Utfyllende notat om endringer i innkjøpsordningen for sakprosa for voksne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfyllende notat om endringer i innkjøpsordningen for sakprosa for voksne"

Transkript

1 Utfyllende notat om endringer i innkjøpsordningen for sakprosa for voksne Faglig utvalg for litteratur har fått i oppdrag av Kulturrådet å gjennomgå samtlige litteraturstøtteordninger i I R 5/14 ble det vedtatt nye retningslinjer for innkjøpsordningen for skjønnlitteratur. Nå står innkjøpsordningen for sakprosa for voksne for tur. Formålet med innkjøpsordningene er å styrke norsk språk og litteratur. I sakprosaordningen har målsettingen spesielt vært å stimulere til skriving, utgivelse, spredning og lesning av ny norsk sakprosa, gjennom innkjøp av et kvalitetsvurdert utvalg av titler som stilles til rådighet for lesere gjennom utlån i norske folkebibliotek. Sakprosaordningen ble opprettet som en treårig forsøksordning i 2005 og evaluert i 2008, etter tre års prøvevirksomhet. Etter evalueringen ble ordningen justert på noen punkter og gjort permanent. Innkjøpsordningene for sakprosa, oversatt litteratur og tegneserier skiller seg fra de skjønnlitterære ved at de er selektive: Budsjettet bestemmer hvor mange titler som kan kjøpes inn. Innkjøpsandelen på voksenordningen for sakprosa har siden starten ligget på rundt % av de påmeldte titlene. I Regjeringens politiske plattform fra Sundvollen heter det at den ønsker å «føre en litteraturpolitikk der de viktigste målsettingene er å ivareta norsk språk og litteratur gjennom å legge til rette for god fremvekst av nye forfatterskap og tilgjengelighet for leseren.» Faglig utvalg for litteratur mener at en videreutvikling av innkjøpsordningene, der man kobler produksjon, distribusjon og formidling, er en av de beste måtene å bidra til å nå dette målet, også innenfor sakprosafeltet. Et innkjøp medfører økte forfatterinntekter, styrking av de redaksjonelle miljøene og tilgjengeliggjøring av litteraturen i folkebibliotekene. Først og fremst går derfor Faglig utvalg for litteratur inn for å opprettholde innkjøpsordningen for sakprosa for voksne. Men etter en grundig gjennomgang, der det har kommet gode innspill fra vurderingsutvalget for sakprosa, bibliotekene og organisasjonene og foreningene som har interesser i ordningen, ser man behov for å gjøre innkjøpsordningen enda mer målrettet og velfungerende. I det følgende gjøres det rede for de viktigste endringene som foreslås vedtatt i de nye retningslinjene. Hovedendring 1: Tydeliggjøring av hvilke type bøker ordningen omfatter og hvilke kvalitetskrav som stilles Faglig utvalg for litteratur går inn for en skjerping og tydeliggjøring av innkjøpskriteriene i sakprosaordningen. Tidligere kvalitetskrav understrekes, videreføres og utvides. Helt fra starten av har en av hovedutfordringene under sakprosaordningen vært å gi presise kriterier for hvilke bøker som kan kjøpes inn. Under prøveperioden het det at sakprosaordningen skulle gjelde bøker i en essayistisk, fortellende eller resonnerende form, skrevet av én eller flere forfattere og for et allment publikum. Videre het det at aktuelle

2 sjangere kunne være essayistikk, biografi, reiseskildringer og dokumentarlitteratur. Punktet om aktuelle sjangre ble tatt vekk da ordningen ble gjort permanent, blant annet fordi begrepet «dokumentarlitteratur» viste seg å være lite ensartet. I den tidligere avtalens 5 ble det stilt opp en rekke kategorier som ordningen ikke omfattet, som f.eks. hobbybøker, oppslagsverk, årbøker, lokalhistoriske bøker, lærebøker, profesjonsbøker eller vitenskapelige avhandlinger. Imidlertid tillot avtalen at slike bøker kunne kjøpes inn, dersom de ble ansett som «spesielt språklig og litterært verdifulle og samtidig henvender seg til et bredt publikum». Vurderingsutvalget for sakprosa har flere ganger valgt å bruke muligheten for å gjøre unntak fra unntakene. Det har gjort det rasjonelt for forlagene å melde på et bredt utvalg titler i ulike sakprosakategorier som i utgangspunktet ikke hører hjemme i ordningen. Flere av innspillene Faglig utvalg for litteratur har fått handler om å avklare hva slags bøker som skal vurderes for innkjøp under sakprosaordningen. Uklare innkjøpskriterier har bydd på flere utfordringer, særlig knyttet til behovet for en viss forutsigbarhet for bidragsyterne i ordningen: Uforutsigbarhet gjør det vanskelig for forlagene/redaksjonene å få et så godt utbytte av innkjøpsordningen som ønskelig med tanke på deres egen videreutvikling. Folkebibliotekene har i svært liten grad kunnet planlegge innkjøp over eget budsjett og sitt formidlingsarbeid med hensyn til hvilke titler som sannsynligvis kom til å bli kjøpt inn av Kulturrådet Vurderingsutvalgets arbeid har blitt mer tidkrevende enn nødvendig, fordi forlagene har meldt på relativt mange titler fra sakprosakategorier som ut fra hovedregelen ikke hørte inn under denne ordningen. Mange av disse påmeldingene ble gjort ut fra unntaksbestemmelser som i enkelttilfeller gjorde at enkelte titler innenfor disse kategoriene ble innkjøpt. Dette siste har også bidratt til at det har tatt for lang tid før bøkene når bibliotekene. Faglig utvalg for litteratur mener det er viktig å ta disse innspillene på altvor, og ønsker å tydeliggjøre hvilke typer sakprosabøker innkjøpsordningen først og fremst er ment for. I de nye retningslinjene foreslås det derfor at unntaksmulighetene fjernes helt. Dette betyr ikke at sakprosatitler i de sjangrene som holdes utenfor, ikke kan ha høy litterær verdi, men at ordningen som sådan trolig vil treffe målsetningen bedre ved å gjøre dette. Litteraturutvalget vil samtidig understreke at sakprosa er et svært vidt begrep, og at en selektiv ordning i sin natur alltid vil ha utfordringer når det gjelder forutsigbarhet og varigheten av vurderingsprosessen. Siden innkjøpsordningen for sakprosa er selektiv, har kvalitetsaspektet vært mer tydelig i den tidligere avtalen for denne ordningen enn det for eksempel var i de automatiske, skjønnlitterære ordningene. Men likevel er det også her behov for et enda sterkere fokus på kvalitetsvurderingen, med tanke på at ordningen skal kunne bidra til utviklingen av gode sakprosaforfattere og redaksjoner. Det er også viktig å understreke at bibliotekets lånere gjennom denne ordningen skal sikres kvalitetslitteratur. Innkjøpsordningene skal gi rom for at forlagene bruker tid på å utvikle gode redaksjoner og prioriterer det redaksjonelle arbeidet som er nødvendig om det skal utgis ny sakprosa av høy kvalitet på norsk. I tillegg til at Faglig utvalg for litteratur foreslår at ordningens kvalitetskriterier utvides og presiseres, bør det

3 under denne ordningen innføres krav om dokumentasjon til redaksjonell behandling, slik som i den skjønnlitterære ordningen. Hovedendring 2: Økt aktualitet og endringer i vurderingsprosessen Faglig utvalg for litteratur foreslår grunnleggende endringer i vurderingsprosessen for sakprosaordningen. Siktemålet er å oppnå større aktualitet i ordningen ved at de innkjøpte bøkene kommer langt raskere ut i bibliotekene enn de gjør i dag. På den måten skal sakprosaordningen oppleves mer relevant og titlene bli enklere å formidle. Sakprosaordningen har i mindre grad enn de skjønnlitterære ordningene vært gjenstand for offentlig debatt, men det betyr ikke at enkelte sider av også denne ordningen har vært møtt med, til dels berettiget, kritikk. Bibliotekene har flere ganger pekt på at de innkjøpte bøkene kommer til bibliotekene altfor lenge etter utgivelse. Dette har både ført til at noen utgivelser har mistet sin aktualitet, og at mange bibliotek allerede har kjøpt inn de eksemplarene de mener de trenger. Kulturfondeksemplarene vil dermed ikke bli innlemmet i samlingen, men stående på lager. I en selektiv ordning vil vurderingsprosessen og utsendelse av bøkene med nødvendighet ta lenger tid enn i en automatisk. Selv om bibliotekene kan utfordres på å formidle bøker også etter at den offentlige oppmerksomheten rundt dem har avtatt, og det finnes sakprosasjangre, som for eksempel essayistikken, der aktualitet ikke kan sies å være et krav, er det viktig poeng at mange sakprosabøker har et aktualitetsaspekt som bør tas hensyn til i formidlingssammenheng. Sakprosaordningen fungerer så dårlig på dette punktet at en endring er nødvendig. Tilbakemeldingene fra bibliotekhold må tas på alvor, og dette støttes også av forlegger- og forfatterorganisasjonene. Det bør ikke gå flere måneder fra ei bok foreligger i handelen til den er ute i biblioteket. Faglig utvalg for litteratur har gjennomgått grundig hvilke steder i påmeldings- og vurderingsprosessen «forsinkelsene» ligger. Ett aspekt er det store antallet påmeldte titler. I perioden ble i gjennomsnitt 315 titler påmeldt per år, og av disse titlene har vært innkjøpt. I punktet over foreslås endringer og presiseringer i innkjøpskriteriene som utvalget mener vil kunne avhjelpe noe av dette problemet. Men generelt vil det med dagens vurderingsprosess likevel være vanskelig å møte bibliotekenes ønske om betydelig redusert tidsbruk. På bakgrunn av dette går litteraturutvalget inn for at vurderingsutvalget skal lese og vurdere de påmeldte titlene i manusform før bøkene er kommet ut. Hvis man har vedtakene klare rundt utgivelsesdato, vil man kunne sikre en lignende praksis som på den skjønnlitterære ordningen: Bibliotekene vil ha bøkene tilgjengelig langt kortere etter utgivelsesdato enn de har i dag, og forlagene vil potensielt ha mulighet til en større forutsigbarhet med tanke på trykking og egen markedsføring ovenfor bibliotekene (særlig for de bøkene som ikke kjøpes inn). En forutsetning for en løsning med vurdering av trykkeklart manus må være at dette er språkvasket og korrekturlest. Slik skal også den delen av den redaksjonelle innsatsen være merkbar. En del prinsipielle spørsmål har vært diskutert i forbindelse med dette forslaget, som for eksempel: Er det mulig å vurdere innkjøp av ei bok uten å forholde seg til den helt ferdige utgivelsen, enten den foreligger i papir- eller som e-bok?

4 Fordrer denne typen vurdering en ny type kompetanse hos medlemmene i vurderingsutvalget? Vil en slik vurderingsprosess i større grad enn tidligere kunne påvirke hva som faktisk utgis? Disse problemstillingene har blant annet vært tatt opp med vurderingsutvalget, Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. I samtalene har det vært bred enighet om at endringene i vurderingsprosessen gjør det nødvendig å sørge for at vurderingsutvalget til lesing av bøker i manusform krever en særegen kompetanse, som må tas hensyn til når Kulturrådet oppnevner nye vurderingsutvalg. Hvis man kun leser tekstmanus, faller vurderingen av samspill mellom ord, bilder, illustrasjoner og visuell utforming bort. Forlaget skal derfor i søknaden redegjøre for bokas visuelle utforming og bruk av illustrasjoner. Faglig utvalg for litteratur vil understreke at det bør foregå en fortløpende evaluering av endringene i vurderingsprosessen både med hensyn til disse problemstillingene og med tanke på om bøkene faktisk når bibliotekene like etter utgivelsesdato. Hvis ikke de ønskede endringene skjer, må andre virkemidler vurderes. Hovedendring 3: Retningslinjer i stedet for avtale Den nye innkjøpsordningen vil basere seg på retningslinjer istedenfor på det man tidligere har kalt avtaler, i tråd med vedtaket fattet i R 5/14 for innkjøpsordningen for skjønnlitteratur. Tidligere har det vært framforhandlet avtaler mellom Kulturrådet og de ulike organisasjonene, men Kulturrådet har uansett hatt den endelige vedtaksmyndighet. I forbindelse med gjennomgangen av de ulike innkjøpsordningene, mener Faglig utvalg for litteratur at det er riktig å presisere dette forholdet ved å bruke begrepet «retningslinjer» om utformingen. Til tross for at man går bort fra en partsfremhandlet avtale, vil hvert enkelt innkjøp fremdeles være å anse som en kontrakt som inngås mellom Kulturrådet og det enkelte forlag. Retningslinjenes punkt 9 forplikter forlagene med tanke på forfatterutbetaling og levering av bøker på samme måte som tidligere: «Ved søknad erkjenner og aksepterer søker de vilkår og betingelser som fremgår av søknadsskjemaet og retningslinjene som hører til innkjøpsordningen.» Når innkjøpsordningene fra nå av vil bli basert på retningslinjer, oppfatter Faglig utvalg for litteratur at det på samme måte som for den skjønnlitterære ordningen er viktig å ha med et punkt i retningslinjene som fremhever viktigheten av at relevante organisasjoner blir hørt i forbindelse med endringer av retningslinjene (punkt 2). Disse organisasjonenes innspill har vært viktige i utarbeidelsen av de retningslinjene som presenteres her, og de vil også i framtida ha betydelig kunnskap om de litteraturpolitiske virkemidlenes treffsikkerhet når eventuelt nye retningslinjer og modeller for betaling utformes og revideres. Hovedendring 4: E-bøker inkluderes Faglig utvalg for litteratur mener e-bøker hører hjemme under innkjøpsordningene. Under den skjønnlitterære ordningen er nå e-bøker permanente deler av ordningen, og det samme bør gjelde for sakprosaordningen. Bibliotekene ønsker sterkt e-bøker under samtlige innkjøpsordninger, og Faglig utvalg for litteratur mener at de erfaringene som er gjort på det

5 skjønnlitterære området i stor grad vil kunne gjelde for sakprosafeltet også, til tross for at det på dette feltet ikke har vært gjennomført noen forsøksordning. Det innføres klare insentiver for å styrke e-bokutviklingen på sakprosafeltet ved at en andel av betalingen gjøres avhengig av at forlaget leverer titlene i begge formater. Inkluderingen av e- bøker gjelder i første omgang for sakprosa som i all hovedsak er tekstbasert. For slike utgivelser vil retningslinjene presisere at titlene som kjøpes inn gjøres tilgjengelig for leserne både på papir og digitalt. Under punkt 8 i retningslinjene heter det at hvis en tittel kommer ut som både e- og p-bok i løpet av utgivelsesåret, skal den leveres i begge formater til Kulturrådet. På samme måte som for de skjønnlitterære bildebøkene, vil det imidlertid ikke bli gjort fratrekk i utbetalingen til forlagene når det er snakk om illustrerte sakprosabøker. Begrunnelsen er den samme som på det skjønnlitterære området, nemlig at teknologien på dette området ikke alltid gir et godt nok resultat for slike bøker. Under paragraf 3 i retningslinjene defineres illustrert bok i denne sammenhengen som en bok der illustrasjoner til sammen utgjør minst 25 prosent av omfanget. Kulturrådet må arbeide videre med hvordan e-bøker skal ivaretas under innkjøpsordningene, og de endringene som foreslås nå, anses ikke for å være endelige, hverken når det gjelder sakprosa eller skjønnlitteratur. Faglig utvalg for litteratur er klar over at mange biblioteker ønsker seg flere lisenser til utlån, og etter hvert kanskje også en annen innretning på utlånet enn det har i dag. Hovedendring 5: Ny betalingsmodell med flere kategorier På samme måte som for skjønnlitteraturen ønsker Faglig utvalg for litteratur at arkpris og royaltyrefusjon avvikles og at betalingsmodellene forenkles betydelig. Betalingen bør nå baseres på standardpriser for både forlag og forfatter (evt fotograf, illustratør osv.) på tittelnivå. Faglig utvalg for litteratur mener at bør Kulturrådet overta hele forfatterutbetalingen, slik at det ikke ligger et mellomledd i forlaget (selv om forlaget fremdeles mottar og videresender midlene). Videre bør forfatterhonoraret opprettholdes på samme nivå som tidligere. Utregninger viser at honoraret til sakprosaforfattere gjennomsnittlig har vært noe høyere enn fastsummen som nå er innført for de skjønnlitterære prosaforfatterne, kr mot kr Faglig utvalg for litteratur mener imidlertid ikke det er riktig å senke allerede lave forfatterinntekter for at alle forfatterinntekter skal bli like lave. Sakprosanivået bør heller være et mål som kan oppnås for flere forfattergrupper på sikt. Ifølge sist publiserte levekårsundersøkelse for kunstnere er alle forfatterinntekter lave sammenlignet med resten av befolkningen, og dette gjelder både skjønnlitterære forfattere og sakprosaforfattere (som jobber frilans). I en ny modell kan kunne man tenke seg at forlagene skal få utbetalt det samme som før per tittel, justert for nedgangen i eksemplartall og bortfallet av egen andel av royaltyutbetaling. Snittprisen for betaling til forlagene for en standardbok basert på arkpris i 2014 var kr (fratrukket forlagets andel av royalty). I 2015 skulle den vært kr Med tanke på hvor viktig det er at innkjøpsordningene bidrar til at forlagene bruker tid på å utvikle gode redaksjoner og prioriterer det redaksjonelle arbeidet som er nødvendig om det skal utgis ny

6 kvalitetslitteratur på norsk, har litteraturutvalget diskutert om en slik reduksjon blir i overkant stor per tittel. Konklusjonen er at det blir den. På sakprosafeltet er det et faktum at noen utgivelser krever langt mer av et forlag enn andre. Enkelte utgivelser har relativt høye kostnader knyttet til blant annet utstyr, bilder, frikjøp av forfatter og research, og dette går et stykke utover normal forlagsinnsats. I Normalkontrakten for faglitteratur åpnes det for å redusere forfatterroyaltyen til fordel for forlaget «dersom forlaget har hatt et vesentlig forarbeid og hvor arbeidet med tilrettelegging, bearbeiding, illustrering eller utstyr klart overskriver en normal innsats fra forlagets side med et ferdig fagbokmanuskript. Normal innsats fra forlagets side defineres som konsulentbistand, manuskriptbearbeidelse og rådgivning.» Kulturrådet mener dette ikke bør få konsekvenser for forfatterhonoraret under sakprosaordningen, men at eventuelle honorarer til illustratør o.l. ligger innbakt i den faste summen. Samme fordelingsnøkkel benyttes som i kontrakt inngått mellom forlag og opphavsmenn. Faglig utvalg for litteratur har videre diskutert hvorvidt det burde være mulig å søke om et ekstra tilskudd dersom kostnadene til en utgivelse er ekstraordinært høye. Innenfor rammen av en selektiv ordning er dette mulig å innføre, men konsekvensen ville kunne bli lavere antall innkjøp, noe som ikke er ønskelig på en ordning der bare rundt % av de påmeldte titlene blir innkjøpt hvert år. Dessuten ville det være vanskelig å ha klare kriterier for når en tittel skulle kunne motta slik støtte, og ordningen ville også krevd ekstra administrative ressurser. I tillegg er det en kjensgjerning at de aller største ekstraordinære kostnadene trolig er innenfor kategorier bøker som for eksempel oppslagsverk og læreverk, og disse kommer uansett ikke inn under ordningen. Forslaget er derfor forkastet. Samlet sett har litteraturutvalget kommet fram til at forlagsutbetalingen bør reduseres noe sammenlignet med snittprisen i I forslaget som ligger inne i vedlegg 2 til retningslinjene, vil en standardbok få en kostnad for Kulturrådet på totalt kr , med kr til forlaget og kr til forfatteren. Forlaget vil få hele summen i én utbetaling, og det vil være øremerket hvor mye som skal gå til forfatteren (og andre opphavspersoner). Forlagsbetalingen vil avkortes dersom leveransen kun inneholder papirbøker, med unntak for utgivelser med mer enn 25 % illustrasjoner. Merverdiavgift vil spesifiseres for e-bøker. På denne måten vil man kunne kjøpe inn noen flere titler i Dette er også et lite bidrag til å øke forutsigbarheten, siden innvilningsprosenten går noe opp. Men fremdeles er det gode sakprosatitler som Kulturrådet ikke har råd til å kjøpe inn. Hovedendring 6: Ny fordelingsnøkkel for distribusjon Da innkjøpsordningen for skjønnlitteratur ble etablert i 1965, ble det bestemt at man skulle kjøpe inn 1000 eksemplarer av hver tittel. Etter vedtaket i R 5/14 blir skjønnlitterære utgivelser kjøpt inn i 703 papirbøker og 70 e-bøker. Da sakprosaordningen ble etablert i 2005 var det naturlig å innføre innkjøp av samme antall eksemplarer som for den skjønnlitterære ordningen, og på samme måte er det nå naturlig å nedjustere eksemplartallet for sakprosaordningen til samme nivå som for den skjønnlitterære ordningen og innføre samme fordelingsnøkkel basert på kommunenes innbyggertall.

7 En del av kritikken fra bibliotekhold har pekt på at det ut fra et bibliotekståsted er det blitt kjøpt inn for mange eksemplarer av sakprosatitlene. Når eksemplartallet nå reduseres, vil det være viktig å følge denne ordningen særlig på dette punktet. Målet er at tempoøkningen i vurderingsprosessen skal gjøre det lettere å formidle og finne lesere til de bøkene som bibliotekene faktisk mottar.

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Norsk kulturråd Opprettet i 1965 som forvaltningsorgan for Norsk kulturfond Tilskudd til musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst, kulturvern, barne- og

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd ) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd ) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skrevet, utgitt,

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for nye norske tegneserier

Retningslinjer for innkjøpsordningen for nye norske tegneserier (Vedtatt av Norsk kulturråd 05.04.2016) Retningslinjer for innkjøpsordningen for nye norske tegneserier 1. Formål Formålet med ordningen er at nye norske tegneserier av høy kvalitet blir skapt, utgitt,

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12. 2015) Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for oversatt litteratur er at det blir oversatt, utgitt, spredt

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12.2016) Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skapt, utgitt,

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser

Detaljer

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 LETTLEST PÅ NORSK Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 Hva og hvem er Kulturrådet? Kulturrådet 2013 Flere ulike statlige forvaltningsoppgaver Norsk kulturfond Statens kunstnerstipend

Detaljer

Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner

Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner BESKRIVELSE AV FELTET Norsk kulturfond 2015 Det norske bokmarkedet opererer i et lite språkområde, og bare et fåtall norske forfattere, oversettere,

Detaljer

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013 Lyrikk, takk! Formidlingsturné Trondheim, 14.11.2013 Kulturrådet 2013 Kulturfondet 2013 Rådet 10 medlemmer og 4 varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - alle kunstfeltene er

Detaljer

Betalingsmodeller under innkjøpsordningene for litteratur 2016

Betalingsmodeller under innkjøpsordningene for litteratur 2016 Notat til R1/ 16 Til: Fra: Vår referanse: Dato: Arne Vestbø 16/288-1 15.01.2016 Betalingsmodeller under innkjøpsordningene for litteratur 2016 I forbindelse med gjennomgangen av litteraturstøtteordningene

Detaljer

Notat til R 5/16. Tilråding: Tas til orientering. Faglig utvalg for litteratur 16/ Fra: Vår referanse: Dato:

Notat til R 5/16. Tilråding: Tas til orientering. Faglig utvalg for litteratur 16/ Fra: Vår referanse: Dato: Notat til R 5/16 Fra: Vår referanse: Dato: Faglig utvalg for litteratur 16/6517 30.08.2016 Vedrørende Nasjonalbibliotekets anbefalte e-bokmodell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek

Detaljer

Administrasjon for flere virksomheter

Administrasjon for flere virksomheter Nord-Trøndelag 11.05.2011 Administrasjon for flere virksomheter ADMINISTRASJON FOR FLERE VIRKSOMHETER Norsk kulturråd 512 mill kr Kulturfondet, 224 mill kr Post 74, 25 mill kr Museum og arkiv Statens kunstnerstipend

Detaljer

- Innkjøpsordningene for litteratur -

- Innkjøpsordningene for litteratur - - Innkjøpsordningene for litteratur - Hvor mange ordninger har vi? Ny norsk skjønnlitteratur for voksne (1965) Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge (1966) Oversatt skjønnlitteratur (1990) Ny norsk

Detaljer

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Vedtatt i Norsk kulturråd 24.09.2015 1 Formål for støtteordningen Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter skal bidra til at norske forlag

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skrevet, utgitt,

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet PB 8030 Dep. 0030 Oslo Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Den norske Forleggerforening Bakgrunn Den norske Forleggerforening er en bransjeorganisasjon for forlag. Våre medlemmer

Detaljer

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 1 Samstemt! spiller videre Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken.

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken. V1999-82 25.11.99 Konkurranseloven 3-9 - Norsk kulturråd, Den norske Forleggerforening, Norsk Forleggersamband, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Faglitterær Forfatter-

Detaljer

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo 15. august 2014

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo 15. august 2014 Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo 15. august 2014 kunstnerokonomi@kud.dep.no INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Den norsk Forfatterforening takker for muligheten til å komme med innspill

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur

KRAVSPESIFIKASJON. Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur KRAVSPESIFIKASJON Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur Sak 15/6799 Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 1 av 16 / parafering:

Detaljer

Den norske Forfatterforening post@forfatterforeningen.no Oslo 8. mai 2015

Den norske Forfatterforening post@forfatterforeningen.no Oslo 8. mai 2015 Den norske Forfatterforening post@forfatterforeningen.no Oslo 8. mai 2015 Til: Kulturdepartementet Deres ref.: 15/424 Høringssvar til utredning om kunstnerøkonomi, Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Detaljer

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Opphavsrettsforeningen 24. april 2014 Forfatteren og leder i Den norske Forfatterforening Sigmund Løvåsen, Advokat i Den norske Forleggerforening Mathias Lilleengen

Detaljer

Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen

Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Bokhandlerforeningen Om Bokhandlerforeningen Bokhandlerforeningen er den samlende bransjeforeningen for alle som driver detaljhandel av bøker som eget forretningsområde

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene?

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? Vigdis Moe Skarstein NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket

Detaljer

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker Til Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Høringssvar på utredningene "Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidier" og "Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa".

Detaljer

Forlagsavtale (leksikalske verk)

Forlagsavtale (leksikalske verk) Forlagsavtale (leksikalske verk) I forbindelse med at.. (forlag) skal utgi. er det mellom... (nedenfor kalt forlaget) og. (nedenfor kalt forfatteren) inngått følgende avtale: 1 Avtalens gjenstand og omfang

Detaljer

Forlagsavtale om samleverk

Forlagsavtale om samleverk Forlagsavtale om samleverk I forbindelse med at... (forlag) skal utgi samleverket... er det mellom...(nedenfor kalt forlaget) og... (nedenfor kalt forfatteren) inngått følgende avtale: 1. Avtalens gjenstand

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Små-rim

Sluttrapport Prosjekt: Små-rim Sluttrapport Prosjekt: Små-rim 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 Målsetting 4 Bakgrunnen 4 Prosjektgjennomføring og metode 4 Resultater og resultatvurdering 4 Oppsummering/konklusjon/videre planer 4 Kapittel

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET EBØKER PÅ BIBLIOTEKET Jonas Svartberg Arntzen 03.06.totusenogti AGENDA litt om ebøker litt om lesebrett og andre dingser en hel del om et prosjekt HVA ER EN EBOK Kan være så mangt En tekstfil En digitalisert

Detaljer

Kulturdepartementet Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo 14.03.13. Deres ref.:13/53. Høring boklov

Kulturdepartementet Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo 14.03.13. Deres ref.:13/53. Høring boklov Kulturdepartementet Oslo postmottak@kud.dep.no Deres ref.:13/53 Oslo 14.03.13 Høring boklov Vi viser til departementets brev av 31. januar 2013. (NBU) støtter forslaget om en boklov i Norge. Vi tror at

Detaljer

NORMALKONTRAKT. for oversettelser

NORMALKONTRAKT. for oversettelser NORMALKONTRAKT for oversettelser I henhold til omstående avtale om normalkontrakt mellom Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening på den ene side og Den norske Forleggerforening

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM AKTUALITETS- OG DEBATTSTIPEND

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM AKTUALITETS- OG DEBATTSTIPEND VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM AKTUALITETS- OG DEBATTSTIPEND Mer informasjon om stipendet finner du i Retningslinjer for tildeling av aktualitets- og debattstipend. 1. Personalia Alle punktene om

Detaljer

Ofte stilte spørsmål NFFs stipender

Ofte stilte spørsmål NFFs stipender Ofte stilte spørsmål NFFs stipender FØR DU SØKER Søknadskrav Må jeg være medlem av NFF for å kunne søke stipend? Se for øvrig våre retningslinjer for de ulike stipendene. Kan jeg søke om både forfatter-

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Kort om undersøkelsen: 1969 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen Invitasjon til bibliotekenes

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTIPEND OVERSETTERE

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTIPEND OVERSETTERE VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTIPEND OVERSETTERE Mer informasjon om prosjektstipend finner du i Retningslinjer for tildeling av prosjektstipend til oversettere. 1. Personalia Alle punktene

Detaljer

VEILEDNING TIL SØKERE AV ETTÅRIG ARBEIDSSTIPEND TIL FRILANSOVERSETTERE

VEILEDNING TIL SØKERE AV ETTÅRIG ARBEIDSSTIPEND TIL FRILANSOVERSETTERE VEILEDNING TIL SØKERE AV ETTÅRIG ARBEIDSSTIPEND TIL FRILANSOVERSETTERE Mer informasjon om dette stipendet finner du i Retningslinjer for arbeidsstipend oversettere. 1. Personalia Alle punktene om personalia

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Slik får du godkjent boka som grunnlag for medlemskap og/eller stipend

Slik får du godkjent boka som grunnlag for medlemskap og/eller stipend Slik får du godkjent boka som grunnlag for medlemskap og/eller stipend Illustrasjoner: Vidar Høyvang Tekst: Lars Aarønæs Eget forlag? Gir du ut bøkene dine på eget forlag? Eller har du planer om å gjøre

Detaljer

VEILEDNING TIL SØKERE AV TREÅRIG ARBEIDSSTIPEND TIL FRILANSFORFATTERE

VEILEDNING TIL SØKERE AV TREÅRIG ARBEIDSSTIPEND TIL FRILANSFORFATTERE VEILEDNING TIL SØKERE AV TREÅRIG ARBEIDSSTIPEND TIL FRILANSFORFATTERE Mer informasjon om dette stipendet finner du i Retningslinjer for arbeidsstipend forfattere. 1. Personalia Alle punktene om personalia

Detaljer

1,. MAI ~6 J' (0 3-,6 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING THE NORWEGIAN PUBLISHERS ASSOCIATION. K~- w.

1,. MAI ~6 J' (0 3-,6 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING THE NORWEGIAN PUBLISHERS ASSOCIATION. K~- w. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING THE NORWEGIAN PUBLISHERS ASSOCIATION Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo K~- w. 1,. MAI 2007...~6 J' (0 3-,6 Oslo, 9. mai 2007 BIBLIOTEKREFORM 2014 Vedlagt

Detaljer

LESER SØKER BOK LESEÅRET 2010

LESER SØKER BOK LESEÅRET 2010 LESER SØKER BOK LESEÅRET 2010 BOK TIL ALLE-NETTVERKET AV BIBLIOTEK I NORGE: Samarbeid med 220 bibliotek LESE LITE SVAK LESEEVNE LESER SØKER BOK BØKER MED LITT Å LESE LITT Å LESE: Ingen vanskelige ord som

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTIPEND FORFATTERE

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTIPEND FORFATTERE VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTIPEND FORFATTERE Mer informasjon om prosjektstipend finner du i Retningslinjer for tildeling av stipend til forfattere. 1. Personalia Alle punktene om personalia

Detaljer

Høringsnotat. Sametingsrådets redegjørelse om samisk litteratur. Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka. Telefon +47 78 47 40 00

Høringsnotat. Sametingsrådets redegjørelse om samisk litteratur. Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka. Telefon +47 78 47 40 00 Høringsnotat Sametingsrådets redegjørelse om samisk litteratur Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no BAKGRUNN...

Detaljer

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525)

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Søknadssum: 40000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek, Unge Deichman / 992410213 Arne Garborgsplass

Detaljer

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014)

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014) Innst. 175 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:79 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR OVERSETTELSER

NORMALKONTRAKT FOR OVERSETTELSER NORMALKONTRAKT FOR OVERSETTELSER Mellom og....... (oversetter).... (forlag) er det inngått kontrakt om oversettelse av verket..... (forfatter og tittel) fra....... til... Oversettelsen skal basere seg

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 1 Innspill til Kulturutredningen 2014 Fra Norsk Forfattersentrum ved styreleder Line Baugstø Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1968 av forfatterne selv. Pr. 15. mars 2012

Detaljer

Undersøkelse om kunstnernesinntekts- og arbeidsvilkår - høringsuttalelse

Undersøkelse om kunstnernesinntekts- og arbeidsvilkår - høringsuttalelse kli 111 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Vår ref. Deres ref. 2007/000021-041 17.10.2008 Undersøkelse om kunstnernesinntekts-

Detaljer

Høringsuttalelse av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Høringsuttalelse av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kapittel 9.5 Kulturelt medlemskap og 11.7 Språk, litteratur og bibliotek Tilgjengelighet av litteratur og formidling er nødvendig for å utvikle leseinteressen

Detaljer

Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9)

Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9) Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9) Søknadssum: 70 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder

Detaljer

NORMALKONTRAKT SKJØNNLITTERATUR

NORMALKONTRAKT SKJØNNLITTERATUR NORMALKONTRAKT SKJØNNLITTERATUR for følgende verk: [Tittel] A. Første utgave utgis i et opplag på...eksemplarer. Av dette er. frieksemplarer. B. Forfatterens royalty er:.. % C. Forfatterens forskudd (minstehonorar)

Detaljer

Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017

Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017 Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold 2014-2016 Januar 2017 1 Innhold Innledning... 3 Økonomi... 3 Samlingsutvikling... 3 Innkjøp... 3 Norsk kulturfonds innkjøpsordning for litteratur... 4 Utviklingen i

Detaljer

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler Utarbeidet for Kulturdepartementet Oslo Economics-rapport 2011-16 Prosjektnummer 2011-251-1010 Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

Prisen for den enkelte bok fastsettes av DnB/CB/BEB/Damm.

Prisen for den enkelte bok fastsettes av DnB/CB/BEB/Damm. AVTALE OM UTGIVELSE AV SKJØNNLITTERÆRE VERK I BOKKLUBB AVTALE OM UTGIVELSE AV SKJØNNLITTERÆRE VERK I BOKKLUBB mellom Den norske Forfatterforening (DnF) og De Norske Bokklubbene A/S, Cappelens bokklubber,

Detaljer

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Del 1 Retningslinjer for søknad Gjesteoppholdsstøtte for arenaer 1 Om ordningen / formål

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Panelsesjon. Vitenskapelig bokutgivelse. CRIStin Tvisteutvalg. Institusjon. Publiserings -utvalget. Forsker. Forlag

Panelsesjon. Vitenskapelig bokutgivelse. CRIStin Tvisteutvalg. Institusjon. Publiserings -utvalget. Forsker. Forlag Panelsesjon Institusjon CRIStin Tvisteutvalg Forsker Vitenskapelig bokutgivelse Publiserings -utvalget Forlag Current Research Information SysTem In Norway Retningslinjer og problemstillinger i forbindelse

Detaljer

Sammendrag. resultset_4563_sluttrapport LAGRET :57:00 UTSKRIFT :48:00

Sammendrag. resultset_4563_sluttrapport LAGRET :57:00 UTSKRIFT :48:00 Sammendrag Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) driver et offentlig godkjent lydbibliotek, som ikke er fullt ut finansiert over kulturbudsjettet. For å gi lånerne et bedre tilbud i lydbiblioteket

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL LOV OM OMSETNING AV BØKER (BOKLOV)

HØRING - FORSLAG TIL LOV OM OMSETNING AV BØKER (BOKLOV) Den norske Forfatterforening Postboks 327 Sentrum 0103 Oslo Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no 15. mars 2013 Deres ref.: 13/53- HØRING - FORSLAG TIL LOV OM OMSETNING

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Last ned Kvinne ser på menn som ser på kvinner - Siri Hustvedt. Last ned

Last ned Kvinne ser på menn som ser på kvinner - Siri Hustvedt. Last ned Last ned Kvinne ser på menn som ser på kvinner - Siri Hustvedt Last ned Forfatter: Siri Hustvedt ISBN: 9788203372148 Antall sider: 201 Format: PDF Filstørrelse:31.94 Mb Siri Hustvedt har et stort og beundrende

Detaljer

Rammeavtale. mellom. Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo

Rammeavtale. mellom. Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo Rammeavtale Norsk lyd blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo Norsk Skuespillerforbund (heretter kalt NSF) Welhavens gate 1 0166 Oslo 1. Avtalens formål

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Høring forslag til ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokumenter og endringer i forskrift til åndsverkloven.

Høring forslag til ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokumenter og endringer i forskrift til åndsverkloven. Kulturdepartementet PB 8030 0030 Oslo Oslo, 28. november 2016 Høring forslag til ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokumenter og endringer i forskrift til åndsverkloven. Tillegg

Detaljer

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek ebokbib For Android enheter Kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek 20182017 Innholdsfortegnelse Om ebokbib... 2 Skaffe seg e-bokappen... 2 Skaffe

Detaljer

kan vi gjøre det igjen

kan vi gjøre det igjen Geir Gulliksen kan vi gjøre det igjen Tilnærmet samlet sakprosa Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han debuterte i 1986 og har skrevet dikt, essays, skuespill, romaner og barnebøker.

Detaljer

Utviklingsplan Læringssenteret, avd. bibliotek. Modig åpen profesjonell og rettferdig

Utviklingsplan Læringssenteret, avd. bibliotek. Modig åpen profesjonell og rettferdig Utviklingsplan2012-2015 - Læringssenteret, avd. bibliotek Modig åpen profesjonell og rettferdig Satsingsområder for -1015 Læringssenterets satsningsområder er i tråd med skolens utviklingsplan. I avdelingen

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms HANDLINGSPLAN - Regional bibliotekplan for Troms -2028 1 Handlingsplan - Regional bibliotekplan for Troms -2028 følges her opp med en fireårig handlingsplan. Handlingsplanen er utviklet i samhandling med

Detaljer

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 1. Generelle bestemmelser 1.1 Avtalens parter. Denne avtalen er inngått mellom

Detaljer

Bokprosjekt stortingsbygningen. Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Bokprosjekt stortingsbygningen. Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon Bokprosjekt stortingsbygningen Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Overordnet... 3 3 Konsept og forfatter... 3 4 Organisering og ansvar... 4 5 Faglig kvalitet... 4 6 Billedredaksjon...

Detaljer

Litteraturpolitikk i fremtiden

Litteraturpolitikk i fremtiden Litteraturpolitikk i fremtiden Noen generelle betraktninger Litteraturpolitiske mål Konkurranse og konkurransepolitiske mål Uforenlige mål? Dagens avtaler og regulering av bokbransjen Prosessen frem mot

Detaljer

E-BØKER TIL BIBLIOTEKENE I AGDER - EVALUERING AV PRØVEDRIFT FOR E-BOKUTLÅN

E-BØKER TIL BIBLIOTEKENE I AGDER - EVALUERING AV PRØVEDRIFT FOR E-BOKUTLÅN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 12.04.2016 2014/303-13643/2016 / C45 Saksbehandler: Randi Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, næringsog helsekomité Fylkestinget E-BØKER TIL BIBLIOTEKENE

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Lesersørvis i folkebibliotek (Ref # )

Lesersørvis i folkebibliotek (Ref # ) Lesersørvis i folkebibliotek (Ref #18419887) Søknadssum: 395 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Å høre til. En bok om å leve med nedsatt hørsel

Å høre til. En bok om å leve med nedsatt hørsel Å høre til En bok om å leve med nedsatt hørsel Bakgrunn Rundt 750.000 mennesker i samfunnet vårt lever i dag med nedsatt hørsel. 1 Likevel er hørselstap fortsatt ikke noe man snakker om for mange er hørselstap

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. STUDIEPLAN Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk og engelsk. Generelle forkunnskaper: Allmenn studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. Studiemål og læringsutbytte

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Litterære virkemidler

Litterære virkemidler Litterære virkemidler «I mål»-oppgave i kapittel 1 «Lesekurs litterære virkemidler» Å finne og tolke språkbilder i en tekst Du er i gang Du er på god vei Du har kommet langt Jeg greier å finne sammenligninger

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR OVERSETTELSER

NORMALKONTRAKT FOR OVERSETTELSER NORMALKONTRAKT FOR OVERSETTELSER Mellom og....... (oversetter).... (forlag) er det inngått kontrakt om oversettelse av verket..... (forfatter og tittel) fra....... til... Oversettelsen skal basere seg

Detaljer

420 anmeldelser av bøker for barn og unge i 2009

420 anmeldelser av bøker for barn og unge i 2009 420 anmeldelser av bøker for barn og unge i 2009 Hovedfunn fra undersøkelsen presentert under seminaret om barnebokkritikk under Litteraturfestivalen på Lillehammer 27. mai 2010. Av Guri Fjeldberg Medie

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136)

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Søknadssum: 1000000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling

Detaljer

Regelverk for tilskudd til produksjonsstøtte til samisk litteratur 2017

Regelverk for tilskudd til produksjonsstøtte til samisk litteratur 2017 Regelverk for tilskudd til produksjonsstøtte til samisk litteratur 2017 Hensikten med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Tilskuddsmottakere/Hvem kan søke: - Foretak Foretak

Detaljer

Fra papir til digitalt pensum

Fra papir til digitalt pensum Fra papir til digitalt pensum Hilde Kristoffersen redaktør i Fagbokforlaget hilde.kristoffersen@fagbokforlaget.no Ansvarlig for fag og lærebøker i økonomiske og administrative fagområder Litt bakgrunnsinfo.:

Detaljer

Om ny 1-4 Plikt til å tilby intensiv opplæring på 1. til 4. trinn

Om ny 1-4 Plikt til å tilby intensiv opplæring på 1. til 4. trinn Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 18.09.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/4931 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Vi viser til høring om forslag til

Detaljer

Prøveprosjekt. med parallelt innkjøp av papir- og e-bøker til norske folkebibliotek rapport

Prøveprosjekt. med parallelt innkjøp av papir- og e-bøker til norske folkebibliotek rapport Prøveprosjekt med parallelt innkjøp av papir- og e-bøker til norske folkebibliotek rapport Prøve Side 2 Forord Norsk kulturråd (Rådet) vedtok i rådsmøte desember 2011 å igangsette «Prøveprosjekt med parallelt

Detaljer