Bibliotekveder. 42 bibliotekforum Tekst: Jon Bing, professor dr. juris. Foto: privat.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotekveder. 42 bibliotekforum 5 13. Tekst: Jon Bing, professor dr. juris. Foto: privat."

Transkript

1 Bibliotekveder Tekst: Jon Bing, professor dr. juris. Foto: privat. Bakgrunn Ved slutten av Den annen verdenskrig økte privat utlån fra bibliotek, og lesesirkler ble vanlige. Kirke- og undervisningsdepartementet fremmet den tanke at privat utlån burde avgiftsbelegges for å kompensere forfattere for det tap de led ved at bøker ble lånt og ikke kjøpt. I Danmark ble det like etter krigen innført en avgift på 5% av det offentlige tilskuddet til bibliotekene som ble disponert til fordel for forfatterne. Dette ga formannen i Den norske Forfatterforening, Hans Heiberg, foranledning til å fremme et tilsvarende forslag i brev av Forslaget var holdt i nokså generelle vendinger og anga f eks ikke om det var staten eller låntakerne som skulle betale "avgiften". Kulturministeren, Kaare Fostervoll, fremmet et lovforslag om en avgift, men man ønsket ikke at avgiften skulle belastes låntakerne, i stedet gjorde man som i Danmark, og avgiften skulle betales av staten. Dette prinsippet ble nedfelt i Bibliotekloven av De første midlene ble utbetalt allerede i 1948, men departementet drøftet samtidig med Forfatterforeningen om hvordan pengene skulle forvaltes. Det ble bestemt at pengene skulle gå til kollektive formål, og Norsk Forfatterfond ble virksomt fra Det var ikke noe stort beløp som ble forvaltet ( kr), det rakk til to mindre stipend for barnebokforfattere og en noe større sum som ble fordelt mellom forfatteres etterlatte og eldre forfattere i form av støtte for syke. Konsumpsjon Opphavsmannen har etter Åndsverkloven 2 for det første (1)enerett til å fremstille eksemplar av verket, og for det andre (2) enerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. Hvis vi holder oss til bøker, må et forlag for å utgi boken (1) få rett til å fremstille eksemplar av boken, og (2) rett til å spre eksemplarene blant allmennheten. Denne spredningen skjer gjerne ved salg gjennom bokhandel, bokklubb mv. Spredningsretten kan imidlertid ikke være ubeskåret da ville den som kjøpte en bok, ikke kunne selge den videre til andre. Spredningsretten konsumeres derfor etter første gangs salg. jfr Åndsverkloven 19, 1.ledd: er "eksemplar av et verk solgt med opphavsmannens samtykke, kan eksemplaret spres videre blant allmennheten". Kriteriet som utløser konsumpsjon er altså salg, Tidligere var det tilsvarende kriteriet "eksemplar som omfattes av utgivelsen", kriteriet ble endret ved implementering av låne- og leiedirektivet i norsk rett (jfr nedenfor). Utlån fra bibliotek er en annen form for spredning av eksemplar. Bøker kjøpes inn, spredningsretten konsumeres og bibliotekene kan uten samtykke av forfatter, oversetter eller annen opphavsmann tilby bøkene til utlån. Hvis vi inntil videre begrenser diskusjonen til hvordan rettstilstanden var da bibliotekvederlagsloven ble til, ser vi at bibliotekene kunne låne ut bøker til allmennheten uten å søke samtykke fra opphavsmenn eller deres organisasjoner. Betaling av bibliotekvederlag var altså ikke begrunnet i opphavsmannens enerett etter Åndsverkloven, men i statens kunstnerpolitikk det fremsto som rimelig, og vederlaget ble sett på som en kompensasjon for det mindre salg opphavsmannen oppnådde fordi bøker var tilgjengelig på bibliotek. Derfor ble bibliotekvederlaget også lovfestet i Bibliotekloven ( ) 18, 1.ledd som lød: "På statsbudsjettet skal det årlig bevilges et beløp som kan utgjøre inntil 5% av tilskottet til kjøp av bøker og annet utlåns- og bruksmateriale " Vederlaget hadde altså et tak på 5% beregnet av de midler som ble brukt til innkjøp av bøker mv. Utvalget som forberedte bibliotekloven av 1971 foreslo at det skulle gå vederlag også til oversettere slik tilfellet var i de andre nordiske land. I Ot prp nr 24 ( ) foreslo departementet at den nye loven i prinsippet skulle likestille andre opphavsmanns- og kunstnergrupper med forfatterne. Etter hvert fikk da komponister og grafikere midler samtidig som flere skjønnlitterære skribent- 42 bibliotekforum 5 13

2 laget grupper kom med. Norsk Oversetterforening kom med i 1972, fondet skiftet da navn til Norsk Forfatter- og Oversetterfond. Dette avsnittet bygger bl a på Nils Johan Ringdal Ordenes pris Den norske Forfatterforening , Aschehoug, Oslo 1993: I dag Norsk Forfatter- og Oversetterfond. "Utgi" er definert i åndsverkloven 8, 2.ledd. Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property Regelverksavtalen Tidlig på 1970-tallet skjedde det en sterk omlegging av statlig kunstnerpolitikk. Utredningen NOU 1973:2 Kunstnerstipend viste at kunstnere utgjorde en lavlønnsgruppe, og pekte på tiltak som skulle styrke deres økonomiske stilling. Kunstnerne viste betydelig aktivitet, og samlet seg i "Kunstneraksjonen av 1974" som ble dannet i mai 1974 etter initiativ av Bildende Kunstneres Styre (BKS). Omtrent tyve organisasjoner for skapende kunstnere samlet seg i aksjonen, og et sentralt slagord var "Vederlag for bruk": Kunstnerne skulle ikke først og fremst motta støtte fra staten, de skulle kreve vederlag for den bruk som ble gjort av deres verk i samfunnet. Det store skillet kom med St meld nr 42 ( ) Kunstnerne og samfunnet. I denne ble det foreslått at norske kunstnere skulle få en formell forhandlingsrett med staten om offentlig bruk av deres verk. I meldingen ble det fremholdt at en større andel av skribenters inntekter skulle gis i form av bibliotekvederlag, et syn Kirke- og undervisningskomiteen sluttet seg til. Arkitekten bak den nye kunstnerpolitikken var fremfor noen ekspedisjonssjef Johs Aanderaa i Kulturdepartementet. Han var en uvanlig handlekraftig og visjonær byråkrat, men hans klare holdninger og utspill utfordret deler av Kunstneraksjonen, kanskje spesielt de som var farget av det kulturpolitiske syn AKP (m-l) fremmet. For å realisere forhandlingsretten, ble det foreslått et Forts. neste side Professor dr. juris. Jon Bing understreker at det vil skje en utvikling som vil få betydning for bibliotekvederlaget. bibliotekforum

3 Dag Solstads roman "1987" ble utgitt samme år som bibliotekvedelagsloven ble vedtatt. rammeverk, gjerne omtalt som regelverksavtalen. Denne oppsto det sterk strid om, og før denne striden var løst, kunne forhandlinger ikke komme i gang. Striden knyttet seg til hva som skulle skje hvis forhandlinger ikke førte frem. Staten hadde foreslått en voldgiftslignende ordning en nemnd som med bindende virkning skulle ta stilling til spørsmålet. Dette ønsket ikke kunstnerne, de ville likebehandles med lønnstakere og krevde at hvis forhandlinger ikke førte frem, skulle uenigheten kunne bringes inn for Riksmeglingsmannen. I ettertid kan dette virke noe besynderlig, man skulle tro rettighetshaverne ivrig ville ha grepet en mulighet til å argumentere sin sak for en nemnd som i sitt vedtak kunne binde staten, også Finansdepartementet. Regelverksavtalen ble vedtatt For å legge forholdene til rette for forhandling om bibliotekvederlag, ble taket på 5% av statlige tilskudd til innkjøp fjernet i Folkebiblioteklovens 18 ble endret til at minst 5% av de samlede offentlige bevilgninger til kjøp av bøker og annet utlåns- og bruksmateriale i folke- og skolebiblioteker og andre biblioteker som var omfattet av folkebibliotekloven, skulle avsettes til vederlag for "visse" opphavs- og kunstnergrupper etter departementets nærmere bestemmelser. Jfr Ot prp nr 11 ( ) Lov om bibliotekvederlag pkt. 2. Sml Nils Johan Ringdal Ordenes pris Den norske Forfatterforening , Aschehoug, Oslo 1993: BKS gikk i 1989 inn i Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBFO). Jfr Innst S nr 40 ( ). Jeg nevner at jeg selv deltok i disse forhandlingene på oppdrag fra de skjønnlitterære skribentorganisasjonene som rådgiver. Bibliotekvederlagsloven og forhandlingene forut for denne Forhandlingene begynte i 1978, men førte ikke frem. Regjeringen innførte en pris- og lønnsstopp som ga til en uvelkommen pause i forhandlingene. De fire skjønnlitterære foreningene (Den norske Forfatterforening, Ungdomslitteraturens forfatterlag, Norske Dramatikeres Forbund og Norsk Oversetterforening) gjennomførte såkalte "pilotforhandlinger" som førte frem til megling januar 1979, og som ble avsluttet med en avtale av mars 1979 for årene Dette var den første avtalen som ble inngått på grunnlag av regelverks-avtalen. I de skjønnlitteræres forhandlingsdelegasjon deltok jeg som rådgiver. Staten hadde det uttalte krav om at vederlaget måtte forankres i en ny lov. Det falt i mitt lodd å utforme forslag til loven, forslag som ble diskutert i forhandlingsmøtene. Statens forhandler var Helge Sønneland, og selv om det var klare motsetninger mellom partene, ikke minst når det gjaldt vederlagets størrelse, skjedde forhandlingene likevel i en forståelse av at man måtte finne frem til et lovfestet system som kunne stå seg over tid. Bibliotekvederlagsloven (1987:23) er en kort lov. Første paragraf slår fast det prinsippet som hadde vært gjeldende: nemlig at staten årlig skulle overføre et beløp til kollektiv bruk for visse opphavsmannsgrupper. Imidlertid var både lovens tittel og tittel på første paragraf viktig på grunnlag av kunstnerpolitikken. Som vi har diskutert ovenfor, var ikke bibliotek forpliktet til å yte en godtgjørelse for utlån men i tråd med Kunstneraksjonens slagord, ble tittelen "Vederlag for utlån mv". Det skulle altså være et vederlag for bruk, og da måtte man finne frem til indikatorer som anga noe om bruken. I Sveriges system bygget man på utlånsstatistikk, dvs hvor mange ganger en identifisert bok hadde vært utlånt. I Danmark bygget man på antallet bind av den enkelte forfatter som var kjøpt inn til biblioteket. Begge ordningene la forholdene til rette for en individuell fordeling av det vederlag staten ytet til den enkelte forfatter. I Norge sto tanken på vederlaget til kollektivet sterkt. Men i praksis ble spørsmålet avgjort av at man ikke hadde like finmasket bibliotekstatistikk. Derfor baserte Bibliotekvederlagsloven beregningen av vederlaget på en "utlånsenhet". Dette var et praktisk viktig prinsipp, for veksten i antallet utlånsenheter antok man at var korrelert med bruken av bøker. Og hvis antallet utlånsenheter vokste, ville vederlaget også vokse en vekst man ikke behøvde å forhandle om. For bøker ble utlånsenheten satt til ett bind, jfr bibliotekvederlagsloven 2, 2.ledd. I dette ligger det en seier for oversetterne. En oversatt bok har alltid minst to opphavsmenn, den originale forfatter og oversetteren. Det kunne da være nærliggende å tenke at ettersom den utenlandske forfatter ikke fikk bibliotekvederlag (se nedenfor), så skulle oversetteren bare få halvt vederlag. Men her vant altså et kulturpolitisk syn frem som likestilte oversettere med forfattere. Når utlånsenheten var bestemt, måtte det bestemmes hvilke bibliotek som skulle regnes med når man talte opp den beholdning det skulle betales vederlag for. Utgangspunktet var de bøker ved offentlige bibliotek som ble disponert til utlån, men loven ga hjemmel til at departementet nærmere kunne regulere hvilke bibliotek som skulle regnes med. Vederlag ble også gitt for annet enn bøker derfor har bibliotekvederlagsloven 2, 2.ledd hjemmel til at departementet kan bestemme hva som skal regnes som utlånsenhet for annet enn "bøker". Etter at bibliotekvederlagsloven 2 setter opp maskineriet, er det bare én variabel igjen å bestemme nem- 44 bibliotekforum 5 13

4 lig vederlagets størrelse. Her følger bibliotekvederlagsloven mønsteret i regelverksavtalen: Vederlagssatsen er gjenstand for forhandlinger; om disse ikke fører frem, går resultatet til megling (bibliotekvederlagsloven 3). Når forhandling eller megling er fullført, kommer da vederlaget til utbetaling. Etter bibliotekvederlagsloven 4 utbetales vederlaget til fond (med vedtekter godkjent av departementet). Midlene kan disponeres til fordel for individuelle opphavsmenn, eller til fordel for formål "som gjelder vedkommende gruppe opphavsmenn". Loven angir også at det til en enkelt opphavsmann ikke skal kunne ytes et vederlag på mer enn fire ganger folketrygdens grunnbeløp etter dagens satser (2013) utgjør taket ca kr. Det er ikke noen enkelt rettighetshaver som er i nærheten av dette beløpet i dag, men grensen ble angitt fordi man særlig i Danmark hadde eksempel på forfattere av mange og tynne bøker som slik fikk så mange bind i bibliotek at det individuelt utbetalte vederlaget ble etter norsk vurdering urimelig høyt. De fire skjønnlitterære organisasjonene gjennomførte pilot-forhandlinger. I dag er det 25 forhandlingsberettigede organisasjoner som seg imellom oppnevner et forhandlingsutvalg ledet av en koordinator. Disse forhandlingene bestemmer hvor stort vederlag staten samlet skal yte. Seg imellom forhandler organisasjonene om fordelingen på de ulike fondene. Det har vært enighet om at 15% av vederlaget skal gå til ikke-litterære verk, og det er etter voldgift bestemt at av de 85% som går til litterære verk, går 60% til den skjønnlitterære siden mens 40% går til den faglitterære side. I bibliotekene er skjønn- og faglitteratur representert med omtrent like mange bind, skjevfordelingen er derfor delvis kulturpolitisk begrunnet. Det er da opp til organisasjonene å bestemme hvordan de ulike fondene skal disponere midlene. Det har tradisjonelt gått et skille mellom de som ønsker at det skal skje en fordeling til individuelle forfattere, og de som har ønsket å bruke midlene til beste for alle, bl a til stipendordninger og organisasjonsrelevante tiltak. I Den norske Forfatterforening kom det opp på årsmøtet i 1980, da advokat Trygve Lange-Nilsen på vegne av sin kone, Sissel Lange- Nilsen, krevde individuelt vederlag under henvisning til at opphavsretten var individuell. Til dette ble det svart at bibliotekvederlaget ikke var grunnet på opphavsretten, men på kulturpolitiske argumenter. Og fra 1982 blir det innen Den norske Forfatterforening først avsatt midler til felles bruk, og deretter fordeles resten på grunnlag av antallet titler den enkelte har i bibliotekenes samlinger. Den sterkeste representanten for at midlene skal brukes til felles beste, var Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening (NFF), som bl a har et stipendprogram som viser svært gode resultater f eks var Jostein Gaarder Sofies verden (1991) resultatet av et stipend fra NFFs fond. Som nevnt hadde Danmark et bibliotekvederlag før Norge, og både Sverige og Danmark har betydelig større avsetninger fra staten. Danmark har en avsetning (2008) på 140 millioner DKK, for Sverige er det tilsvarende beløp 119,5 millioner SEK.. Mange andre land har lignende ordninger. Enkelte beregner vederlaget på bestand, som Norge (Australia, Canada, Danmark, Færøyene, Grønland og New Zealand), mens andre beregner det på utlån som f eks Sverige (og Estland, Frankrike, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Slovenia, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Østerrike, Israel). Senere har organisasjonen fått navnet Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU). Vederlag per utlånsenhet var ,0416 kr jfr Helge Sønneland "Bibliotekvederlaget", Dag Wiese Schartum og Anne Gunn B Bekken (red) Yulex 2008, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, Oslo 2008:231. Enkelte organisasjoner har felles fond, derfor er det "bare" 16 fond midlene fordeles til. P 227/07: Det mystiske bibliotekvederlaget, [http://plinius.wordpress. com/2007/09/20/p-22707/]. I 1987 ble bibliotekvedelagsloven vedtatt. Kulturpolitikk, ikke opphavsrett Det er flere ganger fremhevet at bibliotekvederlaget er et kulturpolitisk virkemiddel, dette i motsetning til et vederlag som var opphavsrettslig begrunnet. Dette er noe langt mer enn en strid om ord. Den norske åndsverkloven bygger på Bernkonvensjonen fra 1896 (med en rekke endringer, de siste fra 1971). Denne administreres av World Intellectual Property Organization (WIPO) i Genève. World Trade Organization krever at medlemsland også er medlemmer av Bernkonvensjonen. I praksis er derfor alle land medlemmer av Bernkonvensjonen, og nasjonal lovgivning må overholde konvensjonens prinsipper. Ett av disse er kravet om nasjonal behandling (art 5(2)). Det innebærer at hvis ett land gir sine opphavsmenn visse opphavsrettslige fordeler, så skal de samme fordelene gis til alle opphavsmenn fra alle konvensjonens medlemsland, uansett om disse landene gir tilsvarende fordel til egne opphavsmenn. Skulle bibliotekvederlag bli ansett som opphavsrettslig, måtte altså vederlag ytes også til alle utenlandske forfattere som har bøker i norske bibliotek, på originalspråk eller som oversettelser. De økonomiske konsekvensene av dette ville blitt betydelige for å holde dagens vederlagsnivå måtte det bevilges en mye større sum; eller om vederlagsnivået ble beholdt, ville vederlaget til norske rettighetshavere skrumpe inn. Bibliotekvederlaget har derfor hele tiden vært utformet slik at Forts. neste side bibliotekforum

5 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for alle som jobber i bibliotek Fagforbundet: ivaretar bibliotekansattes faglige rettigheter krever rett til heltid har stipendordning for medlemmer vil grunnlovsfeste det offentliges ansvar for kultur Biblioteket skal: være et åpent og tilgjengelig møtested være en arena for kunnskap og kultur være en ressurs for skole og lokalsamfunn tilby digitale kunnskapsressurser Velkommen som medlem! Send SMS Fagforbundet medlem til La Fagforbundets dyktige tillitsvalgte ivareta rettighetene dine! Foto: Jan Lillehamre den enkelte opphavsmann ikke har en rett til vederlag, og at også andre særtrekk, som forfordelingen til skjønnlitterære forfattere, viser den kulturpolitiske begrunnelsen. Hvorvidt ordningen er kulturpolitisk eller opphavsrettslig er heller ikke noe det enkelte land kan bestemme, det må legges til grunn at EU- og EFTA-domstolene har kompetanse til å treffe avgjørelse om hvordan det enkelte vederlag er å anse. Som nevnt ovenfor ble opphavsretten konsumert ved utgivelse, slik at bibliotek fritt kan låne ut bøker uten samtykke av forfatter. I 1992 vedtok EU et direktiv som ga opphavsmenn større kontroll med utleie og utlån av eksemplar av deres verker i utgangspunktet ble dette del av opphavsmannens enerett. Dette direktivet endret kriteriet for konsumpsjon det ble nå verk som var solgt med rettighetshavers samtykke som ble omfattet av konsumpsjonen. For bibliotek spilte dette liten rolle, bøkene var stort sett akkvirert ved innkjøp, det gjaldt også den forholdsvis store andelen med bøker som ble kjøpt under innkjøpsordningene administrert av Kulturrådet. Større betydning hadde utvidelsen av eneretten til utlån utgangspunktet var at alt utlån til allmennheten måtte bygge på samtykke fra rettighetshaveren. Imidlertid innrømmet direktivet at man kunne ha offentlig utlån fra bibliotek under forutsetning "at least authors obtain a remuneration for such lending". Ved vedtakelsen av direktivet 1992, avga Kommisjonen en erklæring om at det danske bibliotekvederlaget tilfredsstilte direktivets krav. Men det oppsto ny usikkerhet om dette i 2002, og EU-domstolen slo fast at Belgia måtte innføre en vederlagsordning. Etter denne avgjørelsen ble det reist sak mot flere land, bl a Danmark og Sverige, med påstand om at ordningene var diskriminerende gjennom kravet om at bøkene skulle være skrevet på nasjonale språk. Som en konsekvens åpnet EØS-landenes overvåkingsorgan ESA sak overfor Norge og Island med tilsvarende påstand. Kommisjonen valgte å henlegge saken i desember 2007, og ESA fulgte etter i Disse siste avgjørelsene minner oss om at vi ikke lenger kan vurdere norske bibliotek eller ordninger innenfor våre egne rettslige eller kulturpolitiske rammer. Vi er del av et internasjonalt og regionalt kulturpolitisk felt hvor det vil skje en utvikling også av betydning for bibliotekvederlaget. KILDER Jfr Ole-Andreas Rognstad Opphavsrett, Universitetsforlaget, Oslo 2009:46. Helge Sønneland "Bibliotekvederlaget", Dag Wiese Schartum og Anne Gunn B Bekken (red) Yulex 2008, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, Oslo 2008:236. Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property, nå erstattet av Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version) Det forekommer at bibliotek får gaver. Men disse bøkene er gjerne kjøpt av giveren, og konsumpsjon er altså allerede inntruffet. Jfr Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property art 5(1). 46 bibliotekforum 5 13

Miniguide til det norske litterære systemet

Miniguide til det norske litterære systemet Miniguide til det norske litterære systemet DET NORSKE LITTERÆRE SYSTEMET 5 Statlig støtte til litteraturen 5 Bokbransjen 7 Organisasjoner 8 SKRIBENTORGANISASJONENE 5 Den norske Forfatterforening (DnF)

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten

forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten 1 forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten 2 Forord Jeg har som forlegger sett på den faste bokprisen som en bærebjelke for mangfoldet, kvaliteten og spredningen av norsk litteratur, for forfatternes

Detaljer

Nabolands-tv. En innføring i landskapet. Hel g e M. Sø n n e l a n d. Litt historikk. Senter for Rettsinformatikk, Universitetet i Oslo

Nabolands-tv. En innføring i landskapet. Hel g e M. Sø n n e l a n d. Litt historikk. Senter for Rettsinformatikk, Universitetet i Oslo Nabolands-tv En innføring i landskapet Hel g e M. Sø n n e l a n d Senter for Rettsinformatikk, Universitetet i Oslo Det er prisverdig at Nordisk ministerråd igjen tar opp spørsmålene som nabolandsfjernsyn

Detaljer

Kompetanseutvalgets rapport

Kompetanseutvalgets rapport NOTAT Til: Fra: Landsstyret Kompetanseutvalget Dato: 03.04.2013 Saksnummer: 12-785 Kompetanseutvalgets rapport Landsstyret nedsatte i oktober 2012 et utvalg som fikk følgende mandat: Kompetanseutvalget

Detaljer

Nytt i privatretten. Innhold nr. 3: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Nytt i privatretten. Innhold nr. 3: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 3/2007-9.årgang ARBEIDSRETT EMK art. 11, eksklusjon fra fagforening Den Europeiske

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

På rett hylle med åndsverkloven

På rett hylle med åndsverkloven På rett hylle med åndsverkloven En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek Pantone og Pantone museum Pantone Pantone 459 151 484 7547 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 c72 m64 y62 k59 Charlotte

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

Innst. 465 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 144 L (2012 2013)

Innst. 465 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 144 L (2012 2013) Innst. 465 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 144 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om omsetning av bøker (bokloven) Til Stortinget

Detaljer

NOU. Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&, Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag

NOU. Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&, Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag NOU Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&, Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%. Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ

Detaljer

Yulex 2013. Dag Wiese Schartum og Anne Gunn B. Bekken (red.) Yulex 2013

Yulex 2013. Dag Wiese Schartum og Anne Gunn B. Bekken (red.) Yulex 2013 Yulex 2013 Dag Wiese Schartum og Anne Gunn B. Bekken (red.) Yulex 2013 Senter for rettsinformatikk Avdeling for forvaltningsinformatikk Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo Henvendelser om denne bok

Detaljer

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19.

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap hindre Utredning til Nærings- og handelsdepartementet 19. september 201 3 Punkt Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 1.1 Oppdraget 3 1.2 Ansatte

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

E BOKA OG INNKJØPSORDNINGENE: STATUSRAPPORT OG VURDERINGER

E BOKA OG INNKJØPSORDNINGENE: STATUSRAPPORT OG VURDERINGER 23.oktober 2009 Norsk kulturråd E BOKA OG INNKJØPSORDNINGENE: STATUSRAPPORT OG VURDERINGER Morten Harry Olsen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 5 Mandatet og arbeidet... 6 Kilder... 7 Vedlegg... 7 2.

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 116 Offentligt. Bok og marked. - en komparativ rapport. Markedsrådgiver Terje Fredriksen

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 116 Offentligt. Bok og marked. - en komparativ rapport. Markedsrådgiver Terje Fredriksen Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Bok og marked - en komparativ rapport Markedsrådgiver Terje Fredriksen Indholdsfortegnelse 1. Innledning og sammenfatning... 3 2. Bokmarket i Danmark...

Detaljer

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Gjennomgang av Norsk kulturråd Gjennomgang av Norsk kulturråd Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Utredningsgruppen legger med dette

Detaljer

Scenkunstens Rettigheter

Scenkunstens Rettigheter Foreligger i norsk, dansk, svensk, islandsk og finsk versjon Scenkunstens Rettigheter om opphavsrett og teater Forkortet versjon: i midten Utgitt med støtte av: Innholdsfortegnelse Åndsverkloven avdramatisert

Detaljer

Forhandleres og mellommenns stilling ved avtalens opphør. Bjørg Ven. Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984

Forhandleres og mellommenns stilling ved avtalens opphør. Bjørg Ven. Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984 Forhandleres og mellommenns stilling ved avtalens opphør 425 Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984 Bjørg Ven Forhandleres og mellommenns stilling ved avtalens opphør 426 Bjørg Ven Innhold

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Oversikt over rettskildene innen tollverdi... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 GATT-avtalen 1947... 4 2.3 Konvensjonen av 1950... 5 2.4 Gjennomføringsavtalen av 1979

Detaljer

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker OE-rapport 2014-12 Utarbeidet på oppdrag for Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening,

Detaljer

DIGITAL RETTIGHETS- KLARERING

DIGITAL RETTIGHETS- KLARERING DIGITAL RETTIGHETS- KLARERING R APPORT FRA UTVALG NEDSATT AV NFFS STYRE 2005-11-02 Gunnar Liestøl Hans Marius Graasvold Gisle Hannemyr Mads Liland Håkon Wium Lie 12. juni 2006 RAPPORT FRA NFFS DIGITALE

Detaljer

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund STIKKORDET NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund s18 s6 s18 FORBUNDSLEDEREN Ord betaler ingen gjeld TEKST. HAUK HERDAHL FOTO. Anders Grønneberg, DAGBLADET Norsk Skuespillerforbund ønsker å legge

Detaljer

Forskerforbundet: Opphavsrett

Forskerforbundet: Opphavsrett Forskerforbundet: Opphavsrett Skriftserien nr 1/2010 Opphavsrett Notat utarbeidet for Forskerforbundet av professor dr. juris Olav Torvund Oslo februar 2010 2 Innhold 1 Innledning...6 1.1 Den som skaper

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

2 BOLIGSAMVIRKET 2.1 INNLEDNING 2.11 KORT HISTORIKK

2 BOLIGSAMVIRKET 2.1 INNLEDNING 2.11 KORT HISTORIKK 2 BOLIGSAMVIRKET 2.1 INNLEDNING 2.11 KORT HISTORIKK Boligsamvirket i Norge har røtter tilbake til siste halvdel av det nittende århundre da de første prosjekter med boligbygging på kooperativ basis ble

Detaljer