Årsberetning 2014 Stortingsbiblioteket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 Stortingsbiblioteket"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Stortingsbiblioteket Stortingsbiblioteket støtter opp om den parlamentariske prosessen og tilbyr kvalitetssikret informasjon som representanter og ansatte benytter som grunnlag for beslutninger. Stortingsbiblioteket legger til rette for tilgang til litteratur og nyheter innenfor områdene samfunnsfag politikk politisk historie jus og har et særlig ansvar for å samle og gjøre tilgjengelig litteratur om Stortinget og konstitusjonelle forhold parlamentarisme og demokrati nasjonalforsamlinger EU/EØS Tjenestene tilbys på flere plattformer; gjennom trykte dokumenter, Løveporten og mobile plattformer. Stortingsbiblioteket er primært et tilbud til interne brukere, men tar også imot eksterne henvendelser som berører våre spesialområder. Biblioteket deltar i det nasjonale og internasjonale biblioteknettverket. Gro Sandgrind Stortingsbibliotekar 3. mars 2015 Vedlegg 1. Kurs/konferanser Vedlegg 2. Medarbeidere i 2014 Alle foto: Stortingsbiblioteket 1

2 UTVIKLINGSOPPGAVER Strategi for utvikling av stortingsbiblioteket er utarbeidet og ble presentert i Direktørens ledermøte i september. Biblioteket skal særlig bidra til å oppfylle hovedmålene administrasjonens strategi: Et vitalt parlamentarisk arbeid ved å Utvikle nye kunnskapstjenester for det parlamentariske arbeidet basert på kunnskap om brukerne og tilgjengelig teknologi. Vi vil bygge videre på det vi har fått til i Europaarbeidet nyhetsbrev og informasjonspakker. Aktuell kunnskapsformidling om folkestyret ved å Bruke stortinget.no og Løveporten. Presentere informasjon om EU/EØS-saker og andre aktuelle tema, både for politikerne, men også for offentligheten der det er aktuelt. Smart representantservice ved å - bidra med relevante kunnskapstjenester i stortingstorget - styrke opplærings- og veiledningstilbudet i informasjonssøking og bruke stortingstorget aktivt til demonstrasjon og ulike typer arrangement - tilby bibliotekets tjenester gjennom enkle, brukervennlige verktøy og digitale løsninger, og gi brukerne det de trenger «rett i lomma» Stortingstorget 30. september åpnet biblioteket sine helt nye lokaler på stortingstorget i stortingsbygningen. Her er biblioteket nå plassert mer sentralt og tilgjengelig for stortingsrepresentantene og de andre brukerne på Stortinget. Samlokaliseringen med ikt, representantordninger og servicesenteret på stortingstorget har gitt biblioteket nye muligheter til å vise fram den nyeste og mest aktuelle kunnskapen og informasjonen som finnes i den store biblioteksamlingen. I tillegg er biblioteket betjent 8-17 (til 16 på fredager), og det er mulig å låne fra samlingen hele døgnet. Det samme gjelder resten av biblioteksamlingen som er gjort tilgjengelig for selvbetjening i et nyoppusset tunnelbibliotek. Arbeidet med å utvikle stortingstorget var et hektisk og omfattende prosjektarbeid som krevde mye tid i hele Biblioteket deltok med både prosjektleder og flere prosjektdeltakere. Foto: John Greiner Olsen Tunnelbiblioteket Tunnelmagasinet ble i løpet av 1. halvår ferdigstilt med nye rullereoler og ny innredning ved inngangspartiet. Hit ble samlingene våre fra P26 flyttet p.g.a. renoveringen. Dette benevnes heretter som tunnelbiblioteket og utgjør sammen med biblioteklokalet på stortingstorget det nye stortingsbiblioteket. Tunnelbiblioteket er døgnåpent og har egen utlånsautomat for 2

3 selvbetjening. Den innerste delen fungerer fortsatt som magasin og inneholder samlingen med bøker utgitt før 2000, samt stortingsforhandlingene. Nye kunnskapsbaserte tjenester i det parlamentariske arbeidet Stortingsbiblioteket arbeider med å videreutvikle kunnskapstjenester og produkter som kan være en støtte i det det parlamentariske arbeidet. I løpet av året ble det laget maler for nye produkter og utarbeidet: - faktaark om Stortinget og EØS-avtalen i anledning 25-år med avtalen - nyhetsbrev med aktuelle artikler, rapporter, nettsteder og bøker til tre av fagkomiteene AVDELINGSOPPGAVER Referanse-, utlån og veiledningstjeneste utlån og 336 referanseoppdrag Stortingsbiblioteket er et døgnåpent bibliotek. Alle i Stortinget kommer inn i biblioteket også når det er ubetjent, og kan låne via utlånsautomatene. Utlån av trykte publikasjoner erstattes i stor grad av elektroniske publikasjoner. Det foreligger dessverre ikke tall for dette. Stortingsbiblioteket er i hovedsak et internbibliotek, men låner også ut noe litteratur til eksterne. Utlån fordelt på brukergrupper: Interne % % ,1% Eksterne % % 150 4,3% Til andre bibliotek % 55 1 % 161 4,6% Totalt % % % Utlånet i 2014: var 77.7 % sammenlignet med året før, og årsakene er flere: Overgang til nytt biblioteksystem 1. april medførte at samlingen måtte RFID-merkes på nytt, og registrering av lån ble i en periode noe ufullstendig. Tidsskriftheftene ble overført til Bibsys seint på året og er derfor ikke med i statistikken. For interne er elektronisk bestilling fra vår katalog mer tungvint enn tidligere, bestillinger i Bibsys krever passord av lånere, og terskelen for å bestille blir høyere. Deler av samlingen var lite tilgjengelig for interne brukere fra juni til september fordi biblioteklokalet ble tømt og samlingen flyttet. Fra april til desember måtte mange utlån registreres manuelt, først i desember ble utlånsautomatene igjen tatt i bruk for selvbetjent utlån. Utlån til andre bibliotek har derimot økt fordi vår katalog nå er tilgjengelig for andre Bibsys-brukere. Stortingsbiblioteket mottar i hovedsak oppdrag fra interne brukere (stortingsrepresentanter, politiske rådgivere og fra administrasjonen), men svarer også på en del eksterne henvendelser. Referanseoppdrag utført for: Interne brukere % % % Eksterne brukere % % % Totalt % % % Referanseoppdrag dvs. oppdrag som krever oppslag og sammenstillinger var i 2014 tilnærmet det samme som året før. 3

4 Stortingsbiblioteket samarbeider nært med utredningsseksjonen i forbindelse med innhenting av faktainformasjon til oppdrag som utredningsseksjonen besvarer. Biblioteket deltar i enkelte av utredningsseksjonens seksjonsmøter der oppdrag fordeles og diskuteres. I 2014 var nærmere 20% av alle bibliotekets oppdrag fra utredningsseksjonen (66 av 336) mot 13 % (43 av 338) året før. Samlingen bøker og tidsskrifter Nasjonalbiblioteket samler hvert år inn statistikk fra alle fag- og folkebibliotek i Norge. Samlingens størrelse pr er: enheter (bøker og tidsskrifter) I løpet av året registrerte biblioteket: 648 nye bøker og rapporter 270 nye tidsskriftårganger Det ble skilt ut 4116 enheter fra samlingen (sendt depobiblioteket NB eller kassert). Stortingsbiblioteket kjøper inn bøker, tidsskrifter og forskningsrapporter hovedsakelig innen bibliotekets fagområder statsvitenskap, historie, økonomi og juss. I tillegg kjøper biblioteket inn politiske biografier og sørger for å ha en oppdatert reisehåndboksamling. Biblioteket mottar i gave bøker fra Kulturfondet. 47 databaser Antall databaser vurderes hvert år med hensyn til bruk, og om abonnementene skal fornyes. De fleste av databasene har ip-tilgang og kan benyttes av alle på Stortinget uten bruk av passord. Antall databaser biblioteket kjøper tilgang til har vært stabilt de siste årene. Tidsskrifter 2700 leste e-artikler tidsskrifter, fremdeles flest i papir, men andelen elektroniske utgaver øker - Omtrent 2700 artikler er lest i fulltekst, 75 prosent fra den norske basen Idunn. Dette er det høyeste antallet noensinne, til tross for at statistikk delvis mangler for oktoberdesember. - Mest leste titler: Jussens venner, Lov og rett, Nytt norsk tidsskrift, Stat & styring, International affairs, International security, Journal of common market studies, Party politics, Scandinavian journal of public health og World economy. - Mest leste tema: Generelle tidsskrifter inkl politikk Jus Familie og kultur Internasjonal politikk inkl EU Velferd og helse Økonomi 4

5 Nye tidsskrifttjenester: - Aktuelle tidsskrifter profileres på storskjermene på stortingstorget, nye hver uke. - Nyhetsbrev med aktuelle artikler, rapporter, nettsteder og bøker til Familie- og kulturkomiteen, Finanskomiteen og Justiskomiteen, annenhver uke. EU/EØS-informasjon 33 nyhetsbrev med 760 abonnenter Stortingsbiblioteket utarbeider ukentlige EU/EØS-nyhetsbrev. I 2014 ble det sendt ut 33 nyhetsbrev. Nyhetsbrevet er tilgjengelig på stortinget.no. Antall abonnenter har økt med 40 prosent i 2014 og var ved årets utgang 760, av disse var 248 interne. Antall nyhetssaker som ble omtalt i nyhetsbrevene gjennom 2014 var 240. Stortingsbiblioteket bidrar også med å tilrettelegge europainformasjon i samarbeid med utredningsseksjonen og internasjonalt sekretariat. I forkant av Europautvalgets møter og utenrikspolitiske redegjørelser utarbeider de tre seksjonene aktuelle informasjonspakker. I 2014 ble det utarbeidet 9 slike informasjonspakker. Nyhetstjenester - logger på 300 ganger daglig i BuyAndRead og sender ut 1000 nyhetsvarsler daglig Med flytting til stortingstorget har antallet papiraviser blitt kraftig redusert, til 25 (hvorav 7 utenlandske). Alternativet til papir er å bruke den elektroniske «aviskiosken» Buyandread. Den gir avisene slik de ser ut på trykk i pdf-format, og bruken av denne tjenesten øker. Alle på Stortinget har tilgang til tjenesten, og vi logget inn på Buyandread ca 300 ganger pr. dag i Tjenesten tilbyr ca 220 norske aviser. Stortingsbiblioteket legger til rette for nyhetsvarsling både på ipad, i Løveporten og som e- postvarsling. Ved slutten av 2014 var det tilgjengelig ca. 440 ulike nyhetsprofiler, det vil si lenker til forhåndsdefinerte nyhetssøk, som dekket alle representanter, statsråder, partier, komiteer og tema. Det blir sendt rundt 1000 e-postvarsel hver dag, til ca 460 mottakere. Nettbrett Biblioteket har ansvar for tilgang til sentrale informasjonskilder på ipad-ene til stortingsrepresentantene og ansatte i partigruppene. Her får de tilgang til flere nyhetskilder, elektroniske tidsskrifter, ordbøker og søk i bibliotekets samlinger Det har vært redusert aktivitet på bibliotekets twitterkonto i Kontoen har 353 følgere. Overgang fra Aleph biblioteksystem til Bibsys Stortingsbiblioteket gikk over til å bruke Bibsys biblioteksystem 1. april Første kvartal ble brukt til å konvertere data fra Aleph til Bibsys, og katalogisering og innkjøp av nye bøker ble holdt på et minimum i denne perioden. Etter overgangen måtte et betydelig arbeid gjøres med å registrere utlån fra det gamle systemet, konvertere RFID-brikker i alle bøker utgitt etter 5

6 2002, registrere sirkulasjonslister for tidsskrifter og rydde i katalogposter som ikke lot seg konvertere. I mars ble det derfor rekruttert to studenter for å bidra i dette arbeidet, og det pågikk i hele resten av Overgangen til nytt biblioteksystem har medført en rekke kurs for de ansatte i stortingsbiblioteket, og arbeidet med katalogen er betydelig mer tungvint enn i det gamle systemet. Skifte av biblioteksystem medførte at utlånsautomaten i en lang periode bare kunne brukes til innlevering. I forbindelse med etableringen av stortingstorget, kjøpte vi inn en utlånsautomat til, og i slutten av november fikk vi begge automatene satt i stand til å håndtere både utlån og innlevering. Vi er det første biblioteket i fastlands-norge som bruker RFID ved identifisering av brukere på utlånsautomat, men vi er slått av Universitetet på Svalbard (som startet allerede i 2008). Opplæring og markedsføring 39 kurs avholdt Stortingsbiblioteket holder kurs i bruk av informasjonskilder som er tilgjengelige via Løveporten, i nyhetssøk og søk i Stortingets saker og dokumenter. 140 personer fikk tilbud om å delta på kurs i (39%) personer deltok, og det er litt høyere andel enn i fjor. Vi har også holdt kurs i bruk av Ipad og Buyandread for grupper av ansatte i partiene og i administrasjonen, for til sammen 35 personer. Fordelingen på kategori for alle kurs er 8 representanter (9%), 45 ansatte i partigruppene (51%) og 36 (40%) i administrasjonen. Antall kurs holdt var 39, noe som gir litt mer enn to personer pr. kurs. UTADRETTET VIRKSOMHET Kurs, undervisning og omvisninger for eksterne En av medarbeiderne i biblioteket har holdt to forelesninger i EU/EØS-kunnskap for studenter på bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Stortingsbiblioteket arrangerte seminar for 63 bibliotekarer fra norske fag- og folkebibliotek. Tema for seminaret var «Digitaliserte stortingsforhandlinger » - den nye tjenesten som ble lansert høsten INTERNASJONALT SAMARBEID Nordiske møter Stortingsbibliotekaren møter sine nordiske kollegaer til et årlig sjefsmøte. Årets møte var det 60. i rekken. Riksdagsbiblioteket i Helsingfors var denne gang vertskap. Medarbeidere har deltatt i møter og vært på studieturer til flere parlamentsbibliotek. The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) Stortingsbiblioteket er medlem i seksjonen for parlamentsbibliotek og utredningstjenester. Stortingsbibliotekaren deltok på parlamentseksjonens kongress og bidro som «facilitator» i seksjonens «workshop». European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) Samarbeidet mellom europeiske parlamenter vedrørende utredning og dokumentasjon ble etablert i Det meste av aktiviteten innenfor ECPRD er svar på spørsmål fra kolleger om 6

7 interne parlamentsforhold (konstitusjonell praksis og prosedyrer, lønnsnivå, IKT) eller mer generelle politikk-spørsmål. Videre arrangeres det noen årlige seminarer innenfor fire «areas of interest»: økonomi, parlamentarisk prosedyre, bibliotek/arkiv/utredning og IKT. Stortingsbibliotekaren er vise-korrespondent. PERSONALRESSURSER OG KOMPETANSUTVIKLING Det er 12 fast ansatte medarbeidere i stortingsbiblioteket, en som vikar/engasjement og fire timebetalte. Medarbeiderne har deltatt på ulike kurs, seminarer og konferanser av faglig karakter, se vedlegg 1. På grunn av store oppgaver med knappe frister har vi i år ikke kunnet prioritere deltagelse på kurs og seminarer slik vi hadde ønsket. Lederutvikling Seksjonsleder har deltatt i administrasjonens lederutviklingsprogram med seminarer og temamøter. ØKONOMI Stortingsbiblioteket er porteføljeansvarlig for bøker, tidsskrifter og nyhetstjenester. Bevilgningene til biblioteket for 2014 ble benyttet på følgende måte: Materiale Bøker Periodika Nyheter og databaser 1) Elektroniske tjenester fra utlandet 1) Faglitteratur direkte til komiteer og seksjoner på Stortinget 2) Regnskap Noter: 1) Postene for eksterne databaser og elektroniske tjenester fra utlandet omfatter alle kostnader forbundet med anskaffelse av elektroniske tjenester (norske og utenlandske) som nyhetsovervåkning, tilgang til fagdatabaser, elektroniske tidsskrifter, oppslagsverk samt mva. på tjenester fra utlandet. 2) Biblioteket har ansvar for kontoen innkjøp av faglitteratur og tidsskrifter til komiteer og seksjoner i Stortinget. 7

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhold Årsrapport 2014... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I. Leders beretning... 2 Del II. Introduksjon til virksomhetens hovedtall...

Detaljer

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10 Virksomhetsplan 2010 Versjon 1 2009-11-10 1 Innhold 1 Økonomiske rammer og grunnlag for virksomhetsplan... 3 2 Innledning til virksomhetsplan... 5 3 Samarbeid... 6 4 Organisasjon... 6 5 Biblioteksystemet...

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Originalen er publisert i: Norsk Tidsskrift for Bibliotekforskning nr. 10, 1997 s51-74 Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Viktige hendelser i 2014

Viktige hendelser i 2014 Årsrapport 2014 Viktige hendelser i 2014 Rekord i antall varemerkesøknader fra norske søkere Lengre «levetid» for norske patenter, i snitt to år lengre enn for fem år siden 20 % økning i bruk av Patentstyrets

Detaljer

Årsrapport 2012. Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO

Årsrapport 2012. Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 2013/331-1 Deres referanse: Dato: 15.02.2013 Årsrapport 2012 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Detaljer

Arkivering av utenlandske e-ressurser

Arkivering av utenlandske e-ressurser Arkivering av utenlandske e-ressurser Prosjektrapport Siv Hunstad, BRODD 2005-11-05 Innhold Innhold...2 1 Introduksjon...4 1.1 Prosjektet...4 1.2 Trykte publikasjoner i bibliotekene...4 1.3 E-ressurser

Detaljer

ÅRSRAPPORT/2009. Årsrapport 2009 1

ÅRSRAPPORT/2009. Årsrapport 2009 1 ÅRSRAPPORT/2009 Årsrapport 2009 1 / Innhold Styrets årsberetning... 3 BIBSYS prioriteringer i 2009... 5 BIBSYS fellessystemer... 6 Fellessystemer i fremtiden... 7 Produkter... 8 Kundekontakt og informasjon...

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson Kontinuerlig Gjennomgang Kassering Evaluering av Jeanette Larson Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler Buskerud fylkesbibliotek, 2011 Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik

Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning... 2 2. Personale... 2 3. Budsjett fordelt på lønnskostnader og drift... 3 4. Samlingsutvikling... 3 5. Resultater og utviklingstrender...

Detaljer

Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ÅRSMELDING 2013 Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2 1 Innledning Mens 2012 var preget av branntilløp, budsjettkutt, streik og omorganisering, ble

Detaljer

NORDLAND FYLKESKOMMUNE. Nordnorsk kompetansesenter Rus, ved Nordlandsklinikken

NORDLAND FYLKESKOMMUNE. Nordnorsk kompetansesenter Rus, ved Nordlandsklinikken NORDLAND FYLKESKOMMUNE Nordnorsk kompetansesenter Rus, ved Nordlandsklinikken Årsmelding 2005 1. Bruk av forebygging.no Totalt ble det registrert 1.449.936 sidehenvisninger for forebygging.no i 2005.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.2005 MELDING OM POLITISK VEDTAK - BIBLIOTEKPLAN 2005-2009 Kommunestyret behandlet i møte 10.06.2005 sak 0047/05.

Detaljer

helsebiblioteket.no Michael 2008;5:70 84.

helsebiblioteket.no Michael 2008;5:70 84. Magne Nylenna, Grete Strand, Grethe S. Tell, Frode Forland, John-Arne Røttingen helsebiblioteket.no Michael 2008;5:70 84. Etter to års drift er Helsebiblioteket etablert som et nasjonalt, elektronisk nettsted

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2007. http://www.hibu.no/bibliotek

Høgskolen i Buskerud BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2007. http://www.hibu.no/bibliotek Høgskolen i Buskerud BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2007 http://www.hibu.no/bibliotek 2 Innhold Oppsummering i tall 2007... 4 1.1 Målsetting og målgrupper... 6 1.2 Kvalitetssikring... 6 2 Samlingene... 6 2.1 Dokumenter...

Detaljer

Nye bibliotekstudenter ved ABI ser muligheter i faget

Nye bibliotekstudenter ved ABI ser muligheter i faget Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2012 Nye studenter ser muligheter i faget Bibliotekets bidrag i forskningsprosessen Lokale forhandlinger er i gang Bokhylla forlenges

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer