Samarbeid hjem skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid hjem skole"

Transkript

1 Samarbeid hjem skole 1

2 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282 Nøsted Åskollen Det er skolens oppgave å gi de foresatte informasjon om skolens mål og planer, slik at de kan være reelle medspillere. Gjensidige forventninger, ansvar og muligheter må avklares. Det er viktig at dette skjer i dialog, og denne veilederen er ment som hjelp i dette arbeidet. Forord Foresatte er opptatt av at barna deres trives, lærer og utvikler seg, og alle foresatte, uansett bakgrunn og utdanning, har en sentral rolle i barnas læring og utvikling. De holdningene foresatte formidler til sine barn om skole og læring, har en avgjørende betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte. Det er skolen som har det faglige og pedagogiske ansvaret for elevens læring. Skolen skal sørge for at eleven utvikler sosial, kulturell og etisk kompetanse. Samarbeid mellom hjem og skole skal sikre at eleven får realisert sine muligheter for læring og utvikling gjennom å bli anerkjent og oppleve tilhørighet, mestring og trygghet både i hjemmet og på skolen. Dette målet kan lettest nås gjennom et likeverdig samarbeid bygget på gjensidig respekt og anerkjennelse. Samarbeidet mellom hjemmet og skolen er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ til og legge til rette for samarbeidet. Hjem og skole har gjensidige rettigheter og plikter. Et godt samspill mellom hjem og skole forutsetter at begge partene kommuniserer tydelig slik at skolens og de foresattes forventninger blir avklart og det ikke oppstår misforståelser. Vennlig hilsen Tore Isaksen Utdanningsdirektør Vestbygda E 18 Skoger Visjon «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske» «Vi skal synliggjøre og verdsette alle kulturer» 2 3

3 Innhold Bakgrunn for dokumentet side 3 Forord side 5 Styringsdokument side 6 Plattform for samarbeidet omkring våre barn side 8 Forventninger til skolen side 10 Forventninger til elevene side 11 Forventninger til hjemmet side 12 Foreldrenes medvirkning og medbestemmelse i Drammensskolen side 15 Informasjon og kommunikasjon Dokumentet er utarbeidet av Drammensskolen i samarbeid med DKFU våren Det skal være styrende for hjemskolesamarbeidet fra høsten 2010 og evalueres våren Mindre justeringer kan foretas ved hver skoleoppstart. Gjensidige forventninger Dette styringsdokumentet forteller hva foresatte og elever kan forvente av Drammensskolen hva som forventes av en elev i Drammensskolen hvilke forventninger Drammensskolen har til hjemmet Rutiner Dette styringsdokumentet forteller hvilke rutiner vi har i samarbeidet mellom hjem og skole hvilke oppgaver rådsutvalgene på skolen har hvordan vi ønsker at kommunikasjonen skal foregå mellom hjem og skole 4 5

4 For å kunne utvikle et godt lærings- og oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at hjem og skole har et felles utgangspunkt for samarbeidet. Vi er enige om å legge vekt på følgende: Plattform for samarbeidet omkring våre barn å utvikle ansvarsfølelse Barn som føler ansvar tenker over konsekvensene av sine handlinger. Barn som føler ansvar blir ikke likegyldige. Å bekjempe likegyldigheten er en forutsetning for å fremme trygghet og trivsel. I Drammensskolen vil hjem og skole samarbeide for å gi barna ansvar og utvikle ansvarsfølelsen deres. å utvikle en inkluderende kultur Barn som har et fellesskap har lettere for å samhandle. I Drammensskolen vil hjem og skole bidra til aktiviteter hvor alle inkluderes Vi skal synliggjøre og verdsette alle kulturer. å holde orden Å rydde er å ta hensyn til andre. Holder vi klasserommet og skolen i orden, letter vi arbeidet for de som skal gjøre rent. Det er lettere å holde orden på tankene når man har orden rundt seg. I Drammensskolen vil hjem og skole bidra til at elevene holder orden på skolesakene sine og arbeidsplassen sin. å utvikle god oppførsel og sosiale ferdigheter Barn må lære hvordan de skal oppføre seg og det må være klare regler for oppførsel. God oppførsel kommer ikke automatisk. God folkeskikk er «de gode skikkene folk bruker når de er sammen». Drammensskolen har utarbeidet en felles atferdsstandard for voksne og barn. Skolene bruker opplæringsprogram i sosiale ferdigheter; for eksempel «Steg for Steg», «det er mitt valg», PALS, ART eller andre gode forskningsbaserte program. Hjem og skole diskuterer jevnlig den sosiale utviklingen til det enkelte barn. Hjemmet har det overordnede ansvaret for elevens oppførsel og atferd. I Drammensskolen vil hjem og skole arbeide aktivt for å få barna til å forstå andre og se ting fra andres synsvinkel. å forhindre mobbing Hjem og skole har følgende felles mål: Vi skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Vi skal ha gode rutiner som avdekker mobbing. Blir mobbing oppdaget, skal hjem og skole følge opp mobbeoffer og mobber. å vektlegge tidlig innsats i opplæringen Vi skal sammen arbeide for å gi elever med spesielle utfordringer nødvendig opplæring på et tidlig tidspunkt. 6 7

5 Hjemmet kan forvente at skolen gir god opplæring og undervisning ved å møte og omtale elevene på en positiv måte lære elevene til å ta et medansvar for sin egen læring holde seg oppdatert på forskning og utvikling i skolen tilpasse undervisningen til ulike mestringsnivå der det er mulig variere undervisningsmetodene bruke IKT som en fast og regelmessig del av opplæringen sørge for gode rutiner og vaner som bidrar til effektivitet og god kvalitet på undervisningen utvikle personalets kompetanse til å se utfordringer hos enkeltelever på et tidlig stadium, samt sørge for ressurser til å utvikle eleven og veilede foreldrene differensierer undervisningen ved å gi elevene utfordringer de er i stand til å mestre utarbeide arbeidsplaner for elevene på ulike nivå forvente ulikt tempo i elevenes læring og gi ulik mengde oppgaver bruke konkretiseringsmateriell og ulike læringsmetoder for å nå den enkelte holde kurs for elever som trenger intensiv og mer tilrettelagt opplæring i perioder holder høy standard på utstyr og materiell ved å ha oppdaterte program på data, og interaktive tavler i de fleste undervisningsrom bruke oppdaterte og gode læremidler ha et velutstyrt og hyggelig bibliotek legger vekt på fysisk trening og bevegelse ved å prioritere et uteområde som gir muligheter for å være fysisk aktiv bruke naturen i nærområdet har gode rutiner for orden ved å ha standarder for orden og ryddighet for både personalet og elevene sørge for at standarden er kjent for alle i skolesamfunnet og henger oppslått slik at alle vet hva som forventes motivere elevene til å holde standarden legge hovedansvaret for rutinene og standarden til ledelsen arbeider systematisk med sosial kompetanse ved å ha en vedtatt atferdstandard for ansatte og elever (se skolens hjemmeside) sørge for at standarden er kjent for alle i skolesamfunnet og følges opp legger til rette for fellesopplevelser på skolen ved å lage et forpliktende årshjul for sosiale og faglige fellesaktiviteter på skolen oppøver selvstendighet og ansvar hos elevene gjennom ordninger som f.eks elevråd skolemegling fadderordning kulturvertordning bibliotekvakt elevansvar for deler av skolearrangementer som avslutninger og samlinger rullerende ansvarsoppgaver for alle elever på trinnene gir regelmessig tilbakemelding til elev og foresatte ved å gjennomføre minimum 2 samtaler med hver elev i året; elevsamtaler innkalle alle foresatte til utviklingssamtale (konferanse) 2 ganger i året, vår og høst; på barnetrinnet kan deler eller en av samtalene holdes uten eleven gi foresatte informasjon om hvordan deres barn utvikler seg i forhold til de oppsatte målene i læreplanen gi tilbakemeldinger på en slik måte at eleven opplever mestring og mot til å gå på nye oppgaver (vurdering for læring) «Hjemmet kan forvente at skolen møter og omtaler elevene på en positiv måte» innkalle til minst to foreldremøter i løpet av skoleåret som forberedes og gjennomføres i samarbeid med foreldrekontaktene organiserer og tilrettelegger skoledagen på beste måte ved å avholde spisepause i rolig og hyggelig atmosfære sørge for tilsyn i alle pauser (inkl. 10 min. før skoletid på barnetrinnet) arbeider for en positiv skoleutvikling ved å gjennomføre og analysere brukerundersøkelser for foreldre og elever og fatte tiltak i samsvar med disse 8 9

6 Drammensskolen forventer at elevene Drammensskolen forventer at foreldrene respekterer og oppfører seg i tråd med skolens ordens- og trivselsregler er presise og holder god orden ved å komme tidsnok til timene og holde orden i sine personlige saker gjøre leksene og levere dem til rett tid delta i rydding og ta på seg oppgaver i skolesamfunnet viser god arbeidsro ved å bruke innestemme der det er påkrevet ha fokus på arbeidet i timene være stille og gå rolig ved skifte av aktiviteter viser god arbeidsinnsats ved å lytte til undervisning, instruksjoner og beskjeder komme raskt i gang med arbeidet gjøre sitt beste og forvalte sine evner på en god måte viser god samhandling med voksne ved å vise respekt og være høflige overfor voksne rette seg etter beskjeder og tilsnakk fra alle voksne si ifra på en høflig måte når man føler seg urettferdig behandlet snakke med de voksne når noe er vanskelig viser god samhandling med elever ved å vise respekt og ta hensyn til medelever samarbeide godt med andre være inkluderende i lek og samvær på skolen snakke positivt om andre viser respekt for skolebygg, inventar og andres eiendeler ved å ha bokbind på skolebøker og orden i sekken la andres eiendeler være i fred ta vare på og vise respekt for skolens inventar og utstyr bidrar til respekt og positivt omdømme av skolen ved å støtte skolen aktivt, snakke positivt om skolen og de ansatte ta opp innvendinger og kritikk direkte med lærere eller ledelse hjelper eleven med skolearbeidet ved å støtte og etterspørre innsats fra barna i skolearbeidet gjennom hele skoleløpet følge opp og veilede eleven i leksearbeidet se til at de leverer skolearbeidet i rett tid øve med eleven på det som er vanskelig snakke med barna om læring og se på prøver, innleveringer og vurderinger følger med på informasjonen som skolen gir ved å lese dokumenter som blir sendt fra skolen og svare skolen der det er forventet sende med eleven utstyr som det gis informasjon om i ukebrev og andre skriv sjekke at eleven har med gymtøy og uteklær/egnete klær for dagens aktiviteter bidrar til god oppførsel hos eleven ved å respektere og støtte skolens ordensreglement respektere skolens konsekvenser ved brudd på reglementet, evt. ta opp uenighet med skolen på en høflig og vennlig måte få eleven til å forstå at det må ta hensyn til andre og følge reglene på skolen «Drammensskolen forventer at foreldrene støtter skolen aktivt og snakker positivt om skolen og de ansatte» deltar i aktiviteter i skolens regi ved å påta seg verv og oppgaver i råd og utvalg påta seg oppgaver i forhold til skolens årshjul for foreldreaktiviteter bidrar til en positiv skoleutvikling ved å svare på brukerundersøkelser som skolen sender ut møter på konferansetimer og foreldremøter og gir beskjed i god til hvis man er forhindret 10 11

7 Foreldrenes medvirkning og medbestemmelse i Drammensskolen Foreldrekontakter Hvert trinn skal ha minst to foreldrekontakter Disse velges på vårens foreldremøte En av disse skal være medlem i FAU Tidlig hver høst avholdes et samarbeidsmøte mellom skolens foreldrekontakter, kontaktlærer, FAU leder og skolens ledelse. På dette møtet lages et årshjul med datoer for foreldremøter og ulike fellesaktiviteter på trinnet. Hvilke oppgaver har foreldrekontaktene? Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren Gå gjennom årsplaner og lærestoff sammen med lærerne for neste halvår og peke på informasjonsbehovet foreldrene har Holde god kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen. Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om skriftlig eller muntlig på foreldremøte Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU skal nedsettes ved alle skoler og er et utvalg for foreldrerådet som består av alle foreldrene som har barn ved den enkelte skole er hjemlet i Opplæringsloven som et samarbeidsorgan for foresatte og skolen kan bestå av foreldrekontaktene, men kan også være sammensatt på andre måter FAU skal fremme fellesinteressene for foreldrene medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole legge til rette for positiv utvikling hos elevene skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet Skolemiljøutvalget (SMU) Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven. Samarbeidsutvalget (SU) SU er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU kan uttale seg om følgende: Forslag til budsjett Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen Plan for hjem-skole-samarbeid Skolevurdering Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene Skolens informasjonsvirksomhet Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket Fritidsaktiviteter Skoleskyss Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres Ordensreglementet Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU) Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU) er et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolene i kommunen (www.dkfu.net). DKFU skal: Ivareta foreldres interesser i skolesammenheng og sikre barna et best mulig skoletilbud Engasjere seg i saker av felles interesse for skolene i kommunen Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen Være en pådriver i utviklingen av skoletilbudet i Drammen Bidra til økt foreldreengasjement Drive informasjonsarbeid og bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom grunnskolene i kommunen Bidra til opplæring av foreldrekontakter slik at de kan ivareta sine oppgaver best mulig 12 13

8 Informasjon og kommunikasjon Slik kommer du inn på MLG Digital informasjon fra skolen Alle foresatte skal ha tilgang til læringsplattformen MLG (Microsoft Learning Gateway) med eget brukernavn og passord. Læringsplattformen gir tilgang til elevens digitale arbeider og mapper, og informasjon om skolen og trinnet. Informasjon via mail, ukeplan og lekser Følgende sendes direkte hjem til alle foresatte som har oppgitt mailadresse og legges ut på MLG: Ukeplan med undervisningsplaner, fagmål, aktiviteter og arbeidsoppgaver Behov for utstyr til aktiviteter må følges opp av foreldrene Elevene får utdelt en kopi av ukeplanen på skolen. Informasjon på skolenes hjemmesider plikter og rettigheter for barnets skolegang fridager og rutiner for å søke om permisjon personalet på skolen og SFO råd og utvalg skolens offentlige publikasjoner Gå inn på skolens hjemmeside Finn påloggingsvindu til MLG til høyre Skriv inn ditt brukernavn og passord Klikk OK Lenker til læring for store og små Alle fag: Matematikk: Kommunikasjon mellom hjem og skole omkring enkeltbarn Som en regel kan vi si at kommunikasjon omkring enkeltbarn bør gjøres via telefon eller møte, hvis det er snakk om opplysninger av personlig karakter. Er det snakk om oppfølging av en elev over en periode, må man også vurdere om det er mer hensiktsmessig med korte og hyppige møter istedenfor jevnlige tilbakemeldinger via mail

9 Layout: Kirell Design Foto: Håkon Karlsen Trykk. Merkur Trykk AS Drammensskolen Postadresse: Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelandsgt 9, 3019 Drammen 16

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer