MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS /03 03/01620 BALANSERAPPORT PR /03 03/01621 INVESTERINGSRAPPORT PR /03 03/01619 PORTEFØLJESTATUS JANUAR/FEBRUAR /03 03/00834 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKOT /03 03/01634 PRIORITERING TRAFIKKSIKRINGSMIDLAR /03 03/00741 BEREDSKAPSGODTJERING FOR LEGEVAKTA PÅ ETTER- MIDDAG/KVELD/NATT 0047/03 03/00828 SERVICEBYGGET OS AS- LEIGE AV TOMT PÅ GNR 52, BNR /03 03/ /25, KJØP AV AREAL VED SHELLSTASJONEN /03 03/01548 MOBERGSVIKJO, ERSTATNINGTOMTAR TIL NAUSTTOMTEIGARAR 392

2 0050/03 03/01562 SAL AV KOMMUNALE EIGEDOMAR, GENERELLE REGLAR /03 03/01168 GRUNNUNDERSØKING KUVENTRÆ /03 03/01071 OSBRUA, UTVIDING AV GANGBANE/FORTAU /03 03/01610 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN LANGSIKTIG FELLESDEL /03 03/01613 PROSJEKT SENTRALARKIV - STATUSRAPPORT PR /03 03/00697 HØYRING I KOMMUNELOVEN - KOMMUNAL REVISJON /03 03/01101 SJUKEFRÅVÆRSOVERSIKT FOR /03 03/00147 POLITISK KVARTER /03 03/00148 NÆRINGSLIVETS KVARTER 476 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Ordførar Rådmann

3 Sak 0040/03 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i 2003 Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0040/03 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT MARS tyder negativt avvik + tyder positivt avvik Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik Straumutgifter, heile kommunen Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomiavdeling Organisasjonsavdelinga Kommunetorget IKT-avdeling Kundeombod Bestillarkontor Skatt, rammetilskot m.v Skatte- og finanstransaksjonar Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Os ressurssenter Rehabiliteringstenester Sosiale tenester og psykisk he Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester Pu - Vestre Lurane Pu - Idrettsvegen Pu - Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn Kloakk og renovasjon Side 4 av 56

5 Sak 0040/03 REKNESKAPSRAPPORT PR. MARS 2003 DRIFTSREKNESKAPEN Prognose pr. mars syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk på 8,8 mill. kr. Administrasjonen rår til at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i Straum Som dei fleste andre ser kommunen no konsekvensane av den høge straumprisen som har vore i vinter. Kommunen er med på Bergen kommune sin avtale med Fjordkraft om forvaltningskraft der profesjonelle forvaltarar i Fjordkraft står for innkjøpet og foretar prissikring av kraftporteføljen. Som følgje av dette har vi hatt lågare straumpris enn om vi hadde hatt flytande kraft, men auken frå i fjor er likevel stor. Vi legg førebels til grunn at straumutgiftene vil verta om lag 30% høgare i år enn i fjor, det vil seia ein meirutgift på om lag 2,3 mill. kr. Vi kan og opplysa at Fylkesmannen i desse dagar samlar inn tal frå kommunane om konsekvensane av dei høge straumprisane Folkevalde organ Korleis eininga vil enda opp ved årets utgang, vil heilt avhenga av graden av ekstramøte i dei ulike politiske utvala. Vi reknar så langt med at den vil gå i balanse Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på kr for Det er budsjettert med innsparing på kr som følgje av naturleg avgang. Administrasjonen har innført ordning med frivillig avgangspakke etter søknad, der tilsette som har sagt opp kan slutte i løpet av nokre få dagar og motta løn i heile oppseiingstida. Vilkåret er at stillinga ikkje treng erstattast av ny ekstern medarbeidar. Alle ledige stillingar må gjennom ei grundig vurdering av leiargruppa og tillitsvalde før evt. utlysing, og vi freistar i størst mogeleg grad å berre nytta intern utlysing. Likevel har vi enno ikkje identifisert stillingar som kan sparast inn. Det kan difor bli vanskeleg å nå dette budsjettmålet. Pr er meir enn 50% av posten for juridisk hjelp brukt. Det er vanskeleg å seia noko sikkert om fortsettinga, men vi må forventa ein sprekk på minst kr Husleige for sentrumskvartalet fell vekk frå då kommunen kjøpte bygget, men innsparinga må sjåast i samanheng med auka utgifter til renter og avdrag, samt føreståande avrekning mellom Sentrumskvartalet AS og kommunen. Kommunen har måtta dekka renteutgifter for 1. kvartal på lån til Lyngheim, kr Dette var ikkje budsjettert Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Organisasjonseinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kommunetorget Side 5 av 56

6 Sak 0040/03 Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kundeombod Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bestillar og forvaltningseining Sviktande husleigeinntekter mellom anna på grunn av at husvære står lengre tomme enn rekna med, gjer at eininga kan få ein budsjettsprekk på rundt kr Skatt, rammetilskot m.v. Skatteinntektene for mars gjev oss den første indikasjonen på skatteinngangen for Diverre viser skatteinngangen for mars skuffande tal. Ein analyse av marsinngangen viser at årsakene ligg både i ein generell svakare vekst enn venta, men og i ein korreksjon mellom Os og Bergen vedk. skattetrekket til Kysthospitalet i 2002 etter at dei vart innlemma i Helse Bergen. Årets lønsoppgjer ser og ut til å verta svakare enn dei siste åra, noko som gjer at vi ikkje ventar så stor betring i skatteinngangen ut over året. Slik det ser ut no må vi innstilla oss på ein skattesvikt i høve til budsjett på om lag 3 3,5 mill. kr. Slik inntektssystemet er bygd opp skal minsteinntektskommunar (kommunar med skatt under 110% av landsgjennomsnittet) som Os få kompensert 90% av forskjellen mellom eiga skatteinngang og landsgjennomsnittet. Pr. februar viste skatteinngangen for kommunane samla ein vekst ca 8% i forhold til same periode i fjor. Vi legg førebels til grunn ein netto skattesvikt på kr Endeleg tildeling av rammetilskot viser at kommunen har fått eit trekk på kr grunna at tilskot til leirskuleopphald i staden vert gjeve som eit øyremerka tilskot. Vi veit førebels ikkje storleiken på det øyremerka statstilskotet. Når det gjeld tilskot til renter og avdrag vedk. Reform 97 vert det kr lågare enn budsjettert. Vi har førebels ikkje motteke kompensasjon for investering i skulebygg, og det er for tidleg å seia noko om vi vil nå opp i inntektsoverslaget for momskompensasjon Finans Kommunen har pr. utgangen av mars plassert ca. 265 mill. kr i marknaden. Om lag 255 mill. kr er plassert i bankinnskot, medan vel 10 mill. kr er plassert i aksjefond. Det vert vist til eiga sak om status og avkastning på desse midlane. I budsjettet er det føresett at avkastninga på plasseringane skal vera den same som lånerenta. Avkastinga på bankplasseringane ligg no noko under lånerenta, medan avkastninga på aksjar er negativ. Dette tyder at det førebels ser ut til å verta vanskeleg å nå budsjettkravet, men det er vanskeleg å talfesta noko avvik. Likviditeten til kommunen er god, og renteinntektene frå ordinære bankinnskot det første kvartalet er gode Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuventræ skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søre Øyane skule Skulen har fått ein svært ressurskrevjande elev, og ligg førebels ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr på årsbasis. Side 6 av 56

7 Sak 0040/ Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ungdomsskule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ressurssenter Over/underskot vert i stor grad regulert mot flyktningefondet. Med dette som bakgrunn vil eininga gå i balanse på årsbasis Rehabiliteringstenester Eininga har eit inntektskrav på sal av sengeplassar på kr Slik stoda er pr. dato, er dette eit rimeleg uoppnåeleg resultat. Det ser difor ut for at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Side 7 av 56

8 Sak 0040/03 Netto utbetaling til sosialhjelp ser ut til å verta avrunda høgare enn budsjettert. I tillegg vart det avsett mindre til psykiatrifond enn det som var rekna med i budsjettet. Dette fondet var tenkt å finansiera Stegen bufellesskap i Svikten er avrunda kr Samla sett vil eininga få ein budsjettsprekk ved årsslutt på rundt kr Barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Pleie- og omsorg I budsjettet er det sett som eit inntektskrav at det skal seljast plassar tilsvarande kr Dersom salet av plassar går som i første kvartal for resten av året, vil ein oppnå ei inntekt på avrunda kr Slik det ser ut for i dag er det innsparingar/inntektsauke på andre område slik at eininga ser ut til å gå i balanse sett på årsbasis Vestre Lurane Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Arealbruk I budsjettet vart det lagt inn midlar til to nye årsverk på oppmålingsavdelinga som igjen skulle generera ein inntektsauke på kr Prosjektet er enno ikkje kome i gang Eininga har varsla at det ikkje er grunnlag for den store inntektsauken det er lagt opp til i budsjettet. Ein netto svikt på avrunda kr synes å vera realistisk. På grunn av vakansar vil det bli innsparing på løn slik at ein totalt får ein budsjettsprekk på om lag kr Brann- og redning Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Vi er inne i første reelle driftsåret med kjøp av tenester frå Kommunebygg AS. Slik det ser ut pr. dato vil området gå i balanse på årsbasis Samferdsle Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis. Side 8 av 56

9 Sak 0040/03 Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 9 av 56

10 Sak 0041/03 BALANSERAPPORT PR MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01620 Saksnr.: Utval Møtedato 0041/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

11 Sak 0041/03 Vedlegg: Balanserapport pr Saksopplysningar: Vedlagt følgjer balanserapport pr Rapporten er ny, og freistar å gje ein oversikt over utvalde postar frå balansen kvart kvartal. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 11 av 56

12 Sak 0042/03 INVESTERINGSRAPPORT PR MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01621 Saksnr.: Utval Møtedato 0042/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek investeringsrapport pr som melding, og godkjenner samstundes at det vert gjort følgjande budsjettreguleringar: Halhjem barnetun Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån til Reform 97 - vert auka med kr jfr. konto kr og kr Friområde Lysekloster Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån grunnavståing - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr jfr. konto kr og konto kr Vassleidning Bjørnen Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån vassektoren - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr Post Bruk av disposisjonsfond - vert auka med kr jfr. konto kr , konto kr og konto kr Bufellesskap Stegen Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr jfr. konto Tomter Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

13 Sak 0042/03 Vedlegg: Investeringsrapport pr Saksopplysningar: Vedlagt følgjer investeringsrapport pr Pr ser dei fleste prosjektene ut til å halda seg innafor ramma. Sal av utleigebustad vert ført som ein inntekt i investeringsrekneskapen. Vi har imidlertid ein del anlegg som i rekneskapen for 2002 er finansiert ved lån frå likviditetsreserven. Desse anlegga må få ei permanent finansiering: Halhjem barnetun Står oppført med ,44 som lån frå likviditetsreserven. Byggerekneskapen vart avslutta i 2000 med eit lite overskot, men ved ein feil såg ein ikkje at ramma for prosjektet var redusert med kr , jfr. K-sak 9/98. Proskektet får dermed eit reelt underskot som må dekkast inn. For å dekka inn kr ,44 foreslår administrasjonen å bruka unytta lånemidlar frå Reform 97 investering i skulebygg. Friområde Lysekloster Står oppført med kr som lån frå likviditetsreserven. Friområdet vart kjøpt i 2000 og skulle finansierast ved eit tomtesal i Flåtenområdet. Dette salet har ikkje funne stad. Administrasjonen foreslår å dekka inn kjøpet ved bruk av avsette midlar til grunnavståing. Vassleidning Bjørnen Står oppført med kr ,24 som lån frå likviditetsreserven. Dette gjeld føringar i 2002, prosjektet har blitt dyrare enn rekna med. Administrasjonen foreslår å dekka meirutgiftene ved bruk av avsette midlar på vassektoren. Bufellesskap Stegen Står oppført med ,63 som lån frå likviditetsreserven i 2002, i tillegg er det venta kr i kostnader i Årsaka til budsjettsprekken er ei misforståing av kostnadsramma. Som ein del av prosjektramma ligg kostnadsføring av tomt, men her har ein trudd at delar av dette var disponibelt til øvrige prosjektkostnader. Administrasjonen foreslår å dekka meirutgiftene ved bruk av avsette midlar til tomter. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 13 av 56

14 Sak 0043/03 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS JANUAR/FEBRUAR 2003 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 03/01619 Saksnr.: Utval Møtedato 0043/03 Os Formannskap Framlegg til vedtak/tilråding: Formannskapet tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

15 Sak 0043/03 Vedlegg: Rapportar frå Aon Grieg Investor, januar og februar 2003 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer rapportar frå Aon Grieg Investor om kommunen sine plasseringar i finansmarknaden dei to første månadene i år. Det er februarrapporten som vert kommentert i denne saka. Frå er det Aon Grieg som har overteke arbeidet med å rapportera om utviklinga i kommunen sine plasseringar uavhengig av kva for bank eller fond midlane står i. Rapportane frå Aon Grieg er bygd opp noko annleis enn tidlegare rapportar. Rapportane vil analysera avkastning og resultat på tre nivå: Strategi Avkastninga kommunen ville ha oppnådd dersom strategien som kommunestyret har fastlagt hadde vore følgt til einkvar tid. Taktiske vegval (Allokering) Effekten av administrasjonen sine taktiske vegval, d.v.s. avvik i frå strategien. Val av forvaltarar (seleksjon) Forvaltarane sin effekt på verdiskapinga. Strategi Som ein ser av oppstillinga på side 1 i rapporten har kommunen plassert midlane ganske annleis enn det strategien seier (sjå kollonna allokering vs. kollonna strategi). Med andre ord har administrasjonen i stor grad gjort taktiske vegval ved plassering av midlane. Berre 3,9% av midlane er plassert i aksjar, medan strategien tilseier 35%. Hadde den fastlagte strategien vore følgt, ville avkastninga vore svakt negativ, jfr. figur på side 5. Taktiske vegval (Allokering) Kommunen har 96,1% av midlane plassert i bankinnskot og i pengemarknadsfond, medan strategien tilseier 10%. Kommunen har derimot ingen midlar plassert i obligasjonsfond, medan strategien tilseier 55%. Det går fram av rapporten at kommunen har fått positiv avkastning på sine plasseringar i bank og pengemarknad, men at vi har gått glipp av avkastning ved ikkje å vera representert i obligasjonsmarknaden. Av figuren på side 5 går det fram at det er det taktiske vegvalet som forklarar størsteparten av avkastninga pr. februar. Val av forvaltarar (Seleksjon) Av figuren på side 5 går det fram at også val av forvaltarar kjem ut på pluss sida; renteforvaltninga ligg om lag på indeks medan aksjeforvaltninga ligg bak indeks. Side 15 av 56

16 Sak 0043/03 Oppsummering Pr. utgangen av februar 2003 har kommunen hatt ei avkastning på 0,69% eller 2,04 mill. kr. Om lag 265 mill. kr er plassert i marknaden ved utgangen av februar Kommunen har tent på å vera sterkt overvekta i rentemarknaden i forhold til aksjar i ein periode der aksjemarknaden har vist negativ avkastning, men har og gått glipp av avkastning ved ikkje å vera representert i obligasjonar. Det er det taktiske vegvalet som forklarar størsteparten av avkastninga pr. februar. Aon Grieg meiner likevel at det over tid er vanskeleg å vinna ved hjelp av taktiske vegval; over tid meiner dei at det vil vera den fastlagte strategien som normalt vil forklara mesteparten av verdiskapinga. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 16 av 56

17 Sak 0044/03 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKOT MØTEBOK Saksbehandler: John Lunde Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 03/00834 Saksnr.: Utval Møtedato 0044/03 Os Formannskap Framlegg til vedtak: På grunn av at Stiftinga Os Eldresenter har likvide midlar til å dekka stiftinga sitt underskot, vert søknaden om kr ,- i kommunal stønad ikkje stetta. Os, den 14. april 03. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

18 Sak 0044/03 Vedlegg: 1. Søknad datert frå Stiftinga Os Eldresenter. Saksopplysningar: I brev datert søkjer Stiftinga Os Eldresenter om tilskot til drift, sjå vedlegg. I søknaden er det ikkje nemnt noko sum, men i telefonsamtale med leiar Dagny Gjerde får vi opplyst at stiftinga søkjer om eit beløp på kr Denne søknaden bør vurderast ut frå to synsvinklar; økonomi og førebyggjande arbeid. Økonomi. Stiftinga hadde i 2002 eit driftsunderskot medrekna finanstransaksjonar på kr ,- (rekneskapen følgjer som uttrykt vedlegg). Dersom ikkje stiftinga får leigd ut meir areal enn dei gjer i dag, vil dei i 2003 og 2004 få eit om lag like stort underskot. I løpet av 2005 vil pantelånet vera nedbetalt slik at stiftinga det året og seinare år vil få overskot på drifta under elles same driftsvilkår. I følgje rekneskapen har stiftinga ved utgangen av 2002 eit bankinnskot på kr I tillegg har stiftinga eit mellomverande med pensjonistforeninga på kr Reservelikviditeten til stiftinga utgjer såleis kr Pantegjelda til stiftinga utgjer kr Pantegjelda vert nedbetalt med i overkant av kr ,- pr. år. Reelt sett vil stiftinga ved å bruka av reservelikviditeten ha likvide midler nok til å dekka liknande underskot i 2003 og 2004 som det dei har hatt i Førebyggjande arbeid. Det er Os pensjonistforening som står bak Stiftinga Os Eldresenter. Pensjonistforeninga driv eit svært godt førebyggjande arbeid mellom dei eldre. Os kommune som samfunn og Os kommune som organisasjon har stor glede av den innsatsen pensjonistane gjer og huset vert nytta til svært mange positive aktivitetar, ikkje berre for dei eldre. Laget og huset ligg til rette for eit rikt kulturliv og fleire av aktivitetane gjer at brukarane held seg spreke både i sin og skinn og såleis utsett eventuell belastning på det kommunale hjelpeapparatet. Økonomisk stønad frå kommunen til stiftinga, vil hjelpa pensjonistforeninga til å oppretthalda dei aktivitetane foreninga driv i dag. For dei eldre er dette viktige aktivitetar. Mykje av det som vert gjort i huset vert gjort på dugnad. Det kan gå ei grense for kor tid slik dugnadsarbeid kan verta ei hinder for rekruttering. Vurdering. I denne saka er det to omsyn som veg opp mot einannan; det reine økonomiske og det førebyggjande. Reint økonomisk har stiftinga likvide midlar til å klara seg. På den andre sida driv pensjonistforeninga eit svært godt førebyggjande arbeid mellom dei eldre. Etter ei samla vurdering der administrasjonen har vurdert denne søknaden ut frå handsaming av dei fleste typar søknader om kommunal stønad og ut frå den stramme kommuneøkonomien, gjer administrasjonen framlegg om følgjande vedtak. På bakgrunn av at Stiftinga Os Eldresenter har likvide midlar til å dekka stiftinga sitt underskot, vert søknaden om kr ,- i kommunal stønad ikkje stetta. Os, den 14. april John Lunde Økonomikonsulent Side 18 av 56

19 Sak 0045/03 MØTEBOK PRIORITERING TRAFIKKSIKRINGSMIDLAR Saksbehandler: Geir Heldal Arkiv: Q8 Arkivsaksnr.: 03/01634 Saksnr.: Utval Møtedato 0045/03 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os Formannskap prioriterer trafikksikringsmidlane for 2003 på følgjande måte: 1. Levegg i samband med gangveg, ferdiggjering av prosjekt frå 2002: kr ,- 2. Veglys på gangveg Søfteland (utført) kr ,- 3. Veglys området Eikhaugen (ferdigstilling) kr ,- 4. Prosjekt veglys på Strøno kr ,- 5. Støttemur gangveg Finnebrekka (pålagt av FVS) kr ,- 6. Omlegging av køyreveg og fortau Sundøy kr ,- 7. Sikring av fjellskråning i Os sentrum mot vognhall kr ,- 8. Diverse skilting kr ,- 9. Diverse fartsdempande tiltak kr ,- 10. Veglys, oppgradering/utbetring kr ,- 11. Disponible midlar diverse tiltak kr ,- Samla sum trafikksikringsmidlar: kr ,- Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

20 Sak 0045/03 Vedlegg: 1. Brev frå prosjekt veglys på Strøno datert (prosjekt 4) 2. Oversikt over disponible midlar til trafikksikring pr Saksopplysningar: Eining for arealbruk har pr kr ,- i unytta trafikksikringsmidlar, inklusiv kr ,- avsett til føremålet i budsjettet for Her følgjer ein kort gjennomgang for dei ulike prosjekta: Prosjekt 1: Levegg i samband med gangveg på Søfteland. I samband med etablering av gangveg på Søfteland vart det med eigar av gnr. 8, bnr. 248, Henriette Berg, gjort avtale om å setta opp levegg mot gangvegen på Berg sin eigedom. Dette arbeidet er ikkje utført og er kalkulert til kr ,-. Prosjekt 2: Veglys i samband med gangveg på Søfteland. Dette arbeidet er utført, men kostnaden kr ,- er ikkje, pr. dags dato, utbetalt. Prosjekt 3: Veglys området Eikhaugen. Dette er ei sak som går tilbake i tid. Arbeida med etablering av veglys vart aldri ferdigstilt. Eksisterande fundament må skiftast, stolpar og armatur må setjast opp. Ferdigstilling av dette prosjektet er kalkulert til kr ,-. Prosjekt 4: Prosjekt veglys Strøno. Dette er eit privat tiltak. Prosjektet har allereie brukt innsamla midlar, kr ,- til veglys i Strøno. Neste prosjekt er lys på ny veg til Skipavika og vegen ut til Lønnevågen. Dette er kostnadsrekna til kr ,-. Prosjektet fekk tilskot frå Os kommune på kr ,- i 2002, og eining for arealbruk ser det naturleg å gå inn med tilsvarande sum for Prosjekt 5: Støttemur Finnebrekka. Dette er eit prosjekt som vart pålagt utført av Forvaltningsstyret i Os. Arbeidet er delvis utført, men avslutning av muren står att. Dette er kalkulert til kr ,-. Prosjekt 6: Omlegging av køyreveg og fortau på FV 158, Sundøy. Dette er eit prosjekt som har vore prioritert i samband med fordeling av midlar for Dette prosjektet er avhengig av godkjenning frå Statens vegvesen Hordaland. Eining for arealbruk har ikkje fått tilbakemelding frå Statens vegvesen Hordaland pr. dags dato. Prosjektet er kostnadsrekna til kr ,-. Føremålet er å betra situasjonen for fotgjengarar. Prosjekt 7: Sikring av fjellskråning i Os sentrum mot vognhall. Del ein av sikringsarbeidet er allereie utført. Eining for arealbruk har motteke, munnleg, frå Statens vegvesen Hordaland at sikringsarbeid bør utførast på det gjenståande strekket bort til vognhallen. Statens vegvesen Hordaland kan utføra reinsk og bolting av steinblokker på dette strekket for ca ,-. Side 20 av 56

21 Sak 0045/03 Prosjekt 8: Diverse skilting. Dette er tenkt som ein sekkepost for skilting av diverse kommunale vegar i Os kommune, etter behov Prosjekt 9: Diverse fartsdempande tiltak. Dette er tenkt som ein sekkepost for fartsdempande tiltak på diverse kommunale vegar, etter behov. Prosjekt 10: Veglys, oppgradering/utbetring. Dette prosjektet er meint som ein sekkepost for veglys på kommunale vegar, etter behov. Prosjekt 11:Disponible midlar diverse tiltak. Dette er midlar som eining for arealbruk vil bruka på andre trafikksikringsprosjekt som kjem til og som ein ikkje finn dekning for i andre postar. Eining for arealbruk vil og nemna prosjektet veglys FV 160, Ulvenvegen, Kolskogen til kryss Hjorthaugen/Irgensgrinda. Dette er eit prosjekt som ligg inne i Trafikksikringsplanen Dette er eit prosjekt som er kalkulert til ca 1 million kronar. Etter eining for arealbruk er dette ein oppgåve som må løysast utifrå ein kostnadsfordeling mellom Os kommune og Hordaland Fylkeskommune/Statens vegvesen Hordaland. Eining for arealbruk finn det derfor ikkje rett å prioritera dette tiltaket no. Geir Heldal Avd.ing. Side 21 av 56

22 Sak 0046/03 MØTEBOK BEREDSKAPSGODTJERING FOR LEGEVAKTA PÅ ETTERMIDDAG/KVELD /NATT Saksbehandler: John Lunde Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 03/00741 Saksnr.: Utval Møtedato 0012/03 Personal- og lønsutvalet /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner at beredskapsgodtgjering for legevakt på ettermiddag/kveld/natt vert endra frå beredskapsklasse 2 til beredskapsklasse 1, jfr. særavtale mellom KS og legeforeninga SFS 2305, punkt 7.8. Endringa skjer med verknad frå Meirkostnaden for 2003 vert dekka inn ved følgjande budsjettendring: Kr ,- vert overført frå , avsett til lønsoppgjer, til post , anna løn. Os, den 10. februar 03. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

23 Sak 0046/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Forslag frå Kåre Lutro (Krf): Beredskapsgodtgjeringa skal vurderast kvart år. Astrid Leikvoll (Tvs) kom med følgjande forslag: Saka vert utsett slik at formannskapet får meir dokumentasjon før dei avgjer saka. Saka vart samrøystes utsett. Vedtak: Saka vert utsett til neste møte. Behandling i Personal- og lønsutvalet i møte Behandling i utvalget: Saka vart lagt fram som tilleggssak. Samrøystes tilråding. Vedtak: Kommunestyret godkjenner at beredskapsgodtgjering for legevakt på ettermiddag/kveld/natt vert endra frå beredskapsklasse 2 til beredskapsklasse 1, jfr. særavtale mellom KS og legeforeninga SFS 2305, punkt 7.8. Endringa skjer med verknad frå Meirkostnaden for 2003 vert dekka inn ved følgjande budsjettendring: Kr ,- vert overført frå , avsett til lønsoppgjer, til post , anna løn. Side 23 av 56

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer