Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010"

Transkript

1 Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010 Yngres avdeling fotball vil med dette kome med nyttig informasjon til trenarar og støtteapparat til dei ulike fotballaga, samt informere om viktige vedtak i styret. Haldningsskapande arbeid Det er viktig for klubben å kunne stimulere born og ungdommar til å halde fram med lagidrett til vaksen alder. Den overordna målsettinga med drift av fotballaga i dei aldersbestemte gruppene, er å skape positive fritidsaktivitetar for born på Valderøya. Ein må skape trivsel for borna uavhengig av sportslege ferdigheiter. Styret er derfor opptatt av haldningsskapande arbeid hos trenarar og oppmenn. Det er viktig at heile spelarstallen får vere med på kampane gjennom sesongen. Alle skal ha speletid og ein bør unngå topping av lag. Ved premiering bør dette skje til lag og ikkje til enkelt spelarar. Valder ynskjer å skape ein arena for sosial utvikling. Dvs. gjennom å vere i ei gruppe, lære respekt for andre, kameratskap, lojalitet, god oppførsel, sosialisering, ta vare på kvarandre osv. Valder er/skal være ein inkluderande klubb som skal legge til rette for både bredde og talent. Valder ønsker å behalde flest mulig av våre barn og unge lengst mulig innenfor fotballmiljøet. Samtidig ønsker klubben å legge til rette for at unge spillere med spesielle forutsetninger, ferdigheter, innstilling og vilje (talent) skal kunne utvikle sitt potensial over tid til beste for rekruttering til klubbens junior og A-lag og/eller norsk fotball forøvring, jfr. klubbens overordnede Sportsplan. Sjå også på NFF sine heimesider om barne- og ungdomsfotball på Styret vil spesielt be alle om å sette seg inn i Fair Play Foreldrevettregler. Fair Play Foreldrevettregler er et konsept frå Norsk Tipping og Noregs Fotballforbund. Du finner Fair Play Foreldrevettreglene på Trenarar / leiarar / utdanning Valder gjennom hovedkassa dekkjer vanlegvis utdanning for dei som vil ta dette. Vi oppfordrer spesielt alle trenere/lagledere frå barneidrettsskulen som ikkje har aktivitetslederkurs og eventuelt trener 1 kurs, til å melde seg på ved ein passende anledning. Meld gjerne din interesse til styret ved Per-Kristoffer eller Trond. Ungdomsgruppa år Dette er ei svært viktig gruppe for Valder. Statistisk sluttar 50 % med fotball i alderen år. Difor er det svært viktig at vi gir eit godt og attraktivt tilbod. Med eit dårleg tilbod sluttar 90 % av ungdomane våre. Sjølv om juniorlaget tilhøyrer seniorgruppa er det viktig å sjå dei i lag med gutelaget og at desse har eit tett samarbeid. Gi gjerne ungdommane meir ansvar etterkvart. T.d. kan dei stå for arr. som gatecupar o.l.. Still krav men hugs at dei ikkje har den erfaringa som vaksne, så ha god takhøgde.

2 Hospitering i YA Valder skal så langt som råd ikkje spele med overårige spelarar. Spelarar skal i prinsippet flyttast opp og ikkje ned. Dette for å gi spelarane utfordringar og utvikling. Kvar spelar høyrer til sin årgang, både adm. og økonomisk, uavhengig av kva lag dei spelar på. Dersom ein spelar skal hospitere, skal det lagast ein avtale mellom trenarane, spelar og foreldre. Det er laga eit eige skjema for dette. For spelarar som er aktuelle for fleire lag, må ein passe på at det ikkje vert for mange kamper. Ingen bør spele meir enn to kampar i veka. Det er særs viktig at begge trenarane talar saman, slik at ein er einige om kva kampar spelaren skal spille, eventuelle skader og liknande. Det er og viktig at spelarar som hospiterer også føljer treningane til si eiga aldersgruppe. Hospitering skal være eit tillegg og ikkje eit alternativ treningstilbod. Hospitering opp mot A-laget Talentfulle spelarar som er klar for å prøve seg opp imot seniornivå skal få sjansen til det. Trenarane for gutte- og juniorlaget og A-lag (samt trenarkoordinator) diskuterer, men A-trenar avgjer om spelarane er gode nok for A-stallen. Spelarar som vert tatt opp i A-stallen, tilhøyrer då A-stallen både sportsleg og administrativt. Dvs. at det er berre dugnader o.l. i senioravdelinga han deltek i. Denne spelaren kan likevel bli frigitt til gutte- eller juniorkampar i periodar det går litt trått. Spelarar som hospiterer med A-laget berre på trening, høyrer heime i gutte- eller juniorlaget administrativt sett og deltek på dugnader her. Det skal lagast ein avtale mellom trenarane, spelar og evt. foreldre i kvart enkelt tilfelle. Det er laga eit eige skjema for dette. A-stallen blir bestemt på vinteren, men kan justerast i sesongen av A-trenar i samråd med sportsleg leiar. Aktivgebyr Vi har ingen søskenmoderasjon, men styremedlemmar, trenarar og oppmenn er friteken frå å betale aktivgebyr. Ein har følgjande gebyr i dei ulike alderstrinna: Lillegutt 750 kr Smågutte/småjente kr Gutte/jente kr Spelarane betaler aktivgebyr i henhald til alder, ikkje kva lag dei spelar på. Dette gjeld både senior og YA. Aktivgebyra vert godskrive betalar sitt lag.

3 Trenarhonorar pr. årskull (totalt) Lillegutt / lillejente kr Smågutte / småjente 1 lag 7er kr 1 lag 11er kr 1 lag 11er + 1 lag 7er (felles treningsgr.) kr 2 lag 11er (felles treningsgr.) kr Gutte / jente 1 lag 7er kr (3.000 frå YA) 1 lag 11er kr (3.000 frå YA) 1 lag 11er + 1 lag 7er (felles treningsgr.) kr (5.000 frå YA) 2 lag 11er (felles treningr.) kr (5.000 frå YA) Dommarsatsar år (11-er, 7-er) 200 kr/kamp Klubbdommar (7-er) 150 kr/kamp Miniturnering 200 kr/turnering pr. dommar Alle dommarane skal ha oppgjer rett etter kamp (husk kvittering!). Anlegg / baneleie Drift av anlegg har vorte dyrare etter oppføring av det nye kunstgrasanlegget på Valdervoll. Anlegget inneheld både ei full 11er bane og ei 7er bane. I tillegg er det også eit visst areal mellom banene. Heile anlegget har flombelysning og har gitt våre aktive ein heilt ny treningskvardag. Det er no også vesentlig enklare å gjennomføre kvar enkelt kamp, sidan vi nå har permanent merking på begge banene. Som en følgje av kunstgrasbana har den gamle grasbana en mye lavere belastning og fremstår nå egentlig praktfull gjennom hele sesongen. Det skal i sesongen 2010 gjennomføres et stort antall kampar, samtidig som vi har fullt opp med treningar. Kampar har 1. prioritet til å benytte kunstgrasbana, og treningar som kolliderer med kamp, skal flyttast til grasbana. Anlegget har imidlertid sin pris og baneleia blei derfor justert opp i forkant av sesongen 2008 i forhold til det som hadde vært vanleg tidligare år. Baneleia for 2010 vil ligge på ca. same nivå som i Det er viktig at baneleia er på et nivå som gjør at vi kan forsvare de økonomiske forpliktelsane i forbindelse med anlegget og til nødvendig drift og vedlikehald. Vår målsetnad er at anlegget Valdervoll, skal stimulere flest mulig jenter og gutar til å delta og at anlegget vil vere ein samlingsstad for idrettsglede og sosialt samvær under trygge rammer.

4 Loddsal Alle lag i Fotball Yngres avdeling skal gjennomføre min. eit loddsalg pr. sesong. Laga har fått tildelt følgjande periodar: Lillegutt/jente 99 Veke 19 og 20 Lillegutt/jente 98 Veke 21 og 22 Smågutte/jente 97 Veke 23 og 24 Småjente 96 Veke 34 og 35 Smågutte 96 Veke 36 og 37 Gutte 94/95 Veke 38 Jente 94/95 Veke 39 Økonomi/budsjett Lagsbudsjett Kvart lag må utarbeide egne lagsbudsjett. Så snart aktivlistene er levert inn, vil styret distribuere forslag til budsjett til den enkelte lagleiar. Det enkelte lag vil da kunne gjøre sine korrigeringar før budsjettet returnerast til leiar Per-Kristoffer. Fellesutgifter YA har mange fellesutgifter som kvart lag må bli med å betale. Det er svært viktig at dette kjem fram i lagsbudsjettet. Naturleg nok er dei eldste klassene dyrare å drive enn dei minste. Difor får disse (G16 og J16) tilskot frå sponsoravtalar og frå hovudlaget til del av trenarhonoraret. Fellesutgifter for sesongen 2010 er (pr lag/regnskap): -lillegutt/lillejente kr -smågutt/småjente kr -gutt/jente kr Køyregodtgjersle Praksis har vore at køyring til og frå kampar fordelast på foreldra, og det vert ikkje betalt køyregodtgjersle. Dersom nokon køyrer ekstra mykje, kan det utbetalast køyregodtgjersle i samband med kampar på 1.50 kr/km. I samband med trenarhonorar nytter ein staten sitt regulativ. Bompengar og fergeutgifter betalast av laget. Refusjon av utlegg For å sikre best mogleg oversikt over økonomien til dei enkelte laga og forenkle arbeidet med regnskapsføring, ver påpasselege med å ta vare på, og legg ved kvitteringar på utlegg til f.eks. fergebilettar, tunnelkort osv., som vil bli kravd refundert frå laget si kasse. Sørg også for at slike krav blir levert raskast mogleg til kasserar. Noter kva lag det gjelder på alle bilag og bruk oppgjersskjema!

5 Sponsor midlar IL Valder har utstyrsavtale med Rongve, som også inneheld ein sponsorpakke til IL Valder. Fotball yngres avdeling sin del av sponsorpakken vert tatt ut i form av fellesutstyr og utstyr som vert fordelt på laga. Kjøp av utstyr frå Rongve som skal belastast laget, skal koordinerast med materialforvaltar Tone Furnes. Kioskvakter og ballhentere for A-kampar 2010 Dag / tidspunkt Kamp Ansvarleg lag Fredag kl. 18:30 Valder Herd G-12 Fredag kl. 18:30 Valder Rollon J-12 Fredag kl. 18:30 Valder Godøy G-11 Fredag kl. 18:30 Valder Brattvåg J-11 Fredag kl. 18:30 Valder Stranda G-14 Mandag kl. 18:30 Valder Hødd 2 J-14 Fredag kl. 18:30 Valder Bergsøy G-11 Fredag kl. 18:30 Valder Volda G-16 (NB! G- og J-10 stiller med ballhentere) Fredag kl. 18:30 Valder Spjelkavik J-16 (NB! G- og J-10 stiller med ballhentere) Fredag kl. 18:30 Valder Norborg G-13 Lørdag kl. 15:00 Valder Hareid J-13 Instruks for kiosksalg på A-kampar: Kvart lag stiller med 4 kioskvakter (foreldre) og 8 ballhentere på A-kampar. Møt opp min 1 time før kampstart. (ballhentere 30 min før kamp). Kiosken skal ryddast. Vask opp, tøm boss og vask over golvet Kassen skal teljast, skjema førast og attesterast av 2 ansvarlege. Kasse leverast tilbake og kontrollerast. Ballhentere stiller i treningsklær (fortrinnsvis Valder treningsdress/genser). 2 av ballhenterne selger kaffi på tribuna i 2. omgangen. Ballhenterene rydder tribuna etter kampslutt for søppel, tomflasker. Kiosksal yngres kampar og miniturneringar Til miniturneringar og eventuelt yngres kamper må nøkkel og pengeskrin hentast hos kioskansvarleg, som også sørgjer for innkjøp. Foreldre må sjølve ta seg av kiosksal. Rydd etterpå og lever kasse med oppgjersskjema til kioskansvarleg. Alle kioskinntekter frå kampane går til drift av Valdervoll. Maskoter Det skal vere 2 maskoter ifrå Idrettsskulen ved heimekampane til A-laget. I 2010 er det hovudsakleg frå årgangen. Desse møter i god tid før kampstart, og skal blant anna gå ilag med laga inn på bana. NB! Maskotene skal være iført blå Valder fotballdrakt med Sparebanken Møre reklame på brystet.

6 Ansvarsforhold for ulike verv i Yngres avdeling fotball (Arbeidsoppgåvene kan sjølvsagt fordelast annleis etter kva ein synest er best for kvart lag) Trener Organisere treningar og kampar Utvikling av spelarar Aktivitetsplan Medlem i trenarforum Lagleiar Kallar inn til foreldremøte Materialforvaltar, utstyr, medisin Ansvar for økonomi (lagsbudsjett) og sosiale aktivitetar Reiseleiar/reisekasse Trenarassistanse ved kampar, utfylling av dommarkort Fører lagleiarbok/innbytte Fører aktivliste som blir levert til sportsleg leiar/kasserar Foreldrekontakt Ansvar for gjennomføring av loddsal, dugnadar o.l. Samansetting av styret i IL Valder Yngres avdeling fotball Leiar/kasserar Per-Kristoffer Larsen / Sportsleg leiar Trond Austnes / Materialforvaltar Tone Furnes / Sekretær Monica Blindheim / Styremedlem Merete Brandal Styremedlem Jan Remøy / Valderøya, 12. april 2010 Styret i IL Valder Fotball Yngres Avdeling

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Visjon... 5 3. Overordna mål... 5 4. Praktisk informasjon... 5 4.1. Anlegg, garderobar og klubbhus... 5 4.2. Dugnad... 5 4.3. Kiosk...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet 05.05. 2013 Endringar årsmøte 09.05.2014 Endringar årsmøte 29.04.2015 Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

Detaljer

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28 INNHALD Innleiing (sjå internettsida) Innhald s. 2 Kap. 1 Kap. 2 Visjon målsetjingar verdireglar Sosiale mål s. 3 Sportslege mål s. 3 Verdireglar for FBK Voss s. 3 Haldning og innstilling Overfor seg sjølv

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16 Stiftet 17/11 1976 Side 1 av 16 KVALITETSHÅNDBOK FOR HASUNDGOT IL INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLD/REVISJONSTATUS Side 2-3 1. INNLEDNING 4 2. GENERELT 4 3. ORANISERING 4 4. PLANLEGGING 4 5. MØTESTRUKTUR

Detaljer

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Årdalstangen Idrettslag Laget for alle 2012-2013 Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg

Detaljer

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen Håndballgruppen side 1 av 18 Håndballgruppen Informasjon om Mathopen IL håndballgruppen for oppmenn (foreldrekontakter) oktober 2009 Håndballgruppen side 2 av 18 Innhold 1. Håndboken Kjære oppmann (foreldrekontakt)

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Steinkjer fotballklubb Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb 2015 : Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Revisjon: 2015-2 2015-2 23.04.15 Diverse språkvask ATJRO Styret 2015-1 12.04.15 Denne versjonen

Detaljer

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT Bergsøy IL - Fotball sin kontingent vil bli sendt ut en gang i året, og det er i løpet av 1 kvartal. Det er viktig for Bergsøy IL- Fotball at kontingenten blir betalt. Den

Detaljer

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2013 Inkludert regnskap Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

Økonomiplan. Stranda Fotball

Økonomiplan. Stranda Fotball Økonomiplan Stranda Fotball Innleiing: Det finst berre to gradar av kontroll og det er null eller full. Ein organisasjon som ikkje har full kontroll og som slit med sine økonomiske plikter vil aldri verte

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 Daglig leder: Øystein Konradsen www.randesundil.no

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Sportsplan Alta IF 2007

Sportsplan Alta IF 2007 Sportsplan Alta IF 2007 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering

Detaljer

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no Informasjonshefte www.silhandball.no Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østolds første klubber innførte de håndball i 1940. Sist sesong

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Laglederperm 2015 1. Info klubben AK

Laglederperm 2015 1. Info klubben AK 1. Info klubben AK 2. Klubbhåndboka 3. Forord Sportsplan 4. Lagledere/Trenere 5. Drakter 6. Cuphjul 7. Dommere - Klubbens dommere - Dommerregning 8. FairPlay - FairPlay hilsen - FairPlay kontrakten 9.

Detaljer