Referat fra ledermøte 13. januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra ledermøte 13. januar 2015"

Transkript

1 Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Tid: 13. januar 2015 Sted: Innkalles: Andorsengården Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist Godkjenning av dagsorden og valg av referent Dagsorden godkjennes Referent: Birgitte, Gro, Inge, Kathrin Godkjenning av referat fra sist møte Referat godkjennes Ikke fullførte aksjoner fra Hestmanden videre utredninger til KUD. - Rapport om bygningsvern felles rapport for alle bygg, samt prioritering mellom ulike bygg/avdelinger. - Hangar 45 - Tømning av lager på Gyland I gang - Design biler avgjør hvilket design som skal brukes. - BDF, formidling mm. Det avventes videre kontakt med departementet. - Magasin, status, videre arbeid Kathrin / Nils Magne Inge Kathrin/Inge/Simon Kathrin Inge/Kathrin/Simon

2 Inge sjekker eierskap på areal på Marbergåsen. Simon følger opp muligheter for magasin på Odderøya 17. Kristiansand kommunenes svar må avventes først. Aksjonene følges opp av de ansvarlige Overtagelse antikvariske bygg og dendro bemanning Gjennomgang av kostnader og behov. Det anslås at det trenges ca. to hele stillinger til å følge opp dendro/rådgivingsoppdrag og vedlikehold av nye antikvariske bygg. På Lista er det behov for en 90 % stilling. Sett under ett skjer det så mye innen bygningsvern ift. nye oppdrag, overdragelse av bygg og evt. overtagelse av byggeskikksenteret, at det bør vurderes en ny gjennomgang av organisering og drift av museets bygningsvern. Bygningsvernorganiseringen skal gjennomgås og vurderes utenfra. kontakter Trygve Nordby Organisering av arbeidet med Odderøya, gjennomgang av utkast til plan Den interne arbeidsgruppa for Odderøya har laget utkast til organisasjonskart. Kartet legges frem for ledergruppa for innspill og kommentarer. Ledergruppas innspill tas med i den videre prosessen. Kathrin/Per Overordnet årshjul 2015 Utkast til overordnet årshjul gjennomgås. Utvidete ledermøter i Kristiansand, med Backer og Bang, og i Mandal. For fellessamlinger se sak lenger nede. Overordnet årshjul vedtas og legges på intranett Instruks for styre og daglig leder gjennomgang Instruks for styre og daglig leder skal behandles i det første styremøtet hvert år. Instruksene sider bl.a. noe om hvilke oppgaver som skal legges til administrasjon og hva som er styrets ansvar. Gjeldene instrukser legges ved for innspill/kommentarer. Gjeldende instrukser videreføres Gro

3 08.15 Søknad til kulturdepartementet om driftsstøtte Overordnede mål og fokusområder Vest-Agder-museet skal innen 28. februar 2015 søker om driftsstøtte fra KUD for Søknaden må inneholde en overordnet årsplan for 2016, samt prioriterte satsingsområder. Det er mulig å søke om økte midler til konkrete tiltak, enten nye eller for å kunne videreføre driften. VAM må «fornye» sin søknad knyttet til Hestmanden. I tillegg foreslås det å søke midler til økt markedsføringer/kommersialisering. Overordnet årsplan bygger på strategisk plan Av nye tiltak prioriteres Hestmanden og økt markedsføring/kommersialisering. /Gro Kurs i prosjektledelse Det er ønskelig med felleskurs i prosjektledelse/prosjektstyring for flere av museets ansatte. Det undersøkes pris og aktuell kursholder som skal ta hensyn til museets konkrete behov. Tanken er å ha et halvdagskurs, der konkrete dokumenter legges frem som etterpå kan brukes i alle ledd av museet. Forslag til vedtak: Det undersøkes pris og aktuell kursholder. Saken tas opp igjen i ledergruppa når dette er avklart. Inge undersøker muligheter for tilskudd fra forskerforbundet. Gro ser på muligheter for tilskudd fra virke Handlingsplan 2015, samt årsplaner for avdelingene Handlingsplan for 2015 er vedtatt av styret og ligger vedlagt her. Planen legges også ut på intranett. Årsplanene bør legges ut på intranett så fort som mulig. Frist for tå få alle årsplaner ut på intranett er 2. februar Overtakelse av Byggeskikksenteret i Flekkefjord VAM arbeider med å definere nærmere sin satsning innen bygningsvern. Dette skjer parallelt og som del av arbeidet med spørsmål rundt videre organisering av Byggeskikksenteret i Flekkefjord og om VAM skal overta VAF sine antikvariske bygg. Gjennomgang av status i arbeidet. kontakter Trygve Nordby knyttet til sak En evt. overtagelse av Byggeskikksenter skal ses i Kathrin Avd. leder, leder fagseksjonen /Inge/Gro

4 sammenheng med omorganisering av bygningsverngruppen Maler Alle har nå fått tilsendt ny mal for e-post signatur. Avdelingslederne bes følge opp at denne tas i bruk. Kathrin/Per avdelingsledere Maler for permer, brevmal (uten makro), power point og notat lages og gjøres tilgjengelig for. Det er viktig at de er lett å bruke for alle (ansatte og printere). Avdelingsledere sjekker at alle ansatte har tatt E- postsignaturer i bruk. Per bes om å utarbeide enkle maler som legges ut på intranett Kulturhistorisk gruppa på Odderøya Den kulturhistoriske gruppa legges offisielt ned, samtidig som det gode samarbeidet med viktige aktører bør videreføres. Det bør vurderes at museet overtar lederskap for gruppa og invitere til møter 2 3 ganger per år. Kathrin/Endre Endre bes å være koordinator fremover og om å invitere andre aktører på Odderøya til 2 3 møter per år Furuborg-samling Vi bør vurdere så fort som mulig om det er andre gjenstander i Furuborgs samlingen er relevant for oss. Blant annet er to kanoner unike og viktige for oss. Disse har en høy pris ( kr), men det finnes også mange andre gjenstander som kan være viktige for museet å ta vare på. Kathrin/Endre Inge/Birgitte Endre bes å sende oversikten over hele samlingen til Inge og Birgitte som melder tilbake hvilke gjenstander som er av interesse. Endre fungerer som mellomledd mellom Furuborg og museet Strategisk plan Strategisk plan for ble vedtatt av styret før jul. Planen trenger noe supplering av handlingsmål før den legges ut på intranett. Spesielt viktig er tallfesting ift. registering i 2015 og besøkstall. Sistnevnte diskuteres på utvidet ledergruppemøte i februar. Til møtet i 11. februar skal avdelingslederne ha med en mer detaljert besøksstatistikk. Ledergruppa Tonje/utvidet ledermøte

5 Strategisk plan , inkludert nye innspill på handlingsmål legges ut på museets hjemmesider etterpå Fellessamlinger våren 2015 Det skal avholdes to fellessamlinger våren Forslag for dato er 2. mars på Kongsgård (tema: museumsetikk) og 18. juni i Flekkefjord (tur med Solstrand). Gro/Birgitte Fellessamlinger gjennomføres på foreslåtte dato, selv om det kan innebære to turer til Lista/Flekkefjord i løpet av en uke (14.06 er museumsdag på Lista). Birgitte kontakter de ansatte på Kongsgård for å organisere en sosial sammenkomst etter fagdelen Utvidet satsning på økt markedsføring/økt egeninntjening Budsjettet for 2015 og de politiske føringene fremover, gjør at VAM må ha et økt fokus på inntjening i årene fremover. Blant tiltakene er økt fokus på museumsbutikkene, samt at det skal utarbeides markedsplaner for alle avdelinger. I den forbindelse er det ønskelig at alle avdelinger oppnevner en (to) personer som fungerer som kontaktperson for dette arbeides, samt får et særlig ansvar for implementeringen. Hvis det er to personer, bør én være avdelingslederen. Gunhild bes om å delta fra fagseksjonen, som bindeledd mot formidling/digital formidling m.m. Agnete leder gruppen. Hver avdeling oppnevner en (to) personer med særlig ansvar for markedsføring/museumsbutikk osv. Det meldes tilbake til innen fristen hvem som blir kontaktpersonene Billettpriser ved alle avdelinger Styret har fastsatt noen priser, men ikke alle. De resterende prisene diskuteres i ledergruppa, også med hensyn til at budsjettet legger opp til økt egeninntjening. Familiebillett koster 200 kr, og inkluderer to voksne og opptil 3 barn. Gruppeprisen avgjøres individuelt på de enkelte Regionledere/avd. ledere/gunhild Avd.lederne

6 avdelingene, men bør økes noe ift Alle avdelingslederne bes om å sende sine priser til Gunhild. Gunhild bes om å samle all informasjon og sende ut en e- post til alle. Diskusjonen om årskort utsettes til utvidet ledermøte med Backer og Bang Pressedekning Vi bør samle all pressedekning (også våre annonser) ved de enkelte avdelingene og samkjøre permene i slutten av året. Avd. ledere Gunhild/Agnete De samme personene som også utnevnes som kontaktpersoner for økt markedsføring/egeninntjening, bes om å samle all media og annonser/flyere ang. egen avdeling i en perm. Agnete bes om å samle informasjon om Odderøya, Gunhild om arbeid i fagseksjonen. Agnete bes om å samkjøre alle permer i slutten av året Orienteringer: 1. Innskjerping av rutiner knyttet til fakturabehandling mm. Det må strammes inn når det gjelder fakturahåndtering i forhold til attestering og videresending til Janne. Det brukes unødig mye tid på fakturaer som kommer for sent, noe som også medfører purringer. Alle ledere (avd./reg./fag) 2. Gaveforsterkningsordningen konsekvenser for måten det søkes midler på. Kulturdepartementet innførte fra 2014 en gaveforsterkningsordning. Denne er for 2015 økt fra 10 millioner til 30 millioner. Gjeldene kriterier ligger vedlagt. Dette er imidlertid en ordning som kun gjelder de konsoliderte museene og midlene utbetales først når midlene er innbetalt konto i det konsoliderte museet. Dette innebærer at søknader må stiles i VAMs navn, og på VAMs konto. Orienteringer tas til etterretning Odderøya museumshavn Når aktivitetshuset nå tas i bruk er det behov for

7 markedsføring med gjenkjennelig design på. Det trengs også en avklaring om Odderøya blir et eget besøksmål (ikke avdeling) og hvilken region det inngår i. Salgsprodukter i Odderøya museumshavn har Vest- Agder-museets logo på. Ledergruppa innstiller på at Odderøya (ikke bare museumshavn) blir et eget besøksmål som legges under region Øst. Besøksstedet får sin egen logo som de andre besøksstedene i VAM. Navnet drøftes i ressursgruppen i slutten av januar Runde rundt bordet Administrasjon v/: Jobber nå mer søknad til Kulturråd, Hestmanden, samarbeidsavtale fylkeskommune og Odderøya Region vest: Holder på med årsavslutning/årsmelding, hangaren 45, samarbeidsavtaler, fugle-utstilling. Region øst: Rapportering, årsmelding, revitalisering friluftsmuseet inkl. prosjektet "over heia" som fikk kr i støtte. Videre jobbes det med Nodeviga og ammunisjonsjernbane på Møvig. Administrasjon v/gro: Årsmelding inkl. årsregnskapet for 2014, budsjett 2015 sendes ut, rekruttering Setesdalsbanen, studieturplanleggingen begynner. Fagseksjon: Fin og nyttig studietur til Dublin og Odderøya. Nye prosjekter starter opp, fokus er rettet i stor grad mot arbeid i museumshavn/åpning av aktivitetshus. Dette innebærer at avdelingene bes om å ta kontakt ang. hjelp for utstillinger/sommersesongen så tidlig som mulig! Neste møte: 3. februar 2015 (Odderøya) Referent: Kathrin Pabst,

STYRESAK 13/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 26. februar 2015. Saksbehandler VAM, adm.

STYRESAK 13/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 26. februar 2015. Saksbehandler VAM, adm. STYRESAK 13/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 26. februar 2015 Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg 1. Lista museums vaktmester gjennom 11 år, Sten Stålesen, gikk av med

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

REFERAT FRA ONSDAGSMØTET, 23.10.2013 Odderøya 17

REFERAT FRA ONSDAGSMØTET, 23.10.2013 Odderøya 17 REFERAT FRA ONSDAGSMØTET, 23.10.2013 Odderøya 17 Deltakere: Fagseksjon Forfall: (permisjon t.o.m. 30.11.) og Klaus. (ferie) 1. GJENNOMGANG SISTE REFERAT Ingen innspill/rettelser 2. GENERELL INFO/OPPDATERING

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Selskapskontroll i VEST-AGDER MUSEET IKS Rapport til kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse FORORD TIL RAPPORTEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1. Etablering

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 27. august 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1810 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR)

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer