PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE"

Transkript

1 PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for å sikre barnets trivsel, utvikling og læring.

2 Forord... 3 Barnhageloven sier:... Feil! Bokmerke er ikke definert. A. SAMARBEID PÅ BARNEHAGENIVÅ... 5 Samarbeidsutvalget:... 5 SUs ansvar:... 5 Foreldreråd og FAU... 5 Tiltak for å styrke samarbeidet... 6 Felles opplæring om hjem - barnehagesamarbeidet... 6 Foreldre/foresatte skal inkluderes...6 Samarbeid om barnas psykososiale miljø... 6 Informasjon om FAUs arbeid skal sendes alle foreldre/foresatte i barnehagen B. SAMARBEID... 7 Ansvar Foreldremøter Foreldre/foresatte skal i samarbeid med personalet arbeide Informasjon Foreldrekontaktene Barnehagen skal legge til rette for trivselsfremmende tiltak C. SAMARBEID OM DET ENKELTE BARN Det daglige samarbeidet Det skal gjennomføres minst 1 foreldresamtale i året Samtykkeerklæring Mobbing eller annen uønsket atferd Informasjon til barnehagen Overgang barnehage skole. Samarbeid og sammenheng... 8 D. BARNS BARNEHAGEMILJØ DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 9 Ansvar... 9 Barns medvirkning:... 9 Formidling av grunnleggende verdier Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn Forståelse av samarbeid slik det står i Rammeplanen: Samvær E. KONFLIKTHÅNDTERING Den enkelte barnehagen skal ha en aktiv holdning til konflikthåndtering Det skal foreligge planer og rutiner for.11 Veiledende retningslinjer for håndtering av konflikter mellom barnehage og hjem: Konflikt forelder/foresatt ansatt Konflikt gruppe foreldre/foresatte ansatt Konflikt forelder/foresatt barnehage/styrer Konflikt gruppe av foreldre/foresatte barnehage/styrer Linker Vedlegg Vedlegg

3 Forord Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnets beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Samtidig er den et møtested for barn og foreldre og som kulturformidler. I den daglige virksomheten har barna rett til å si sin mening i det som vedrører det, til å kunne uttale seg og ha innflytelse på sitt liv i barnehagen. Likeledes skal foreldrene sikres medvirkning. Det er viktig at samarbeidet mellom hjem barnehage bygges på åpenhet og tillit, at de har respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet, samtidig med regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Plan for samarbeid hjem barnehage er et ledd i å: bedre og systematisere samarbeid og foreldremedvirkning videreutvikle kvaliteten i samarbeidet sikre sammenheng i barns utvikling og læring. Foreldre og barnehage har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling 3

4 Barnehageloven sier: Ny formålsparagraf for barnehagen: 1. barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 2 barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver. 4 for å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier: Foreldrene har ansvaret for barnas oppdragelse - Nedfelt i FNs barnekonvensjonen - Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. (Rammeplan s. 15) - Foreldrene sikres medvirkning gjennom deltakelse i samarbeid i foreldreråd og samarbeidsutvalg. - Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Hjemmet må få god informasjon om: - Samfunnsmandatet barnehagene har. - Nødvendig informasjon om og begrunnelse for barnehagens virksomhet og innhold - Foreldre og barns rett til medvirkning. Foreldre og barnehage skal samarbeide om: - Å få til et godt møtested for barn og småbarnsforeldre. - Utvikling av barnehagens virksomhet. - Barnehagevurdering. - Spørsmål knyttet til barnets læring og utvikling og holde hverandre gjensidig informert. - Legge til rette for å utvikle og fremme likeverd på alle områder. 4

5 A. SAMARBEID PÅ BARNEHAGENIVÅ - Samarbeidet mellom hjem - barnehage skal være til beste for det enkelte barn og fremme barnets trivsel, omsorg, lek, læring og utvikling. - Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal være preget av gjensidighet, åpenhet og respekt. Samarbeidsutvalget: Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som skal se til at barnehagen blir drevet etter gjeldende lover og regler. Det består av eierrepresentant, personalrepresentant og foreldrerepresentant. er ofte sekretær. har ikke stemmerett i SU. SU har delegert ansvar for å: - Fastsette barnehagens årsplan, virksomhetsplan og godkjenne årsrapport. - Samarbeidsutvalget skal vedta plan om samarbeid hjem- barnehage. - Avgjøre søknad om deltakelse i forsknings- og undersøkelsesvirksomhet. - Avgjøre deltakelse i innsamlingsaksjoner. - I forskriften om pedagogisk bemanning, framgår det av 3 at en uttalelse fra barnehagens SU skal legges ved eiers søknad om dispensasjon fra normen for pedagogisk bemanning. - SU skal forelegges saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet. Øvrige saker av viktighet er budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse m.m. Forøvrig gi råd i samsvar med lov og forskrifter. - SU skal påpeke overfor eier og kan melde fra til kommunen/fylkesmannen dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes i lover/forskrifter/vedtekter/budsjett. - Plan for samarbeid hjem barnehage kan utarbeides lokalt av foreldrerådet, FAU, SU og barnehage for å bedre barnehagemiljøet. - SU blir valgt på høstens første foreldremøte og sitter helt til neste SU blir valgt neste barnehageår. - SU skal behandle tilsynsrapporten som en del av tilsynet kommunen har med alle barnehager. - Se til at det er kontinuitet/overlapping i utvalget. Foreldreråd og FAU Alle foreldre er med i et foreldreråd. Ut fra dette rådet velges det representanter til FAU (foreldrenes arbeidsutvalg), og to av disse er med i SU. Representanter fra hver avdeling velges inn i FAU på første foreldremøtet som holdes etter barnehagestart. - Sittende FAU må overføre informasjon og dokumentasjon til neste FAU. - Ved konfliktsituasjoner skal FAU forsikre seg om at saken er tatt opp med rette vedkommende/pedagogisk leder/styrer, før de tar saken. - Foreldrerådet skal fremme felles interesser. Bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. - Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrene i deres forhold til barnehagen. - Barnehagen skal legge til rette for at foreldrerådet kan medvirke i utarbeidingen av barnehagens årsplaner, handlingsplaner, ta stilling til temaer for foreldremøter. - FAUs medlemmer har taushetsplikt for opplysninger som tilfaller dem i kraft av deres funksjon. Barnehageloven slår fast at Forvaltningsloven 13-13e om taushetsplikt gjelder for barnehagen og alle som kommer i kontakt med opplysninger derfra. Taushetsplikten gjelder dermed både for de tilsatte i barnehagene og medlemmer av Ansvar Eier, foreldre, styrer Foreldre 5

6 utvalg og råd som samarbeidsutvalg og FAU. Den gjelder også for foreldre som i forbindelse med deltakelse på turer/arrangementer i regi av barnehagen får tilgang tiltaushetsbelagte opplysninger. - Sørge for kontinuitet/overlapping i rådet. Tiltak for å styrke samarbeidet mellom foreldre og foresatte med minoritetsbakgrunn og barnehage - Sørge for god informasjon til foreldre med minoritetsbakgrunn og bruke tolk ved behov. - Arbeide for å øke deltakelsen av foreldre/foresatte med minoritetsbakgrunn i bl.a. FAU - Se for øvrig lokal plan for likeverdig opplæring i praksis. - Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet og må vise respekt for ulike familieformer. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Felles opplæring om hjem - barnehagesamarbeidet - Eidsvoll kommunes plan for samarbeid hjem barnehage samarbeid gjennomgås på foreldremøtet. - Avklaring av forventninger til samarbeid - Grupper av foreldre eller enkeltforeldre kan komme med ønsker for temaer, prosjekter, arrangementer for å fremme samarbeidet. Foreldre/foresatte skal inkluderes i barnehagens egenvurdering, herunder brukerundersøkelser - Det skal være åpenhet om resultater. Resultatene og utarbeiding av tiltak skal drøftes av foreldre/foresatte og styrer/ped.leder i fellesskap. Samarbeid om barnas psykososiale miljø - Det forutsettes at personalet er bevisst og tydelig i egen yrkesrolle og trygge på egen kompetanse. - Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. - Praktisering av barnehagens verdigrunnlag, Lov om barnehager 2, barnehagens innhold, bør drøftes jevnlig i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Informasjon om FAUs arbeid skal sendes alle foreldre/foresatte i barnehagen. Referat fra FAUs møter sendes alle foreldre /foresatte i barnehagen. Foreldrene Foreldrene FAU 6

7 B. SAMARBEID Ansvar 1. Det skal gjennomføres minst 2 foreldremøter i året - Barnehagen må skape en felles arena for innholdet på møtene gi foreldrene mulighet for medvirkning. - Foreldremøter kan gjennomføres på forskjellige måter og innholdet kan variere. Eksempler på dette kan være; stasjonsarbeid, eksterne forelesere, gruppearbeid. - Temamøtene skal planlegges av styrer, pedagogiske ledere og foreldrene i fellesskap. - Møtene skal deretter planlegges og tilpasses den enkelte avdeling. 2. Foreldre/foresatte skal i samarbeid med personalet arbeide for et miljø fritt for mobbing og krenkende atferd - Se plan mot mobbing, finnes i hver barnehage. 3. Det skal gis jevnlig informasjon - Om det som skjer i barnehagen/barnegruppa, både om læring og utvikling. - Personalet har ansvar for å gi foreldrene nødvendig informasjon og begrunnelse for barnehagens virksomhet og invitere foreldrene til medvirkning. 4. Foreldrekontaktene kan ta initiativ til og invitere til temamøter og andre arrangement. Barnehagens ansatte kan inviteres. - orienteres 5. Barnehagen skal legge til rette for trivselsfremmende tiltak. - Tiltakene kan gjøres i samarbeid med foreldrene. Dette kan være sommerfest, akedag Lucia markering foreldrekaffe, dugnad, m.m FAU C. SAMARBEID OM DET ENKELTE BARN Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn.(barnehageloven 2.) 1. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bygge på gjensidig åpenhet og tillit. - Det er viktig at hjem og barnehage utveksler informasjon og tar opp spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling. - Barnehagen skal ta i mot foreldre og barn når de kommer om morgenen. Likeledes skal foreldre bli møtt av personalet når de henter barnet sitt. - Foreldre skal gi beskjed til en ansatt når de henter barnet. - Den daglige kontakten ved bringing og henting er en viktig del av foreldresamarbeidet. - Foreldre skal daglig få tilbakemelding om hvordan barnets dag i barnehagen har vært. - Barnehagen skal sørge for at den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet, og som har krav på det, skal få nødvendig informasjon. Se Barneloven. Ped. leder Øvrig personale 7

8 2. Det skal gjennomføres minst 1 foreldresamtale i året. Alle barnehagene bruker forskjellige obersvasjonsmetoder. De kommunale barnehagene er forpliktet til å bruke TRAS (tidlig registrering av språkutvikling), et kartleggingsverktøy som dokumenterer barns språk og språkutvikling. Dette verktøyet blir så brukt i foreldresamtaler og ved eventuell oppmelding til PP kontoret. - Tema i foreldresamtalene skal være barnets trivsel, læring og utvikling. Eksempler på innhold følger som vedlegg til planen. - Foreldresamtalene skal bygge på at begge er likeverdige parter. - Foreldrene skal føle seg trygge på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen, selv om det skulle innebære kritikk av forhold i barnehagen. - Samtalene skal være forbedt og punkter for innholdet i samtaletimene skal være kjent for begge parter. 3. Før barnehagen setter i gang spesielle tiltak i forhold til et barn, skal det drøftes med foreldrene og innhentes en samtykkeerklæring. 4. Barnehagen skal gi beskjed til foreldre/foresatte dersom barnet er involvert i mobbing eller annen uønsket atferd. - Foreldre/foresatte og barnehagen skal i samarbeid finne løsninger. For eksempel plan mot mobbing, rutinebeskrivelser beredskapsperm. 5. Foreldre/foresatte skal informere barnehagen om forhold vedrørende barnet som har betydning for barnets barnehageopphold. - For å kunne møte barnet på en best mulig måte, er det også ønskelig at barnehagen blir informert om endringer i familiesituasjonen, samlivsbrudd, alvorlig sykdom, og lignende. 6. Overgang barnehage skole. Samarbeid og sammenheng - Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt fritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. - Planer for barns overgang fra barnehage til skole skal være nedfelt i barnehagens årsplan. - Samarbeidet skal fokusere på hva barn kan og mestrer og på hva de kan trenge særskilt støtte til. - Om høsten har styrer og rektor et møte om overgangen til skolen. I forkant av dette møtet skal foreldrene ha skrevet under en erklæring om at styrer får lov til å uttale seg om det enkelte barn og hvilken informasjon som gis. Dette for at foreldrene skal være trygge på hva barnehagen skal gi av informasjon til skolen, og sikre en best mulig overgang. Se egen plan samarbeid og sammenheng skole-barnehage. Assistenter Foreldrene 8

9 D. BARNS BARNEHAGEMILJØ DET PSYKOSOSIALE MILJØET Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Ansvar Barns medvirkning: - Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. - FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barns meninger skal tillegges vekt. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det og barns følelsesmessige uttrykk skal tas alvorlig. De må oppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. - Der hvor barns selvfølelse krenkes, ligger kimen til mobbing og manglende empati. Barnehagens plan mot mobbing bygger på Manifest mot mobbing og Mobbing i barnehagen. - Det er utarbeidet rutinebeskrivelse for når et barn blir mobbet i barnehagens internkontroll. - Å ta barns medvirkning alvorlig forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene Personalet på avdelingen Øvrig personale Formidling av grunnleggende verdier. - Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representerer et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige, I barnehagen er det av stor betydning at barna får oppleve varme og kjærlighet. - Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. - Personalet må reflektere over egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. - Det enkelte barns og de enkeltes foreldres integritet skal respekteres. - Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. - Barnehagen skal arbeide for likestilling mellom kjønn, etnisitet, livssyn osv. - Likeverd og likestilling skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. - Praktisering av barnehagens verdigrunnlag drøftes jevnlig i foreldreråd og samarbeidsutvalg. - Konfliktløsing er en naturlig del av barns læring og utvikling. Barna skal lære å løse konflikter seg imellom på en fredelig måte. Ansatte i barnehagen bistår barna i dette arbeidet. Øvrig personale 9

10 Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Barnehagen skal ta hensyn til barnets alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barn og kultur. Barnehageloven 2 - Barnehagens innhold skal utformes slikt at det oppleves meningsfylt for det enkelte barn og gruppen. Likeverdig tilbud av god kvalitet krever individuell tilrettelegging av tilbudet samt lokal tilpasning. - Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og oppdage barn med særskilte behov. - For disse barn skal det gis et tilrettelagt tilbud. Tilretteleggingen skal rette seg både mot barnets sterke sider, så vel som problemene. Barnehagens dagligliv skal preges av samvær som innebærer at personalet lytter, støtter og utfordrer barn. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. - Foreldre og eventuelt støtteapparat rundt barn er viktige samarbeidspartnere for barnehagen. Jfr, kap 5, i Rammeplanen Øvrig personale Forståelse av samarbeid slik det står i Rammeplanen: To begrep i loven, forståelse og samarbeid, dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. - Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. - Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling samt barnehagens pedagogiske virksomhet skal drøftes. Samarbeidet skal gi mulighet til å bygge en nødvendig, gjensidig forståelse for de dilemmaer som kan oppstå når hensynet til et enkelt barn må ses i forhold til barnegruppen. Samvær - Barnehagens dagligliv skal preges av samvær som innebærer at personalet lytter, støtter og utfordrer barn. - Barnehagen skal fremme positive handlinger som likeverd, toleranse og respekt. - Personalet må medvirke til at hvert enkelt barns individualitet og behov for selvutfoldelse kan skje i trygghet og innenfor fellesskapets normer og regler. Personalet 10

11 E. KONFLIKTHÅNDTERING Den enkelte barnehagen skal ha en aktiv holdning til konflikthåndtering. Det skal foreligge planer og rutiner for forebyggende tiltak som en del av barnehagens samlede opplegg. Konfliktberedskap drøftes på den enkelte barnehage av alle partene i fellesskap. Partene i barnehagen må skape en naturlig og trygg arena for konflikthåndtering. Planer og rutiner må gjøres kjent for foresatte. Veiledende retningslinjer for håndtering av konflikter mellom barnehage og hjem: - Foreldre/foresatte og barnehagen oppfordres til å ta kontakt når det oppstår problemer. - Partene skal vise forståelse for hverandres synspunkter. - Enhver konflikt skal løses med tanke på barnets/barnas beste. - Konflikter på individnivå forsøkes løst på laveste nivå i barnehagen. - Hvis det ikke er mulig å finne gode løsninger på en konflikt, løftes saken til høyere nivå (FAU, barnehageeier). - Ved uenighet setter barnehagen og foreldre i fellesskap opp forslag til tiltak for løsning av konflikten. Konflikt forelder/foresatt ansatt - Forelder/foresatt ber om samtale med aktuell ansatt. - Ved uløst konflikt skal nærmeste overordnet kobles inn. - Ved fortsatt uløst konflikt fremsettes en eventuell klage skriftlig til styrer. - Den aktuelle ansatte skal i tilfelle informeres. Konflikt gruppe foreldre/foresatte ansatt - Foreldrekontakt ber om samtale med aktuell ansatt og styrer. - Eventuell klage fremsettes skriftlig til styrer ved fortsatt uløst konflikt. - Den aktuelle ansatte skal i tilfelle informeres. Konflikt forelder/foresatt barnehage/styrer - Forelder ber om samtale med styrer. - Ved uløst konflikt fremsettes klagen skriftlig til styrer. Hvis konflikten ikke løses på barnehagenivå, sendes eventuell skriftlig klage til barnehageeier. Kopi sendes i tilfelle styrer. Konflikt gruppe av foreldre/foresatte barnehage/styrer - Foreldregruppe / leder av FAU ber om samtale med styrer. - Ved uløst konflikt fremsettes klagen skriftlig til styrer. - Hvis konflikten ikke løses på barnehagenivå, sendes eventuell skriftlig klage til barnehageeier. Kopi sendes styrer. Et godt samarbeid styrkes ved positive tilbakemeldinger. Det er lov, og viktig, å gi ros når det er fortjent. 11

12 Linker: Rammeplan for Barnehager - Lov om barnehager - Tema hefter knyttet til Rammeplanen - Manifest mot mobbing - FNs barnekonvensjon - Forskrift om miljørettet helsevern i skolebarnehage Planen er utarbeidet i et samarbeid med kommunale/ikke kommunale styrere og barnehageadministrasjonen. 12

13 OPPSTARSAMTALE/ DEN FØRSTE FORELDRESAMTALEN Gjennomføres 2-4 uker etter at barnet har startet i barnehage. Vedlegg 1 Hvordan synes dere den første tiden i barnehagen har vært? - tilvenning gikk den som forventet? - Hva med bringing/henting, blir dere møtt av personalet? - Soving/hvile, dagsrytmen for deres barn - Lek/aktiviteter - Informasjon fra barnehagen, kontakt med personalet? Tilbakemeldinger fra barnehagen på hvordan vi har opplevd den første tiden. - Barnets trivsel og tilpasning - Samarbeidet - Praktiske saker Kort gjennomgang av årsplanen - vårt verdigrunnlag - visjon og hovedmål - avdelingens planer - tradisjoner, bl a fødselsdagsfeiringer på avdelingen - datoplan for året Informasjon fra foreldre om barnet - spesielle behov dere vil fremheve hos barnet - har barnet spesielle ferdigheter, evner og interesser dere vil vi skal vektlegge? - Er det spesielle ting barnet ikke får være med på i barnehagen? - Hva vil du si er uønsket/ negativ adferd du ikke ønsker hos ditt barn? Forventninger dere har til barnehagen?? Tilbud, aktiviteter, innhold, osv 13

14 FORELDRESAMTALE Vedlegg 2 TILBAKEMELDING FRA FORELDRE I FORHOLD TIL BARNET - barnets trivsel generelt - informasjon om barnets liv utenom barnehagen, noe dere mener er viktig for oss? - Hvordan opplever dere barnet deres? - Er det spesielle ting i forhold til trivsel og utvikling dere ønsker å ta opp? TING SOM FORESATTE ØNSKER Å TA OPP?? HVORDAN HAR BARNET DET I BARNEHAGEN? Hente-/bringesituasjoner, trygghet SOSIAL UTVIKLING OG LEK Hvem leker barnet med, hvilke aktiviteter velges/rolle i gruppa/initiativ EMOSJONELL UTVIKLING Uttrykk for følelser (glede/sinne, åpen/lukket, frykt/trygghet) SPRÅK TRAS Når bruker barnet språk/innhold/uttale/setningsoppbygging i lek, samtaler, konflikter, enetale, samlingsstund, MOTORIKK Grovmotorikk/Finmotorikk SELVSTENDIGHET SOVING/HVILE (for de minste i bhg) Vaner/hvor lenge/behov for å endre MÅLSETTING FOR VIDERE ARBEID FORELDRESAMARBEID - Er dere fornøyd med den informasjon dere får fra barnehagen? Skriftlig, f. eks månedsbrev? - noe dere savner? - Hvordan blir dere møtt av personalet? noe vi kan gjøre annerledes/bedre? - Hva ønsker dere tilbakemeldinger om i forhold til eget barn? OPPSTART I BARNEHAGEN - Hva opplevde dere som bra? - Hva kunne vi gjort annerledes? SERVICE, KOMMUNIKASJON OG SAMARBEID - Noe deres savner? I forhold til forventninger? 14

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Plan for foreldresamarbeid

Plan for foreldresamarbeid Plan for foreldresamarbeid Nes barnehage 2012 Barnehageloven. I barnehagelovens 1 står det; Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing

Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing 1 Innhold Arbeidsgruppens sammensetning og arbeidsform... 3 Formål... 3 Mobbing definisjon... 3 Lovverk... 3 Forebyggende tiltak...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Søgne kommunes barnehager 2013-2014 Vi er ikke like, men like verdifulle Ett liv i dine hender Et barn som blir kritisert, lærer seg å fordømme. Et barn som opplever fiendtlighet,

Detaljer

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret 2012-2013 BARNEHAGE

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret 2012-2013 BARNEHAGE Barnehageåret 2012-2013 RAKALAUV BARNEHAGE FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. I modige Rakalauv skal onga få vara onger. Rakalauv Barnehage og dens samarbeidspartnere

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Ringerik e kommu ne. Handlingsplan for barnehagen 2011-2015. RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur

Ringerik e kommu ne. Handlingsplan for barnehagen 2011-2015. RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Ringerik e kommu ne Handlingsplan for barnehagen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Ringerike Kommune HOK Juni 2011 1. Innledning...3 1.1.

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014 Foreldremøte Ask barnehage 21. mai 2014 Ved å uttale forventninger kan vi bli mer bevisste på hvilke forventninger som er realistisk å bli møtt på, og hvilke vi ikke kan bli møtt på. En forventning er

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage

Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage Nordreisa menighetsråd har den 5.desember 2012 fastsatt disse vedtektene for Nordreisa menighetsbarnehage i henhold til Lov om barnehager av 17.juni 2005 og forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE 1 INNLEDNING... 3 Barnehagens formål og samfunnsmandat:... 3 TØYEN BARNEHAGES RAMMEBETINGELSER... 4 Historien vår... 4 Barnehagens visjon og pedagogiske grunnsyn...

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 Bekkelaget menighetsråd har fastsatt disse vedtekter for Bekkelaget Menighets Barnehage i samsvar med Barnehageloven av 17.

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage Virksomhetsplan 2012/2015 Asker Gård barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2011-2015 VELKOMMEN TIL ASKER GÅRD BARNEHAGE Barnehagen er en privat en avdelings barnehage som er godkjent for inntil 19 barn i alderen 1-5

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold INNHOLD Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål 2. Barnehagens innhold Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning 3. Barns rett til medvirkning 4. Foreldreråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

Mitt barn i barnehagen. Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune

Mitt barn i barnehagen. Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune Mitt barn i barnehagen Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune Velkommen til barnehagen! Gratulerer med barnehageplass i en av Bergen kommunes barnehager. Å ha barn i

Detaljer

ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE

ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE 2012 ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE Du har noe ingen andre har Ingen er som deg Du kan mye har litt av hvert å lære meg Glad for at jeg møtte deg. Åpen, nyskapende og samhandlende 1 INNHOLD s. 3 Innledning

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VINJE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 VINJE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VINJE BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Russerveien 14, 7203 Vinjeøra Tlf. kontor: 72 46 03 70 Mobil: 97 00 13 08 e-post: elin.bakken@hemne.kommune.no hjemmeside: www.hemne.kommune.no 1 FORORD

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og drives i samsvar med rammeplan for barnehagen.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og drives i samsvar med rammeplan for barnehagen. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

Lov om barnehager, rammeplan. s. 5. Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5. Faglig og kulturelt ( syv fagområder ).. s. 5

Lov om barnehager, rammeplan. s. 5. Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5. Faglig og kulturelt ( syv fagområder ).. s. 5 1 Innholdsfortegnelse Innledning.. s. 3 Organisasjon. s. 3 Personalet.. s. 4 Foreldre s. 4 Hva styrer oss. s. 5 Lov om barnehager, rammeplan. s. 5 Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5 Faglig og kulturelt

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2014-2017 for de Kommunale Barnehagene.

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2014-2017 for de Kommunale Barnehagene. ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015. nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2014-2017 for de Kommunale Barnehagene. 1 Årsplanens innhold. Side

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! 1) INNLEDNING MANIFEST MOT MOBBING 2011-2014 at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg

Detaljer

Handlingsplan mot Mobbing

Handlingsplan mot Mobbing Handlingsplan mot Mobbing For barnehagene i Rennesøy kommune Utarbeidet juni 2012 INNLEDNINGG Alle barn og unge har rett til et oppvekstog læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn

Detaljer

www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Livslang læring

www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Livslang læring www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Innholdsfortegnelse 1. Informasjon om barnehagen 2. Dette bygger årsplan på 3. Verdigrunnlag 4. Pedagogisk innhold 5. Vurdering og dokumentasjon 6.

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet,

Detaljer

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. NÅR SKAL DET SØKES OM GODKJENNING?... 3 3. HVEM ER GODKJENNINGSMYNDIGHET?...

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan for Urtehagen Barnehage

Årsplan for Urtehagen Barnehage Årsplan for Urtehagen Barnehage 2013 Barna i fokus. Vi bidrar til en meningsfylt og minnerik barndom Fastsatt i barnehagens Samarbeidsutvalg 14.01.13 Hei, og velkommen til ett nytt barnehageår! Vi gleder

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer