Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg mars på Fylkesmøtet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg 28.-29.mars på Fylkesmøtet"

Transkript

1 Et øyeblikk! et informasjonsorgan for Norsk Sykepleierforbund, Troms Adresse: Norsk Sykepleierforbund, Troms Pb Tromsø Besøksadresse: Storgt. 61, 4.etg. Telefon Telefaks Mobil E-post: Internett: Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg mars på Fylkesmøtet I november er det landsmøte! Redaksjon: - Fylkesleder Hanne Marit Bergland, redaktør - Mai-Britt Martinsen - Lena Røsæg Olsen, layout og foto 2

2 Fylkesleder har ordet V/Hanne Marit Bergland fylkesleder NSF Troms Det er langt fram, sa kjerringa. Ho så seg tilbake. Statsministeren sa i nyttårstalen sin at: Det som gjør Norge rikt, er at så mange er i jobb. Og det som særlig skiller oss fra de fleste andre land, er at så mange kvinner velger å være yrkesaktive. Mange sier ofte til meg at Norge er heldig som har oljen. Det er riktig; men mye viktigere: Norge er heldig som har norske kvinner. Vi er enige i det. NSF har brukt mye tid og krefter på å kjempe for likestilling og likelønn i samfunnet vårt. Men det er langt fram, som kjerringa sa. I 2011 står vi overfor nye muligheter og nye utfordringer. Vi skal fortsette å kjempe for likelønn og vi har et nytt lønnsoppgjør til våren. Måtte kravet om likelønn sige enda sterkere inn i år. Vi skal fortsette å stå på er et valgår i organisasjonen, både lokalt og sentralt. I dette nummeret av Et øyeblikk presenteres kandidatene som har sagt seg villig til å påta seg tillitsverv i organisasjonen. Nominasjonskomiteen har gjort et grundig arbeid. Valgene finner stede den mars på vårt fylkessmøte. Det betyr at det velges delegat(er) fra alle HTV-områdene, som gjennom en god prosess blant sine medlemmer får representere dem i valgene. Hvor mange delegater som skal velges fra hvert HTV-område, reguleres av medlemstall og våre vedtekter. Fylkesårsmøtet er åpent for alle medlemmer. Dersom du har tid og anledning til å komme kan du for eksempel høre vår forbundsleder Lisbeth Normann eller andre innlede. Programmet legges ut på vår hjemmeside. Du er hjertelig velkommen! 3

3 Som tema for møtet har vi satt kompetanse og kvalitet i sykepleietjenesten. Det er kanskje et litt slitt uttrykk. Men vi skal ta opp sykepleierutdanningen som nå igjen er under press. NSF er på banen for å redesigne utdanningen. Har vi i dag ei utdanning som svarer til fremtidens behov for sykepleiere? Er dagens utdanning for mye innrettet mot arbeid i spesialisthelsetjenesten? Og vil fremtidens sykepleierrolle endre seg? Må vi være mer konkrete på hva er sykepleiers særegne funksjon og bruker vi sykepleiere i de kritiske deler av et pasientforløp? Dette er bare noen av de utfordringer vi står overfor i nær fremtid. Samfunnet vet allerede i dag at behovet er enormt i fremtiden for å få flere til å velge utdanning innen pleie og omsorgsyrkene. I dag er det hver 4. ungdom som må velge dette, og snart er det hver 3. ungdom. Så mange trenges det for å ta de utfordringer vi står overfor. Med dette bakteppet blir vi møtt med forslag om avkorting av utdanningen, lavere krav for å komme inn på studiet osv. Det begynner å ligne mye på tidligere debatter og kamper som vi har ført, for eksempel Stortingsmelding nr 13. Det er i alle fall særs viktig at vi reagerer nå. Saken om vår utdanning kommer garantert også som landsmøtesak i november. Mange snakker om helsearbeidere som et samlebegrep. Jeg mener vi alle må være tydelig på at vi IKKE er helsearbeider, vi er høgt kvalifiserte sykepleiere med en unik kompetanse. Jeg har ikke hørt noe sted at leger blir sausa sammen i en stor sekk som helsearbeider, nei her er det en selvfølge at de benevnes for det de er, og slik skal det også være for oss. Jeg håper det blir gode debatter og godt valg. NSF er en flott organisasjon med høy kompetanse blant ansatte i et bredt spekter av områder. Jeg er stolt over å være sykepleier og medlem i en slik organisasjon. Vår organisasjon jobber spesifikt for sykepleiernes lønns og arbeidsforhold. Og som vi vet er det ikke alltid forenlig med andre gruppers ønsker. I tillegg er vi den viktigste bidragsyter for å sikre sykepleierfaget og dets plass i samfunnet til beste for våre pasienter. Vi har som målsetting av NSF skal ha minst medlemmer i Da runder vi 100 år! For å nå målet må vi alle jobbe med å få flere til å være medlem hos oss. NSF er eneste forbund som organiserer kun sykepleiere. Det er viktig at vi står sammen. 3

4 En tragedie rammet ved starten av det nye året Bilder fra dødsulykka i Lavangsdalen vil sitte spikret i minnet vårt i lang tid framover. En ufattelig og meningsløs ulykke rammet den 7.januar i år. Helt tilfeldig og plutselig ble så mange mennesker revet bort, alvorlig skadd og mange fikk mindre skader. I denne ulykka var flere sykepleiere involvert. En av våre medlemmer mistet livet og flere ble alvorlig skadd. De var på arbeid, hadde deltatt på ledersamlinga i UNN Tromsø og skulle tilbake til sitt daglige virke på UNN Narvik. Sykehuset UNN Narvik opplevde at 7 ledere ble rammet. Tre døde og fire skadde. En slik hendelse kan ingen være forberedt på. I løpet av brøkdeler av et sekund skjer den tragiske ulykka. Tilbake sitter familie, venner, kollegaer og et helt samfunn. Tapet er enormt og føles meningsløst. Det vil ta tid å bearbeide dette. Ord blir så fattige når en slik tragedie rammer. Jeg finner ingen ord som kan brukes i en slik situasjon, men det eneste jeg kan si er at våre tanker går til de pårørende og kollegaer. Vi føler med dere. Med vennlig hilsen Hanne Marit 4

5 FRA NOMINASJONSKOMITEEN I dette nummeret av Et øyeblikk! presenterer de ulike kandidatene til tillitsvervene i fylket seg, samt nominasjonskomiteens innstilling. Alle ble oppfordret til å levere bilde av seg selv, men noen har likevel valgt å la det være. (Noen bilder er funnet fram frq arkiv red.anm) Kandidatene har fylt ut villighetserklæring, hvor de også har gjort en kort presentasjon av seg selv. Nominasjonskomiteen Nominasjonskomiteen ble valgt på en HTV-konferanse høsten 2010 og hadde sitt første møte 23.sept Nominasjonskomiteen skulle etter vedtektene vært valgt 7 måneder før ordinært fylkesstyrevalg. Valg av komiteen var derfor planlagt til våren På grunn av Katlas askesky over Nord-Europa, ble HTV-konferansen utsatt og valg fant sted 2. september Valget av nominasjonskomité er godkjent av forbundsstyret. Komiteen har bestått av: Lisbeth Tollefsen (leder), Anne-Margrethe Aune, Siv-Tone Furu, Ingunn Karlsen, Lise Elverum (vara), Tove Nordheim (vara), Toril Døhl (vara). Mandatet til nominasjonskomiteen er å avgi innstilling for valg av fylkesleder, nestleder, nytt fylkesstyre og delegater til NSF s landsmøte. Vi har hatt 2 møter i perioden, samt kommunikasjon per e-post og telefon. Vi har vurdert de forslåtte kandidater. Vurderingene er gjort på grunnlag av de innsendt forslag fra enkeltmedlemmer og hovedtillitsvalgtområder. Kandidatene selv har fylt ut villighetserklæring/presentasjonsskjema. Bakgrunn for nominasjonskomiteens innstilling NSF s lokale valgreglement sier i pkt følgende om hvilke forhold nominasjonskomiteen bør vektlegge ved innstilling av kandidater til fylkesleder og nestleder: Erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF og god kunnskap om organisasjonens prioriteringer, prinsipper og målsetninger. 5

6 Yrkespraksis / erfaring og utdanning Kandidatens organisasjonspolitiske målsetning Personlige kvalifikasjoner Nominasjonskomiteen for NSF Troms slutter seg til disse forhold. Av personlige kvalifikasjoner har komiteen lagt spesielt vekt på at leder og nestleder skal kunne eksponere seg, være samlende, beslutningsdyktige og være villig til å jobbe som pådrivere ute i organisasjonen. Valgreglementet sier videre i punkt om hvilke forhold som bør vektlegges ved innstillinger til verv som styremedlem / varamedlem.: Erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF på lokalplan og generelle kunnskaper om organisasjonens prioriteringer, prinsipper og målsettinger. Yrkespraksis / erfaring og utdanning Personlige kvalifikasjoner For øvrig bør komiteen ta hensyn til geografisk fordeling i fylket, representasjon fra HTV-områder av ulik størrelse, representasjon fra ulike tariffområder og kontinuitet/nyrekruttering. Valgreglementet sier om valg av landsmøtedelegater i punkt 3.2: Ved innstilling til verv som landsmøtedelegat bør nominasjonskomiteen vektlegge kandidatens generelle kunnskap om organisasjonens prioriteringer, prinsipper og målsettinger samt deres erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF. Komiteen har lagt vekt på erfaring, både som styremedlem og sykepleiere, organisasjonsmessig erfaring (i fylkesstyret og i HTV-området), interesseområder innenfor sykepleien, Spekter vs kommunal sektor, spredning i fylket, spredning i alder og kjønn. Nominasjonskomiteen har for øvrig tatt geografiske hensyn i den grad det har vært mulig. Komiteen satt med flere kandidater enn det var plass til i det nye styret. Nominasjonskomiteen måtte vurdere gjenvalg opp mot nyrekruttering. Med i 6

7 vurderingen har også nominasjonsprosessen vært. Nominasjonsprosessen har vært tung. I starten var det særdeles få kandidater. Flere roller og hatter bekles ofte gjennomgående av de samme personer. Komiteen har vurdert hvordan arbeidet i styret på best mulig måte kan fungere, når nestledervervet må bekles av en fra styret, mens den foreslåtte nestleder har permisjon fra vervet. Komiteen ser at det ikke er den ideelle situasjon for fylkesleder og fylkesstyret, men ser ingen andre løsninger, når eneste kandidat til det viktige vervet som nestleder foreslås bekledt av en som er engasjert i en midlertidig stilling i NSF (fram til landsmøtet 2011). Nominasjonskomiteen har forsøkt å vurdere alle disse forutsetningene til sammen. Ved innstilling til landsmøtet, har vi vurdert etter de samme kriterier som til fylkesstyret. Under innstilling til fylkesstyret og landsmøtet, ble Siv-Tone Furu permittert fra vervet i nominasjonskomiteen. Under innstilling til landsmøtet ble Tove Nordheim også permittert fra sitt verv i nominasjonskomiteen. Kandidater til fylkesstyret (FS) som leder: Hanne Marit Bergland som nestleder: Lill Sverresdatter Larsen som medlemmer: May-Britt Martinsen Janne-Karin Stenvold Karianne Christensen Tord Augustinussen Ann Harrieth Rushfeldt Anne Andreassen Lill Sverresdatter Larsen Bente Mietinen Lena Røsæg Olsen Gro Tønseth Siv-Tone Furu Sissel Rydningen Trine Bergland som vara: Arne Kooij I tillegg er alle som stiller til FS som ordinære medlemmer, å betrakte som kandidater til vervet som vara til FS. 7

8 Nominasjonskomiteens innstilling til fylkesstyret: Fylkesleder: Hanne Marit Bergland Fylkesleder/UNN Nestleder: Lill Sverresdatter Larsen Innstilles i henhold til de betingelser som ligger til grunn, da hun er ansatt i et engasjement i NSF. Fylkesstyret: Mai-Britt Martinsen UNN Janne-Karin Stenvold Målselv kommune Lena Røsæg Olsen Dyrøy kommune Siv-Tone Furu Harstad kommune Tord Augustinussen UNN 1.vara: Anne Andreassen Tromsø kommune 2.vara: Karianne Christensen UNN 3.vara: Gro Tønseth Lyngen / Tromsø 4.vara: Bente Mietinen UNN 5.vara: Linn Sylvi Steinnes Kåfjord kommune Innstillingen er enstemmig vedtatt Kandidater til landsmøtet, november 2011 Landsmøtet er NSF s høyeste myndighet. Antall delegater fra fylkene skal til enhver tid være tilnærmet 160. Medlemstallet per året før landsmøtet legges til grunn for antall delegater fra fylkene. Ingen fylker skal ha færre enn 5 delegater ingen flere enn 20. Landsmøtet holdes hvert 4. år innen utgangen av november måned. Landsmøtedelegatene velges på fylkesmøtet for Troms 28. og 29.mars Kandidater til landsmøtet Hanne Marit Bergland Trine Bergland Lena R. Olsen Siv-Tone Furu Mai-Britt Martinsen Janne K. Stenvold Hanne Sofie Yttervik Ann Harrieth Rushfeldt Sissel Rydningen Gro Tønseth Tove Nordheim Ann-Hege Kårsten Monica Lund Dahlberg 8

9 Nominasjonskomiteens Innstilling i uprioritert rekkefølge: Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Hanne Marit Bergland Janne Karin Stenvold Lena Røsæg Olsen Siv Tone Furu Mai-Britt Martinsen Gro Tønseth 1.vara delegat: Ann-Hege Kårsten 2.vara delegat: Hanne Sofie Yttervik 3.vara delegat: Tove Nordheim 4.vara delegat: Ann-Harrieth Rushfeldt Innstillingen er enstemmig vedtatt Presentasjon av kandidater : Følgende kandidater stiller til valg. Vi presenterer kandidatene i alfabetisk rekkefølge. Anne Andreassen Kandidat til Fylkesstyret Arbeidssted og stilling: Omsorgstjenesten Sentrum, fagkonsulent fra 1.mars 2011 Utdanning: Grunnutdanning i sykepleie fra 1997 med videreutdanning i helse- og sosialadministrasjon. Yrkespraksis: Sykepleier Avdelingsleder, enhetsleder og fagkonsulent i kommunal sektor 10 års assistentpraksis i psykiatrien, Åsgård sykehus. Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt. 9

10 Dette brenner jeg for: Jeg brenner for at sykepleie skal være en selvfølge i eldreomsorgen. NSF sitt engasjement og kompetanse anser jeg som en viktig samarbeidspartner i arbeidet om å sikre og forsterke sykepleiekompetansen i eldreomsorgen. Det er også viktig at vi i NSF bidrar konstruktivt til at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal sektor faktisk tjener til pasientens beste. Jeg ønsker å være med i fylkesstyret for aktivt å kunne være en bidragsyter med min kunnskap om kommunal sektor i en periode vi skal ha spesiell fokus på samhandling på tvers av alle nivåer. Jeg brenner også for at sykepleie skal være en naturlig del av tjenestetilbudet til hele befolkningen. Tord Augustinussen Kandidat til Fylkesstyret Arbeidssted og stilling: 60 % sykepleier ved øye- /nevrokirurgisk sengepost, 40 % forskningssykepleier ved nevrokirurgisk poliklinikk. Utdanning: Bachelor i sykepleie, 80 studiepoeng sosiologi. Yrkespraksis: Har jobbet ved øye/nevrokirurgisk avdeling fra januar Har før det jobbet som assistent ved psykiatrisk boligtjeneste Åsgård. Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt fra juni Annen organisasjonserfaring: Medlem i KVAM, Kvamu. Dette brenner jeg for: Likelønn, bedring av arbeidstidsbestemmelser, kompetanseheving med fokus på fag. Lill Kristin Berg Kandidat til Fylkesstyret Arbeidssted og stilling: Kåfjord helsesenter, avdeling sykehjem, sykepleier (tjenesteansvarlig). 10

11 Utdanning: Sykepleierutdanning, høgskolen i Tromsø 2003, studie i diabetesbehandling og omsorg, avsluttes vår Yrkespraksis: Jobbet ved samme arbeidssted siden ferdig utdannet. Tidligere og nåværende verv i NSF: Vært tillitsvalgt siden Hovedtillitsvalgt i perioden , ellers som tillitsvalgt. Dette brenner jeg for: Mennesker, sykepleieridentitet, likelønn, rettferdighet, engasjerte mennesker, anerkjennelse, faglig forsvarlighet med mer. Hanne Marit Bergland Kandidat til Fylkesleder Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: NSF Troms / Fylkesleder Utdanning: Grunnutdanning sykepleie 1975 Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie Helse og sosialadministrasjon Veilederkompetanse Yrkespraksis: Medisinsk avdeling RST Hjemmesykepleie avdelingssykepleier 1 år vikariat som sykepleiesjef Legekontor Avdelingssykepleier / opplæringssykepleier, Senter for Psykisk helse. Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt Nestleder fylkesstyret Fylkesleder NSF Troms. 11

12 Annen organisasjonserfaring: Meddommer i Hålogaland Lagmannsrett og meddommer i Senja Tingrett. Dette brenner jeg for: Faglig forsvarlighet, kvalitet og kompetanse i sykepleietjenesten. Utdanning og sykepleiefagets posisjon i samfunnet. Fortsette arbeidet for lønnsløft til sykepleiere som står i forhold til utdanning (kompetanse), ansvar og arbeid. Bidra til at NSF skal være lett tilgjengelig for medlemmer og kunne yte hurtig og god bistand når behov oppstår. Trine Bergland Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: Omsorg sør Harstad kommune, sykepleier Utdanning: Autorisert sykepleier 2001 Yrkespraksis: Hjemmesykepleien siden Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt Dette brenner jeg for: Arbeidsforhold, arbeidstidsforhold. Karianne Christensen Kandidat til Fylkestyret Arbeidssted og stilling: UNN, helsesøster (smittevern) Utdanning: Sykepleierutdanning, videreutdanning helsesøster vår Yrkespraksis: Sykepleier og fagutviklingssykepleier ved nefrologisk seksjon (RITØ) Sykepleier og avdelingsleder ved Mortensnes sykehjem 12

13 Helsesøster og prosjektkoordinator Tromsø kommune Forskningsassistent ved UiT Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt RITØ ( ) Hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune ( ) Medlem i fylkesstyret 1.periode. Dette brenner jeg for: Utvikling av en faglig forsvarlig tjeneste kompetanseutvikling. Fremme samarbeid og tverrfaglighet i tjenesten. Trygge arbeidstidsbestemmelser for arbeidstakerne. Siv-Tone Furu Kandidat til Fylkesstyret Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: Harstad kommune, sykepleier. Utdanning: Sykepleierutdanning, NSF studiet i Bergen Yrkespraksis: Sykepleier i sykehjem og hjemmesykepleien, 2 år erfaring som avdelingssykepleier. Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt Medlem i nominasjonskomite Delegat til landsmøte Er nå hovedtillitsvalgt i Harstad kommune Annen organisasjonserfaring: Styreverv i travlag. Dette brenner jeg for: Sykepleieres arbeidsforhold, kvalitet i sykepleietjenesten både i kommune og helseforetak. 13

14 Arne E.S. Kooij Kandidat til Fylkesstyret (vara) Arbeidssted og stilling: Bedriftshelsetjenesten ved Longyearbyen sykehus, UNN HF bedriftssykepleier. Utdanning: Befalsskolen Hæren Sanitet Vestfold fylkes hjelpepleierskole Tønsberg gymnas, artium, bedriftsøkonomisk linje Vestfold sykepleierhøgskole, Tønsberg Norges handelshøgskoles kursvirksomhet, 1-årig kurs i personalutvikling og ledelse Yrkespraksis: Bedriftssykepleier, Longyearbyen sykehus BHT Bedriftssykepleier, TVB Bedriftshelsetjeneste Sykepleier 28 %, Granli psykiatriske avdeling Monitor, Pfizer AS, medisinsk avdeling Bedriftssykepleier, TVB Bedriftshelsetjeneste Sykepleier 28 %- SIV, akuttmottaksavdeling Nattavdelingssykepleier 50 %, Granli psykiatriske senter Sykepleier 50 %, Sem kretsfengsel ved Tønsberg kommune Bedriftssykepleier, TVB Bedriftshelsetjeneste Førstekonsulent, Rikstrygdeverket ved Drammen trygdekontor Sykepleier, Kirkenes sykehus, intensivavdelingen Sykepleier, Vadsø helsesenter Ambulansesjåfør, diverse sommerjobber Vestfold ambulansetjeneste Hjelpepleier, SIV, psykiatrisk avdeling Hjelpepleier uten skole, Fagertun aldershjem Hjelpepleier uten skole, Bjønnesåsen psykiatriske sykehjem Troppsbefal, hærens sanitet Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt med rettigheter som hovedtillitsvalgt Dette brenner jeg for: Ingen spesielle saker, ønsker å bruke kompetansen til å arbeide med forbundets saker. 14

15 Ann-Hege Kårsten Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: Barduheimen, sykepleier Utdanning: Desentralisert sykepleierutdanning, HiTø 2005 Yrkespraksis: Salangen bo- og eldresenter, 90 % stilling , Barduheimen 100 % stilling fra Tidligere og nåværende verv i NSF: Hovedtillitsvalgt i Bardu kommune fra april Dette brenner jeg for: Likelønn, lengre lønnsstige, økt kompetanse i kommunehelsetjenesten. Lill Sverresdatter Larsen Kandidat som nestleder og medlem av Fylkesstyret Arbeidssted og stilling: Prosjektleder NSF Fordel i Norsk Sykepleierforbund Utdanning: Bachelor i sykepleie HiTø Enkelte fag (markedsføring/organisasjonsteori og ledelse) på MBA_(HiBo) Master i helsefag UIT som avsluttes vår 2011 Yrkespraksis: Sykepleier på ulike avdelinger på UNN fra 2002 (nevrologen, hjertemedisin, hjerte/lunge/karkirurgisk avdeling intermediær) HiTø/UIT timelærer på radiograf-/sykepleierutdanningen både teoretisk og praktsk undervisning/veiledning/sensoroppdrag fra 2005 Faglærer Næringsakademiet på Medisinsk sekretær utdanning

16 Under utdanning arbeidet jeg som sykepleierstudent ved Kroken og Balsfjord sykehjem i tillegg til bartender/servitør ved Lyngskroa og SubSirkus. Tidligere og nåværende verv i NSF: Fylkesstyremedlem NSF Troms Hovedtillitsvalgt i 100 % frikjøp for UNN Tromsø Pt. 10 % frikjøp fram til 1.mars 2011 Foretakstillitsvalgt (vara) fra Landsmøtedelegat Markerte NSF sterkt gjennom kampanjen Max 3.hver Tillitsvalgt hjerte/lunge/karkirurgisk avdeling ved UNN Annen organisasjonserfaring: Ansatterepresentant 6.vara i UNN styret siden 2009 Ansatterepresentant i Arbeidsmiljøutvalget UNN Studenttillitsvalgt for Master i helsefag UIT Studentmedlem i Nasjonalt Råd for helsevitenskap Dette brenner jeg for: Jeg er stolt av å være sykepleier og brenner for verdsetting av vårt unike fag sykepleie. Jeg mener verdsetting kommer gjennom tydelig fagidentitet, som er den viktigste årsaken til mitt medlemskap. Jeg er opptatt av at vår organisasjon skal være den støtten som sykepleiere i ulike roller, har behov for, og er lyttende innstilt. Vår organisasjon i Troms skal være en tydelig samfunnsaktør. Gjennom tydelighet kommer synlighet, og derfra også medlemmers engasjement. Engasjerte medlemmer benytter seg av den kreative evnen som alle sykepleiere innehar og som jeg mener er grunnleggende for at vi får arbeidet gjort ikke bare godt nok, men optimalt! Legg til at jeg arbeider for en moderne og kjønnsnøytral profil, så har du meg i stikkordsform. Mai-Britt Martinsen Kandidat til Fylkesstyret Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling : Foretakstillitsvalgt UNN 16

17 Utdanning: Sykepleier fra 1980, anestesisykepleier fra 1987, ex.phil. fra 1982 Yrkespraksis: 5,5 år som sykepleier på kirurgisk avdeling, derav 1 år som avdelingssykepleier Anestesisykepleier fra 1987 til 1998, derav ca.1 år på intensiv, resten på anestesien Fylkestillitsvalgt fra 1998 Foretakstillitsvalgt ved UNN fra 2002 Vært frikjøpt på full tid i snart 13 år. Jobbet på RST, RITØ, Troms fylkeskommune, UNN siden januar Tidligere og nåværende verv i NSF: Startet som tillitsvalgt i elevorganisasjonen i 1977, og har stort sett alltid hatt et eller annet verv i NSF siden da. Mange år med kun lokale verv. Vært fylkesstyremedlem de tre forutgående perioder, og har fungert som nestleder i fylkesstyret siden Kirsti Jacobsen trakk seg midt i valgperioden. Deltatt på de tre siste landsmøtene som delegat. Annen organisasjonserfaring: Ansattevalgt medlem i styret i UNN HF siden Tidligere 10 år som leder av Borgtun Velforening og mange år som leder av FAU Borgtun skole. Dette brenner jeg for: Fortsatt veldig engasjert i medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidstidsproblematikken blir ikke mindre med årene. Fagutvikling, sykepleierollen og riktig kompetanse i en travel hverdag, samt faglig forsvarlighet. NSF sin organisering og medlemstilbud for å møte endringer i samfunnet. Bente Mietinen Kandidat til Fylkesstyret (vara) Arbeidssted og stilling: Jordmor ved UNN Tromsø. Utdanning: Grunnutdanning fra 1991, Finmark sykepleierhøyskole. 17

18 Jordmorutdanning 1996, Høgskolen i Tromsø Yrkespraksis: : Sykepleier på hjerte og karkirurgisk avdeling RITØ 1996 og fortsatt: Jordmor ved fødeavdelingen UNN Tromsø. Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt ved fødeavdelingen fra Stedfortreder for hovedtillitsvalgt ved UNN Tromsø Annen organisasjonserfaring: Leder for jordmorforbundet, NSF`s lokallag i Troms i to perioder. Dette brenner jeg for: Lønn for sykepleiere som gjenspeiler ansvar og utdanning. Jordmødre skal fortsatt være organisert i NSF. Videreutvikling av arbeidstidsforkortelsen. Forsvarlig arbeidstid. Tove Nordheim Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: Lavangen kommune, pleie og omsorgsavdelingen, sykepleier. Utdanning: Sykepleier + 10 vekttall (30studiepoeng) i omsorg for demente. Yrkespraksis: 3 år sykepleier i hjemmetjenesten, Bardu kommune. 11 år sykepleier i PRO, Lavangen kommune. Tidligere og nåværende verv i NSF: Hovedtillitsvalgt Annen organisasjonserfaring: Fra mange år tilbake erfaring med styreverv i kommuneforbundet og Norsk Tjenestemannslag (80-tallet). Dette brenner jeg for: Kvalitet og økonomi i kommunehelsetjenesten generelt og eldreomsorgen spesielt. 18

19 Lena Røsæg Olsen Kandidat til Fylkesstyret Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: Fagleder pleie og omsorg, Dyrøy kommune. Utdanning: Aker sykepleierhøgskole 1995 Etterutdanning i lindrende behandling 2005 i Tromsø Yrkespraksis: : Hjerte,kar,thorax kirurgen RITØ : Hjemmesykepleien i Dyrøy kommune : Vikariat som fagleder i pleie og omsorg. Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt kirurgen 3, RITØ Hovedtillitsvalgt i Dyrøy kommune Fylkesstyremedlem fra Annen organisasjonserfaring: Styremedlem vollyball bedriftsidrett Aker og Tromsø. Styreleder Brøstadbotn barnegospel. Dette brenner jeg for: Mulighet til kompetanseutvikling og kompensasjon for økt kompetanse. Rekruttering til kommunehelsetjenesten, lønn og arbeidstid. Bemanning og kvalitet, IKT og e-helse. Ann-Harrieth Rushfeldt Kandidat til Fylkesstyret Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: Slottet sykehjem avdeling C, 100 % stilling som sykepleier. Utdanning: 3 årig sykepleierutdanning 19

20 Yrkespraksis: Fra 2001 Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt fra 2001 og vara hovedtillitsvalgt fra Annen organisasjonserfaring: Vært med i forhandlingsutvalget siden Dette brenner jeg for: Arbeidstidstid, Ikke mer enn hver 3.helg 16 års lønnsstige Rett til heltid uten økt helgebelastning. Linn Sylvi Steinnes Kandidat til Fylkesstyret Arbeidssted og stilling: Sykepleier ved helsesenteret i Kåfjord. Utdanning: Utdannet sykepleier ved høgskolen i Harstad Holder på med videreutdanning diabetes og diabetesbehandling, uteksamineres vår Yrkespraksis: Vært ansatt som sykepleier i hjemmetjenesten/helsesenteret i Kåfjord siden 2000, avbrutt av ansettelse UNN, hematologisk avdeling Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt 1 år og hovedtillitsvalgt 2-3 år tidligere, ingen verv på nåværende tidspunkt. Annen organisasjonserfaring: Leder i indre Kåfjord idrettslag på tredje året, medlem i styret for A/L Birtavarre samfunnshus 2 år, sekretær/kasserer FAU Trollvik skole 2 år. Dette brenner jeg for: Lønn etter kompetanse og ansvar Arbeidsvilkår 20

21 Kompetanseheving Gi pasienter muligheten til å bli behandlet i sin hjemkommune Janne Karin Stenvold Kandidat til Fylkesstyret Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: PRO-øvre Målselv, avdelingssykepleier Utdanning: Sykepleier Kommunalledelse Kompetanseledelse Kommunikasjon Arbeidsrett Yrkespraksis: Sykepleier Avdelingssykepleier fra 2004 og fortsatt Prosjektleder Tromsø private omsorgstjeneste 3 mnd. i Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt NSF Hovedtillitsvalgt NSF Fylkesstyremedlem Landsmøtedelegat Annen organisasjonserfaring: Tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i Norsk Hjelpepleierforbund. Dette brenner jeg for: Gode lønns- og arbeidsvilkår for alle sykepleiere Sykepleierledere i NSF 21

22 Rekruttering til yrket og til NSF Flere menn inn i sykepleien Gro Tønseth Kandidat til Fylkesstyret Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: Helsesøster Utdanning: Pediatrisk sykepleier og helsesøster. Yrkespraksis: 10 år som sykepleier/barnesykepleier med for tidlig fødte barn og syke nyfødte. 3 år som helsesøster Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt på nyfødt intensiv UNN Stedfortreder hovedtillitsvalgt UNN Fylkesstyremedlem Dette brenner jeg for: Forebyggende helsearbeid blant barn og unge Tverrfaglig samarbeid Utvikling av sykepleierfaget Økt sykepleierbemanning i kommunene Arbeidstidsbestemmelsene for sykepleiere Lønnsutvikling for sykepleiere Sissel Bratsberg Rydningen Kandidat til Fylkesstyret Delegat til landsmøtet

23 Arbeidssted og stilling: Sykepleier Lavangsheimen, Lavangen kommune Utdanning: Sykepleier med videreutdanning i aldring og eldreomsorg. Yrkespraksis: 2 år som sykepleier ved Salangen HelseRehab 3 år som sykepleier i Lavangen kommune Tidligere og nåværende verv i NSF: Ingen Dette brenner jeg for: Eldreomsorgen Hanne Sofie Yttervik Delegat til landsmøtet 2011 Arbeidssted og stilling: UNN, Harstad Utdanning: Operasjonssykepleier Yrkespraksis: 2 år hjemmesykepleien, Harstad kommune 2 år sykepleier ved kirurgisk avdeling, Harstad sykehus 7 år operasjon Tidligere og nåværende verv i NSF: Tillitsvalgt i Harstad kommune 6 mnd. Tillitsvalgt ved operasjon og anestesi siden mars Dette brenner jeg for: Jeg har det siste året jobbet mye med overgang fra aktiv vakt til hjemmevaktsavtale på min avdeling. Har satt meg spesielt inn i temaet hjemmevakt. 23

24 Fylkesmøte 2011 Rica Ishavshotel, Tromsø mars 2011 Målgruppe: valgte delegater og medlemmer Tema: Kompetanse og kvalitet i sykepleietjenesten Hovedtaler: forbundsleder Lisbeth Normann, med flere Detaljert program for dagene kunngjøres på våre nettsider, se 24

25 Valg av delegater til fylkesmøtet Denne informasjonen gjelder: yrkesaktive medlemmer som ikke omfattes av en etablert tillitsvalgtordning ikke yrkesaktive, inkl. pensjonister og uføretrygdede. Norsk Sykepleierforbund Troms skal i 2011 avholde valg på nytt fylkesstyre og delegater til landsmøtet i november Fylkesstyret har vedtatt at valgene skal foregå i fylkesmøte (NSFs vedtekter 4 B alternativ 2). Fylkesmøtet avholdes mars 2011 på Rica Ishavshotel i Tromsø. Fylkesmøtet består av delegater valgt blant medlemmer i det enkelte hovedtillitsvalgtområdet (HTV-området). Antallet delegater fra hvert område fastsettes etter en skala i forhold til medlemstallet. I følge vedtektene skal medlemmer i ansettelsesforhold som ikke omfattes av et etablert HTV-område, danne en felles valgkrets, som velger delegater til fylkesmøtet etter samme bestemmelser som for HTV-områdene (vedtektene 4 A, punkt 1 og 2). Tilsvarende dannes en felles valgkrets for ikke yrkesaktive medlemmer inklusive pensjonister og uføretrygdede. Delegatene skal være valgt senest en måned før fylkesmøtet finner sted. Valget skal foregå ved uravstemning. For at vi skal klare å gjennomføre valgene innen fristen, ber vi dere så snart som mulig og senest innen 20. februar 2011, melde aktuelle kandidater som ønsker å stille til valg som delegat til fylkesmøtet. Kandidatene skal meldes skriftlig til fylkeskontoret i vanlig brev eller e-post, og må inneholde medlemsnummer, navn, adresse, stilling/arbeidssted for yrkesaktive, mobiltelefonnummer og e-postadresse. Hvis det kommer inn flere kandidater enn det antall delegater som skal velges, vil alle medlemmene innenfor valgkretsen motta en stemmeseddel, som igjen skal returneres fylkeskontoret for opptelling. De som blir valgt vil få skriftlig tilbakemelding fra fylkeskontoret. Valget vil i tillegg bli bekjentgjort på NSF Troms hjemmesider. Vi vil oppfordre dere til å engasjere dere i dette valget og få fram delegater som kan representere dere på en god måte i fylkesmøtet. Dette er viktig for å ivareta demokratiet i organisasjonen. Vi tror det blir et spennende fylkesmøte med mange flotte kandidater som stiller til valg i de ulike vervene. Har dere ytterligere spørsmål om gjennomføring av valget eller fylkesmøtet, er det bare å ta kontakt med oss på fylkeskontoret tlf.nr , e-post 25

medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland

medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland 1 Innhold S.3. Fylkesleder Mary-Anne Goltens leder. S.4. IA-arbeidet i NSF S. 7 Seniorportrettet S. 9. Menn i sykepleien Vidar Teigen S.12.Menn

Detaljer

Viktige medlemsfordeler. Tariff 2014. 4 Reiseforsikring. 6 Late studenter. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013

Viktige medlemsfordeler. Tariff 2014. 4 Reiseforsikring. 6 Late studenter. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013 Tariff 2014 4 Reiseforsikring 6 Late studenter 7 Viktige medlemsfordeler Å ha en stor organisasjon med et solid støtteapparat i ryggen kan være avgjørende når du

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Årsrapport 2009 Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Norsk sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har over 90 000 medlemmer fordelt

Detaljer

Sykepleiere møtte opp og streiket. Helse for eldre 4 Sanner og By 5 Tverrpolitisk samarbeid 6. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2015

Sykepleiere møtte opp og streiket. Helse for eldre 4 Sanner og By 5 Tverrpolitisk samarbeid 6. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2015 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2015 Helse for eldre 4 Sanner og By 5 Tverrpolitisk samarbeid 6 Sykepleiere møtte opp og streiket En samlet fagbevegelse støttet opp om den politiske streiken mot endringer

Detaljer

Lover satsing på sykepleiere

Lover satsing på sykepleiere Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2015 Sykler for folkehelse 4 Eli Gunhild møter 5 Tariff 2016 8 Lover satsing på sykepleiere «Sykepleier» er nevnt 116 ganger i regjeringens forslag til fremtidens primærhelsetjeneste,

Detaljer

Ledelse. Ny vår for ledelsesfaget. nr. 2-2015 årgang 3. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. Ny vår for ledelsesfaget. nr. 2-2015 årgang 3. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: ISO-sertifiserting av helsetjenester Lederskifte Fasiliteringens mange faser Ledelse nr. 2-2015 årgang 3 nsfs faggruppe for ledere Ny vår for ledelsesfaget LEDELSE LEDELSE blir utgitt

Detaljer

NSF lokalen. God jul og godt nytt år! Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 4 - desember 2009, 26. årgang

NSF lokalen. God jul og godt nytt år! Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 4 - desember 2009, 26. årgang NSF lokalen Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 4 - desember 2009, 26. årgang NSF profilering i Stavanger sentrum God jul og godt nytt år! Lederen NSF vant i arbeidsretten Vi skriver snart

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013. Hvit jul 8. Styrker sykepleierrollen

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013. Hvit jul 8. Styrker sykepleierrollen Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013 KS på ville veier 4 Rådsmøtet 5 Hvit jul 8 Styrker sykepleierrollen Norsk Sykepleierforbund presenterer sju ferske politiske plattformer: folkehelse, utdanning,

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul og Godt Nyttår! NR. 3/4-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere God Jul og Godt Nyttår! Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen har ordet

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

Lønnskrig om sykepleierstudenter

Lønnskrig om sykepleierstudenter Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2014 Politikerprat 5 Gresk medlemsgode 7 Robonurse 8 Pengedryss over sykepleierne i Rogaland Både sykepleiere og studenter er attraktiv arbeidskraft i oljebyen Stavanger

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 Foto: Trond Isaksen. Foto: Jan Lillehamre Jobber du naken? Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Fagblad. TEMA: Forskningsbasert praksis. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

Fagblad. TEMA: Forskningsbasert praksis. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2012 TEMA: Forskningsbasert praksis AV INNHOLDET: Leder: Kjære medlemmer 2 Redaktøren har ordet 3 Pasientopplæring et område med stort potensiale! 4

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 www.fysioterapeuten.no nr. 8 august 2003 årgang 70 fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 FysioPartner &

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8

NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2011 NSFPolitikk Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 NSF-advokatene Dersom medlemmer av NSF trenger juridisk bistand som følge av arbeidsforholdet sitt, har

Detaljer

Medlemmene er tatt på alvor

Medlemmene er tatt på alvor 2008 Leder Medlemmene er tatt på alvor - Et helt nødvendig skritt Det er ingen fare for at 2008 skal forbigås som et tåkelagt år i fagforeningssammenheng. Trykket etter landsmøtevedtaket på Hamar i november

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008 Mange kan skryte av å være født på Unn, men vesle jenny (1) er også laget der. i et rør. Made in UNN side 12-17 Refser sykehuset Pasientombud Lars

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

Jordmorbok på norsk 4

Jordmorbok på norsk 4 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2010 NSFPolitikk Lisbeth møter Audun Lysbakken 5 Jordmorbok på norsk 4 Rekordmange fagdager 7 Likelønn hva nå? Vårens tariffoppgjør står for døren. Tillitsvalgt Kenneth

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer