Tunnelsikring i Sogn og Fjordane innspel til fellesmøte i Førde. Nils Magne Slinde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tunnelsikring i Sogn og Fjordane innspel til fellesmøte i Førde. Nils Magne Slinde"

Transkript

1 Tunnelsikring i Sogn og Fjordane innspel til fellesmøte i Førde Nils Magne Slinde

2

3 Km Fylkesvegnettet - Veglengder og Trafikkmengder ÅDT > <300

4 Antall tunneler Samlet lengde tunnelløp (km) Fylkesvegtunneler (antall og samlet lengde) Ant tunneler Samlet lengde tunnelløp (km)

5 Forfall Forfall skuldast forsømt vedlikehald Er kartlagt for å få best mogleg grunnlag for NTP og fylkeskommunane sine planar

6

7 Mill kroner (2012) Tunnel Drens- og avløpsanlegg Sogn og Fjordane Vegfundament og vegdekke Vegutstyr og miljøtiltak Bru Kai

8 Mill kroner (2012) *) Etter fjerning av mva-fritaket for veg 9000 Forfall og oppgradering fylkesveger - Hele landet (totalt om lag 55 mrd kr) Fordelt på type vegobjekt Ferjekai Bru Vegutstyr og miljøtiltak Vegfundament og vegdekke Drens- og avløpsanlegg Tunneler

9 *) Etter fjerning av mva-fritaket for veg Fordeling av kartlagt behov i fylkesvegtunneler (ca 13 mrd kr) på årsak Annen oppgradering 1,2 mrd kr (10 %) Tunnelsikkerhetsforskrift 2,6 mrd kr (20 %) Strukturelle behov 4,9 mrd kr (38 %) Elektroforskrifter 1,3 mrd kr (10 %) Utskifting andre årsaker 2,1 mrd kr (16 %) PE-skum brannsikring 0,8 mrd kr (6 %)

10 Tunnel Fylkesveg Sogn og Fjordane Annen oppgradering 465 mill kr (18 %) Tunnelsikkerhetsforskrift 615 mill kr (23 %) Elektroforskrifter ; 385 mill kr (15 %) Strukturelle behov 1,1 mrd kr (42 %) Utskifting andre årsaker 55 mill kr (2 %)

11 Forfall fv. 55

12 Høyangertunnelen

13 Forfall tunnel fv. 55

14 Utfordring Tunnelinspeksjonar og tilsyn med elektroanlegg avdekkar dårleg teknisk tilstand i mange tunnelar Teknisk tilstand på utstyr vert fort svekka av miljø og alder. Det lokale eltilsynet har fullmakt til å stenge av elektriske anlegg dersom tilstanden er vurdert som risikofylt, eller pålegg ikkje vert fylgt opp av anleggseigar.

15 15

16 Beredskapsplan Alle tunnelar > 500 m eller definert som særskilte brannobjekt har beredskapsplan

17 Tilsyn i tunnelar Dagleg driftsoppfølging som vert gjort av driftsentreprenørane El-forskrifta: Objekteigar skal ha autoriserte installatørar som ser til at elektrisk anlegg er i forskriftsmessig stand Internkontrollforskrifta: Anleggseigar skal stenge av elanlegg som ikkje er i forskriftsmessig stand. Eltilsynslova: lokalt el-tilsyn har instruks for tilsyn av elinstallasjonar og fullmakt til å stenge av anlegg. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulukker med farlig gods og om brannvesenets redningsoppgaver, med forskrifter: Tunnelar over 500 meter vert definert som særskilt brannobjekt. Tunnelinspeksjonar etter tunnelsikkerhetsforskrifta

18 Status Kritisk i forhold til tiltak 2013: Fv. 53 Midnestunnelen. Lause plater som dett ned. Skifte elektrisk anlegg Fv. 55 Høyangertunnelen. Lause plater og vifter som må skiftast. Skifte elektrisk anlegg Vi har slege av straumen i desse tunnelane: Fv. 53 Finnsåstunnelen Fv. 53 Bermåltunnelen Fv. 53 Kolnostunnelen Fv. 602 Feiostunnelen Årsak: jordfeil pga for låg isolasjonsmotstand i ex-kablar Ikkje lys, heller ikkje i naudinstallasjonar inkludert ventilasjon I tillegg har vi tunnelar med jordfeil der straumen førebels ikkje er slegen av, strakstiltak i fleire tunnelar som følgje av tunnelinspeksjonar, samt igangsette tiltak som må fullførast:

19 Status (forts) Ex-kablar med jordfeil (ikkje mørklagde enno) Fv. 60 Tyanestunnelen og Stavenestunnelen, fv. 55 Tusviktunnelen, fv. 55 Kongsnestunnelen, fv. 55 Årøytunnelen Strakstiltak etter tunnelinspeksjon i 1/3 av fv-tunnelane Fv. 53 Finnsåstunnelen, fv. 53 Kolnostunnelen, fv. 53 Midnestunnelen, fv. 53 Bermålstunnelen, Steiggetunnelen, fv. 241 Bakkatunnelen, fv. 331 Sørheimstunnelen, fv. 337 Merkeskredatunnelen, fv. 602 Feiostunnelen Avslutning av igangsette tunneltiltak Fv. 50 Vassbygdtunnelen, fv. 614 Isetunnelen (også ex-kabel)

20 Tiltak når el-problem vert oppdaga Slå av straumen Lage risikoanalyse Beredskapsplan blir oppdatert i samråd med brann- og redningsetatar Skilta med Mørklagt tunnel Fartsgrense sett ned i samsvar med risikoanalyse

21 Reparasjon ambisjonsnivå? Eldre lysanlegg Gamle armaturtypar som kan bli utfasa om få år Ex-kablar Vass- og frostsikring lause plater Fv. 53 Årdal Midnestunnelen og fv. 55 Høyangertunnelen mest kritisk no - behov 65 mill. kr i 2013 og 2014 for å unngå stenging / trafikkrestriksjonar.

22 Døme på kostnadar Alternativ elektro 1. Mellombels løysing med ny kabel og lyspunkt for kvar 100 meter 2. Skifte kabel, behalde dagens armatur 3. Full utskifting av lyskabel og armatur. Må kombinerast med vassog frostsikring. Og nokre gonger strukturelle tiltak mill kr Tunnel Alt 1 Alt 2 Alt 3* Finnsås (2,4 km) 0,7 3,6 20,5 Kolnos (0,7 km) 0,2 1,1 5,2 Bermål (1,7 km) 0,5 2,4 12,1 Sum 1,4 7,1 37,8 * eks strukturelle tiltak

23 Vedtak i Fylkestinget desember 2012 Løyving 2013 (mill. kr) Binding 2014 (mill. kr) Fv. 53 Midnestunnelen 20,0 10,0 Fv. 55 Høyangertunnelen 10,0 25,0 Fv. 53 Finnsåstunnelen 3,6 Fv. 53 Kolnostunnelen 1,1 Fv. 53 Bermålstunnelen 0,5 12,5 Fv. 602 Feiostunnelen 0,5 Ex.kablar med jordfeil (ikkje mørklagde enno) 2,5 Strakstiltak etter tunnelinspeksjon 6,0 Avslutning av igangsette tunneltiltak 9,2 Totalt 53,4 47,5

24

25 Digitalt nødnett riksvegar (E39, E 16, rv. 5, rv. 15, rv. 13/55) Det vil bli installert nødnett ut frå avtale som er inngått for 16 riksvegtunnelar. Dette vil koste om lag 100 mill. kr inkl. ny mva. 22 andre tunnelar lengre enn 500 m har ikkje nødnett i dag og vil ikkje vil få det i medhald av inngått avtale med DnK. 150 mill. kr inkl ny mva har 9,5 mill. kr ubrukte midlar på Fjærlandsvegen AS (to tunnelar her kostar om lag 15 mill. kr)

26 Digitalt nødnett fylkesvegar Det vil bli installert nødnett ut frå avtale for fire tunnelar. Dette vil koste om lag 5 mill. kr inkl ny mva. Fylkeskommunen må betale for dette - kan velje å la vere å gjennomføre dette, men at det blir vanskeleg sidan det då vil vere eit ikkje fungerande nødnett i desse fire tunnelane. 54 tunnelar utan naudnett lengre enn 500 m Om lag 250 mill. kr inkl ny mva Avklara i RTP strakstiltak med platekvelv og geologisikring i Midnes og Høyangertunnelen (30 mill. kr + 35 mill. kr). Her inngår ikkje nødnett. Skal vi montere det i tillegg treng vi 4 mill. kr til i Midnes og 20 mill. kr til i Høyangertunnelen.

27 Beredskapsplan Alle tunnelar har beredskapsplan

28 Takk så langt

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

Kartlegging av forfall på riks- og

Kartlegging av forfall på riks- og Asfaltdagen 24. januar 2013 - Oslo Kartlegging av forfall på riks- og fylkesvegnettet Hva vil det koste å fjerne det? Even K. Sund Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Innhold Bakgrunn Hvorfor kartlegge

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar SAMFERDSEL Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tal i heile 1000 kr Endring % 720 Vedlikehald fylkesvegar Brutto driftsutgifter 392 154 396 396 1,1 % Driftsinntekter -25 000-30 000 20,0 % Netto driftsutgifter 367

Detaljer

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT TIL : GRUPPELEIARANE FRÅ : RÅDMANNEN EMNE : KJØP AV FLORØ SJUKEHUS DATO : 23. AUGUST 2012 KOPI : FORMANNKSKAPET, RÅDMANNSGRUPPA M FL 1.0 BAKGRUNN I sak 104/12 vedtok bystyret:

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009 Saknummer: 09/837 Løpenummer: 4323/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009 SKRIV OG MELDINGAR Ingen skriv og

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18. Vedlegg til Regional transportplan 2014-23

Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18. Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 Innhold 1 Forord... 3 2 Målsetning, strategiske føringer og ambisjoner... 3 3 Organisering av fylkesvegnettet og sams

Detaljer

Innleiing. Organisering

Innleiing. Organisering Breiband i bygda Målet med denne rettleiaren er å hjelpe bygdelag til lettare å kunne realisere utbygging av moderne og framtidsretta kommunikasjonsnettverk. IT-forum Sogn og Fjordane Breiband har i over

Detaljer

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen 18. september 2012

Detaljer

ORGANISERING AV HARDANGERBADET. Modell framlagt av Hardangerbadet AS

ORGANISERING AV HARDANGERBADET. Modell framlagt av Hardangerbadet AS ORGANISERING AV HARDANGERBADET Både Hardangerbadet v/ubostad (vedlegg 3) og rådmannen (i samarbeid med PwC) (vedlegg 5) har utgreidd ulike måtar å organisera Hardangerbadet på. I rådmannen si vurdering

Detaljer

Forsikringsstrategi. for. kommunane i Sogn regionråd

Forsikringsstrategi. for. kommunane i Sogn regionråd Forsikringsstrategi for kommunane i Sogn regionråd Mai 2005 Generelt om forsikringssamarbeidet i Sogn regionråd Alle kommunane i Sogn regionråd er med i eit samarbeid om risikoreduserande og skadeførebyggjande

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag Vegsamband over Ytre Steinsund Oppgradert kostnadsoverslag Region vest Leikanger, R.vegktr Utgreiingsseksjonen Dato: 22.02.2012 Innhald 1. Innleiing 2 2. Tidlegare utgreiingar 3 3. Endring i føresetnader

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 82 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi Høyringsdokument Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi INNHALD 1 INNLEIING...3 1.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL...3 1.2 ORGANISERING...6 1.3 MANDAT

Detaljer

ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.03.2010-24.03.2010 21.04.2010-22.04.2010

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Årsmelding 2011. Tannhelsetenesta. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Tannhelsetenesta. www.sfj.no Årsmelding 2011 Tannhelsetenesta www.sfj.no Årsmelding tannhelsetenesta 2011 Samandrag Tannhelsetenesta utførte i 2011 tenester på bakgrunn av oppdragsbrev frå fylkesrådmannen. Pr. 31.12.2011 har tenesta

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

PROSJEKTPLAN INNFØRING OG BRUK AV NASJONAL VEGDATA BANK (NVDB) I OS KOMMUNE.

PROSJEKTPLAN INNFØRING OG BRUK AV NASJONAL VEGDATA BANK (NVDB) I OS KOMMUNE. PROSJEKTPLAN INNFØRING OG BRUK AV NASJONAL VEGDATA BANK (NVDB) I OS KOMMUNE. Oversikt over revisjoner Nr Dato Endring 0 15.04.2013 Opprinneleg dokument 1 26.04.2013 Diverse endringar i dokument etter vedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer