Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL"

Transkript

1 IL JOTUN FOTBALL Versjon

2 Innhald 1. STYRET I IL JOTUN FOTBALL ARBEIDSOPPGÅVER OG ORGANISERING FOR LAG Oppmann Lagleiar Hovudtrenar FORSIKRINGAR FAIR PLAY EIGENANDEL BORTEKAMPAR REISEOPPGJER PÅFYLLING AV FERJEKORT SKJEMA... 9 Dugnadsplanlegging heimekampar Køyrelister bortekampar Eigenandelsskjema Namneliste spelarar (mobil og epost til føresette SKAL med) Dommarkvittering Utlevering av drakter Samtykke til publisering av bilete og video på heimesida SØKNAD OM POLITIATTEST

3 1. Styret i IL Jotun fotball Konkrete arbeidsoppgåver i høve laga Verv Namn Arbeidsoppgåver Leiar Nestleiar Sportsleg leiar Økonomiansvarleg Dugnadsanvarleg Oppmannskoordinator Fair Play ansvarleg Henrik Rønningen Mobil: E-post: Kai Wigum Mobil: E-post: Arne Håkon Laberg Mobil: E-post: Sølvi Hatlevoll Mobil: E-post: Geir Roar Vee Mobil: E-post: Kjell Arne Vigdal Mobil: E-post: Ivar Otto Øren Mobil: E-post: Ferjekort og reiseoppgjer Banefordeling, Politiattest Hospitering, turneringar, seriespel, krets- og sonelag Dommarkvitteringar, andre bilag Målrock og kamplotteri Ansvarleg for oppmannsapparatet. Bindeledd mellom styret og oppmenn. Kampvertar, haldningskontrakt og Fair Play materiell Dersom de har spørsmål som ikkje står i lista over, så er det Oppmannskoordinator som er rette kontaktpersonen. Oppmannskoordinator tek dette vidare og gjev tilbakemelding. 2

4 2. Arbeidsoppgåver og organisering for lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar Dersom laget ikkje har lagleiar, så må desse oppgåvene delast mellom oppmann og trenar. 2.1 Oppmann Budsjettere laget sine kostnader Organisere gjennomføringa av inntektsgjevande tiltak (dugnad) Halde oversikt over innbetalingar av eigenandel til turneringar Vere bindeledd mellom laget og styret i fotballgruppa Arrangere foreldre- og spelarmøter når det er naudsynt 2.2 Lagleiar Vera spelarane og foreldra sitt daglege kontaktpunkt Syte for innmelding av skadar til «Idrettens skadetelefon» dersom det er naudsynt Organisere transport og eventuell overnatting for laget. Sjekke motstandar sin draktfarge før kamp Sende inn dommarkort etter kamp, samt melde inn resultat via SMS Ansvarleg for betaling av dommarar ved heimekamp utfylling av skjema Sjekke at oppsett dommar til heimekampar møter opp, kontakt dagen før kamp på tlf/sms/facebook Sette seg inn i gjeldande spelereglar og retningslinjer Delta på lagleiarmøter (krets og klubb), eller syte for at annan representant for laget møter Melde inn nye spelarar til klubben snarast råd med namn, adresse, tlf.nr. og fødselsdato. Gje og melding om spelarar som sluttar. Ver merksam 3

5 på at det kun er spelarar som har betalt medlemskontingent og treningsavgift som er speleberettiga og dekka av lagsforsikringa Varsle motstandarar, dommar og eige lag ved endring av oppsette kamper Holde oversikt over utdelt materiell på laget Samle inn drakter etter siste seriekamp,- dvs. at draktane ikkje skal overvintra hjå spelarane Ved bytte av lagleiar på laget skal eksisterande lagleiar sette ny lagleiar inn i kva vervet går ut på Gje melding til cuputval/sportsleg leiar når laget er/ynskjer å verte påmelde på eksterne cupar Være kjent med forsikringsvilkåra til Norges Fotballforbund Skrive årsrapport for laget 2.3 Hovudtrenar Ansvarleg for at frammøteprotokoll vert ført i S2S (trening og kamp) Ansvarleg for planlegging og gjennomføring av treningar og kampar Delta på trenarforum Motivere spelarane til vidare utvikling Ansvar for å formidle trenings- og kamptider til spelarane, gjerne gjennom sosiale media Ansvarlig for at fyrstehjelpsutstyr er tilgjengeleg til trening og kamp Lojalt følgje og syte for gjennomføring og overvake etterleving av vedtak, planar og rammebetingelsar 4

6 3. Forsikringar Alle spelarar er forsikra gjennom NFF sin Grunnforsikring. Ein føresetnad for at denne er gjeldande, er at spelaren er registrert i FIKS (Fotballforbundets informasjonssystem). Det er difor viktig at namneskjema vert fylt ut med spelarens namn og fødselsdato slik at denne registreringa vert utført. Spelaren kan sjølv velje å kjøpe seg ein utvida forsikring. Denne kostar kr. 1000,- for seniorspelarar, 900,- for aldersgruppa år og 800,- for barnefotballen (0-13 år). Utvida forsikring bestiller spelaren sjølv på nett: https://partner.agsforsikring.no/nff-bestill/ Skade SKAL og meldast på nett: Idrettens skadetelefon kan og nyttast, og er ein del av forsikringa. Den er open frå 09:00-21:00 alle dagar. Telefonnummer er

7 Ytelsane for forsikringane er lista opp her: Legg merke til at det er ein frist på diagnostisering på 3 virkedagar for B, C og D. Det er difor VIKTIG at skade vert meldt inn så snart som råd! 6

8 4. Fair Play Fair Play er eit satsingsområde i NFF. Det er det og i IL Jotun fotball! Det betyr at alle i klubben, leiarar, trenarar og spelarar, skal ha Fair Play i tankane kvar dag, og i alle aktivitetar. Ivar Otto Øren er Fair Play ansvarleg i IL Jotun fotball. Han har ansvar for å koordinere Fair Play tiltaka i klubben, og fungerer som ein veiledar for oppmenn og trenarar. Leiar i fotballgruppa er overordna ansvarleg for Fair Play-arbeidet i klubben. Oppmann har ansvar for at det til alle kampar er ein kampvert. Kampvert har ansvar for at grunnleggande Fair Play reglar vert følgt i og rundt kamparrangementet. Kampverten skal ha på seg Kampvert-vest, og skal ha tilgang til folderar med foreldrevettreglar som kan delast ut i forbindelse med kampane. Kampvert kan og, dersom naudsynt, irettesette eller vise vekk personar dersom det er klare brot på Fair Play reglane. Kampvert skal og ta i mot gjestande lag, tilvise garderobe samt tilby kaffi/kaker til trenarar/lagsleiarar i pausen. Etter kampen skal kampvert syte for at vurderingsskjema for arrangementet vert fylt ut og sett i rett perm i bod. Alle spelarar skal frå det året dei fyller 13 år skrive under på ein haldningskontrakt. Oppmann har ansvar for å samle inn desse og sette dei i rett perm i bod. 7

9 5. Eigenandel bortekampar Det har dei siste åra vore litt uklart kva reglar som gjeld i høve eigenandel på bortekampar. I 2014 vert eigenandel praktisert slik: 50,- på bortekampar på denne sida av fjorden. Einaste unntak er kampar der foreldra sjølv får ansvar for køyring (for eksempel kampar mot ÅTIL) 100,- på bortekampar på andre sida av fjorden Hospitantar skal IKKJE betale eigenandel på bortekampar der dei hospiterer opp eller ned ein klasse Born til sjåførar skal IKKJE betale eigenandel (gjeld både buss og bil) Born til trenarar SKAL betale eigenandel på lik linje med andre spelarar. Dersom trenar køyrer skal bornet IKKJE betale eigenandel 6. Reiseoppgjer Det vert i år ei ny ordning for reiseoppgjer. For det fyrste så får alle lag eit eige ferjekort som dei beheld gjennom heile sesongen. For alle bortekampar så skal det fyllast ut Eigenandelsskjema. Alle spelarane som er med på turen skal noterast ned i skjemaet. Det skal og noterast ned kva sum dei har betalt i eigenandel. Ferjekortnummer og namn på sjåførar er og viktig i høve reglar for eigenandel. 7. Påfylling av ferjekort Kontakt ferjekortansvarleg for påfylling av kort. Ansvarleg overføre pengar til ansvarleg for kortet, og vedkomande har sjølv ansvar for å fylle på på neste tur med laget. Det er SVÆRT VIKTIG at kvittering for påfylling vert levert ferjekortansvarleg og vert lagt ved neste reiseoppgjer for laget. 8

10 8. Skjema For å sikre at alle lag arbeider likt, og at økonomiansvarleg får relevant informasjon til rett tid, så er det utarbeida ein del skjema som skal nyttast. Dugnadsplanlegging (kiosk, kampvert) Køyrelister bortekampar Reiseoppgjer Namnelister spelarar med føresette (skal og førast inn i S2S) Dommarkvittering Utlevering av drakter Samtykkeerklæring foto publisering på heimeside 9

11 Dugnadsplanlegging heimekampar Dato Motstandar Kampvert Kiosk Kiosk 10

12 Køyrelister bortekampar Dato Motstandar Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 11

13 Eigenandelsskjema Tur til: Dato: Lag: Transport: BILAR BUSS Egenandel: kr NAVN (på alle spelarar som er med) X BET.KR Ferjekort nr: Brukt ferjekort kr: Innbetalt eigenandel kr: Namn på sjåfør(ar): Bilaget skal inneholde alle kvitteringar for reisene, bilaget skal og innholde sum for påfylling og påfyllingsdato når dette vert utført. 12

14 Namneliste spelarar (mobil og epost til føresette SKAL med) Spelar Fødselsdato Føresett 1 Føresett 2 13

15 Dommarkvittering Kamp: Årsklasse: 11ar (350,-) 9ar (300,-) 7ar (200,-) 5ar (150,-) Dato: Sum: Dommar: Kontonr: Sign: Dommar Trenar/Oppman Levert økonomiansvarleg dato: Sign: Skjema fylles ut og gis til økonomiansvarleg snarast etter kampen. IL Jotun Fotball overfører deretter pengane til dommaren sin konto. Økonomiansvarleg Sølvi Hatlevoll Mobil: E-post: 14

16 Utlevering av drakter Draktnr Spelar Signatur Utlevert Innlevert 15

17 Samtykke til publisering av bilete og video på heimesida IL JOTUN FOTBALL har eiga heimeside der våre aktivitetar vert vist, både gjennom ord, bilete og video. I dei fleste tilfelle nyttar me situasjonsbilete frå kamp eller trening, lagfoto eller tilsvarande. I alle tilfelle, for born og ungdom under 13 år, skal kun fornamn og ev. fyrste bokstav i etternamn nyttast, uansett type bilete. Andre personopplysningar skal ikkje leggjast ut. For bruk av portrettbilete på heimesida, seier personlova at den/dei som er avbilda skal godkjenne at biletet vert lagt ut på nett. For born under 15 år må foreldre/føresette gje sitt samtykke. Som ansvarleg for at bilete/video vert lagt ut, ber leiinga i IL Jotun fotball med dette foreldre/føresette om samtykke til at dette kan nyttast på heimesida ut frå dei føresetnader som er nemnt i dette dokumentet. Samtykket er gjeldande så lenge barnet er medlem i klubben, eller til ein av partane ynskjer å endre på avtalen. Med helsing Henrik Rønningen Leiar IL Jotun fotball Ja, eg/vi gjev løyve til at bilete/video av kan nyttast på IL Jotun fotball si heimeside (namn på born) Nei, eg/vi ynskjer ikkje at bilete/video av vert publisert på IL Jotun fotball si heimeside (namn på born) Dato og underskrift frå foreldre/føresette: 16

18 MÅ fylles ut av søker bruk BLOKKBOKSTAVER Fullt navn (som i Folkeregisteret) Bostedsadresse Postnr Poststed SØKNAD OM POLITIATTEST Frivillige organisasjoner strafferegistreringsforskriften 12 nr 4 p) Sendes politimesteren i (det politidistrikt søkeren er folkeregistrert) Søkers fødselsnummer mm (fylles ut av søker) fødselsdato (dag måned år) personnummer telefon (dagtid) Har du hatt fast eller midlertidig bopel i utlandet? Ja Nei Hvis ja Når: Hvor: Formålet med attesten (fylles ut av søker) Bekreftelse på behov for politiattest (fylles ut av kontaktperson i organisasjonen) Jeg skal utføre oppgaver for en frivillig organisasjon som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Jeg søker om politiattest etter strafferegistreringsforskriften 12 nr 4 p). sted dato søkers underskrift foresattes underskrift hvis søker er under 18 år. Undertegnede har kontrollert søkers legitimasjon, herunder fødselsnummer og bekrefter at søkers opplysninger forøvrig er riktige. Undertegnede bekrefter også at organisasjonen er en frivillig organisasjon som har gjort vedtak om å kreve politiattest i medhold av strafferegistreringsforskriften 12 nr 4 p). IL JOTUN Navn på frivillig organisasjon Organisasjonsnummer (for de som har det) STINE STRAUMSHEIM KAUPPI sted dato kontaktpersons navn (blokkbokstaver) kontaktpersons underskrift Begrenset politiattest. (fylles ut av politiet) Intet å anføre Søker er ikke siktet, tiltalt ilagt forelegg eller dømt for brudd på straffeloven 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 c), 203 eller 204 a). Merknader (Se vedlagte politiattest) sted dato politiets stempel politiets underskrift. 17

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Visjon... 5 3. Overordna mål... 5 4. Praktisk informasjon... 5 4.1. Anlegg, garderobar og klubbhus... 5 4.2. Dugnad... 5 4.3. Kiosk...

Detaljer

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Årdalstangen Idrettslag Laget for alle 2012-2013 Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet 05.05. 2013 Endringar årsmøte 09.05.2014 Endringar årsmøte 29.04.2015 Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 Daglig leder: Øystein Konradsen www.randesundil.no

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

Laglederperm 2015 1. Info klubben AK

Laglederperm 2015 1. Info klubben AK 1. Info klubben AK 2. Klubbhåndboka 3. Forord Sportsplan 4. Lagledere/Trenere 5. Drakter 6. Cuphjul 7. Dommere - Klubbens dommere - Dommerregning 8. FairPlay - FairPlay hilsen - FairPlay kontrakten 9.

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Innhold Velkommen til sesong 2013... 3 Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap... 4 1. Medlemskontingent... 4 2. Treningsavgift... 4 3. FIKS (gjelder for spillere

Detaljer

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16 Stiftet 17/11 1976 Side 1 av 16 KVALITETSHÅNDBOK FOR HASUNDGOT IL INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLD/REVISJONSTATUS Side 2-3 1. INNLEDNING 4 2. GENERELT 4 3. ORANISERING 4 4. PLANLEGGING 4 5. MØTESTRUKTUR

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 9 Trygge Rammer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 9 Trygge Rammer 9. Trygge rammer 9.1 Politiattester Fra og med 2009 ble det krav om at alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming,

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Steinkjer fotballklubb Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb 2015 : Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Revisjon: 2015-2 2015-2 23.04.15 Diverse språkvask ATJRO Styret 2015-1 12.04.15 Denne versjonen

Detaljer

Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010

Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010 Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010 Yngres avdeling fotball vil med dette kome med nyttig informasjon til trenarar og støtteapparat til dei ulike fotballaga, samt informere

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen Håndballgruppen side 1 av 18 Håndballgruppen Informasjon om Mathopen IL håndballgruppen for oppmenn (foreldrekontakter) oktober 2009 Håndballgruppen side 2 av 18 Innhold 1. Håndboken Kjære oppmann (foreldrekontakt)

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer