PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE"

Transkript

1 PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for å sikre barnets trivsel, utvikling og læring.

2 Forord... 3 Barnhageloven sier:... Feil! Bokmerke er ikke definert. A. SAMARBEID PÅ BARNEHAGENIVÅ... 5 Samarbeidsutvalget:... 5 SUs ansvar:... 5 Foreldreråd og FAU... 5 Tiltak for å styrke samarbeidet... 6 Felles opplæring om hjem - barnehagesamarbeidet... 6 Foreldre/foresatte skal inkluderes...6 Samarbeid om barnas psykososiale miljø... 6 Informasjon om FAUs arbeid skal sendes alle foreldre/foresatte i barnehagen B. SAMARBEID... 7 Ansvar Foreldremøter Foreldre/foresatte skal i samarbeid med personalet arbeide Informasjon Foreldrekontaktene Barnehagen skal legge til rette for trivselsfremmende tiltak C. SAMARBEID OM DET ENKELTE BARN Det daglige samarbeidet Det skal gjennomføres minst 1 foreldresamtale i året Samtykkeerklæring Mobbing eller annen uønsket atferd Informasjon til barnehagen Overgang barnehage skole. Samarbeid og sammenheng... 8 D. BARNS BARNEHAGEMILJØ DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 9 Ansvar... 9 Barns medvirkning:... 9 Formidling av grunnleggende verdier Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn Forståelse av samarbeid slik det står i Rammeplanen: Samvær E. KONFLIKTHÅNDTERING Den enkelte barnehagen skal ha en aktiv holdning til konflikthåndtering Det skal foreligge planer og rutiner for.11 Veiledende retningslinjer for håndtering av konflikter mellom barnehage og hjem: Konflikt forelder/foresatt ansatt Konflikt gruppe foreldre/foresatte ansatt Konflikt forelder/foresatt barnehage/styrer Konflikt gruppe av foreldre/foresatte barnehage/styrer Linker Vedlegg Vedlegg

3 Forord Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnets beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Samtidig er den et møtested for barn og foreldre og som kulturformidler. I den daglige virksomheten har barna rett til å si sin mening i det som vedrører det, til å kunne uttale seg og ha innflytelse på sitt liv i barnehagen. Likeledes skal foreldrene sikres medvirkning. Det er viktig at samarbeidet mellom hjem barnehage bygges på åpenhet og tillit, at de har respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet, samtidig med regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Plan for samarbeid hjem barnehage er et ledd i å: bedre og systematisere samarbeid og foreldremedvirkning videreutvikle kvaliteten i samarbeidet sikre sammenheng i barns utvikling og læring. Foreldre og barnehage har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling 3

4 Barnehageloven sier: Ny formålsparagraf for barnehagen: 1. barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 2 barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver. 4 for å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier: Foreldrene har ansvaret for barnas oppdragelse - Nedfelt i FNs barnekonvensjonen - Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. (Rammeplan s. 15) - Foreldrene sikres medvirkning gjennom deltakelse i samarbeid i foreldreråd og samarbeidsutvalg. - Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Hjemmet må få god informasjon om: - Samfunnsmandatet barnehagene har. - Nødvendig informasjon om og begrunnelse for barnehagens virksomhet og innhold - Foreldre og barns rett til medvirkning. Foreldre og barnehage skal samarbeide om: - Å få til et godt møtested for barn og småbarnsforeldre. - Utvikling av barnehagens virksomhet. - Barnehagevurdering. - Spørsmål knyttet til barnets læring og utvikling og holde hverandre gjensidig informert. - Legge til rette for å utvikle og fremme likeverd på alle områder. 4

5 A. SAMARBEID PÅ BARNEHAGENIVÅ - Samarbeidet mellom hjem - barnehage skal være til beste for det enkelte barn og fremme barnets trivsel, omsorg, lek, læring og utvikling. - Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal være preget av gjensidighet, åpenhet og respekt. Samarbeidsutvalget: Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som skal se til at barnehagen blir drevet etter gjeldende lover og regler. Det består av eierrepresentant, personalrepresentant og foreldrerepresentant. er ofte sekretær. har ikke stemmerett i SU. SU har delegert ansvar for å: - Fastsette barnehagens årsplan, virksomhetsplan og godkjenne årsrapport. - Samarbeidsutvalget skal vedta plan om samarbeid hjem- barnehage. - Avgjøre søknad om deltakelse i forsknings- og undersøkelsesvirksomhet. - Avgjøre deltakelse i innsamlingsaksjoner. - I forskriften om pedagogisk bemanning, framgår det av 3 at en uttalelse fra barnehagens SU skal legges ved eiers søknad om dispensasjon fra normen for pedagogisk bemanning. - SU skal forelegges saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet. Øvrige saker av viktighet er budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse m.m. Forøvrig gi råd i samsvar med lov og forskrifter. - SU skal påpeke overfor eier og kan melde fra til kommunen/fylkesmannen dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes i lover/forskrifter/vedtekter/budsjett. - Plan for samarbeid hjem barnehage kan utarbeides lokalt av foreldrerådet, FAU, SU og barnehage for å bedre barnehagemiljøet. - SU blir valgt på høstens første foreldremøte og sitter helt til neste SU blir valgt neste barnehageår. - SU skal behandle tilsynsrapporten som en del av tilsynet kommunen har med alle barnehager. - Se til at det er kontinuitet/overlapping i utvalget. Foreldreråd og FAU Alle foreldre er med i et foreldreråd. Ut fra dette rådet velges det representanter til FAU (foreldrenes arbeidsutvalg), og to av disse er med i SU. Representanter fra hver avdeling velges inn i FAU på første foreldremøtet som holdes etter barnehagestart. - Sittende FAU må overføre informasjon og dokumentasjon til neste FAU. - Ved konfliktsituasjoner skal FAU forsikre seg om at saken er tatt opp med rette vedkommende/pedagogisk leder/styrer, før de tar saken. - Foreldrerådet skal fremme felles interesser. Bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. - Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrene i deres forhold til barnehagen. - Barnehagen skal legge til rette for at foreldrerådet kan medvirke i utarbeidingen av barnehagens årsplaner, handlingsplaner, ta stilling til temaer for foreldremøter. - FAUs medlemmer har taushetsplikt for opplysninger som tilfaller dem i kraft av deres funksjon. Barnehageloven slår fast at Forvaltningsloven 13-13e om taushetsplikt gjelder for barnehagen og alle som kommer i kontakt med opplysninger derfra. Taushetsplikten gjelder dermed både for de tilsatte i barnehagene og medlemmer av Ansvar Eier, foreldre, styrer Foreldre 5

6 utvalg og råd som samarbeidsutvalg og FAU. Den gjelder også for foreldre som i forbindelse med deltakelse på turer/arrangementer i regi av barnehagen får tilgang tiltaushetsbelagte opplysninger. - Sørge for kontinuitet/overlapping i rådet. Tiltak for å styrke samarbeidet mellom foreldre og foresatte med minoritetsbakgrunn og barnehage - Sørge for god informasjon til foreldre med minoritetsbakgrunn og bruke tolk ved behov. - Arbeide for å øke deltakelsen av foreldre/foresatte med minoritetsbakgrunn i bl.a. FAU - Se for øvrig lokal plan for likeverdig opplæring i praksis. - Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet og må vise respekt for ulike familieformer. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Felles opplæring om hjem - barnehagesamarbeidet - Eidsvoll kommunes plan for samarbeid hjem barnehage samarbeid gjennomgås på foreldremøtet. - Avklaring av forventninger til samarbeid - Grupper av foreldre eller enkeltforeldre kan komme med ønsker for temaer, prosjekter, arrangementer for å fremme samarbeidet. Foreldre/foresatte skal inkluderes i barnehagens egenvurdering, herunder brukerundersøkelser - Det skal være åpenhet om resultater. Resultatene og utarbeiding av tiltak skal drøftes av foreldre/foresatte og styrer/ped.leder i fellesskap. Samarbeid om barnas psykososiale miljø - Det forutsettes at personalet er bevisst og tydelig i egen yrkesrolle og trygge på egen kompetanse. - Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. - Praktisering av barnehagens verdigrunnlag, Lov om barnehager 2, barnehagens innhold, bør drøftes jevnlig i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Informasjon om FAUs arbeid skal sendes alle foreldre/foresatte i barnehagen. Referat fra FAUs møter sendes alle foreldre /foresatte i barnehagen. Foreldrene Foreldrene FAU 6

7 B. SAMARBEID Ansvar 1. Det skal gjennomføres minst 2 foreldremøter i året - Barnehagen må skape en felles arena for innholdet på møtene gi foreldrene mulighet for medvirkning. - Foreldremøter kan gjennomføres på forskjellige måter og innholdet kan variere. Eksempler på dette kan være; stasjonsarbeid, eksterne forelesere, gruppearbeid. - Temamøtene skal planlegges av styrer, pedagogiske ledere og foreldrene i fellesskap. - Møtene skal deretter planlegges og tilpasses den enkelte avdeling. 2. Foreldre/foresatte skal i samarbeid med personalet arbeide for et miljø fritt for mobbing og krenkende atferd - Se plan mot mobbing, finnes i hver barnehage. 3. Det skal gis jevnlig informasjon - Om det som skjer i barnehagen/barnegruppa, både om læring og utvikling. - Personalet har ansvar for å gi foreldrene nødvendig informasjon og begrunnelse for barnehagens virksomhet og invitere foreldrene til medvirkning. 4. Foreldrekontaktene kan ta initiativ til og invitere til temamøter og andre arrangement. Barnehagens ansatte kan inviteres. - orienteres 5. Barnehagen skal legge til rette for trivselsfremmende tiltak. - Tiltakene kan gjøres i samarbeid med foreldrene. Dette kan være sommerfest, akedag Lucia markering foreldrekaffe, dugnad, m.m FAU C. SAMARBEID OM DET ENKELTE BARN Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn.(barnehageloven 2.) 1. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bygge på gjensidig åpenhet og tillit. - Det er viktig at hjem og barnehage utveksler informasjon og tar opp spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling. - Barnehagen skal ta i mot foreldre og barn når de kommer om morgenen. Likeledes skal foreldre bli møtt av personalet når de henter barnet sitt. - Foreldre skal gi beskjed til en ansatt når de henter barnet. - Den daglige kontakten ved bringing og henting er en viktig del av foreldresamarbeidet. - Foreldre skal daglig få tilbakemelding om hvordan barnets dag i barnehagen har vært. - Barnehagen skal sørge for at den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet, og som har krav på det, skal få nødvendig informasjon. Se Barneloven. Ped. leder Øvrig personale 7

8 2. Det skal gjennomføres minst 1 foreldresamtale i året. Alle barnehagene bruker forskjellige obersvasjonsmetoder. De kommunale barnehagene er forpliktet til å bruke TRAS (tidlig registrering av språkutvikling), et kartleggingsverktøy som dokumenterer barns språk og språkutvikling. Dette verktøyet blir så brukt i foreldresamtaler og ved eventuell oppmelding til PP kontoret. - Tema i foreldresamtalene skal være barnets trivsel, læring og utvikling. Eksempler på innhold følger som vedlegg til planen. - Foreldresamtalene skal bygge på at begge er likeverdige parter. - Foreldrene skal føle seg trygge på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen, selv om det skulle innebære kritikk av forhold i barnehagen. - Samtalene skal være forbedt og punkter for innholdet i samtaletimene skal være kjent for begge parter. 3. Før barnehagen setter i gang spesielle tiltak i forhold til et barn, skal det drøftes med foreldrene og innhentes en samtykkeerklæring. 4. Barnehagen skal gi beskjed til foreldre/foresatte dersom barnet er involvert i mobbing eller annen uønsket atferd. - Foreldre/foresatte og barnehagen skal i samarbeid finne løsninger. For eksempel plan mot mobbing, rutinebeskrivelser beredskapsperm. 5. Foreldre/foresatte skal informere barnehagen om forhold vedrørende barnet som har betydning for barnets barnehageopphold. - For å kunne møte barnet på en best mulig måte, er det også ønskelig at barnehagen blir informert om endringer i familiesituasjonen, samlivsbrudd, alvorlig sykdom, og lignende. 6. Overgang barnehage skole. Samarbeid og sammenheng - Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt fritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. - Planer for barns overgang fra barnehage til skole skal være nedfelt i barnehagens årsplan. - Samarbeidet skal fokusere på hva barn kan og mestrer og på hva de kan trenge særskilt støtte til. - Om høsten har styrer og rektor et møte om overgangen til skolen. I forkant av dette møtet skal foreldrene ha skrevet under en erklæring om at styrer får lov til å uttale seg om det enkelte barn og hvilken informasjon som gis. Dette for at foreldrene skal være trygge på hva barnehagen skal gi av informasjon til skolen, og sikre en best mulig overgang. Se egen plan samarbeid og sammenheng skole-barnehage. Assistenter Foreldrene 8

9 D. BARNS BARNEHAGEMILJØ DET PSYKOSOSIALE MILJØET Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Ansvar Barns medvirkning: - Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. - FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barns meninger skal tillegges vekt. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det og barns følelsesmessige uttrykk skal tas alvorlig. De må oppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. - Der hvor barns selvfølelse krenkes, ligger kimen til mobbing og manglende empati. Barnehagens plan mot mobbing bygger på Manifest mot mobbing og Mobbing i barnehagen. - Det er utarbeidet rutinebeskrivelse for når et barn blir mobbet i barnehagens internkontroll. - Å ta barns medvirkning alvorlig forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene Personalet på avdelingen Øvrig personale Formidling av grunnleggende verdier. - Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representerer et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige, I barnehagen er det av stor betydning at barna får oppleve varme og kjærlighet. - Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. - Personalet må reflektere over egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. - Det enkelte barns og de enkeltes foreldres integritet skal respekteres. - Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. - Barnehagen skal arbeide for likestilling mellom kjønn, etnisitet, livssyn osv. - Likeverd og likestilling skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. - Praktisering av barnehagens verdigrunnlag drøftes jevnlig i foreldreråd og samarbeidsutvalg. - Konfliktløsing er en naturlig del av barns læring og utvikling. Barna skal lære å løse konflikter seg imellom på en fredelig måte. Ansatte i barnehagen bistår barna i dette arbeidet. Øvrig personale 9

10 Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Barnehagen skal ta hensyn til barnets alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barn og kultur. Barnehageloven 2 - Barnehagens innhold skal utformes slikt at det oppleves meningsfylt for det enkelte barn og gruppen. Likeverdig tilbud av god kvalitet krever individuell tilrettelegging av tilbudet samt lokal tilpasning. - Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og oppdage barn med særskilte behov. - For disse barn skal det gis et tilrettelagt tilbud. Tilretteleggingen skal rette seg både mot barnets sterke sider, så vel som problemene. Barnehagens dagligliv skal preges av samvær som innebærer at personalet lytter, støtter og utfordrer barn. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. - Foreldre og eventuelt støtteapparat rundt barn er viktige samarbeidspartnere for barnehagen. Jfr, kap 5, i Rammeplanen Øvrig personale Forståelse av samarbeid slik det står i Rammeplanen: To begrep i loven, forståelse og samarbeid, dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. - Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. - Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling samt barnehagens pedagogiske virksomhet skal drøftes. Samarbeidet skal gi mulighet til å bygge en nødvendig, gjensidig forståelse for de dilemmaer som kan oppstå når hensynet til et enkelt barn må ses i forhold til barnegruppen. Samvær - Barnehagens dagligliv skal preges av samvær som innebærer at personalet lytter, støtter og utfordrer barn. - Barnehagen skal fremme positive handlinger som likeverd, toleranse og respekt. - Personalet må medvirke til at hvert enkelt barns individualitet og behov for selvutfoldelse kan skje i trygghet og innenfor fellesskapets normer og regler. Personalet 10

11 E. KONFLIKTHÅNDTERING Den enkelte barnehagen skal ha en aktiv holdning til konflikthåndtering. Det skal foreligge planer og rutiner for forebyggende tiltak som en del av barnehagens samlede opplegg. Konfliktberedskap drøftes på den enkelte barnehage av alle partene i fellesskap. Partene i barnehagen må skape en naturlig og trygg arena for konflikthåndtering. Planer og rutiner må gjøres kjent for foresatte. Veiledende retningslinjer for håndtering av konflikter mellom barnehage og hjem: - Foreldre/foresatte og barnehagen oppfordres til å ta kontakt når det oppstår problemer. - Partene skal vise forståelse for hverandres synspunkter. - Enhver konflikt skal løses med tanke på barnets/barnas beste. - Konflikter på individnivå forsøkes løst på laveste nivå i barnehagen. - Hvis det ikke er mulig å finne gode løsninger på en konflikt, løftes saken til høyere nivå (FAU, barnehageeier). - Ved uenighet setter barnehagen og foreldre i fellesskap opp forslag til tiltak for løsning av konflikten. Konflikt forelder/foresatt ansatt - Forelder/foresatt ber om samtale med aktuell ansatt. - Ved uløst konflikt skal nærmeste overordnet kobles inn. - Ved fortsatt uløst konflikt fremsettes en eventuell klage skriftlig til styrer. - Den aktuelle ansatte skal i tilfelle informeres. Konflikt gruppe foreldre/foresatte ansatt - Foreldrekontakt ber om samtale med aktuell ansatt og styrer. - Eventuell klage fremsettes skriftlig til styrer ved fortsatt uløst konflikt. - Den aktuelle ansatte skal i tilfelle informeres. Konflikt forelder/foresatt barnehage/styrer - Forelder ber om samtale med styrer. - Ved uløst konflikt fremsettes klagen skriftlig til styrer. Hvis konflikten ikke løses på barnehagenivå, sendes eventuell skriftlig klage til barnehageeier. Kopi sendes i tilfelle styrer. Konflikt gruppe av foreldre/foresatte barnehage/styrer - Foreldregruppe / leder av FAU ber om samtale med styrer. - Ved uløst konflikt fremsettes klagen skriftlig til styrer. - Hvis konflikten ikke løses på barnehagenivå, sendes eventuell skriftlig klage til barnehageeier. Kopi sendes styrer. Et godt samarbeid styrkes ved positive tilbakemeldinger. Det er lov, og viktig, å gi ros når det er fortjent. 11

12 Linker: Rammeplan for Barnehager - Lov om barnehager - Tema hefter knyttet til Rammeplanen - Manifest mot mobbing - FNs barnekonvensjon - Forskrift om miljørettet helsevern i skolebarnehage Planen er utarbeidet i et samarbeid med kommunale/ikke kommunale styrere og barnehageadministrasjonen. 12

13 OPPSTARSAMTALE/ DEN FØRSTE FORELDRESAMTALEN Gjennomføres 2-4 uker etter at barnet har startet i barnehage. Vedlegg 1 Hvordan synes dere den første tiden i barnehagen har vært? - tilvenning gikk den som forventet? - Hva med bringing/henting, blir dere møtt av personalet? - Soving/hvile, dagsrytmen for deres barn - Lek/aktiviteter - Informasjon fra barnehagen, kontakt med personalet? Tilbakemeldinger fra barnehagen på hvordan vi har opplevd den første tiden. - Barnets trivsel og tilpasning - Samarbeidet - Praktiske saker Kort gjennomgang av årsplanen - vårt verdigrunnlag - visjon og hovedmål - avdelingens planer - tradisjoner, bl a fødselsdagsfeiringer på avdelingen - datoplan for året Informasjon fra foreldre om barnet - spesielle behov dere vil fremheve hos barnet - har barnet spesielle ferdigheter, evner og interesser dere vil vi skal vektlegge? - Er det spesielle ting barnet ikke får være med på i barnehagen? - Hva vil du si er uønsket/ negativ adferd du ikke ønsker hos ditt barn? Forventninger dere har til barnehagen?? Tilbud, aktiviteter, innhold, osv 13

14 FORELDRESAMTALE Vedlegg 2 TILBAKEMELDING FRA FORELDRE I FORHOLD TIL BARNET - barnets trivsel generelt - informasjon om barnets liv utenom barnehagen, noe dere mener er viktig for oss? - Hvordan opplever dere barnet deres? - Er det spesielle ting i forhold til trivsel og utvikling dere ønsker å ta opp? TING SOM FORESATTE ØNSKER Å TA OPP?? HVORDAN HAR BARNET DET I BARNEHAGEN? Hente-/bringesituasjoner, trygghet SOSIAL UTVIKLING OG LEK Hvem leker barnet med, hvilke aktiviteter velges/rolle i gruppa/initiativ EMOSJONELL UTVIKLING Uttrykk for følelser (glede/sinne, åpen/lukket, frykt/trygghet) SPRÅK TRAS Når bruker barnet språk/innhold/uttale/setningsoppbygging i lek, samtaler, konflikter, enetale, samlingsstund, MOTORIKK Grovmotorikk/Finmotorikk SELVSTENDIGHET SOVING/HVILE (for de minste i bhg) Vaner/hvor lenge/behov for å endre MÅLSETTING FOR VIDERE ARBEID FORELDRESAMARBEID - Er dere fornøyd med den informasjon dere får fra barnehagen? Skriftlig, f. eks månedsbrev? - noe dere savner? - Hvordan blir dere møtt av personalet? noe vi kan gjøre annerledes/bedre? - Hva ønsker dere tilbakemeldinger om i forhold til eget barn? OPPSTART I BARNEHAGEN - Hva opplevde dere som bra? - Hva kunne vi gjort annerledes? SERVICE, KOMMUNIKASJON OG SAMARBEID - Noe deres savner? I forhold til forventninger? 14

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Plan for foreldresamarbeid

Plan for foreldresamarbeid Plan for foreldresamarbeid Nes barnehage 2012 Barnehageloven. I barnehagelovens 1 står det; Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Å fremme felles interesser til barnets beste

Å fremme felles interesser til barnets beste FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG I BARNEHAGEN Foreldrene skal bli hørt i barnehagesaker En brosjyre om hvordan styrer kan legge til rette og foreldrene kan være aktive og engasjerte i barnehagesaker. Å

Detaljer

FORELDRESAMARBEID GJESDALBARNEHAGENE

FORELDRESAMARBEID GJESDALBARNEHAGENE FORELDRESAMARBEID I GJESDALBARNEHAGENE - 1 - Dette heftet er utarbeidet for å skape gode rammer rundt små barns liv. Hvert barn er unikt og har ressurser og rettigheter. Barn utvikler seg i samspill med

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

RAPPORT - lovlighets tilsyn

RAPPORT - lovlighets tilsyn RAPPORT - lovlighets tilsyn Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn av dette

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere Vedtekter for Barnas Barnehage Endret av eiere 22.08.17 Vedtekter Barnas barnehage 1. Forvaltning av barnehagen. Barnas barnehage AS eies og drives av Ann-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen. Barnehagen

Detaljer

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret BARNEHAGE

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret BARNEHAGE Barnehageåret 2017-2018 RAKALAUV BARNEHAGE FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. I modige Rakalauv skal onga få vara onger. Rakalauv Barnehage og dens samarbeidspartnere

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Samarbeid hjem - barnehage

Samarbeid hjem - barnehage FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER 25.09.2015 FYLKESMANNEN I TELEMARK www.fubhg.no Samarbeid hjem - barnehage Foreldreutvalget for barnehager 2 Innhold FUB Foreldrenes betydning: Foreldreinvolvering i barnehagen/

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret 2012-2013 BARNEHAGE

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret 2012-2013 BARNEHAGE Barnehageåret 2012-2013 RAKALAUV BARNEHAGE FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. I modige Rakalauv skal onga få vara onger. Rakalauv Barnehage og dens samarbeidspartnere

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing FOR RINGSAKER KOMMUNES BARNEHAGER Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: «Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud.»

Detaljer

Avdeling Malangseidet

Avdeling Malangseidet Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2016-2017 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Velkommen til foreldremøte https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Sentrale føringer Verdigrunnlag Ansvar og roller Formål og innhold Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. for Ringsaker kommunes barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. for Ringsaker kommunes barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Ringsaker kommunes barnehager Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud. I barnehagenes felles visjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing

Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing 1 Innhold Arbeidsgruppens sammensetning og arbeidsform... 3 Formål... 3 Mobbing definisjon... 3 Lovverk... 3 Forebyggende tiltak...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Søgne kommunes barnehager 2013-2014 Vi er ikke like, men like verdifulle Ett liv i dine hender Et barn som blir kritisert, lærer seg å fordømme. Et barn som opplever fiendtlighet,

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014 Foreldremøte Ask barnehage 21. mai 2014 Ved å uttale forventninger kan vi bli mer bevisste på hvilke forventninger som er realistisk å bli møtt på, og hvilke vi ikke kan bli møtt på. En forventning er

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ANDERSHAUGEN BARNEHAGE STORDAL KOMMUNE STORDAL KOMMUNE Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Innleing. Utarbeiding av

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med.

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. Navn og adresse Barnehagens navn: Adresse: Tlf: Telefax: e-post: Eierforhold og ledelse av barnehagen Navn på barnehagens eier:....

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen.

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet, kommunale

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer. 2017-2021. God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring. Vi har disse tre ordene som ledetråder for vårt arbeid:

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN 1. Eier Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eier og driver Spiren barnehage, Trondheim, gjennom NLM-barnehagene AS. Styret for aksjeselskapet er ansvarlig organ

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Denne årsplanen er en del av planverket i Haga barnehage, og er godkjent som årsplanverk sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Denne årsplanen er en del av planverket i Haga barnehage, og er godkjent som årsplanverk sammen med pedagogisk plan for personalet av SU 1973-2013 Denne årsplanen er en del av planverket i Haga barnehage, og er godkjent som årsplanverk sammen med pedagogisk plan for personalet av SU 23.5.2011. Den pedagogiske planen tar grundigere for seg

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Årsplan for 2016\2017

Årsplan for 2016\2017 Årsplan for 2016\2017 BIRKELAND BARNEHAGE EN GOD BARNEDOM VARER HELE LIVET Forord Alle barnehager er pålagt å skrive en årsplan. Den skal presentere barnehagen på en slik måte at det kommer klart og tydelig

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage Virksomhetsplan 2012/2015 Asker Gård barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2011-2015 VELKOMMEN TIL ASKER GÅRD BARNEHAGE Barnehagen er en privat en avdelings barnehage som er godkjent for inntil 19 barn i alderen 1-5

Detaljer

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen

Detaljer

Mitt barn i barnehagen. Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune

Mitt barn i barnehagen. Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune Mitt barn i barnehagen Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune Velkommen til barnehagen! Gratulerer med barnehageplass i en av Bergen kommunes barnehager. Å ha barn i

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE SØMME BARNEHAGE Vi setter spor!

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE SØMME BARNEHAGE Vi setter spor! ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE 2017-2018 SØMME BARNEHAGE Vi setter spor! 2 Telefon nummer og mailadresse til Sømme barnehage... 3 ÅRSPLANENS INNHOLD... 3 EVALUERING AV BARNEHAGEÅRET 2016-2017... 4 VISJON...

Detaljer

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 Bekkelaget menighetsråd har fastsatt disse vedtekter for Bekkelaget Menighets Barnehage i samsvar med Barnehageloven av 17.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS Revidert sept. 2015 1. EIERFORHOLD. Glendrange barnehage as er en privat barnehage og eies av Synnøve og Anders G. Glendrange 2. FORMÅL Jf. Barnehagelovens 1 Barnehagen

Detaljer

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå Barnehagens samfunnsmandat 1. I vår barnehage møter vi alle barn med tillit og respekt. 2. I vår barnehage får gutter og jenter like muligheter til å bli sett og hørt. 3. Jeg er bevisst på hvilke holdninger

Detaljer

Du er du, og vi er glade for det.

Du er du, og vi er glade for det. Du er du, og vi er glade for det. DALEN BARNEHAGE Ett liv i dine hender Et barn som blir kritisert, lærer seg å fordømme. Et barn som opplever fiendtlighet, lærer seg og sloss. Et barn som blir gjort til

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer