Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike."

Transkript

1 Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009

2 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Ansvarlig konsulent: Finn Arthur Forstrom Kvalitetssikret av: Svein Lyngroth Dato: 21. Oktober

3 AGENDA Innhold 1 MÅL, ARBEIDSOPPLEGG OG FRAMDRIFT ENDRET MÅLSETTING OVER TID MÅLSETTING OG ARBEIDSOPPLEGG KONKRETISERING AV GJENNOMFØRING OG FRAMDRIFTSPLAN Opprinnelig planlagt men vedtatt ikke gjennomført ORGANISERING 7 2 HOVEDKONKLUSJONER OPPSUMMERING FRA KOMMUNENE Nærmere om prosessen Hovedkonklusjonene fra kommunene og faggruppen AHUS SYN SÅ LANGT 11 3 VEDLEGG VEDLEGG 1 INNSPILL FRA STENSBY SYKEHUS VENNER Navn og Visjon Forutsetninger: Forslag til behandlingstilbud: Utvalg og videre utredninger VEDLEGG 2 OPPSUMMERING FRA KOMMUNEMØTENE Forsterket korttid Lindrende enhet Andre sykehjemsplasser Legevakt Jordmortjeneste Hurdal Legetjeneste i sykehjem Samfunnsmedisin etc Sterkbolig funksjonshemmede og andre grupper med utagerende adferd Barnebolig, avlastning, kompetansesenter Psykiatri/rus Somatisk tilbud til dårlige pasienter Opplæring av ansatte og pasienter VEDLEGG 3 OPPSUMMERING FRA MØTET MED FAGGRUPPEN Forsterkekt korttid Lindrende enhet Andre sykehjemsplasser Legevakt Jordmortjeneste Legetjeneste sykehjem Samfunnsmedisin etc. 21 R6381 3

4 3.3.8 Sterkbolig funksjonshemmede og andre grupper med utagerende adferd Barnebolig, avlastning, kompetansesenter Psykiatri/rustilbud Somatisk dårlige pasienter Opplæring av ansatte og pasienter VEDLEGG 4 TIL STEDE PÅ MØTET 5. JUNI. 24 Vedlegg 4

5 AGENDA Forord Det har lenge vært kjent at AHUS etter 2010 ikke lenger ønsker å drifte Stensby sykehus. Spørsmålet om å etablere/opprettholde fortsatt medisinsk/helserelatert virksomhet ved Stensby etter 2010 i et samarbeid mellom Helse Øst/Ahus lokale/regionale myndigheter og eventuelt private helseinstitusjoner var derfor utgangspunktet for dette prosjektet. I forbindelse med oppstart av prosjektet kom det imidlertid fram at en ønsket å trekke prosjektet noe ut i tid 1. Dette medførte at fokus kunne flyttes fra utnyttelse av bygningsmassen (Stensby) til behovet for helsetjenester på Øvre Romerike. Redusert tidspress gjorde også at en hadde anledning til å strekke sluttføringen av forstudien til over sommeren, det vil si etter at regjeringen la fram stortingsmelding 47 om samhandlingsreformen. Resultatet fra denne forstudien omhandler derfor hvilke helsetilbud kommunene på ØR bør samarbeide om. Arbeidet har vært gjennomført i et nært samarbeid mellom den oppnevnte prosjektgruppen og konsulent, den oppnevnte referansegruppen har blitt konsultert underveis, mens styringsgruppen har styrt prosjektet med stødig hånd etter hvert som rammebetingelsene har endret seg. Finn Arthur Forstrøm har vært AGENDAS prosjektleder. Han har hatt med seg Svein Lyngroth og Nils Ebbesen i gjennomføringen av oppdraget. Vi benytter anledningen til å takke for et godt samarbeid gjennom prosjektperioden fra desember 2008 til september Dette er sluttrapporten etter at et rapportutkast 2 ble lagt fram for referansegruppen 24. September og styret i ØRU 25. September Høvik, 21. oktober 2009 AGENDA Utredning & Utvikling AS 1 Blant annet at det var fra og ikke AHUS ikke lenger ville drifte Stensby. 2 Det er ikke foretatt innholdsmessige endringer i sluttrapporten. R6381 5

6 1 Mål, arbeidsopplegg og framdrift 1.1 Endret målsetting over tid Det har lenge vært kjent at AHUS etter 2010 ikke lenger ønsker å drifte Stensby sykehus. Spørsmålet om å etablere/opprettholde fortsatt medisinsk/helserelatert virksomhet ved Stensby etter 2010 i et samarbeid mellom Helse Øst/AHUS lokale/regionale myndigheter og eventuelt private helseinstitusjoner var derfor utgangspunktet for dette prosjektet. I forbindelse med oppstart av prosjektet kom det imidlertid fram at en ønsket å trekke prosjektet over en noe lenger tidsperiode enn først hadde planlagt, da AHUS ønsker å drifte Stensby ut I tillegg kom det fram at AHUS fortløpende vil vurdere å leie ut ledige lokaler til ulike interessenter i denne perioden, og ikke ønsket at det skulle gjennomføre noen form for prosess med virksomheter som har signalisert at de kan tenke seg å leie lokaler på Stensby sykehus. Dette medførte at fokus kunne flyttes fra utnyttelse av bygningsmassen (Stensby) til behovet for helsetjenester på Øvre Romerike. Redusert tidspress gjorde også at en hadde anledning til å strekke sluttføringen av forstudien til over sommeren, det vil si til etter at regjeringen la fram stortingsmelding 47 (samhandlingsreformen). Resultatet fra denne forstudien er derfor i hovedsak blitt hvilke helsetilbud en bør samarbeide om slik det går fram målsettingen og arbeidsopplegget i neste avsnitt. 1.2 Målsetting og arbeidsopplegg Den reviderte målsettingen med forstudien har vært å få fram en utredning omkring muligheter for fortsatt medisinsk/helserelatert virksomhet ved Stensby etter En utredning som skal danne beslutningsgrunnlag for å avgjøre graden av involvering fra ØRUs sin side videre. Prosessen med kommunene skulle ha som resultat i best mulig måte å svare på følgende fire spørsmål. (1) Hvilke type medisinsk/helserelatert tilbud mangler eller er dårlig løst slik tilbudet 6 er (og så langt en kjenner til det er planlagt) av ulike aktører som helseforetak, kommune og private tilbydere? Medisinsk/helserelatert helsetilbud må her forstås i vid forstand, gjelde for alle aldersgrupper, både være av forebyggende og kurativ art, kunne inneholde elementer av pleie og omsorg og også være knyttet til f eks opplæring av personell. (2) Hvilke av de manglende tilbudene nevnt i punkt 1 kan det være fordelaktiv å samlokalisere for hele eller deler av Øvre Romerike? Selv om enkelte av disse tilbudene i dag har uklar finansiering bør det framgå hvem som har finansieringsansvaret for tilbudet. (3) Hvilke av de aktuelle tilbudene nevnt i punkt 2 som kommune/ sykehus har finansieringsansvaret for (helt eller delvis) er det aktuelt for kommune/sykehus å være med å finansiere?

7 AGENDA Dette bør i noen grad drøftes politisk allerede i forstudien. (4) Hvor godt egnet er Stensby sykehus til å være arena for tilbudene som framkommer under punkt 2 og 3. Her må det beregnes arealbehov med mer ut fra beskrivelse av de aktuelle tilbudene og deres markedsgrunnlag ut fra befolkningsgrunnlaget Dette må matches opp mot størrelsesorden på areal og funksjonalitet ved Stensby. 1.3 Konkretisering av gjennomføring og framdriftsplan Etter et oppstartsmøte i desember, der både styrings-, referanse-, og prosjektgruppen var til stede og et intervju med direktøren for AHUS 3 har prosjektet vært gjennomført slik: 1. Drøfting av prosjektopplegg i prosjektgruppen, den 7. Januar Hver kommune og Stensbys sykehus venner har gjennomført en prosess i sin virksomhet, ledet av medlem av prosjektgruppen og støttet av konsulent. Dette har utgjort kjernen i prosjektarbeidet 3. Underveis i prosessen har det vært avholdt det to prosjektgruppemøter 4. Et prosjektgruppemøte på Stensby sykehus den 15. april, der blant annet Stensby Sykehus Venner presenterte sitt innspill (Vedlegg 1) og AHUS redegjorde for sine synspunkter (går fram av avsnitt 2.2) Møte den16.septmeber på Stensby 5, der oppsummeringen av prosessen i kommunene ble presentert (Går fram av avsnitt 2.1). 4. Skriving av sluttrapport Opprinnelig planlagt men vedtatt ikke gjennomført. Det var opprinnelig planlagt å gjennomføre en dialogkonferanse der både prosjektgruppe, styringsgruppa og Stensbyutvalget skulle delta. Hensikten med dette var å forbedre og forankre de foreløpige konklusjonene som nå er trukket opp i kapittel 2. Blant annet på grunn av endringen i innretningen av prosjektet underveis har styringsgruppen besluttet å trekke denne fasen ut av dette prosjektet. 1.4 Organisering ØRU- styret har vært styringsgruppe for prosjektet. Rent praktisk har det vært rådmannskontakten 6 og adm. dir., for ØRU (Kurt Gøran Adriansen) som har utført styringsgruppefunksjonen. 3 Var nødvendig som bakgrunn for å utarbeidede prosjektplanen siden han ikke hadde mulighet til å delta på oppstartsmøte 4 I tillegg et møte i referansegruppemøte 24. September. Underveis er det også gitt en orientering på ØRUs årskonferanse. 5 Uten representant fra AHUS pga direktørskifte. R6381 7

8 Den oppnevnte prosjektgruppen har bestått av: Eidsvoll: Helle Aasgaard Hurdal: Berit Hansen Nannestad: Jon Sverre Bråthen 7 Gjerdrum: Unni Berit Schjervheim Ullensaker: Unni Berit Schjervheim Nes: Jorunn Lyster Repr. fra Ahus/Stensby: Erik Kreyberg Normann Repr. fra Stensbys venner: Dagfinn Habberstad Repr. fra Eidsvolls tverrpolitiske gruppe: Marius R. Andresen Rådmannsrepresentant 8 : Brynhold Hovde, Eidsvoll kommune I tillegg har det møtt flere fra AHUS på et par av møtene. Det oppnevnte Stensbyutvalget har vært referansegruppe for prosjektet. Det består av: Bjørn Erik Hjorth og Kjersti Almåsvold Moe, Eidsvoll Asle Ruud og Merete von der Fehr, Hurdal Jan Haugerud og Arild Kjempekjenn, Nannestad Dagrunn Ødegaard og Alex H. Fredsvik, Gjerdrum Liv S. Gullichsen og Eli Stensby, Ullensaker Tove Nyhus og Lillian Hansen, Nes AGENDA har vært engasjert som prosjektleder for arbeidet. 2 Hovedkonklusjoner Slev om temaet har favnet vidt og prosjektgruppen både har bestått av representanter fra AHUS og Stensby sykehus venner er det likevel oppsummeringen fra kommunene (avsnitt 2.1) som vil danne det viktigste fundamentet for arbeidet videre. Dette er tema for avsnitt Oppsummering fra kommunene Nærmere om prosessen Prosessen er gjennomført i tre steg som en del av prosjektarbeidet. 9 6 Jon Sverre Bråthen fram til ca. juli, deretter Brynhild Hovde. 7 Fram til 1/7 også rådmannsrepresentant. 8 Fra 1/7 9 Parallelt med denne prosessen har det bl.a. foregått en parallell prosess hos Stensby sykehus venner, bl.a. som inspirasjon for denne prosessen i kommunene. 8

9 AGENDA 1. En runde/undersøkelse i kommunene vedrørende hvilke type medisinsk/helserelatert tilbud som kan være aktuelt å vurdere gjennom en forespørsel fra konsulenten til kommunene. Resultatet av denne runden finnes i vedlegg Nærmere diskusjon omkring de aktuelle tilbudene m.m., gjennomført i møter mellom representanter med kommunene og konsulenten. Oppsummeringen fra disse møtene dannet deler av grunnlagsmaterialet for det oppsummerende møtet (pkt. 3). De oppdaterte oppsummeringene etter møtet 5. juni følger som vedlegg Oppsummerende møte med helsefaglige representanter fra kommunene. 10 Deltakerliste følger i vedlegg 4. Resten av notatet utgjør hovedkonklusjonen en har kommet fram til gjennom denne prosessen, oppsummert i møte 5. juni 11 i Ullensaker rådhus på Jessheim Hovedkonklusjonene fra kommunene og faggruppen Konklusjonene gjengitt nedenfor utgjør faggruppens enstemmige råd vedrørende hvilke typer virksomhet en med fordel kan samlokalisere og hvordan dette bør organiseres og noen grad lokaliseres. Vurderingene er først og fremst gjort med utgangspunkt i kommunens oppgaver (inkludert utvidelse av arbeidsoppgaver som en så langt kjente som følge av samhandlingsreformen 12 ), men i spørsmålet om helsehus har en også vurdert spesialisthelsetjenester og private tilbud. Virksomhet det kan være fordelaktig å samlokalisere Følgende medisinsk/helserelatert tilbud kan det være fordelaktiv å samlokalisere for hele eller deler av Øvre Romerike for å forbedre kvaliteten på tjenestetilbudet: Forsterket korttidsenhet Lindrende enhet. Legevakt Tilbud til krevende utagerende pasienter. Legetjenesten på sykehjem (kompetansesamarbeid) Miljørettet helsevern Opplæring av pasienter/ pårørende. Dette gjelder kronikergrupper som KOLS og diabetes, men også andre grupper Opplæring av ansatte/fagutvikling 10 Senere kalt faggruppen. 11 Et utkast av dette notatet ble sendt møtedeltakerne for kontroll 19. juni. Dette er, med noen kosmetiske endringer, identisk med dette utkastet. 12 Ingen nye signaler kom i selve stortingsmeldingen konkluderte vi på det siste prosjektgruppemøte. R6381 9

10 Felles bedriftshelsetjeneste Vaksinasjonspoliklinikk 13 Beredskap, kriser, smittevern 14 Utdyping av de enkelte punktene er lagt til vedlegg 3. Organisering, samlokalisering og styring av disse tjenestene De alle fleste av tiltakene over fremheves må løses av kommunen selv, gjennom de kommunale helse- og omsorgsoppgavene. Det vurderes som viktig å starte arbeidet med å få på plass et samarbeid om de nevnte oppgavene. I tillegg er det viktig å få opp et rammeverk for kjøp/salg av kapasitet av ulike andre tjenestetilbud særlig for tjenester med lite volum eller der etterspørselen varierer noe over tid. Faggruppen gjorde også en vurdering av betydningen av hvor viktig det er å samlokalisere de tilbudene det er fornuftig å samlokalisere i et felles helsehus sammen med desentraliserte spesialisthelsetjenester og private tjenester. Faggruppen ser klare fordeler ved å samlokalisere for eksempel funksjoner som legevakt, forsterket korttid og lindrende enhet med sykehus (Lørenskog/ Stensby aktuelt). Blant annet ut fra en vurdering om at det ut fra geografiske forhold vil være uaktuelt å legge felles legevakt for hele ØR på Stensby, ser faggruppen at det vil være lite aktuelt å samlokalisere alle funksjonene der. Når dette ikke er mulig mener faggruppen at det verken er nødvendig eller fornuftig å samlokalisere funksjonene det er aktuelt å samarbeide om på et geografisk sted. En bør legge funksjonene til steder som er geografiske fornuftig og til steder/institusjoner som har opparbeidet kompetanse og eller har kapasitet. Nes som lokalisering av forsterket korttid og Jessheim som lokalisering av legevakt kan være eksempler på dette. Det er imidlertid viktig at det utarbeides en felles styringslinje for disse tiltakene, i regi av ØRU, med administrativ /økonomisk styring fra rådmannsnivå og faglig styring fra helse- sosialsjef/ kommuneoverlegenivå. Bruk av Stensby til samhandlingstiltak Hovedhuset på Stensby sykehus har en total bygningsmasse på ca kvm brutto. Uten å ha beregnet arealbehov eksakt kan det nevnes at dagens korttidsenhet holder til i en del av i alt 4 etasjer i den nyeste fløyen av sykehuset. Ut fra det omfang av kommunale tjenester faggruppen av kvalitative grunner mener bør samlokaliseres på ØR og vurderinger den samme gruppen har gjort vedr av samlokalisering i et helsehus ; vil gruppen ikke anbefale at kommunen overtar driftsansvaret for Stensby sykehus. Dette utelukker imidlertid ikke at det kan være aktuelt å plassere 15 flere av funksjonene ved Stensby sykehus, dersom AHUS likevel velger å påta seg driftsansvaret også etter 1.januar 2011, eller en finner andre til å overta. 13 Momentet kom med i sluttmøtet med prosjektgruppen 14 Momentet kom med i sluttmøtet med prosjektgruppen 10

11 AGENDA 2.2 AHUS syn så langt Fra og med ønsker ikke AHUS å drifte Stensby sykehus, men har ønske om å bidra til å ha desentralisert virksomhet her eller andre steder på Øvre Romerrike etter mønster fra andre steder innenfor helseforetaket. AHUS eier bygningsmassen på Stensby, mens Akershus fylkeskommune eier en del av bygningene rundt. AHUS vil, når de avvikler ansvaret for driften, strekke seg langt ift. til hva bygningen kan brukes i noen grad også i forhold til konkurrerende virksomhet, men vil sette grensen ved å bidra til etablere konkurrerende virksomhet slik at AHUS selv må redusere sin aktivitet. 15 Eller at funksjoner, som f eks forsterket korttid, forblir på Stensby, men med litt endret innhold, driftet av kommunene. R

12 3 Vedlegg 3.1 Vedlegg 1 Innspill fra Stensby sykehus venner Navn og Visjon ØVRE ROMERIKE Visjon/Organisasjon: HELSESENTER (HELSEHUS FOR ØVRE ROMERIKE) Pasienten i sentrum, jfr. helsebildet, med helhetstekning i behandlingstilbudet, og størst mulig samlokalisering av offentlige og private helseaktører i behandlingen, jfr. også Leon-prinsippet. Planperiode: 30 år. Aldersområde: år. Geografisk område: Øvre Romerike. Vurdere Sør-Stange. Plassering: Tidligere Stensby Sykehus, med eventuelle satellitter Selskapsform interkommunalt selskap, eventuelt stiftelse. Utvikle et felles IKT- system Hjemmel: Kommunehelsetjeneste- og spesialisthelsetjenesteloven Forutsetninger: Ikke behov for anestesilege med vaktordning. Ikke akutt - kun halvakutt/halvøyeblikkelig hjelp Forslag til behandlingstilbud: 1 Poliklinikk for spesialisthelsetjenesten 16 Tilbud innen ortopedi, hjerte/kar, lunge (KOLS), gastro, diabetes hver sine ukedager, og med mulighet for halvakutte/halvøyeblikkelige vurderinger. Støttefunksjoner: laboratorietjenester, blodtapping, radiologi, inkludert CT og ultralyd. Dialysebehandling 3 dager pr uke. Sykepleiepoliklinikk for sårbehandling, hjertesykepleie, diabetesoppfølging. 2 Døgnbemannede offentlige enheter17: Døgnlegevakt/LV sentral for Eidsvoll og Hurdal (all øyeblikkelig hjelp, innen kommunehelsetjenesten, (legesentrene kun planlagt virksomhet) Apotek Palliativ enhet for kreftpasienter Rehabilitering for ortopediske pasienter 16 Ansvar/finansieirng: Staten 17 Ansvar/finansieiring: Staten/ Kommunene 12

13 AGENDA Spesialisert korttidsenhet, halvannen linjetjeneste (som Nedre Romerike) med avdeling, spesialbehandling av demente, rehabilitering, Psykiatri og rusomsorg Fødestue 3 Senter for livsstilssykdommer 18 f eks fedmebehandling, kostholdsveiledning, innlagte for slankeprogram med fysisk aktivitet, operativ behandling med innsnevring av magesekk, fettsuging og fjerning av fettforkle etter slanking. 4 Kurs- og opplæringssenter for pasienter, pårørende og ansatte (ansvar:staten/kommunene Alle deler av helsetjenestene. Forebyggende helsearbeid. 5 Legesenter for fastlegeordningen (Privat) Jfr. færre pasienter pr. fastlege 6 Jordmorsenter/helsestasjon (Kommunene/Privat) Konsultasjoner 7 Tannhelsetjeneste for eldre og funksjonshemmede 19 8 Hørselssenter, øyelege (Privat) Hørselprøve høreapparater (for dårlig tilbud i dag) 9 Fysikalsk institutt/kiropraktor (Privat) 10 Alternativ medisin ( Privat) Utvalg og videre utredninger Det oppnevnes et statlig utvalg for å gjennomgå organisering og funksjonsfordeling for spesialist helsetjenesten utenfor sykehus, som tilpasses universitetssykehusenes og kommunehelsetjenestens nye funksjoner. Tjenestene bør samlokaliseres i større grad enn i dag. Målsettingen er å effektivisere dagens behandlingstilbud, og sørge for nødvendig kompetanse ved lokalsykehusene. Eventuelle økonomiske besparelse tilføres sykehusene, kommunehelsetjenesten og fastlegeordningen. Kommunehelsetjenesten og hjemmetjenesten utbygges, ut fra prinsippet om at menneskene skal bo lengst mulig hjemme, med fullgod behandling for pleie og omsorg og i trygghet for egen sikkerhet. (Omsorgsboliger +) Finansieringssystemet for statlige, fylkeskommunale og kommunale helsetjenester endres med større prioritering av den kommunale helsetjenesten. Siste retting 20. mars DAH 18 Ansvar/finansiering: Staten/ Private 19 Ansvar: Kommune/ Fylkeskommune R

14 3.2 Vedlegg 2 Oppsummering fra kommunemøtene I de følgende presenterer vi ulike tiltak som kommunene fremhevet som aktuelle for samarbeid Forsterket korttid Vurderingene fra kommunene over behovet for etablering av forsterket korttid er som følger: Eidsvoll Kommunen ser behovet for denne type avdeling, gjerne samlokalisert med felles legevakt for hele ØRU. Anser at det er behov for interkommunalt samarbeid nødvendig grunnet kostnader i forhold til behov for plasser. Ullensaker Dagens tilbud ved Stensby fungerer bra. Positiv til å drøfte interkommunalt samarbeid dersom tilbudet blir kommunalt ansvar. Men ikke sikker på om en interkommunal løsning er riktig. Nes Kommunen er knyttet til Kongsvinger i dag, derfor brukes ikke enheten ved Stensby i noen særlig grad i dag. Opplever at det i et videre samarbeid er viktig at Nes knyttes mot A-hus og ikke Kongsvinger. Alle spleiselag med ØRU-kommunene er kompliserte grunnet problemstillingen Kongsvinger/ AHUS. Har selv både plass (ledig sykehjemsavdeling på 30 plasser, god kompetanse (blant annet geriater i hel stilling) og bred erfaring/kompetanse med denne type pasienter. Inntakskriterier og beslutningsprosesser vedrørende hvem som skal benytte disse plassene blir svært viktig. Nannestad Kommunen opplever at denne type pasienter er aktuelle for pasienter som er for dårlige til sykehjem, og for friske til sykehus. Har vurdert muligheten for å etablere tilbud i egne ledige lokaler. Kan tenke seg Stensby, men gjerne plassering i Nannestad. Utfordringen er dagens økonomiske problemer. Hurdal Tilbud på Stensby fungerer bra. Vil få problem om dette avvikles. Viktig å få til et godt rehabiliteringstilbud tidlig. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom et ukes opphold ved en forstreket korttid med god rehabiliteringskompetanse Lindrende enhet Eidsvoll Kommunen har vurdert å bygge egne plasser på sykehjem til lindrende behandling. Ullensaker Anser at dette er et behov i kommunene, og ser positivt på tilbudet som lanseres på A- hus. I hvilken grad dette vil realiseres er trolig et kostnadsspørsmål. Nes Har for tiden to plasser på korttidsavdelingen og et tilbud i hjemmetjenesten til dette formålet. 14

15 AGENDA Nannestad Lindrende enhet oppleves ikke som et savn i kommunen pr. i dag. Mange ønsker å dø på sykehjem fremfor eksempelvis Lovisenberg. Har synliggjort interessen for å kjøpe plass på lindrende enhet ved A-hus Gjerdrum Ser behovet og ønsker lindrende enhet som en del av tjenestetilbudet Hurdal Kommunen tar hånd om denne problemstillingen selv, men opplever at dette representerer sammensatte problemstillinger som er vanskelig. Dette henger sammen med sykepleierkompetansen Andre sykehjemsplasser Eidsvoll Kommunen har 120 plasser, hvorav 20 korttidsplasser i ett sykehjem. Planlegger flere korttidsplasser, langt færre langtidsplasser og flere boliger med omsorg. Ullensaker Har 24 korttid, hvorav 9 rehabiliteringsplasser, 131 langtidsplasser, samt at kommunen kjøper enkelte plasser utenbygds. Nes Kommunen har bygd flere institusjonsplasser enn økonomien tilsier. Ca. 30 plasser står ubenyttet. Videre har kommunen flere korttidsplasser, og har behov for differensierte plasser på korttid. Utredning, akutt, terminal. Innen områdene demens og forstreket demens, har kommunen god kunnskap. Nannestad Anser det som uaktuelt med samarbeid om sykehjem, det er kun forsterket korttid som er av interesse/behov Gjerdrum Opplever at det er krevende demente som er en utfordring Hurdal Kommunen har 26 plasser inkludert korttid/avlastning og kreft/døende og 10 skjerma plasser. Mangler noen omsorgsboliger for å få til en god omsorgstrapp Legevakt Eidsvoll Har i dag felles med Hurdal på Stensby, ikke daglegevakt. (nesten) ingen fastleger deltar. Klar faglig forbedring med en felles for hele ØR, I hvert fall natt(helg). Ullensaker Interkommunal legevakt sammen med Gjerdrum og Nannestad, lokalisert på Jessheim. Ullensaker betaler ca 62 %, Positiv til å utvide nedslagsfelt til hele ØR, men dette kan ikke gjøres i dagens lokaler R

16 Nes Ønsket egen legevakt (politisk). Daglegevakttelefon og alarm på Stensby. Dette er en kostbar løsning. Ikke daglegevakttilbud. Ikke administrativt/faglig ønskelig, ønsker felles legevaktording på ØRU. Nannestad Har en tilfredsstillende ordning pr. i dag. Har i dag en felles daglegevakt bestående av tre legekontor med felles telefonlinje (Rød linje via vaktnr.) ellers er det legevakten på Jessheim som fungerer på kveld, natt og i helger. Hurdal Dagens samarbeid på Stensby fungerer bra. Hvis den opphører må Hurdal bli med i en annen interkommunal ordning. Kan ikke klare seg selv Jordmortjeneste Eidsvoll Kommunen har en ordning med egne ansatte. Fungerer bra med kommunal løsning. Ullensaker Kommunalt tilsatte etc. Løser denne oppgaven selv Nes Opplever at dagens praksis fungerer bra. Har 2 ansatte i hver sin halve stilling; jobber ellers ved hvert sitt sykehus Nannestad Opplever at dette fungerer bra i dag. Har en person i 50 % stilling som også arbeider på sykehus. Mener jordmortjenesten bør være lokal og kommunal Hurdal Har 20 % stilling; en som jobber på sykehus i Oslo ellers. Fungerer bra som det er i dag Legetjeneste i sykehjem Eidsvoll Arbeider med å forbedre den og å knytte den til 2 personer (1,2 årsverk). Positiv til innspill om oppringt bakvaktsamarbeid som interkommunalt tiltak Ullensaker Jobber med å forbedre den og å knytte den til færre personer. Har tro på et faglig forum blant legene, gjerne koblet opp mot fagmiljø på A-hus når det er på plass, men tror ikke på bakvaktsamarbeid. Med godt fungerende legetjeneste på dagtid, vil ikke dette være nødvendig. Bør bygge på legevakt, støttet opp med kontakt med A-hus. Ved et av sykehjemmene (Kløfta) har en jobbet i tett dialog med ambulant tjeneste (også sykepleie) fra A-hus: Nes Har Geriater i hel stilling, men ønsker seg 0,5 stilling til. 16

17 AGENDA Nannestad Har i dag 3 leger inne på sykehjem, og en dekning med 13 timer pr. uke. Ønsker en sykehjemslege i 80 % stilling, med 1 fast person har institusjon som primæroppgave. Ønsker at de som er sykehjemsleger inngår i en vaktpool på tvers av kommunene i stedet for å bruke legevakt. Hurdal Har 20 % legestilling i sykehjem som ønskes økt til 30 % Samfunnsmedisin etc. Eidsvoll Mye av jobben innenfor miljørettet helsevern og smittevern krever annet en legekompetanse. En samlet kommunelege/samfunnsmedisin funksjon på ØR vil kunne gi mulighet til å ha f eks ingeniør kompetanse, tilgang til samfunnsmedisiner på døgnbasis. Ullensaker Ikke felles kommunelegetjeneste på hele ØR, men en bør samarbeide om miljørettet helsevern. Basen for en slik tjeneste kan lokaliseres på Stensby Nes Har en person i 50 % stilling i dag. Vanskelig å rekruttere. Forsøkte med å få felles kommunelege med annen kommune uten resultater. Positivt til å få til felles samfunnsmedisinsk miljø. Mye av jobben innenfor miljørettet helsevern krever annet en legekompetanse, her bør det samarbeides. Nannestad Har arbeidet mye med dette området. Kan godt ha en felles pool for miljørettet helsevern mellom kommunene. Kommuneoverlegen er i følge dagens lovverk knyttet til en kommune. Eksempelvis kunne smittevernplan vært felles for ØRU, samt det kunne vært samarbeid om psykisk helsevern. Hurdal Har ikke egen kommuneoverlege, men legene utfører funksjonene Sterkbolig funksjonshemmede og andre grupper med utagerende adferd Eidsvoll Kan være aktuelt å samarbeide om, men tilbud til pasienter med utagerende adferd/ dårlig impulsstyring er mer aktuelt å samarbeide om. Tilbudet skreddersys gjerne for hver pasient/ kjøpes dyrt av Incita. Med hele ØR som nedslagsfelt bør en kunne ha et mer fast tilbud Ullensaker Opplever dette som et viktig tiltak. Kraftig økning i behov de senere år. Er usikker på kvaliteten på tilbudet i dag. Ser for seg en større driftsenhet med spredt bosetting i tun; interkommunal løsning pga størrelsesorden. R

18 Nes Her har kommunen god kompetanse/lang erfaring og vil bygge videre på dette i egen regi. Har blant annet forsterket enhet innenfor demens. Nannestad Ønsker ikke dette til Stensby. Bør ha tilbud i egen kommune. Er åpne for å kjøpe enkelte plasser ved spesielle behov Hurdal Har for tiden 5 enheter for psykisk utviklingshemmede Barnebolig, avlastning, kompetansesenter Eidsvoll Ønsker ikke samarbeid om felles barnebolig, men samarbeid om avlastning kan være av interesse. Ullensaker Dette er et av områdene der en har klare forbedringsområder. Ser for seg et kompetansesenter (for eksempel på Stensby) som kan jobbe både forebyggende og gi avlastningstilbud. I dag har kommunen 5 avlastningsplasser og 2 barneboligplasser (bare fysisk plass, brukes ikke i dag) og kjøper seg ellers fri gjennom BPA ordninger de fleste gjennom privat firma. Nes Har barnebolig/avlastningsbolig, bygd for 8 beboere brukes av noe færre pga adferdsproblematikk. Kjøper i tillegg private tilbud. Nannestad Ønsker ikke å plassere dette på Stensby. Bør ha tilbud i egen kommune. Er åpne for å kjøpe enkelte plasser ved spesielle behov Hurdal Opplever at dette er en god ide en bør arbeide videre med Psykiatri/rus Ullensaker Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll og Ullensaker samarbeider i dag med DPS Jessheim (Ahus) har i dag et samhandlingsprosjekt som innebærer et alternativ til ACT team (ambulerende team); et tilbud som blant annet finnes i Follo og på Nedre Romerike Nes Kommunen har et lavterskeltilbud innenfor rus Nannestad Psykiatritilbudet fungerer bra. God samarbeid med DPS. At rus er i NAV er en utfordring, ønsker at rus skal ut av NAV Hurdal Er et utfordrende område innenfor spesialisthelsetjenesten. Opplever at det alltid er fullt på Jessheim (DPS) 18

19 AGENDA Somatisk tilbud til dårlige pasienter Eidsvoll Avviklingen av poliklinisk tilbud ved Stensby har ført til at de dårligste pasientene i praksis (pga reisevei) har mistet det polikliniske tilbudet. Mener det er behov for et Distrikts Medisinsk senter på ØR, men at kanskje lokalisering Stensby gir liten oppslutning. Ullensaker Selv om det kan være forbedringspunkter, mener en at det er andre områder som bør prioriteres høyere. Nes Det viktigste for Nes er å få et foretak å forholde seg til. Vanskelig med lokalfunksjon somatikk på Kongsvinger, resten på AHUS. Hurdal Opplever at det er langt til AHUS (ca 1 time). Peker spesielt på dialyse Opplæring av ansatte og pasienter Ullensaker Anser at opplæring av ansatte og pasienter bør kunne legges til Stensby; Læring og mestringselementer Nes Fagutvikling foregår først og fremst i samarbeid med Skedsmo og Lørenskog R

20 3.3 Vedlegg 3 Oppsummering fra møtet med faggruppen I det følgende presenteres faggruppens vurdering av de ulike punktene som er undersøkt i kommuneundersøkelsen: Forsterkekt korttid Gruppen har følgende vurderinger Forsterket korttid er et viktig tiltak Det er viktig at kommunene har styring på pasientstrømmen Behov for forsterkede korttidsenheter, men det er viktig å avvente hva som kommer ut av samhandlingsreformen Dersom det blir pålegg om at kommunene skal ta imot sykere pasienter må det komme et pålegg om dette fra sentralt hold Hvilke kommuner som kan være aktuelle for samhandling om forsterket korttid må avklares nærmere Konklusjon: Ønske om forsterket korttid, men avventer stortingsmelding, økonomi mv. Må vurdere hvor mange kommuner som skal samarbeide om aktuelle enheter. Dette henger blant annet sammen med beliggenhet og transport Lindrende enhet Gruppen har følgende vurderinger Må avklare hva som ligger i begrepet lindrende enhet Bør være et sted for å hjelpe de sykeste Palliativt team på A-hus er viktig i samarbeidet om lindrende enhet Det er viktig at det er kompetanse om denne type arbeid i kommunene Et tiltak med lindrende enhet bør ikke kun være et sted på en institusjon, men et sted kommunene kan samarbeide med/dele kompetanse med Konklusjon: Viktig med kompetanse i kommunene, god kapasitet på plassene, og samarbeid mellom kommunene og sykehus om lindrende enhet Andre sykehjemsplasser Gruppen har følgende vurderinger Krevende demente er en utfordring for små kommuner, mens de store kommunene er relativt bra dekket En mulighet er at de små kommunene kan kjøpe plasser av de store kommunene 20

Finn Arthur Forstrøm, AGENDA. Helse, pleie og omsorg er - og vil være - noen av de viktigste basisoppgavene kommunene har ansvar for.

Finn Arthur Forstrøm, AGENDA. Helse, pleie og omsorg er - og vil være - noen av de viktigste basisoppgavene kommunene har ansvar for. Notat Utarbeidet av: Finn Arthur Forstrøm, AGENDA Dato: 1. mars 2010 Emne: HELSE OG SAMHANDLINGSREFORM. NOEN FORHOLD OG PROBLEMSTILLINGER DET BØR TAS STANDPUNKT TIL. Innledning Helse, pleie og omsorg er

Detaljer

Prosjekt «Helsehus for ØRU-kommunene

Prosjekt «Helsehus for ØRU-kommunene Prosjekt «Helsehus for ØRU-kommunene - Øyeblikkelig hjelp døgnopphold samlokalisert med felles legevakt» Presentasjon av prosjektets anbefalinger Politisk forankring og vedtak (1/2) ØRU-styret oversendte

Detaljer

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Dagsorden : 92. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 93. REFERAT FRA SISTE

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115

Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115 Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115 Dagsorden : Sak nr.: 25/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 26/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 17.02.12... 2 Sak nr.: 27/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Dagsorden: Sak nr. 115/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 116/09 Informasjon om Melodi Grand Prix delfinale på Øvre Romerike Sak nr. 117/09 Referat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd Formannskapet Kommunestyret Arkivsak: 2014/408-1 Arkiv: Saksbehandler: Mette Gro Iversen/Hege Holth SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd Formannskapet Kommunestyret Helsehus for ØRU - status

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Nord Gudbrandsdal Distriktsmedisinsk senter (DMSNG) Åpen dag 17. april 2010

Nord Gudbrandsdal Distriktsmedisinsk senter (DMSNG) Åpen dag 17. april 2010 Nord Gudbrandsdal Distriktsmedisinsk senter (DMSNG) Åpen dag 17. april 2010 Utviklingsprosser Vedtak i Arbeidsutvalget 09.05. 2008 starte utviklingsprosjekt knyttet til DMS/helsesamarbeid Vedtak i Sel

Detaljer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Dagsorden : 70. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 71. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 13. MAI 2011... 2 72. LEDERKONFERANSE HØSTEN

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem»

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Sandnes Kommune Prosjekt omstilling og effektivisering i Levekår 2016 Sandnes kommune Innledning På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 18.januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530

Referat fra rådmannsmøte 18.januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530 Sør-Gardermoen 21januar 2013 Referat fra rådmannsmøte 18januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530 Dagsorden : Sak nr: 1/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN 2 Sak nr: 2/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 141212 2 Sak nr:

Detaljer

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Konklusjon: Den foreløpige rapporten gir ikke grunnlag for å vurdere dagens situasjon ved Helsehuset

Detaljer

Regionalt helseprosjekt i Valdres. Prosjektledere Toril Naustdal og Bjørg Veisten

Regionalt helseprosjekt i Valdres. Prosjektledere Toril Naustdal og Bjørg Veisten Regionalt helseprosjekt i Valdres Prosjektledere Toril Naustdal og Bjørg Veisten VISJON FRISKERE I VALDRES VERDIGRUNNLAG Framtidsretta Nært Trygt KJENNETEGN PÅ SAMARBEID Innbyggerfokus Romslighet Langsiktighet

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 1600-1830

Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 1600-1830 Sør-Gardermoen 17. juni 2013 Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 1600-1830 Dagsorden : Sak nr.: 48/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 49/13 HELSEHUS...2 Sak nr.: 50/13 REGIONAL

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta

Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta Vang Vestre Slidre Nord-Aurdal Øystre Slidre Sør-Aurdal Etnedal Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta Toril Naustdal Prosjektleder Regionalt helseprosjekt i Valdres

Detaljer

Geriatriløft Drammen Et trepartssamarbeidsprosjekt i praksis

Geriatriløft Drammen Et trepartssamarbeidsprosjekt i praksis Samhandling i praksis inspirasjon mot 2015 Geriatriløft Drammen Et trepartssamarbeidsprosjekt i praksis Einar Husebye, avd.sjef medisin Vestre Viken HF Heid S. Aasgaard, førstelektor - Høgskolen i Buskerud

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Dagsorden: Sak nr. 72/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 73/09 Referat fra siste styremøte 19. juni 2009 Sak nr. 74/09 Referat siste rådmannsmøte

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 26.10.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.30 Deltakere: Frode Myrland (for Dagfinn Thorsvik, Helse Nord-Trøndelag HF),

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00. Plan for legetjenesten 2008-2016

BODØ KOMMUNE. Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00. Plan for legetjenesten 2008-2016 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/5 Råd for funksjonshemmede 25.02.2008 08/5 Ruspolitisk råd 26.02.2008 08/1 Eldrerådet

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. november 2010 Referat fra styremøte i ØRU 05. november

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

6.5 Etablering av et lokalmedisinsk senter på Hadeland

6.5 Etablering av et lokalmedisinsk senter på Hadeland 6.5.1 6.5 Etablering av et lokalmedisinsk senter på Hadeland Bakgrunn Region Hadeland har ikke hatt representanter i arbeidsgruppen oppnevnt av administrerende direktør i Sykehuset Innlandet. Arbeidsgruppens

Detaljer

Samhandling mellom kommunar og spesialisthelseteneste i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege Ål kommune Forskar Vestre Viken HF

Samhandling mellom kommunar og spesialisthelseteneste i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege Ål kommune Forskar Vestre Viken HF Samhandling mellom kommunar og spesialisthelseteneste i Hallingdal Øystein Lappegard Kommuneoverlege Ål kommune Forskar Vestre Viken HF Disposisjon Presentasjon av Hallingdal sjukestugu (HSS) Samarbeidet

Detaljer

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan. Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan. Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin Hallingdal lokalmedisinske senter Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal Prosjektplan Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune Vestre Viken HF,

Detaljer

Status og videre fremdrift, oppfølging etter styremøter i SSHF

Status og videre fremdrift, oppfølging etter styremøter i SSHF Status og videre fremdrift, oppfølging etter styremøter i SSHF OSS, 1. april 2014 Jan Roger Olsen / Per W. Torgersen utviklingsplan@sshf.no sshf.no/utviklingsplan2030 Høringsrapport sendt ut 28. februar

Detaljer

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall Referent

Detaljer

Samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy

Samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy Samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy Samhandlingskonferanse Region Vest 1.Juni 2011 Anne Kjersti Drange Fagsjef åpen omsorg i Askøy Kommune Bakgrunn for samhandlingsprosjektet

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 25. januar 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 25. januar 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 29..januar 2013 Referat fra styremøte i ØRU 25. januar

Detaljer

Samhandlingsreformen St.meld.nr. 47 (2008-2009) Kick off samling Helsesamarbeid i Vest- Lofoten. Nils Olav Hagen

Samhandlingsreformen St.meld.nr. 47 (2008-2009) Kick off samling Helsesamarbeid i Vest- Lofoten. Nils Olav Hagen Samhandlingsreformen St.meld.nr. 47 (2008-2009) Kick off samling Helsesamarbeid i Vest- Lofoten Nils Olav Hagen Del I Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Samhandlingsreform

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN Vedlegg: Uttalelse fra allmennlegeutvalget i Lenvik. Ikke vedlagt: Senjalegen

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Elektronisk samhandling

Elektronisk samhandling Elektronisk samhandling Gunn Elin Blakkisrud Ahus Gunn- Elin Blakkisrud Bakgrunn Prosjekt finansiert fra Høykom 3,45 mill Prosjektperiode fra høsten 2006 til ut 2007 Samarbeid mellom Ahus og Ullensaker

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 1 2 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2013 RUNE DEVOLD Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden

Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Bakgrunn: To kommunestyrevedtak gjort i 2011 og 2012

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal. Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013

Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal. Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013 Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013 Hva er gjort? ØHJ problemstillingen drøftet i mange fora, blant annet i INR og i region Namdal pluss en rekke prosjekter

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen Helseregion Sør-Gudbrandsdal Haakon B. Ludvigsen Samarbeid om utvikling og oppfølging av felles tiltak i tråd med Samhandlingsreformen Sammensatt av fem parter Lillehammer kommune Gausdal kommune Øyer

Detaljer

Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300

Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Forfall Forfall Kurt-Gøran Adriansen Referent Gjerdrum Nannestad

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgssektoren Budsjett 2015-735 mill 1000 årsverk ca 1400 ansatte 22 virksomheter/enheter (fra 1/1-16 19 virksomheter) Avdeling Omsorg Virksomheter 7 sykehjem Skudenes,

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 02.02.10 13/10 Saksbeh: Nils

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Værnesregionen DMS. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder

Værnesregionen DMS. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Værnesregionen DMS Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Historikk Henvendelse fra Stjørdal kommune til Helse Midt-Norge 01.12.04 Skisse for DMS Statlige prosjektmidler styrking av lokalsykehusene og samhandling

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen Side 2 Side 3 Regjeringens hovedføringer «Fremtidens kommunehelsetjeneste skal

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret godkjenner Plan for legetjenesten i Trondheim kommune, 2008-2011, slik den foreligger.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret godkjenner Plan for legetjenesten i Trondheim kommune, 2008-2011, slik den foreligger. Saksframlegg Plan for legetjenesten i Trondheim kommune 2008-2011 Arkivsaksnr.: 08/37465 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret godkjenner Plan for legetjenesten i Trondheim kommune, 2008-2011, slik

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 18. februar 2015 Referat fra styremøte i ØRU 13.februar

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 30. januar 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra rådmannsmøte 30. januar 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 9. februar 2015 Referat fra rådmannsmøte 30. januar 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 1/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 2/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 07.11.14...

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Dialogseminaret 2010 - Åre -

Dialogseminaret 2010 - Åre - Dialogseminaret 2010 - Åre - - utfordringer og muligheter for Innherred samkommune Levanger kommune den 19.02.2010 3 hovedutfordringer for helseområdet i kommunene ble til 4: Kapasitet (demografiutviklingen)

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

FORMÅL. Møtebok 24.9.2010, vedlegg 3, Hallingdal Lokalmedisinske Senter INTERKOMMUNALT SAMARBEID

FORMÅL. Møtebok 24.9.2010, vedlegg 3, Hallingdal Lokalmedisinske Senter INTERKOMMUNALT SAMARBEID INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hemsedal Ål Gol Hol Nes Flå Hallingdal Lokalmedisinske Senter - utgangspunktet for prosjektet. Oddvar Grøthe, Regionrådet for Hallingdal Rådsordførar Oddvar Grøthe FORMÅL Regionrådet

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Avtaleinnhold, begrensninger, kilder til konflikt m.m. - erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal

Avtaleinnhold, begrensninger, kilder til konflikt m.m. - erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal Avtaleinnhold, begrensninger, kilder til konflikt m.m. - erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal Oslo 6.des 2010 Vigdis Rotlid Vestad, prosjektleder Befolkning pr. 01.01.10: Totalt i Oppland:185 216 Skjåk : 2.265

Detaljer