PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE"

Transkript

1 PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for å sikre barnets trivsel, utvikling og læring.

2 Forord... 3 Barnhageloven sier:... Feil! Bokmerke er ikke definert. A. SAMARBEID PÅ BARNEHAGENIVÅ... 5 Samarbeidsutvalget:... 5 SUs ansvar:... 5 Foreldreråd og FAU... 5 Tiltak for å styrke samarbeidet... 6 Felles opplæring om hjem - barnehagesamarbeidet... 6 Foreldre/foresatte skal inkluderes...6 Samarbeid om barnas psykososiale miljø... 6 Informasjon om FAUs arbeid skal sendes alle foreldre/foresatte i barnehagen B. SAMARBEID... 7 Ansvar Foreldremøter Foreldre/foresatte skal i samarbeid med personalet arbeide Informasjon Foreldrekontaktene Barnehagen skal legge til rette for trivselsfremmende tiltak C. SAMARBEID OM DET ENKELTE BARN Det daglige samarbeidet Det skal gjennomføres minst 1 foreldresamtale i året Samtykkeerklæring Mobbing eller annen uønsket atferd Informasjon til barnehagen Overgang barnehage skole. Samarbeid og sammenheng... 8 D. BARNS BARNEHAGEMILJØ DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 9 Ansvar... 9 Barns medvirkning:... 9 Formidling av grunnleggende verdier Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn Forståelse av samarbeid slik det står i Rammeplanen: Samvær E. KONFLIKTHÅNDTERING Den enkelte barnehagen skal ha en aktiv holdning til konflikthåndtering Det skal foreligge planer og rutiner for.11 Veiledende retningslinjer for håndtering av konflikter mellom barnehage og hjem: Konflikt forelder/foresatt ansatt Konflikt gruppe foreldre/foresatte ansatt Konflikt forelder/foresatt barnehage/styrer Konflikt gruppe av foreldre/foresatte barnehage/styrer Linker Vedlegg Vedlegg

3 Forord Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnets beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Samtidig er den et møtested for barn og foreldre og som kulturformidler. I den daglige virksomheten har barna rett til å si sin mening i det som vedrører det, til å kunne uttale seg og ha innflytelse på sitt liv i barnehagen. Likeledes skal foreldrene sikres medvirkning. Det er viktig at samarbeidet mellom hjem barnehage bygges på åpenhet og tillit, at de har respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet, samtidig med regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Plan for samarbeid hjem barnehage er et ledd i å: bedre og systematisere samarbeid og foreldremedvirkning videreutvikle kvaliteten i samarbeidet sikre sammenheng i barns utvikling og læring. Foreldre og barnehage har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling 3

4 Barnehageloven sier: Ny formålsparagraf for barnehagen: 1. barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 2 barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver. 4 for å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier: Foreldrene har ansvaret for barnas oppdragelse - Nedfelt i FNs barnekonvensjonen - Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. (Rammeplan s. 15) - Foreldrene sikres medvirkning gjennom deltakelse i samarbeid i foreldreråd og samarbeidsutvalg. - Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Hjemmet må få god informasjon om: - Samfunnsmandatet barnehagene har. - Nødvendig informasjon om og begrunnelse for barnehagens virksomhet og innhold - Foreldre og barns rett til medvirkning. Foreldre og barnehage skal samarbeide om: - Å få til et godt møtested for barn og småbarnsforeldre. - Utvikling av barnehagens virksomhet. - Barnehagevurdering. - Spørsmål knyttet til barnets læring og utvikling og holde hverandre gjensidig informert. - Legge til rette for å utvikle og fremme likeverd på alle områder. 4

5 A. SAMARBEID PÅ BARNEHAGENIVÅ - Samarbeidet mellom hjem - barnehage skal være til beste for det enkelte barn og fremme barnets trivsel, omsorg, lek, læring og utvikling. - Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal være preget av gjensidighet, åpenhet og respekt. Samarbeidsutvalget: Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som skal se til at barnehagen blir drevet etter gjeldende lover og regler. Det består av eierrepresentant, personalrepresentant og foreldrerepresentant. er ofte sekretær. har ikke stemmerett i SU. SU har delegert ansvar for å: - Fastsette barnehagens årsplan, virksomhetsplan og godkjenne årsrapport. - Samarbeidsutvalget skal vedta plan om samarbeid hjem- barnehage. - Avgjøre søknad om deltakelse i forsknings- og undersøkelsesvirksomhet. - Avgjøre deltakelse i innsamlingsaksjoner. - I forskriften om pedagogisk bemanning, framgår det av 3 at en uttalelse fra barnehagens SU skal legges ved eiers søknad om dispensasjon fra normen for pedagogisk bemanning. - SU skal forelegges saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet. Øvrige saker av viktighet er budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse m.m. Forøvrig gi råd i samsvar med lov og forskrifter. - SU skal påpeke overfor eier og kan melde fra til kommunen/fylkesmannen dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes i lover/forskrifter/vedtekter/budsjett. - Plan for samarbeid hjem barnehage kan utarbeides lokalt av foreldrerådet, FAU, SU og barnehage for å bedre barnehagemiljøet. - SU blir valgt på høstens første foreldremøte og sitter helt til neste SU blir valgt neste barnehageår. - SU skal behandle tilsynsrapporten som en del av tilsynet kommunen har med alle barnehager. - Se til at det er kontinuitet/overlapping i utvalget. Foreldreråd og FAU Alle foreldre er med i et foreldreråd. Ut fra dette rådet velges det representanter til FAU (foreldrenes arbeidsutvalg), og to av disse er med i SU. Representanter fra hver avdeling velges inn i FAU på første foreldremøtet som holdes etter barnehagestart. - Sittende FAU må overføre informasjon og dokumentasjon til neste FAU. - Ved konfliktsituasjoner skal FAU forsikre seg om at saken er tatt opp med rette vedkommende/pedagogisk leder/styrer, før de tar saken. - Foreldrerådet skal fremme felles interesser. Bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. - Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrene i deres forhold til barnehagen. - Barnehagen skal legge til rette for at foreldrerådet kan medvirke i utarbeidingen av barnehagens årsplaner, handlingsplaner, ta stilling til temaer for foreldremøter. - FAUs medlemmer har taushetsplikt for opplysninger som tilfaller dem i kraft av deres funksjon. Barnehageloven slår fast at Forvaltningsloven 13-13e om taushetsplikt gjelder for barnehagen og alle som kommer i kontakt med opplysninger derfra. Taushetsplikten gjelder dermed både for de tilsatte i barnehagene og medlemmer av Ansvar Eier, foreldre, styrer Foreldre 5

6 utvalg og råd som samarbeidsutvalg og FAU. Den gjelder også for foreldre som i forbindelse med deltakelse på turer/arrangementer i regi av barnehagen får tilgang tiltaushetsbelagte opplysninger. - Sørge for kontinuitet/overlapping i rådet. Tiltak for å styrke samarbeidet mellom foreldre og foresatte med minoritetsbakgrunn og barnehage - Sørge for god informasjon til foreldre med minoritetsbakgrunn og bruke tolk ved behov. - Arbeide for å øke deltakelsen av foreldre/foresatte med minoritetsbakgrunn i bl.a. FAU - Se for øvrig lokal plan for likeverdig opplæring i praksis. - Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet og må vise respekt for ulike familieformer. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Felles opplæring om hjem - barnehagesamarbeidet - Eidsvoll kommunes plan for samarbeid hjem barnehage samarbeid gjennomgås på foreldremøtet. - Avklaring av forventninger til samarbeid - Grupper av foreldre eller enkeltforeldre kan komme med ønsker for temaer, prosjekter, arrangementer for å fremme samarbeidet. Foreldre/foresatte skal inkluderes i barnehagens egenvurdering, herunder brukerundersøkelser - Det skal være åpenhet om resultater. Resultatene og utarbeiding av tiltak skal drøftes av foreldre/foresatte og styrer/ped.leder i fellesskap. Samarbeid om barnas psykososiale miljø - Det forutsettes at personalet er bevisst og tydelig i egen yrkesrolle og trygge på egen kompetanse. - Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. - Praktisering av barnehagens verdigrunnlag, Lov om barnehager 2, barnehagens innhold, bør drøftes jevnlig i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Informasjon om FAUs arbeid skal sendes alle foreldre/foresatte i barnehagen. Referat fra FAUs møter sendes alle foreldre /foresatte i barnehagen. Foreldrene Foreldrene FAU 6

7 B. SAMARBEID Ansvar 1. Det skal gjennomføres minst 2 foreldremøter i året - Barnehagen må skape en felles arena for innholdet på møtene gi foreldrene mulighet for medvirkning. - Foreldremøter kan gjennomføres på forskjellige måter og innholdet kan variere. Eksempler på dette kan være; stasjonsarbeid, eksterne forelesere, gruppearbeid. - Temamøtene skal planlegges av styrer, pedagogiske ledere og foreldrene i fellesskap. - Møtene skal deretter planlegges og tilpasses den enkelte avdeling. 2. Foreldre/foresatte skal i samarbeid med personalet arbeide for et miljø fritt for mobbing og krenkende atferd - Se plan mot mobbing, finnes i hver barnehage. 3. Det skal gis jevnlig informasjon - Om det som skjer i barnehagen/barnegruppa, både om læring og utvikling. - Personalet har ansvar for å gi foreldrene nødvendig informasjon og begrunnelse for barnehagens virksomhet og invitere foreldrene til medvirkning. 4. Foreldrekontaktene kan ta initiativ til og invitere til temamøter og andre arrangement. Barnehagens ansatte kan inviteres. - orienteres 5. Barnehagen skal legge til rette for trivselsfremmende tiltak. - Tiltakene kan gjøres i samarbeid med foreldrene. Dette kan være sommerfest, akedag Lucia markering foreldrekaffe, dugnad, m.m FAU C. SAMARBEID OM DET ENKELTE BARN Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn.(barnehageloven 2.) 1. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bygge på gjensidig åpenhet og tillit. - Det er viktig at hjem og barnehage utveksler informasjon og tar opp spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling. - Barnehagen skal ta i mot foreldre og barn når de kommer om morgenen. Likeledes skal foreldre bli møtt av personalet når de henter barnet sitt. - Foreldre skal gi beskjed til en ansatt når de henter barnet. - Den daglige kontakten ved bringing og henting er en viktig del av foreldresamarbeidet. - Foreldre skal daglig få tilbakemelding om hvordan barnets dag i barnehagen har vært. - Barnehagen skal sørge for at den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet, og som har krav på det, skal få nødvendig informasjon. Se Barneloven. Ped. leder Øvrig personale 7

8 2. Det skal gjennomføres minst 1 foreldresamtale i året. Alle barnehagene bruker forskjellige obersvasjonsmetoder. De kommunale barnehagene er forpliktet til å bruke TRAS (tidlig registrering av språkutvikling), et kartleggingsverktøy som dokumenterer barns språk og språkutvikling. Dette verktøyet blir så brukt i foreldresamtaler og ved eventuell oppmelding til PP kontoret. - Tema i foreldresamtalene skal være barnets trivsel, læring og utvikling. Eksempler på innhold følger som vedlegg til planen. - Foreldresamtalene skal bygge på at begge er likeverdige parter. - Foreldrene skal føle seg trygge på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen, selv om det skulle innebære kritikk av forhold i barnehagen. - Samtalene skal være forbedt og punkter for innholdet i samtaletimene skal være kjent for begge parter. 3. Før barnehagen setter i gang spesielle tiltak i forhold til et barn, skal det drøftes med foreldrene og innhentes en samtykkeerklæring. 4. Barnehagen skal gi beskjed til foreldre/foresatte dersom barnet er involvert i mobbing eller annen uønsket atferd. - Foreldre/foresatte og barnehagen skal i samarbeid finne løsninger. For eksempel plan mot mobbing, rutinebeskrivelser beredskapsperm. 5. Foreldre/foresatte skal informere barnehagen om forhold vedrørende barnet som har betydning for barnets barnehageopphold. - For å kunne møte barnet på en best mulig måte, er det også ønskelig at barnehagen blir informert om endringer i familiesituasjonen, samlivsbrudd, alvorlig sykdom, og lignende. 6. Overgang barnehage skole. Samarbeid og sammenheng - Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt fritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. - Planer for barns overgang fra barnehage til skole skal være nedfelt i barnehagens årsplan. - Samarbeidet skal fokusere på hva barn kan og mestrer og på hva de kan trenge særskilt støtte til. - Om høsten har styrer og rektor et møte om overgangen til skolen. I forkant av dette møtet skal foreldrene ha skrevet under en erklæring om at styrer får lov til å uttale seg om det enkelte barn og hvilken informasjon som gis. Dette for at foreldrene skal være trygge på hva barnehagen skal gi av informasjon til skolen, og sikre en best mulig overgang. Se egen plan samarbeid og sammenheng skole-barnehage. Assistenter Foreldrene 8

9 D. BARNS BARNEHAGEMILJØ DET PSYKOSOSIALE MILJØET Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Ansvar Barns medvirkning: - Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. - FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barns meninger skal tillegges vekt. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det og barns følelsesmessige uttrykk skal tas alvorlig. De må oppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. - Der hvor barns selvfølelse krenkes, ligger kimen til mobbing og manglende empati. Barnehagens plan mot mobbing bygger på Manifest mot mobbing og Mobbing i barnehagen. - Det er utarbeidet rutinebeskrivelse for når et barn blir mobbet i barnehagens internkontroll. - Å ta barns medvirkning alvorlig forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene Personalet på avdelingen Øvrig personale Formidling av grunnleggende verdier. - Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representerer et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige, I barnehagen er det av stor betydning at barna får oppleve varme og kjærlighet. - Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. - Personalet må reflektere over egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. - Det enkelte barns og de enkeltes foreldres integritet skal respekteres. - Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. - Barnehagen skal arbeide for likestilling mellom kjønn, etnisitet, livssyn osv. - Likeverd og likestilling skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. - Praktisering av barnehagens verdigrunnlag drøftes jevnlig i foreldreråd og samarbeidsutvalg. - Konfliktløsing er en naturlig del av barns læring og utvikling. Barna skal lære å løse konflikter seg imellom på en fredelig måte. Ansatte i barnehagen bistår barna i dette arbeidet. Øvrig personale 9

10 Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Barnehagen skal ta hensyn til barnets alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barn og kultur. Barnehageloven 2 - Barnehagens innhold skal utformes slikt at det oppleves meningsfylt for det enkelte barn og gruppen. Likeverdig tilbud av god kvalitet krever individuell tilrettelegging av tilbudet samt lokal tilpasning. - Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og oppdage barn med særskilte behov. - For disse barn skal det gis et tilrettelagt tilbud. Tilretteleggingen skal rette seg både mot barnets sterke sider, så vel som problemene. Barnehagens dagligliv skal preges av samvær som innebærer at personalet lytter, støtter og utfordrer barn. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. - Foreldre og eventuelt støtteapparat rundt barn er viktige samarbeidspartnere for barnehagen. Jfr, kap 5, i Rammeplanen Øvrig personale Forståelse av samarbeid slik det står i Rammeplanen: To begrep i loven, forståelse og samarbeid, dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. - Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. - Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling samt barnehagens pedagogiske virksomhet skal drøftes. Samarbeidet skal gi mulighet til å bygge en nødvendig, gjensidig forståelse for de dilemmaer som kan oppstå når hensynet til et enkelt barn må ses i forhold til barnegruppen. Samvær - Barnehagens dagligliv skal preges av samvær som innebærer at personalet lytter, støtter og utfordrer barn. - Barnehagen skal fremme positive handlinger som likeverd, toleranse og respekt. - Personalet må medvirke til at hvert enkelt barns individualitet og behov for selvutfoldelse kan skje i trygghet og innenfor fellesskapets normer og regler. Personalet 10

11 E. KONFLIKTHÅNDTERING Den enkelte barnehagen skal ha en aktiv holdning til konflikthåndtering. Det skal foreligge planer og rutiner for forebyggende tiltak som en del av barnehagens samlede opplegg. Konfliktberedskap drøftes på den enkelte barnehage av alle partene i fellesskap. Partene i barnehagen må skape en naturlig og trygg arena for konflikthåndtering. Planer og rutiner må gjøres kjent for foresatte. Veiledende retningslinjer for håndtering av konflikter mellom barnehage og hjem: - Foreldre/foresatte og barnehagen oppfordres til å ta kontakt når det oppstår problemer. - Partene skal vise forståelse for hverandres synspunkter. - Enhver konflikt skal løses med tanke på barnets/barnas beste. - Konflikter på individnivå forsøkes løst på laveste nivå i barnehagen. - Hvis det ikke er mulig å finne gode løsninger på en konflikt, løftes saken til høyere nivå (FAU, barnehageeier). - Ved uenighet setter barnehagen og foreldre i fellesskap opp forslag til tiltak for løsning av konflikten. Konflikt forelder/foresatt ansatt - Forelder/foresatt ber om samtale med aktuell ansatt. - Ved uløst konflikt skal nærmeste overordnet kobles inn. - Ved fortsatt uløst konflikt fremsettes en eventuell klage skriftlig til styrer. - Den aktuelle ansatte skal i tilfelle informeres. Konflikt gruppe foreldre/foresatte ansatt - Foreldrekontakt ber om samtale med aktuell ansatt og styrer. - Eventuell klage fremsettes skriftlig til styrer ved fortsatt uløst konflikt. - Den aktuelle ansatte skal i tilfelle informeres. Konflikt forelder/foresatt barnehage/styrer - Forelder ber om samtale med styrer. - Ved uløst konflikt fremsettes klagen skriftlig til styrer. Hvis konflikten ikke løses på barnehagenivå, sendes eventuell skriftlig klage til barnehageeier. Kopi sendes i tilfelle styrer. Konflikt gruppe av foreldre/foresatte barnehage/styrer - Foreldregruppe / leder av FAU ber om samtale med styrer. - Ved uløst konflikt fremsettes klagen skriftlig til styrer. - Hvis konflikten ikke løses på barnehagenivå, sendes eventuell skriftlig klage til barnehageeier. Kopi sendes styrer. Et godt samarbeid styrkes ved positive tilbakemeldinger. Det er lov, og viktig, å gi ros når det er fortjent. 11

12 Linker: Rammeplan for Barnehager - Lov om barnehager - Tema hefter knyttet til Rammeplanen - Manifest mot mobbing - FNs barnekonvensjon - Forskrift om miljørettet helsevern i skolebarnehage Planen er utarbeidet i et samarbeid med kommunale/ikke kommunale styrere og barnehageadministrasjonen. 12

13 OPPSTARSAMTALE/ DEN FØRSTE FORELDRESAMTALEN Gjennomføres 2-4 uker etter at barnet har startet i barnehage. Vedlegg 1 Hvordan synes dere den første tiden i barnehagen har vært? - tilvenning gikk den som forventet? - Hva med bringing/henting, blir dere møtt av personalet? - Soving/hvile, dagsrytmen for deres barn - Lek/aktiviteter - Informasjon fra barnehagen, kontakt med personalet? Tilbakemeldinger fra barnehagen på hvordan vi har opplevd den første tiden. - Barnets trivsel og tilpasning - Samarbeidet - Praktiske saker Kort gjennomgang av årsplanen - vårt verdigrunnlag - visjon og hovedmål - avdelingens planer - tradisjoner, bl a fødselsdagsfeiringer på avdelingen - datoplan for året Informasjon fra foreldre om barnet - spesielle behov dere vil fremheve hos barnet - har barnet spesielle ferdigheter, evner og interesser dere vil vi skal vektlegge? - Er det spesielle ting barnet ikke får være med på i barnehagen? - Hva vil du si er uønsket/ negativ adferd du ikke ønsker hos ditt barn? Forventninger dere har til barnehagen?? Tilbud, aktiviteter, innhold, osv 13

14 FORELDRESAMTALE Vedlegg 2 TILBAKEMELDING FRA FORELDRE I FORHOLD TIL BARNET - barnets trivsel generelt - informasjon om barnets liv utenom barnehagen, noe dere mener er viktig for oss? - Hvordan opplever dere barnet deres? - Er det spesielle ting i forhold til trivsel og utvikling dere ønsker å ta opp? TING SOM FORESATTE ØNSKER Å TA OPP?? HVORDAN HAR BARNET DET I BARNEHAGEN? Hente-/bringesituasjoner, trygghet SOSIAL UTVIKLING OG LEK Hvem leker barnet med, hvilke aktiviteter velges/rolle i gruppa/initiativ EMOSJONELL UTVIKLING Uttrykk for følelser (glede/sinne, åpen/lukket, frykt/trygghet) SPRÅK TRAS Når bruker barnet språk/innhold/uttale/setningsoppbygging i lek, samtaler, konflikter, enetale, samlingsstund, MOTORIKK Grovmotorikk/Finmotorikk SELVSTENDIGHET SOVING/HVILE (for de minste i bhg) Vaner/hvor lenge/behov for å endre MÅLSETTING FOR VIDERE ARBEID FORELDRESAMARBEID - Er dere fornøyd med den informasjon dere får fra barnehagen? Skriftlig, f. eks månedsbrev? - noe dere savner? - Hvordan blir dere møtt av personalet? noe vi kan gjøre annerledes/bedre? - Hva ønsker dere tilbakemeldinger om i forhold til eget barn? OPPSTART I BARNEHAGEN - Hva opplevde dere som bra? - Hva kunne vi gjort annerledes? SERVICE, KOMMUNIKASJON OG SAMARBEID - Noe deres savner? I forhold til forventninger? 14

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus Ved Handlingsplan mot mobbing for barnehagene i Melhus Vedtatt i Komitè for liv og lære 16. februar 2011 Innhold 1. Innledning... 3 Felles handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Melhus... 3 Sentrale

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3 Tilbakeblikk på 2014 og veien videre i 2015 s. 4-5 Vår pedagogiske profil s. 6 Satsningsområder Kommunale

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! 1) INNLEDNING MANIFEST MOT MOBBING 2011-2014 at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer