MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl TILLEGG SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 TILLEGG SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0077/04 04/04328 INTERKOMMUNALT IKT AVTALESAMARBEIDE 0078/04 04/04337 GARANTI/SIMPEL KAUSJON FOR LÅN - STANGE SPORTSKLUBB 0079/04 03/00072 REGULERINGSPLAN - MASSEUTTAK PÅ FRANG GÅRD, GNR. 130 BNR. 1 Stange, den Jan Tyriberget ordfører

2 INTERKOMMUNALT IKT AVTALESAMARBEIDE Saksbehandler: Frode Haugan Arkivsak: 04/ /04 Arkiv: 026 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0199/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i kommuneloven 27 oppretter Kommunestyret sammen med kommunene Stange og Løten, selskapet HaLøSt IT, for håndtering av felles IKS-avtaler. 2. Selskapets vedtekter vedtas slik de fremgår av vedlegg 1 til dette vedtaket. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å opprette selskapet, samt å inngå samarbeidsavtale om nærmere regulering av kostnadsdeling, lån av ansatte fra de respektive kommuners basisorganisasjon mv. 4. Vedtaket er fattet under forutsetning av at tilsvarende vedtak fattes av kommunestyrene i Løten og Stange. Behandling i formannskapet, , sak 0199/04 Formannskapet slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling. Formannskapets innstilling til vedtak: 1. Med hjemmel i kommuneloven 27 oppretter Kommunestyret sammen med kommunene Stange og Løten, selskapet HaLøSt IT, for håndtering av felles IKS-avtaler. 2. Selskapets vedtekter vedtas slik de fremgår av vedlegg 1 til dette vedtaket. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å opprette selskapet, samt å inngå samarbeidsavtale om nærmere regulering av kostnadsdeling, lån av ansatte fra de respektive kommuners basisorganisasjon mv. 4. Vedtaket er fattet under forutsetning av at tilsvarende vedtak fattes av kommunestyrene i Løten og Stange. Stange kommune, den

3 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Kommunene Hamar, Stange og Løten har inngått flere interkommunale avtaler på området IKT. Noen av avtalene har Hamar kommune inngått med leverandør på vegne av de tre kommunene, mens andre avtaler er inngått med den enkelte kommune på felles grunnlag. Eksempler på felles avtaler som er inngått er Portalløsning (inter- og intranett), kjøp av kommunikasjonsutstyr, bredbånd, stormaskindrift hos IBM på lønn og økonomi. Vurdering: I forbindelse med bredbåndsavtalen har kommunene bl.a. felles linje mot IBM, dette for å dele på kostnadene. Kommunene betaler sin andel i forhold til innbyggerantall. Ved å dele på denne linjen sparer kommunene i året følgende; Hamar ca kr ,-, Stange ca kr ,- og Løten ca. kr ,-. Men for å oppnå denne besparelsen må kommune opptrå i fellesskap utad, gjennom f. eks et interkommunalt selskap. Dette er krav som er stilt av skattedirektoratet. Det vil videre være enklere og ryddigere, både i forhold til leverandørende, men også kommunene imellom, dersom amarbeidet fremstår som en enhet utad ved utlysning, kontraktsforhandlinger og den løpende oppfølgning av avtalene. Ved felles avtaler sparer kommunene mye på egeninnsats i forhold til innkjøparbeide og avtaleinngåelse. Fagmiljøet styrkes og behovet for ekstern konsulenthjelp forventes redusert. I tillegg oppnår kommunene ofte større rabatter ved å bli en større avtalepartner. Alle IKT avtaler som er inngått felles og som baserer seg på Statens Standardavtale har med en klausul at avtalen kan overføres til en interkommunal samarbeidsform hvis det blir aktuelt. HaLøSt IT (HamarLøtenStange IT) Usikkerhet knyttet til hvorvidt kommunene har anledning til å tildele oppgaver til interkommunele selskap (IKS) uten å gå veien om anbud, innebærer at selskapet bør opprettes som et 27-samarbeid, inntil det er kommet nærmere avklaringer her. Dette synes også mest hensiktsmessig ut i fra formålet med opprettelsen, som i hovedsak er å samordne kommunene slik at vi fremstår enhetlig, både utad i forhold til leverandører og kommunene i mellom. Det foreslås derfor å opprette et interkommunalt samarbeid basert på 27 i kommuneloven. Forslag til navn er HaLøSt IT. Et 27-samarbeid innebærer at selskapet er en del av de deltakende kommunene som rettsubjekt og at det er underlagt kommunestyrets styringsrett. Formål og ansvarsområde Samarbeidet skal fremforhandle og inngå avtaler, samt ha den løpende oppfølgningen av avtaler, innenfor IKT-drift og IKT-systemer på vegne av kommunene Løten, Stange og Hamar. Virksomheten skal kun håndtere avtaler etter bestilling fra kommunene og innenfor områder hvor minst to av kommunene ønsker å samarbeide. Innskudd

4 Kommunene skal ikke gjøre innskudd i virksomheten. Virksomheten skal ikke ha egne ansatte. For å drifte virksomheten forplikter kommunene seg til å låne ut ansatte fra egen virksomhet. Hamar kommune er sekretariat for samarbeidet. Kostnadsdeling, samt nærmere avtale om lån av ansatte fra basisorg, kostnadsdelig ved bruk av ansatte fra de øvrige kommunene forslås regulert i egen samarbeidsavtale. Valg av styre mv Inngåelse og drift av avtaler innen for IKT-drift og IKT-systemer er normalt delegert til rådmannen i de tre kommuene. Det foreslås derfor at styret velges av rådmennen i de respektive kommunene. Styret må operere innenfor de rammer som fremgår av vedtekter, økonomiplan, årsbudsjett og kommunens retningslinjer for øvrig. Vedlegg: Forslag til vedtekter for HaLøSt IT interkommunalt samarbeide 27

5 VEDTEKTER FOR HaLøSt IT - avtalehåndtering Vedtatt av Løten kommunestyre xx2005, Stange kommunestyre xxxx og Hamar kommunestyre xxxx Navn HaLøSt it er et interkommunalt samarbeid som er opprettet med hjemmel i kommuneloven kap Rettslig status Virksomheten er ikke et eget rettssubjekt. Virksomheten skal registreres i Enhetsregisteret. 3 Kontorkommune Hamar kommune er virksomhetens kontorkommune. 4 Formål og ansvarsområde Samarbeidet skal fremforhandle og inngå avtaler, samt ha den løpende oppfølgningen av avtaler, innenfor IKT-drift og IKT-systemer på vegne av kommunene Løten, Stange og Hamar. Virksomheten skal kun håndtere avtaler etter bestilling fra kommunene og innenfor områder hvor minst to av kommunene ønsker å samarbeide. Definisjonen av formål og ansvarsområde er uttømmende. 5 Innskudd og kostnadsdeling Kommunene skal ikke gjøre innskudd i virksomheten. Virksomheten skal ikke ha egne ansatte. For å drifte virksomheten forplikter kommunene seg til å låne ut ansatte fra egen virksomhet. Hamar kommune er sekretariat for samarbeidet. Kostnadene ved drifting av virksomheten fordeles forholdsmessig på bakgrunn av kommunenes folketall med mindre annet er avtalt. Fordeling av øvrige kostnader avtales i egen samarbeidsavtale. 6 Styret Styret skal ha 3 medlemmer. Styremedlemmene skal ha personlige varamenn. Styret konstituerer seg selv. Styret velges av rådmennene for minimum 4 år. Til styret velges de som er best skikket til å gjennomføre selskapets formål. Spørsmål om fritak, uttreden eller nyvalg av styremedlem behandles av rådmannen. Ved endelig uttreden eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden. 7 Styrets myndighet og ansvar Samarbeidet ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder virksomhetens drift og organisering. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med

6 virksomhetens formål, vedtekter, kommunenes økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunene. Styret kan ikke ta opp lån eller påføre kommunene forpliktelser, utover det som følger av de budsjetter eller vedtak de respektive kommunene har fastsatt. Styret har faglig instruksjonsmyndighet over ansatte som er lånt ut fra kommunene for å drifte virksomheten. 8 Styrets møter Styremøtene sammenkalles og ledes av styrets leder. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Styret er beslutningsdyktig når samtlige deltakere er representert. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Kommunelovens bestemmelser om habilitet skal følges ved behandling av saker i styret. Tilsvarende gjelder offentlighetslovens og forvaltningslovens regler. 9 Forholdet til kommunens administrasjonssjef Administrasjonssjefen i den enkelte kommune kan instruere kommunenes representant i styret. Administrasjonssjefen, eller representant utpekt av ham, har uttalelsesrett i alle saker styret behandler. 10 Representasjon Styret eller styrets leder etter fullmakt fra styret, representerer samarbeidet utad. 11 Budsjett årsregnskap og revisjon Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessig regnskap og revisjon av foretaket, i samsvar med kommunelovens bestemmelser. 12 Endring av vedtektene Vedtektene kan endres av kommunestyret. Styret skal få anledning til å uttale seg om forslag til endring av vedtektene før disse fremmes for behandling i kommunestyret. 13 Oppløsning Kommunestyret i den enkelte kommune kan med 12 mnd skriftlig varsel ensidig si opp sitt deltakerforhold i samarbeidet og kreve seg utløst av det. Styret plikter å melde fra om oppløsningen til Enhetsregisteret. 14 Ikrafttredelse Vedtektene trer i kraft fra

7 GARANTI/SIMPEL KAUSJON FOR LÅN - STANGE SPORTSKLUBB Saksbehandler: Terje Moshaug Arkivsak: 04/ /04 Arkiv: 256 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0201/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Stange kommune garanterer for et lån på kr og ei løpetid på 15 år og 9 måneder til Stange sportsklubb til refinansiering av et tidligere lån med flytende rente på kr Det forutsettes at den kommunale garantien justeres ned i takt med nedbetalingen av gjelda. 3. Det forutsettes at det settes opp en nedbetalingsplan i forhold til Stange Sportsklubbs økonomi. Behandling i formannskapet, , sak 0201/04 Formannskapet slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling. Formannskapets innstilling til vedtak: 1. Stange kommune garanterer for et lån på kr og ei løpetid på 15 år og 9 måneder til Stange sportsklubb til refinansiering av et tidligere lån med flytende rente på kr Det forutsettes at den kommunale garantien justeres ned i takt med nedbetalingen av gjelda. 3. Det forutsettes at det settes opp en nedbetalingsplan i forhold til Stange Sportsklubbs økonomi. Stange kommune, den

8 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: I skriv fra Sparebanken Hedmark søkes det om kommunal garanti for et lån til Stange Sportsklubb (SSK) på kr til refinansiering av et tidligere lån på kr , og med ei avdragstid på 15 år og 9 måneder. Ved innvilgelse av dette lånet, øker SSK s gjeld til kr , det samme som i 2003, da de også søkte garanti for et lån på dette nivå. Bakgrunnen nå er den samme som da, nemlig å bedre søkerens likviditet og sikre deres mulighet til å håndtere gjelda og samtidig drive det nye anlegget. Etter en vurdering av den risiko dette påfører kommunen, konkluderer rådmannen med et forslag om å imøtekomme søknaden og innvilge den omsøkte garanti, dog slik at garantisummen blir justert ned i takt med nedbetalingen av gjelda. Bakgrunn: Stange Sportsklubb (SSK) har etter søknad fått tilbud om et lån på kr fra Sparebanken Hedmark til refinansiering av tidligere lån på kr Den nominelle renten settes til kr 4,55 %, og det er regnet med månedlige betalinger og en samlet tilbakebetalingstid på 15 år og 9 måneder. Den årlige belastning for SSK vil ligge på drygt kr i sum i renter og avdrag i starten synkende til om lag pr år i slutten av perioden. Innvilgelse av lånet er avhengig av at Stange kommune kausjonerer. Stange sportsklubbs prosjekt med bygging av Stange idrettspark startet tidlig på 1990-tallet, slik at de eldste delene av anlegget allerede har en alder på mellom 10 og 15 år. Da klubbhuset ble ferdigstilt i år, har klubben investert i alt om lag 17 mill. kr. Til finansiering av anlegget har de mottatt spillemidler og kommunalt tilskudd fra Stange kommune på mer enn 9 millioner kr. Stange kommunes del av dette utgjør om lag 4.6 mill.kr. Men kommunen har også deltatt i prosjektet ut over å bevilge tilskudd, både ved å kjøpe det gamle anlegget, og å innvilge garanti for nødvendige låneopptak for å realisere prosjektet. Første gang det ble innvilget garanti for et lån, skjedde i 1994, da kommunestyret i november med 38 mot 15 stemmer garanterte for et byggelån på inntil 3,8 mill. kr. I 2001 garanterte Stange kommunestyre enstemmig for et lån på kr med ei løpetid på 10 år. Denne garantien ble erstattet av en ny garanti for et nytt lån på kr til erstatning for garantien innvilget i 2001, og med ei løpetid på 15 år. Foranledningen for dette var ønsket om å bedre klubbens likviditet ved å forlenge avdragstida. Vurdering: Årets søknad gjelder for så vidt halvparten av lånet fra 2003, den delen som løper med flytende rente, og med et lån på kr planlegges det å refinansiere det gamle lånet på kr , men slik at samlet lånebelastning blir på samme nivå som ved behandlingen av søknaden i 2003, nemlig kr Kommunelovens 51 gir adgang til å stille garanti for andres økonomiske forpliktelser når det foreligger en særlig kommunal interesse. Idrett og ungdomsarbeid er definert som en slik særlig kommunal interesse.

9 Rådmannen kommentar til søknaden i 2001 var at det måtte være korrekt å sikre best mulig de investeringer som samlet sett (var) gjort på anlegget så vel som de kommunale tilskudd ved å gå løpet helt ut og innvilge også den omsøkte garanti. Dette har ikke endret seg siden den gang. Nå er det ikke vedlagt søknaden denne gang noe regnskap eller andre dokumenter som utdyper sportsklubbens økonomi og dermed gir mulighet for på nytt å gå inn og vurdere risikoen ved å innvilge omsøkte garanti. Det bør imidlertid settes opp en økonomisk nedbetalingsplan i forhold til klubbens økonomi. Men søkeren har iallfall hittil ikke hatt problemer med å klare sine forpliktelser, og rådmannen går derfor ut fra at kommunens risiko blir mindre heller enn større ved å innvilge den nye garantien og dermed bidra til at SSK får ordnede forhold rundt nedbetaling av den gjelda de står igjen med i forbindelse med det store prosjektet de nå stort sett har avsluttet. På ovenstående grunnlag anbefaler derfor rådmannen at søknaden innvilges, men slik at garantibeløpet i hele perioden blir justert i tråd med gjeldsnedbetalingen. Utrykt vedlegg: Skriv fra Sparebanken Hedmark med henvendelse om å kausjonere for lån til Stange Sportsklubb.

10 REGULERINGSPLAN - MASSEUTTAK PÅ FRANG GÅRD, GNR. 130 BNR. 1 Saksbehandler: Ketil Bjarte Johnsen Arkivsak: 03/ /04 Arkiv: PLA 171 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0020/04 Formannskapet som det faste planutvalg /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Reguleringsplan masseuttak på Frang gård, gnr 130 bnr 1, datert , godkjennes med følgende presiseringer: 1. Jordlovens 12 skal gjelde for det område reguleringsplanen omfatter. 2. Alt arbeid med masseuttak og bearbeiding av massene skal være avsluttet senest Hele området skal være tilbakeført til landbruk i løpet av Behandling i Formannskapet som det faste planutvalg, sak 0020/04 Formannskapet som det faste planutvalg slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling. Innstilling fra formannskapet som det faste planutvalg Reguleringsplan masseuttak på Frang gård, gnr 130 bnr 1, datert , godkjennes med følgende presiseringer: 1. Jordlovens 12 skal gjelde for det område reguleringsplanen omfatter. 2. Alt arbeid med masseuttak og bearbeiding av massene skal være avsluttet senest Hele området skal være tilbakeført til landbruk i løpet av Stange kommune, den

11 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: As Prosjektim Arkitektkontor på vegne av Hulleberg &Bø AS og Berthe Maren Hoel har utarbeidet reguleringsplan for et område på Frang gård g.nr 130 b.nr1. Området utgjør vel 25 dekar og er beliggende nord for bygningene på gården. Området skal benyttes til uttak av fjellmasser, for deretter å bli tilbakeført til landbruksdrift. Planforslaget er forelagt kommunens egne fagavdelinger med tanke på miljøvern, samfunssikkerhet, landbruksforhold og helse. Av disse er det bare helsesiden som har merknader til saken, og disse går på støyforhold. Driften av anlegget er forutsatt at skal begrenses til 3 mnd. i vinterhalvåret, hverdager mellom kl 08 og 20 i maksimalt 10 år. Innenfor disse begrensningene antas støyforurensningen av omgivelsene å være akseptabel. Varsel om planlegging ble annonsert og sendt ut Det foreligger uttalelse fra fylkesmannen og fylkeskommunen. Uttalelser til varsel om planlegging: Fylkesmannen i Hedmark peker på at uttaksområdet ikke er avklart gjennom kommuneplanen, og forutsetter derfor at forholdet til landbruk og andre interesser blir avklart gjennom planprosessen. Videre påpekes enkelte planfagelige spørsmål og spesielt støyproblematikken. Kommentar: Nødvendig avklaring mot landbruk og andre interesser er gjort gjennom planprosessen, og de planfagelige spørsmålene som reises er ivaretatt. De støyfagelige betenkelighetene er etter vår vurdering bare i liten grad til stede på grunn av områdets utstrekning og dets beliggenhet i forhold til annen bebyggelse. I tillegg inneholder reguleringsbestemmelsene klare tidsmessige begrensninger for virksomheten i området. Hedmark fylkeskommune Har ingen spesielle kommentarer ut over at de vil gjennomføre en kulturvernfaglig befaring i området. Slik befaring er gjennomført , og det ble ikke funnet noen automatisk fredete kulturminner i området. De anbefaler videre at følgende tekst inntas i reguleringsbestemmelsene: Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funnskal straks sendes fylkeskommunens kulturavdeling, j.fr. lov om kulturminner 8, annet ledd. Kommentar: Fylkeskommunens anbefalinger imøtekommes. 1. gangs behandling i formannskapet: Planforslaget ble lagt fram for formannskapet i møte med rådmannens innstilling om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Høringsuttalelser: Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden Det er mottatt 4 høringsuttalelser, alle fra offentlige etater. Statens vegvesen,

12 Vegvesenet har ingen spesielle merknader, men gjør oppmerksom på at all uttransport av masse må gå langs fylkesveg 199 fram til Stange kirke. Dette er en grusveg med relativt lav standard og 8 tonns tillatt akseltrykk om sommeren. Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen er opptatt av støyproblematikken fra virksomheten og har merket seg forslagets krav om at støynivået må ligge innenfor de retningslinjene som er fastsatt av Miljøverndepartementet. Fylkesmannen vil likevel tilrå at det foretas en støyberegning før planen godkjennes, og at det settes konkrete støygrenser. Fylkesmannen anbefaler at kommunen gjør vedtak om at jordlovens 12 skal gjelde i planområdet, for å sikre at arealene blir liggende som en del av ressursgrunnlaget for eiendommen. Merknad: I dette spesielle tilfellet legges til grunn at støyproblematikken er tifredstillende ivaretatt gjennom foreliggende plandokumenter ( tidsbegrensningene og henvisningene til Miljøverndepartementets retningslinjer ), og at en egen støyberegning derfor er unødvendig. Fylkesmannens anbefaling om at jordlovens 12 skal vedtas gjort gjeldende for området imøtekommes. Bergvesenet, Bergvesenet har ingen vesentlige merknader til planforslaget, men påpeker en viss uoverensstemmelse mellom reguleringsbestemmelsene og saksteksten til førstegangs behandlingen i formannskapet. Videre anbefaler de en viss endring av målestokkbruken i Utkastet til driftsplan. Merknad: Den påpekte uoverensstemmelsen er beklagelig, men helt uten realitetsbetydning. Den anbefalte endringen i målestokkbruken for driftsplanen angår ikke den formelle reguleringsplanen. Hedmark fylkeskommune, Det må være samsvar mellom reguleringsplan og driftsplan. Reguleringsplanen må utformes med klar angivelse av det totale anleggsområde for masseuttak og områder for buffersone/skjerming. Driftsetapper og frister for istandsetting bør også fastsettes i reguleringsplanen. Da området skal tilbakeføres til landbruk etter endt uttak, bør reguleringsformålet være råstoffutvinning kombinert med landbruk. Ut over dette har ikke fylkesdirektørenvesentlige planfagelige merknader som er til hinder for vedtak om reguleringsplanen. Merknad: Selv om driftsplanen ikke er en del av reguleringsplanen må det være samsvar mellom disse. Dette er tatt opp med As Prosjektim arkitektkontor, som på dette grunnlag har gjort enkelte mindre endringer på reguleringsplanforslagets avgrensninger. Disse endringene anser vi som prinsippielt ybetydelige, og de angår bare grunneier. Samtidig imøtekommer de det alt vesentligste av fylkeskommunens merknader. Driftsplanen er en fagplan mellom driver og fagmyndigheten som i dette tilfellet er Bergvesenet, se Bergvesenets uttalelse, annet avsnitt. Under driftsplanen hører også problematikken driftsetapper. Vi legger videre til grunn at spørsmålet vedrørende tilbakeføring til jordbruk er ivaretatt ved å bruke jordlovens 12, j.fr. fylkesmannens merknad. Rådmannens vurdering: Det fremlagte planforslaget fremmet av driver i samarbeid med grunneier, er planfaglig grunndig utredet, har ingen konfliktflater mot samfunnsmessige interesser og er ikke omstridt fra noe hold. På dette grunnlaget vil rådmannen anbefale forslaget vedtatt med tre

13 presiseringer med tanke på at området skal tilbakeføres til jordbruk, nemlig at jordlovens 12 gjøres gjeldende for området, og at det gis klare tidsfrister for når arbeidet med uttak og bearbeiding av fjellmasser skal være avsluttet ( ) og at arealet skal være tilbakeført til jordbruk i løpet av2015. Vedlegg: Forslag til reguleringsplan datert , revidert Forslag til reguleringsbestemmelser datert Oversiktskart Uttalelse fra Statens Vegvesen datert Uttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark datert Uttalelse fra Bergvesenet datert Uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune datert Vedlegg

14 Reguleringsbestemmelser Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes samferdsel, miljø og plan ved Hedmark fylkeskommune, jfr. Lov om kulturminner 8, annet ledd. Området reguleres til følgende formål: Spesialområder, pbl Område for vesentlig terrenginngrep M6 - Område for masseuttak M1 M4 - Område for knusverk M5 1. FELLESBESTEMMELSER a. For områdene M1-M6 skal det før tiltak settes i gang i marka utarbeides en driftsplan etter Bergvesenets krav. En slik driftsplan skal inneholde nødvendige oversikts- og detaljkart, driftskart i horisontalplan og vertikale snitt som beskriver hvordan driften skal foregå og hvordan avslutning er planlagt. b. Følgende kartgrunnlag skal inngå i driftsplanen: Oversiktskart M.1:50000 som viser tiltakets lokalisering, topografisk kart M.1:5000 (økonomisk kartverk) som viser planområdet og uttaksgrensene for virksomheten. Kartet må vise grenser for berørte eiendommer, rettighetsgrenser og reguleringsgrenser. Videre skal driftsplanen inneholde horisontalkart i egnet målestokk som viser eksisterende uttak og etappevis uttaksplan. Massetaket tegnes også inn på et horisontalkart M.1:1000, hvor uttaket tegnes inn i etapper der dette er mulig. Kartet skal vise driftsopplegg med driveretning, interne veger, oppstillingsplass for produksjonsanlegg (Knuseverk). Det skal og vises ev. lagerplass for mellom- og ferdigprodukter samt deponeringsplass for skrot- og avdekningsmasser. Det skal videre tegnes profiler som viser etappevis uttak og massetakets overgang til eksisterende terreng. Profilene skal vise terrenget før driften tok til og etter driftens avslutning. Profilene skal være avmerket på kartet. Ref. til profilene må fremgå av kartet. c. Ved siden av kart og tegninger, skal driftsplanen inneholde en utfyllende beskrivelse av tiltaket der navn på tiltakshaver, og tiltakets størrelse skal fremgå. Likeså avtaler og rettigheter (Eks. grunneieravtale og konsesjon) som ligger til grunn for tiltaket. Det skal også følge godkjent reguleringsplan samt ev. kommentarer til kart og profiler. Dvs. utfyllende opplysninger om driften. Det skal også utarbeides en avslutningsplan som viser hvordan massetaket skal settes i stand. Likeledes hvordan området sikres under drift. d. Bergvesenet kan etter søknad i enkelte tilfeller dispensere fra ovenfor nevnte fellesbestemmelser. 2. OMRÅDE FOR VESENTLIG TERRENGINNGREP. M6 a. I området kan det mellomlagres masser før bort-transport.. 3. OMRÅDE FOR STEINBRUDD OG MASSEUTTAK. M1-M4

15 a. Områdetene skal avgrenses vertikalt og horisontalt etter rammer fastlagt i driftsplanen. Driftsplanen skal godkjennes av Bergvesenet. b. Etter at driftstiden er ute skal området rehabiliteres og gå over til landbruksområde. c. Driftsplanen skal angi uttaksdybde og uttaksvolum med skråningsvinkler samt utforming av uttaksområdet med uttaksretning. d. Området må gis en sikker terrengmessig utforming i forhold til natur og miljø, og uttaksområdet med bruddkanter, driftsveger, ev. midlertidig bygninger og lagring må tilpasses omgivelsene. e. Etter hvert som etappene i uttaksvirksomheten gjennomføres, skal arealene etter en nærmere fastsatt plan, utformes og gis en avslutning og beplantning som tilfredsstiller forutsetningen om tilbakeføring. f. Ev. utslipp fra uttaket må ikke være til ulempe for grunnvannsforekomster, og tilliggende støv- og støyutsatte områder må til enhver tid ligge innenfor de retningslinjer som er fastsatt av Miljøverndepartementet. Skjerming og sikring av omgivelsene mot utslipp, støy og støv kan utformes med f.eks. gjerder, og eller bevaring av eksisterende vegetasjon som støy-støvskjerm i randsonen. g. Etter at uttaksvirksomheten er avsluttet må det fremgå av driftsplanen hvilke tiltak som skal iverksettes for tilbakeføring av området. Det være seg tilplantning, tilførsel av masser, hva slags masser m.v. h. Det må påsees at nødvendig vegstandard, både internt og eksternt, er dimensjonert for transport av maskiner og masse. i. Driften av masseuttaket skal begrenses oppad til 3mnd. i året. Driften bør fortrinnsvis skje på vintertid slik at snø, og tilhørende snøopplag vil virke som naturlig støydempende tiltak i området. j. Alle sprengnings- gravings- og fyllingsarbeider må være fastlagt på forhånd. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å sikre skade på person, eiendom og trafikk. k. Uttaksområdet skal være sikret med gjerde og skilting slik at det er utilgjengelig for allmennheten. 4. OMRÅDE FOR KNUSEVERK. (M5) I området skal det plasseres knuseverk for bearbeiding av uttaksmasser. Området har fram til nå vært drevet med dispensasjon fra kommunen, og det har vært tatt ut masser tilvarende en skjæringshøyde på 4-5m. i område M5. Knuseverket vil således være til minst sjenanse for omgivelsene ved at det plasseres i dette området. a. Bearbeiding av uttaksmasser skal, innefor angitte tidsrom beskrevet under pkt.3 j, kun skje på hverdager innenfor tidsrommet b. All industri basert på produkter fra uttaket skal opphøre samtidig med uttaket. sett inn saksutredningen over denne linja

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0020/04 03/00072 REGULERINGSPLAN - MASSEUTTAK PÅ 268-282 FRANG GÅRD, GNR. 130 BNR. 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0020/04 03/00072 REGULERINGSPLAN - MASSEUTTAK PÅ 268-282 FRANG GÅRD, GNR. 130 BNR. 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 01.12.04 Tid: Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10067/2015 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Alvar Verdugo Detaljregulering av Høgåsen massetak - 2. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF 11.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/6138 Klassering: Saksbehandler: Kari Aarnes KLARGJØRING AV VEDTEKTENE

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK 0-2 Planens navn Detaljregulering for Lišmmajohka Massetak Tana Kommune Arkivsak Planid 20252010008 Vedtatt Arbeidsutkast, datert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak 16/1804 MASSEUTTAK PÅ MURTNES GÅRD - EGENGODKJENNING AV DETALJREGULERINGSPLAN Saksbehandler: Alf Thode Skog/Espen Glosli Arkiv GBR 126/1 Saksnr. Utvalg Møtedato 55/17 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.50

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.50 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.50 Møtet var kunngjort i lokalavisen og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 30.11.04 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Tegnforklaring. Kildalen grustak i Nordreisa kommune. Konsesjonsområde. KonsesjonsBase. GeocacheBasis. Kart produsert ved DMF

Tegnforklaring. Kildalen grustak i Nordreisa kommune. Konsesjonsområde. KonsesjonsBase. GeocacheBasis. Kart produsert ved DMF Konsesjonsområde Kildalen grustak i Nordreisa kommune 11 DAA Kart produsert ved DMF 07.04.2017 Tegnforklaring KonsesjonsBase ± 1:1 700 0 0,05 0,1 0,2 Kilometer GeocacheBasis Kartverket, Geovekst, Kommuner,

Detaljer

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Forslag til reguleringsplan Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Gnr. 10 bnr.1 Reguleringsbestemmelser 15.09.2009 Innhold: Planbeskrivelse side 2 Reguleringsbestemmelser side 4 Utarbeidet av:

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. RegionData

Samarbeidsavtale. for. RegionData Samarbeidsavtale for RegionData 1 Partene i avtalen 1. RegionData er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. 2. Hovedkontoret skal ligge på Otta. 2 Bakgrunn

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Søknad om uttak av grus - gbnr 230/4, 7387 Singsås - søker Jon Knudsen

Søknad om uttak av grus - gbnr 230/4, 7387 Singsås - søker Jon Knudsen Saksframlegg Arkivnr. 230/4 Saksnr. 2012/1610-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 42/14 17.02.2014 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om uttak av grus - gbnr 230/4, 7387 Singsås

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

Driftsplan for Stokkan steinbrudd

Driftsplan for Stokkan steinbrudd STOKKAN STEIN OG PUKK DA Driftsplan for Stokkan steinbrudd Del av eiendommen Stokkan, gnr. 55, bnr. 2 i Inderøy kommune Utarbeidet 01.12.2011, sist oppdatert 12.02.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Beliggenhet...

Detaljer

Rissa kommune. Reguleringsbestemmelser for plan , Gråsteinlia steinbrudd

Rissa kommune. Reguleringsbestemmelser for plan , Gråsteinlia steinbrudd Rissa kommune Reguleringsbestemmelser for plan 2015006, Gråsteinlia steinbrudd 1 Avgrensning og reguleringsformål Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Y 572750 Y 572500 Y 572250 Y 572000 Y 571750 Y 571500 Y 571250 Y 571000 X 7020250 X 7020000 X 7019750 X 7019500 TEGNFORKLARING PBL 25 REGULERINGSFORMÅL SPESIALOMRÅDER(PBL 25 1.ledd nr.6) Buffersone Frisiktsone

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Driftsplan Stokkjølen steinbrudd

Driftsplan Stokkjølen steinbrudd Driftsplan Stokkjølen steinbrudd Austad & Bjerknes AS Oktober 2014 Austad & Bjerknes AS Stokkjølen steinbrudd Driftsplan 2 Innholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Innledning...3 2.1. Beliggenhet, planområde...3

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNDALEN PUKKVERK

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNDALEN PUKKVERK REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNDALEN PUKKVERK Datert : Feste as Skien 02.03.01 Revidert : 20.06.02 i samsvar med bystyrevedtak Bystyret vedtak om godkjenning : 20.06.02, sak 0047/02

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Detaljregulering for Hagen grusforretning - Vestringsbygde aust

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Detaljregulering for Hagen grusforretning - Vestringsbygde aust Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/5114 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 17.06.2015 031/15 steeir Detaljregulering for Hagen grusforretning - Vestringsbygde aust Vedlegg:

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet Detaljregulering for Furuhaugen - gnr 37/1,2,3 Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 39/15 Formannskapet 26.03.2015 Formannskapets vedtak Formannskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak - sluttbehandling

KONGSVINGER KOMMUNE. Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak - sluttbehandling KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 010/09 TSM Kommunestyret 19.03.2009 022/09 TSM Kommunestyret 31.03.2009 041/09 TSM Saksansv. Rune Lund

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STOKKAN STEINBRUDD. Plangrunnlag, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR STOKKAN STEINBRUDD. Plangrunnlag, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR STOKKAN STEINBRUDD Plangrunnlag, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser INNHOLD: 1. PLANGRUNNLAGET... 3 1.1 Plankrav... 3 1.2 Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.3 Planområdets beliggenhet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/383 Saksbehandler:STL Dato:18.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 33/17 Kommunestyret 15.06.2017 2. gangsbehandling-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Driftsplan for Masseuttak Senum 02.09.2015 Tittel: Driftsplan Dato: 02.09.2015 Utarbeidet av: - 2 - Innhold 3.0 Bakgrunn... - 3 3.1.1 Drift av uttaket... - 4 3.1.2 Type Uttak - 4 3.1.3 Avsluttet uttaksområde....

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/1862 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR FLEKKENGA BARNEHAGESLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/08 HAMAR FORMANNSKAP 02.04.2008

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014 DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD PÅ GANGENES, TRINN 2 - GNR. 36/6 PLANID. 2012010 INNSTILLING TIL 2.GANGS

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Særutskrift - Planident Kommunestyrets egengodkjenning av detaljregulering Rognmogruva masseuttak gnr 26 bnr 2

Særutskrift - Planident Kommunestyrets egengodkjenning av detaljregulering Rognmogruva masseuttak gnr 26 bnr 2 Målselv kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbeh.: L12 2013/219 Aud Nystad Saksfremlegg Særutskrift - Planident 19242013001 - Kommunestyrets egengodkjenning av detaljregulering Rognmogruva masseuttak gnr 26 bnr

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID ENDELIG BEHANDLING

Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID ENDELIG BEHANDLING Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID 201204 ENDELIG BEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 64/13 Formannskapet 23.05.2013 34/13 Kommunestyret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 12/3006-53 SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST 2. GANGSBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 072600 Saksnr.: Utvalg Møtedato 138/13 FORMANNSKAPET

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 276 Arkivsaksnr.: 11/4675-33 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret REGULERINGSPLAN

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET 169/06 SØKNAD OM KJØP AV GRUS I KOMMUNENS SKOGTEIG GNR. 44/25 I GAMMELDALEN

OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET 169/06 SØKNAD OM KJØP AV GRUS I KOMMUNENS SKOGTEIG GNR. 44/25 I GAMMELDALEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET Saksnr. Tittel 169/06 SØKNAD OM KJØP AV GRUS I KOMMUNENS SKOGTEIG GNR. 44/25 I GAMMELDALEN

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE Vedtatt i Verdal kommunestyre 30.11. 2009, sak 78/09 og Levanger kommunestyre 18.11. 2009, sak 62/09 I Allmenne bestemmelser 1 Navn og medlemskommuner Innherred

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Reguleringsplan for Dokkedalen Fjelltak - Utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Dokkedalen Fjelltak - Utlegging til offentlig ettersyn Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.11.2011 042/11 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 11/794 11/8623 0540R063, 25/1, L12 Aud Berit Anmarkrud Reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring. 1 Meråker kommune Arkiv: 2012003 Arkivsaksnr: 2012/788-8 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/13 03.10.2013 PlanID 2012003 Reguleringsplan for Tømmeråsegga

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTLLNG Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0049/01 Komite plan og næring - plansak 23.05.01 PS 0038/02 Komite plan og næring - plansak 17.04.02 PS 0033/02 Kommunestyret 25.04.02

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 36 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2012/897-33/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Trømborg kirkegård Plan ID 118 - Endelig behandling Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Inger Lise Løken FA - D41, HIST - 13/280 14/5065

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz FA - L12 16/2480

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz FA - L12 16/2480 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 01.12.2017 FA - L12 16/2480 Saksnr Utvalg Type Dato 044/17 Plan- og miljøstyret PS 11.12.2017 Detaljplan E16 Skaret - Høgkastet, PlanID

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/3267 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN 73SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 251/08 HAMAR FORMANNSKAP 25.06.2008

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Arkivsak: 06/ /06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Arkivsak: 06/ /06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.06.2006 Arkivsak: 06/01183-014508/06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV NAVNEBERGET B12 Behandling: Innstillingen fra formannskapet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSETH GRUSTAK Del av eiendommen gnr. 38/2 i Klæbu kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSETH GRUSTAK Del av eiendommen gnr. 38/2 i Klæbu kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSETH GRUSTAK Del av eiendommen gnr. 38/2 i Klæbu kommune Plandato: 11.10.99. Dato for siste revisjon av planen: 16.06.05. Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

2. gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør 56M

2. gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør 56M Arkiv: 56M Arkivsaksnr: 2008/1648-15 Saksbehandler: Jørgen Sætre Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Kommunestyret 2. gangs behandling områderegulering for Sveberg

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF Vedtatt av Rissa kommunestyre 25.mai 2000. ( 9 pkt. 10 endret i kommunestyret 31.05.01.) ( 7 endret i kommunestyret 27.11.03.) ( 2 endret i kommunestyret 27.04.06.) ( 12

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEIVA MASSEUTTAK Rådmannens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Driftsplan for Gammelseterbrekka grustak

Driftsplan for Gammelseterbrekka grustak Driftsplan for Gammelseterbrekka grustak tilhørende eiendommen gnr 113, bnr 2 - Meldal kommune Grunneier og driver: Ola Lund Utarbeidet av August 2013 v/ Hans Christian Borchsenius forstkandidat adresse:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS Saksnr: 201207175-29 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Grieghallen IKS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

Arkivsak: 14/1562 MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED GEITRYGGEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 103/15 Formannskapet

Arkivsak: 14/1562 MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED GEITRYGGEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 103/15 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1562 MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED GEITRYGGEN Saksnr. Utvalg Møtedato 103/15 Formannskapet 20.08.2015 Vedlegg 1. Søknad om mindre

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.03.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal Driftsplan for Masseuttak Kjeldal 02.10.2014 Tittel: Driftsplan Dato: 02.10.2014 Utarbeidet av: - 2 - Innhold 3.0 Bakgrunn... - 3 3.1.1 Drift av uttaket... - 4 3.1.2 Type Uttak - 4 3.1.3 Avsluttet uttaksområde....

Detaljer

RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK

RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK 1 RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK Plankart er datert 31.10.2014, med revisjonsdato 05.01.2015 Bestemmelsene er datert 31.10.2014, med revisjonsdato

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Befaring formannskapssak 56/16

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Befaring formannskapssak 56/16 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: Kl. 09.00 Befaring formannskapssak 56/16 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak Arkivkode Vedtatt Planen er utarbeidet av Rambøll Paulsen RI AS Reguleringsplan for Garrajok massetak Offentlig ettersyn: 21.02.08 X Sist revidert: 09.05.08 1 Planens

Detaljer

Klæbu kommune. Reguleringsbestemmelser for plan K , Forset Øvre steinbrudd

Klæbu kommune. Reguleringsbestemmelser for plan K , Forset Øvre steinbrudd Klæbu kommune Reguleringsbestemmelser for plan K2014007, Forset Øvre steinbrudd Reguleringsbestemmelsene er datert: 28.01.2017 1. gangs behandling i formannskapet: 22.09.2016 2. gangs behandling i formannskapet:

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer