Notat til R 5/16. Tilråding: Tas til orientering. Faglig utvalg for litteratur 16/ Fra: Vår referanse: Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat til R 5/16. Tilråding: Tas til orientering. Faglig utvalg for litteratur 16/ Fra: Vår referanse: Dato:"

Transkript

1 Notat til R 5/16 Fra: Vår referanse: Dato: Faglig utvalg for litteratur 16/ Vedrørende Nasjonalbibliotekets anbefalte e-bokmodell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek og eventuelle konsekvenser for Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur lanserte Nasjonalbiblioteket sin anbefaling til modell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek. Modellen er utarbeidet i dialog med Den norske Forleggerforening, men er også basert på samtaler med andre aktører i litteraturfeltet. Oppdraget om å utarbeide en anbefaling ble gitt Nasjonalbiblioteket av Kulturdepartementet i forbindelse med fremleggelsen av Nasjonal bibliotekstrategi Vedlagte notat er utarbeidet av rådsmedlem Anne Oterholm og administrasjonen etter diskusjon i Faglig utvalg for litteratur I notatet gjennomgås Nasjonalbibliotekets forslag til modell og eventuelle konsekvenser den ville kunne for innkjøpsordningene for litteratur. Anbefalingen er at Kulturrådet ikke gjør noen endringer i innkjøpsordningenes retningslinjer. Tilråding: Tas til orientering. NORSK KULTURRÅD ARTS COUNCIL NORWAY Postboks 8052 Dep, N-0031 Oslo Tel: Org.nr

2 Vedrørende Nasjonalbibliotekets anbefalte e-bokmodell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek og eventuelle konsekvenser for Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur lanserte Nasjonalbiblioteket sin anbefaling til modell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek (vedlegg 1). Modellen er utarbeidet i dialog med Den norske Forleggerforening, men er også basert på samtaler med andre aktører i litteraturfeltet. Oppdraget om å utarbeide en anbefaling ble gitt Nasjonalbiblioteket av Kulturdepartementet i forbindelse med fremleggelsen av Nasjonal bibliotekstrategi , og er gjengitt i innledningen til den anbefalte modellen. Nasjonalbiblioteket har hatt som ambisjon å utvikle og anbefale en helhetlig modell for innkjøp og utlån av e-bøker i folkebibliotekene som ivaretar både opphavere, utgivere og låneres behov. Også e-bøker som kjøpes inn av Kulturrådet og gis videre til folkebibliotekene er omfattet av anbefalingen. Det må understrekes at Kulturrådet likevel står helt fritt når det gjelder hvordan det vil forholde seg til anbefalingen. Dersom man skal ta hele eller deler av anbefalingen til følge, vil det kreve endringer i dagens retningslinjer for de ulike innkjøpsordningene for litteratur. Nasjonalbiblioteket har ikke igangsatt noen formell prosess med tanke på å innhente tilbakemeldinger, men det er naturlig at Kulturrådet kommenterer modellen noe mer enn bare ved å vise til hvordan retningslinjene for innkjøpsordningene for litteratur eventuelt vil påvirkes av den. Særlig er det viktig for Kulturrådet å diskutere hvorvidt modellen har betydning for innkjøpsordningenes formål. Først i notatet følger en kort beskrivelse av status for e-bøker under innkjøpsordningene for litteratur, etterfulgt av en gjennomgang av den foreslåtte modellen. Deretter kommer en gjennomgang av innspill på modellen som har kommet fra ulike aktører i litteraturfeltet og en anbefaling fra Faglig utvalg for litteratur. Notatet er utarbeidet av rådsmedlem Anne Oterholm og administrasjonen etter diskusjon i Faglig utvalg for litteratur E-bøker under innkjøpsordningene Formålet med innkjøpsordningene for litteratur er at det blir skrevet, utgitt, spredt og lest ny norsk og oversatt litteratur i alle sjangre. Gjennom ett og samme innkjøp ønsker man i disse ordningene å bidra til en betydelig bedring av forfatternes økonomi, styrking av redaksjonelle miljøer og bred tilgang til litteratur gjennom norske folkebibliotek. Innkjøpsordningene skal bidra til at det satses på utgivelsesbredde og langsiktig utvikling av forfatterskap. Innkjøpsordningen for skjønnlitteratur for voksne ble innført i Siden har også andre sjangre blitt inkludert: skjønnlitteratur for barn og unge, sakprosa, oversatt litteratur og tegneserier. Norske forlag melder på nye titler til én av de fem innkjøpsordningene (skjønnlitteratur, sakprosa voksne, sakprosa barn og unge, oversatt, tegneserier), og gjennom en egen avtale med Biblioteksentralen, sørger Kulturrådet for at de innkjøpte bøkene blir spredt til norske folkebibliotek. 2

3 I ulikt omfang har det siden oppstarten blitt kjøpt inn papirbøker som har blitt distribuert til bibliotekene. I perioden gjennomførte Kulturrådet et prøveprosjekt med innkjøp av e- bøker i tillegg til papirbøkene under innkjøpsordningen for skjønnlitteratur. I etterkant av gjennomgangen av Kulturrådets støtteordninger for litteratur i perioden , kjøpes nå både papirbøker og e-bøker inn på alle innkjøpsordninger, med unntak av tegneserieordningen. Kulturrådet har ønsket at det norsklesende publikum skal gis tilgang til kvalitetslitteratur på den måten de selv foretrekker, og ser at e-bøker kan bidra til nye lesere og former for litteraturformidling, selv om det foreløpig ikke ser ut til at det er mange som foretrekker e-bøker framfor papirbøker. Inkluderingen av e-bøker har uansett vært viktig for den delen av innkjøpsordningenes formål som fokuserer på spredning og lesning av litteratur på norsk, og tilgang på e-bøker har vært sterkt ønsket fra bibliotekshold. Oversatt litteratur kjøpes nå inn som 502 papirbøker og 40 e-bøker (lisenser), mens for skjønnlitteratur og sakprosa for voksne er forholdstallet 703 papirbøker og 70 e-bøker (lisenser). Skjønnlitteratur og sakprosa for barn og unge kjøpes inn i 1480 papirbøker og 70 e-bøker (lisenser). Fordelingen av sett baseres på kommunestørrelse når det gjelder papirbøkene og fylkesstørrelse når det gjelder e-bøkene. De aller fleste folkebibliotek inngår i konsortier på fylkesnivå når det gjelder e-utlån. Bibliotekene velger selv hvilket e-utlånssystem de vil benytte, men Kulturrådet har inngått en avtale på inntil fire år (ut 2019) med Biblioteksentralen om å ta imot og videredistribuere både e- bøker og papirbøker som kjøpes inn. Alle titler som kjøpes inn under innkjøpsordningene skal finnes i papirformat, men dersom de gis ut i e-bokformat i løpet av samme kalenderår, skal de kjøpes inn også som e-bøker. Dette gir ulike utslag i ulike sjangre, men foreløpige tall viser for eksempel at ca 90 % av skjønnlitteraturen for voksne ble kjøpt inn i begge formater i 2015, mens samme år var andelen for sakprosa for voksne 76 %. I 2015 kjøpte Kulturrådet totalt inn 353 titler, som utkom i både papir- og e-bokformat. Dette tallet vil øke i 2016, ettersom også oversatt litteratur og sakprosa for barn og unge nå kjøpes inn som e-bøker. Tilskuddet som gis norske forlag og forfattere gjennom innkjøpsordningene er basert på sjangerspesifikke betalingstabeller. Full betaling til forlagene oppnås først når en bok gis ut i begge formater. Unntaket er for bildebøker, som er en sjanger der det fysiske formatet er mer sentralt enn i de andre. I retningslinjene for innkjøpsordningene vektlegges det at titler som kjøpes inn, skal være tilgjengelige i norske folkebibliotek i minst fem år. Femårsregelen er blant annet innført for å motvirke bokbransjens tendens til å se på litteratur som ferskvare, og forplikte bibliotekene til å ha tilgjengelig norsk samtidslitteratur i en minimumsperiode. Enkelte bibliotek har uttrykt ønske om noe kortere plikttid for oppbevaring av papirbøkene, både med begrunnelse i plassmangel og i at fjernlånsbestemmelsene gjør det mulig å skaffe eksemplarer raskt på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Hittil har Kulturrådet ment at femårsregelen har vært viktig for langsiktig bygging og utvikling av forfatterskap og litteratur i Norge, både med tanke på tilgjengelighet og formidling. Når det gjelder dette formålet, har ikke Kulturrådet sett at det er naturlig å skille mellom formatene. 3

4 Om Nasjonalbibliotekets anbefalte modell Nasjonalbibliotekets anbefalte modell opererer med to faser ved innkjøp av en e-bok. I den første fasen skal boka være tilgjengelige som en lisens, deretter i en såkalt klikkmodell («stykkpris»). En e-bok som er tilgjengelig som lisens, vil på mange måter bli håndtert likt som en papirbok. Lisensen kan lånes ut til én låner av gangen, og er en bok utlånt, vil låneren måtte stille seg i kø for å få tilgang. Alternativt kan biblioteket gå til innkjøp av flere lisenser av samme tittel. Prinsippet om tilgang gjennom klikk betyr på sin side at alle i utgangspunktet kan låne en e-bok samtidig, men at det betales for hvert enkelt utlån. I denne fasen er det derfor ikke en teknisk sperre (som i lisensmodellen), men bibliotekenes behov for kontroll med kostnadene som kan sette begrensninger i utlånet. I anbefalingen skiller Nasjonalbiblioteket mellom bøker kjøpt inn direkte av folkebibliotekene og bøker kjøpt inn av Kulturrådet. For bøker kjøpt inn direkte av folkebibliotekene, er anbefalingen at lisensperioden enten varer i 2 år eller så lang tid det tar før 10 utlån er brukt opp. Siden det tiende utlånet sjelden eller aldri vil sammenfalle nøyaktig med utløpet av en toårsperiode, er lisensmodellen i praksis basert på en klikkmodell, men med den forskjell at man i lisensperioden forhåndsbetaler for ti klikk som ikke kan benyttes samtidig. Etter at de ti klikkene er brukt opp, går bibliotekene over til å betale for enkeltutlån. For bøker kjøpt inn via innkjøpsordningene, de såkalte kulturfondsbøkene, foreslår Nasjonalbiblioteket at også denne lisensperioden settes til 2 år, men at det her ikke er begrensninger i antall utlån før en klikkmodell slår inn. Hvis biblioteket for eksempel setter lånetiden til én måned, vil en tittel dermed kunne bli utlånt 24 ganger i løpet av de to årene som lisensperioden varer. Dette vil, i motsetning til bøker som ikke er kjøpt inn av Kulturrådet, gjøre at e-bøker og papirbøker håndteres likt. Men etter 2 år mener Nasjonalbiblioteket at også e-bøkene som er innkjøpt av Kulturrådet, skal innlemmes i en klikkmodell. Det fremkommer imidlertid ikke hvem som skal betale for de 3 resterende årene biblioteket i dag i følge retningslinjene er pålagt å ha disse titlene, og hvordan en eventuell klikkmodell skal administreres. Følgende oversikt viser de vesentligste punktene i den foreslåtte modellen: Type innkjøp 0 2 år Etter 2 år E-bøker kjøpt inn av folkebibliotekene E-bøker kjøpt av Norsk kulturråd Lisens. Samme betaling som for papirboka (fastpris) + moms. Hver lisens har maksimalt 10 utlån, og går deretter over i klikk. Bibliotekene kan kjøpe flere lisenser av samme bok. Lisens. Lisensene gjelder innenfor etablerte konsortier, og Kulturrådet betaler basert på vedtatte betalingsmodeller for Klikk. Pris per utlån, som skal være maksimalt 10 % av utsalgsprisen. Etter to år vil alle bøker være ferdig med sin fastprisperiode, og hvordan prisen fastsettes da fremgår ikke. Klikk. Pris per utlån, og skal være maksimalt 5 % av utsalgsprisen Etter to år vil alle bøker være ferdig med sin 4

5 innkjøpsordningene. Gratis for folkebibliotekene, og ingen begrensninger på antall lån i perioden. fastprisperiode, og hvordan prisen fastsettes da fremgår ikke. Oppsummert er det fire forhold i den anbefalte modellen som peker direkte på kulturfondsbøkene. De to første punktene er relatert til modellen over, de to siste griper inn i hvordan den såkalte backlist av e-bøker skal håndteres: 1) Lisensperioden for innkjøpte kulturfondsbøker reduseres fra fem til to år. Lisensene skal i denne toårsperioden, som i dagens retningslinjer, ikke være begrenset med et visst antall utlån (klikk). 2) Folkebibliotekene skal etter to år potensielt få evig tilgang til kulturfondsbøker gjennom klikkmodellen, men dette krever ytterligere betaling. I motsetning til i dag gis altså bibliotekene også tilgang til e-bøker utover 5-årsperioden. Prisen per klikk skal være lavere enn for titler som ikke er innkjøpt gjennom Kulturrådet. Det er ikke kommentert hvordan en slik ordning skal administreres. 3) Det innføres en overgangsordning for bøker kjøpt inn før , der innkjøpte bøker i perioden (inkludert gjennom prøveprosjektet) legges direkte i klikkmodell fra For bøker kjøpt inn gjennom prøveprosjektet i vil dette innebære en avklaring, da det foreløpig kun er avtalt at bibliotekene skal ha tilgang til disse ut Men for e-bøkene kjøpt inn i 2015, vil en slik ordning bety at man endrer på vilkårene som gjaldt da de ble kjøpt inn (disse skal egentlig være tilgjengelig i bibliotekene til 2019). 4) Alle utgivelser som er kjøpt inn gjennom innkjøpsordningene siden 1965 (i papirformat), og som finnes som e-bøker, skal gjøres tilgjengelige for folkebibliotekene gjennom klikkmodellen. Reaksjoner fra ulike aktører Nasjonalbiblioteket har ikke igangsatt noen formell prosess med tanke på tilbakemeldinger på modellen, men flere aktører har kommet med offentlige uttalelser. Gjentatte ganger har det vært uttrykt en avventende holdning i påvente av hva Kulturrådet mener, og eventuelt hvilke endringer rådet vil gå inn for. For Faglig utvalg for litteratur har det vært viktig å lese hva som er skrevet og lytte til synspunktene til de ulike aktørene på litteraturfeltet. Men når avgjørelser omkring retningslinjene fattes, må kontakten med feltet samtidig avstemmes mot det overordnede formålet for innkjøpsordningene. I tillegg til å være til stede på Nasjonalbibliotekets lansering av modellen, har Kulturrådet deltatt på et møte Nasjonalbiblioteket hadde med ulike systemleverandører av biblioteksystemer Her ble det uttrykt fra flere hold at leverandørene må forholde seg til den modellen som partene etter hvert velger, men at den anbefalte modellen er kompleks og vil ta tid å implementere. Det var 5

6 også spørsmål om hvor store utviklingskostnader dette vil innebære, hvem som skal betale for disse og hvordan systemet etter hvert vil fungere administrativt. Modellen var også på agendaen i møte i Kontaktutvalget for innkjøpsordningene , men få konkrete innspill kom på daværende tidspunkt. I løpet av august har administrasjonen og rådsmedlem Oterholm hatt separate møter med Den norske Forleggerforening, Norsk Bibliotekforening og forfatterforeningene samlet (Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU)). Den norske Forleggerforening er den foreningen som uttrykker tydeligst at de stiller seg bak den modellen som foreslås. De understreker at ingen i dag vet hvordan e-utlånet vil organiseres i fremtiden, men at det er viktig å komme i gang med forsøk. De ser for seg at klikkmodellen utvikles og administreres av ulike markedsaktører, og at investeringskostnader (i den grad det er mulig) dekkes inn av brukerne. Forfatterforeningene uttrykker et klart ønske om å tilrettelegge for utlån av e-bøker i bibliotek på en måte som tar hensyn til leser, bibliotek og rettighetshavere. Foreningene peker på at ulike sjangre kan ha forskjellige utlånsmønstre, noe som kan få konsekvenser for hvordan e-utlånet påvirker salget imarkedet for øvrig. De er likevel mest opptatt av bredden i bibliotekenes e-boktilbud, og mener at nåværende varighet på fem år er naturlig med tanke på antall lisenser som kjøpes inn under de ulike ordningene, og særlig fordi trykte bøker og e-bøker bør behandles likt. I denne sammenheng peker de på utfordringene i at e-bøker foreløpig ikke medregnes i bibliotekvederlaget. Flere instanser i biblioteksektoren har kommet med offentlige uttalelser om modellen, som for eksempel sammenslutningen «Storbybibliotekene», Fylkesbiblioteksjefkollegiet, Norsk Bibliotekforening og Bibliotekarforbundet. Synet på klikkmodell er noe varierende i biblioteksektoren, men flere peker på at den vil kunne være utfordrende med tanke på økonomistyring. For Kulturrådets del er det imidlertid viktigst å registrere at biblioteksektoren fremstår samlet i synet på at e-bøker kjøpt inn under innkjøpsordningene fremdeles bør ha en varighet på fem år. Anbefaling fra Faglig utvalg for litteratur Faglig utvalg for litteratur har diskutert Nasjonalbibliotekets modell med utgangspunkt i om de endringene den forutsetter i innkjøpsordningenes retningslinjer, på en lignende eller bedre måte enn i dag vil ivareta målsetningen for ordningene. I denne målsetningen ligger innbakt behovet for å finne en balanse mellom inntektsgrunnlaget for rettighetshaverne og hvilken tilgang som skal gis gjennom bibliotekene, siden innkjøpsordningene naturligvis må inngå i et større kretsløp som samlet bidrar til det beste for norsk litteratur. En utfordring for fagutvalget har vært å forholde seg til en modell uten å ha innsikt i kunnskapsgrunnlaget og analysene som er brukt i utarbeidelsen av den. Det kunne for eksempel være interessant å se om Nasjonalbiblioteket har jobbet med andre alternativer enn det som fremkommer i modellen Spørsmål som har vært diskutert i Faglig utvalg for litteratur har blant annet vært: Vil reduksjonen av lisensperioden fra 5 til 2 år reelt kunne bidra til økte inntekter for forfattere og forlag, slik at de som skriver og utgir litteraturen altså ville kunne få en bedre økonomi? Hvilke konsekvenser vil en 6

7 avkortning av lisensperioden ha for litteraturformidlingen og tilgangen på e-bøker i norske folkebibliotek? Burde Kulturrådet gjennom sin betaling i innkjøpsordningene også kompensere for manglende bibliotekvederlag når det gjelder e-bøker? Eller bør e-bøker inkluderes i bibliotekvederlaget? Bør Kulturrådet jobbe for at tilgangen på e-bøker gjennom innkjøpsordningene gis for alltid? En enkel analyse tilsier at et forlag som har mange titler innkjøpt, vil få noe mer ut av klikkmodellen enn forlag med færre titler eller hver enkelt forfatter, men man må opp i en relativt stor portefølje av bøker før det gir særlige utslag. En bestselgende og mye utlånt forfatter vil på sin side kunne få mer ut av endringen enn en forfatter hvis bøker er lite utlånt og solgt, men også her skal det en god del utlån til før man ser utslag. De fleste forfattere vil trolig ikke merke inntektsøkningen. Selv om fagutvalget ser at en reduksjon av lisensperioden kan bidra til noe mer inntekter for forfattere og forlag, ville de praktiske og administrative konsekvensene av en innføring av klikkmodell etter to år høyst sannsynlig også være relativt store. Spørsmålet fagutvalget stiller seg er, om ikke det finnes andre og bedre måter å styrke forlags- og forfatterinntektene på, dersom en mener at det i dag betales for lite for e-bøker gjennom innkjøpsordningene. Litteraturutvalget mener også at spørsmålet om merinntekt bør kunne ses i sammenheng med ønsket om at innkjøpsordningsbøkene i en eller annen form skal være tilgjengelige også etter at den femårige lisensen utløper. Trolig finnes det en mindre kostnadskrevende måte å administrere en slik betalingsmodell på.. Faglig utvalg for litteratur ser det problematiske i at forfatterne i dag får utbetalt bibliotekvederlag fra myndighetene som kompensasjon for utlånet av bøkene i biblioteket kun når det gjelder utlån av papirbøker. (både de som er innkjøpt av Kulturrådet og øvrige bøker i samlingen) Dette er ikke tatt opp i Nasjonalbibliotekets modell, men for Kulturrådet har det vært et viktig prinsipp at man likebehandler formater så langt det lar seg gjøre. Ved å se utlån og innkjøp av e-bøker i bibliotek i sammenheng med allerede eksisterende ordninger og praksiser, ville man på en effektiv og ubyråkratisk måte kunne bidra til ytterligere forenkling og samordning i et allerede komplekst system. For å bedre balansen mellom lånerens tilgang på litteratur og inntektsgrunnlaget til rettighetshaverne, burde derfor e-bøker innlemmes i selve bibliotekvederlaget. En e-boklisens har i dag svært mye til felles med en papirbok, slik at dette ikke burde være vanskelig å administrere. Nasjonalbiblioteket legger opp til økt tilgang på e-bøker kjøpt inn av Kulturrådet utover den femårsperioden som gjelder i dagens retningslinjer, ved at disse titlene skal være evig tilgjengelige i en klikkmodell. For trykte bøker vil det i dag i praksis være slik at de fleste bibliotek fremdeles vil ha tilgang på bøkene til evig tid, enten ved at de beholder dem på hylla eller i magasinet etter at dagens femårsperiode er utløpt, eller at de får dem via fjernlån fra andre bibliotek eller fra Nasjonalbibliotekets depot. Tilgang på e-bøker etter lisensperiodens utløp (det være seg to eller fem år) vil altså i større grad bidra til likebehandling mellom formater enn dagens retningslinjer legger opp til. Faglig utvalg for litteratur er positive til at e-bøker gjennom innkjøpsordningene skal være evig tilgjengelig. De samme problemstillingene til klikkmodell som gjengitt over er imidlertid relevante også her. Et alternativ til klikkmodell kunne være å diskutere en forlengelse av lisensmodellen etter 7

8 den første perioden som settes i retningslinjene, men der antall lisenser bibliotekene gis tilgang til, reduseres. Man kunne for eksempel se for seg i første omgang at tilgangen på titlene som ble kjøpt inn gjennom prøveprosjektet fra reduseres fra 70 til 20 lisenser, og at en slik forlengelse ble lagt inn som del av retningslinjene for innkjøpsordningene. En slik løsning ville kreve høyere betaling enn beløpene i dagens betalingsmodell. En eventuell økning i utbetaling er avhengig av økte bevilgninger fra Stortinget, men ville kunne komme både rettighetshavere og bibliotekene til gode på en enkel og ubyråkratisk måte. Faglig utvalg for litteratur er bekymret for at en reduksjon av innkjøpsordningens lisensperiode fra 5 til 2 år skal gå utover litterær bredde. Utvalget mener at femårsregelen er med på å motvirke bokbransjens tendens til å se på litteratur som ferskvare, og forplikte bibliotekene til å ha tilgjengelig norsk samtidslitteratur i en minimumsperiode, og mener at nettopp innkjøpsordningene fremdeles er et virkemiddel som demmer opp for en slik mulig utvikling. Som det fremgår i diskusjonen over, mener Faglig utvalg for litteratur at det ikke er grunnlag for å endre retningslinjene for innkjøpsordningene for litteratur basert på forslaget som kommer fra Nasjonalbiblioteket. 8

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd ) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd ) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skrevet, utgitt,

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12.2016) Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skapt, utgitt,

Detaljer

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013 Lyrikk, takk! Formidlingsturné Trondheim, 14.11.2013 Kulturrådet 2013 Kulturfondet 2013 Rådet 10 medlemmer og 4 varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - alle kunstfeltene er

Detaljer

Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner

Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner BESKRIVELSE AV FELTET Norsk kulturfond 2015 Det norske bokmarkedet opererer i et lite språkområde, og bare et fåtall norske forfattere, oversettere,

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for nye norske tegneserier

Retningslinjer for innkjøpsordningen for nye norske tegneserier (Vedtatt av Norsk kulturråd 05.04.2016) Retningslinjer for innkjøpsordningen for nye norske tegneserier 1. Formål Formålet med ordningen er at nye norske tegneserier av høy kvalitet blir skapt, utgitt,

Detaljer

Betalingsmodeller under innkjøpsordningene for litteratur 2016

Betalingsmodeller under innkjøpsordningene for litteratur 2016 Notat til R1/ 16 Til: Fra: Vår referanse: Dato: Arne Vestbø 16/288-1 15.01.2016 Betalingsmodeller under innkjøpsordningene for litteratur 2016 I forbindelse med gjennomgangen av litteraturstøtteordningene

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet PB 8030 Dep. 0030 Oslo Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Den norske Forleggerforening Bakgrunn Den norske Forleggerforening er en bransjeorganisasjon for forlag. Våre medlemmer

Detaljer

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Vedtatt i Norsk kulturråd 24.09.2015 1 Formål for støtteordningen Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter skal bidra til at norske forlag

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser

Detaljer

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Norsk kulturråd Opprettet i 1965 som forvaltningsorgan for Norsk kulturfond Tilskudd til musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst, kulturvern, barne- og

Detaljer

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 LETTLEST PÅ NORSK Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 Hva og hvem er Kulturrådet? Kulturrådet 2013 Flere ulike statlige forvaltningsoppgaver Norsk kulturfond Statens kunstnerstipend

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12. 2015) Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for oversatt litteratur er at det blir oversatt, utgitt, spredt

Detaljer

Utfyllende notat om endringer i innkjøpsordningen for sakprosa for voksne

Utfyllende notat om endringer i innkjøpsordningen for sakprosa for voksne Utfyllende notat om endringer i innkjøpsordningen for sakprosa for voksne Faglig utvalg for litteratur har fått i oppdrag av Kulturrådet å gjennomgå samtlige litteraturstøtteordninger i 2014-2015. I R

Detaljer

E-BØKER TIL BIBLIOTEKENE I AGDER - EVALUERING AV PRØVEDRIFT FOR E-BOKUTLÅN

E-BØKER TIL BIBLIOTEKENE I AGDER - EVALUERING AV PRØVEDRIFT FOR E-BOKUTLÅN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 12.04.2016 2014/303-13643/2016 / C45 Saksbehandler: Randi Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, næringsog helsekomité Fylkestinget E-BØKER TIL BIBLIOTEKENE

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Kort om undersøkelsen: 1969 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen Invitasjon til bibliotekenes

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY

Detaljer

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene?

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? Vigdis Moe Skarstein NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken.

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken. V1999-82 25.11.99 Konkurranseloven 3-9 - Norsk kulturråd, Den norske Forleggerforening, Norsk Forleggersamband, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Faglitterær Forfatter-

Detaljer

Prøveprosjekt. med parallelt innkjøp av papir- og e-bøker til norske folkebibliotek rapport

Prøveprosjekt. med parallelt innkjøp av papir- og e-bøker til norske folkebibliotek rapport Prøveprosjekt med parallelt innkjøp av papir- og e-bøker til norske folkebibliotek rapport Prøve Side 2 Forord Norsk kulturråd (Rådet) vedtok i rådsmøte desember 2011 å igangsette «Prøveprosjekt med parallelt

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek ebokbib For Android enheter Kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek 20182017 Innholdsfortegnelse Om ebokbib... 2 Skaffe seg e-bokappen... 2 Skaffe

Detaljer

Kulturdepartementet Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo 14.03.13. Deres ref.:13/53. Høring boklov

Kulturdepartementet Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo 14.03.13. Deres ref.:13/53. Høring boklov Kulturdepartementet Oslo postmottak@kud.dep.no Deres ref.:13/53 Oslo 14.03.13 Høring boklov Vi viser til departementets brev av 31. januar 2013. (NBU) støtter forslaget om en boklov i Norge. Vi tror at

Detaljer

1,. MAI ~6 J' (0 3-,6 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING THE NORWEGIAN PUBLISHERS ASSOCIATION. K~- w.

1,. MAI ~6 J' (0 3-,6 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING THE NORWEGIAN PUBLISHERS ASSOCIATION. K~- w. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING THE NORWEGIAN PUBLISHERS ASSOCIATION Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo K~- w. 1,. MAI 2007...~6 J' (0 3-,6 Oslo, 9. mai 2007 BIBLIOTEKREFORM 2014 Vedlagt

Detaljer

Den norske Forfatterforening post@forfatterforeningen.no Oslo 8. mai 2015

Den norske Forfatterforening post@forfatterforeningen.no Oslo 8. mai 2015 Den norske Forfatterforening post@forfatterforeningen.no Oslo 8. mai 2015 Til: Kulturdepartementet Deres ref.: 15/424 Høringssvar til utredning om kunstnerøkonomi, Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Detaljer

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd.

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd. V1999-84 03.12.99 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf 3-1 første ledd for avtaler mellom Den norske Forleggerforening og henholdsvis Norske Barne- og ungdoms-bok-forfattere og Norsk faglitterær

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET EBØKER PÅ BIBLIOTEKET Jonas Svartberg Arntzen 03.06.totusenogti AGENDA litt om ebøker litt om lesebrett og andre dingser en hel del om et prosjekt HVA ER EN EBOK Kan være så mangt En tekstfil En digitalisert

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur

KRAVSPESIFIKASJON. Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur KRAVSPESIFIKASJON Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur Sak 15/6799 Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 1 av 16 / parafering:

Detaljer

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Opphavsrettsforeningen 24. april 2014 Forfatteren og leder i Den norske Forfatterforening Sigmund Løvåsen, Advokat i Den norske Forleggerforening Mathias Lilleengen

Detaljer

EKSAMENSFORSIDE. Fakultet for samfunnsfag Institutt ABI og JM. Bibliotek- og informasjonsvitenskap. Vedrørende fusk eller forsøk på fusk

EKSAMENSFORSIDE. Fakultet for samfunnsfag Institutt ABI og JM. Bibliotek- og informasjonsvitenskap. Vedrørende fusk eller forsøk på fusk EKSAMENSFORSIDE Fakultet for samfunnsfag Institutt ABI og JM Kandidatnummer*: 556 Emnekode/-navn*: Utdanning: BIB3900/ Bacheloroppgave Bibliotek- og informasjonsvitenskap Dato innlevert: 16. mai 2015 Antall

Detaljer

Administrasjon for flere virksomheter

Administrasjon for flere virksomheter Nord-Trøndelag 11.05.2011 Administrasjon for flere virksomheter ADMINISTRASJON FOR FLERE VIRKSOMHETER Norsk kulturråd 512 mill kr Kulturfondet, 224 mill kr Post 74, 25 mill kr Museum og arkiv Statens kunstnerstipend

Detaljer

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo 15. august 2014

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo 15. august 2014 Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo 15. august 2014 kunstnerokonomi@kud.dep.no INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Den norsk Forfatterforening takker for muligheten til å komme med innspill

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014)

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014) Innst. 175 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:79 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skrevet, utgitt,

Detaljer

NORMALKONTRAKT. for oversettelser

NORMALKONTRAKT. for oversettelser NORMALKONTRAKT for oversettelser I henhold til omstående avtale om normalkontrakt mellom Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening på den ene side og Den norske Forleggerforening

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

- Innkjøpsordningene for litteratur -

- Innkjøpsordningene for litteratur - - Innkjøpsordningene for litteratur - Hvor mange ordninger har vi? Ny norsk skjønnlitteratur for voksne (1965) Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge (1966) Oversatt skjønnlitteratur (1990) Ny norsk

Detaljer

Høring forslag til ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokumenter og endringer i forskrift til åndsverkloven.

Høring forslag til ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokumenter og endringer i forskrift til åndsverkloven. Kulturdepartementet PB 8030 0030 Oslo Oslo, 28. november 2016 Høring forslag til ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokumenter og endringer i forskrift til åndsverkloven. Tillegg

Detaljer

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker Til Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Høringssvar på utredningene "Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidier" og "Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa".

Detaljer

Depotbiblioteket. Biblioteksøk. «Fra fjern og nær» Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket

Depotbiblioteket. Biblioteksøk. «Fra fjern og nær» Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket Biblioteksøk «Fra fjern og nær» 31.10.17 Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Fjernlån og innlån i folkebibliotek 600 000 Kilde: Bibliotekstatistikken 500 000 400 000 300 000 200 000 100

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 1. Generelle bestemmelser 1.1 Avtalens parter. Denne avtalen er inngått mellom

Detaljer

Generelt om folkebibliotek.

Generelt om folkebibliotek. -----Opprinnelig melding----- Fra: postmottak@kud.dep.no [mailto:postmottak@kud.dep.no] Sendt: 21. juni 2013 09:30 Til: Postmottak KUD Emne: Innspill til Kulturløftet saksnr. 13/646 Navn: Leikny Haga Indergaard

Detaljer

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Svein Arne Tinnesand Sekretariat for bibliotekutvikling Sbu@nb.no Nasjonalbiblioteket Juni 2015 Fakta om Nasjonalbiblioteket og bibliotekutvikling 450 ansatte plassert

Detaljer

Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske Bokklubbene og Norske Barne- og Ungdomsforfattere

Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske Bokklubbene og Norske Barne- og Ungdomsforfattere Norske Barne- og Ungdomsforfattere Att: Kari Sverdrup Postboks 261 Sentrum 0103 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 01.11.04 200304847-/ANH Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Innspill til KUDs høring om endringer i momskompensasjonsordningen Frivillighet Norge viser til møte i referansegruppen for momskompensasjonsordningen 5.

Detaljer

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525)

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Søknadssum: 40000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek, Unge Deichman / 992410213 Arne Garborgsplass

Detaljer

Høringsnotat Innhold

Høringsnotat Innhold Høringsnotat Innhold 1. FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN 10 FOR SAMARBEID VED OMSETNING AV BØKER... 2 2. BAKGRUNN... 2 2.1 Regjeringens føringer... 2 2.2 Forholdet til EØS-avtalen og konkurranseloven...

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017

Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017 Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold 2014-2016 Januar 2017 1 Innhold Innledning... 3 Økonomi... 3 Samlingsutvikling... 3 Innkjøp... 3 Norsk kulturfonds innkjøpsordning for litteratur... 4 Utviklingen i

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

4 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 og områdeplaner for Norsk kulturfond 2016 (V)

4 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 og områdeplaner for Norsk kulturfond 2016 (V) NORSK KULTURRÅD Til: Fra: Vår referanse: Dato: Kulturrådet MK 16/439 10.09.2016 R 5/16 Møte i Norsk kulturråd Torsdag 22. september 2016 Tid: torsdag kl. 09.00-17.00 Sted: Mølleparken 2 Forslag til sakliste:

Detaljer

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning Notat Universitetsbibliotekets budsjett 2015 Innledning UB er i hovedsak bevilgningsfinansiert. Bevilgningen til UB er delt i mediekjøp, drift og satsinger. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen

Detaljer

Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen

Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen Om Bokhandlerforeningen Bokhandlerforeningen er den samlende bransjeforeningen for alle som driver detaljhandel av bøker som eget forretningsområde

Detaljer

Lesersørvis i folkebibliotek (Ref # )

Lesersørvis i folkebibliotek (Ref # ) Lesersørvis i folkebibliotek (Ref #18419887) Søknadssum: 395 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Høringsuttalelse av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Høringsuttalelse av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kapittel 9.5 Kulturelt medlemskap og 11.7 Språk, litteratur og bibliotek Tilgjengelighet av litteratur og formidling er nødvendig for å utvikle leseinteressen

Detaljer

Strategi for NLB fra

Strategi for NLB fra 16. februar 2015 Strategi for NLB fra 2015 2018 Dette er NLB NLB har arbeidet målbevisst for å gjennomføre hovedsatsingene i strategiplanen fra 2011-2014. Vi har økt vår utviklingskapasitet og vi har gjennomført

Detaljer

NORMALKONTRAKT SKJØNNLITTERATUR

NORMALKONTRAKT SKJØNNLITTERATUR NORMALKONTRAKT SKJØNNLITTERATUR for følgende verk: [Tittel] A. Første utgave utgis i et opplag på...eksemplarer. Av dette er. frieksemplarer. B. Forfatterens royalty er:.. % C. Forfatterens forskudd (minstehonorar)

Detaljer

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40)

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Søknadssum: 120 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitets- og høgskolerådet. Bibliotekutvalget /

Detaljer

Utlånsmodeller for e-bøker i folkebibliotek

Utlånsmodeller for e-bøker i folkebibliotek ! 123 og 158 Utlånsmodeller for e-bøker i folkebibliotek den norske debatten i et skandinavisk perspektiv Bacheloroppgave [2017] Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9)

Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9) Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9) Søknadssum: 70 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder

Detaljer

LESER SØKER BOK LESEÅRET 2010

LESER SØKER BOK LESEÅRET 2010 LESER SØKER BOK LESEÅRET 2010 BOK TIL ALLE-NETTVERKET AV BIBLIOTEK I NORGE: Samarbeid med 220 bibliotek LESE LITE SVAK LESEEVNE LESER SØKER BOK BØKER MED LITT Å LESE LITT Å LESE: Ingen vanskelige ord som

Detaljer

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 1 Samstemt! spiller videre Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til

Detaljer

Forslag til lov om omsetning av bøker (boklov) - høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: generell Høringsspørsmål 1. Høringsspørsmål 2.

Forslag til lov om omsetning av bøker (boklov) - høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: generell Høringsspørsmål 1. Høringsspørsmål 2. Saknr. 13/2431-1 Saksbehandler: Karianne Albrigtsen Aam Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune ønsker å gi en generell tilbakemelding

Detaljer

Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket. Mai 2017

Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket. Mai 2017 Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket Mai 2017 Om undersøkelsen Datainnsamlingen ble gjennomført på nett gjennom Questback i perioden 3.5-12.5 2017 Det ble sendt ut invitasjon til undersøkelsen

Detaljer

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/ 0 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB K,utdu- O 22. MAI 2001 Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/008 21.05.2007 Horingsuttalelse

Detaljer

Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter

Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter Velkommen til høringsmøte om utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner. Årsaken

Detaljer

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014 Rigmor Haug Larvik bibliotek Hva er e-bøker? Definisjon Hvilken duppedings for å lese e-bøker? Nettbrett, lesebrett, smarttelefoner, pc Kjøpe e-bøker Ett eksempel

Detaljer

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler Utarbeidet for Kulturdepartementet Oslo Economics-rapport 2011-16 Prosjektnummer 2011-251-1010 Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR OVERSETTELSER

NORMALKONTRAKT FOR OVERSETTELSER NORMALKONTRAKT FOR OVERSETTELSER Mellom og....... (oversetter).... (forlag) er det inngått kontrakt om oversettelse av verket..... (forfatter og tittel) fra....... til... Oversettelsen skal basere seg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Digitale veier til leserne

Digitale veier til leserne Digitale veier til leserne 19.03.2012 Den norske Forleggerforening Bakgrunn Forlagenes oppgave er å sørge for nødvendig rettighetsklarering slik at innholdet som lages også kan tilbys i ulike former digitalt.

Detaljer

Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging 22.06.

Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging 22.06. Litteraturforsyning - kartlegging 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Utenlandske bøker. Både fag- og skjønnliteratur Studiebøker og bøker på andre språk enn norsk. Bruker Biblioteksentralen

Detaljer

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo 16. april 2012

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo 16. april 2012 Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo 16. april 2012 postmottak@kd.dep.no postmottak@kud.dep.no Kulturdepartementets ref.: 2011/03831 KV nba:amb Kunnskapsdepartementets ref.: 201104696-/ELI HØRINGSSVAR

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Sentraladministrasjonen Namdalseid. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Aase Hynne

Sentraladministrasjonen Namdalseid. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Aase Hynne Namdalseid kommune Sentraladministrasjonen Namdalseid Det Kongelige Kunnskapsdepartement Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/9404-4 Aase Hynne 06.02.2015 Forslag om endring av

Detaljer

Kurs i E-lån Troms. Troms fylkesbibliotek mars 2014. Harstad, 14/3-14. Guro Nesse, Tanmayo Olsen

Kurs i E-lån Troms. Troms fylkesbibliotek mars 2014. Harstad, 14/3-14. Guro Nesse, Tanmayo Olsen Kurs i E-lån Troms Troms fylkesbibliotek mars 2014 Harstad, 14/3-14. Guro Nesse, Tanmayo Olsen Program 10.30 Kaffe og te 10.45 Velkommen Om innkjøp; utvalg, kriterier, vurdering Ny informasjon Gjennomgang

Detaljer

kan vi gjøre det igjen

kan vi gjøre det igjen Geir Gulliksen kan vi gjøre det igjen Tilnærmet samlet sakprosa Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han debuterte i 1986 og har skrevet dikt, essays, skuespill, romaner og barnebøker.

Detaljer

1. Generelle systemkrav KVALIFIKASJONSKRAV

1. Generelle systemkrav KVALIFIKASJONSKRAV VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON KVALIFIKASJONSKRAV instekrav For at tilbudet skal bli vurdert må alle punkter i tabellen nedenfor besvares og/eller kommenteres. Tabellen fylles ut av tilbyder og leveres sammen

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL LOV OM OMSETNING AV BØKER (BOKLOV)

HØRING - FORSLAG TIL LOV OM OMSETNING AV BØKER (BOKLOV) Den norske Forfatterforening Postboks 327 Sentrum 0103 Oslo Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no 15. mars 2013 Deres ref.: 13/53- HØRING - FORSLAG TIL LOV OM OMSETNING

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april språklig justert 9.

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april språklig justert 9. Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april 2016 10 språklig justert 9. mai 2016 Del 1 Retningslinjer for søknad Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg

Detaljer

Bokavtalen. 3.2 Litteraturabonnement (gjeldende fra ) BOKAVTALE (10. november 2004 )

Bokavtalen. 3.2 Litteraturabonnement (gjeldende fra ) BOKAVTALE (10. november 2004 ) Bokavtalen Bokavtalen er et frivillig samarbeid mellom forlag og bokhandler for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur. Bokavtalen mellom Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen trådte

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 1 Innspill til Kulturutredningen 2014 Fra Norsk Forfattersentrum ved styreleder Line Baugstø Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1968 av forfatterne selv. Pr. 15. mars 2012

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth Arkivsaksnr.: 11/962 Lnr.: 17100/17 Ark.: 221 D11 Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth Søknad om lån/forskuttering av spillemidler og kompensasjon for

Detaljer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer Moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Morten Andreas Meyer Ref nr.: Saksnr.: 200404837 Dato: 15. desember 2004 Vedtak om tidsavgrenset tillatelse etter konkurranseloven 13 til å forlenge

Detaljer

NY AVTALE MELLOM HEDMARK FYLKESBIBLIOTEK OG HAMAR BIBLIOTEK. Fylkesrådet godkjenner avtalen mellom Hedmark fylkesbibliotek og Hamar bibliotek

NY AVTALE MELLOM HEDMARK FYLKESBIBLIOTEK OG HAMAR BIBLIOTEK. Fylkesrådet godkjenner avtalen mellom Hedmark fylkesbibliotek og Hamar bibliotek Saknr. 09/5957-3 Ark.nr. C60 &10 Saksbehandler: Linda Stewart Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet godkjenner avtalen mellom Hedmark fylkesbibliotek og Hamar bibliotek Trykte vedlegg: - Ny

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner Nettbiblioteket Søknadssum 250 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Forsand kommune Adresse Organisasjonsnummer 939347801 Hjemmeside 4110 Forsand Institusjonens leder Åshild Hus Ansvarlig

Detaljer