KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER"

Transkript

1 KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 750 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 750 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 750 Watt

2 Art

3 KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs instruktionerna noga innan kupévärmaren installeras och används. Kupévärmaren får INTE övertäckas. Följ följande instruktioner för installation och användning av kupévärmaren. En skadad sladd måste bytas av auktoriserad serviceverkstad. Kupévärmaren får inte handhas av barn utan övervakning av vuxen. Kupévärmaren måste placeras i omedelbar närhet till uttaget. Kupévärmaren får INTE användas i närheten badkar, dusch eller pool. Kupévärmaren är INTE utrustad med termostat. Lämna därför aldrig kupévärmaren påslagen i rum där personer som inte kan ta sig ut ur rummet på egen hand befinner sig. KUPÉVÄRMAREN FÅR INTE ÖVERTÄCKAS. EFFEKT Kupévärmaren ger 750 watt, vid 25 C. Vid kallare temperatur ger värmaren lägre effekt. Om säkringen är på 10 ampere kan kupévärmaren och motorvärmaren vara inkopplade samtidigt. ÖVERHETTNINGSSKYDD Kupévärmaren är utrustad med en smältsäkring. Denna träder i funktion om värmaren av misstag täcks över, om fläkten fastnar eller om värmaren placeras felaktigt. Om smältsäkringen brunnit av måste den bytas ut. Lämna värmaren till en auktoriserad reparationsverkstad. FÄSTPLÅT Som tillbehör medföljer en fästplatta med vilken värmaren kan monteras på en vägg eller liknande. Ge akt på att det fria utrymmet över och framför värmarens utblåsningsgaller är minst 30 cm. Se till att placera kupévärmaren så att den inte utgör någon fara vid en eventuell kollision. SKÖTSELINSTRUKTION Varmluftsfläkt för uppvärmning av bilkupéer, förarhytter i lastbilar och traktorer, husvagnar samt extra värmekälla inomhus. Se till att utrymmet över kupévärmaren är fritt och att utrymmet vid värmarens utblåsning är minst 30 cm. 3

4 MONTERINGSANVISNING I bilen: Se till att utrymmet över kupévärmaren är helt fritt och att utrymmet vid varmluftsutblåsningen är 30 cm eller mer. Värmaren placeras på golvet eller ett annat fast underlag. Värmaren ansluts till jordat vägguttag i kupén och jordförbindningen ska vara genomgående till stolpe eller vägg. Den elektriska installationen i bilen ska utföras av behörig elinstallatör om inte vägguttaget eller andra detaljer anslutes med snabbkopplingsdon. Ledningen mellan vägguttag i kupén och bilens apparatintag, som ska vara placerat utanför kupén, ska vara av typ RDO 3 x 1,5 mm² dragen i metallslang. Apparatintaget ska placeras skyddat mot besprutning och mekanisk skada på bilens plåtkaross. Intagskabelns jordledning skruvas till plåtkarossen. Den ska vara säker och genomgående. Den lägst placerade anvisningen för kondensvattenhål öppnas. Anslutningen till bilens apparatintag ska vara av typ RDO 3 x 1,5 mm² och anslutas till jordat vägguttag för 230 V ~ 50 Hz. Behandla anslutningsledningen försiktigt så att den ej skadas mot skarpa föremål som motorhuv, dörr eller dylikt. Följ även biltillverkarens instruktioner angående montering, installation och handhavande av kupévärmare. VIKTIGT! Denna apparat är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av person som har bristande erfarenhet och kunskap om dess användning, om de inte innan har instruerats av någon person med ansvar för deras säkerhet. 4

5 KUPÉVARMER Maks. effekt 750 watt SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les instruksjonene nøye før kupévarmeren installeres og tas i bruk. Kupévarmeren må IKKE overdekkes. Følg medfølgende instruksjoner for installasjon og bruk av kupévarmeren. En skadet ledning må skiftes av autorisert serviceverksted. Kupévarmeren må ikke håndteres av barn uten overvåking av en voksen. Kupévarmeren må plasseres i umiddelbar nærhet av uttaket. Kupévarmeren må IKKE brukes i nærheten badekar, dusj eller basseng. Kupévarmeren er IKKE utstyrt med termostat. Gå derfor aldri fra kupévarmeren slått på i rom der det befinner seg personer som ikke kan komme seg ut av rommet på egen hånd. BRUKSANVISNING KUPÉVARMEREN MÅ IKKE OVERDEKKES. Varmluftsvifte for oppvarming av bilkupéer, førerhus i lastebiler og traktorer, campingvogner, samt ekstra varmekilde innendørs. Pass på at det er fritt rom over kupévarmeren og at den har fri utblåsning i en avstand på minst 30 cm. EFFEKT Kupévarmeren gir 750 watt, ved 25 C. Ved kaldere temperatur gir varmeren lavere effekt. Dersom sikringen er på 10 ampere, kan kupévarmeren og motorvarmeren være innkoblet samtidig. OVERTEMPERATURBESKYTTELSE Kupévarmeren er utstyrt med en overtemperaturbeskyttelse. Den trer i funksjon og stenger av elementet hvis varmeren utilsiktet tildekkes, hvis viften låser seg eller hvis varmeren plasseres feilaktig. Overtemperaturbeskyttelsen må i dette tilfellet byttes ut. Lever varmeren til et autorisert reparasjonsverksted. FESTEPLATE Som tilbehør medfølger en festeplate som kan brukes for montering av varmeren på en vegg eller lignende. Pass på at det er fri avstand over og foran varmerens utblåsingsgitter på minst 30 cm. Det frie rommet over og foran varmerens utblåsingsgitter må være minst 30 cm. Sørg for å plassere kupévarmeren slik at den ikke utgjør noen fare ved en eventuell kollisjon. 5

6 MONTERINGSANVISNING I bilen: Påse at rommet over kupévarmeren er helt fritt, og at rommet ved varmluftsutblåsningen er 30 cm eller mer. Varmeren plasseres på gulvet eller et annet fast underlag. Varmeren koples til jordet vegguttak i kupeen og jordforbindelsen skal være gjennomgående til stolpe eller vegg. Den elektriske installasjonen i bilen skal utføres av autorisert elinstallatør dersom ikke vegguttaket eller andre detaljer koples med hurtigkoplingsutstyr. Ledningen mellom vegguttak i kupéen og bilens apparatinntak, som skal være plassert utenfor kupéen, skal være av type RDO 3 x 1,5 mm² trukket i metallslange. Apparatinntaket skal plasseres beskyttet mot besprøyting og mekanisk skade på bilens platekarosseri. Inntakskabelens jordledning skrus til platekarosseriet. Den skal være sikker og gjennomgående. Den lavest plasserte anvisningen for kondensvannhull åpnes. Tilkoplingen til bilens apparatinntak skal være av type RDO 3 x 1,5 mm² og koples til jordet vegguttak for 230 V ~ 50 Hz. Behandle tilkoplingsledningen forsiktig slik at den ikke skades mot skarpe gjenstander som motorpanser, dører eller lignende. Følg også bilprodusentens instruksjoner angående montering, installasjon og håndtering av kupévarmer. VIKTIG! Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller av personer med manglende erfaring og kunnskap om bruken, dersom de ikke på forhånd har blitt instruert av en person med ansvar for deres sikkerhet. 6

7 AUTON SISÄTILAN LÄMMITIN Suurin teho 750 W. TURVAOHJEET Lue ohjeet huolellisesti ennen matkustamolämmittimen asentamista ja käyttämistä. Matkustamolämmitintä EI saa peittää. Noudata seuraavia matkustamolämmittimen asennus- ja käyttöohjeita. Jos sähköjohto vaurioituu, se on vaihdatettava valtuutetussa huoltokorjaamossa. Lapset eivät saa käyttää matkustamolämmitintä. Sitä on käytettävä aikuisen valvonnassa. Matkustamolämmitin on asennettava pistorasian lähelle. Matkustamolämmitintä EI saa käyttää kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan lähellä. Matkustamolämmittimessä EI ole termostaattia. Älä siksi jätä matkustamolämmitintä päälle huoneessa, jossa on ihmisiä, jotka eivät pysty poistumaan siitä omin neuvoin. MATKUSTAMO- LÄMMITINTÄ EI SAA PEITTÄÄ. TEHO Sisätilanlämmittimen teho on 750 wattia. Kylmällä säällä se lämmittää sisätilaa vähemmän. Jos käytössä on 10 ampeerin sulake, sisätilanlämmitintä ja lohkolämmitintä voi käyttää samanaikaisesti. YLIKUUMENEMISSUOJA Sisätilan lämmitin on varustettu lämpösulakkeella. Se laukeaa, jos puhallin jumiutuu tai jos lämmitin on liian ahtaassa tilassa. Jos sulake on lauennut, se on vaihdettava uuteen. Vie laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen. KIINNITYSLEVY Laitteen mukana toimitetaan kiinnityslevy, jonka avulla voit asentaa laitteen seinään tai vastaavaan. Muista, että lämmittimen ylä- ja etupuolella on oltava vähintään 30 cm vapaata tilaa. Lämmittimen ulospuhallusritilän yläpuolella ja edessä tulee olla vähintään 30 cm vapaata tilaa. Aseta sisätilanlämmitin paikkaan, jossa se ei aiheuta vaaraa kolaritilanteessa. HOITO-OHJEET Lämpöpuhallin soveltuu auton sisätilan, kuorma-auton ja traktorin ohjaamon tai asuntovaunun lämmitykseen sekä lisälämmittimeksi sisätiloihin. Lämmitintä ei saa peittää ja sen puhallusaukon edessä on oltava vähintään 30 cm vapaata tilaa. 7

8 ASENNUSOHJE Asennus autoon: Varmista, että sisätilan lämmittimen yläpuolelle jää tyhjää tilaa ja että puhallusaukon edessä on vähintään 30 cm vapaata tilaa. Aseta lämmitin lattialle tai muulle kiinteälle alustalle. Liitä lämmitin auton sisätilaan asennettuun maadoitettuun pistorasiaan. Maadoituksen on ulotuttava sähkötolppaan tai seinäpistorasiaan asti. Jätä autoon tehtävä sähköasennus sähköalan ammattilaisen tehtäväksi, ellet tee liitäntää pikaliittimellä. Auton sisätilaan asennettavan pistorasian ja ulkopuolelle sijoitetun kojerasian välisen johdon on oltava tyyppiä RDO 3 x 1,5 mm² ja se on asennettava metalliletkuun. Asenna kojerasia auton koriin siten, että se on suojassa roiskeilta ja mekaaniselta kulumiselta. Ruuvaa kaapelin maadoitusjohdin korin peltiin. Varmista, että se on kunnolla kiinni ja että maadoitus on jatkuva. Avaa kojerasian alaosassa oleva kondensaatioveden poistoaukko. Ota kojerasiaan virtaa 230 V ~ 50 Hz maadoitetusta pistorasiasta, käytä RDO 3 x 1,5 mm² liitäntäjohtoa. Käsittele liitäntäjohtoa varoen, ja huolehdi siitä, ettei se jää konepellin tai auton oven väliin tai joudu muuten alttiiksi vaurioille. Noudata myös auton valmistajan antamia matkustamolämmittimen kiinnitys-, asennus- ja käyttöohjeita. TÄRKEÄÄ! Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit tai fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita, eikä myöskään sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole riittävästi kokemusta laitteesta tai taitoa sen käyttämiseksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole sitä ennen antanut neuvoja laitteen käytöstä. 8

9 KABINEVARMER Maks. effekt 750 watt SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs instruktionerne omhyggeligt, inden varmeblæseren installeres og tages i brug. Varmeblæseren må IKKE overdækkes. Følg instruktionerne til installation og brug af varmeblæseren. En beskadiget ledning skal udskiftes af en autoriseret elinstallatør. Varmeblæseren må kun benyttes af børn under opsyn af en voksen. Varmeblæseren skal placeres i umiddelbar nærhed af stikkontakten. Varmeblæseren må IKKE anvendes i nærheden af badekar, bruser eller pool. Varmeblæseren er IKKE udstyret med termostat. Efterlad derfor aldrig varmeblæseren tændt i lokaler, hvor der befinder sig personer, som ikke selv kan komme ud. VARMEBLÆSEREN MÅ IKKE OVERDÆKKES. VEDLIGEHOLDESESANVISNINGER Varmluftsblæser til opvarmning af bilkabiner, førerkabiner i lastbiler og traktorer, campingvogne og som ekstra varmekilde indendørs. Sørg for, at der er fri plads over kabinevarmeren og at der er mindst 30 cm fri plads foran udblæsningen. EFFEKT Varmeblæseren giver 750 watt ved 25º C. Ved lavere temperaturer er effekten også lavere. Hvis sikringen er på 10 ampere, kan varmeblæseren og motorens varmeapparat være koblet til samtidigt. OVERBELASTNINGSSIKRING Kabinevarmeren er udstyret med en smeltesikring. Denne træder i funktion, hvis varmeapparatet ved en fejltagelse tildækkes, hvis blæseren blokeres eller hvis varmeapparatet placeres forkert Hvis smeltesikringen er brændt af, skal den udskiftes. Indlever varmeapparatet til et autoriseret reparationsværksted. MONTERINGSPLADE Der medfølger en monteringsplade som tilbehør, hvormed varmeapparatet kan monteres på en væg el.lign. Vær opmærksom på at den frie plads over og foran varmeapparatets udblæsningsrist er på mindst 30 cm. Sørg for, at der er mindst 30 cm frit rum foran varmeblæserens udblæsningsgitter. Sørg for, at varmeblæseren placeres, så den ikke udgør nogen fare ved en eventuel kollision. 9

10 MONTERINGSANVISNING I bilen: Sørg for, at der er fri plads over kabinevarmeren og at der er mindst 30 cm fri plads foran udblæsningen. Varmeapparatet placeres på gulvet eller på et andet fast underlag. Varmeapparatet tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse i kabinen og jordforbindelsen skal gå gennem til stolpe eller væg. Den elektriske installation i bilen skal foretages af en autoriseret elinstallatør, hvis ikke stikkontakten eller andre dele tilsluttes med hurtigkoblingsstik. Ledningen mellem stikkontakten i kabinen og bilens apparatindtag, der skal være placeret uden for bilen, skal være af typen RDO 3 x 1,5 mm² trukket gennem en metalslange. Apparatindtaget skal placeres beskyttet mod sprøjt og mekanisk beskadigelse på bilens pladekarrosseri. Indtagskablets jordledning skrues fast på pladekarrosseriet. Dette skal være sikkert og gennemgående. Den lavest placerede anvisning for kondensvandhul åbnes. Tilslutningen til bilens apparatindtag skal være af typen RDO 3 x 1,5 mm² og tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse til 230 V ~ 50 Hz. Behandl tilslutningsledningen forsigtigt, så den ikke beskadiges mod skarpe genstande som motorhjelm, dør el.lign. Følg også bilproducentens instruktioner vedrørende montering, installation og brug af kabinevarmer. VIGTIGT! Dette apparat må ikke bruges af børn eller personer med fysisk, sensorisk eller mentalt handicap eller med manglende erfaring og viden om apparatets anvendelse, såfremt disse ikke er blevet instrueret af den person, der har ansvaret for deres sikkerhed. 10

11 11

Monteringsanvisning for motorvarmerelement

Monteringsanvisning for motorvarmerelement NO Monteringsanvisning for motorvarmerelement Les nøye gjennom monteringsanvisningen før arbeidet igangsettes. Varmeren monteres på følgende måte: A. Kjølevæsken tappes ut. B. Tetningsskiven demonteres

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat vain parasta. GRATULERAR

Detaljer

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 DV 20/30 DA SE NO Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Detaljer

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS

LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS 42-370 manual.indd 2011-10-12, 09.04.24 Art. 42-370 LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB LED DAGSLJUS MONTERINGSANVISNING OBS: Studera monteringsanvisningen

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer