MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Frå: til 14.40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Frå: til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Ordførar Terje Søviknes (FrP), Laila Reiertsen (FrP), Gustav Bahus (FrP), Lisbeth Axelsen (H), Børge Lunde (H), Dag Westhrin (SV), Kåre Lutro (Krf), Øystein Nordvik (Tvs) Borghild Borgen (Ap) Svein Brunvatne (Ap) Rådmann Lars Atle Skorpen Hansen, kommunaldirektørane Jorunn Solberg og Øyvind Tøsdal, økonomikonsulent John Lunde og kommunekasserar Erling Haugland Os Asvo v/jarle Ruland,, Stein Ødemark, Anne Kristine Pedersen og Liv Berit Kvamme vedk. generalforsamlinga i Os Asvo. Aon Grieg v/halvor Namtvedt til sak 43. Ingen merknader til protokollen frå forrige møte. Ingen merknader til innkallinga. Merknader til saklista. Laila Reiertsen etterlyser eige rekneskap for kommunal del av Lurane. Lisbeth Axelsen etterlyser for tredje gong sak om næringsparken. Kåre Lutro vil ikkje ha politisk og næringslivets kvarter sist i møtet og sak 57 og 58 vert vedteke flytta fram til etter pausen. Sak 43 vert teke først. Møtet starta med generalforsamling i Os Asvo. Behandla saker: 0040/ /03 Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Sentrumskvartalet, Osøyro Telefax: Org.nr.: Postadresse: E-post: P.b. 84, 5201 Os

2 Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Terje Søviknes Lisbeth Axelsen Dag Westhrin Ordførar Side 2 av 18

3 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS /03 03/01620 BALANSERAPPORT PR /03 03/01621 INVESTERINGSRAPPORT PR /03 03/01619 PORTEFØLJESTATUS JANUAR/FEBRUAR /03 03/00834 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKOT 0045/03 03/01634 PRIORITERING TRAFIKKSIKRINGSMIDLAR /03 03/00741 BEREDSKAPSGODTJERING FOR LEGEVAKTA PÅ ETTERMIDDAG/KVELD/NATT 0047/03 03/00828 SERVICEBYGGET OS AS- LEIGE AV TOMT PÅ GNR 52, BNR /03 03/ /25, KJØP AV AREAL VED SHELLSTASJONEN 0049/03 03/01548 MOBERGSVIKJO, ERSTATNINGTOMTAR TIL NAUSTTOMTEIGARAR 0050/03 03/01562 SAL AV KOMMUNALE EIGEDOMAR, GENERELLE REGLAR 0051/03 03/01168 GRUNNUNDERSØKING KUVENTRÆ 0052/03 03/01071 OSBRUA, UTVIDING AV GANGBANE/FORTAU 0053/03 03/01610 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN LANGSIKTIG FELLESDEL Side 3 av 18

4 0054/03 03/01613 PROSJEKT SENTRALARKIV - STATUSRAPPORT PR /03 03/00697 HØYRING I KOMMUNELOVEN - KOMMUNAL REVISJON 0056/03 03/01101 SJUKEFRÅVÆRSOVERSIKT FOR /03 03/00147 POLITISK KVARTER 0058/03 03/00148 NÆRINGSLIVETS KVARTER Side 4 av 18

5 0040/03 Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i 2003 Forslag til framlegg til vedtak frå ordførar Søviknes frå FrP/H: Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars2003. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. Administrasjonen sitt forslag til tilråding fekk 4 røyster (1Krf, 1Tvs, 1SV, 1Ap) og fall. FrP/H sitt forslag fekk 5 røyster (3Frp, 2H) og vart vedteke Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. 0041/03 Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 03/01620 BALANSERAPPORT PR Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Kommunestyret tek saka som melding. Side 5 av 18

6 0042/03 Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 03/01621 INVESTERINGSRAPPORT PR Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Kommunestyret tek investeringsrapport pr som melding, og godkjenner samstundes at det vert gjort følgjande budsjettreguleringar: Halhjem barnetun Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån til Reform 97 - vert auka med kr jfr. konto kr og kr Friområde Lysekloster Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån grunnavståing - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr jfr. konto kr og konto kr Vassleidning Bjørnen Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån vassektoren - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr Post Bruk av disposisjonsfond - vert auka med kr jfr. konto kr , konto kr og konto kr Bufellesskap Stegen Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr jfr. konto Tomter 0043/03 Arkiv: 255 Arkivsaknr.: 03/01619 PORTEFØLJESTATUS JANUAR/FEBRUAR 2003 Side 6 av 18

7 Mars skal inkluderast i saka. Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Formannskapet tek portefølgjestatus for januar, februar og mars som melding. 0044/03 Arkiv: 223 Arkivsaknr.: 03/00834 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKOT Framlegg til vedtak: På grunn av at Stiftinga Os Eldresenter har likvide midlar til å dekka stiftinga sitt underskot, vert søknaden om kr ,- i kommunal stønad ikkje stetta. Framlegg til vedtak frå (FrP): Os kommune ber om at Stiftinga Os Eldresenter legg fram planar for framtidig drift av Os Eldresenter (t.d. endra utleigeføremål, auka inntekter, endra driftsform, økonomisk balanse). Dette vart samrøystes vedteke. Os kommune ber om at Stiftinga Os Eldresenter legg fram planar for framtidig drift av Os Eldresenter (t.d. endra utleigeføremål, auka inntekter, endra driftsform, økonomisk balanse). 0045/03 Arkiv: Q8 Arkivsaknr.: 03/01634 PRIORITERING TRAFIKKSIKRINGSMIDLAR Framlegg til vedtak: Os Formannskap prioriterer trafikksikringsmidlane for 2003 på følgjande måte: 1. Levegg i samband med gangveg, ferdiggjering av prosjekt frå 2002: kr ,- 2. Veglys på gangveg Søfteland (utført) kr ,- 3. Veglys området Eikhaugen (ferdigstilling) kr ,- 4. Prosjekt veglys på Strøno kr ,- 5. Støttemur gangveg Finnebrekka (pålagt av FVS) kr ,- 6. Omlegging av køyreveg og fortau Sundøy kr ,- 7. Sikring av fjellskråning i Os sentrum mot vognhall kr ,- 8. Diverse skilting kr ,- Side 7 av 18

8 9. Diverse fartsdempande tiltak kr ,- 10. Veglys, oppgradering/utbetring kr ,- 11. Disponible midlar diverse tiltak kr ,- Samla sum trafikksikringsmidlar: kr ,- Kåre Lutro (Krf) foreslo å utsetja saka for å få med i vurderinga dei kommunale prosjekta som ligg i den vedtekne trafikksikringsplanen. Forslaget till Krf vart samrøystes vedteke.. Saka vert utsett for å få med i vurderinga dei kommunale prosjekta som ligg i den vedtekne trafikksikringsplanen. 0046/03 Arkiv: 520 Arkivsaknr.: 03/00741 BEREDSKAPSGODTJERING FOR LEGEVAKTA PÅ ETTERMIDDAG/ KVELD/NATT Samørystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Kommunestyret godkjenner at beredskapsgodtgjering for legevakt på ettermiddag/kveld/natt vert endra frå beredskapsklasse 2 til beredskapsklasse 1, jfr. særavtale mellom KS og legeforeninga SFS 2305, punkt 7.8. Endringa skjer med verknad frå Meirkostnaden for 2003 vert dekka inn ved følgjande budsjettendring: Kr ,- vert overført frå , avsett til lønsoppgjer, til post , anna løn. 0047/03 Arkiv: MA 52/22 Arkivsaknr.: 03/00828 SERVICEBYGGET OS AS - LEIGE AV TOMT PÅ GNR 52, BNR 25 Framlegg til vedtak: Alternativ 1: Os formannskap seier på noverande tidspunkt nei til å leiga bort meir areal til Servicebygget Os AS. Os formannskap ber Eining for arealbruk starta arbeidet med nyregulering av arealet Side 8 av 18

9 frå og med Essoen og fram til Mobergsvika kafé. Saka om bortleige av areal vil bli vurdert på nytt når reguleringsplanen er godkjent. Alternativ 2: Os formannskap er positiv til at Servicebygget Os AS får leiga eit areal på om lag 500 m 2 mellom noverande bygg på gnr 52, bnr 460 og E-39. Leigetida vert sett til 30 år med full innløysingsrett av bygget for Os kommune når leigetida går ut. Leiga skal fastsetjast som 6% av verdien av det leigde arealet etter takst. Leigar skal bera alle kostnadar ved takst og frådeling av det leigde arealet. Formannskapet ber om at det ved utforming av bygget vert teke omsyn til miljøet rundt bygget slik at tilpassinga til eksisterande bygningsmiljø og Strandstaden Os blir harmonisk og gir eit godt visuelt bilete både frå sjø- og landsida. Rådmannen får fullmakt til å utforma leigeavtale der dei her nemnde elementa skal gå inn som ein del av leigeavtalen. Alternativ 2 fekk 6 røyster (3 Frp, 2H, 1Krf) og vart vedteke. Ordførar Terje Søviknes om med følgjande framlegg til tillegg til alternativ 2 frå FrP/H: Rådmannen og ordføraren får og fullmakt til å reforhandla leigekontrakt for eksisterande servicebygg i tråd med signal frå formannskapet. FrP/H sitt forslag vart samrøystes vedteke. Os formannskap er positiv til at Servicebygget Os AS får leiga eit areal på om lag 500 m 2 mellom noverande bygg på gnr 52, bnr 460 og E-39. Leigetida vert sett til 30 år med full innløysingsrett av bygget for Os kommune når leigetida går ut. Leiga skal fastsetjast som 6% av verdien av det leigde arealet etter takst. Leigar skal bera alle kostnadar ved takst og frådeling av det leigde arealet. Formannskapet ber om at det ved utforming av bygget vert teke omsyn til miljøet rundt bygget slik at tilpassinga til eksisterande bygningsmiljø og Strandstaden Os blir harmonisk og gir eit godt visuelt bilete både frå sjø- og landsida. Rådmannen får fullmakt til å utforma leigeavtale der dei her nemnde elementa skal gå inn som ein del av leigeavtalen. Rådmannen og ordføraren får og fullmakt til å reforhandla leigekontrakt for eksisterande servicebygg i tråd med signal frå formannskapet. 0048/03 Arkiv: 611 &50 Arkivsaknr.: 03/ /25, KJØP AV AREAL VED SHELLSTASJONEN Framlegg til vedtak: Alt 1: Os formannskap godjenner at Tveit Eiendom AS får kjøpa ein parsell på om lag 200 m2 av gnr 52, bnr 25 i Os slik vist på kart datert Prisen skal vera kr 95 per m2. Side 9 av 18

10 Dersom reguleringsplanen for området vert endra, slik at gangvegen og køyrevegen over den aktuelle parsellen går ut av planen, får Tveit Eiendom og kjøpa resten av parsellen fram til Holtbrekka. Prisen blir då endra for resten av parsellen i samsvar med endringa i konsumprisindeksen basert på indeks per 15. mars Alle kostnadar med salet inklusiv takst og kartforretning og tinglysing skal betalast av kjøpar. Rådmannen får fullmakt til å utforma og skriva under kontrakt med kjøparen på vegner av Os kommune. Alt.2: Os formannskap godjenner at Tveit Eiendom AS får kjøpa ein parsell på om lag 300 m2 av gnr 52, bnr 25 i Os i samsvar med søknad av 13. mars 2003 og kart datert Prisen skal vera kr 95 per m2. Alle kostnadar med salet inklusiv takst og kartforretning og tinglysing skal betalast av kjøpar. Rådmannen får fullmakt til å utforma og skriva under kontrakt med kjøparen på vegner av Os kommune. Alt. 1 vart samarøystes vedteke med følgjande tillegg: Tveit Eiendom AS får disponera heile den omsøkte parsellen fram til eventuell gangveg skal byggjast. Det må ikkje setjast i verk tiltak på parsellen som vil påføra Os kommune auka kostnadar ved eventuell gjennomføring av gjeldande reguleringsplan. Os formannskap godjenner at Tveit Eiendom AS får kjøpa ein parsell på om lag 200 m2 av gnr 52, bnr 25 i Os slik vist på kart datert Prisen skal vera kr 95 per m2. Dersom reguleringsplanen for området vert endra, slik at gangvegen og køyrevegen over den aktuelle parsellen går ut av planen, får Tveit Eiendom og kjøpa resten av parsellen fram til Holtbrekka. Prisen blir då endra for resten av parsellen i samsvar med endringa i konsumprisindeksen basert på indeks per 15. mars Alle kostnadar med salet inklusiv takst og kartforretning og tinglysing skal betalast av kjøpar. Rådmannen får fullmakt til å utforma og skriva under kontrakt med kjøparen på vegner av Os kommune. Tveit Eiendom AS får disponera heile den omsøkte parsellen fram til eventuell gangveg skal byggjast. Det må ikkje setjast i verk tiltak på parsellen som vil påføra Os kommune auka kostnadar ved eventuell gjennomføring av gjeldande reguleringsplan. 0049/03 Arkiv: 611 &50 Arkivsaknr.: 03/01548 MOBERGSVIKJO, ERSTATNINGTOMTAR TIL NAUSTTOMTEIGARAR Framlegg til vedtak: Os formannskap rår til at Os kommune kjøper seks nausttomter i Mobergsvikjo for kr ,- per tomt. Fem tomter kjøpast frå eigar av gnr 52, bnr 5, 1 tomt kjøpast frå eigar av gnr 52, bnr 17. Av dei dei seks tomtene skal ein skøytast til eigar av gnr 52, bnr 153, ein til eigar Side 10 av 18

11 av gnr 52, bnr 18, ein til eigar av gnr 52, bnr 16 og ein til eigar av gnr 52, bnr 45 og ein til eigar av gnr 52, bnr 45 og ein til eigar av gnr 52, bnr 56. Os kommune betalar for opparbeiding av parkeringsplass for 11 bilar på gnr 52 bnr 5 i samsvar med kostnadsoverslag frå Eining for kommunalteknikk datert 11.april Os kommune betalar kostnadane på kr ,- for seks kartforretningar inklusiv tinglysing av målebrev og kr 8400,- for tinglysing av 6 skøyte. Det er ein føresetnad for vedtaket at reguleringsplanen for Mobergsvikjo blir endra slik at det vert regulert inn ei nausttomt på gnr 52, bnr 1 og parkeringsplass for 11 bilar på gnr 52, bnr 5. a) Kostnad for kjøp av nausttomtane kr Kostnad for kartforretningane kr Kostnad for tinglysingsgebyr kr kr Vert dekka ved bruk av restmidlar vedk. grunninløysing. Det vert gjort følgjande budsjettregulering: Post kjøp av tomt og grunn - vert auka med kr Post bruk av unytta lån - vert auka med kr * Post bruk av bunde kapitalfond - vert auka med kr ** Post brukav ubunde kapitalfond - vert auka med kr *** * Unytta lån kto kr grunninnløysing Unytta lån kto kr grunninnløysing ** Bunde kapitalfond kto kr Sundøy friområde *** Ubunde kapitalfond kto kr veg Mobergslio Ubunde kapitalfond kto kr pu-bustad Kuhnle Ubunde kapitalfond kto kr veg renseanl. Lekvenvågen b) Kostnad for opparbeiding av veg og parkeringsplass vert kr dekka ved bruk av tidlegare års overskot. Det vert gjort følgjande budsjettregulering: Post Parkeringsplass Mobergsvikjo - vert sett til kr Post Disponering av tidl. års overskot - vert auka med kr Post Overført til investeringsrekneskap vert auka med kr Post Overført frå driftsrekneskap vert auka med kr Ordføraren får fullmakt til å inngå avtalar med dei aktuelle partane i samsvar med dette vedtaket. Formannskapet lyt bruka hasteparagrafen og gjera endeleg vedtak i denne saka no for å få halda framdrifta overfor grunneigarane. Side 11 av 18

12 Ordførar Terje Søviknes kom med slik forslag frå FrP/H om endring av siste setning i 1. avsnitt. De er ein føresetnad for vedtaket at reguleringsplanen for Mobergsvikjo blir endra slik at det vert regulert inn nausttomt(er) på gnr. 52, bnr. 1 og gnr. 52, bnr. 17, samt parkeringsplass for 11 bilar på gnr. 52, bnr. 5. Tilrådinga med ffrp/h sitt tillegg vart samrøystes vedteke. Os formannskap gjer slikt vedtak, ref. 4.2 Fullmakt hastesaker i Reglement for folkevalde organ (Kommunelova 13 pkt. 1): Os formannskap rår til at Os kommune kjøper seks nausttomter i Mobergsvikjo for kr ,- per tomt. Fem tomter kjøpast frå eigar av gnr 52, bnr 5, 1 tomt kjøpast frå eigar av gnr 52, bnr 17. Av dei dei seks tomtene skal ein skøytast til eigar av gnr 52, bnr 153, ein til eigar av gnr 52, bnr 18, ein til eigar av gnr 52, bnr 16 og ein til eigar av gnr 52, bnr 45 og ein til eigar av gnr 52, bnr 45 og ein til eigar av gnr 52, bnr 56. Os kommune betalar for opparbeiding av parkeringsplass for 11 bilar på gnr 52 bnr 5 i samsvar med kostnadsoverslag frå Eining for kommunalteknikk datert 11.april Os kommune betalar kostnadane på kr ,- for seks kartforretningar inklusiv tinglysing av målebrev og kr 8400,- for tinglysing av 6 skøyte. Det er ein føresetnad for vedtaket at reguleringsplanen for Mobergsvikjo blir endra slik at det vert regulert inn nausttomt(er) på gnr. 52, bnr. 1 og gnr. 52, bnr. 17, samt parkeringsplass for 11 bilar på gnr. 52, bnr. 5. a) Kostnad for kjøp av nausttomtane kr Kostnad for kartforretningane kr Kostnad for tinglysingsgebyr kr kr Vert dekka ved bruk av restmidlar vedk. grunninløysing. Det vert gjort følgjande budsjettregulering: Post kjøp av tomt og grunn - vert auka med kr Post bruk av unytta lån - vert auka med kr * Post bruk av bunde kapitalfond - vert auka med kr ** Post brukav ubunde kapitalfond - vert auka med kr *** * Unytta lån kto kr grunninnløysing Unytta lån kto kr grunninnløysing ** Bunde kapitalfond kto kr Sundøy friområde *** Ubunde kapitalfond kto kr veg Mobergslio Ubunde kapitalfond kto kr pu-bustad Kuhnle Ubunde kapitalfond kto kr veg renseanl. Lekvenvågen b) Side 12 av 18

13 Kostnad for opparbeiding av veg og parkeringsplass vert kr dekka ved bruk av tidlegare års overskot. Det vert gjort følgjande budsjettregulering: Post Parkeringsplass Mobergsvikjo - vert sett til kr Post Disponering av tidl. års overskot - vert auka med kr Post Overført til investeringsrekneskap vert auka med kr Post Overført frå driftsrekneskap vert auka med kr Ordføraren får fullmakt til å inngå avtalar med dei aktuelle partane i samsvar med dette vedtaket. 0050/03 Arkiv: 611 &55 Arkivsaknr.: 03/01562 SAL AV KOMMUNALE EIGEDOMAR, GENERELLE REGLAR Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Os formannskap rår til at sal av kommunale eigedomar i Os skal skje til høgstbydane, til takst eller over takst, etter utlysing av den aktuelle eigedomen for sal. I særskilte høve kan sal skje utan utlysing. Prisen skal då vera takstpris eller bod dersom Os kommune ikkje oppnår takstpris eller fleire er interesserte slik at prisen vert høgare enn takstpris. 0051/03 Arkiv: D23 Arkivsaknr.: 03/01168 GRUNNUNDERSØKING KUVENTRÆ Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. I samband med vurderinga av alternativa for plassering av framtidig badeanlegg i Os vert administrasjonen beden om å få gjennomført naudsynte undersøkingar og vurderingar av grunntilhøva i området syd for hovudanlegget ved Os idrettsplass, Kuventræ. Det vert løyvd kr ,- til føremålet med dekning frå tidlegare års overskot. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Side 13 av 18

14 Post Disp. av overskot tidlegare år - vert auka med kr ,- Post Overført til investeringsrekneskapen - vert auka med kr ,- Post Overført frå driftsrekneskapen - vert auka med kr ,- Post Konsulenttenester - vert auka med kr ,- 0052/03 Arkiv: Q31 Arkivsaknr.: 03/01071 OSBRUA, UTVIDING AV GANGBANE/FORTAU Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Os formannskap tek saka om gangbane/fortau til orientering og finn ut frå ei samla vurdering å venta med eventuelt å vedta utviding av gangabane/fortau på noverande tidspunkt. 0053/03 Arkiv: 14 Arkivsaknr.: 03/01610 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN LANGSIKTIG FELLESDEL Samrøøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Etter å ha vurdert kommuneplanen samla, finn ikkje Os formannskap å rå Os kommunestyre til å foreta endringar i kommuneplanen i inneverande valperiode ut over dei endringane som er gjort ved rullering av ulike delplanar. Os formannskap rår til at det tidleg i komande kommunestyreperiode vert starta arbeid med vurdering av kommuneplanen samla og om det er nødvendig å foreta endringar i han. 0054/03 Arkiv: 063 Arkivsaknr.: 03/01613 PROSJEKT SENTRALARKIV - STATUSRAPPORT PR Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Side 14 av 18

15 Formannskapet tek rapporten til orientering. 0055/03 Arkiv: 216 Arkivsaknr.: 03/00697 HØYRING I KOMMUNELOVEN - KOMMUNAL REVISJON Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Høyringsutale frå Os kommune i samband med endringar i kommunelova kommunal revisjon vert lagt fram som melding. 0056/03 Arkiv: 461 Arkivsaknr.: 03/01101 SJUKEFRÅVÆRSOVERSIKT FOR 2002 Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Formannskapet tar oversikt over sjukefråværet for 2002 til orientering. 0057/03 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 03/00147 POLITISK KVARTER Lisbeth Axelsen (H). Mudring Mudring ved gjestebryggja trengs for å hindra at båtar set seg fast i sandbotn ved lågt vatn. Strandstaden Os hentar inn tilbod på kva det vil kosta å mudra opp. Innkjøpsavtalen. Side 15 av 18

16 Det vart ein diskusjon om intensjonen med avtalen og lengda på periodane. Hittil har berre eit Os-firma vore med i avtalen, men er no ute av den att. Føremunane med å vera med på ein fellles innkjøpsavtale med andre kommunar er at det krev tid og kompetanse å driva slike tingingar. Det burde bli billegare når fleire kommunar kom med i avtalesystemet. Lisbeth Axelsen (H) ønskjer utgreiing om innkjøpsavtalen i eiga sak. Fråver frå møte. Ønskjer ein fast praksis på korleis sjukemeldingar frå folkevalde vert varsla vidare i kommunen. Børge Lunde (H). Kommunevåpnet godkjenning. Børge Lunde (H) synes Os kommune burde ha eit godkjend kommunevåpen slik at vi kunne bruka dei på vegskilting og anna. Under diskusjonen kom det fram at det er tre måtar å ta tak i saka på: å påverka styresmaktene til å gjera små endringar i reglane for kommunevåpen slik at vi kan få godkjendt det vi har å få oss eit nytt kommunevåpen å i alle fall få godkjent kommunevåpnet som registrert varemerke slik at andre ikkje kan bruka det utan kommunen sitt samtykke. Dersom det er nok å gjera små justeringar, kan vi gå ut ifrå det kommunemerket vi har for å ta vare på folk sine kjensler. Det er ønskje om å få godkjenning av kommunevåpnet opp som eiga sak. Øystein Nordvik (Tvs). Fotgjengarfelt ved Irgensgrinda. Trafikkbildet i Os har endra seg. Det er naudsynt med fotgjengarfelt ved Irgensgrinda. Vegvesnet har hatt trafikkteljing der. Ventar på at noko skal skje i høve den. Det er óg naudsynt med trafikksikring på Hatvikvegen. Ordføraren opplyste at vegkontoret går slavisk etter sine eigne reglar for slikt. Legevaktordninga. Saka har vore oppe i formannskapet. Det vert arbeidd med å få den vedtekne ordninga til å fungera optimalt. Øystein Nordvik ønskte å få orientering om framdrifta med jamne mellomrom. Sal av hovedhuset Lyngheim. Rådmannen opplyste at kjøpekontrakten var underskriven og oppgjeret, som er todelt, er sett i verk. Gangveg Lyngheim. Ordføraren orienterte om at det er fortløpande dialog med partane i saka, Solstrand Fjord Hotel og eigar av Haugstræet. Ein har ikkje kome i kontakt med Reksten enno. Kåre Lutro (Krf) etterlyser at heile tingingsutvalet ikkje har vore med, men det har heller ikkje vore tingingar enno, berre dialog. Ordføraren skal orientera om saka på neste formannskapsmøte. Opprusting Lyngheim. Rådmannen orienterte. Planane vil koma fram ved budsjettførehavinga. Opprustninga gjeld gangstiar, ikkje parkanlegget, men det vil likevel verta rydda ein del i området. Side 16 av 18

17 Haugsnesfjero. Reguleringsplanen går sin gang. Den utløyser avtalen med Byggholt. Nedlegging av landbrukskontoret i Os. Ordføraren orienterte. Det er drøftingar med Fusa og Samnanger for eit samarbeid. Kommunane får utvida fullmakter og oppgåver frå nyttår, og dette må vi ha kompetanse til. Det er sett ned ei prosjektgruppe frå dei tre kommunane. Styringsgruppa er rådmennene i dei same kommunane. Gruppa skal vera ferdig med arbeidet den 15. mai d.å. Bondelaget har invitert politikarane til eit møte i kveld om organisering av landbrukskontoret. Kåre Lutro (Krf). Heimesidene til Os kommune. Heimesidene til kommunen hadde ein god start. Utviklinga etterpå har stoppa litt opp på grunn av sjukdom. No har vi sett i verk ei reserveløysing som ser ut til å fungera. Rådmannen ønsker likevel at heimesidene vert eit prioritert område på budsjettet. Arena Os Framdrift. Rådmannen orienterte. Pengar til oppretting av Arena Os var lenge med i budsjettarbeidet for Til slutt måtte også desse midlane gå ut. Det vert teke opp att i neste budsjettrunde. Høve til at skogbruksansvarleg i kommunen kan organisera privat vedhogst. Det er ønskje om at nokon kan kopla trongen grunneigarar har for rydding med trongen enkeltpersonar og husstandar har for å skaffa seg brensle ved sjølvhogst. Skogbruksansvarleg i Os kommune skal vera koordinator. Svein Brunvatne (Ap). Tilgjenge i Sentrumskvartalet særleg helsestasjonen. Han ville vita planar for rådhusbygget i tida som kjem. Administrasjonen arbeider med både kortsiktige og langsiktige planar. Ei prosjektgruppe skal levera plan for kortsiktige tiltak den 1. juni og langsiktige tiltak den 1. oktober. Deretter vert det vanleg handsaming med utvalssaker på politisk nivå. Dag Westhrin (SV). Vegen til kraftstasjonen på Gåssand. Vegen til kraftstasjonen på Gåssand går gjennom eit tun, og den er stengd for køyrety. Folk er velkomne til å gå gjennom tunet. Parkering er ved Raudlivatnet.Alternativet kan bli ein veg bort til skogsvegen som går til kraftstasjonen. Terje Søviknes (FrP). Orientering om eit brev til slottet. Det vert sendt eit brev til HM Kong Harald med innbyding til minnemarkering for MTB 345 på Ulven den 30. juli d.å. Rådmannen. Orienterte om arealplanen. Os kommune har hatt eit møte med Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Dei var på synfaring på område dei hadde motsegner. Mykje vart avklara. Det er eit godt grunnlag for meklingsmøtet som vert den 12. mai d.å. Side 17 av 18

18 Orienterte om næringsseminaret. Dette skal vera eit dialogfora. Det er sendt ut ca 100 invitasjonar. 40 er påmelde hittil. Detaljert program er under utarbeiding. 0058/03 Arkiv: U00 Arkivsaknr.: 03/00148 NÆRINGSLIVETS KVARTER Kåre Lutro (Krf). Møte med grunneigarane om å starta campingplass. Ordføraren orienterte om at det var for seint med nye innspel til arealplanen no. Saka må takast opp ved rullering. Ordføraren kontaktar Bjørnefjorden Næringsutvikling. Svein Brunvatne (Ap). Kjøp av areal i Endelausmarka. Ordføarren orienterte. Fylkeslandbruksstyret såg bort ifrå lokalt vedtak. Utsetjingsforslaget frå FrP vart nedstemt. Os kommune ved Os Tomteselskap har ikkje fått konsesjon på området. Det er Os Tomteselskap som skal arbeida vidare med saka. Dag Westhrin (SV). Sal av tomt til Lidl. Statusrapport. Kommunaldirektør Tøsdal har fått avtale med Lidl, og dei har godkjent takstprisen. Lidl driv no og prosjekterer. Ordføraren orienterte om at Statens vegvesen har godkjent planane for vegkrysset. Gangfelt er ein del av planane. Lidl kostar sjølv undersøking av grunntilhøva. Side 18 av 18

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus Møtedato: 13.05.03 Frå: 09.00 til 15.00.

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus Møtedato: 13.05.03 Frå: 09.00 til 15.00. OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus Møtedato: 13.05.03 Frå: 09.00 til 15.00. Til stades på møtet Medlemmer: Ordførar Terje Søviknes (FrP), Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Ordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00. Øystein Nordvik (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00. Øystein Nordvik (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Observatørar: Leiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Ordførar Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30 Til stades på møtet Medlemmer: Fremskrittspartiet Terje Søviknes, ordførar Laila

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:40 16:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 012/15-017/15

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:40 16:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 012/15-017/15 PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 17.03.2015 Møtetid: Kl. 14:40 16:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 012/15-017/15 Brattvåg Medlemmer: H - Bjørn Sandnes FRP - Svein Harsjøen H - Ewa Hildre H

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING 2002 321 0027/03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING 2002 321 0027/03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Vedlagde kart til sak 38/03, arealdelen til kommuneplanen, vert sendt ut i stort format

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00. Hilde Storum, Torunn Vangdal

MØTEPROTOKOLL. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00. Hilde Storum, Torunn Vangdal OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Råd for funksjonshemma Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Leiar Harald Norheim, Jan Lorentz Lund,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 27.06.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 03.04.2006 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Åram oppvekstsenter, Åram Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 13:05. Frå kl. 09.00 var det synfaring på Åram oppvekstsenter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Leiar Gustav Bahus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn Møtestad: Tingsalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/09 07/567 Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning 2/09 08/787 Endring i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Terje

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 073/13 KOMMUNESTYRE Helge Andre Njåstad

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 073/13 KOMMUNESTYRE Helge Andre Njåstad SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 073/13 KOMMUNESTYRE 18.06.2013 Helge Andre Njåstad Arkivsaknr. 13/498 Arkiv: FE-140 Kommuneplanen for Austevoll 18.06.2013 KOMMUNESTYRE Handsaming i møtet:

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Protokoll Tysnes kommune

Protokoll Tysnes kommune Utval : KOMMUNESTYRET Møtedato : 10.05.11 SAKLISTE Protokoll Tysnes kommune Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 8/11 10/1091 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR PS 9/11 11/24 ÅRSMELDING 2010 PS 10/11 11/338 REKNESKAP

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 27.06.2007 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 02.05.2006 Frå: 09.00 til 14.00

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 02.05.2006 Frå: 09.00 til 14.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 02.05.2006 Frå: 09.00 til 14.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Ordførar Terje Bviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Formannskapet

Austevoll kommune. Møteprotokoll Formannskapet Austevoll kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Møtedato: 23.09.2014 Møtetid: 15.00 Sak nr: 070 078/14 Følgjande medlemmar møtte Renate Møgster Klepsvik Olav Jarnes Edvard Johannes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 15.09.2016 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HÅ KOMMUNE. Formannskapet. Til stades på møtet. Møtestad: Hå rådhus Møtedato: Tid: Kl

MØTEPROTOKOLL HÅ KOMMUNE. Formannskapet. Til stades på møtet. Møtestad: Hå rådhus Møtedato: Tid: Kl HÅ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 07.06.2005 Tid: Kl. 17.20 18.30 Til stades på møtet Medlemmer: Terje Mjåtveit Næ Kirsten Refsnes A Odd Øverby SV Steinar Ånestad KrF

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.05.2014 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

2 av 7 legga til rette for det i neste kommunestyremøte. Brigt Olav Gåsdal (Ap) stilte spørsmål om trafikktryggleiken på Liavegen og skogrydding mello

2 av 7 legga til rette for det i neste kommunestyremøte. Brigt Olav Gåsdal (Ap) stilte spørsmål om trafikktryggleiken på Liavegen og skogrydding mello SAMNANGER KOMMUNE 1 av 7 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 10.09.2013 Møtetid: 15:00-19.30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtet var innkalla munnleg i samband med formannskapsmøtet same dag. Lasse Rindal Nils Olav Moen Einar Ebbesen

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtet var innkalla munnleg i samband med formannskapsmøtet same dag. Lasse Rindal Nils Olav Moen Einar Ebbesen Vanylven kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: Rådmannens kontor, Rådhuset, Fiskå Møtedato: 24.04.2006 Tid: 15.00 15.25 Møtet var innkalla munnleg i samband med formannskapsmøtet same dag Desse medlemene

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN Staben Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Dykkar ref.: 14/3975 Vår ref.: 14/858-4 Dato: 27.06.2014 STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 23.04.2015 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Høydal Varaordførar AP Paul Kristian Hovden Medlem KRF

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Høydal Varaordførar AP Paul Kristian Hovden Medlem KRF ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 07.06.2016 Møtet starta 12:35 Møtet slutta 15:00 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Kåre Aam

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer