MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Frå: til 14.40

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Frå: til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Ordførar Terje Søviknes (FrP), Laila Reiertsen (FrP), Gustav Bahus (FrP), Lisbeth Axelsen (H), Børge Lunde (H), Dag Westhrin (SV), Kåre Lutro (Krf), Øystein Nordvik (Tvs) Borghild Borgen (Ap) Svein Brunvatne (Ap) Rådmann Lars Atle Skorpen Hansen, kommunaldirektørane Jorunn Solberg og Øyvind Tøsdal, økonomikonsulent John Lunde og kommunekasserar Erling Haugland Os Asvo v/jarle Ruland,, Stein Ødemark, Anne Kristine Pedersen og Liv Berit Kvamme vedk. generalforsamlinga i Os Asvo. Aon Grieg v/halvor Namtvedt til sak 43. Ingen merknader til protokollen frå forrige møte. Ingen merknader til innkallinga. Merknader til saklista. Laila Reiertsen etterlyser eige rekneskap for kommunal del av Lurane. Lisbeth Axelsen etterlyser for tredje gong sak om næringsparken. Kåre Lutro vil ikkje ha politisk og næringslivets kvarter sist i møtet og sak 57 og 58 vert vedteke flytta fram til etter pausen. Sak 43 vert teke først. Møtet starta med generalforsamling i Os Asvo. Behandla saker: 0040/ /03 Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Sentrumskvartalet, Osøyro Telefax: Org.nr.: Postadresse: E-post: P.b. 84, 5201 Os

2 Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Terje Søviknes Lisbeth Axelsen Dag Westhrin Ordførar Side 2 av 18

3 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS /03 03/01620 BALANSERAPPORT PR /03 03/01621 INVESTERINGSRAPPORT PR /03 03/01619 PORTEFØLJESTATUS JANUAR/FEBRUAR /03 03/00834 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKOT 0045/03 03/01634 PRIORITERING TRAFIKKSIKRINGSMIDLAR /03 03/00741 BEREDSKAPSGODTJERING FOR LEGEVAKTA PÅ ETTERMIDDAG/KVELD/NATT 0047/03 03/00828 SERVICEBYGGET OS AS- LEIGE AV TOMT PÅ GNR 52, BNR /03 03/ /25, KJØP AV AREAL VED SHELLSTASJONEN 0049/03 03/01548 MOBERGSVIKJO, ERSTATNINGTOMTAR TIL NAUSTTOMTEIGARAR 0050/03 03/01562 SAL AV KOMMUNALE EIGEDOMAR, GENERELLE REGLAR 0051/03 03/01168 GRUNNUNDERSØKING KUVENTRÆ 0052/03 03/01071 OSBRUA, UTVIDING AV GANGBANE/FORTAU 0053/03 03/01610 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN LANGSIKTIG FELLESDEL Side 3 av 18

4 0054/03 03/01613 PROSJEKT SENTRALARKIV - STATUSRAPPORT PR /03 03/00697 HØYRING I KOMMUNELOVEN - KOMMUNAL REVISJON 0056/03 03/01101 SJUKEFRÅVÆRSOVERSIKT FOR /03 03/00147 POLITISK KVARTER 0058/03 03/00148 NÆRINGSLIVETS KVARTER Side 4 av 18

5 0040/03 Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i 2003 Forslag til framlegg til vedtak frå ordførar Søviknes frå FrP/H: Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars2003. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. Administrasjonen sitt forslag til tilråding fekk 4 røyster (1Krf, 1Tvs, 1SV, 1Ap) og fall. FrP/H sitt forslag fekk 5 røyster (3Frp, 2H) og vart vedteke Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. 0041/03 Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 03/01620 BALANSERAPPORT PR Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Kommunestyret tek saka som melding. Side 5 av 18

6 0042/03 Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 03/01621 INVESTERINGSRAPPORT PR Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Kommunestyret tek investeringsrapport pr som melding, og godkjenner samstundes at det vert gjort følgjande budsjettreguleringar: Halhjem barnetun Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån til Reform 97 - vert auka med kr jfr. konto kr og kr Friområde Lysekloster Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån grunnavståing - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr jfr. konto kr og konto kr Vassleidning Bjørnen Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån vassektoren - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr Post Bruk av disposisjonsfond - vert auka med kr jfr. konto kr , konto kr og konto kr Bufellesskap Stegen Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr jfr. konto Tomter 0043/03 Arkiv: 255 Arkivsaknr.: 03/01619 PORTEFØLJESTATUS JANUAR/FEBRUAR 2003 Side 6 av 18

7 Mars skal inkluderast i saka. Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Formannskapet tek portefølgjestatus for januar, februar og mars som melding. 0044/03 Arkiv: 223 Arkivsaknr.: 03/00834 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKOT Framlegg til vedtak: På grunn av at Stiftinga Os Eldresenter har likvide midlar til å dekka stiftinga sitt underskot, vert søknaden om kr ,- i kommunal stønad ikkje stetta. Framlegg til vedtak frå (FrP): Os kommune ber om at Stiftinga Os Eldresenter legg fram planar for framtidig drift av Os Eldresenter (t.d. endra utleigeføremål, auka inntekter, endra driftsform, økonomisk balanse). Dette vart samrøystes vedteke. Os kommune ber om at Stiftinga Os Eldresenter legg fram planar for framtidig drift av Os Eldresenter (t.d. endra utleigeføremål, auka inntekter, endra driftsform, økonomisk balanse). 0045/03 Arkiv: Q8 Arkivsaknr.: 03/01634 PRIORITERING TRAFIKKSIKRINGSMIDLAR Framlegg til vedtak: Os Formannskap prioriterer trafikksikringsmidlane for 2003 på følgjande måte: 1. Levegg i samband med gangveg, ferdiggjering av prosjekt frå 2002: kr ,- 2. Veglys på gangveg Søfteland (utført) kr ,- 3. Veglys området Eikhaugen (ferdigstilling) kr ,- 4. Prosjekt veglys på Strøno kr ,- 5. Støttemur gangveg Finnebrekka (pålagt av FVS) kr ,- 6. Omlegging av køyreveg og fortau Sundøy kr ,- 7. Sikring av fjellskråning i Os sentrum mot vognhall kr ,- 8. Diverse skilting kr ,- Side 7 av 18

8 9. Diverse fartsdempande tiltak kr ,- 10. Veglys, oppgradering/utbetring kr ,- 11. Disponible midlar diverse tiltak kr ,- Samla sum trafikksikringsmidlar: kr ,- Kåre Lutro (Krf) foreslo å utsetja saka for å få med i vurderinga dei kommunale prosjekta som ligg i den vedtekne trafikksikringsplanen. Forslaget till Krf vart samrøystes vedteke.. Saka vert utsett for å få med i vurderinga dei kommunale prosjekta som ligg i den vedtekne trafikksikringsplanen. 0046/03 Arkiv: 520 Arkivsaknr.: 03/00741 BEREDSKAPSGODTJERING FOR LEGEVAKTA PÅ ETTERMIDDAG/ KVELD/NATT Samørystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Kommunestyret godkjenner at beredskapsgodtgjering for legevakt på ettermiddag/kveld/natt vert endra frå beredskapsklasse 2 til beredskapsklasse 1, jfr. særavtale mellom KS og legeforeninga SFS 2305, punkt 7.8. Endringa skjer med verknad frå Meirkostnaden for 2003 vert dekka inn ved følgjande budsjettendring: Kr ,- vert overført frå , avsett til lønsoppgjer, til post , anna løn. 0047/03 Arkiv: MA 52/22 Arkivsaknr.: 03/00828 SERVICEBYGGET OS AS - LEIGE AV TOMT PÅ GNR 52, BNR 25 Framlegg til vedtak: Alternativ 1: Os formannskap seier på noverande tidspunkt nei til å leiga bort meir areal til Servicebygget Os AS. Os formannskap ber Eining for arealbruk starta arbeidet med nyregulering av arealet Side 8 av 18

9 frå og med Essoen og fram til Mobergsvika kafé. Saka om bortleige av areal vil bli vurdert på nytt når reguleringsplanen er godkjent. Alternativ 2: Os formannskap er positiv til at Servicebygget Os AS får leiga eit areal på om lag 500 m 2 mellom noverande bygg på gnr 52, bnr 460 og E-39. Leigetida vert sett til 30 år med full innløysingsrett av bygget for Os kommune når leigetida går ut. Leiga skal fastsetjast som 6% av verdien av det leigde arealet etter takst. Leigar skal bera alle kostnadar ved takst og frådeling av det leigde arealet. Formannskapet ber om at det ved utforming av bygget vert teke omsyn til miljøet rundt bygget slik at tilpassinga til eksisterande bygningsmiljø og Strandstaden Os blir harmonisk og gir eit godt visuelt bilete både frå sjø- og landsida. Rådmannen får fullmakt til å utforma leigeavtale der dei her nemnde elementa skal gå inn som ein del av leigeavtalen. Alternativ 2 fekk 6 røyster (3 Frp, 2H, 1Krf) og vart vedteke. Ordførar Terje Søviknes om med følgjande framlegg til tillegg til alternativ 2 frå FrP/H: Rådmannen og ordføraren får og fullmakt til å reforhandla leigekontrakt for eksisterande servicebygg i tråd med signal frå formannskapet. FrP/H sitt forslag vart samrøystes vedteke. Os formannskap er positiv til at Servicebygget Os AS får leiga eit areal på om lag 500 m 2 mellom noverande bygg på gnr 52, bnr 460 og E-39. Leigetida vert sett til 30 år med full innløysingsrett av bygget for Os kommune når leigetida går ut. Leiga skal fastsetjast som 6% av verdien av det leigde arealet etter takst. Leigar skal bera alle kostnadar ved takst og frådeling av det leigde arealet. Formannskapet ber om at det ved utforming av bygget vert teke omsyn til miljøet rundt bygget slik at tilpassinga til eksisterande bygningsmiljø og Strandstaden Os blir harmonisk og gir eit godt visuelt bilete både frå sjø- og landsida. Rådmannen får fullmakt til å utforma leigeavtale der dei her nemnde elementa skal gå inn som ein del av leigeavtalen. Rådmannen og ordføraren får og fullmakt til å reforhandla leigekontrakt for eksisterande servicebygg i tråd med signal frå formannskapet. 0048/03 Arkiv: 611 &50 Arkivsaknr.: 03/ /25, KJØP AV AREAL VED SHELLSTASJONEN Framlegg til vedtak: Alt 1: Os formannskap godjenner at Tveit Eiendom AS får kjøpa ein parsell på om lag 200 m2 av gnr 52, bnr 25 i Os slik vist på kart datert Prisen skal vera kr 95 per m2. Side 9 av 18

10 Dersom reguleringsplanen for området vert endra, slik at gangvegen og køyrevegen over den aktuelle parsellen går ut av planen, får Tveit Eiendom og kjøpa resten av parsellen fram til Holtbrekka. Prisen blir då endra for resten av parsellen i samsvar med endringa i konsumprisindeksen basert på indeks per 15. mars Alle kostnadar med salet inklusiv takst og kartforretning og tinglysing skal betalast av kjøpar. Rådmannen får fullmakt til å utforma og skriva under kontrakt med kjøparen på vegner av Os kommune. Alt.2: Os formannskap godjenner at Tveit Eiendom AS får kjøpa ein parsell på om lag 300 m2 av gnr 52, bnr 25 i Os i samsvar med søknad av 13. mars 2003 og kart datert Prisen skal vera kr 95 per m2. Alle kostnadar med salet inklusiv takst og kartforretning og tinglysing skal betalast av kjøpar. Rådmannen får fullmakt til å utforma og skriva under kontrakt med kjøparen på vegner av Os kommune. Alt. 1 vart samarøystes vedteke med følgjande tillegg: Tveit Eiendom AS får disponera heile den omsøkte parsellen fram til eventuell gangveg skal byggjast. Det må ikkje setjast i verk tiltak på parsellen som vil påføra Os kommune auka kostnadar ved eventuell gjennomføring av gjeldande reguleringsplan. Os formannskap godjenner at Tveit Eiendom AS får kjøpa ein parsell på om lag 200 m2 av gnr 52, bnr 25 i Os slik vist på kart datert Prisen skal vera kr 95 per m2. Dersom reguleringsplanen for området vert endra, slik at gangvegen og køyrevegen over den aktuelle parsellen går ut av planen, får Tveit Eiendom og kjøpa resten av parsellen fram til Holtbrekka. Prisen blir då endra for resten av parsellen i samsvar med endringa i konsumprisindeksen basert på indeks per 15. mars Alle kostnadar med salet inklusiv takst og kartforretning og tinglysing skal betalast av kjøpar. Rådmannen får fullmakt til å utforma og skriva under kontrakt med kjøparen på vegner av Os kommune. Tveit Eiendom AS får disponera heile den omsøkte parsellen fram til eventuell gangveg skal byggjast. Det må ikkje setjast i verk tiltak på parsellen som vil påføra Os kommune auka kostnadar ved eventuell gjennomføring av gjeldande reguleringsplan. 0049/03 Arkiv: 611 &50 Arkivsaknr.: 03/01548 MOBERGSVIKJO, ERSTATNINGTOMTAR TIL NAUSTTOMTEIGARAR Framlegg til vedtak: Os formannskap rår til at Os kommune kjøper seks nausttomter i Mobergsvikjo for kr ,- per tomt. Fem tomter kjøpast frå eigar av gnr 52, bnr 5, 1 tomt kjøpast frå eigar av gnr 52, bnr 17. Av dei dei seks tomtene skal ein skøytast til eigar av gnr 52, bnr 153, ein til eigar Side 10 av 18

11 av gnr 52, bnr 18, ein til eigar av gnr 52, bnr 16 og ein til eigar av gnr 52, bnr 45 og ein til eigar av gnr 52, bnr 45 og ein til eigar av gnr 52, bnr 56. Os kommune betalar for opparbeiding av parkeringsplass for 11 bilar på gnr 52 bnr 5 i samsvar med kostnadsoverslag frå Eining for kommunalteknikk datert 11.april Os kommune betalar kostnadane på kr ,- for seks kartforretningar inklusiv tinglysing av målebrev og kr 8400,- for tinglysing av 6 skøyte. Det er ein føresetnad for vedtaket at reguleringsplanen for Mobergsvikjo blir endra slik at det vert regulert inn ei nausttomt på gnr 52, bnr 1 og parkeringsplass for 11 bilar på gnr 52, bnr 5. a) Kostnad for kjøp av nausttomtane kr Kostnad for kartforretningane kr Kostnad for tinglysingsgebyr kr kr Vert dekka ved bruk av restmidlar vedk. grunninløysing. Det vert gjort følgjande budsjettregulering: Post kjøp av tomt og grunn - vert auka med kr Post bruk av unytta lån - vert auka med kr * Post bruk av bunde kapitalfond - vert auka med kr ** Post brukav ubunde kapitalfond - vert auka med kr *** * Unytta lån kto kr grunninnløysing Unytta lån kto kr grunninnløysing ** Bunde kapitalfond kto kr Sundøy friområde *** Ubunde kapitalfond kto kr veg Mobergslio Ubunde kapitalfond kto kr pu-bustad Kuhnle Ubunde kapitalfond kto kr veg renseanl. Lekvenvågen b) Kostnad for opparbeiding av veg og parkeringsplass vert kr dekka ved bruk av tidlegare års overskot. Det vert gjort følgjande budsjettregulering: Post Parkeringsplass Mobergsvikjo - vert sett til kr Post Disponering av tidl. års overskot - vert auka med kr Post Overført til investeringsrekneskap vert auka med kr Post Overført frå driftsrekneskap vert auka med kr Ordføraren får fullmakt til å inngå avtalar med dei aktuelle partane i samsvar med dette vedtaket. Formannskapet lyt bruka hasteparagrafen og gjera endeleg vedtak i denne saka no for å få halda framdrifta overfor grunneigarane. Side 11 av 18

12 Ordførar Terje Søviknes kom med slik forslag frå FrP/H om endring av siste setning i 1. avsnitt. De er ein føresetnad for vedtaket at reguleringsplanen for Mobergsvikjo blir endra slik at det vert regulert inn nausttomt(er) på gnr. 52, bnr. 1 og gnr. 52, bnr. 17, samt parkeringsplass for 11 bilar på gnr. 52, bnr. 5. Tilrådinga med ffrp/h sitt tillegg vart samrøystes vedteke. Os formannskap gjer slikt vedtak, ref. 4.2 Fullmakt hastesaker i Reglement for folkevalde organ (Kommunelova 13 pkt. 1): Os formannskap rår til at Os kommune kjøper seks nausttomter i Mobergsvikjo for kr ,- per tomt. Fem tomter kjøpast frå eigar av gnr 52, bnr 5, 1 tomt kjøpast frå eigar av gnr 52, bnr 17. Av dei dei seks tomtene skal ein skøytast til eigar av gnr 52, bnr 153, ein til eigar av gnr 52, bnr 18, ein til eigar av gnr 52, bnr 16 og ein til eigar av gnr 52, bnr 45 og ein til eigar av gnr 52, bnr 45 og ein til eigar av gnr 52, bnr 56. Os kommune betalar for opparbeiding av parkeringsplass for 11 bilar på gnr 52 bnr 5 i samsvar med kostnadsoverslag frå Eining for kommunalteknikk datert 11.april Os kommune betalar kostnadane på kr ,- for seks kartforretningar inklusiv tinglysing av målebrev og kr 8400,- for tinglysing av 6 skøyte. Det er ein føresetnad for vedtaket at reguleringsplanen for Mobergsvikjo blir endra slik at det vert regulert inn nausttomt(er) på gnr. 52, bnr. 1 og gnr. 52, bnr. 17, samt parkeringsplass for 11 bilar på gnr. 52, bnr. 5. a) Kostnad for kjøp av nausttomtane kr Kostnad for kartforretningane kr Kostnad for tinglysingsgebyr kr kr Vert dekka ved bruk av restmidlar vedk. grunninløysing. Det vert gjort følgjande budsjettregulering: Post kjøp av tomt og grunn - vert auka med kr Post bruk av unytta lån - vert auka med kr * Post bruk av bunde kapitalfond - vert auka med kr ** Post brukav ubunde kapitalfond - vert auka med kr *** * Unytta lån kto kr grunninnløysing Unytta lån kto kr grunninnløysing ** Bunde kapitalfond kto kr Sundøy friområde *** Ubunde kapitalfond kto kr veg Mobergslio Ubunde kapitalfond kto kr pu-bustad Kuhnle Ubunde kapitalfond kto kr veg renseanl. Lekvenvågen b) Side 12 av 18

13 Kostnad for opparbeiding av veg og parkeringsplass vert kr dekka ved bruk av tidlegare års overskot. Det vert gjort følgjande budsjettregulering: Post Parkeringsplass Mobergsvikjo - vert sett til kr Post Disponering av tidl. års overskot - vert auka med kr Post Overført til investeringsrekneskap vert auka med kr Post Overført frå driftsrekneskap vert auka med kr Ordføraren får fullmakt til å inngå avtalar med dei aktuelle partane i samsvar med dette vedtaket. 0050/03 Arkiv: 611 &55 Arkivsaknr.: 03/01562 SAL AV KOMMUNALE EIGEDOMAR, GENERELLE REGLAR Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Os formannskap rår til at sal av kommunale eigedomar i Os skal skje til høgstbydane, til takst eller over takst, etter utlysing av den aktuelle eigedomen for sal. I særskilte høve kan sal skje utan utlysing. Prisen skal då vera takstpris eller bod dersom Os kommune ikkje oppnår takstpris eller fleire er interesserte slik at prisen vert høgare enn takstpris. 0051/03 Arkiv: D23 Arkivsaknr.: 03/01168 GRUNNUNDERSØKING KUVENTRÆ Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. I samband med vurderinga av alternativa for plassering av framtidig badeanlegg i Os vert administrasjonen beden om å få gjennomført naudsynte undersøkingar og vurderingar av grunntilhøva i området syd for hovudanlegget ved Os idrettsplass, Kuventræ. Det vert løyvd kr ,- til føremålet med dekning frå tidlegare års overskot. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Side 13 av 18

14 Post Disp. av overskot tidlegare år - vert auka med kr ,- Post Overført til investeringsrekneskapen - vert auka med kr ,- Post Overført frå driftsrekneskapen - vert auka med kr ,- Post Konsulenttenester - vert auka med kr ,- 0052/03 Arkiv: Q31 Arkivsaknr.: 03/01071 OSBRUA, UTVIDING AV GANGBANE/FORTAU Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Os formannskap tek saka om gangbane/fortau til orientering og finn ut frå ei samla vurdering å venta med eventuelt å vedta utviding av gangabane/fortau på noverande tidspunkt. 0053/03 Arkiv: 14 Arkivsaknr.: 03/01610 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN LANGSIKTIG FELLESDEL Samrøøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Etter å ha vurdert kommuneplanen samla, finn ikkje Os formannskap å rå Os kommunestyre til å foreta endringar i kommuneplanen i inneverande valperiode ut over dei endringane som er gjort ved rullering av ulike delplanar. Os formannskap rår til at det tidleg i komande kommunestyreperiode vert starta arbeid med vurdering av kommuneplanen samla og om det er nødvendig å foreta endringar i han. 0054/03 Arkiv: 063 Arkivsaknr.: 03/01613 PROSJEKT SENTRALARKIV - STATUSRAPPORT PR Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Side 14 av 18

15 Formannskapet tek rapporten til orientering. 0055/03 Arkiv: 216 Arkivsaknr.: 03/00697 HØYRING I KOMMUNELOVEN - KOMMUNAL REVISJON Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Høyringsutale frå Os kommune i samband med endringar i kommunelova kommunal revisjon vert lagt fram som melding. 0056/03 Arkiv: 461 Arkivsaknr.: 03/01101 SJUKEFRÅVÆRSOVERSIKT FOR 2002 Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Formannskapet tar oversikt over sjukefråværet for 2002 til orientering. 0057/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/00147 POLITISK KVARTER Lisbeth Axelsen (H). Mudring Mudring ved gjestebryggja trengs for å hindra at båtar set seg fast i sandbotn ved lågt vatn. Strandstaden Os hentar inn tilbod på kva det vil kosta å mudra opp. Innkjøpsavtalen. Side 15 av 18

16 Det vart ein diskusjon om intensjonen med avtalen og lengda på periodane. Hittil har berre eit Os-firma vore med i avtalen, men er no ute av den att. Føremunane med å vera med på ein fellles innkjøpsavtale med andre kommunar er at det krev tid og kompetanse å driva slike tingingar. Det burde bli billegare når fleire kommunar kom med i avtalesystemet. Lisbeth Axelsen (H) ønskjer utgreiing om innkjøpsavtalen i eiga sak. Fråver frå møte. Ønskjer ein fast praksis på korleis sjukemeldingar frå folkevalde vert varsla vidare i kommunen. Børge Lunde (H). Kommunevåpnet godkjenning. Børge Lunde (H) synes Os kommune burde ha eit godkjend kommunevåpen slik at vi kunne bruka dei på vegskilting og anna. Under diskusjonen kom det fram at det er tre måtar å ta tak i saka på: å påverka styresmaktene til å gjera små endringar i reglane for kommunevåpen slik at vi kan få godkjendt det vi har å få oss eit nytt kommunevåpen å i alle fall få godkjent kommunevåpnet som registrert varemerke slik at andre ikkje kan bruka det utan kommunen sitt samtykke. Dersom det er nok å gjera små justeringar, kan vi gå ut ifrå det kommunemerket vi har for å ta vare på folk sine kjensler. Det er ønskje om å få godkjenning av kommunevåpnet opp som eiga sak. Øystein Nordvik (Tvs). Fotgjengarfelt ved Irgensgrinda. Trafikkbildet i Os har endra seg. Det er naudsynt med fotgjengarfelt ved Irgensgrinda. Vegvesnet har hatt trafikkteljing der. Ventar på at noko skal skje i høve den. Det er óg naudsynt med trafikksikring på Hatvikvegen. Ordføraren opplyste at vegkontoret går slavisk etter sine eigne reglar for slikt. Legevaktordninga. Saka har vore oppe i formannskapet. Det vert arbeidd med å få den vedtekne ordninga til å fungera optimalt. Øystein Nordvik ønskte å få orientering om framdrifta med jamne mellomrom. Sal av hovedhuset Lyngheim. Rådmannen opplyste at kjøpekontrakten var underskriven og oppgjeret, som er todelt, er sett i verk. Gangveg Lyngheim. Ordføraren orienterte om at det er fortløpande dialog med partane i saka, Solstrand Fjord Hotel og eigar av Haugstræet. Ein har ikkje kome i kontakt med Reksten enno. Kåre Lutro (Krf) etterlyser at heile tingingsutvalet ikkje har vore med, men det har heller ikkje vore tingingar enno, berre dialog. Ordføraren skal orientera om saka på neste formannskapsmøte. Opprusting Lyngheim. Rådmannen orienterte. Planane vil koma fram ved budsjettførehavinga. Opprustninga gjeld gangstiar, ikkje parkanlegget, men det vil likevel verta rydda ein del i området. Side 16 av 18

17 Haugsnesfjero. Reguleringsplanen går sin gang. Den utløyser avtalen med Byggholt. Nedlegging av landbrukskontoret i Os. Ordføraren orienterte. Det er drøftingar med Fusa og Samnanger for eit samarbeid. Kommunane får utvida fullmakter og oppgåver frå nyttår, og dette må vi ha kompetanse til. Det er sett ned ei prosjektgruppe frå dei tre kommunane. Styringsgruppa er rådmennene i dei same kommunane. Gruppa skal vera ferdig med arbeidet den 15. mai d.å. Bondelaget har invitert politikarane til eit møte i kveld om organisering av landbrukskontoret. Kåre Lutro (Krf). Heimesidene til Os kommune. Heimesidene til kommunen hadde ein god start. Utviklinga etterpå har stoppa litt opp på grunn av sjukdom. No har vi sett i verk ei reserveløysing som ser ut til å fungera. Rådmannen ønsker likevel at heimesidene vert eit prioritert område på budsjettet. Arena Os Framdrift. Rådmannen orienterte. Pengar til oppretting av Arena Os var lenge med i budsjettarbeidet for Til slutt måtte også desse midlane gå ut. Det vert teke opp att i neste budsjettrunde. Høve til at skogbruksansvarleg i kommunen kan organisera privat vedhogst. Det er ønskje om at nokon kan kopla trongen grunneigarar har for rydding med trongen enkeltpersonar og husstandar har for å skaffa seg brensle ved sjølvhogst. Skogbruksansvarleg i Os kommune skal vera koordinator. Svein Brunvatne (Ap). Tilgjenge i Sentrumskvartalet særleg helsestasjonen. Han ville vita planar for rådhusbygget i tida som kjem. Administrasjonen arbeider med både kortsiktige og langsiktige planar. Ei prosjektgruppe skal levera plan for kortsiktige tiltak den 1. juni og langsiktige tiltak den 1. oktober. Deretter vert det vanleg handsaming med utvalssaker på politisk nivå. Dag Westhrin (SV). Vegen til kraftstasjonen på Gåssand. Vegen til kraftstasjonen på Gåssand går gjennom eit tun, og den er stengd for køyrety. Folk er velkomne til å gå gjennom tunet. Parkering er ved Raudlivatnet.Alternativet kan bli ein veg bort til skogsvegen som går til kraftstasjonen. Terje Søviknes (FrP). Orientering om eit brev til slottet. Det vert sendt eit brev til HM Kong Harald med innbyding til minnemarkering for MTB 345 på Ulven den 30. juli d.å. Rådmannen. Orienterte om arealplanen. Os kommune har hatt eit møte med Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Dei var på synfaring på område dei hadde motsegner. Mykje vart avklara. Det er eit godt grunnlag for meklingsmøtet som vert den 12. mai d.å. Side 17 av 18

18 Orienterte om næringsseminaret. Dette skal vera eit dialogfora. Det er sendt ut ca 100 invitasjonar. 40 er påmelde hittil. Detaljert program er under utarbeiding. 0058/03 Arkiv: U00 Arkivsaknr.: 03/00148 NÆRINGSLIVETS KVARTER Kåre Lutro (Krf). Møte med grunneigarane om å starta campingplass. Ordføraren orienterte om at det var for seint med nye innspel til arealplanen no. Saka må takast opp ved rullering. Ordføraren kontaktar Bjørnefjorden Næringsutvikling. Svein Brunvatne (Ap). Kjøp av areal i Endelausmarka. Ordføarren orienterte. Fylkeslandbruksstyret såg bort ifrå lokalt vedtak. Utsetjingsforslaget frå FrP vart nedstemt. Os kommune ved Os Tomteselskap har ikkje fått konsesjon på området. Det er Os Tomteselskap som skal arbeida vidare med saka. Dag Westhrin (SV). Sal av tomt til Lidl. Statusrapport. Kommunaldirektør Tøsdal har fått avtale med Lidl, og dei har godkjent takstprisen. Lidl driv no og prosjekterer. Ordføraren orienterte om at Statens vegvesen har godkjent planane for vegkrysset. Gangfelt er ein del av planane. Lidl kostar sjølv undersøking av grunntilhøva. Side 18 av 18

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Ordførar Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.2003 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.2003 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.2003 Frå: 17.00 til MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Aase Lønningdal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer