Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg mars på Fylkesmøtet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg 28.-29.mars på Fylkesmøtet"

Transkript

1 Et øyeblikk! et informasjonsorgan for Norsk Sykepleierforbund, Troms Adresse: Norsk Sykepleierforbund, Troms Pb Tromsø Besøksadresse: Storgt. 61, 4.etg. Telefon Telefaks Mobil E-post: Internett: Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg mars på Fylkesmøtet I november er det landsmøte! Redaksjon: - Fylkesleder Hanne Marit Bergland, redaktør - Mai-Britt Martinsen - Lena Røsæg Olsen, layout og foto 2

2 Fylkesleder har ordet V/Hanne Marit Bergland fylkesleder NSF Troms Det er langt fram, sa kjerringa. Ho så seg tilbake. Statsministeren sa i nyttårstalen sin at: Det som gjør Norge rikt, er at så mange er i jobb. Og det som særlig skiller oss fra de fleste andre land, er at så mange kvinner velger å være yrkesaktive. Mange sier ofte til meg at Norge er heldig som har oljen. Det er riktig; men mye viktigere: Norge er heldig som har norske kvinner. Vi er enige i det. NSF har brukt mye tid og krefter på å kjempe for likestilling og likelønn i samfunnet vårt. Men det er langt fram, som kjerringa sa. I 2011 står vi overfor nye muligheter og nye utfordringer. Vi skal fortsette å kjempe for likelønn og vi har et nytt lønnsoppgjør til våren. Måtte kravet om likelønn sige enda sterkere inn i år. Vi skal fortsette å stå på er et valgår i organisasjonen, både lokalt og sentralt. I dette nummeret av Et øyeblikk presenteres kandidatene som har sagt seg villig til å påta seg tillitsverv i organisasjonen. Nominasjonskomiteen har gjort et grundig arbeid. Valgene finner stede den mars på vårt fylkessmøte. Det betyr at det velges delegat(er) fra alle HTV-områdene, som gjennom en god prosess blant sine medlemmer får representere dem i valgene. Hvor mange delegater som skal velges fra hvert HTV-område, reguleres av medlemstall og våre vedtekter. Fylkesårsmøtet er åpent for alle medlemmer. Dersom du har tid og anledning til å komme kan du for eksempel høre vår forbundsleder Lisbeth Normann eller andre innlede. Programmet legges ut på vår hjemmeside. Du er hjertelig velkommen! 3

3 Som tema for møtet har vi satt kompetanse og kvalitet i sykepleietjenesten. Det er kanskje et litt slitt uttrykk. Men vi skal ta opp sykepleierutdanningen som nå igjen er under press. NSF er på banen for å redesigne utdanningen. Har vi i dag ei utdanning som svarer til fremtidens behov for sykepleiere? Er dagens utdanning for mye innrettet mot arbeid i spesialisthelsetjenesten? Og vil fremtidens sykepleierrolle endre seg? Må vi være mer konkrete på hva er sykepleiers særegne funksjon og bruker vi sykepleiere i de kritiske deler av et pasientforløp? Dette er bare noen av de utfordringer vi står overfor i nær fremtid. Samfunnet vet allerede i dag at behovet er enormt i fremtiden for å få flere til å velge utdanning innen pleie og omsorgsyrkene. I dag er det hver 4. ungdom som må velge dette, og snart er det hver 3. ungdom. Så mange trenges det for å ta de utfordringer vi står overfor. Med dette bakteppet blir vi møtt med forslag om avkorting av utdanningen, lavere krav for å komme inn på studiet osv. Det begynner å ligne mye på tidligere debatter og kamper som vi har ført, for eksempel Stortingsmelding nr 13. Det er i alle fall særs viktig at vi reagerer nå. Saken om vår utdanning kommer garantert også som landsmøtesak i november. Mange snakker om helsearbeidere som et samlebegrep. Jeg mener vi alle må være tydelig på at vi IKKE er helsearbeider, vi er høgt kvalifiserte sykepleiere med en unik kompetanse. Jeg har ikke hørt noe sted at leger blir sausa sammen i en stor sekk som helsearbeider, nei her er det en selvfølge at de benevnes for det de er, og slik skal det også være for oss. Jeg håper det blir gode debatter og godt valg. NSF er en flott organisasjon med høy kompetanse blant ansatte i et bredt spekter av områder. Jeg er stolt over å være sykepleier og medlem i en slik organisasjon. Vår organisasjon jobber spesifikt for sykepleiernes lønns og arbeidsforhold. Og som vi vet er det ikke alltid forenlig med andre gruppers ønsker. I tillegg er vi den viktigste bidragsyter for å sikre sykepleierfaget og dets plass i samfunnet til beste for våre pasienter. Vi har som målsetting av NSF skal ha minst medlemmer i Da runder vi 100 år! For å nå målet må vi alle jobbe med å få flere til å være medlem hos oss. NSF er eneste forbund som organiserer kun sykepleiere. Det er viktig at vi står sammen. 3

4 En tragedie rammet ved starten av det nye året Bilder fra dødsulykka i Lavangsdalen vil sitte spikret i minnet vårt i lang tid framover. En ufattelig og meningsløs ulykke rammet den 7.januar i år. Helt tilfeldig og plutselig ble så mange mennesker revet bort, alvorlig skadd og mange fikk mindre skader. I denne ulykka var flere sykepleiere involvert. En av våre medlemmer mistet livet og flere ble alvorlig skadd. De var på arbeid, hadde deltatt på ledersamlinga i UNN Tromsø og skulle tilbake til sitt daglige virke på UNN Narvik. Sykehuset UNN Narvik opplevde at 7 ledere ble rammet. Tre døde og fire skadde. En slik hendelse kan ingen være forberedt på. I løpet av brøkdeler av et sekund skjer den tragiske ulykka. Tilbake sitter familie, venner, kollegaer og et helt samfunn. Tapet er enormt og føles meningsløst. Det vil ta tid å bearbeide dette. Ord blir så fattige når en slik tragedie rammer. Jeg finner ingen ord som kan brukes i en slik situasjon, men det eneste jeg kan si er at våre tanker går til de pårørende og kollegaer. Vi føler med dere. Med vennlig hilsen Hanne Marit 4

5 FRA NOMINASJONSKOMITEEN I dette nummeret av Et øyeblikk! presenterer de ulike kandidatene til tillitsvervene i fylket seg, samt nominasjonskomiteens innstilling. Alle ble oppfordret til å levere bilde av seg selv, men noen har likevel valgt å la det være. (Noen bilder er funnet fram frq arkiv red.anm) Kandidatene har fylt ut villighetserklæring, hvor de også har gjort en kort presentasjon av seg selv. Nominasjonskomiteen Nominasjonskomiteen ble valgt på en HTV-konferanse høsten 2010 og hadde sitt første møte 23.sept Nominasjonskomiteen skulle etter vedtektene vært valgt 7 måneder før ordinært fylkesstyrevalg. Valg av komiteen var derfor planlagt til våren På grunn av Katlas askesky over Nord-Europa, ble HTV-konferansen utsatt og valg fant sted 2. september Valget av nominasjonskomité er godkjent av forbundsstyret. Komiteen har bestått av: Lisbeth Tollefsen (leder), Anne-Margrethe Aune, Siv-Tone Furu, Ingunn Karlsen, Lise Elverum (vara), Tove Nordheim (vara), Toril Døhl (vara). Mandatet til nominasjonskomiteen er å avgi innstilling for valg av fylkesleder, nestleder, nytt fylkesstyre og delegater til NSF s landsmøte. Vi har hatt 2 møter i perioden, samt kommunikasjon per e-post og telefon. Vi har vurdert de forslåtte kandidater. Vurderingene er gjort på grunnlag av de innsendt forslag fra enkeltmedlemmer og hovedtillitsvalgtområder. Kandidatene selv har fylt ut villighetserklæring/presentasjonsskjema. Bakgrunn for nominasjonskomiteens innstilling NSF s lokale valgreglement sier i pkt følgende om hvilke forhold nominasjonskomiteen bør vektlegge ved innstilling av kandidater til fylkesleder og nestleder: Erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF og god kunnskap om organisasjonens prioriteringer, prinsipper og målsetninger. 5

6 Yrkespraksis / erfaring og utdanning Kandidatens organisasjonspolitiske målsetning Personlige kvalifikasjoner Nominasjonskomiteen for NSF Troms slutter seg til disse forhold. Av personlige kvalifikasjoner har komiteen lagt spesielt vekt på at leder og nestleder skal kunne eksponere seg, være samlende, beslutningsdyktige og være villig til å jobbe som pådrivere ute i organisasjonen. Valgreglementet sier videre i punkt om hvilke forhold som bør vektlegges ved innstillinger til verv som styremedlem / varamedlem.: Erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF på lokalplan og generelle kunnskaper om organisasjonens prioriteringer, prinsipper og målsettinger. Yrkespraksis / erfaring og utdanning Personlige kvalifikasjoner For øvrig bør komiteen ta hensyn til geografisk fordeling i fylket, representasjon fra HTV-områder av ulik størrelse, representasjon fra ulike tariffområder og kontinuitet/nyrekruttering. Valgreglementet sier om valg av landsmøtedelegater i punkt 3.2: Ved innstilling til verv som landsmøtedelegat bør nominasjonskomiteen vektlegge kandidatens generelle kunnskap om organisasjonens prioriteringer, prinsipper og målsettinger samt deres erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF. Komiteen har lagt vekt på erfaring, både som styremedlem og sykepleiere, organisasjonsmessig erfaring (i fylkesstyret og i HTV-området), interesseområder innenfor sykepleien, Spekter vs kommunal sektor, spredning i fylket, spredning i alder og kjønn. Nominasjonskomiteen har for øvrig tatt geografiske hensyn i den grad det har vært mulig. Komiteen satt med flere kandidater enn det var plass til i det nye styret. Nominasjonskomiteen måtte vurdere gjenvalg opp mot nyrekruttering. Med i 6

7 vurderingen har også nominasjonsprosessen vært. Nominasjonsprosessen har vært tung. I starten var det særdeles få kandidater. Flere roller og hatter bekles ofte gjennomgående av de samme personer. Komiteen har vurdert hvordan arbeidet i styret på best mulig måte kan fungere, når nestledervervet må bekles av en fra styret, mens den foreslåtte nestleder har permisjon fra vervet. Komiteen ser at det ikke er den ideelle situasjon for fylkesleder og fylkesstyret, men ser ingen andre løsninger, når eneste kandidat til det viktige vervet som nestleder foreslås bekledt av en som er engasjert i en midlertidig stilling i NSF (fram til landsmøtet 2011). Nominasjonskomiteen har forsøkt å vurdere alle disse forutsetningene til sammen. Ved innstilling til landsmøtet, har vi vurdert etter de samme kriterier som til fylkesstyret. Under innstilling til fylkesstyret og landsmøtet, ble Siv-Tone Furu permittert fra vervet i nominasjonskomiteen. Under innstilling til landsmøtet ble Tove Nordheim også permittert fra sitt verv i nominasjonskomiteen. Kandidater til fylkesstyret (FS) som leder: Hanne Marit Bergland som nestleder: Lill Sverresdatter Larsen som medlemmer: May-Britt Martinsen Janne-Karin Stenvold Karianne Christensen Tord Augustinussen Ann Harrieth Rushfeldt Anne Andreassen Lill Sverresdatter Larsen Bente Mietinen Lena Røsæg Olsen Gro Tønseth Siv-Tone Furu Sissel Rydningen Trine Bergland som vara: Arne Kooij I tillegg er alle som stiller til FS som ordinære medlemmer, å betrakte som kandidater til vervet som vara til FS. 7

8 Nominasjonskomiteens innstilling til fylkesstyret: Fylkesleder: Hanne Marit Bergland Fylkesleder/UNN Nestleder: Lill Sverresdatter Larsen Innstilles i henhold til de betingelser som ligger til grunn, da hun er ansatt i et engasjement i NSF. Fylkesstyret: Mai-Britt Martinsen UNN Janne-Karin Stenvold Målselv kommune Lena Røsæg Olsen Dyrøy kommune Siv-Tone Furu Harstad kommune Tord Augustinussen UNN 1.vara: Anne Andreassen Tromsø kommune 2.vara: Karianne Christensen UNN 3.vara: Gro Tønseth Lyngen / Tromsø 4.vara: Bente Mietinen UNN 5.vara: Linn Sylvi Steinnes Kåfjord kommune Innstillingen er enstemmig vedtatt Kandidater til landsmøtet, november 2011 Landsmøtet er NSF s høyeste myndighet. Antall delegater fra fylkene skal til enhver tid være tilnærmet 160. Medlemstallet per året før landsmøtet legges til grunn for antall delegater fra fylkene. Ingen fylker skal ha færre enn 5 delegater ingen flere enn 20. Landsmøtet holdes hvert 4. år innen utgangen av november måned. Landsmøtedelegatene velges på fylkesmøtet for Troms 28. og 29.mars Kandidater til landsmøtet Hanne Marit Bergland Trine Bergland Lena R. Olsen Siv-Tone Furu Mai-Britt Martinsen Janne K. Stenvold Hanne Sofie Yttervik Ann Harrieth Rushfeldt Sissel Rydningen Gro Tønseth Tove Nordheim Ann-Hege Kårsten Monica Lund Dahlberg 8

9 Nominasjonskomiteens Innstilling i uprioritert rekkefølge: Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Hanne Marit Bergland Janne Karin Stenvold Lena Røsæg Olsen Siv Tone Furu Mai-Britt Martinsen Gro Tønseth 1.vara delegat: Ann-Hege Kårsten 2.vara delegat: Hanne Sofie Yttervik 3.vara delegat: Tove Nordheim 4.vara delegat: Ann-Harrieth Rushfeldt Innstillingen er enstemmig vedtatt Presentasjon av kandidater : Følgende kandidater stiller til valg. Vi presenterer kandidatene i alfabetisk rekkefølge. Anne Andreassen Kandidat til Fylkesstyret Arbeidssted og stilling: Omsorgstjenesten Sentrum, fagkonsulent fra 1.mars 2011 Utdanning: Grunnutdanning i sykepleie fra 1997 med videreutdanning i helse- og sosialadministrasjon. Yrkespraksis: Sykepleier Avdelingsleder, enhetsleder og fagkonsulent i kommunal sektor 10 års assistentpraksis i psykiatrien, Åsgård sykehus. Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt. 9

10 Dette brenner jeg for: Jeg brenner for at sykepleie skal være en selvfølge i eldreomsorgen. NSF sitt engasjement og kompetanse anser jeg som en viktig samarbeidspartner i arbeidet om å sikre og forsterke sykepleiekompetansen i eldreomsorgen. Det er også viktig at vi i NSF bidrar konstruktivt til at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal sektor faktisk tjener til pasientens beste. Jeg ønsker å være med i fylkesstyret for aktivt å kunne være en bidragsyter med min kunnskap om kommunal sektor i en periode vi skal ha spesiell fokus på samhandling på tvers av alle nivåer. Jeg brenner også for at sykepleie skal være en naturlig del av tjenestetilbudet til hele befolkningen. Tord Augustinussen Kandidat til Fylkesstyret Arbeidssted og stilling: 60 % sykepleier ved øye- /nevrokirurgisk sengepost, 40 % forskningssykepleier ved nevrokirurgisk poliklinikk. Utdanning: Bachelor i sykepleie, 80 studiepoeng sosiologi. Yrkespraksis: Har jobbet ved øye/nevrokirurgisk avdeling fra januar Har før det jobbet som assistent ved psykiatrisk boligtjeneste Åsgård. Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt fra juni Annen organisasjonserfaring: Medlem i KVAM, Kvamu. Dette brenner jeg for: Likelønn, bedring av arbeidstidsbestemmelser, kompetanseheving med fokus på fag. Lill Kristin Berg Kandidat til Fylkesstyret Arbeidssted og stilling: Kåfjord helsesenter, avdeling sykehjem, sykepleier (tjenesteansvarlig). 10

11 Utdanning: Sykepleierutdanning, høgskolen i Tromsø 2003, studie i diabetesbehandling og omsorg, avsluttes vår Yrkespraksis: Jobbet ved samme arbeidssted siden ferdig utdannet. Tidligere og nåværende verv i NSF: Vært tillitsvalgt siden Hovedtillitsvalgt i perioden , ellers som tillitsvalgt. Dette brenner jeg for: Mennesker, sykepleieridentitet, likelønn, rettferdighet, engasjerte mennesker, anerkjennelse, faglig forsvarlighet med mer. Hanne Marit Bergland Kandidat til Fylkesleder Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: NSF Troms / Fylkesleder Utdanning: Grunnutdanning sykepleie 1975 Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie Helse og sosialadministrasjon Veilederkompetanse Yrkespraksis: Medisinsk avdeling RST Hjemmesykepleie avdelingssykepleier 1 år vikariat som sykepleiesjef Legekontor Avdelingssykepleier / opplæringssykepleier, Senter for Psykisk helse. Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt Nestleder fylkesstyret Fylkesleder NSF Troms. 11

12 Annen organisasjonserfaring: Meddommer i Hålogaland Lagmannsrett og meddommer i Senja Tingrett. Dette brenner jeg for: Faglig forsvarlighet, kvalitet og kompetanse i sykepleietjenesten. Utdanning og sykepleiefagets posisjon i samfunnet. Fortsette arbeidet for lønnsløft til sykepleiere som står i forhold til utdanning (kompetanse), ansvar og arbeid. Bidra til at NSF skal være lett tilgjengelig for medlemmer og kunne yte hurtig og god bistand når behov oppstår. Trine Bergland Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: Omsorg sør Harstad kommune, sykepleier Utdanning: Autorisert sykepleier 2001 Yrkespraksis: Hjemmesykepleien siden Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt Dette brenner jeg for: Arbeidsforhold, arbeidstidsforhold. Karianne Christensen Kandidat til Fylkestyret Arbeidssted og stilling: UNN, helsesøster (smittevern) Utdanning: Sykepleierutdanning, videreutdanning helsesøster vår Yrkespraksis: Sykepleier og fagutviklingssykepleier ved nefrologisk seksjon (RITØ) Sykepleier og avdelingsleder ved Mortensnes sykehjem 12

13 Helsesøster og prosjektkoordinator Tromsø kommune Forskningsassistent ved UiT Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt RITØ ( ) Hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune ( ) Medlem i fylkesstyret 1.periode. Dette brenner jeg for: Utvikling av en faglig forsvarlig tjeneste kompetanseutvikling. Fremme samarbeid og tverrfaglighet i tjenesten. Trygge arbeidstidsbestemmelser for arbeidstakerne. Siv-Tone Furu Kandidat til Fylkesstyret Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: Harstad kommune, sykepleier. Utdanning: Sykepleierutdanning, NSF studiet i Bergen Yrkespraksis: Sykepleier i sykehjem og hjemmesykepleien, 2 år erfaring som avdelingssykepleier. Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt Medlem i nominasjonskomite Delegat til landsmøte Er nå hovedtillitsvalgt i Harstad kommune Annen organisasjonserfaring: Styreverv i travlag. Dette brenner jeg for: Sykepleieres arbeidsforhold, kvalitet i sykepleietjenesten både i kommune og helseforetak. 13

14 Arne E.S. Kooij Kandidat til Fylkesstyret (vara) Arbeidssted og stilling: Bedriftshelsetjenesten ved Longyearbyen sykehus, UNN HF bedriftssykepleier. Utdanning: Befalsskolen Hæren Sanitet Vestfold fylkes hjelpepleierskole Tønsberg gymnas, artium, bedriftsøkonomisk linje Vestfold sykepleierhøgskole, Tønsberg Norges handelshøgskoles kursvirksomhet, 1-årig kurs i personalutvikling og ledelse Yrkespraksis: Bedriftssykepleier, Longyearbyen sykehus BHT Bedriftssykepleier, TVB Bedriftshelsetjeneste Sykepleier 28 %, Granli psykiatriske avdeling Monitor, Pfizer AS, medisinsk avdeling Bedriftssykepleier, TVB Bedriftshelsetjeneste Sykepleier 28 %- SIV, akuttmottaksavdeling Nattavdelingssykepleier 50 %, Granli psykiatriske senter Sykepleier 50 %, Sem kretsfengsel ved Tønsberg kommune Bedriftssykepleier, TVB Bedriftshelsetjeneste Førstekonsulent, Rikstrygdeverket ved Drammen trygdekontor Sykepleier, Kirkenes sykehus, intensivavdelingen Sykepleier, Vadsø helsesenter Ambulansesjåfør, diverse sommerjobber Vestfold ambulansetjeneste Hjelpepleier, SIV, psykiatrisk avdeling Hjelpepleier uten skole, Fagertun aldershjem Hjelpepleier uten skole, Bjønnesåsen psykiatriske sykehjem Troppsbefal, hærens sanitet Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt med rettigheter som hovedtillitsvalgt Dette brenner jeg for: Ingen spesielle saker, ønsker å bruke kompetansen til å arbeide med forbundets saker. 14

15 Ann-Hege Kårsten Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: Barduheimen, sykepleier Utdanning: Desentralisert sykepleierutdanning, HiTø 2005 Yrkespraksis: Salangen bo- og eldresenter, 90 % stilling , Barduheimen 100 % stilling fra Tidligere og nåværende verv i NSF: Hovedtillitsvalgt i Bardu kommune fra april Dette brenner jeg for: Likelønn, lengre lønnsstige, økt kompetanse i kommunehelsetjenesten. Lill Sverresdatter Larsen Kandidat som nestleder og medlem av Fylkesstyret Arbeidssted og stilling: Prosjektleder NSF Fordel i Norsk Sykepleierforbund Utdanning: Bachelor i sykepleie HiTø Enkelte fag (markedsføring/organisasjonsteori og ledelse) på MBA_(HiBo) Master i helsefag UIT som avsluttes vår 2011 Yrkespraksis: Sykepleier på ulike avdelinger på UNN fra 2002 (nevrologen, hjertemedisin, hjerte/lunge/karkirurgisk avdeling intermediær) HiTø/UIT timelærer på radiograf-/sykepleierutdanningen både teoretisk og praktsk undervisning/veiledning/sensoroppdrag fra 2005 Faglærer Næringsakademiet på Medisinsk sekretær utdanning

16 Under utdanning arbeidet jeg som sykepleierstudent ved Kroken og Balsfjord sykehjem i tillegg til bartender/servitør ved Lyngskroa og SubSirkus. Tidligere og nåværende verv i NSF: Fylkesstyremedlem NSF Troms Hovedtillitsvalgt i 100 % frikjøp for UNN Tromsø Pt. 10 % frikjøp fram til 1.mars 2011 Foretakstillitsvalgt (vara) fra Landsmøtedelegat Markerte NSF sterkt gjennom kampanjen Max 3.hver Tillitsvalgt hjerte/lunge/karkirurgisk avdeling ved UNN Annen organisasjonserfaring: Ansatterepresentant 6.vara i UNN styret siden 2009 Ansatterepresentant i Arbeidsmiljøutvalget UNN Studenttillitsvalgt for Master i helsefag UIT Studentmedlem i Nasjonalt Råd for helsevitenskap Dette brenner jeg for: Jeg er stolt av å være sykepleier og brenner for verdsetting av vårt unike fag sykepleie. Jeg mener verdsetting kommer gjennom tydelig fagidentitet, som er den viktigste årsaken til mitt medlemskap. Jeg er opptatt av at vår organisasjon skal være den støtten som sykepleiere i ulike roller, har behov for, og er lyttende innstilt. Vår organisasjon i Troms skal være en tydelig samfunnsaktør. Gjennom tydelighet kommer synlighet, og derfra også medlemmers engasjement. Engasjerte medlemmer benytter seg av den kreative evnen som alle sykepleiere innehar og som jeg mener er grunnleggende for at vi får arbeidet gjort ikke bare godt nok, men optimalt! Legg til at jeg arbeider for en moderne og kjønnsnøytral profil, så har du meg i stikkordsform. Mai-Britt Martinsen Kandidat til Fylkesstyret Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling : Foretakstillitsvalgt UNN 16

17 Utdanning: Sykepleier fra 1980, anestesisykepleier fra 1987, ex.phil. fra 1982 Yrkespraksis: 5,5 år som sykepleier på kirurgisk avdeling, derav 1 år som avdelingssykepleier Anestesisykepleier fra 1987 til 1998, derav ca.1 år på intensiv, resten på anestesien Fylkestillitsvalgt fra 1998 Foretakstillitsvalgt ved UNN fra 2002 Vært frikjøpt på full tid i snart 13 år. Jobbet på RST, RITØ, Troms fylkeskommune, UNN siden januar Tidligere og nåværende verv i NSF: Startet som tillitsvalgt i elevorganisasjonen i 1977, og har stort sett alltid hatt et eller annet verv i NSF siden da. Mange år med kun lokale verv. Vært fylkesstyremedlem de tre forutgående perioder, og har fungert som nestleder i fylkesstyret siden Kirsti Jacobsen trakk seg midt i valgperioden. Deltatt på de tre siste landsmøtene som delegat. Annen organisasjonserfaring: Ansattevalgt medlem i styret i UNN HF siden Tidligere 10 år som leder av Borgtun Velforening og mange år som leder av FAU Borgtun skole. Dette brenner jeg for: Fortsatt veldig engasjert i medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidstidsproblematikken blir ikke mindre med årene. Fagutvikling, sykepleierollen og riktig kompetanse i en travel hverdag, samt faglig forsvarlighet. NSF sin organisering og medlemstilbud for å møte endringer i samfunnet. Bente Mietinen Kandidat til Fylkesstyret (vara) Arbeidssted og stilling: Jordmor ved UNN Tromsø. Utdanning: Grunnutdanning fra 1991, Finmark sykepleierhøyskole. 17

18 Jordmorutdanning 1996, Høgskolen i Tromsø Yrkespraksis: : Sykepleier på hjerte og karkirurgisk avdeling RITØ 1996 og fortsatt: Jordmor ved fødeavdelingen UNN Tromsø. Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt ved fødeavdelingen fra Stedfortreder for hovedtillitsvalgt ved UNN Tromsø Annen organisasjonserfaring: Leder for jordmorforbundet, NSF`s lokallag i Troms i to perioder. Dette brenner jeg for: Lønn for sykepleiere som gjenspeiler ansvar og utdanning. Jordmødre skal fortsatt være organisert i NSF. Videreutvikling av arbeidstidsforkortelsen. Forsvarlig arbeidstid. Tove Nordheim Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: Lavangen kommune, pleie og omsorgsavdelingen, sykepleier. Utdanning: Sykepleier + 10 vekttall (30studiepoeng) i omsorg for demente. Yrkespraksis: 3 år sykepleier i hjemmetjenesten, Bardu kommune. 11 år sykepleier i PRO, Lavangen kommune. Tidligere og nåværende verv i NSF: Hovedtillitsvalgt Annen organisasjonserfaring: Fra mange år tilbake erfaring med styreverv i kommuneforbundet og Norsk Tjenestemannslag (80-tallet). Dette brenner jeg for: Kvalitet og økonomi i kommunehelsetjenesten generelt og eldreomsorgen spesielt. 18

19 Lena Røsæg Olsen Kandidat til Fylkesstyret Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: Fagleder pleie og omsorg, Dyrøy kommune. Utdanning: Aker sykepleierhøgskole 1995 Etterutdanning i lindrende behandling 2005 i Tromsø Yrkespraksis: : Hjerte,kar,thorax kirurgen RITØ : Hjemmesykepleien i Dyrøy kommune : Vikariat som fagleder i pleie og omsorg. Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt kirurgen 3, RITØ Hovedtillitsvalgt i Dyrøy kommune Fylkesstyremedlem fra Annen organisasjonserfaring: Styremedlem vollyball bedriftsidrett Aker og Tromsø. Styreleder Brøstadbotn barnegospel. Dette brenner jeg for: Mulighet til kompetanseutvikling og kompensasjon for økt kompetanse. Rekruttering til kommunehelsetjenesten, lønn og arbeidstid. Bemanning og kvalitet, IKT og e-helse. Ann-Harrieth Rushfeldt Kandidat til Fylkesstyret Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: Slottet sykehjem avdeling C, 100 % stilling som sykepleier. Utdanning: 3 årig sykepleierutdanning 19

20 Yrkespraksis: Fra 2001 Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt fra 2001 og vara hovedtillitsvalgt fra Annen organisasjonserfaring: Vært med i forhandlingsutvalget siden Dette brenner jeg for: Arbeidstidstid, Ikke mer enn hver 3.helg 16 års lønnsstige Rett til heltid uten økt helgebelastning. Linn Sylvi Steinnes Kandidat til Fylkesstyret Arbeidssted og stilling: Sykepleier ved helsesenteret i Kåfjord. Utdanning: Utdannet sykepleier ved høgskolen i Harstad Holder på med videreutdanning diabetes og diabetesbehandling, uteksamineres vår Yrkespraksis: Vært ansatt som sykepleier i hjemmetjenesten/helsesenteret i Kåfjord siden 2000, avbrutt av ansettelse UNN, hematologisk avdeling Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt 1 år og hovedtillitsvalgt 2-3 år tidligere, ingen verv på nåværende tidspunkt. Annen organisasjonserfaring: Leder i indre Kåfjord idrettslag på tredje året, medlem i styret for A/L Birtavarre samfunnshus 2 år, sekretær/kasserer FAU Trollvik skole 2 år. Dette brenner jeg for: Lønn etter kompetanse og ansvar Arbeidsvilkår 20

21 Kompetanseheving Gi pasienter muligheten til å bli behandlet i sin hjemkommune Janne Karin Stenvold Kandidat til Fylkesstyret Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: PRO-øvre Målselv, avdelingssykepleier Utdanning: Sykepleier Kommunalledelse Kompetanseledelse Kommunikasjon Arbeidsrett Yrkespraksis: Sykepleier Avdelingssykepleier fra 2004 og fortsatt Prosjektleder Tromsø private omsorgstjeneste 3 mnd. i Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt NSF Hovedtillitsvalgt NSF Fylkesstyremedlem Landsmøtedelegat Annen organisasjonserfaring: Tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i Norsk Hjelpepleierforbund. Dette brenner jeg for: Gode lønns- og arbeidsvilkår for alle sykepleiere Sykepleierledere i NSF 21

22 Rekruttering til yrket og til NSF Flere menn inn i sykepleien Gro Tønseth Kandidat til Fylkesstyret Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: Helsesøster Utdanning: Pediatrisk sykepleier og helsesøster. Yrkespraksis: 10 år som sykepleier/barnesykepleier med for tidlig fødte barn og syke nyfødte. 3 år som helsesøster Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt på nyfødt intensiv UNN Stedfortreder hovedtillitsvalgt UNN Fylkesstyremedlem Dette brenner jeg for: Forebyggende helsearbeid blant barn og unge Tverrfaglig samarbeid Utvikling av sykepleierfaget Økt sykepleierbemanning i kommunene Arbeidstidsbestemmelsene for sykepleiere Lønnsutvikling for sykepleiere Sissel Bratsberg Rydningen Kandidat til Fylkesstyret Delegat til landsmøtet

23 Arbeidssted og stilling: Sykepleier Lavangsheimen, Lavangen kommune Utdanning: Sykepleier med videreutdanning i aldring og eldreomsorg. Yrkespraksis: 2 år som sykepleier ved Salangen HelseRehab 3 år som sykepleier i Lavangen kommune Tidligere og nåværende verv i NSF: Ingen Dette brenner jeg for: Eldreomsorgen Hanne Sofie Yttervik Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: UNN, Harstad Utdanning: Operasjonssykepleier Yrkespraksis: 2 år hjemmesykepleien, Harstad kommune 2 år sykepleier ved kirurgisk avdeling, Harstad sykehus 7 år operasjon Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt i Harstad kommune 6 mnd. Tillitsvalgt ved operasjon og anestesi siden mars Dette brenner jeg for: Jeg har det siste året jobbet mye med overgang fra aktiv vakt til hjemmevaktsavtale på min avdeling. Har satt meg spesielt inn i temaet hjemmevakt. 23

24 Fylkesmøte 2011 Rica Ishavshotel, Tromsø mars 2011 Målgruppe: valgte delegater og medlemmer Tema: Kompetanse og kvalitet i sykepleietjenesten Hovedtaler: forbundsleder Lisbeth Normann, med flere Detaljert program for dagene kunngjøres på våre nettsider, se 24

25 Valg av delegater til fylkesmøtet Denne informasjonen gjelder: yrkesaktive medlemmer som ikke omfattes av en etablert tillitsvalgtordning ikke yrkesaktive, inkl. pensjonister og uføretrygdede. Norsk Sykepleierforbund Troms skal i 2011 avholde valg på nytt fylkesstyre og delegater til landsmøtet i november Fylkesstyret har vedtatt at valgene skal foregå i fylkesmøte (NSFs vedtekter 4 B alternativ 2). Fylkesmøtet avholdes mars 2011 på Rica Ishavshotel i Tromsø. Fylkesmøtet består av delegater valgt blant medlemmer i det enkelte hovedtillitsvalgtområdet (HTV-området). Antallet delegater fra hvert område fastsettes etter en skala i forhold til medlemstallet. I følge vedtektene skal medlemmer i ansettelsesforhold som ikke omfattes av et etablert HTV-område, danne en felles valgkrets, som velger delegater til fylkesmøtet etter samme bestemmelser som for HTV-områdene (vedtektene 4 A, punkt 1 og 2). Tilsvarende dannes en felles valgkrets for ikke yrkesaktive medlemmer inklusive pensjonister og uføretrygdede. Delegatene skal være valgt senest en måned før fylkesmøtet finner sted. Valget skal foregå ved uravstemning. For at vi skal klare å gjennomføre valgene innen fristen, ber vi dere så snart som mulig og senest innen 20. februar 2011, melde aktuelle kandidater som ønsker å stille til valg som delegat til fylkesmøtet. Kandidatene skal meldes skriftlig til fylkeskontoret i vanlig brev eller e-post, og må inneholde medlemsnummer, navn, adresse, stilling/arbeidssted for yrkesaktive, mobiltelefonnummer og e-postadresse. Hvis det kommer inn flere kandidater enn det antall delegater som skal velges, vil alle medlemmene innenfor valgkretsen motta en stemmeseddel, som igjen skal returneres fylkeskontoret for opptelling. De som blir valgt vil få skriftlig tilbakemelding fra fylkeskontoret. Valget vil i tillegg bli bekjentgjort på NSF Troms hjemmesider. Vi vil oppfordre dere til å engasjere dere i dette valget og få fram delegater som kan representere dere på en god måte i fylkesmøtet. Dette er viktig for å ivareta demokratiet i organisasjonen. Vi tror det blir et spennende fylkesmøte med mange flotte kandidater som stiller til valg i de ulike vervene. Har dere ytterligere spørsmål om gjennomføring av valget eller fylkesmøtet, er det bare å ta kontakt med oss på fylkeskontoret tlf.nr , e-post 25

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

Et øyeblikk! God sommer! et informasjonsorgan for Norsk Sykepleierforbund, Troms

Et øyeblikk! God sommer! et informasjonsorgan for Norsk Sykepleierforbund, Troms Et øyeblikk! et informasjonsorgan for Norsk Sykepleierforbund, Troms Adresse: Norsk Sykepleierforbund, Troms Pb 626 9256 Tromsø Besøksadresse: Storgt. 61, 4.etg. Telefon 776 35 940 Telefaks 776 35 941

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING Til valg av fylkesleder, nestleder, fylkesstyre med varamedlemmer og landsmøtedelegater NSF TELEMARK

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING Til valg av fylkesleder, nestleder, fylkesstyre med varamedlemmer og landsmøtedelegater NSF TELEMARK NSF TELEMARK Hovedtillitsvalgte og medlemmer Lundegt. 4c 3724 SKIEN Tlf.: 35 53 27 70 Faks: 35 53 27 71 E-post: telemark@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 2680 05 03697 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER. OVERSIKT FORSLAG REDAKSJONELLE ENDRINGER # 701749 versjon 1.6.15

LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER. OVERSIKT FORSLAG REDAKSJONELLE ENDRINGER # 701749 versjon 1.6.15 GJELDENDE VEDTEKTER FORSLAG TIL ENDRINGER KOMMENTARER 1 NAVN OG MÅLGRUPPE Norsk Sykepleierforbund (forkortet NSF) er den landsomfattende fagorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

Detaljer

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester?

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Lederkonferansen Tromsø 28. 30.10.09. Arr. Landsgruppa for sykepleierledere Hanne Marit Bergland Fylkesleder NSF Troms Din kunnskap - pasientens sikkerhet

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Presentasjon av kandidater til valg av fylkesleder, nestleder og fylkesstyre for perioden 2011 2015, samt delegater til NSFs landsmøte 2011

Presentasjon av kandidater til valg av fylkesleder, nestleder og fylkesstyre for perioden 2011 2015, samt delegater til NSFs landsmøte 2011 NSF Rogalands fylkesmøte 23. og 24. februar 2011: Presentasjon av kandidater til valg av fylkesleder, nestleder og fylkesstyre for perioden 2011 2015, samt delegater til NSFs landsmøte 2011 Kandidat til

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Fagkonferanse 30. og 31. mai 2016 Aurora Hotell Tromsø

Fagkonferanse 30. og 31. mai 2016 Aurora Hotell Tromsø Fagkonferanse 30. og 31. mai 2016 Aurora Hotell Tromsø Forskning for praksis - praksis for forskning Samfunnsendring - konsekvenser for sykepleie, utdanning og forskning Samhandlingsreformen kom i 2012,

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

KARTLEGGING AV KONTAKTSYKEPLEIERRESSURS. Hjemmebasert omsorg - Larvik kommune.

KARTLEGGING AV KONTAKTSYKEPLEIERRESSURS. Hjemmebasert omsorg - Larvik kommune. KARTLEGGING AV KONTAKTSYKEPLEIERRESSURS. Hjemmebasert omsorg - Larvik kommune. Hvem svarer? Alle operative sykepleiere i dag/aften turnus, evt. dagtid, og som har fast ansettelse eller engasjement / vikariat

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Kandidater til fylkesstyret /Landsmøtedelegater

Kandidater til fylkesstyret /Landsmøtedelegater Kandidater til fylkesstyret /Landsmøtedelegater Fylkesleder: Navn Alder Stilling Arb.sted Kandidat til: Holmgren, Elin Mølmann 38 år Sykepleier Hammerfest kommune Fylkesleder Tidligere og - Plasstillitsvalgt

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF NSFs fylkeskontorer Vår saksbehandler: Grete Johansen Vår dato: 12.09.2011 Vår ref: 251802 (2011 _00552) Deres ref.: Medlemsnr.: Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

Klar for nytt sykehus

Klar for nytt sykehus MEDLEMSBREV nov. 2010 Norsk Sykepleierforbund, Østfold Klar for nytt sykehus Bli med på gratis fagkurs for Østfolds sykepleiere! NSF Østfold forventer at styret i Helse Sør-Øst like før jul vedtar bygging

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Brukermedvirkning 2006

Brukermedvirkning 2006 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Brukermedvirkning 2006 Møteplassen for bruker, pasient og helsearbeider Torsdag 1. og fredag 2. juni 2006 Thon Hotel Opera, Oslo Bakgrunn: Alle sykehus

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hva skjer i Hedmark 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hedmark fylkeslag av Norges astma- og Allergiforbund Postboks 349, 2403 Elverum Telefon: 62 42 61 62 E-post: post@naaf-hedmark.no Fylkessekretær: Gunn

Detaljer

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten KONFERANSE NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Mandag 14. februar 2005 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Din tverrfaglige møteplass!

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 11.04.11)

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 11.04.11) AKTIVITETSPLAN 2011 (Oppdatert 11.04.11) Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene

Detaljer

Organisasjonserfaring: 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode

Organisasjonserfaring: 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode Leder: Olai Myklebust (gjenvalg) 1970 Oslo Videreutdanning: 1979 Pedagogikk Privatpraksis 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode Alder:

Detaljer

Villighetserklæring/personlige data. Lt.7. :49* f SC%) 41j. NSF Hordaland VALG 201Ç

Villighetserklæring/personlige data. Lt.7. :49* f SC%) 41j. NSF Hordaland VALG 201Ç NSF Hordaland VALG 201Ç Villighetserklæring/personlige data Jeg bekrefter herved mitt kandidatur som fylkesleder, nestleder, styremedlem/varamedlem av fylkesstyret i Hordaland for perioden 2015 2019, og/eller

Detaljer

REFERAT ELDRERÅDSKONFERANSEN

REFERAT ELDRERÅDSKONFERANSEN REFERAT ELDRERÅDSKONFERANSEN PÅ GRAND NORDIC HOTELL, TROMSØ 24. 25. SEPTEMBER 2014 Fylkeseldrerådet i Troms PROGRAM 24. september: 1130-1230 Registrering og kaffe 1230-1240 Åpning ved fylkeseldrerådets

Detaljer

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015 Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF Kalenderåret 2015 Forfatter: Irene Foss, Klinisk utdanningsavdeling, Fag- og forskningssenteret, UNN HF Dato: Februar 2016 1 Innhold Kapittel 1. Antall studenter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER Juni 2009 LEDEREN HAR ORDET Vi som har laget denne informasjonsfolderen er stolte over å være tillitsvalgte i Norges største arbeidstakerorganisasjon.

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 07 VALG SAK 7.1 VALG AV LEDER OG NESTLEDER 7.1.1. Valg av leder, vedtektenes 45.1.6.1 Thomas Nordgård 7.1.2. Valg av nestleder, vedtektenes 45.1.6.1

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 26.07.11)

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 26.07.11) AKTIVITETSPLAN 2011 (Oppdatert 26.07.11) Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene

Detaljer

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Q1: Er sykehuset du er ansatt ved offentlig eller privat? Offentlig Privat Note: if you have answered/chosen item [1] in question 1, skip

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Tillitsvalgt du som leder

Tillitsvalgt du som leder Tillitsvalgt du som leder Hva ønsker vi å oppnå? Øke egen bevissthet på deg som tillitsvalgt og leder Metode: Teori refleksjon og diskusjon Enhver organisasjon trenger en «høvding» Selv om stammekultur

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune.

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Fagforbundet Levanger, seksjon helse og sosial vil med dette brevet sette søkelyset på bruken av kompetanse i pleie og helsesektoren

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som desentralisert deltidsstudium over fire år med oppstart 18. august 2010 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

Valgkomitéens innstilling til medlemsmøtet i Fagforbundet Sarpsborg den 17/1-08.

Valgkomitéens innstilling til medlemsmøtet i Fagforbundet Sarpsborg den 17/1-08. Valgkomitéens innstilling til medlemsmøtet i Fagforbundet Sarpsborg den 17/1-08. Valgkomitéen har bestått av: Gerd Andersen, Einar Kristian Lunde, Lilian Pettersen, Britt Belsby, Siri Beate Ødegård og

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 10.12.12 Karin Ask-Henriksen Evaluering av hovedferieavvikling 2012 - Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2013 Saksnr.

Detaljer

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus IKT i utdanningenen utfordring Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus Hva er lærestedets oppgaver Utdanne sykepleiere som kan fungere i dagens helsevesen

Detaljer

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde StatistikK 09 2 INNHOLD 1. NSF et forbund i sterk vekst 4 1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype................................ 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009....................................

Detaljer

Dok.dato: 10.06.2013. Tilbud om følgetilsetting etter utlyst stilling 1779892009 -Intensivsykepleier/sykepleier, Intensivavdelingen, Sykehuset Namsos

Dok.dato: 10.06.2013. Tilbud om følgetilsetting etter utlyst stilling 1779892009 -Intensivsykepleier/sykepleier, Intensivavdelingen, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.06.2013 Midlertidig redusert arbeidstid ***** 2012/6579-5 15344/2013 Merete Bjørnseth Grongstad Tilbud om følgetilsetting

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig?

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig? som samarbeidspartner. Er det mulig? HMS-konferansen 2006 "Den viktigste møteplassen for HMS- og HR - engasjerte ledere og medarbeidere på Sør - Vestlandet" Direktør Ingrid Finboe Svendsen som samarbeidspartner

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt Å gi psykisk utviklingshemmede innbyggere i Kvæfjord kommune en verdig avslutning på livet, samt at de pårørende og personalet ivaretas på en god måte. Prosjekt i Kvæfjord kommune

Detaljer

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS Desember 2012 Nytt styre i NSFLIS Nytt landsstyre i NSFLIS ble valgt på Generalforsamlingen 31.oktober 2012 i Trondheim. Landsstyret har nå hatt sitt første landsstyremøte

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Utdanning: 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen

Utdanning: 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen Leder: Stig Salberg (ny) 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen 1981 turnus ved Sykehuset Levanger og Vårtun opplæringssenter

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Hvordan foreslå kandidater for valg til landsmøtet 2011 / Hvordan fylle ut villighetserklæring dersom man er foreslått som kandidat for valg

Hvordan foreslå kandidater for valg til landsmøtet 2011 / Hvordan fylle ut villighetserklæring dersom man er foreslått som kandidat for valg Hvordan foreslå kandidater for valg til landsmøtet 2011 / Hvordan fylle ut villighetserklæring dersom man er foreslått som kandidat for valg Forutsetning Man MÅ være innlogget på sykepleierforbundet.no

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING 10.sept 2008, sist rev juli 2013 Hospitering er en del av nettverkets kompetanseplan hvor det anbefales at nye ressurssykepleiere

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms

Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms 1 Fagutvikling handler ikke om å fylle et spann, men å tenne en ild Fritt etter Yeats 2 Kjerneinstitusjon

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Journaldato: 09.09.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2010.

Journaldato: 09.09.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2010 Permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** *****

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste UTLYSNING AV MIDLER

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem PROGRAM navneendringer 09.00 09.30 Velkommen v/ Elisabeth Østensvik, FoU-leder Undervisningssykehjemmet i Østfold 09.30

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune er her beskrevet todelt. En del omhandler

Detaljer

Et øyeblikk! En riktig God Jul og et Godt Nytt år ønskes dere fra fylkeskontor og fylkesstyret.

Et øyeblikk! En riktig God Jul og et Godt Nytt år ønskes dere fra fylkeskontor og fylkesstyret. Et øyeblikk! et informasjonsorgan for Norsk Sykepleierforbund, Troms Adresse: Norsk Sykepleierforbund, Troms Pb 626 9256 Tromsø Besøksadresse:. Grønnegt. 86-88 Telefon 776 35 940 Telefaks 776 35 941 Mobil

Detaljer