Rektor: Thomas Falk tlf Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf (kontaktansvar 10.trinn)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64"

Transkript

1 Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf (kontaktansvar 10.trinn) Avdelingsleder: Jens Otto Opaker tlf (kontaktansvar 8.trinn) Inspektør: Kristine Bergli tlf (kontaktansvar 9.trinn) Sosiallærer: Stine Wilsgård tlf Rådgiver: Åse Karin Paulsen tlf Sekretær: Åse Trangsrud tlf Helsesøster: Hannah Watters tlf Ikt-ansvarlig: Haakon Utne tlf FAU-leder: Kjell Jevne tlf Vaktmester: tlf Personalrom 8.trinn: tlf Personalrom 9.trinn: tlf Personalrom 10.trinn: tlf E-postadresse: Skolen bruker Mobilskole for kontakt mellom hjem og skole ved f.eks fraværsmelding fra foresatte og informasjon som skal ut raskt til hjemmene.

2 SAMARBEID HJEM-SKOLE RUNNI UNGDOMSSKOLE Kommunens visjon for grunnskolen: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger Skolens visjon: Til skolen går man med glede

3 Skolens satsingsområder Grunnskolen i kommunen har felles grunnleggende satsingsområder. I fokus står grunnleggende ferdigheter, læringsledelse (klasseledelse), elevvurdering og hjem-skole samarbeid. Slik samarbeider skolen med de foresatte Grunnskolen har råd og utvalg som skal støtte opp om samarbeidet mellom hjem og skole. Kommunalt foreldreutvalg (KFU) består av representanter fra samtlige grunnskoler i bygda. Ute på den enkelte skole har vi foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), samarbeidsutvalget (SU), skolemiljøutvalg(smu) og foreldrekontakter. Kontaktlærer Kontaktlærer er klassens leder innen praktiske, sosiale og pedagogiske områder. Kontaktlærer følger opp den enkelte elev faglig og sosialt i tillegg til oppfølging av elevens fravær. Kontaktlærer skolens primære bindeleddet mellom hjem og skole. Foreldrekontakt Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/ klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Foreldremøte På foreldremøtet møter du læreren og de andre foreldrene fra gruppa/klassen. Et godt foreldrefellesskap er til beste for barna. Det er viktig for barna at foreldrene interesserer seg for det som skjer på skolen. Foreldremøtene bør planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom kontaktlæreren og foreldrekontaktene. Utviklingssamtale (konferansetime) Minst to ganger i året skal kontaktlærer ha en planlagt og strukturert samtale med foreldrene. Barnet kan også være med på samtalen. Når barnet har fylt 12 år, har det rett til å være med

4 Ordensreglement Nes kommune har et felles ordensreglement for grunnskolen. I 12 kan den enkelte skole innarbeidet skolens tilpasninger til det kommunale ordensreglementet. Formål med Ordensreglementet er å sikre en skole hvor alle trives og er trygge dvs. skolens visjon- Til skolen går man med glede! Skolens samlede ordensreglement ligger på skolens nettside. Fra Ordensreglement 3 a: Nes kommune Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått og lagt i `skolesekken under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren. Tillegg Runni Bruk av mobiltelefon og andre digitale medier i skolehverdagen Elevene skal ikke ha synlige elektroniske medier i skolehverdagen- mobiltelefon, mp3, nettbrett, kamera etc. Dette gjelder i timer, før skolestart og i friminutt. o I praksis vil det si at mobiltelefoner, nettbrett, mp3-spillere etc. skal være avslått og ligge innlåst under skoledagen, så lenge elevene er på skolen eller på arrangement i o skolens regi. Unntak- når lærer avtaler med elev hvis elektronikk ansees som et hjelpemiddel for eleven i den konkrete undervisningssituasjonen. Foreldre og eleven er ansvarlig for medbrakt elektronikk. Vedrørende erstatningskrav se 10 Erstatning mv Ved brudd på skolens Ordens- og trivselregler bruker ungdomsskolene en felles konsekvensetrapp. Skolens ordensreglement behandles av samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole. Elevene og foresatte informeres ved skolestart. Nasjonale prøver høsten 2014 Trinn 5. trinn 8. og 9. trinn Lesing 15. oktober 17. september Regning oktober 15.sept - 10.okt Engelsk oktober 15.sept - 10.okt Eksamen våren 2015 Fag Dato Trinn Opplysning om fag Onsdag trinn Matematikk Onsdag trinn Engelsk Tirsdag trinn Norsk hovedmål Torsdag trinn Norsk sidemål Fredag trinn Muntlig eksamen Ikke klart før i okt. 10. trinn

5 TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING Runni ungdomsskoles tilbud ved behov av tilpasset opplæring og spesialundervisning samt fordyping innen ulike fag utgår fra virksomheten Studierom. Studierom skal være både et tilbud og et tiltak til elever i behov av utfordringer og støtte i skolehverdagen. Studierom 8 10 Formål å gi elevene pedagogiske utfordringer og støtte ut fra meldt behov. Knytte praksis til teori i gruppe eller 1-1. Et Studierom med to rom er plassert på hvert trinn. Studierom 8 10 bemannes av lærere med ansvar for spesialundervisning eller ansvar for fordyping, samt assistenter. Studierom praktisk Formål å støtte elever med både pedagogiske og sosiale utfordringer i skolehverdagen. I første hånd å jobbe med praktiske ting og knytte teori til praksis. Den generelle delen av læreplanen er sentral i denne virksomhet. Studierom praktisk er plassert i egne lokaler eller utplassert ved alternative steder, f.eks. Fallet for alle og Friluftsgruppe, og har virksomhet for enkeltelever og grupper. Studierom praktisk bemannas av miljøarbeidere/assistenter, feltarbeider og lærere med ansvar for spesialundervisning. Fallet for alle: Virksomhet to dager i uken- mandag og onsdag. Elevene hentes ved skolen med buss etter første økt og kommer tilbake til den ordinære skolebussen skal reise fra skolen. Margit Cicilie Fallet er ansvarlig for virksomheten og arbeider sammen med en assistent og enkeltelever eller grupper på opp til 8 elever. Vel på plass arbeider elevene på gården og lager sin egen lunsj for dagen. I tillegg til de to dagene har en enkelt elev ved skolen virksomhet en dag annen hver uke på fredager. Friluftsgruppe: Virksomhet to dager i uken- mandag og onsdag. Elevene hentes ved skolen med buss ved skolestart og kommer tilbake til den ordinære skolebussen skal reise fra skolen. Trond Solvang er ansvarlig for virksomheten og arbeider sammen med feltarbeider med enkeltelever eller grupper på opp til 8 elever.

6 Hvorfor er et samarbeid mellom hjem og skole viktig? Elever tilbringer mye tid i skole. For at elevenes liv skal henge sammen og være en helhet, er det derfor viktig at de voksne rundt elevene samarbeider slik at elevene møter de samme holdninger og verdier både hjemme og på skolen. Det ideelle er hvis hjem og skole har en felles bevissthet og et felles ansvar for både læring og dannelse. Forskning viser at elever presterer bedre faglig og utvikler seg bedre sosialt når det er et godt samarbeid mellom hjem og skole. Hva sier loven? Forskrift til opplæringsloven 20-3: Foreldresamarbeid i grunnskolen Skolen skal halde kontakt med foreldra gjennom opplæringsåret. Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra. Foreldra har minst to gonger i året rett til ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg, og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven kan vere med i samtalen med foreldra. Når eleven har fylt 12 år, har han eller ho rett til å vere med i samtalen. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven etter 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter Foreldra skal få munnleg eller skriftleg: a) varsling om eleven sitt fråvær b) varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf. 3-7 c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta d) anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt teieplikt etter anna lovgiving

7 Forventninger til de foresatte De foresatte har en viktig rolle i elevenes oppvekst, også når det gjelder å støtte sine barn i skolearbeidet. En positiv holdning til skolen (fremsnakking) og interesse for elevenes skolearbeid, er viktig for elevenes læring. Foresattes støtte betyr å ha realistiske forventninger til eget barn, applaudere seire og stimulere til ny innsats når resultatene ikke er som forventet. Snakk ofte, gjerne daglig, med barna om skolen, hva de lærer, hva de opplever der og hvordan de har det der. Velg å spørre aktivt og konkret. Vær positiv og tydelig i omtalen av skolen og de voksne som jobber der. Negative forhold som oppstår og nevnt av eleven, bør tas på alvor, og fulgt opp av voksne, uten at ytterligere negativitet blir forsterket hos eleven. Snakk ikke negativt om voksne i skolen mens barna hører på Alle elever har krav på et trygt og godt skolemiljø som er fritt for mobbing. Skolen oppfordrer foreldre til å melde fra dersom de får mistanke om mobbing av eget barn eller skolevenner. 1. Oppfølging av fravær Det er viktig at alle elever har en høy tilstedeværelse i skolen. Fravær fra undervisningen vil gi eleven et redusert opplæringstilbud som ofte påvirke elevens resultater og sosiale utvikling. Skolen anbefaler ikke at elever tar ekstra ferie utenom skoleferiene. Søknad om slik permisjon vil ikke bli innvilget. Et fravær i en slik sammenheng vil bli registrert som udokumentert fravær. 2. Informasjon Skolen har ansvaret for å gi informasjon om skolen og om den enkelte elevs prestasjoner. Samtidig har de foresatte et ansvar for å innhente informasjon blant annet ved å sette seg inn i skolens rutiner og reglementer, og ved å delta på møter i skolens regi. Skolens hjemmeside ( og på skolens læringsplattform(it s learning) legger skolen ut informasjon som er nyttig for foresatte og elever.

8 Ferie og fridager Skolestart høsten 2014 er mandag 18. august. Høstferien er som vanlig i uke 40. Juleferien starter mandag 22. desember. Vinterferien er i uke 8. Påsken starter mandag 30. mars Skoleåret avsluttes fredag 19. juni Fridager: 01.05, og i Årshjul hjem - skolesamarbeid Når Hva Ansvarlig 1. skoledag Foresatte i 1. klasse inviteres til skolestart Skolen August Alle foresatte må få tilgang til ITL slik at all skoleinfo er tilgjengelig for alle foresatte IKT ansvarlig ved skolen August/September. Foreldremøter alle klassetrinn Skolen Frist innen uke 40 August/September Samarbeidsmøte mellom klassekontakter og kontaktlærer September Oppdatering av klassekontaktenes mapper m/klasselister. Skolering av nye Klassekontakt 5. klasse klassekontakter. Inntekt leirskole September/Oktober Høstdugnad FAU Oktober SU og SMU møter Oktober/November Foreldresamtaler Skolen Desember Julearrangementer Klassekontaktene / kontaktlærer Februar SU møte Skolen Februar-April Foreldremøter alle klassetrinn Klassekontakter og kontaktlærere Februar-April Foreldresamtaler alle klassetrinn Skolen Februar-April Foreldreundersøkelsen for 4/8 trinn Skolen Mars/April Stort foreldremøte FAU 17. mai Skolens 17 mai arrangement Egen 17. maikomité Mai Foreldremøte nye 1.klasse. Besøksdag nye Skolen + FAU første klasse Mai/Juni SU møte Skolen Mai/Juni Sosial sammenkomst i klassene Klassekontakter + klassekontakter Juni Årsmøte i FAU FAU Velkommen til Nes-skolen

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta

c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta KONTAKT MED HJEMMET - En planlagt og strukturert samtale mellom kontaktlærer og foresatte Elevens navn: Skoleår: Kontaktlærer: Dato og tid for samtalen: Dag og dato: Klokkeslett: Foreldresamarbeid i grunnskolen

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Prestfoss skole Skoleåret 2013/2014 Presentasjon av skolen Prestfoss skole ligger i Prestfoss sentrum i Sigdal kommune. Skolen ligger fint til oppe på

Detaljer

Hjem- skoleveileder. Informasjon, prosedyrer og retningslinjer. Hjem- skole veileder s. 1

Hjem- skoleveileder. Informasjon, prosedyrer og retningslinjer. Hjem- skole veileder s. 1 Hjem- skoleveileder Informasjon, prosedyrer og retningslinjer Hjem- skole veileder s. 1 Forord Foresatte er opptatt av at barna deres trives, lærer og utvikler seg, og alle foresatte, uansett bakgrunn

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Nerstad skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Nerstad skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Nerstad skole 2014/2015 PRESENTASJON AV SKOLEN 2014/2015. Nerstad skole ligger på Nerstad i Sigdal kommune. Vegg i vegg med skolebygget ligger Nerstad

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret 2012 2013 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket

Detaljer

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted,

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15 BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert 18.09.15 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning -

Detaljer

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE

VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE VELKOMMEN TIL HALSEN UNGDOMSSKOLE Halsen U - forener hodet og hjertet NR 1 / 14-15 SKOLEINFO Skolens mål V E L K O M M E N H E F T E T / S K O L E I N F O N R. 1 14-15 16.08.2013 side 1 ***************************************************************************

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKOLENS LÆRINGSMILJØ VARDEN UNGDOMSSKOLE 2014/2015

HANDLINGSPLAN FOR SKOLENS LÆRINGSMILJØ VARDEN UNGDOMSSKOLE 2014/2015 SANDEFJORD KOMMUNE VARDEN UNGDOMSSKOLE Vardeveien 52, 3227 Sandefjord Tlf.: 33 41 76 50 Fax: 33 41 76 51 E-post: varden.ungdomsskole@sandefjord.kommune.no HANDLINGSPLAN FOR SKOLENS LÆRINGSMILJØ VARDEN

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

Kristiansand 08.08.2011. Arild Rekve Oppvekstdirektør

Kristiansand 08.08.2011. Arild Rekve Oppvekstdirektør SKOLE OPPVEKST Grunnskolen i Kristiansand Rettigheter og forventninger 1 August 2011 Denne brosjyren inneholder enkle oversikter over noen av de rettigheter og plikter du som foreldre/foresatte har i forhold

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Adresse: Botnhamn skole 9373 Botnhamn Tlf 778 71730 (rektor), 778 71732 (personalrom) E-post: botnhamn.skole@lenvik.kommune.no 1 Dagsrytme: Dag Time 08.25-08.55

Detaljer

Informasjonshefte Solvang skole 2013/14. INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14

Informasjonshefte Solvang skole 2013/14. INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14 INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14 Om skolen Solvang skole er Hamars eldste barneskole, og har i år 200 elever fordelt på syv årstrinn. Så mange elever har det aldri før vært på Solvang

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Velkommen til Ås ungdomsskole

Velkommen til Ås ungdomsskole Velkommen til Ås ungdomsskole Informasjonshefte 2015/2016 August 2015 Til nye elever og foresatte Nå er sommerferien snart slutt, og vi ønsker deg velkommen til nytt skoleår på 8. trinn ved Ås ungdomsskole.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014

Virksomhetsplan 2014 Virksomhetsplan 2014 ØNSKE OM Å LÆRE, MOT TIL Å VILLE! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål.2 Mer og bedre læring..3 Matematikk, Klasseledelse med vekt på vurdering for læring 4 Matematikk.....

Detaljer

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Velkommen til Informasjonshefte Høsten 2011 Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Kontaktinformasjon Vikhammer ungdomsskole 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer