PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE"

Transkript

1 PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en inkludert del av dette. For at elevene skal få sin læring i et utviklende og godt skolemiljø er det avgjørende at det er et tett samarbeid. Kunnskapsløftet har som en av flere målsettinger å øke graden av foreldremedvirkning i skolen. I beskrivelsen i Kunnskapsløftet står det flg. om skole-hjem samarbeidet. Skolen og lærebedriften skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldrenes og foresattes medansvar i skolen. Hjemmet skal få informasjon om målene i opplæringen i fagene, hvordan fagene er lagt opp, hvilke arbeidsmetoder som brukes og om vurdering av elevens faglige utvikling. Det skal også legges til rette for at foreldrene eller de foresatte kan delta i reelle drøftinger om utvikling av skolen. Foreldremedvirkning er organisert gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalget lokalt og Foreldreutvalget for grunnskolen nasjonalt (FUG). Saker det kan samarbeides om - den enkelte elev evaluering underveis og mål for den enkelte TPO tilpasset opplæring Foreldremøtene Foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen Tiltaksplan/ aktivitetsplan på SFO Det fysiske skolemiljøet 9a 2 Det psykiske miljøet 9a 3 Felles arrangementer i skoletid og på kveldstid Utveksle relevant informasjon Medvirkning i forhold til innhold i Kunnskapsløftet Leseopplæringa Grunnleggende ferdigheter Forebygging av mobbing Nettvett SLL, språk lesing og læring ( satsningsområde for Nes kommune) Planer for samarbeid skole-hjem, trinnenes årsplan for hjem skole samarbeid Omdømmebygging Foreldreskole Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling

2 Klasse/foreldrekontaktenes oppgaver - Samarbeid med kontaktlærer om foreldremøtene. Eget møte mellom klassekontaktene og kontaktlærer på høsten. - Foreldrekontakter på SFO samarbeider med SFO-leder om bl.a. foreldremøter, foreldremedvirkning, utvikling av aktivitetstilbud på SFO. - Være med i planlegging og gjennomføring av sosiale arrangement i klassen sammen med kontaktlærer. - Sammen med kontaktlærer, legge fram på foreldremøte klassens årshjul for arrangement, møter, samarbeid - Skrive referat fra foreldremøter, legges på ITL. - Være deltaker i FAU eller Festkomiteen. - Være godt informert om årshjulet til skole/fau samarbeidet. - Delegere ansvar til foreldre i forbindelse med alle skolens arrangementer Kontaktlærerens oppgave - Legge til rette for samarbeid med de foresatte - Kalle inn til foreldremøter sammen med klassekontaktene - Informere foresatte om klassemiljø, læringsmiljø, satsningsområder i klassen, SLL, - Lytte til innspill fra foreldrene - Ta foreldrene med i planleggingen av fokusområdet, eks. leseopplæringen - Kalle inn til 2 samtaler med foresatte per skoleår. - Samarbeide med foresatte om evt. tiltak rundt barnet Utviklingssamtalen ( tidligere kalt konferansetimen) To ganger i året skal kontaktlærer ha en planlagt og strukturert samtale med foreldrene. Barnet kan også være med på samtalen etter avtale. Når barnet er fylt 12 år, har barnet rett til å være med. Denne samtalen skal være en dialog og det faglig i samtalen skal bidra til utvikling. Den skal munne ut i en oppsummering om hva det skal legges særlig vekt på i det videre arbeidet. Udir har et avtaleskjema til bruk i utviklingssamtalen. Det anbefales. Foresatte skal ha innkalling av samtalen minst en uke før samtalen. Samtalen skal deles i to, der orden og oppførsel og sosial kompetanse er en del av samtalen, og den andre er faglig utvikling og framovermeldinger. Samtalen skal ha en varighet på minimum 30 minutter. Mer utfra vurderingsforskriften her hva som er pålagt i samtalen. Foreldremøter Skolen v/ kontaktlærer skal ta initiativ til møte med klassekontaktene for å samarbeide om foreldremøtene. Skolen v/ kontaktlærer skal innkalle til foreldremøte 2 ganger i året; På høsten innen uke 40 ( høstferien) På våren innen 1. mai. På høstens foreldremøte skal en del av møtet inneholde læringsmiljø, og elevens fysiske og psykiske miljø. Skolens utviklingsområde SLL, grunnleggende ferdigheter og IKT vil også 2

3 være en del av møtet. Det skal også informeres om skolens fraværsrutiner, regler for permisjoner og rutiner for brudd på 9a- 3. På vårens møte skal en del av innholdet ha fokus på læring. Tilpasset opplæring vil være et naturlig tema knyttet til dette. På dette vårforeldremøte velges 2 klassekontakter for kommende skoleår. ( en til festkomite og en til FAU) På foreldremøtene kan tema være for eksempel; hvordan kan elever, lærere foresatte bidra til et godt sosialt fellesskap og et godt læringsmiljø? Hvordan kan foresatte bidra til at elevene får større fokus på læring og opplever at å lære gir mestring og glede? Hvordan kan foresatte gjøre for å følge opp skolegangen hjemme? Innspill og medvirkning fra foresatte som hjelper eleven til å mestre skolehverdagen. Hvis foresatte ønsker det, kan en del av foreldremøte holdes uten lærer tilstede. Foreldrenes 20 minutter, kan gis som et tilbud. På våren holdes foreldremøte sammen med SFO for kommende 1.klasse. Rektor, SFO-leder og evt. lærer for nye 1.klasse samarbeider om dette møte. Foreldremøte på SFO holder innen 15. juni. Forventninger om en god skole/sfo. Fenstad skole og FAU har utarbeidet forventningsstandarder. Disse blir lagt som vedlegg til skole-hjem-planen. Foreldrestandard. Elevstandard. Ansattstandard. Lederstandard. Skolemiljøutvalg ( SMU) Opplæringsloven 9a sier at det skal opprettes et skolemiljøutvalg. ( SMU) SMU skal ivareta elevenes fysiske og psykiske skolemiljø. Ved Fenstad skole er det samarbeidsutvalget som gjøres om til SMU når aktuelle saker behandles. SMU-møtet holdes rett i forkant av SU- møte. Elever og foreldre skal ha flertall i SMU. Foreldrerepresentantene får dobbeltstemme, hvis det ikke er flertall av elever og foreldre på møtet. Samarbeidsutvalg ( SU) Opplæringsloven 11-1 sier at skolen skal ha et samarbeidsutvalg. Su ved Fenstad skole har møter 2 3 ganger i året. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra undervisning, 1 fra andre tilsatte, to fra foreldrerådet, 2 elever, 1 representant fra kommunen, rektor. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, men har ingen beslutningsrett. Su skal være rådgivende, kontaktskapendesamordnet ledd for alle perter i skolesamfunnet. Dersom sakene er taushetsbelagt skal ikke elevene delta. Saker som kan være aktuelle i SU er for eksempel gjennomgang av skolens virksomhetsplan, samarbeid hjem- skole. Budsjett, økonomi, fag og timefordeling, utleie, verne og helsetiltak, resultater på nasjonale prøver og elevundersøkelsen, planer for ombygging 3

4 Samarbeid rektor- Fau leder Rektor og Fau-leder har kontakt i forkant av hvert FAU møte. Der avtales det om når rektor skal møte i FAU for å informere om aktuelle saker. Rektor og FAU-leder har kontakt via epost i tillegg. ÅRSHJUL samarbeid skole-hjem Når Hva Ansvarlig 1.skoledag Foreldre i 1. klasse inviteres Skolen til skolestart August Alle foreldre må få tilgang til IKT ansvarlig ved skolen ITL slik at all skoleinfo er tilgjengelig for alle foresatte. 1.klasseforedlre får ved det første foreldremøtet på høsten. September Oppdatering av klassekontaktenes mapperklasselister Skolering av nye klassekontakter. Inntekt leirskole Klassekontakt 5.kl. Aug/ september Samarbeidsmøte mellom klassekontakter og kontaktlærer September/okt. Høstdugnad. Rake lauv Utemiljøgruppa. Aug sept. Frist innen uke 40 Foreldremøter alle klassetrinn Oktober Halloween Arr. komiteen. Oktober- November Utviklingssamtalen Kontaktlærere Oktober SU og SMU møte Rektor. Fau-leder November Kakesalg Arr. komiteen. November Basar inntekt leirskole Klassekontakt 6.klasse. Desember Juleavslutninger for 1. 4.klasse. Klassekontaktene kontaktlærer Desember Grøtfest i Nordby forsamlingslokale Skole, Sanitetsforeningen, FAU Desember Julegudstjeneste i Fenstad Skole, prest kirke Desember Julegløgg SFO-leder og 4

5 foreldrekontakter Desember Julemiddag SFO-ansatte + foreldrekontakter Desember Juleverksted på SFO SFo-ansatte + foreldre Februar Elevarrangement( eks. disco, Arr. komiteen. karneval, ball) Februar SU møte Rektor. FAU-leder Februar - april Foreldremøte alle klassetrinn Unntak 6.trinn som kan ha Klassekontakter og kontaktlærere. foreldremøte i tilknytning til info om leirskole Vårhalvåret Storforeldremøte FAU Februar mars april Utviklingssamtale Kontaktlærerere Mars april Foreldreundersøkelsen for 4. Skolen trinn. 17.mai Skolens 17.mai arrangement Egen 17.maikomitè Mai Foreldremøte nye 1.klasse Besøksdag nye første klasse Skolen Fau Mai juni SU møte Rektor. Fau-leder. Juni. Torsdag i nestsiste Felles sommeravslutning for skoleuke før sommerferien. alle klasser. Frivillig for Klassekontakter og kontaktlærere+ arr. komitèen. 7.trinn. Juni Foreldremøte SFO SFO og foreldrekontakter Juni 7.klasse avslutningsfest Kontaktlærere, klassekontakt Juni Årsmøte i FAU FAU Planen skal revideres hvert tredje år. Fenstad skole Se vedlegg: 5

6 VEDLEGG Som leder på Fenstad skole forventes følgende av meg: 1. Elevenes beste er alltid utgangspunkt for hva jeg gjør. 2. Jeg viser respekt for elever, foresatte og ansatte Det vil si at jeg hilser på elever og kolleger når jeg møter dem. Jeg opptrer vennlig og bestemt og anstrenger meg for å være tydelig og forståelig. Jeg er lojal mot kommunens og skolens reglement og felles bestemmelser. 3. Jeg respekterer og verdsetter at jeg som ansatt har et samfunnsoppdrag. Det innebærer at jeg ikke alltid kan lede etter egne synspunkt. 4. Jeg støtter og veileder kolleger og elever. Det innebærer at jeg stiller krav til ansatte og elever og møter dem med støtte og veiledning. Jeg legger vekt på felleskap, godt samhold, hardt arbeid og samarbeid. 5. Jeg bidrar til at det er gode arbeidsforhold på skolen. Det vil si at jeg tilrettelegger praktisk, sørger for reglement og rutiner og jobber for et sosialt, utviklende og inkluderende arbeidsmiljø. Jeg skaffer meg kunnskap om elevenes skolemiljø gjennom PUT-møter, medarbeidersamtaler, reisedager med PT og i det daglige og arbeider systematisk for å bedre det. 6. Jeg tilrettelegger for et godt samarbeid mellom ansatte, elever, foreldre og våre samarbeidspartnere. Det vil si at jeg våger å ta opp kritikkverdige forhold, jeg sørger for god informasjon, åpenhet og synlighet og sørger for gode samarbeidsbetingelser. Revidert i PUT avk Drøftet i FAU

7 Som forelder på Fenstad skole forventes følgende av meg: 1. Jeg gjør mitt beste for at mitt barn skal lære mest mulig på skolen. Det vil si at jeg følger med på planer, sjekker at hjemmearbeid er gjort, følger med på og støtter utviklingen til mitt barn og leser informasjon fra skolen. 2. Jeg sørger for at mitt barn stiller forberedt til skoledagen. Det vil si at jeg sørger for at mitt barn er uthvilt, har spist frokost, har med nødvendig utstyr og har gjort hjemmearbeidet sitt. 3. Jeg kommer tidsnok til avtaler på skolen og jeg sørger for at mitt barn kommer tidsnok på skolen. 4. Jeg er lojal mot skolens reglement og planverk. Det vil blant annet si at jeg støtter skolens bestemmelser om at mobiltelefon ikke skal brukes på skolen. Jeg støtter f.eks. skolehjemplanen med årshjul og tiltaksplan mot mobbing. 5. Jeg viser respekt for mitt barn, andre elever, ansatte, ledelse, og andre foreldre ved skolen. Det vil si at jeg hilser når jeg møter dem. Jeg roser og anerkjenner mitt eget og andres barn. Jeg gir skolen støtte og tillit og jeg er vennlig og inkluderende overfor andre foreldre. 6. Jeg har en positiv holdning til skolen og signaliserer at skole er viktig. Det vil si at jeg snakker godt om skolen så mitt og andres barn hører det, jeg tar opp det jeg ikke er fornøyd med på en konstruktiv måte og jeg lærer mitt barn at utdanning er viktig. Sosiale medier brukes på en positiv måte. 7. Jeg har brukermedvirkning. Det vil si at jeg bidrar med informasjon til å gi et helhetsinntrykk av mitt barn. Jeg kommer med innspill til mitt barns læreprosess og jeg støtter FAU\s arbeid for en bedre skole. Revidert i PUT avk Drøftet i FAU

8 Som elev på Fenstad skole forventes følgende av meg: 1. Jeg gjør mitt beste for å lære mest mulig på skolen. Det vil si at jeg møter uthvilt til timene, jeg synes at det er OK å bli stilt krav til, jeg jobber jevnt og trutt for å utvikle meg mest mulig, og jeg har en positiv innstilling til skolen 2. Jeg stiller forberedt til timer. Det vil si at jeg gjør hjemmearbeidet mitt og har med utstyr og bøker som trengs. 3. Jeg kommer tidsnok til timer. 4. Jeg holder orden i klasserommet og i garderoben. Det vil si at jeg holder orden på plassen min, henger opp klær og setter sko på plass. Jeg rydder rundt plassen min og legger tilbake ting på rett plass. Jeg sorterer og kaster søppel der det skal. 5. Jeg respekterer ordensreglene og holder dem. 6. Jeg bidrar til at det er gode arbeidsforhold i klasserommet. Det vil si at jeg rekker opp hånda når jeg skal si noe, jeg forstyrrer eller bråker ikke, og jeg gjør min del av jobben når vi skal samarbeide. 7. Jeg viser respekt og toleranse overfor medelevene mine, lærerne mine og andre voksne som jobber på skolen. Det vil si at jeg hilser på medelever, lærere og andre voksne når jeg møter dem. Jeg roser andre, jeg gjør det jeg blir bedt om, jeg ler bare av andre når det er med god mening, jeg spør før jeg låner og jeg holder frekke kommentarer for meg selv. 8. Jeg tar opp problemer med kontaktlærer, SFO, elevrådsrepresentantene i klassen, foreldre, rektor eller skolemiljøutvalget. Revidert i PUT avk Drøftet i FAU

9 Som ansatt på Fenstad skole forventes følgende av meg: 1. Jeg viser respekt for elever, foreldre og kolleger. Det vil si at jeg hilser på elever og kolleger når jeg møter dem. Jeg opptrer vennlig og anstrenger meg for å være tydelig og forståelig. Jeg er lojal overfor kommunens og skolens reglement og felles bestemmelser. 2. Jeg respekterer og verdsetter at jeg som ansatt har et samfunnsoppdrag. Det innebærer bl.a. at jeg ikke alltid kan lede etter eget synspunkt. 3. Jeg støtter og veileder elever. Det innebærer at jeg stiller krav til elever og møter dem med støtte og veiledning. Jeg legger vekt på felleskap, godt samhold, hardt arbeid og samarbeid. 4. Jeg bidrar til at det er gode arbeidsforhold på skolen. Det vil si at jeg tilrettelegger praktisk, sørger for orden, reglement og rutiner og jobber for et sosialt, utviklende og inkluderende arbeidsmiljø. Jeg skaffer meg kunnskap om elevenes skolemiljø gjennom elev- og foreldresamtaler, og personalmøter, arbeider systematisk og individuelt for at elevene skal har det bra på skolen/sfo 5. Jeg tilrettelegger for et godt samarbeid mellom ansatte, elever, foreldre og våre samarbeidspartnere. Dvs at jeg våger å ta opp kritikkverdige forhold, sørger for god informasjon, åpenhet og synlighet og sørger for gode samarbeidsbetingelser. 6. Jeg stiller godt forberedt til arbeidsdagen, møter og timer og kommer tidsnok. Revidert i PUT avk Drøftet i FAU

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED MERÅKER SKOLE VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative Innhold i planen VISJON... 1 REKTOR HAR ORDET... 3 FORELDREROLLEN... 4

Detaljer