09/11 STYRESAK ORIENTERINGER OM DRI FTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "09/11 STYRESAK ORIENTERINGER OM DRI FTEN"

Transkript

1 09/11 STYRESAK ORIENTERINGER OM DRI FTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 20 januar 2011 Saksbehandler Morten Westvik, Arild Johannessen, Per Grimsgård, Agnete Kjellin, Agnete Kjellin og Sylvi Sørensen Saksfremlegg Nedenunder følger en orientering om større pågående prosjekter og tiltak ved flere avdelinger i museet til styrets orientering. Dette gjelder: 1. Krambua i Flekkefjord 2. Nordberg fort driftsavtale 3. Andorsengården 4. Ikke bare plast 1. Krambua Krambua er en to etasjers tømmerbygning på om lag 65m2. Bygningen er todelt, en seksjon med tømmerkjerne og en med reisverk. På museets område er det planer om å sette opp delen med tømmerkjerne. Denne seksjonen på ca 40 m2 og er todelt, hvor det ene rommet er tenkt innredet som ambu(resepsjon) og den andre delen som en enkel museumskafe. Sak: Fylkeskonservatoren i Vest-Agder har foretatt forsvarlig oppmåling og dokumentasjon. Fylkeskonservatoren påtok seg noe av kostnadene ved demontering og flytting. Kulturhistorisk egenverdi - Bygningen representerer en av de eldste bevarte amboder i vårt land og har således en høy vernestatus hos fylkeskonservatoren (Fylkeskonservatoren i brev til Flekkefjord kommune 6/ ). Side 1 av 10

2 - Krambua er et monument over: A: Virksomheten i Øvrebyen. Det gamle handelssenteret i Flekkefjord. Her foregikk bondehandelen. En vesentlig del av handelen i Flekkefjord var handelen med bøndene som kom fra innlandet og ned til Flekkefjord for å bytte sine varer. Krambua vil ligge ned mot Grisefjorden og kulturhistorisk illustrere den gamle sentrumsstrukturen i Flekkefjord. Den vil bli satt opp tilnærmelsesvis likt sitt opprinnelige miljø. I det vi i dag har som finstue i den gamle museumsbygningen var det på 1800-tallet ambuvirksomhet. B: Sildetida fra Krambua ble bygd i denne perioden. Handelsbua belyser hvordan oppsvinget i fisket førte til annen næringsvirksomhet. C: Handelsstandens virksomhet. I den gamle ambua ble det solgt alle slags varer. Bua var et møtested for byfolk og for folk fra opplandet. Krambua vil således fremstå som et viktig kulturminne som viser oss en viktig del av byens vekst- og eksistensgrunnlag. Verdi for museet - Museet mangler mottak(resepsjon) for besøkende. Nå fungerer gangen i den gamle museumsbygningen som sted for utdeling av brosjyrer og salg av billetter, noe som virker forstyrrende inn på atmosfæren. I tillegg er den svært trang. - Utgangspunkt for pedagogisk opplegg for skoleklasser: hvordan fungerte handelen for hundre år siden, endringer i forholdet til penger og ting osv. - Gi museet en god mulighet til å øke egeninntjeningen. - Krambua vil vitalisere hele området og gi museet utvidete muligheter både innen formidling og aktiviteter. Status: Stangorli Bygg A/S vil stå som ansvarlig for gjenreisingen. I juni 2010 ble ambuprosjektet startet med oppføring av kjeller/fundament. Arbeidet ble stanset da Utvalg for Samfunn hadde innvendinger ang. materialbruken. Flekkefjord kommune ved saksbehandler redegjorde da hva Side 2 av 10

3 som var intensjonen og i slutten av september ble klarsignal til å fortsette gitt. Oppstart med reising av selve bygningen vil da begynne våren Noe nytt kostnadsoverslag er ikke pr. dato utarbeidet. I 2003 ble det utarbeidet et kostnadsoverslag pålydende Med bakgrunn i økningen av kostnadene vedr. grunnmuren vil kostnaden ligge rundt Flekkefjord Museum hadde oppsparte midler som står disponibelt til prosjektet, i tillegg har Flekkefjord Sparebank gitt tilsagn om til dette prosjektet. Totalt er det om lag på fond i Flekkefjord kommune. 2. Nordberg Fort overtakelse av driftsansvar I 2010 overtok Vest-Agder fylkeskommune ansvaret for driften i nybygget På Nordberg Fort. Dette hadde sin bakgrunn i problematikken oming Momsrefusjon på fylkeskommunens investeringer. Det ble ansatt en person i full stilling som Drifts- /Formidlingsleder. Hun har sagt opp sin stilling. Skatt Sør og Fylkesrevisjonen har nå endret oppfatning av regelverket knyttet til momsrefusjon, og godkjent at Vest-Agder-museet kan drive aktiviteten i nybygget for Vest-Agder fylkeskommune. For denne tjenesten vil museet motta ,-. Fylkeskommunen stiller av om at museet skal være gratis for publikum. Forhandlinger om driftsavtalen er innledet, og overtakelse er satt til 1. februar d.å. Farsund kommune har gått inn med ,- fom til formidlingsstilling på Nordberg Fort. I tillegg til lønnstilskudd fra fylkeskommunen vil museet igjen kunne beholde overskuddet av cafè-/ museumsbutikk-driften. Museet ønsker snarest å utlyse en kombinert stilling i inntil 100% som både kan ivareta publikumstilbudet/ cafèdriften, men også gi et godt tilbud til skolene i skuldersesongen. Målet er at ny person kan være på plass allerede før sommersesongen. Side 3 av 10

4 Dersom stillingen skal kunne være fast, må avdelingens driftsrammer økes noe i fra Framtidig bruk av Andorsengården Utdrag av plan for Mandal kommune og VAM Mandal I 2012 flytter biblioteket ut fra Andorsengården og inn i det nye kulturhuset. Andorsengården herunder menes hovedbygningen, økonomibygningen, biblioteket og hagen, eies av Mandal kommune, men driftes av Vest-Agder-museet IKS. I henhold til den testamentariske gaven, som Andorsengården er, framgår det av testamentet at bygget skal inneholde blant annet museum. Arbeidet som nå er satt i gang, er basert på dette og helt i tråd med testamentets ånd og intensjoner. Utviklingen er basert på nasjonale føringer, som igjen forvaltes av Vest-Agdermuseet. Med dette får vi et utvidet areal der vi blant annet kan vise fram mer av de lagrede kunstskattene våre Prosjektgruppas mandat og sammensetning Mandat: 1. Avklare framtidig bruk av Andorsengården i forhold til gavebrevet fra Magda Salvesen til Mandal kommune i 1953 der det bl a heter at Andorsengården: for all tid skal anvendes til utlånsbibliotek og museum til bruk for byen. 2. Avklare framtidig bruk i forhold til driftsselskapet Vest-Agder museet IKS 3. Avklare eventuelle behov for ombygginger og utbedringer knyttet til de museumsfaglige ønskene både på kort og lengre sikt. Dette omfatter opplevelsesmessig og oppbevaringsmessige behov. 4. Avklare eventuelle ombygginger i forhold til gjeldende bygningslov med tilrettelegging for alle. 5. Avklare omfanget av eventuelle utbedringer og ombygginger i forhold til helt nødvendige tiltak og mer langsiktige tiltak. 6. Avklare om eventuelle brann- og siingstiltak skal prioriteres eller tas parallelt med øvrige tiltak. 7. Legge fram forslag om fremtidig bruk i forhold til eierens og mulige Side 4 av 10

5 samarbeidspartneres ønsker og behov knyttet til hele eller deler av bygningen. 8. Avklare de økonomiske drifts- og investeringsrammer på kort og lengre sikt. Forslag til finansiering av investeringstiltak. 9. Utarbeide framdriftsplan for prosjekt Andorsengården. Mål: Resultatet av plangruppens arbeid skal danne grunnlag for behandling og vedtak i Mandal bystyre. Arbeidet er igangsatt etter initiativ fra Mandal kommune. Plangruppen består av: 1. Tore Askildsen, varaordfører 2. Arne Wilhelmsen, enhetsleder for bygg og eiendom 3. Jon Røkland, enhetsleder for kultur 4. Unni Fredrikke Hald, Byselskapet 5. Thor Gunnar Hansen, konservator Vest-Agder-museet Mandal 6. Sylvi Sørensen, Avdelingsleder Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik og Mandal 4.2 Formidling i Andorsengården et åpent museum Med et større areal, åpner det seg flere muligheter: vise fram mer av malerisamlingen Mer åpent museum, for eksempel helgeåpent og utover skuldersesongene, avhenger av bemanninga, som pr. dato er formidlingsleder i 20 %. Formidlinga må sees i sammenheng med formidlingsplanen. Det er ønske om at museet kan være en åpen møteplass for byens befolkning utover den ordinære turistsesongen. kafetilbud på bygget, kan dette nyttes i sammenhenger som barseltreff og lignende, samt museumsbutikk. Side 5 av 10

6 4.3 Forskning i Andorsengården Det utvidede arealet vil også medføre muligheter i form av lesesal og et sted for innhenting av informasjon av aktualiteter og historie. Studenter fra UIA bør også kunne knyttes til eventuelle utredninger her. 4.5 Innsamling og utviklingen i Mandal Museet i Mandal har fått ansvar for ei samling av maskiner og utstyr fra Mandals Motorfabrik A/S ved et innsamlings- og dokumentasjonsprosjekt betalt av Vest-Agder fylkeskommune.. opplevelsesbasert reiseliv i området. VAM Mandal vil ha fortsatt fokus på de kjente kunstnerne 4. Forholdet til andre institusjoner/bygninger og arealer i området Mandals barneplass Adolph Tidemands barndomshjem, Tidemandgården Mandal kunstforening Kulturhuset VAM Mandal har gode muligheter til samarbeid med andre kulturelle og turistorienterte virksomheter i nærområdet 6.1 Sikkerhet Vi jobber med brann og tyveri delen. 6.2 Antikvariske utfordringer Andorsengården er fredet utvendig og innvendig. Det betyr i praksis at hele eiendommen betraktes som fredet. 6.3 Arealdisponering og tilgjengelighet Side 6 av 10

7 Det er laget fire forslag til heisløsninger for å sie best mulig tilgjengelighet i Andorsengårdens økonomibygning. Her foreligger heisplaner. Vår 2011 Prosjektering og kostnadsberegninger Høst 2011 Søknader om tilskudd sendes Vår 2012 Fullfinansiering og anbudsrunder Høst 2012 Gjennomføring av heisløsning og universell tilrettelegging sammen med hovedvedlikehold Vår 2013 Gjennomføring av siingstiltak Høst 2013 Innflytting Vår 2014 Forberede og montere utstillinger Sommer 2014 Åpning med nye utstillinger og aktiviteter Andre utviklingstrinn settes i gang på tilsvarende måte umiddelbart etter gjennomføringa av første trinn. 4. Kr til finansiering av prosjektet Ikke bare plast Finansiering av plastbåtutstilling Nodeviga sommeren 2011 og regatta/museumsdag 18.juni 2011 Viser til tidligere vedtak i styret om bruk av ,- av disposisjonsfondet. Prosjektets søknad til ABM-utvikling ble avslått, derfor ber prosjektet om å få benytte midlene fra disposisjonsfondet. Plastbåtprosjektet er i 2011 delt inn i to prosjekter: Vedlagt følger en kort besivelse prosjektet og hvordan midlene er tenkt benyttet. 1) Utstilling Nodeviga Ved å ta i bruk Nodeviga som utstillingsareal/profilering mener vi at den positive publikumseffekten et slikt tiltak vil generer, vil være en viktig brikke i den opinionsdanningen VAM bør igangsette i forhold til bruk av Odderøya som museumsområde. Utstillingen i Nodeviga vil også være en unik mulighet for VAM til å nå et publikum som museet ellers ikke Side 7 av 10

8 Utstillingen vil være åpen for allmennheten hele døgnet i sommermånedene. Vi ønsker å få til et samarbeid med private eiere av klassiske plastbåter for å vise et bredt spekter av båter, i tillegg til museets egne båter. Båtene skal ligge til kai i Nodeviga. Det må i den forbindelse bygges opp nye fortøyningsløsninger som skal tjene utstillingen samt en takkonstruksjon som gjør det mulig for båtene å ligge til kai uten kalesje. Småbåtutvalget i Kristiansand har sagt seg positive til å fristille ca 30 meter bryggeplass, mot en leie på ,- for Dette vil være et engangsbeløp for inneværende år. Kostnader med båtplassleie, fortøyningsløsninger og takkonstruksjoner er estimert til ,-. Utgifter: Merknad Båtplassleie KK teltkonstruksjon transport/utløft Moringer annonser banner Siing/fortøying , , , , , , ,00 Leie 2011 (deretter gratis) Viktig å vise båtene uten kalesje Åpningsarr (= 3 små annonser) Materialkostnader SUM ,00 10 % diverse ,00 Totalsum ,00 Side 8 av 10

9 2) Museumsdag / regatta Lørdag 18. juni 2011 vil fellesarrangementet Den store museumsdagen / Regatta gå av stabelen. I år vil arrangementet være i området ved Tresse / Christiansholm Festning. Regatta for klassiske veteranbåter vil være en sentral del av dette arrangementet. VAM mener denne type breddearrangement har et stort publikums potensial. Målet er at dette kan være starten på et årlig arrangement, jf Risør Trebåtfestival. Erfaring fra tidligere museumsdager er at dette er en type arrangement som når nye publikumsgrupper, og vi tror at med årets arrangement som også inkluderer regatta, vil vi kunne nå enda bredere ut, samtidig som arrangementet vil være svært synlig i byen. Kostnader til regattadelen av museumsdagen er estimert til ,-. Opp / ned rigging av 3 000,00 museumsdag/regatta Annonser ,00 Plakater/banner 2 000,00 Materialkostnader Premier 5 000,00 Bespisning 5 500,00 forpleining til vammere, frivillige og deltakere Bøyer/moring/tau 2 500,00 Følgebåter drivstoff 1 237,00 PA-anlegg leie 1 900,00 kommentere regatta Eksterne tjenester 2 500,00 SUM ,00 10 % diverse 4 163,00 Totalsum ,00 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Vedlegg Vest-Agder-museet IKS Side 9 av 10

10 Side 10 av 10

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Selskapskontroll i VEST-AGDER MUSEET IKS Rapport til kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse FORORD TIL RAPPORTEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1. Etablering

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør //VEST-AGDER-MUSEET IKS ÅRSBERETNING 2010 Innhold 2 Innledning 3 Styrets beretning 2010 5 Vest-Agder-muset IKS 6 Deltakelse i samarbeidsprosjekter 8 Prosjekter 11 Arbeid i faggrupper 13 Formidling 17 Utstillingsprosjekter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

å r s m e l d i n g 2 0 0 7

å r s m e l d i n g 2 0 0 7 å r s m e l d i n g 2 0 0 7 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // vi kan fortelle om den lille

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // glødende nagler forbinder

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Referat fra ledermøte 13. januar 2015

Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Tid: 13. januar 2015 Sted: Innkalles: Andorsengården Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 01.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommunestyre Inderøy Kulturhus, møterom: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 7/10 09/868 STUDIESENTER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 4/15 15/25 SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET STIFTELSEN FOLDAL

Sakspapirer. Saksliste PS 4/15 15/25 SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET STIFTELSEN FOLDAL Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.02.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 08.30 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 2/15 15/116 ØKONOMIRAPPORTERING 1/2015 PS 3/15 15/114

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer