Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner"

Transkript

1 Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner BESKRIVELSE AV FELTET Norsk kulturfond 2015 Det norske bokmarkedet opererer i et lite språkområde, og bare et fåtall norske forfattere, oversettere, illustratører, tegneserieskapere og andre opphavspersoner kan konsentrere seg om sitt kunstneriske virke på full tid. Lite blest og salg betyr imidlertid ikke at forfatterskapene ikke er viktige for norsk litteratur. Utallige eksempler finnes på forfattere som har fått en viss kommersiell appell og større offentlig anerkjennelse først etter at de har gitt ut flere bøker. Levekårsundersøkelsene som ble foretatt blant kunstnerne i 2006, og på nytt i 2013 i rapporten Kunstens autonomi og kunstens økonomi, viser at forfatternes inntekt av sitt kunstneriske virke ikke bare er lav, men synkende. Den skjønnlitterære forfatterens medianinntekt har gått ned fra kroner i året i 2006 til kroner i De som skriver, tegner og oversetter er kjernen i utviklingen av den framtidige norske litteraturen, og skal ny kunst bli skapt, må kunstnerne ha økonomiske rammevilkår som gjør at de kan avsette tid til kunstnerisk arbeid. Barn og unge er et særskilt satsingsområde for Norsk kulturråd. Litteratur for barn og unge har en lang tradisjon, med egne støtteordninger og institusjoner. Spesielt innen billedboksjangeren er forståelsen av hva litteratur for barn kan være, i ferd med å utvides. Kulturrådet skal støtte prosjekter som er nyskapende og utprøvende, i valg av plattform som litteraturen utgis/presenteres på, så vel som form og innhold. Det er viktig å presisere at dette i like stor grad gjelder for målgruppa barn og unge som for andre grupper. Kulturrådet mener at noen sjangre av ulike grunner trenger særlige rammevilkår. Sakprosa for barn og unge, tegneserier og bildebøker utvikles ofte av flere opphavspersoner i samarbeid, har høye produksjonskostnader og har vanskelig for å trenge gjennom i offentligheten. Norske tegneserier er inne i en sterk utvikling med økt antall utgivelser som holder stadig høyere kvalitet. Markedsmessig har likevel sjangeren en utfordring ettersom den ikke inngår i de vanlige distribusjonsleddene, og NORSK KULTURRÅD ARTS COUNCIL NORWAY Postboks 8052 Dep, N-0031 Oslo Tel: Org.nr

2 formidlingskompetansen er foreløpig lav, både i bokhandel og bibliotek. For sakprosa for barn og unge ønsker Kulturrådet å stimulere til både større bredde og høyere kvalitet. En av de viktigste diskusjonene de nærmeste årene er hvordan e-bøker skal ivaretas, både under de ulike innkjøpsordningene og som såkalt backlist-litteratur. Foreløpig er det få norske forfattere som skaper digital litteratur og benytter seg av teknologiens kunstneriske muligheter. På dette feltet er det behov for tilrettelegging for videre utvikling, uavhengig av målgruppe. Å stimulere til utgivelser både av litteratur på begge målformer og av oversettelser av litteratur fra et mangfold av språk er viktig for Kulturrådet. Markedet for nynorsk litteratur er mer begrenset enn bokmålsmarkedet, og medfører utfordringer knyttet til økonomisk inntjening. Oversettelser av kvalitetslitteratur til norsk gir viktige impulser utenfra, og bidrar til å utvikle både norsk litteratur spesielt og det norske samfunnet generelt. Kulturrådet må i sine prioriteringer holde øye med hvilken type litteratur som særlig trenger støtte og bidra til at det oversettes fra både store og små språk. Også minoritetsspråklige forfattere bosatt i Norge, vil i økende grad kunne bidra til utviklingen av en mangfoldig norsk litteratur i framtida, men da må det tilrettelegges for dette. Folkebibliotek, litteraturfestivaler og bokhandler finnes over hele landet med til dels høy kvalitet på formidling. Det store behovet for en mangeartet formidling kommer likevel til syne gjennom den økte konsentrasjonen om og oppmerksomheten en ser rundt få boktitler. Potensielt vil en økende satsing på krim og rene underholdningsromaner kunne bidra til å usynliggjøre og fortrenge litterær bredde. Bredden vil imidlertid kunne tjene på flere nyskapende og uventede formidlingsgrep. I tillegg er det viktig at Kulturrådet bidrar til rammebetingelser som gjør at bokanmeldelser og dyptgående litteraturdebatter ikke henvises til nisjemedier og sosiale medier, men fortsatt er å finne i en felles offentlighet. Periodiske publikasjoner har en egen avsetning under litteraturkapitlet i Norsk kulturfond. Norske tidsskrift finnes i stor bredde og flere holder jevnt høy kvalitet, men mange av publikasjonene er drevet på idealistisk basis og med svært svakt inntjeningsgrunnlag. Flertallet gis fremdeles utelukkende ut på papir. De økonomiske utfordringene i mediebransjen er store, og mange publikasjoner som er med på å fremme mediemangfoldet i landet, står i fare for å bli nedlagt, dersom de ikke får betydelig offentlig støtte. Et av Kulturrådets viktigste mål er å legge til rette for bredde i all kunst og kultur, og bidra til at det som skapes når ut til publikum over hele landet. Litteratur på norsk må gis rammevilkår som sørger for at en grunnleggende ytringsfrihet blir sikret og at en sammensatt norsk litteratur av høy kvalitet fortsatt blir skrevet og når ut til publikum over hele landet. 2

3 KULTURRÅDETS ANSVAR OG ROLLE PÅ OMRÅDET Det litterære feltet i Norge har sterke organisasjoner og foreninger, og de ulike arbeidsoppgavene knyttet til det litterære kretsløpet er stort sett avklarte og tydelige. Et unntak er tegneseriefeltet, som er mindre institusjonalisert enn de andre. Støtteordningene i Norsk kulturråd (særlig innkjøpsordningene for litteratur), momsfritaket og bokavtalen mellom partene i bokbransjen er bærebjelkene i den offentlige litteraturpolitikken, i tillegg til stipendene som gis gjennom Statens kunstnerstipend og bibliotekvederlaget som utbetales kollektivt av Kulturdepartementet. På litteraturfeltet er det nødvendig at Kulturrådet i sitt arbeid er i dialog med mange ulike typer organisasjoner og institusjoner, så som Nasjonalbiblioteket, NORLA og ulike typer skribent- og utgiverorganisasjoner. Norsk kulturråd har hovedansvaret for å gi tilskudd som sikrer et bredt tilbud av litteratur og periodiske publikasjoner av høy kvalitet. HOVEDSATSINGER Følge med på om endringene som ble gjort i har bidratt til tydeligere og mer presise støtteordninger til beste for hele litteraturfeltet, slik at en mangfoldig kvalitetslitteratur i alle sjangere når ut til publikum og lesere over hele landet. Herunder vil videreutviklingen av innkjøpsordningene som litteraturpolitisk virkemiddel stå sentralt Styrke opphavspersonenes økonomi gjennom bevilgninger under innkjøpsordningene og sikring av tilfredsstillende honorarer i formidlingstiltak Sakprosa for barn og unge, bildebøker og tegneserier skal prioriteres med tanke på produksjonsstøtte, slik at litteratur på norsk i flest mulig sjangre blir gitt ut og holder høy kvalitet Arbeide med en videreutvikling av e-utlånet i folkebibliotekene og stimulere til digitale satsninger Bidra til at litteraturformidling av høy kvalitet kan nå ut til publikum over hele landet, og med oppmerksomhet for prosjekter rettet mot barn og unge Ha et særlig blikk for nyskapende og uventede formidlingsgrep Litteratur på nynorsk skal ivaretas spesielt innenfor alle litteraturstøtteordningene VIRKEMIDLER, STØTTEORDNINGER OG ØKONOMI Fagområdets avsetning siste tre år: Fagområde Litteratur

4 Fordelingsbudsjett 2015*: Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur - voksne Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur - barn Innkjøpsordningen for oversatt skjønnlitteratur (inkl. prøveordning for oversatt sakprosa) Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa barn og unge Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa Innkjøpsordningen for nye norske tegneserier Produksjonsstøtte - bildebøker barn og unge Produksjonsstøtte - klassikere Produksjonsstøtte - nynorsk litteratur Produksjonsstøtte - tegneserier Litteraturfestivaler Ymse tiltak - barn (tidl. Barne- og ungdomslitteratur) Ymse tiltak - voksne (tidl. andre litt.tiltak) Mosaikk Tidsskrift og månedsaviser Ukeaviser Driftsmidler til tiltak tidl. post *Kulturrådet har i løpet av 2015 vedtatt flere endringer i litteraturstøtteordningene, og disse vil få innvirkning på hvordan fordelingsbudsjettet ser ut i Kulturrådet ønsker å bidra til bredde, kvalitet og tilgjengelighet for litteratur på norsk. Innkjøpsordningene utgjør rundt tre fjerdedeler av samlet avsetning på litteraturområdet. Gjennom et effektivt system bidrar man til flere måloppnåelser gjennom ett og samme vedtak om innkjøp av en boktittel, siden et innkjøp medfører økte forfatterinntekter, styrking av de redaksjonelle miljøene og tilgjengeliggjøring av litteratur i folkebibliotekene. Innkjøpsordningene er en hovedsatsing for Kulturrådet også videre. På noen områder trengs imidlertid også annen støtte enn innkjøp av bøker for å opprettholde bredde og kvalitet i norsk litteratur, og Kulturrådet har derfor noe økonomiske midler til prosjektstøtte, produksjonsstøtte, driftsstøtte og formidlingsstøtte. Under disse ordningene må det finnes rom for søkere som satser på prosjekter som er usikre, annerledes og ukjente, og med prosjekter som i noen tilfeller kan ha stor fallhøyde. 4

5 FAGUTVALG OG SØKNADSVURDERING Faglig utvalg for litteratur, som er oppnevnt av Kulturrådet, har det overordnede ansvaret for litteraturområdet, og fatter vedtak i alle enkeltsaker unntatt innkjøpsordningene. Under produksjonsstøtteordningene for tegneserier og bildebøker og tilskuddsordningene for periodiske publikasjoner, er det oppnevnt underutvalg som innstiller til fagutvalget. Under innkjøpsordningene, der fagutvalget har ansvar for utforming av retningslinjer og prinsipielle avklaringer, er det følgende utvalg som er delegert vedtaksmyndighet for avgjørelser om innkjøp av enkelttitler: Vurderingsutvalget for norsk skjønnlitteratur for voksne, prosa vedtar innkjøp av skjønnlitterær prosa for voksne (romaner og noveller) Vurderingsutvalget for norsk skjønnlitteratur for voksne, lyrikk vedtar innkjøp av lyrikk for voksne Vurderingsutvalget for norsk skjønnlitteratur, dramatikk vedtar innkjøp av dramatikk Vurderingsutvalget for norsk skjønnlitteratur for barn og unge vedtar innkjøp av skjønnlitterær prosa og lyrikk for barn og unge Vurderingsutvalget for sakprosa for voksne vedtar innkjøp av sakprosa for voksne Vurderingsutvalget for sakprosa for barn og unge vedtar innkjøp av sakprosa for barn og unge Vurderingsutvalget for oversatt litteratur vedtar innkjøp av oversatt skjønnlitteratur og sakprosa for voksne og barn og unge Vurderingsutvalget for tegneserier vedtar innkjøp av nye norske tegneserier 5

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 LETTLEST PÅ NORSK Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 Hva og hvem er Kulturrådet? Kulturrådet 2013 Flere ulike statlige forvaltningsoppgaver Norsk kulturfond Statens kunstnerstipend

Detaljer

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Vedtatt i Norsk kulturråd 24.09.2015 1 Formål for støtteordningen Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter skal bidra til at norske forlag

Detaljer

Administrasjon for flere virksomheter

Administrasjon for flere virksomheter Nord-Trøndelag 11.05.2011 Administrasjon for flere virksomheter ADMINISTRASJON FOR FLERE VIRKSOMHETER Norsk kulturråd 512 mill kr Kulturfondet, 224 mill kr Post 74, 25 mill kr Museum og arkiv Statens kunstnerstipend

Detaljer

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturproduksjon

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturproduksjon Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturproduksjon Vedtatt i Norsk kulturråd 24.09.2015 1 Formål med tilskuddsordningen Tilskuddsordningen for litteraturproduksjon skal bidra til at litteratur

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd ) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd ) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skrevet, utgitt,

Detaljer

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013 Lyrikk, takk! Formidlingsturné Trondheim, 14.11.2013 Kulturrådet 2013 Kulturfondet 2013 Rådet 10 medlemmer og 4 varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - alle kunstfeltene er

Detaljer

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Norsk kulturråd Opprettet i 1965 som forvaltningsorgan for Norsk kulturfond Tilskudd til musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst, kulturvern, barne- og

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur

Retningslinjer for innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur (Vedtatt av Norsk kulturråd 02.04.2019) Retningslinjer for innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skapt, utgitt,

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12.2016, revidert 14.2.2018) Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12.2016) Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skapt, utgitt,

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet PB 8030 Dep. 0030 Oslo Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Den norske Forleggerforening Bakgrunn Den norske Forleggerforening er en bransjeorganisasjon for forlag. Våre medlemmer

Detaljer

Betalingsmodeller under innkjøpsordningene for litteratur 2016

Betalingsmodeller under innkjøpsordningene for litteratur 2016 Notat til R1/ 16 Til: Fra: Vår referanse: Dato: Arne Vestbø 16/288-1 15.01.2016 Betalingsmodeller under innkjøpsordningene for litteratur 2016 I forbindelse med gjennomgangen av litteraturstøtteordningene

Detaljer

R 7/16 Møte i Norsk kulturråd

R 7/16 Møte i Norsk kulturråd R 7/16 Møte i Norsk kulturråd onsdag 14. og torsdag 15. desember 2016 Til: Norsk kulturråd Fra: MK Vår ref.: 16/439 Dato: 07.12.16 Tid: onsdag kl. 09-14, torsdag kl 9-17 Sted: Mølleparken 2 Forslag til

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser

Detaljer

Kulturdepartementet (KUD) Oslo, 13. mai 2019

Kulturdepartementet (KUD) Oslo, 13. mai 2019 Kulturdepartementet (KUD) postmottak@kud.dep.no Oslo, 13. mai 2019 Innspill til språkmelding Vi viser til brev fra departementet datert 2. april, og takker for muligheten til å få komme med innspill til

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for nye norske tegneserier

Retningslinjer for innkjøpsordningen for nye norske tegneserier (Vedtatt av Norsk kulturråd 05.04.2016) Retningslinjer for innkjøpsordningen for nye norske tegneserier 1. Formål Formålet med ordningen er at nye norske tegneserier av høy kvalitet blir skapt, utgitt,

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Norsk kulturråd består av et kollegialt organ (rådet) og en fagadministrasjon. Denne strategien gjelder rådets ansvarsområde og arbeid. Mandat, rolle, ansvarsområde

Detaljer

Notat til R 5/16. Tilråding: Tas til orientering. Faglig utvalg for litteratur 16/ Fra: Vår referanse: Dato:

Notat til R 5/16. Tilråding: Tas til orientering. Faglig utvalg for litteratur 16/ Fra: Vår referanse: Dato: Notat til R 5/16 Fra: Vår referanse: Dato: Faglig utvalg for litteratur 16/6517 30.08.2016 Vedrørende Nasjonalbibliotekets anbefalte e-bokmodell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY

Detaljer

R 7/18 Møte i Norsk kulturråd

R 7/18 Møte i Norsk kulturråd R 7/18 Møte i Norsk kulturråd onsdag 12. og torsdag 13. desember 2018 Til: Norsk kulturråd Fra: MK Vår ref.: 18/29 Dato: 04.12.18 Tid: onsdag kl 10-17, torsdag kl 9-17 Sted: Mølleparken 2 Forslag til sakliste:

Detaljer

Den norske Forfatterforening post@forfatterforeningen.no Oslo 8. mai 2015

Den norske Forfatterforening post@forfatterforeningen.no Oslo 8. mai 2015 Den norske Forfatterforening post@forfatterforeningen.no Oslo 8. mai 2015 Til: Kulturdepartementet Deres ref.: 15/424 Høringssvar til utredning om kunstnerøkonomi, Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Detaljer

R 5/18 Møte i Norsk kulturråd

R 5/18 Møte i Norsk kulturråd R 5/18 Møte i Norsk kulturråd tirsdag 25. og onsdag 26. september 2018 Til: Norsk kulturråd Fra: MK Vår ref.: 18/29 Dato: 18.09.18 Tid: tirsdag kl. 10-16, onsdag kl. 09-15 Sted: Mølleparken 2 Forslag til

Detaljer

Områdeplan for musikk 2017

Områdeplan for musikk 2017 Områdeplan for musikk 2017 Beskrivelse av feltet Det frie, profesjonelle musikklivet er stort og sammensatt og kjennetegnes av betydelig spennvidde i form, uttrykk, aktører og markedsbetingelser. En stor

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12. 2015) Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for oversatt litteratur er at det blir oversatt, utgitt, spredt

Detaljer

Høring - rapport med evaluering av Bokavtalen

Høring - rapport med evaluering av Bokavtalen NORSK KULTURRÅD Arts Council Norway Kultur- og kirkedepartementet Pb 8030 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 09/03740-5 MF 16.10.2009 Høring - rapport med evaluering av Bokavtalen Vi viser til vår

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 11. mars 2013 og oversender med dette våre merknader.

Vi viser til departementets brev av 11. mars 2013 og oversender med dette våre merknader. Den norske Forfatterforening Postboks 327 Sentrum 0103 Oslo post@forfatterforeningen.no Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo 27. juni 2013 postmottak@kud.dep.no Deres ref.: 13/1010- HØRING AV

Detaljer

R 3/17 Møte i Norsk kulturråd

R 3/17 Møte i Norsk kulturråd R 3/17 Møte i Norsk kulturråd mandag 12. og tirsdag 13. juni 2017 Til: Norsk kulturråd Fra: MK Vår ref.: 17/96 Dato: 31.05.17 Tid: mandag kl. 10-17, tirsdag kl. 09-17 Sted: Mølleparken 2 Forslag til sakliste:

Detaljer

R 1/18 Referat fra møte i Norsk kulturråd

R 1/18 Referat fra møte i Norsk kulturråd R 1/18 Referat fra møte i Norsk kulturråd torsdag 25. januar 2018 Saksnr.: 18/29 Tid: torsdag kl. 10-17.00 Sted: Mølleparken 2 Til stede: Hansen, Oterholm, Veiteberg, Gabrielsen, Utsi, Kuzovnikova, Otnæs,

Detaljer

R 4/17 Møte i Norsk kulturråd

R 4/17 Møte i Norsk kulturråd R 4/17 Møte i Norsk kulturråd onsdag 20. og torsdag 21. september 2017 Til: Norsk kulturråd Fra: MK Vår ref.: 17/96 Dato: 10.09.17 Tid: onsdag kl.10-17, torsdag kl.09-13 Sted: Mølleparken 2 Forslag til

Detaljer

Utfyllende notat om endringer i innkjøpsordningen for sakprosa for voksne

Utfyllende notat om endringer i innkjøpsordningen for sakprosa for voksne Utfyllende notat om endringer i innkjøpsordningen for sakprosa for voksne Faglig utvalg for litteratur har fått i oppdrag av Kulturrådet å gjennomgå samtlige litteraturstøtteordninger i 2014-2015. I R

Detaljer

5 Saker som behandles i flere fagutvalg (V)

5 Saker som behandles i flere fagutvalg (V) NORSK KULTURRÅD Til: Fra: Vår referanse: Dato: Kulturrådet MK 15/12 01.12.2015 R 6/15 Møte i Norsk kulturråd mandag 14. og tirsdag 15. desember 2015 Tid: mandag kl. 09-12, tirsdag kl 9-17 Sted: mandag

Detaljer

R 1/15 Referat fra møte i Norsk kulturråd mandag 2. februar 2015

R 1/15 Referat fra møte i Norsk kulturråd mandag 2. februar 2015 NORSK KULTURRÅD Saknr 15/12 Oslo, 13.02.2015 R 1/15 Referat fra møte i Norsk kulturråd mandag 2. februar 2015 Tid: mandag kl. 9-17 Sted: Mølleparken 2 Til stede: Forfall: Fra adm.: Fra dept.: Slettholm,

Detaljer

NFFs høringsuttalelse til utredningen «Kunstens autonomi og kunstens økonomi»

NFFs høringsuttalelse til utredningen «Kunstens autonomi og kunstens økonomi» Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Oslo, 29. april 2015 NFFs høringsuttalelse til utredningen «Kunstens autonomi og kunstens økonomi» Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skrevet, utgitt,

Detaljer

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 1 Samstemt! spiller videre Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til

Detaljer

R 3/18 Møte i Norsk kulturråd

R 3/18 Møte i Norsk kulturråd R 3/18 Møte i Norsk kulturråd onsdag 4. og torsdag 5. april 2018 Til: Norsk kulturråd Fra: MK Vår ref.: 18/29 Dato: 22.03.18 Tid: onsdag kl. 10-17, torsdag kl. 09-16 Sted: Mølleparken 2 Forslag til sakliste:

Detaljer

Rapport til styret i Den norske Forfatterforening (DnF)

Rapport til styret i Den norske Forfatterforening (DnF) Rapport til styret i Den norske Forfatterforening (DnF) Pkt. 1: Innledning Etter vedtak på DnFs årsmøte i april 2018 nedsatte styret en komité som skulle vurdere ulike modeller for medlemsinntak i foreningen.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur

KRAVSPESIFIKASJON. Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur KRAVSPESIFIKASJON Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur Sak 15/6799 Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 1 av 16 / parafering:

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Litteraturutredningen 2019 En gjennomgang av Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur. Sak 18/6563

KRAVSPESIFIKASJON. Litteraturutredningen 2019 En gjennomgang av Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur. Sak 18/6563 KRAVSPESIFIKASJON Litteraturutredningen 2019 En gjennomgang av Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur Sak 18/6563 Kravspesifikasjon / sak 18/6563/side 1 av 13 Kravspesifikasjon Litteraturutredningen

Detaljer

Høringsuttalelse av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Høringsuttalelse av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kapittel 9.5 Kulturelt medlemskap og 11.7 Språk, litteratur og bibliotek Tilgjengelighet av litteratur og formidling er nødvendig for å utvikle leseinteressen

Detaljer

Områdeplaner for fagområdene i Norsk kulturfond 2017

Områdeplaner for fagområdene i Norsk kulturfond 2017 Områdeplaner for fagområdene i Norsk kulturfond 2017 Innhold Forskning og utvikling 2 Tverrfaglige tiltak 3 Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg 5 Visuell kunst 7 Musikk 10 Scenekunst 13 Litteratur

Detaljer

Administrativ sak /09

Administrativ sak /09 Dato: 27. april 2009 Administrativ sak /09 Samlesak: Tilskudd til litteraturprosjekter 2009 EVHO SARK-3324-200900881-14 Hva saken gjelder: Med grunnlag i Bergen kommunes kunstplan, "Kunstbyen Bergen 2008-2017"

Detaljer

4 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 og områdeplaner for Norsk kulturfond 2016 (V)

4 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 og områdeplaner for Norsk kulturfond 2016 (V) NORSK KULTURRÅD Til: Fra: Vår referanse: Dato: Kulturrådet MK 16/439 10.09.2016 R 5/16 Møte i Norsk kulturråd Torsdag 22. september 2016 Tid: torsdag kl. 09.00-17.00 Sted: Mølleparken 2 Forslag til sakliste:

Detaljer

Kulturrådets arrangørstøtteordning for musikk Årsoppsummering 2018

Kulturrådets arrangørstøtteordning for musikk Årsoppsummering 2018 Kulturrådets arrangørstøtteordning for musikk Årsoppsummering 2018 NORSK KULTURRÅD ARTS COUNCIL NORWAY Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturradet.no www.kulturradet.no Org.nr

Detaljer

- Innkjøpsordningene for litteratur -

- Innkjøpsordningene for litteratur - - Innkjøpsordningene for litteratur - Hvor mange ordninger har vi? Ny norsk skjønnlitteratur for voksne (1965) Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge (1966) Oversatt skjønnlitteratur (1990) Ny norsk

Detaljer

Samisk litteraturstrategi. Vedtatt av sametingsrådet Sak RS 062/19

Samisk litteraturstrategi. Vedtatt av sametingsrådet Sak RS 062/19 Samisk litteraturstrategi Vedtatt av sametingsrådet 25.06.19 Sak RS 062/19 Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014)

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014) Innst. 175 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:79 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Prøveprosjekt. med parallelt innkjøp av papir- og e-bøker til norske folkebibliotek rapport

Prøveprosjekt. med parallelt innkjøp av papir- og e-bøker til norske folkebibliotek rapport Prøveprosjekt med parallelt innkjøp av papir- og e-bøker til norske folkebibliotek rapport Prøve Side 2 Forord Norsk kulturråd (Rådet) vedtok i rådsmøte desember 2011 å igangsette «Prøveprosjekt med parallelt

Detaljer

5 Møte med kulturminister Thorhild Widvey (O)

5 Møte med kulturminister Thorhild Widvey (O) NORSK KULTURRÅD Til: Fra: Vår referanse: Dato: Kulturrådet MK 14/51 19.05.2014 R 3/14 Møte i Norsk kulturråd onsdag 4. og torsdag 5. juni 2014 Tid: onsdag kl. 10-17, torsdag kl. 09-17 Sted: Mølleparken

Detaljer

Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen

Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen Om Bokhandlerforeningen Bokhandlerforeningen er den samlende bransjeforeningen for alle som driver detaljhandel av bøker som eget forretningsområde

Detaljer

Internasjonal strategi Kulturrådet

Internasjonal strategi Kulturrådet Internasjonal strategi Kulturrådet 2014-2018 INTERN VERSJON Hovedmål for Kulturrådets internasjonale arbeid 2014-2018: Kulturrådet skal støtte og stimulere internasjonalisering av kunst- og kulturlivet

Detaljer

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler Utarbeidet for Kulturdepartementet Oslo Economics-rapport 2011-16 Prosjektnummer 2011-251-1010 Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Detaljer

Undersøkelse om kunstnernesinntekts- og arbeidsvilkår - høringsuttalelse

Undersøkelse om kunstnernesinntekts- og arbeidsvilkår - høringsuttalelse kli 111 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Vår ref. Deres ref. 2007/000021-041 17.10.2008 Undersøkelse om kunstnernesinntekts-

Detaljer

CuZJ ari Fi ess seksjonssjef. HØring - Bibliotekreform 2014 NORSK KULTURRÅD. Kultur- og kirkedepartementet Pb 8030 Dep 0030 OSLO

CuZJ ari Fi ess seksjonssjef. HØring - Bibliotekreform 2014 NORSK KULTURRÅD. Kultur- og kirkedepartementet Pb 8030 Dep 0030 OSLO NORSK KULTURRÅD Arts Council Norway Kultur- og kirkedepartementet Pb 8030 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 07/00504-5 MF 110.0 23.03.2007 HØring - Bibliotekreform 2014 Vi viser til høringsbrev fra

Detaljer

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo 15. august 2014

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo 15. august 2014 Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo 15. august 2014 kunstnerokonomi@kud.dep.no INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Den norsk Forfatterforening takker for muligheten til å komme med innspill

Detaljer

Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål

Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Kulturrådet Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet Forvalter Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde og andre statlige

Detaljer

KAPITTEL 1. TILSKUDD TIL UKEAVISER

KAPITTEL 1. TILSKUDD TIL UKEAVISER Kulturrådets tilskuddsordning for periodiske publikasjoner utredning av objektive kriterier og overføring av forvaltning til Medietilsynet. - 22.04.2014 «Stortinget ber regjeringen vurdere å flytte forvaltningen

Detaljer

Møte i Norsk kulturråd onsdag 3. og torsdag 4. april Habilitet. 2 Referater (O) 3 Orientering fra departementet (O)

Møte i Norsk kulturråd onsdag 3. og torsdag 4. april Habilitet. 2 Referater (O) 3 Orientering fra departementet (O) NORSK KULTURRÅD Til: Fra: Vår referanse: Dato: Kulturrådet MK 14/51 22.03.2014 R 2/14 Møte i Norsk kulturråd onsdag 3. og torsdag 4. april 2014 Tid: torsdag kl. 09-17, fredag kl. 09-17 Sted: Mølleparken

Detaljer

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525)

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Søknadssum: 40000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek, Unge Deichman / 992410213 Arne Garborgsplass

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

Høringsnotat. Sametingsrådets redegjørelse om samisk litteratur. Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka. Telefon +47 78 47 40 00

Høringsnotat. Sametingsrådets redegjørelse om samisk litteratur. Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka. Telefon +47 78 47 40 00 Høringsnotat Sametingsrådets redegjørelse om samisk litteratur Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no BAKGRUNN...

Detaljer

Områdeplan for musikk

Områdeplan for musikk Områdeplan for musikk BESKRIVELSE AV FELTET Norsk kulturfond 2015 Staten har historisk brukt midler på etablering og utvikling av musikkinstitusjonene: orkestrene, operaen og musikkutdanningene. Musikkpolitikken

Detaljer

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker Til Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Høringssvar på utredningene "Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidier" og "Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa".

Detaljer

Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017

Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017 Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold 2014-2016 Januar 2017 1 Innhold Innledning... 3 Økonomi... 3 Samlingsutvikling... 3 Innkjøp... 3 Norsk kulturfonds innkjøpsordning for litteratur... 4 Utviklingen i

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 1 Innspill til Kulturutredningen 2014 Fra Norsk Forfattersentrum ved styreleder Line Baugstø Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1968 av forfatterne selv. Pr. 15. mars 2012

Detaljer

Utvalget for periodiske publikasjoner

Utvalget for periodiske publikasjoner NORSK KULTURRÅD Saknr. 14/1993 Utvalget for periodiske publikasjoner Tilrådinger fra møte 20.03.2014 Referat Tilrådingstabell Saksframlegg 1 TILRÅDINGSTABELL Prosjektnummer Prosjekttittel Søker Søkte midler

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

4 Strategi og områdeplaner for Norsk kulturråd (V)

4 Strategi og områdeplaner for Norsk kulturråd (V) NORSK KULTURRÅD Til: Fra: Vår referanse: Dato: Kulturrådet MK 16/439 22.03.2016 R 3/16 Møte i Norsk kulturråd mandag 4. og tirsdag 5. april 2016 Tid: mandag kl. 9-17, tirsdag kl 9-13 Sted: Mølleparken

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Forslag til ny innkjøpsordning til bibliotekene

Forslag til ny innkjøpsordning til bibliotekene Skjetten, 12. februar 2019 Forslag til ny innkjøpsordning til bibliotekene Bakgrunn Takk for at BoldBooks ble invitert til innspillsverksted for kunstnermeldingen på litteraturfeltet. Under gruppearbeid

Detaljer

Rapport fra ekspertutvalg; Regionreformen desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

Rapport fra ekspertutvalg; Regionreformen desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet : Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Olav Hamran Vår ref.: 18/1871-9 Vår dato: 09.05.2018 Direkte tlf.: Deres ref.: Deres dato: Høringssvar fra Kulturrådet

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

INNSPILL TIL KUNSTNERMELDINGEN

INNSPILL TIL KUNSTNERMELDINGEN Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Oslo, 31. januar 2019 Deres ref. 18/4963-32 INNSPILL TIL KUNSTNERMELDINGEN Den norske Forfatterforening (DnF) organiserer skjønnlitterære

Detaljer

Tilskudd til prosjektstøtte til samisk litteratur Regelverk for søkerbaserte tilskudd Norsk

Tilskudd til prosjektstøtte til samisk litteratur Regelverk for søkerbaserte tilskudd Norsk Tilskudd til prosjektstøtte til samisk litteratur Regelverk for søkerbaserte tilskudd 2018 Norsk Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no

Detaljer

Informasjonsmøte om omleggingen av kirkemusikkordningen

Informasjonsmøte om omleggingen av kirkemusikkordningen Informasjonsmøte om omleggingen av kirkemusikkordningen Norsk kulturråd 15.10.2018 Kirkemusikkordningen Trygve Seim Rumi Songs Foto: Bergen kirkeautunnale Ordningen har hatt som formål å utvikle kirken

Detaljer

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo 16. april 2012

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo 16. april 2012 Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo 16. april 2012 postmottak@kd.dep.no postmottak@kud.dep.no Kulturdepartementets ref.: 2011/03831 KV nba:amb Kunnskapsdepartementets ref.: 201104696-/ELI HØRINGSSVAR

Detaljer

5 Norsk kulturråds ærespris i jubileumsåret 2015 (V)

5 Norsk kulturråds ærespris i jubileumsåret 2015 (V) NORSK KULTURRÅD Til: Fra: Vår referanse: Dato: Kulturrådet MK 15/12 04.03.2015 R 2/15 Møte i Norsk kulturråd tirsdag 17. og onsdag 18. mars 2015 Tid: tirsdag kl. 10.00-16.00, onsdag kl. 10.00-17.00 Sted:

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken.

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken. V1999-82 25.11.99 Konkurranseloven 3-9 - Norsk kulturråd, Den norske Forleggerforening, Norsk Forleggersamband, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Faglitterær Forfatter-

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene Dato: 10. juni 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene ADME SARK-332-201000099-89 Hva saken gjelder: Oxford Research AS og Bedriftsøkonomisk Institutt

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Innspill til kunstnermeldinga 2019

Innspill til kunstnermeldinga 2019 Norsk Forfattersentrum Wergelandsveien 29, 0167 Oslo www.forfattersentrum.no 29.01.19 Til Kulturdepartementet Innspill til kunstnermeldinga 2019 Vi viser til brev datert 30. november ref. 18/4963-32 og

Detaljer

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april språklig justert 9.

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april språklig justert 9. Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april 2016 10 språklig justert 9. mai 2016 Del 1 Retningslinjer for søknad Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg

Detaljer

Fullmaktssak /11. Dato: 13. mai 2011. Tilskudd til litteratur vår 2011 SARK-3324-201100021-18. Hva saken gjelder:

Fullmaktssak /11. Dato: 13. mai 2011. Tilskudd til litteratur vår 2011 SARK-3324-201100021-18. Hva saken gjelder: Dato: 13. mai 2011 Fullmaktssak /11 Tilskudd til litteratur vår 2011 KRGU SARK-3324-201100021-18 Hva saken gjelder: Med grunnlag i Bergen kommunes kunstplan, "Kunstbyen Bergen 2008-2017" er det i budsjettet

Detaljer

Tilskuddsordningen for bestillingsverk- og produksjonsstøtte for musikk

Tilskuddsordningen for bestillingsverk- og produksjonsstøtte for musikk Tilskuddsordningen for bestillingsverk- og produksjonsstøtte for musikk Om ordningen Kulturrådet gir tilskudd til å skape ny musikk innenfor alle sjangre. Hvert år støtter vi et stort antall nye verk gjennom

Detaljer

AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING

AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING Støtte til trykking av noter, frist 1. september Komponistenes Vederlagsfond, frist 1. september (og 1. februar) Reisestøtte fra Music Norway, frist 1. september

Detaljer

Bakgrunn. Innkjøpsordningen for spill

Bakgrunn. Innkjøpsordningen for spill Spillbibliotekarene i Norge gir her et felles innspill til arbeidet med den nye kulturmeldingen Kulturpolitikk i en ny tid. Innspillet er støttet av Spillmakerlauget Vest. Bakgrunn I 2008 ble det i St.melding

Detaljer

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2NK27 Norsk Emnekode: 2NK27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Fagplanen bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanning fra april 2003. Målområdene i faget er: 1. 2. 3. Faglig og fagdidaktisk

Detaljer

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 4. april 2017

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 4. april 2017 Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg Vedtatt i Norsk kulturråd 4. april 2017 Del 1 Retningslinjer for søknad Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg 1 Om ordningen / formål for

Detaljer

Strategi Norsk kulturråd «Norges ledende fagmiljø for kunst og kultur»

Strategi Norsk kulturråd «Norges ledende fagmiljø for kunst og kultur» Strategi 2018 2022 Norsk kulturråd «Norges ledende fagmiljø for kunst og kultur» NORSK KULTURRÅD ARTS COUNCIL NORWAY Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturradet.no www.kulturradet.no

Detaljer

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte VURDERINGSKRITERIER NORSK Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene?

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? Vigdis Moe Skarstein NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Flaggskip for norsk litteratur (Ref #1318588439450)

Flaggskip for norsk litteratur (Ref #1318588439450) Flaggskip for norsk litteratur (Ref #1318588439450) Søknadssum: 250000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Finnmark fylkesbibliotek / 974622629 Postboks

Detaljer

Nasjonalmuseets innspill til Kunstnermeldingen

Nasjonalmuseets innspill til Kunstnermeldingen Nasjonalmuseets innspill til Kunstnermeldingen 1.2.2019 Bakgrunn... 2 Nasjonalmuseet som arena for kunstnerisk virksomhet... 2 Billedkunstnere, kunsthåndverkere og designere... 3 1. Utstillingsvederlag...

Detaljer