Referat fra ledermøte 03. februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra ledermøte 03. februar 2015"

Transkript

1 Referat fra ledermøte 03. februar 2015 Tid: 3. februar 2015 Sted: Odderøya 17 Innkalles: Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist Godkjenning av dagsorden og valg av referent Forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes Referent: Birgitte, Gro, Inge, Kathrin Gjennomgang og godkjenning av referat fra sist møte Godkjennes Referent har ansvar for å sende godkjent referat til avdelingsledere og Eva for publisering på Intranett Program fellessamling Neste fellessamling er lagt til 2. mars 2015, Kongsgård. Tema for samlingen: «Etikk» + presentasjon av status på arbeid i avdelingene. Kristiansand museum ansvarlig for noe sosialt «på fritida» etter møtet, jf. sist referat. Museet skal i 2015 ha fokus på økt egeninntjening. Er det aktuelt i tillegg å ha et innlegg knyttet til dette? Det var flere gode innledere på siste Arena USUS møte. Kathrin Birgitte Kl. 09:30-12:00 Etikk, teori og praktisk arbeid (Kathrin) Kl. 12:00-12:30 Lunsj Kl. 12:30-14:00 Informasjon fra avdelinger og fagseksjon Kl. 14:30-??: Pizza og bowling på Metro Bowling på Lund

2 Alle skriver 7 ½ timer for fellessamlingen, tid som brukes til sosialt opplegg utover dette føres det ikke timer for Samarbeidsavtale VAM - VAF* Det skal inngås treårig samarbeidsavtale mellom VAM og VAF. Nytt utkast til avtale er mottatt fra VAF (ligger vedlagt). : Avtalen diskuteres og innspill tas til etterretning Nivå på økt egeninntjening I forbindelse med arbeidet med markedsplaner for museet samlet, og for den enkelte avdeling, skal det settes inn måltall for besøk og for egeninntjening. Økning i besøk drøftes som del av workshopen den Ledergruppa bør imidlertid drøfte på forhånd hvilket ambisjonsnivå VAM skal ha i forhold til egeninntekter. Spørsmål til drøfting: - Konsumprisindeksen har de siste år ligget på 2 2,1 %. Lønns og prisvekst samlet på mellom 3 % og 4 %. VAM har i varierende grad juster inntjeningsambisjonene i tråd med dette noe som i realiteten innebærer en redusert inntjening. Hvordan skal vi stille oss til dette fremover. - KUD indeksregulerte i 2015 tilskuddene med 1,9 %, mot en deflator anslått til 3 % - og en reell lønnsvekst i VAM for 2014 på ca. 4 %. Kommunene valgte å holde på en indeks på 3 %. Museet bør ta høyde for at dette også kan være senarioet for Legger en i tillegg til grunn en samlet lønns og prisvekst på 3 %, vil en kunne sett opp følgende senarioer: 1: Drift på samme nivå som i 2015, stillinger holdes vakante som i 2015, men det gjennomføres ikke ytterligere kutt: Egeninntjening (inkludert normal prisvekst) økes med 290 fra budsjetterte netto inntekt i 2015 til i Det er en ambisjon om å fase inn igjen de vakante stillingene: 50 % stilling Lista inkl. sos, bør være pri % stilling SU forventes finansiert av RA (249 ). 40 % fag (293 ). Det redegjøres i møtet for grep rundt stillingen på Lista, som gjør at ikke egeninntjeningen med økes fult ut for å fase inn igjen stillingen. : 1. Ambisjonsnivået for 2015 vurderes i forhold til forventet prisvekst i samfunnet for øvrig. 2. Ambisjonsnivået for 2016 tar høyde for en fortsatt lav statlig indeks, samt at stillingen på Lista fases inn

3 igjen. Stillingen på SU forutsettes finansiert av RA. 3. Ambisjonsnivået for 2017 tar høyde for en fortsatt lav statlig indeksen, samt at stillingen på Lista fases inn igjen. Svar fra RA legges til grunn i forhold til om ambisjonen heves for også å ta høyde for stillingen på SU. Økte inntekter som følge av drift i museumshavna, eller en konsolidering med Norsk krigsseilermuseum er ikke tatt inn i disse tallene Styresaker Gjennomgang av aktuelle styresaker. Orienteringssak om Byggeskikksenteret (Inge) Orienteringssak om Festung Lista (Inge) Orienteringssak om prosjekter på Kristiansand kanonmuseum (Birgitte) Orienteringssak om "Over heia" (Birgitte) Foredragsvirksomhet/betaling/ikke betaling Det har tidligere vært drøftet hvilken praksis som skal legges til grunn for dette, i forhold til bruk av egen fritid eller ikke osv. Kathrin har laget et notat som grunnlag før drøfting. har undersøkt med direktører ved andre museer i forhold til praksis der og Gro ar hatt en runde med administrasjonssjefnettverket i Virke. Alle foredrag og kurs knytta til ansattes fagbakgrunn- og stilling faktureres til museet. Foredrag prises etter et differensiert oppsett som utarbeides av fagseksjonen. Eventuell kompensasjon for foredrag/kurs diskuteres videre. Ovenforstående medtas i personalhåndboka Vest-Agder-museet og 2. verdenskrig I 2015 står krigens kulturminner og markering av 2. verdenskrig i fokus. VAM lager eget program for markeringen Fagseksjonen utarbeider program for Vest-Agder-museets markering av frigjøringsjubileet. Programmet lanseres så fort det er klart Byggeskikksenteret i Flekkefjord Fremtidig organisering mm Inge legger fram notat for framtidig organisering av Byggeskikksenteret i Vest-Agder-museet. Innspillene tas til

4 etterretning. Nytt møte om saken på Fylkeshuset 10. februar Status på arbeid med organiseringen av bygningsverndelen av VAM/Besøk av T. Nordby Gjennomgang av plan for dagen, samt innspill på om det er en mer som ønskes tatt opp når Nordby er nede. Håndverkerne i Kristiansand er innkalt til møte med ledergruppa og Nordby fredag 20. februar. Håndverkerne får mulighet til å sende pr. e-post til Nordby i forkant av møte med innspill til hvordan arbeidet i museets bygningsverndel kan organiseres på best mulig måte Oppfølging av ekstra tilskudd til ubemannede museer Gjennomgang av status for tilskudd. Orienteringen tas til etterretning Maler Designer har sendt forslag til brevmal og PowerPoint-mal. Malene gjennomgås og godkjennes Runde rundt bordet: Flekkefjord museum: - gjennomført DKS-tilbud med Lars Kristian Gulbrandsen. - Arbeidet med Krambua fortsetter. Tett samarbeid med Smaaby-prosjektet om innhold - "Solstrand" ligger trygt og godt ved museets sjøbuer. - Det er startet en prosess med overføring av innholdet i magasin på Gyland til Lista. - Arbeidet med planlegging av ny magasininnredning Sjølingstad Uldvarefabrik: - DKS opplegg for 8. trinn om Den industrielle revolusjon - Det har blitt spunnet mye garn i det siste, og fargeriet har vært i gang nesten daglig. Litt lite veving pga. personellmangel. - Vinduer på teglsteinsbygg/kontorbygg restaureres, og flere er ferdig istandsatt Mandal og Vigeland hus: - Søkt midler til Kultruminnefondet for istandsetting av 11 vinduer på Andorsengården - Pipehellen rast ned i stormen, men er nå reparert av kommunen. Men det lekker fremdeles mye vann inn dørene i front mot elva. - Mottatt flere gjenstander fra Bessesens familie.

5 Lista museum: - Arbeider med Festung Lista, både gjennom intervjuer og planlegging av arrangementer - Har kjøpt fotoalbum (gjennom Festung Lista-prosjekter) med bilder tatt av tysk soldat - Bygningsvernavdelingen vil komme og lage en konkret plan for restaurering av tak i Vanse og inngangsparti Redningsstasjonen Kristiansand Kanonmuseum: - Endelig plassering av servicebygg og romprogram jobbes med sammen med Nasjonale festningsverk. - Møte med Bredalsholmen ang. kanonen og omfang av arbeid - Møte med kulturdirektøren ang. reetablering av ammunisjonsjernbane Gimle Gård: - Istandsetting av vinduer - Arbeid med utstilling av gårdsbilder i kjelleren - Dyrebeskyttelsens Jubileum. Fvn besøker Gimle for å lage sak også om Arenfeldt Omdals bidrag her Kristiansand museum: - Rydding av bakgårdsbygninger og klargjøring for ny bruk - "Over heia": Etablering av sti og aktivitetsbygg med midler fra Gjensidigestiftelsen: o All skog rydda i traseen o Venter på arkeologiske registreringer før o grunnarbeidet kan gjøres Jobber med tegninger av stegelverksbygg (aktivitetsbygg) etter mal av bygg i Sirdal. Byggesøknad sendes når tegninger er klare. - Vinduer i Tonstadbua istandsettes - Klimamålinger i Tonstadbua igangsettes i disse dager - Planlegging av rosemalingsutstilling i adm.bygg og utendørsutstilling om gamle Kristiansand i Bygaden - Revitaliseringsarbeidet med skilting, butikk m.m. pågår - Christoffer på 2-ukers kurs i praktisk bygningsvern i Trondheim - Morten og Nils Magne på høvelkurs på Bygningsvernsenteret i Aust-Agder Odderøya: - Bygging av aktivitetshus er i rute, Agnete og Klaus deltar på byggemøter annenhver uke. - Fagseksjonen jobber med innhold i bygget og tilbud i uteområdene. - Endre jobber med de militærhistoriske prosjektene på øya - Ressursgruppa for nytt museumsbygg på Odderøya har

6 starta arbeidet Fagseksjonen: - Jobber med å få kurs i prosjektledelse på plass, første møte har funnet sted. - Jobbes ihht. årsplanen og prosjektene som er skissert der. - Avklaringer med fylkeskonservator ift. publikasjoner og militærhistoriker. - Søknad til Kulturrådet - Markedsføring og markedsplaner - Samarbeidsavtaler med fylket - Hestmanden Gro - Innspurt regnskap - Årsmelding 2014, i samarbeid med fagseksjonen - Budsjett 2015 sendt ut til avdelingene - Rekruttering på Setesdalsbanen inne i siste fase - Årsrapporteringer Neste møte: 17. februar 2015 (Odderøya 17) Allerede oppsatte saker til neste møte: Brudd/etikk videreføring Referent Birgitte Sørensen

Referat fra ledermøte 13. januar 2015

Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Tid: 13. januar 2015 Sted: Innkalles: Andorsengården Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 01.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Detaljer

Ledermøte 8. april 2015

Ledermøte 8. april 2015 Ledermøte 8. april 2015 Tid: 8. april 2015 Sted: Odderøya 17 Innkalles: Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 54.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent Dagsorden godkjennes

Detaljer

STYRESAK 13/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 26. februar 2015. Saksbehandler VAM, adm.

STYRESAK 13/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 26. februar 2015. Saksbehandler VAM, adm. STYRESAK 13/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 26. februar 2015 Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg 1. Lista museums vaktmester gjennom 11 år, Sten Stålesen, gikk av med

Detaljer

Notat - budsjettjustering

Notat - budsjettjustering Notat - budsjettjustering Styret fikk fremlagt utkast til budsjett for 2015, utformet med en forventet indeksregulering på 4,8 %. Estimatet var begrunnet i en lønnsvekst i 2014 på 3,9 %, samt erfaringene

Detaljer

1. Be representantskapet pålegge kommuner og fylkeskommuner en indeksregulering som i større grad tar høyde for lønnsvekst.

1. Be representantskapet pålegge kommuner og fylkeskommuner en indeksregulering som i større grad tar høyde for lønnsvekst. Statusrapport over den økonomiske situasjonen, jf. Rundskriv om utarbeiding av søknad om statstilskot for 2016 og hjelpetekst. Det er plass til 3000 tegn eller ca. en side tekst. Statusrapporten skal inneholde

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

STYRESAK 19/13 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 22. mai 2013. Saksbehandler VAM, adm.

STYRESAK 19/13 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 22. mai 2013. Saksbehandler VAM, adm. STYRESAK 19/13 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 22. mai 2013 Saksbehandler VAM, adm. Saksframlegg 1. De «nye» avdelingsnavnene uten prefixet «Vest-Agder-museet» er tatt i bruk

Detaljer

Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl.

Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl. REPRESENTANTSKAPSSAK 04/15 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2014 Går til Representantskapets medlemmer Styremøte 12. mars 2015 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl. Saksfremlegg

Detaljer

Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl.

Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl. STYRESAK 03/15 ÅRSMELDING 2014 INKL. REGNSKAP Går til Styrets medlemmer Styremøte 26. februar 2015 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl. Saksfremlegg Vedlagt saksframlegget

Detaljer

Vedlegg til saken Regnskapsrapporter (10 stk.) pr. 31. august 2014 for alle avdelingene i VAM og for fagseksjonen og administrasjonen.

Vedlegg til saken Regnskapsrapporter (10 stk.) pr. 31. august 2014 for alle avdelingene i VAM og for fagseksjonen og administrasjonen. STYRESAK 45/14 REGNSKAP PR. 31. AUGUST 2014 Går til Styrets medlemmer Styremøte 9. oktober 2014 Saksbehandler Janne Baugerød og Gro Eikeland Vedlegg til saken Regnskapsrapporter (10 stk.) pr. 31. august

Detaljer

STYRESAK 10/14 ÅRSMELDING 2013 INKL. REGNSKAP. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 25. februar 2014

STYRESAK 10/14 ÅRSMELDING 2013 INKL. REGNSKAP. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 25. februar 2014 STYRESAK 10/14 ÅRSMELDING 2013 INKL. REGNSKAP Går til Styrets medlemmer Styremøte 25. februar 2014 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby og John Olsen Saksfremlegg Vedlagt saksframlegget

Detaljer

HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00.

HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00. HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00. STRATEGISAK SKAL BEHANDLES i VAM IKS STYRE 25.11.2010 Strategisaken består av en overordnet

Detaljer

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Selskapskontroll i VEST-AGDER MUSEET IKS Rapport til kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse FORORD TIL RAPPORTEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1. Etablering

Detaljer

REFERAT FRA ONSDAGSMØTET, 23.10.2013 Odderøya 17

REFERAT FRA ONSDAGSMØTET, 23.10.2013 Odderøya 17 REFERAT FRA ONSDAGSMØTET, 23.10.2013 Odderøya 17 Deltakere: Fagseksjon Forfall: (permisjon t.o.m. 30.11.) og Klaus. (ferie) 1. GJENNOMGANG SISTE REFERAT Ingen innspill/rettelser 2. GENERELL INFO/OPPDATERING

Detaljer

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør //VEST-AGDER-MUSEET IKS ÅRSBERETNING 2010 Innhold 2 Innledning 3 Styrets beretning 2010 5 Vest-Agder-muset IKS 6 Deltakelse i samarbeidsprosjekter 8 Prosjekter 11 Arbeid i faggrupper 13 Formidling 17 Utstillingsprosjekter

Detaljer

29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012

29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012 29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012 Går til Styrets medlemmer Styremøte 2. oktober 2012 Saksbehandler Janne Baugerød og Gro Eikeland Saksfremlegg Vedlegg Regnskapsrapporter (8 stk.) pr. august 2012

Detaljer

D/S Hestmanden som Norsk krigsseilermuseum og del av Vest- Agder-museet - overordnet konsept

D/S Hestmanden som Norsk krigsseilermuseum og del av Vest- Agder-museet - overordnet konsept D/S Hestmanden som Norsk krigsseilermuseum og del av Vest- Agder-museet - overordnet konsept 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Bakgrunn... 4 Formål og ambisjon... 5 Status pr. 31.12.2013... 7 Fremtidig

Detaljer

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // glødende nagler forbinder

Detaljer

å r s m e l d i n g 2 0 0 9

å r s m e l d i n g 2 0 0 9 å r s m e l d i n g 2 0 0 9 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // glødende nagler forbinder

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

å r s m e l d i n g 2 0 0 7

å r s m e l d i n g 2 0 0 7 å r s m e l d i n g 2 0 0 7 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // vi kan fortelle om den lille

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 27. august 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1810 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR)

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 Styremøte 10/10 ble avholdt tirsdag 7. desember på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 16.35 og ble avsluttet kl. 18.45. Navn Tilstede For- Fall Merknad

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 Innledning... 7 Mål... 7 Bakgrunn...

Detaljer

09/11 STYRESAK ORIENTERINGER OM DRI FTEN

09/11 STYRESAK ORIENTERINGER OM DRI FTEN 09/11 STYRESAK ORIENTERINGER OM DRI FTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 20 januar 2011 Saksbehandler Morten Westvik, Arild Johannessen, Per Grimsgård, Agnete Kjellin, Agnete Kjellin og Sylvi Sørensen

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer