MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS /03 03/01620 BALANSERAPPORT PR /03 03/01621 INVESTERINGSRAPPORT PR /03 03/01619 PORTEFØLJESTATUS JANUAR/FEBRUAR /03 03/00834 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKOT /03 03/01634 PRIORITERING TRAFIKKSIKRINGSMIDLAR /03 03/00741 BEREDSKAPSGODTJERING FOR LEGEVAKTA PÅ ETTER- MIDDAG/KVELD/NATT 0047/03 03/00828 SERVICEBYGGET OS AS- LEIGE AV TOMT PÅ GNR 52, BNR /03 03/ /25, KJØP AV AREAL VED SHELLSTASJONEN /03 03/01548 MOBERGSVIKJO, ERSTATNINGTOMTAR TIL NAUSTTOMTEIGARAR 392

2 0050/03 03/01562 SAL AV KOMMUNALE EIGEDOMAR, GENERELLE REGLAR /03 03/01168 GRUNNUNDERSØKING KUVENTRÆ /03 03/01071 OSBRUA, UTVIDING AV GANGBANE/FORTAU /03 03/01610 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN LANGSIKTIG FELLESDEL /03 03/01613 PROSJEKT SENTRALARKIV - STATUSRAPPORT PR /03 03/00697 HØYRING I KOMMUNELOVEN - KOMMUNAL REVISJON /03 03/01101 SJUKEFRÅVÆRSOVERSIKT FOR /03 03/00147 POLITISK KVARTER /03 03/00148 NÆRINGSLIVETS KVARTER 476 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Ordførar Rådmann

3 Sak 0040/03 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i 2003 Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0040/03 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT MARS tyder negativt avvik + tyder positivt avvik Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik Straumutgifter, heile kommunen Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomiavdeling Organisasjonsavdelinga Kommunetorget IKT-avdeling Kundeombod Bestillarkontor Skatt, rammetilskot m.v Skatte- og finanstransaksjonar Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Os ressurssenter Rehabiliteringstenester Sosiale tenester og psykisk he Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester Pu - Vestre Lurane Pu - Idrettsvegen Pu - Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn Kloakk og renovasjon Side 4 av 56

5 Sak 0040/03 REKNESKAPSRAPPORT PR. MARS 2003 DRIFTSREKNESKAPEN Prognose pr. mars syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk på 8,8 mill. kr. Administrasjonen rår til at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i Straum Som dei fleste andre ser kommunen no konsekvensane av den høge straumprisen som har vore i vinter. Kommunen er med på Bergen kommune sin avtale med Fjordkraft om forvaltningskraft der profesjonelle forvaltarar i Fjordkraft står for innkjøpet og foretar prissikring av kraftporteføljen. Som følgje av dette har vi hatt lågare straumpris enn om vi hadde hatt flytande kraft, men auken frå i fjor er likevel stor. Vi legg førebels til grunn at straumutgiftene vil verta om lag 30% høgare i år enn i fjor, det vil seia ein meirutgift på om lag 2,3 mill. kr. Vi kan og opplysa at Fylkesmannen i desse dagar samlar inn tal frå kommunane om konsekvensane av dei høge straumprisane Folkevalde organ Korleis eininga vil enda opp ved årets utgang, vil heilt avhenga av graden av ekstramøte i dei ulike politiske utvala. Vi reknar så langt med at den vil gå i balanse Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på kr for Det er budsjettert med innsparing på kr som følgje av naturleg avgang. Administrasjonen har innført ordning med frivillig avgangspakke etter søknad, der tilsette som har sagt opp kan slutte i løpet av nokre få dagar og motta løn i heile oppseiingstida. Vilkåret er at stillinga ikkje treng erstattast av ny ekstern medarbeidar. Alle ledige stillingar må gjennom ei grundig vurdering av leiargruppa og tillitsvalde før evt. utlysing, og vi freistar i størst mogeleg grad å berre nytta intern utlysing. Likevel har vi enno ikkje identifisert stillingar som kan sparast inn. Det kan difor bli vanskeleg å nå dette budsjettmålet. Pr er meir enn 50% av posten for juridisk hjelp brukt. Det er vanskeleg å seia noko sikkert om fortsettinga, men vi må forventa ein sprekk på minst kr Husleige for sentrumskvartalet fell vekk frå då kommunen kjøpte bygget, men innsparinga må sjåast i samanheng med auka utgifter til renter og avdrag, samt føreståande avrekning mellom Sentrumskvartalet AS og kommunen. Kommunen har måtta dekka renteutgifter for 1. kvartal på lån til Lyngheim, kr Dette var ikkje budsjettert Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Organisasjonseinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kommunetorget Side 5 av 56

6 Sak 0040/03 Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kundeombod Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bestillar og forvaltningseining Sviktande husleigeinntekter mellom anna på grunn av at husvære står lengre tomme enn rekna med, gjer at eininga kan få ein budsjettsprekk på rundt kr Skatt, rammetilskot m.v. Skatteinntektene for mars gjev oss den første indikasjonen på skatteinngangen for Diverre viser skatteinngangen for mars skuffande tal. Ein analyse av marsinngangen viser at årsakene ligg både i ein generell svakare vekst enn venta, men og i ein korreksjon mellom Os og Bergen vedk. skattetrekket til Kysthospitalet i 2002 etter at dei vart innlemma i Helse Bergen. Årets lønsoppgjer ser og ut til å verta svakare enn dei siste åra, noko som gjer at vi ikkje ventar så stor betring i skatteinngangen ut over året. Slik det ser ut no må vi innstilla oss på ein skattesvikt i høve til budsjett på om lag 3 3,5 mill. kr. Slik inntektssystemet er bygd opp skal minsteinntektskommunar (kommunar med skatt under 110% av landsgjennomsnittet) som Os få kompensert 90% av forskjellen mellom eiga skatteinngang og landsgjennomsnittet. Pr. februar viste skatteinngangen for kommunane samla ein vekst ca 8% i forhold til same periode i fjor. Vi legg førebels til grunn ein netto skattesvikt på kr Endeleg tildeling av rammetilskot viser at kommunen har fått eit trekk på kr grunna at tilskot til leirskuleopphald i staden vert gjeve som eit øyremerka tilskot. Vi veit førebels ikkje storleiken på det øyremerka statstilskotet. Når det gjeld tilskot til renter og avdrag vedk. Reform 97 vert det kr lågare enn budsjettert. Vi har førebels ikkje motteke kompensasjon for investering i skulebygg, og det er for tidleg å seia noko om vi vil nå opp i inntektsoverslaget for momskompensasjon Finans Kommunen har pr. utgangen av mars plassert ca. 265 mill. kr i marknaden. Om lag 255 mill. kr er plassert i bankinnskot, medan vel 10 mill. kr er plassert i aksjefond. Det vert vist til eiga sak om status og avkastning på desse midlane. I budsjettet er det føresett at avkastninga på plasseringane skal vera den same som lånerenta. Avkastinga på bankplasseringane ligg no noko under lånerenta, medan avkastninga på aksjar er negativ. Dette tyder at det førebels ser ut til å verta vanskeleg å nå budsjettkravet, men det er vanskeleg å talfesta noko avvik. Likviditeten til kommunen er god, og renteinntektene frå ordinære bankinnskot det første kvartalet er gode Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuventræ skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søre Øyane skule Skulen har fått ein svært ressurskrevjande elev, og ligg førebels ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr på årsbasis. Side 6 av 56

7 Sak 0040/ Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ungdomsskule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ressurssenter Over/underskot vert i stor grad regulert mot flyktningefondet. Med dette som bakgrunn vil eininga gå i balanse på årsbasis Rehabiliteringstenester Eininga har eit inntektskrav på sal av sengeplassar på kr Slik stoda er pr. dato, er dette eit rimeleg uoppnåeleg resultat. Det ser difor ut for at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Side 7 av 56

8 Sak 0040/03 Netto utbetaling til sosialhjelp ser ut til å verta avrunda høgare enn budsjettert. I tillegg vart det avsett mindre til psykiatrifond enn det som var rekna med i budsjettet. Dette fondet var tenkt å finansiera Stegen bufellesskap i Svikten er avrunda kr Samla sett vil eininga få ein budsjettsprekk ved årsslutt på rundt kr Barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Pleie- og omsorg I budsjettet er det sett som eit inntektskrav at det skal seljast plassar tilsvarande kr Dersom salet av plassar går som i første kvartal for resten av året, vil ein oppnå ei inntekt på avrunda kr Slik det ser ut for i dag er det innsparingar/inntektsauke på andre område slik at eininga ser ut til å gå i balanse sett på årsbasis Vestre Lurane Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Arealbruk I budsjettet vart det lagt inn midlar til to nye årsverk på oppmålingsavdelinga som igjen skulle generera ein inntektsauke på kr Prosjektet er enno ikkje kome i gang Eininga har varsla at det ikkje er grunnlag for den store inntektsauken det er lagt opp til i budsjettet. Ein netto svikt på avrunda kr synes å vera realistisk. På grunn av vakansar vil det bli innsparing på løn slik at ein totalt får ein budsjettsprekk på om lag kr Brann- og redning Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Vi er inne i første reelle driftsåret med kjøp av tenester frå Kommunebygg AS. Slik det ser ut pr. dato vil området gå i balanse på årsbasis Samferdsle Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis. Side 8 av 56

9 Sak 0040/03 Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 9 av 56

10 Sak 0041/03 BALANSERAPPORT PR MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01620 Saksnr.: Utval Møtedato 0041/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

11 Sak 0041/03 Vedlegg: Balanserapport pr Saksopplysningar: Vedlagt følgjer balanserapport pr Rapporten er ny, og freistar å gje ein oversikt over utvalde postar frå balansen kvart kvartal. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 11 av 56

12 Sak 0042/03 INVESTERINGSRAPPORT PR MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01621 Saksnr.: Utval Møtedato 0042/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek investeringsrapport pr som melding, og godkjenner samstundes at det vert gjort følgjande budsjettreguleringar: Halhjem barnetun Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån til Reform 97 - vert auka med kr jfr. konto kr og kr Friområde Lysekloster Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån grunnavståing - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr jfr. konto kr og konto kr Vassleidning Bjørnen Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån vassektoren - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr Post Bruk av disposisjonsfond - vert auka med kr jfr. konto kr , konto kr og konto kr Bufellesskap Stegen Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr jfr. konto Tomter Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

13 Sak 0042/03 Vedlegg: Investeringsrapport pr Saksopplysningar: Vedlagt følgjer investeringsrapport pr Pr ser dei fleste prosjektene ut til å halda seg innafor ramma. Sal av utleigebustad vert ført som ein inntekt i investeringsrekneskapen. Vi har imidlertid ein del anlegg som i rekneskapen for 2002 er finansiert ved lån frå likviditetsreserven. Desse anlegga må få ei permanent finansiering: Halhjem barnetun Står oppført med ,44 som lån frå likviditetsreserven. Byggerekneskapen vart avslutta i 2000 med eit lite overskot, men ved ein feil såg ein ikkje at ramma for prosjektet var redusert med kr , jfr. K-sak 9/98. Proskektet får dermed eit reelt underskot som må dekkast inn. For å dekka inn kr ,44 foreslår administrasjonen å bruka unytta lånemidlar frå Reform 97 investering i skulebygg. Friområde Lysekloster Står oppført med kr som lån frå likviditetsreserven. Friområdet vart kjøpt i 2000 og skulle finansierast ved eit tomtesal i Flåtenområdet. Dette salet har ikkje funne stad. Administrasjonen foreslår å dekka inn kjøpet ved bruk av avsette midlar til grunnavståing. Vassleidning Bjørnen Står oppført med kr ,24 som lån frå likviditetsreserven. Dette gjeld føringar i 2002, prosjektet har blitt dyrare enn rekna med. Administrasjonen foreslår å dekka meirutgiftene ved bruk av avsette midlar på vassektoren. Bufellesskap Stegen Står oppført med ,63 som lån frå likviditetsreserven i 2002, i tillegg er det venta kr i kostnader i Årsaka til budsjettsprekken er ei misforståing av kostnadsramma. Som ein del av prosjektramma ligg kostnadsføring av tomt, men her har ein trudd at delar av dette var disponibelt til øvrige prosjektkostnader. Administrasjonen foreslår å dekka meirutgiftene ved bruk av avsette midlar til tomter. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 13 av 56

14 Sak 0043/03 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS JANUAR/FEBRUAR 2003 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 03/01619 Saksnr.: Utval Møtedato 0043/03 Os Formannskap Framlegg til vedtak/tilråding: Formannskapet tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

15 Sak 0043/03 Vedlegg: Rapportar frå Aon Grieg Investor, januar og februar 2003 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer rapportar frå Aon Grieg Investor om kommunen sine plasseringar i finansmarknaden dei to første månadene i år. Det er februarrapporten som vert kommentert i denne saka. Frå er det Aon Grieg som har overteke arbeidet med å rapportera om utviklinga i kommunen sine plasseringar uavhengig av kva for bank eller fond midlane står i. Rapportane frå Aon Grieg er bygd opp noko annleis enn tidlegare rapportar. Rapportane vil analysera avkastning og resultat på tre nivå: Strategi Avkastninga kommunen ville ha oppnådd dersom strategien som kommunestyret har fastlagt hadde vore følgt til einkvar tid. Taktiske vegval (Allokering) Effekten av administrasjonen sine taktiske vegval, d.v.s. avvik i frå strategien. Val av forvaltarar (seleksjon) Forvaltarane sin effekt på verdiskapinga. Strategi Som ein ser av oppstillinga på side 1 i rapporten har kommunen plassert midlane ganske annleis enn det strategien seier (sjå kollonna allokering vs. kollonna strategi). Med andre ord har administrasjonen i stor grad gjort taktiske vegval ved plassering av midlane. Berre 3,9% av midlane er plassert i aksjar, medan strategien tilseier 35%. Hadde den fastlagte strategien vore følgt, ville avkastninga vore svakt negativ, jfr. figur på side 5. Taktiske vegval (Allokering) Kommunen har 96,1% av midlane plassert i bankinnskot og i pengemarknadsfond, medan strategien tilseier 10%. Kommunen har derimot ingen midlar plassert i obligasjonsfond, medan strategien tilseier 55%. Det går fram av rapporten at kommunen har fått positiv avkastning på sine plasseringar i bank og pengemarknad, men at vi har gått glipp av avkastning ved ikkje å vera representert i obligasjonsmarknaden. Av figuren på side 5 går det fram at det er det taktiske vegvalet som forklarar størsteparten av avkastninga pr. februar. Val av forvaltarar (Seleksjon) Av figuren på side 5 går det fram at også val av forvaltarar kjem ut på pluss sida; renteforvaltninga ligg om lag på indeks medan aksjeforvaltninga ligg bak indeks. Side 15 av 56

16 Sak 0043/03 Oppsummering Pr. utgangen av februar 2003 har kommunen hatt ei avkastning på 0,69% eller 2,04 mill. kr. Om lag 265 mill. kr er plassert i marknaden ved utgangen av februar Kommunen har tent på å vera sterkt overvekta i rentemarknaden i forhold til aksjar i ein periode der aksjemarknaden har vist negativ avkastning, men har og gått glipp av avkastning ved ikkje å vera representert i obligasjonar. Det er det taktiske vegvalet som forklarar størsteparten av avkastninga pr. februar. Aon Grieg meiner likevel at det over tid er vanskeleg å vinna ved hjelp av taktiske vegval; over tid meiner dei at det vil vera den fastlagte strategien som normalt vil forklara mesteparten av verdiskapinga. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 16 av 56

17 Sak 0044/03 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKOT MØTEBOK Saksbehandler: John Lunde Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 03/00834 Saksnr.: Utval Møtedato 0044/03 Os Formannskap Framlegg til vedtak: På grunn av at Stiftinga Os Eldresenter har likvide midlar til å dekka stiftinga sitt underskot, vert søknaden om kr ,- i kommunal stønad ikkje stetta. Os, den 14. april 03. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

18 Sak 0044/03 Vedlegg: 1. Søknad datert frå Stiftinga Os Eldresenter. Saksopplysningar: I brev datert søkjer Stiftinga Os Eldresenter om tilskot til drift, sjå vedlegg. I søknaden er det ikkje nemnt noko sum, men i telefonsamtale med leiar Dagny Gjerde får vi opplyst at stiftinga søkjer om eit beløp på kr Denne søknaden bør vurderast ut frå to synsvinklar; økonomi og førebyggjande arbeid. Økonomi. Stiftinga hadde i 2002 eit driftsunderskot medrekna finanstransaksjonar på kr ,- (rekneskapen følgjer som uttrykt vedlegg). Dersom ikkje stiftinga får leigd ut meir areal enn dei gjer i dag, vil dei i 2003 og 2004 få eit om lag like stort underskot. I løpet av 2005 vil pantelånet vera nedbetalt slik at stiftinga det året og seinare år vil få overskot på drifta under elles same driftsvilkår. I følgje rekneskapen har stiftinga ved utgangen av 2002 eit bankinnskot på kr I tillegg har stiftinga eit mellomverande med pensjonistforeninga på kr Reservelikviditeten til stiftinga utgjer såleis kr Pantegjelda til stiftinga utgjer kr Pantegjelda vert nedbetalt med i overkant av kr ,- pr. år. Reelt sett vil stiftinga ved å bruka av reservelikviditeten ha likvide midler nok til å dekka liknande underskot i 2003 og 2004 som det dei har hatt i Førebyggjande arbeid. Det er Os pensjonistforening som står bak Stiftinga Os Eldresenter. Pensjonistforeninga driv eit svært godt førebyggjande arbeid mellom dei eldre. Os kommune som samfunn og Os kommune som organisasjon har stor glede av den innsatsen pensjonistane gjer og huset vert nytta til svært mange positive aktivitetar, ikkje berre for dei eldre. Laget og huset ligg til rette for eit rikt kulturliv og fleire av aktivitetane gjer at brukarane held seg spreke både i sin og skinn og såleis utsett eventuell belastning på det kommunale hjelpeapparatet. Økonomisk stønad frå kommunen til stiftinga, vil hjelpa pensjonistforeninga til å oppretthalda dei aktivitetane foreninga driv i dag. For dei eldre er dette viktige aktivitetar. Mykje av det som vert gjort i huset vert gjort på dugnad. Det kan gå ei grense for kor tid slik dugnadsarbeid kan verta ei hinder for rekruttering. Vurdering. I denne saka er det to omsyn som veg opp mot einannan; det reine økonomiske og det førebyggjande. Reint økonomisk har stiftinga likvide midlar til å klara seg. På den andre sida driv pensjonistforeninga eit svært godt førebyggjande arbeid mellom dei eldre. Etter ei samla vurdering der administrasjonen har vurdert denne søknaden ut frå handsaming av dei fleste typar søknader om kommunal stønad og ut frå den stramme kommuneøkonomien, gjer administrasjonen framlegg om følgjande vedtak. På bakgrunn av at Stiftinga Os Eldresenter har likvide midlar til å dekka stiftinga sitt underskot, vert søknaden om kr ,- i kommunal stønad ikkje stetta. Os, den 14. april John Lunde Økonomikonsulent Side 18 av 56

19 Sak 0045/03 MØTEBOK PRIORITERING TRAFIKKSIKRINGSMIDLAR Saksbehandler: Geir Heldal Arkiv: Q8 Arkivsaksnr.: 03/01634 Saksnr.: Utval Møtedato 0045/03 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os Formannskap prioriterer trafikksikringsmidlane for 2003 på følgjande måte: 1. Levegg i samband med gangveg, ferdiggjering av prosjekt frå 2002: kr ,- 2. Veglys på gangveg Søfteland (utført) kr ,- 3. Veglys området Eikhaugen (ferdigstilling) kr ,- 4. Prosjekt veglys på Strøno kr ,- 5. Støttemur gangveg Finnebrekka (pålagt av FVS) kr ,- 6. Omlegging av køyreveg og fortau Sundøy kr ,- 7. Sikring av fjellskråning i Os sentrum mot vognhall kr ,- 8. Diverse skilting kr ,- 9. Diverse fartsdempande tiltak kr ,- 10. Veglys, oppgradering/utbetring kr ,- 11. Disponible midlar diverse tiltak kr ,- Samla sum trafikksikringsmidlar: kr ,- Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

20 Sak 0045/03 Vedlegg: 1. Brev frå prosjekt veglys på Strøno datert (prosjekt 4) 2. Oversikt over disponible midlar til trafikksikring pr Saksopplysningar: Eining for arealbruk har pr kr ,- i unytta trafikksikringsmidlar, inklusiv kr ,- avsett til føremålet i budsjettet for Her følgjer ein kort gjennomgang for dei ulike prosjekta: Prosjekt 1: Levegg i samband med gangveg på Søfteland. I samband med etablering av gangveg på Søfteland vart det med eigar av gnr. 8, bnr. 248, Henriette Berg, gjort avtale om å setta opp levegg mot gangvegen på Berg sin eigedom. Dette arbeidet er ikkje utført og er kalkulert til kr ,-. Prosjekt 2: Veglys i samband med gangveg på Søfteland. Dette arbeidet er utført, men kostnaden kr ,- er ikkje, pr. dags dato, utbetalt. Prosjekt 3: Veglys området Eikhaugen. Dette er ei sak som går tilbake i tid. Arbeida med etablering av veglys vart aldri ferdigstilt. Eksisterande fundament må skiftast, stolpar og armatur må setjast opp. Ferdigstilling av dette prosjektet er kalkulert til kr ,-. Prosjekt 4: Prosjekt veglys Strøno. Dette er eit privat tiltak. Prosjektet har allereie brukt innsamla midlar, kr ,- til veglys i Strøno. Neste prosjekt er lys på ny veg til Skipavika og vegen ut til Lønnevågen. Dette er kostnadsrekna til kr ,-. Prosjektet fekk tilskot frå Os kommune på kr ,- i 2002, og eining for arealbruk ser det naturleg å gå inn med tilsvarande sum for Prosjekt 5: Støttemur Finnebrekka. Dette er eit prosjekt som vart pålagt utført av Forvaltningsstyret i Os. Arbeidet er delvis utført, men avslutning av muren står att. Dette er kalkulert til kr ,-. Prosjekt 6: Omlegging av køyreveg og fortau på FV 158, Sundøy. Dette er eit prosjekt som har vore prioritert i samband med fordeling av midlar for Dette prosjektet er avhengig av godkjenning frå Statens vegvesen Hordaland. Eining for arealbruk har ikkje fått tilbakemelding frå Statens vegvesen Hordaland pr. dags dato. Prosjektet er kostnadsrekna til kr ,-. Føremålet er å betra situasjonen for fotgjengarar. Prosjekt 7: Sikring av fjellskråning i Os sentrum mot vognhall. Del ein av sikringsarbeidet er allereie utført. Eining for arealbruk har motteke, munnleg, frå Statens vegvesen Hordaland at sikringsarbeid bør utførast på det gjenståande strekket bort til vognhallen. Statens vegvesen Hordaland kan utføra reinsk og bolting av steinblokker på dette strekket for ca ,-. Side 20 av 56

21 Sak 0045/03 Prosjekt 8: Diverse skilting. Dette er tenkt som ein sekkepost for skilting av diverse kommunale vegar i Os kommune, etter behov Prosjekt 9: Diverse fartsdempande tiltak. Dette er tenkt som ein sekkepost for fartsdempande tiltak på diverse kommunale vegar, etter behov. Prosjekt 10: Veglys, oppgradering/utbetring. Dette prosjektet er meint som ein sekkepost for veglys på kommunale vegar, etter behov. Prosjekt 11:Disponible midlar diverse tiltak. Dette er midlar som eining for arealbruk vil bruka på andre trafikksikringsprosjekt som kjem til og som ein ikkje finn dekning for i andre postar. Eining for arealbruk vil og nemna prosjektet veglys FV 160, Ulvenvegen, Kolskogen til kryss Hjorthaugen/Irgensgrinda. Dette er eit prosjekt som ligg inne i Trafikksikringsplanen Dette er eit prosjekt som er kalkulert til ca 1 million kronar. Etter eining for arealbruk er dette ein oppgåve som må løysast utifrå ein kostnadsfordeling mellom Os kommune og Hordaland Fylkeskommune/Statens vegvesen Hordaland. Eining for arealbruk finn det derfor ikkje rett å prioritera dette tiltaket no. Geir Heldal Avd.ing. Side 21 av 56

22 Sak 0046/03 MØTEBOK BEREDSKAPSGODTJERING FOR LEGEVAKTA PÅ ETTERMIDDAG/KVELD /NATT Saksbehandler: John Lunde Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 03/00741 Saksnr.: Utval Møtedato 0012/03 Personal- og lønsutvalet /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner at beredskapsgodtgjering for legevakt på ettermiddag/kveld/natt vert endra frå beredskapsklasse 2 til beredskapsklasse 1, jfr. særavtale mellom KS og legeforeninga SFS 2305, punkt 7.8. Endringa skjer med verknad frå Meirkostnaden for 2003 vert dekka inn ved følgjande budsjettendring: Kr ,- vert overført frå , avsett til lønsoppgjer, til post , anna løn. Os, den 10. februar 03. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

23 Sak 0046/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Forslag frå Kåre Lutro (Krf): Beredskapsgodtgjeringa skal vurderast kvart år. Astrid Leikvoll (Tvs) kom med følgjande forslag: Saka vert utsett slik at formannskapet får meir dokumentasjon før dei avgjer saka. Saka vart samrøystes utsett. Vedtak: Saka vert utsett til neste møte. Behandling i Personal- og lønsutvalet i møte Behandling i utvalget: Saka vart lagt fram som tilleggssak. Samrøystes tilråding. Vedtak: Kommunestyret godkjenner at beredskapsgodtgjering for legevakt på ettermiddag/kveld/natt vert endra frå beredskapsklasse 2 til beredskapsklasse 1, jfr. særavtale mellom KS og legeforeninga SFS 2305, punkt 7.8. Endringa skjer med verknad frå Meirkostnaden for 2003 vert dekka inn ved følgjande budsjettendring: Kr ,- vert overført frå , avsett til lønsoppgjer, til post , anna løn. Side 23 av 56

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2003 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING 2002 321 0027/03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING 2002 321 0027/03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Vedlagde kart til sak 38/03, arealdelen til kommuneplanen, vert sendt ut i stort format

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00. Øystein Nordvik (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00. Øystein Nordvik (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.09.2004 Frå: 09.00 til 15.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus Møtedato: 13.05.03 Frå: 09.00 til 15.00.

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus Møtedato: 13.05.03 Frå: 09.00 til 15.00. OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus Møtedato: 13.05.03 Frå: 09.00 til 15.00. Til stades på møtet Medlemmer: Ordførar Terje Søviknes (FrP), Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Ordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter:

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Observatørar: Leiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0150/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 1303

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0150/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 1303 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Tid: 10.00 Forfall Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3 Sak 1/09 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 20.01.03 Tid: 13.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer