (Andel fordelt skal vare 100 %) Sum 100 % Organisering Dyroy kommune er organisert som en to-nivi kommune med egne enheter. Okonomikontoret har 3 stillinger ved kontoret. Okonomileder er ogsi en del av den sverste administrative ledergruppa i kommunen og kontoret har ogsi noen IT-oppgaver i organisasjon. Skatteoppkreverfunksjon er administratilt underlagt okonomiavdelingen og den faglige biten er underlagt Skau Nord. Regnskapskontrollor er faglig underlagt skatteoppkreveren. De skatterelaterte oppgavene utfores av Aud Moan Kastnes som ogsi har den formelle skatteoppkreverfunksjon. Ved fraver utfores daglige regnskapstransaksjoner av May Ludvigsen. For attestasjon og anvisning i Sofie er det 3 personer med tilgang, hvorav 1 giennom kommunesamarbeid. For autorisering i bank er det 2 personer. Alt av utbetalinger blir manuelt attestert av en 2. person Ressurser og kompetanse Det har ikke vrert endring i resursene ved kontoret i Gjensidig samarbeidsavtale med Sorreisa kommune stir fortsatt ved lag har Ssrreisa bidratt i forbindelse med ei innfordringssak. For ovrig er samarbeidet mellom de ovrige kommunene i Midt-Troms region meget god. 1.2 lnternkontroll Rutinebeskrivelse ble oppdatert i Nir det glelder internkontrollen si er kontoret lite og oversiktlig og rutinene er gode. Forbedringspunkter skjer underveis. Arsrapport 2014/datot Skatteoppkreveren i Dlroy

10 1.3 Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsiret Okninglreduksjon 2013t2014 Sum innbetalt skatter oq avqifter Okning pi 4,5 mill. (5,9%) er 833 tusen mindre enn hva okningen var fra Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsiret Ar Sum innbetalt skatt og avgift Kommunens andel 6)aingl t{edgang (-) Budsjett Ditr Bu&jett / reonskao L Kommunens skning, 4,1 Yo, ble 1,8% lavere enn okningen pa totalt irmbetalt skatter og avgifter. I forhold til kommunenes budsjett for 2014 ble okningen 1,570. Fordelingsprosenten har i 2014 vr;rt 28,7 %o som er 0,4Vo lavere enn for For de andre skattekeditorene ble resultatet slik: Ar Fylket Statens andel Folketrygden a & s Tabellen viser at staten og folketrygden til sammen frkk 3,4 mill. av den totale okninga pi 4,5 mill. 1.4 Skatteutualg Kontoret har ikke behandlet ssknader til skatteutvalget i 2014 og har heller ikke mottatt vedtak fra utvalget pi ettergitte restanser. 2. Skatteregnskapet 2.1 Avleggelse av skatleregnskapet Skatteoppkreveren i Dyroy kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2014 er fort, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere $ 3-1. Arsrapport 20 t 4/dato : 26 -l Skatteoppkeveren i Dyroy

11 5 Det er i 2014 ikke mottatt pilegg om regnskapsforingen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet fra regional kontrollenhet. Arsregnskapet for 2014 folger som vedlegg til irsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 2.2 Margin Mrrgit for inntektslret 2013 lnnest6ende margin for inntektsiret 2013, pr kr For mye avsatt margin for inntektseret 2013 kr Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 12 V". Gyldig fta: Margin for inntektsaret 2014 Marginavsetning for inntektsiret 2014, pr kr Gjeldende prosentsats marginavseting: 12"/o. Gyldig fra: Kommentarer til marginavsetningen Resultatet av marginoppgioret for skatteavregringen 2013 var et overskudd pi 939 tusen som er ca 200 tusen mer enn for Arene 2012 og20ll. Kommunens andel utgiorde ca 270 tusen. Marginprosenten foreslas allikevel uendret for Arsrapport 2014/dato: 26. I Skatteoppkeveren i Dyroy

12 3. Innfordring av krav 3,1 Resfanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Skatteart Restanse Herav berostilt restanse Restanse 31.',t2.20',13 Herav berostilt reslanse Endring i restanse Reduksjon G) Okning (+) Endring i bergtilt restanse Reduksjon c) Okninq (+) Sum restanse pr. skatteart Arbeidsqiveravgift 24 & Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr lnnfordrinqsinntekter t lnntekt av summarisk fellesooooior Kildeskatt Restskatt Restskatt person s6 s s6 s Sum restanse diverse krav Diverse krav Sum restanse pr, skatteart inkl. diverse krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Som oversihen viser si har det vrert en okning i restansene i2014. Akl;iryen pi restskatt person skyldes en restanse pi som er inne til ny lignings-behandling grunnet oppgitt feil i lsnnsinnberetningen. Den store endring for inntektsf,rene med restanse pi flere hundre tusen som oppstod i 2013, er fremdeles en vesentlig irsak til den totale restansen. Vi hadde ingen nedsettelse av pensjonsgivende inntekt i 2014 og heller ingen avskrevne eller ettergitte kruv. Utviklingen i sum utlignet skatt for inntektsiret : Sum utlignet skatt for inntektsiret 2012: 66,9 mill. Antall s/y: 910 Sum utlignet skatt for inntektsilret 2013: 70,3 mill Antall s/y: 896 Okning i utlignet skatt pi kr 3,4 mill og nedgang i antall skattey'tere med 14. For arbeidsgiveravgift hadde vi en okning fra20l med kr Anrapport20l4/dato' SkatteoppkevereniDlroy

13 3.1.3 Restanser eldre ir lnntektsar Sum restanse (debet) 'l ' Herav skatteart "Restskatt - person" tt Kommentarer til restanser og restanseoppfolgingen for eldre ir Antall kmv som var foreldet pr :. 0 Samlet belop pi krav som var foreldet pr : 0 Restansen fra 2009 og tidligere (1998) er betydelig og har okt med ca 82 tusen i forhold til forrige ar. Det er 5 skatteytere som star for restansen pe 1,3 mill og det er kun en som har en betalingsaktivitet. For arene er det en nedgang i restansen med ca 165 tusen. 3.2 lnnfordingens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Kommunenr: 1926 Styringsparameter lnnbetalt skatuavgift av sum krav siste ir, fordelt pi skattejaygiftsart Resultat pr Resultat-krav Diff Restskatt for personlige skatgtere (2012) 100,00 96,3 3,7 Forskuddsskatt personlige skattytere (201 3) 't 00,00 99,0 1,00 Forskuddstrekk (2013) 100,00 100,0 0,00 Arbeidsgiveravgift (2013) 99,78 99,90-0,12 Restskaft (201 2) Upersonlige r 00,00 99,0 r,00 Forskuddsskatt (201 3) Upersonlige r 00,00 99,9 1, b) lnnfordret Restskatt Person, av sum krav til innfordring siste ar (inntektsarct Tabellen er sakset fra resultatrapporteringen pr fra Skatt Nord og viser at vi ligger bra an i forhold til kravet som var satt for vir kommune. fusaken til restanse pi arbeidsgiveravgift skyldes konkursbo Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Ingen spesielle tiltak i ,9 75,0 24,93 Vi har hatt 5 utlegg i 2014 hvor av I for en annen kommune. Ingen tvangssalg men 2 konkurser. fusrapport20l4/dato;26-l-2015 SkatteoppkrevereniDyroy

14 Omtale av spesielle forhold Vi har ikke ytt bistand til andre kontor i 2014 men antallet av skatte(lignings)-relaterte henvendelser til kontoret er fremdeles veldig mange Kontorets eventuelle tiltak for i bedre elfektiviteten i innfordringen Ingen spesielle tiltak. 3.3 Samamskompetanse Denne kompetansen er viktig i forhold til at man kan vare raskt ute med tiltak der dette viser seg i vere nodvendig. 4. Arbeidsgiverkontroll 4.1 Organisering av arbeidsgive*ontrollen Dyroy er med i Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll som bestir av kommunene Bardu, M6lselv, Ssrreisa Tranoy, Torsken, Berg og DyT oy. Ibestad har ikke fast avtale men kjsper tjenester etter behov. Det er administratifi rad (AR) i Midt-Troms som utgisr styre for kontrollsammbeidet og som har arbeidsgiveransvar samt ansvaret for regnskap og budsjett. Skatteoppkreveme i medlemskommunene utgior det faglige uwalget for kontrollsrene. Det faglige utvalget velger selv leder for en 2 irsperiode. For er det MAlselv som irmehar denne rollen. Kontoret er i kommunehuset i Sorreisa og hele 2014 har vert bemannet med 2 kontrollsrer. 4.2 Planlagte og giennomforte kontroller Antall planlagte kontroller for 2014: 2 Som utglor 4,37o av totalt antall leverandsrer av LTO i kommunen. Antall giennomfsrte kontroller 2013: 2 Som utgior 4J47o av totalt antall leverandsrer av LTO i kommunen. 4.3 Resultater fn arbeidsgive*ontrollen I de kontrollene som var gjennomfsrt ble det avdekket mangler som resulterte i endringsforslag av okt inntektsgrunnlag med kr og okt avgsftsgrunnlag med kr Anrapport 20 I 4/dat o' Skatteoppkreveren i Dyroy

15 4.1 Vurderlng av atbeidsglver*onrollen Se egen lrsrapport fi'a MTAK 4.5 Samafteid med andre kontollalrtsrcr Ikke noe fast samarbeid. 4.6 Gjennomforb inlormasionstlltak Det har ikke vert organisert noen formelle informasjonstiltak mot arbeidsgivere eller regnskapskontor. Uformell informasjon skjer pr telefon og til kommunens eneste regskapskontor er det et meget bra sarnarbeid med giensidig informasjon. Brsstadbom, <_ Vedlegg: A.rsregnskapet for signert av skatteoppkreveren Arsrapport20l4/dato: SkatteoppkrcvereniDlrsy

16 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvafgskriterier Komm nr: '1926', Ar: '2014', Hovedbokslype : 'k' Sum Sum Sum Sum tdlt Ukvider Sftyldlg skatek editorore Styldig andr6 lnnesiionde margin Udisponert. sldlat A.beilsgiwrav0n PelsonIgs skatteyte.e Selskapsslat R9naea lnnfo.dring Fodsh t Fonctygden - arb idsgiverawifr Fodelt til Folketyoden - medhmsawi[ Fodelt tl Fykeskoomun n Fodelt til komrnunen Fordslt iil Stator l(rav som er um lt Valgt lr 8 3(X & -72 8,ll 126 3A {t ,{l,t 'l , 20 E i 2{ Fonigo Ar d) it7.65t? ,l8 /t9 3,(t 6,r , E 20 oei U zo OgG 8,a2 0 L;fffi Dato: Arsregnskap - kommune - sammendrag side 1

17 Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll Org.nr Ett interkommunelt samarbeid mellom Bardu, Berg, Dyroy, Milselv, Serreisa, Torrken og Traney Arsrappoa 2011 Resultat 2014: Ar Kommune Dr. Kommune Antall rapponer Antall LTS, oddgaver Gnmnlag AGA Grunnlag inntekt Personallistcr Totatt belop k 2014 t922 Bardu t0 4', s t;192.9s9 44.',! '14 20t Berg 2 t7 u6.5s t Dyroy t45 2t Milselv t ;t t t Ssrreisa t4 192'l Transy I 53 2r t Torsken 2 9 E.000 E5.34', Til sammen ; t Tabellen ovenfor viser oversikt over avholdte kontroller i &t interkommunale samarbeidet. Grunnlag AGA = Endringsforslag pi gnrnnlag arbeidsgiveravgift sen& til Skaft nord for behandling. Grunnla[ inntekt = Endringsforslag pi gunnlag inntektsforslag sendt til Skatt nord for behandling. Personalliste-kontroller med gebyr innfort i 2014 og s ndt til Skatt nord for behandling. Det er i 2014 avholdt tilsammen 36 kontroller. Nytt av eret er personallistekontroller som ble innfsrt i Ved samtlige kontroller har vi avdeklct mangler og feil i personallisteboka og dette har gitt oss inntrykk av at virksomhetene/bedriftene tenger informasjon og veiledning samtidig som vi etter hvert har bli$ gode pt gjennomforing av disse kontrollene. Foruten fersonallitekontrollene er vi i Midt-Troms Arbeidsgiver*ontroll stolt av at de andre kontsollene vi har gjinnomfort i 2014 er avdekkingskontroller. Dette er kontroller som krever en grundigere gjennomgang og er mye mer omfattsnde, bide av tid og ressurser. Aret 2014 startet med at vi i Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll fikk pe phss vedtekter for virksomheten. ordningen vir har vzert styrt etter gsmle vedtekter i god tro, og etter en grundig giennomgang av gamle mailer ig brev ble det i Midt-Troms regionrid fasslitt at de gamle vedtektene fortsaft var gieldene. Dette er-vi som jobber i ordningen fomoyd med, da det hadde vert lite grennomforbart for ordningen i leve med de nye vedtektene som ble forcslatt. Den 9. april hadde vi bessk av revisorene Ottal J. Johnsel og Sten T. Grodal fra Skatt nord. Denne kontrollin bygget pa instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontor. For Midt-Tmm-s Arbeidsgiveikintroll ble det ikke utstedt pilegg som gis ved brudd pl lover, forskrifter ellcr instruks for 6vrig. Vi hidde en gmndig giennomgang av rutiner og revisorene takket oss etterpi for et hyggelig og konstrukti!'t m6te. B ssksadr ss : Storyeien 20, Soneisa Regnskapskontrollfl: lnger Ge,seth Hov Mobil nr E25 E-rBiL neirrsrapsronrotror: Jaile Jakobsen Mobil ff

18 Midt Troms Arbeidsgiverkontroll Vi har i lopet av iret vert pa den edige Nkk-konferansen for regnskapskontrollorene- Denne konferansen er nyttig med tanke p& informasjon og ikke minst med i knytte kontakt til andre regnskapskontroilorir. Det a utv;ksle erfaxinger med andre i samme jobbsituasjon er for oss larerikt og positivt. Skatteetaten har i 2014 innfurt et nytt rapporteringssystem med navnet Koss. Dette skal brukes av alle regnskapskontrollorene i Norge. lnnforing av dette systemet har vi fiitt ved et 3{agers kurs i Tromss. Vivar i utgangspunket meget positiv til Koss og brukte flere uker pe e setie oss irm i dette, etter oppfordring fra Skatteetaten. Vi har smertelig erfare at ikke alt 96r pa skinner. Etter utallige hinvendelser til Skatteetaten med tanke pa A ft tatt systemet i bruk er vi fremdeles ikke oppe og gir. Dette er noe vi ikke hadde trodd i utgangspunktet, men er ni forespeilet al dette skal pe phss snarest. Midt-Troms Adeidsgiverkontroll er som mange andre regnskapskontrollorer i Norge blitt informert om overforing av skatteoppkreverfunksjonen til stalen. Dette vil medfore at vi sannsynligvis ikke harjobb lengre enn til utgangen av 20'15. Dette erjo en uheldig situasjon vi er havnet i, samt at vi fra februaf 2015 er informert om at vi ikke lenger har virt lille kontor. Ssrreisa kommune har behov for mer plass til sine ansatte. Dctte vil medfore flytting for oss og vi er for tiden pijakt etter nye lokaler' Ssrreisa, ,lrar,rArdi +p/ Inger Girseth Hov Dagliglede,r

19 oskatteetaten Sakb handter Hugo Fagerno Tetefbn 9156 y 62 Oer s dato Vlr dato 15. fubruar 2015 D rcs refrranse Var ret an,e 2075/11528 Kommunestyret i Dyroy kommune Dyroytunet I $ ovaov K3r./ri\{ui,E 9311 Brsstadbotn FEB 2Oi5 Kontrollrapport 2014 vedrsrende skaff eoppkreverfunksj o nen for 1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen Skarteoppkrevercns ausvar og myndighet folger av "lnstruks for skatteopphwere" av 8. april Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkeveme i saker som vedrorer skatteoppkreverfirnlsjonen, og pliher A ye veiledning og bistand i faglige sporsmil. Skattekontoret ssker glennom mil- og resultatstyring i legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen. Gnrnalaga for skattekontorets string av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skaltekontorenes stlning og oppfolging av skatteopplceveme" av l. januar Grunnlaget for skatteko orets kontroll av skatteoppheverfunksjonen er "lnstruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkeveme" av I. februar 201 I. Skattekontoret har ansvaret for A avklare at skatteoppkeverfimlsjonen utrves tilfredsstillende i henhold til gieldende regelverk pl folgende omr6der:. Intern kontroll o Regnskapsfming, rapportering og avleggelse av skattercgnskapet. Skatte- og avgiftsinnlceving o Arbeidsgiverkontroll Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkeverfunksjonen. Skatteetaten utfsrer oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfirnksjonen. 2. 0mskatteoppkreverkontoret 2.1 Bemanning Postadress Postbok TDm!. Eesrksad resse: Se www-itattertat n-n6 etler ring Sentrahord Teteh (s 0rg. nri

20 3. MiloppnAelse 3.1 Skatte.ogavgiftsinngang Skatteregnskapet for Dyroy kommune viser per 31. dermber 2014 en skatte- og avgiftsimgangr til fordeling mellom skattekeditorene (etter fradrag for avsetning til margin) pi k og utestriende restansel pa k , herav berostilte krav pa k 58 I 30. Skatteregnskapet er avlagt av kommunens skatleoppkrever 26. januar 20 I Innkrevingsresultater Vi har gjennomgitt imkrevingsresultatene per 31. desember 2014 for Dyroy kommune. Sarskilt merknad til innlcevingsresultaten : Skattekontoret er tilfreds med skatteoppkeverens svart gode innkrevingsresultater for 20 I Arbeidsgiverkontroller Skatteoppkeveren for Dyroy kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen Midt- Troms arbeidsgiverkontroll (MTAK). Resultater for den interkommunale kontrollordningen per 31. desember 2014 viser folgende iht. 4. Kontroll av skatteoppkreverfunksionen Skattekontoret har i 20 I 4 ikle gi ennomfort stedlig kontroll av skatteoppkeverkontorct. Sisre stedlige konrroll ble avholdt mars Stedlig kontrcll for omddet arbeidsgiv d<ontroll ble avholdt ved Ssrreisa skatteoppkeverkontor 9. april Skattekontoret har i 2014 i tillegg giennomfort kontorkontmll av skatteoppkreverkontorct for omddene intem ko roll, skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll. Skatteoppkrcverkontoret har gilt tilbakemelding pi anbefalinger som er gitt. 1 Sum innbetak og lordelt til skanekreditorene 2 Sum 6pne (ubetalte) forfalte debetkrav

21 5. Resultatavutfsrtkontroll. Intem konffoll Basert pi de kontrolleoe som skattekontoret har glennomfort, har vi avdekket fslgende svakheter i skatteoppkreverens overor&rede inteme kontroll, hvor gjeldende regelvert ikke er overholdt: Skatteopplcreveren har ikke utarbeidet virksomhetsplan for 2014, jf, lcravet i "Instrulcs for skatteoppkrevere" $ 2-9 pkt.i og 2. Utover da som er pipelt, er det ikke avdekket andre veseirtlige svalleter i skatt opphevef rls overordaede inteme kontroll.. RegtskaNering, rqportering og avleggelc av skdtercgnskop Basert pi de kontrollene som skattekontoret har giennomfort, finner vi at rcgnskapsfuringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregoskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsiret. o Skaae- og avyifrsinnkrcviag Basert pi de konhollene som skattekontorct har glennomfsrt, finner vi at utfsrels n av innkrevingsarbeidet og oppfslgingsn av rcstansene i det alt vesentlige er i samsvar med gleldende regelverk o Arbeidsgiverkontoll Basert pi de kontsollene som skattekontoret har giennomfsrt, filaer vi at utforclscn av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsnar med gjeldende regelve* og utfores i tilstrekkelig omfang. 6. Ytterligereinformasjon I fortindelse med kontroll av arbeidsgiverkontrollordaiogen er da sendt inn kontollzpport til Dyrsy skatteoppkreverkontor 27. mai Vennlig hilsen Gr"P ;d; Gsril Heitmarn Kristoff( Av d e lin gs di r ela a r I nnkrev i n g Skatt nord kd/,(q*, Marita Ryeng I t Kopi til: o Konlrollutvalget for Dyroy kommune e Skatteoppkreveren for Dyroy kommune o Riksrevisjonen

22 RS3/15MuntligorienteringomkystsoneplanMidt-ogSør-Troms RS4/15MuntligorienteringommobilutbyggingiområdetSkøvatnet

23 Sakertilbehandling

24 Sakertilbehandling

25 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2015/114 Saksbehandler: Frank Moldvik Dato: Saksframlegg Invitasjon til deltakelse i fase 2 av prosjektet "Byregionen Finnsnes - samspill mellom by og bygd" Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 9/ Vedlegg 1 Invitasjon til deltakelse i fase 2 av prosjektet Byregion Finnsnes - samspill mellom by og bygd 2 Kortversjon samfunnsanalyse Saksopplysninger Det vises til vedlagte skriv datert , der Lenvik kommune inviterer Dyrøy kommune til deltakelse i fase II av prosjektet «Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd». Det vises i tillegg til tidligere presentasjoner av prosjektet i formannskapsmøte sak 113/14, samt kommunestyremøte Nærmere redegjørelse for prosjektets fase II fremgår av vedlagte invitasjon. Administrasjonens vurdering På bakgrunn av prosjektets fase I er det utarbeidet en omfattende samfunnsanalyse om Midt- Troms-regionen. Den er på totalt 147 sider og beskriver bl.a. forhold som befolkningsutvikling, arbeidsmarked, kommunikasjon/infrastruktur, næring mv. Denne rapporten legges ut i sin helhet på kommunens hjemmeside under «Informasjon og planer». Det er i tillegg utarbeidet en kortversjon som følger som vedlegg. Lenvik kommune ser på bakgrunn av samfunnsanalysen at følgende prioriterte temaområder kan vektlegges i fase II. Tydelig næringsfokus Utdanning/kompetanse Rekrutterings/integreringsstrategier Prosjektleder for Byregionprogrammet, Ragnvald Storvoll, er invitert til kommunestyrets behandling av saken, og kan gi en nærmere redegjørelse for prosjektet hvis dette er ønskelig fra kommunestyrerepresentantene. På bakgrunn av ovennevnte tilrår rådmann at Dyrøy kommune fatter slikt vedtak.

26 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Dyrøy kommune vedtar deltakelse i fase II i byregionprogrammet, sammen med Lenvik. 2. Samfunnsanalysen med prioriterte temaområder legges til grunn for arbeidet i fase II. 3. Det fremlegges egen sak om kommunal egenandel til prosjektet når tilsagn foreligger fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Ordførers innstilling: Randi Lillegård ordfører Erla Sverdrup rådmann

27

28

29

30

31

32 Kortversjon Foreløpig samfunnsanalyse By og land hand i hand Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd Ragnvald Storvoll Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd By og land hand i hand Samfunnsanalyse Ragnvald Storvoll, Marit Alvig Espenes, Kjell-Sverre Myrvoll Dyrøyseminarsenteret KF

33 1 Bakgrunn Meld. St. 13 ( ) «Ta heile Noreg i bruk» peker på at små og mellomstore byer er viktige for utviklingen av sine respektive omland. Departementet ønsker derfor å legge til rette for positiv utvikling i små og mellomstore byregioner. Ingen byer og byregioner er like, og hver region må analyseres for seg. En måte å bedre rekrutteringen av arbeidskraft til virksomhetene på, og samtidig spre veksten i et større omland, er å koble sammen byene og områdene omkring. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har initiert «Utviklingsprogrammet for byregioner» som regional vekstkraft. Programmet skal øke kunnskap om byenes funksjon for omlandet og regionens næringsmessige potensial. Programmet er en tilskuddsordning som skal bidra til kunnskap om byenes rolle for regional utvikling, og om betydningen av samspillet mellom byene og omlandet Programmets oppbygging Programmet er delt opp i to faser, og nettverksarbeid står sentralt i begge. KMD la til rette for at fase 1 skulle gå over et år og hovedsakelig gjennomføres i 2014, mens fase 2 går over tre år og gjennomføres i byregioner (187 kommuner) er med i fase 1, mens flere andre byregioner gjennomfører prosessen utenfor programmet, men søker opptak til fase 2 på samme premisser som de som har deltatt i fase 1. Troms fylkeskommune inviterte Lenvik kommune til å søke midler fra fylkeskommunen for å kunne delta i utviklingsprogrammet for byregioner. Tromsø og Harstad/Sør-Troms har vært med i fase 1. «Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd» har hatt fem måneder til å gjennomføre samfunnsanalysen. Tilskuddsmidlene til fase 2 ble utlyst 1. februar 2015 med søknadsfrist 1. mai Målet for tilskuddsordningen er at tilskuddsmottakerne skal komme frem til lokalt forankrede strategier og tiltak med utgangpunkt i samhandling mellom byen og omlandet. En helhetlig samfunnsanalyse skal ligge til grunn for strategier og tiltak som skal implementeres over en treårsperiode i fase 2. Programmet skal bidra til økt kunnskap om samspill mellom by og omland og styrke disse områdenes regionale vekstkraft, med sikte på utvikling i regionen som helhet. 1 1

34 Formålet med fase 1 er etablering og konsolidering av samarbeidet internt i søkerregionen, og valg av tema/saksområde den enkelte region ønsker å jobbe videre med. Involvering av for eksempel næringsliv, utdanningsinstitusjoner, andre offentlige institusjoner, fylkeskommune, ungdom og frivillige organisasjoner må konkretiseres og gjennomføres. Valg av tema gjøres på grunnlag av en helhetlig analyse av samhandling i regionen. Denne kan gjøres langs parameter som for eksempel arbeidsmarked, boligmarked, arealdisponering, infrastruktur, næringsliv og kompetanse. Formålet med analysen er å finne flaskehalser i samspillet mellom byen og omlandet som kan hindre regional utvikling Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd Forankring Alle åtte kommunene i Midt-Troms er med i forprosjektet. Søknad om deltakelse ble sendt Troms fylkeskommune i juni Programmet ble behandlet i Lenvik formannskap i mai 2014 og i Midt-Troms Regionråd juni Tilsagnet fra Troms fylkeskommune ble gitt i august Møte med rådmenn i Midt-Troms ble avholdt i september 2014, og oppstart av programmet 1. oktober Forankring er avgjørende for å lykkes i samhandlingsprosjekt der mange sektorer og aktører i lokalsamfunn involveres, på kort sikt og i enda større grad i et langsiktig perspektiv. Med denne kunnskapen som base har prosjektledelsen investert mye tid i alle åtte kommunene i møte med politisk nivå (ordfører, kommunestyrer, formannskap og næringsutvalg) og næringsaktører for informasjon, dialog og kunnskapsinnhenting. Videre har en møtt på flere regionale arenaer; regionråd, regionalt ungdomsråd (under etablering), regionalt næringsforum, næringshager og møter med tilbydere av regional utdanning (ledelse på videregående skoler, Forsvarets studiesenter og Studiesenteret Finnsnes). Det er en målsetning at samfunnsanalysen skal bidra til å frembringe nyttig kunnskap for kommunene i regionen, uavhengig av en eventuell deltakelse i fase 2 i Byregionprogrammet. Her avdekkes potensial for vekst og muligheter for samspill som kan utnyttes benyttes i videre plan- og utviklingsarbeid for alle åtte kommunene i Midt-Troms. 2

By og land hand i hand Samfunnsanalyse

By og land hand i hand Samfunnsanalyse Foreløpig samfunnsanalyse By og land hand i hand Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd 28.02.2015 Ragnvald Storvoll Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd By og land hand i hand Samfunnsanalyse

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato:.9.2 Tidspunkt: 2: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 92. Vararepresentanter

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN

ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN RAPPORT 4/2015 ISBN 978-82-7492-298-3 ISSN 1890-5226 ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN [ Google maps] AV TORIL RINGHOLM, EIRIK MIKKELSEN, PER KRISTIAN ALNES, ATLE HAUGE, IVAR LIE,

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1 ÅRSMELDING 2009 Årsmelding 2009 Vedleggshefte Side 1 Innholdsfortegnelse RAPPORTERING AV FINANSFORVALTNING side 3 LIKESTILLING I GRIMSTAD KOMMUNE... side 6 ÅRSRAPPORT 2009 FRA SKATTEOPPKREVEREN I GRIMSTAD

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret

Innkalling for Kommunestyret Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtestart: 18:00 Daglig leder av Knutepunkt Sørlandet Kjell Kristiansen og eventuelt Finn Aasmund

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Innhold Lukket Arkivsaksnr

I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer