VEDLlKEHOLDSA. Klima og Byggservice AS. Sameiet Kolbotnveien FOR MELLOM. Avtalenr.: Side t av 8. Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLlKEHOLDSA. Klima og Byggservice AS. Sameiet Kolbotnveien 36-40 FOR MELLOM. Avtalenr.: 147.2012. Side t av 8. Telefon: 48999440 90733770"

Transkript

1 Side t av 8 VEDLlKEHOLDSA VTALE FOR VENTILASJON,KJ0LING og AUTOMATIKK MELLOM Sameiet Kolbotnveien OG Klima og Byggservice AS Avtalenr.: [!ost(rol{bservice.no

2 Side 2 av 8 VEDLIKEHOLDSA VTALE mellom Sameiet KoIbotnveien Kolbotn Att: Morten Jorstad og Klima og Byggservice AS Att.: Kennet 0stIi VEDLIKEHOLDSAVTALEN OMFATTER: Byggetrinn 1,Bygg A og E 1. Neering Bygg E 1 stk. ventilasjonsaggregat type Flexit, kapasitet 6.000m3/h 2. Bolig ByggE 3. Bolig ByggE 4. Bolig ByggE 5. Bolig ByggA Bolig Bolig ByggA ByggA 8. Bolig ByggA med dx-kjeling, 2 stk. kompressorer. 1 stk. ventilasjonsaggregat type Flexit, kapasitet m3/h 2 stk. avtrekksvifter med trykkstyring fra kjekkenhetter 1 stk. avtrekksvifte fra trappegang med manuell styring. 1 stk. ventilasjonsaggregat type Flexit, kapasitet 5.000m3/h 1 stk. avtrekksvifte fra trappegang med manuell styring. 4 stk. avtrekksvifter med trykkstyring fra kjekkenhetter. 1 stk. tilluftsvifte med varmebatteri og filter for boder, plan I. kr ,00 kr ,00 kr. 990,00 kr. 330,00 kr ,00 kr. 330,00 kr. kr. l.980,00 l.815,00 SAMLET SUM EKSKL. MVA. PR. AR +25%MVA. SAMLET SUM INKL. MVA. PR. AR kr ,00 kr ,25 kr ,25 Leverandoren skal vedlikeholde aile systemer i pkt.l -8 med tilhorende komponenter i hht.anleggs-, komponent- og oppdragsbeskrivelse. I totalsummen inngar kr.6.270,- eks. mva. som er servicekostnader for ventilasjons- og kjeleanlegget til nreringsarealene i bygg E. Denne summen skal betales av de nreringsdrivende ved TR-Byggutvikling AS. Sameiet Kolbotnveien skal saledes betale proar kr ,- eks. mva. Akuttservice utenom de 2 periodiske besekene i denne avtalen er ikke inkludert i prisen. Reservedeler og forbruksmateriell som for eksempel filter inngar ikke i prisen i denne avtale, men vii bli fakturert separat etter medgatt mengde. Storre reparasjoner som ikke omfattes av avtalen vii bli forelagt kunden fer utbedring. FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD Ved aile ordineerebesok skal arbeidene utferes i henhold til avtalt oppdragsbeskrivelse for vedlikehold av de enkelte komponenter. Malsettingen for vedlikeholdsprogrammet er at anlegget skal fungere optimait i forhold til sine grunnleggende forutsetninger. Det er beregnet to besok proatfor ventilasjon og ett besok for kjeling i punkt 1. Besekstidspunkt bestemmes i samrad med kunde og ut ifra leverandorens erfaring med utstyr og systemer.

3 Side 3 av 8 Leverandoren forplikter seg til a rapportere anleggets tilstand til kunde etter hvert besek. Hvis avvik eller mangler avdekkes skal dette rapporteres til kunde ferdig priset, hvis mulig. RESERVEDELER OG FORBRUKSMATERIELL Leverandoren skal bytte slitte eller defekte deler og komponenter med nytt eller forsvarlig reparert og godkjent testet utstyr. Sma deler som ur, kontaktorer etc. byttes omgaende hvis det gar utover sikkerheten, er defekt eller er energi-ekonomisk uforsvarlig uten samtykke fra oppdragsgiver. Alt materiell og arbeid som leveres og eller utfores pa anlegg som omfattes av denne avtale skal leveres av KBS AS. BESTIL TE BES0K Akuttservice og andre nedvendige besok utover hva som dekkes av avtalen belastes kunde etter de til enhver tid gjeldene satser for materiell og arbeid. AVTALENS VARIGHET OG OPPSIGELSE Avtalen inngas for ett ar og fornyes automatisk dersom ingen av partene skriftlig sier opp denne sen est l_ maneder fer avtaletidens utlep. Ferste avtaleperiode gjelder frem til , deretter vii avtalens gyldighet og oppsigelses-frister folge kalenderaret, PRISREGULERING Avtalen vii bli regulert for Ionns- og prisstigninger i henhold til Statistisk Sentralbyras Byggekostnadsindeks for Boligblokk, tabell 38 "Elektrikerarbeid" (i alt) med basis i tilbudsdato som er Prisregulering og gyldighet vii falge kalenderaret. AVTALENS OMFANG Avtalen omfatter hovedpunkter 1-8 og er spesifisert i vedlagte oppdragsbeskrivelser. AVTALESUM Prisen i.h.t. denne avtalen utgjor pro ar, eks. mva. kr Fakturering vii skje etter 1. servicebesok i henhold til vedlagte salgs- og leveringsbetingelser. SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Foruten ovennevnte avvik gjelder Salgs- og leveringsbetingelser for service og vedlikehold. AVTALEN GODKJENNES AV: FyUes ut av kunden! A vtalen gjelder fra dato: Faktura kunde: Leverander: Klima og Byggservice AS Att.: Tor Gaarder Kontaktperson: Trollasen, Morten Jorstad Tor Gaarder Trotlasveien 4

4 Side 4 av 8 Avtalen er utarbeidet i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Oppdrags beskivelse: Vedlikehold av luftbehandlingsanlegg GENERELT: Mens besoket gjennomferes skrives en rapport hvor feil, mangler og forbedringspotensialer anmerkes. Aile endringer av verdier og innstillinger skal dokumenteres noyaktig i rapporten. Tilleggsarbeider diskuteres og avtales med driftsansvarligfer utbedring.tilleggsarbeider av mindre omfang utfores snarest ved driftsstans eller ved fare for driftsstans uten nrermere avtale med driftansvarlig. Tilleggsarbeider av sterre omfang ogleller kostnad rapporteres separat med priser om mulig. Arbeidene utferes i henhold til komponentenes individuelle krav til vedlikehold og funksjon, ref datablad og tekniske manualer. Aile innstilte verdier stilles tilbake etter kontroll. Nye verdier og innstillinger settes etter avtale med driftsansvarlig, og refereres utforlig i rapporten. KOMPONENT Aggregat: Spjeld: Filter: Vifte: Rot. gjenvinner: Plategjevinner: Varmebatteri: Kjelebatteri: Shuntgruppe: Pumpe: OPPDRAGSBESKRIVELSE Hengsler og laser kontrolleres. Sammenkoblinger kontrolleres for luftlekkasjer. Utvendige og innvendige fester og braketter kontrolleres. Utvendig og innvendig isolasjon kontrolleres. Pakninger kontrolleres/smores med gummimykner. Stengning og apning kontrolleres. Engangsfilter skiftes en gang pr ar, d flere filterskift samme ar vii disse bli faktuert etter medgatt tid. Filtrenes rammeverk pafores pakninger. Kontroll av luftlekkasje utenom filtrene. Aile viftene i denne avtalen er direktedrevne. Lagre vurderes for ulyd/varmgang. Aksling kontrolleres for kast. Motor sjekkes for varmegang. Ampere males. Frekvensomformere funksjonstestes og kontrolleres i forhold til belastning. Tetninger og borster kontrolleres. Opplagring kontrolleres mht. vandring/ulyd. Reim- og kjededrift kontrolleres. Motor kontrolleres, gir/frekvensregulator kontrolleres for lekkasje. Trykkfall males ved behov. Ved varmebehov males temperaturer. Funksjon kontrolleres mhp. sommer/vinterdrift og frostfunksjon, samt sekvensregulering med varmebatteriet. Selve varmegjevinnerkubusen rengjeres ved behov. Sjekke for eventuelle luftlekkasjer. Luftgjennomstremningen i batteri kontrolleres. Vannmengden over batteriet kontrolleres. Frostfunksjon kontrolleres. Shuntventilens regulering og padrag kontrolleres. Luftgjennomstremningen i batteri kontrolleres. Rertilkoblinger og gjennomforinger kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. 0vrig vedlikehold; se kjol. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelbevegelsen kontrolleres. Dreieretning kontrolleres. Lopehjul og motor kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere males. Dokumentasjon av ovennevnte arbeider utarbeides mens kontroll gjennomfores.

5 Side 5 av 8 Oppdragsbeskrivelse: Vedlikehold av Automatikkanlegg GENERELT Mens besoket gjennomfores skrives en rapport hvor feil, mangler og forbedringspotensialer anmerkes. AIle endringer av verdier og innstiiiinger skal dokumenteres neyaktig i rapporten. Tilleggsarbeider diskuteres og avtales med driftsansvarligfer utbedring.tiileggsarbeider av mindre omfang utferes snarest ved driftsstans eller ved fare for driftsstans uten nrermere avtale med driftansvarlig. TiIIeggsarbeider av storre omfang og/eiler kostnad rapporteres separat med priser om mulig. Arbeidene utferes i henhold til komponentenes individuelle krav til vedlikehold og funksjon, ref datablad og tekniske manualer. AIle innstilte verdier stilles tilbake etter kontroll. Nye verdier og innstiilinger settes etter avtale med driftsansvariig, og refereres utfarlig i rapporten. KOMPONENT OPPDRAGSBESKRIVELSE Styring: TavIe: Kontrollere funksjonen til brytere og vendere. Kontrollere at sikringer, vern, kontaktorer, releer 0.1. arbeider hensiktsmessig. KontroIIere malte temperaturer mot settpunkter. KontroIIere reguleringsneyaktighet ved endring av settpunkter. KontroIIere reguleringssekvens og dodsoner. Vurdere reguleringsprinsipp. Dokumentasjon oppdateres ved permanente endringer av innstiiling. Referer endring i rapport. Digitale regulatorer: KontroIIere status. KontroIIer tidsprogrammer og tidspunkt. KontroIIer for riktig modus og diagnostikk. Kontroller at programmene fungerer etter opprinnelig beskrivelse eiier senere endringer (hvis tilgjengelig dokumentasjon Spjeldmotor: Shuntgruppe.: Vakter: Foler/giver: Termostat: Tidsur: Ende-/trykkbryter: Padragsorganer: Dokumentasjon KontroIIere start-/stoppfunksjon. KontroIIere apne-zlukkebetingelser. Kontrollere motorens arbeidsomrade innen ytterstiiiingene. Sjekke ventil for lekkasjer, slakk pa spindel og lukkefunksjon. KontroIIere utslag (stopp, alarm og annen indikasjon) ved simulering. KontroIIere signal mot malte verdier. Dokumenter i rapport ved avvik. KontroIIere inn- og utkobling ved ulike innstilte temperaturer. Branntermostater kontroiieres ikke for utkoblinger p.g.a. forriglinger mot brannvesen og andre sikkerhetsfunksjoner utenfor var kontroll. KontroIIere inn- og utkobling etter tidsprogram. Stille riktig tid. OBS! Sommer-/vintertid. KontroIIere bryterfunksjon. (Frekvensomformer, Triac, Program-ITrinnkobler) Kontrollere ut-/inn-signaler, max Imin-verdier mot belastning og reguleringssekvens. KontroIIere komponentens virkelige arbeid mot padragsorganets signal. Vurdere padragsorganets kapasitet mot komponentens krav. Dokumenter i rapport. av ovennevnte arb eider utarbeides mens sluttkontroll gjennomfores vice.no

6 Side 6 av 8 Oppdragsbeskrivelse: Vedlikehold av kjole-/fryseanlegg GENERELT: Mens beseket gjennomfores skrives en rapport hvor feil, mangler og forbedringspotensialer anmerkes. Aile endringer av verdier og innstillinger skal dokumenteres noyaktig i rapporten. Tilleggsarbeider diskuteres og avtales med driftsansvarlig fer utbedring.tilleggsarbeider av mindre omfang utfores snarest ved driftsstans eller ved fare for driftsstans uten narrnere avtale med driftansvarlig. Tilleggsarbeider av sterre omfang og/eller kostnad rapporteres separat med priser om mulig, Arbeidene utferes i henhold til komponentenes individuelle krav til vedlikehold og funksjon, ref datablad og tekniske manualer. Aile innstilte verdier stilles tilbake etter kontroll. Nye verdier og innstillinger settes etter avtale med driftsansvarlig, og refereres utferlig i rapporten. KOMPONENT QpPDRAGSBESKRIVELSE Aggregat: Ekspansjons- og treveisventil: Filter: Fordamper: Fordamper, vseske: lnstrumenter: Kompressor: Kontrollpanel: Luftkjelt kondensator: Mediumveksler: Dempere, oppheng og fundament kontrolleres m.h.t. vibrasjoner og opplagring (horisontalt/vertikalt). Tetting av luker/derer kontrolleres. Forandringer i steyniva kontrolleres spesielt. Virkemate kontrolleres ogjusteres etter behov. Filterets kvalitet og innmontering kontrolleres. Byttes ved behov. Drenspanne og drenering kontrolleres. Skader og korrosjon sjekkes.. Sterre rengjoringsarbeider avklares pa forhand, Trykkfall males. Ved kjalebehov males vanntemperatur og lufttemperatur ut/inn og sammenholdes med tidligere resultater. Rertilkoblinger og gjennomforinger kontrolleres for lekkasje. Isolasjon kontrolleres. Vseskefilter kontrolleres/renses/byttes etter avtale. Rengjores og kalibreres. Arbeidsomrade kontrolleres. Referer i rapport. Oljevarmer, kjeieegenskap og lekkasje av olje og kjelemediurn kontrolleres. Oljeniva og kvalitet kontrolleres. Syretest utfares som tillegg. Lager- og andre driftstemperaturer kontrolleres. Vibrasjoner vurderes. Avlastere og heytrykksikkerhet kontrolleres. Aile sikkerheter sekvenstestes. Regulatorer og sikkerhetskontrollere kalibreres. Settpunkter og grenseverdier sjekkes. Vifteakslingens oppretting og balansering kontrolleres. Rust og slitasje sjekkes. Apne lagere sjekkes. Drivovetforinger og remmer kontrolleres. Vifteblader kontrolleres. Batterioverflate kontrolleres. Eventuelle skader og lekkasje sjekkes.. Rerinnfestinger kontrolleres. Vat-ternperatur ut/inn males. Lekkasjer og skader kontrolleres. Temperaturvirkningsgrad kontrolleres. Motorer og startere: Isolasjonsmotstand (tetthet) sjekkes. Vibrasjoner vurderes. Oppretting av drivsiden kontrolleres. Driftstrem males. Startcoil og kontaktorer inspiseres. Pumpe: Roropplegg: Shuntgruppe: Dreieretning kontrolleres. Lepehjul og motor kontrolleres for friksjon/varmgang. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Ampere males. Vibrasjoner, korrosjon, innfesting/klamring og isolasjon kontrolleres. Ved ytelse /kapasistets-problemer kontrolleres dimensjonering. Tetninger kontrolleres for lekkasje. Spindelgange kontrolleres. t4t4 Trollasen

7 Side 7 av 8 Vannkjelt kondensator: Vanntemperatur, ut/inn mal. Ekstra kontroll ved behov. Rengjeres etter avtale. "Se"-glass, kjalemedieinnlep, tubehus, utlep for kjalevreske inspiseres og lekkasjesekes. KLIMA OG BYGGSERVICE AS ( KBS), SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SERVICE OG VEDLIKEHOLD. 1. GJENNOMF0RING AV VEDLIKEHOLDSBES0K Det forutsettes at aile arbeider som omfattes av avtalen, planlagte vedlikeholdsbesok og besok bestilt av kunde, gjennomfares i normal arbeidstid (Mandag-Fredag ) dersom ikke annet er spesielt avtalt og beskrevet i avtalen. Dersom ikke annet er avtalt vii KBS ut fra erfaring med utstyr og anleggstype planlegge tidspunkt for de avtalte besok pr. ar. Hvis avtalen ornfatter flere besok pr. ar, fordeles besokene noenlunde Iikt over avtaleperioden. 2. REPARASJONER, UTSKIFTNINGER M.V Dersom var representant ved besek firmer a anbefale utskifining av deler som en felge av slitasje eller mangel pa funksjon, vii KBS utarbeide et separat pristilbud (avviksrapport) som omfatter disse arbeidene. Finner kunden ikke a kunne godta vart pristilbud, kan det angitte utstyr bli tatt ut av en vedlikeholdsavtale og avtalebelopet justeres deretter. 3. AKUTTSERVICE KBS forplikter seg til a gi akuttservice bestilt av kunden, i henhold til avtale, hoyeste prioritet. 4. KUNDENS YTELSER Kunden aksepterer: a betale en fast avgift som angitt i denne avtale og som omfatter de tjenester som fremkommer av vedlikeholdsavtalen. ved behov a stille grovere verktey som stige og lignende fritt til disposisjon for yare medarbeidere. a serge for sikker og bekvem adkomst til komponenter og annet utstyr som omfattes av avtalen. a stille tegninger, beskrivelse etc. til radighet samt informere KBS om endringer i og omkring anlegget som kan ha betydning for KBS' s arbeider. 5. START OG STOPP AV ANLEGG Dersom KBS finner det nedvendig, skal det, etter samrad med kuudeu, gis anledning til astarte og stoppe anlegg som omfattes av avtalen. Dette gjelder ogsa der de avtalte anlegg og komponenter er en integrert del av et storre anlegg. Hvis KBS rna yte gjenbesok p.g.a. at avtalt service ikke lar seg gjennomfore helt eller delvis aksepterer kunden a betale for reisetid i.f.m. nytt avtalt besok. 6. BETALINGSBETINGELSER Betalingsbetingelser er netto pro 20 dager pr. faktura. Etter forfall beregnes 10 % p.a. forsinkelsesrente. 7. PRISREGULERING Den angitte pris gjelder i ferste kalenderar. Ved arsskifte reguleres prisen basert pa gjennomsnittet av siste hele ars prisutvikling og avtalen falger deretter kalenderaret. Dersom intet annet er angitt, benyttes Statistisk Sentralbyras "Byggkostnadsindeks, tabell 40 Boligblokk, elektrikerarbeid ialt." Ved offentlig regulering av skatter, avgifter etc. som :far innvirkning pa arbeid og materiell som inngar i avtalen, vil avtalebelepet bli justert i henhold til dette med umidde1bar virkning.

8 Side 8 av 8 S.ANSVAR Forutsetninger Det forutsettes at ani egg som omfattes av avtalen er installert og i drift i henhold til gje1dende offentlige bestemmelser, og at anleggenes beskaffenhet og plassering til enhver tid er av en slik art at vedlikehold kan gjennotnferes. Klima og Byggservice AS's ansvar KBS er ansvarlig for skade pa person og materiell som beviselig er forarsaket ved grov uaktsomhet eller grov forsornmelse fra yare representanter, begrenset oppad i henhold til var ansvarsforsikring. KBS's ansvar er begrenset til skade pa person hos kunde og pa kundens eiendom.kbs' s ansvar omfatter ikke ansvar for folgeskader. Avtalen dekker ikke komponenter og utstyr som utsettes for misbruk, vannskjotsel, bryter sammen eller forringes av andre arsaker utenfor KBS' s kontroll. Force Majeure KBS AlS vii til enhver tid forbeholde seg retten til a fraskrive seg sitt ansvar som en falge av force majeure. Sikkerhetsprover KBS kan ikke palegges vederlagsfritt a utfere sikkerhetsprever eller bytte ut eller komplettere utrustning som en felge av endringer i offentlige bestemmelser, anbefalinger fra forsikringsselskaper eller lignende. 9. VOLDGIFT Dersom det oppstar tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningen av denne avtale skal tvisten forst sokes lest ved forhandlinger. Forer slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene kreve tvisten avgjort med endelig virkning ved voldgift i henhold til Tvml.kap. 32. Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann og Justitiarius ved Norges Heyesterett oppnevner voldgiftsrettens formann. 10. REVISJON AV AVTALEN Avtalen kan overdras til ny kunde etter skriftlig samtykke fra KBS AlS. Dersom forutsetningene i avtalegrunnlaget endres har KBS plikt til a revidere avtalebelopet VRIGE BESTEMMELSER Denne avtalen erstatter tidligere brev og avtale. skriftlig og undertegnet av begge parter. Endringer og tilfeyelser er kun gyldig hvis de foreligger

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS

Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS 1. Praktiske forhold 1. Bruksområde for vilkårene. Disse alminnelige vilkårene gjelder ved enhver leveranse fra RT AS, med mindre annet

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER 2. UTGAVE 03/2014 1. PARTER I disse standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende ( Standard oppdragsbetingelser

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne)

Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) VEDLEGG 2 KONTRAKT FOR KJØP AV Vannbåren energi mellom Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) Organisasjonsnummer 944 383 565 883 971 752 og Norsk Bioenergi AS (heretter

Detaljer

Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad

Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad Betingelser Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad har NAV inngått hhv

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT Agder Energi Nett AS TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT (Standardvilkår næringskunder) for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder med enkeltuttak over 20GWh/år fra Fordelingsnettet (heretter

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Betingelser Omfang og bruk av avtalene

Betingelser Omfang og bruk av avtalene Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet hygienehjelpemidler har NAV inngått hhv Rammeavtale for kjøp av hygienehjelpemidler, tilbehør, reservedeler og tjenester dertil med følgende

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt Grimstad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: KONTRAKTSFORSIDE... 4 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER... 5

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. Omfang 1.1. Disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp ( GVK ) regulerer de kontraktsmessige forholdene mellom: (a) Eurofins, det vil si selskaper som

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Lisensavtale Pindena AS

Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS 2 Innhold INNHOLD AVTALEN GJELDER: DEFINISJONER BAKGRUNN BESKRIVELSE AV STANDARD PD LISENSTYPER PINDENA FORPLIKTELSER KUNDE ER FORPLIKTET TIL Å PINDENA AS

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer