Om bustadtilpassing i Lindås kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om bustadtilpassing i Lindås kommune"

Transkript

1 Om bustadtilpassing i Lindås kommune Svein H. Gjerstad På jakt etter forbetringar

2 Lindås kommune Lindås, Nordhordland, Bergensregionen, Vestlandet, Norge, Europa, Verden

3 Litt om oss... Om lag innbyggjarar (og veks jamt!) Relativ unge Variert næringsliv med industri (Mongstad) som motor Strategisk godt plassert nær Bergen Bustadpolitiske utfordringar

4 Visjon for kommunen... Lindås kommune - der draumar blir røyndom Dette forpliktar kanskje særleg innan bustadpolitikken. Vi må lytte, inkludere, og til tider vere villig til å strekke oss litt lengre. Visjonen er supplert med 4 verdiord: Framtidsretta Inkluderande Kvalitetsbevisst Tenestevillig

5

6

7

8 bustadpolitikk i 8

9 Lindås sjøsluser i Den indre farleia bustadpolitikk i 9

10 Lygra og Lurefjorden bustadpolitikk i 10

11 Eikangervåg ved Osterfjorden bustadpolitikk i 11

12 Den Trondhjemske postveg bustadpolitikk i 12

13 Dette bilete har heller ikkje noko med bustadpolitikk å gjere, men det er eit pent bilete. Hopsdal ved Osterfjorden bustadpolitikk i 13 Foto: Ole Jakob Aarland

14 Bustadpolitisk handlingsplan alle skal kunne disponere ein god bustad i eit godt bumiljø. eit mangfaldig butilbod med attraktive butilhøve for innbyggarar i alle livsfasar

15

16

17

18

19 I Lindås kommune er nær alle garasjar tilrettelagd i tråd med tanken bak UNIVERSELL UTFORMING Det er verd å merka seg at dette har skjedd utan lovverk, retningsliner eller anna påtrykk frå offentlig mynde. Vi nyttar høvet til å gi honnør til alle dei framsynte arkitektane og entreprenørane

20 . Tenk langsik... I Lindås kommun e er nær alle garasjar tilrettelag d i tråd med tanken bak UNIVER

21

22

23 Målsetting for bustadtilpassing Betre bustadløysingar for innbyggjarar med særskilde behov. Betre brukarservice og auka effektivitet gjennom betre organisering av arbeidet rundt bustadrådgjeving Målgruppa er funksjonshemma og eldre med manglande tilgjenge til eller i eigen bustad.

24 Seinare forankra i målstruktur Det er eit mål for økonomiplanperioden å sikra at det vert arbeidd med å leggja til rette for at brukarar kan bu lengst mogleg heime gjennom aktiv bustadrådgjeving, og bruk av statlege tilskot- og utlånsordningar.

25 Brukarnytte Brukar skal kunne forhalde seg til ein aktør for å få råd. Brukar skal kunne få individuelt tilpassa bustad. Brukar skal oppleve at dei offentlege finansieringsordningane vert samordna, og brukt fleksibelt og målretta. Brukar skal oppleve ei effektiv sakshandsaming der offentleg sektor samarbeider på tvers av etatar og mellom forvaltningsnivå.

26 Vi hadde Lite forutsigbare teneste spreidd på mange instansar Oppgitte leverandørar (sjukehus, rehab.institusjon, eigen organisasjon) og brukarar/pårørande. Mangelfull samordning av tiltak Alle meinte at dei andre hadde ansvaret (André har ansvaret ) Vi vart einige om at slik ville vi ikkje ha det!

27 Vi såg at... mange trengte tilpassing av bustad vi burde gjere noko med det at vi hadde flinke fagfolk! UTFORDRING: Korleis nytte desse best mogleg

28 og rådmannen meinte... driftskostnader effektivitet fleksibelt... brukartilpassa!!! Team!

29 Og team vart det... Bustadrådgjevar Alle profesjonane er like viktige (og respekterte), men vi ville ikkje ha eit større team enn høgst naudsynt. Fysioterapaut Byggeleiar Fysioterapaut

30 Viktige grep... Lita, uformell og handlekraftig gruppe med ulik kompetanse Dreg i fellesskap til brukar på jakt etter realistiske, praktiske og gjennomførlege løysingar

31 Alle i teamet har full dag med sine eigne faste gjeremål, og vikarer/fleire tilsette er utanfor økonomisk realisme. Team-arbeidet må derfor ikkje stele for mykje av den einskilde. Helst vil vi at dei skal sjå på team-arbeidet som kjekt. Derfor

32 Vi vil oppfylle forvaltningskrav, men samstundes ha minst mogleg byråkrati Vi vil ha rask og god kontakt med brukaren Vi vil ha korte og effektive avgjerdsprosessar

33 Bustadrådgjevar samordnar teamet ( dreg tiltaket ) kontakt med brukar, vurderer verkemidlar og finansiering, vurderer brukar si økonomiske evne.

34 Byggjeleiar byggteknisk kompetanse, kostnadsberekning, vurdering av praktiske løysingar kontaktflate mot byggjefag/handverkarar/arkitektar kvalitetskontroll

35 Fysioterapeut funksjonsvurdering praktiske løysingar kontakt med pleie- og omsorgssektoren Hjelpemiddelsentralen hjelpemiddel-leverandørar søknad om hjelpemidlar.

36 Når hjelpen trengst Hjelp??? Bustadrådgjevar Fysioterapeut Byggeleiar Fysioterapeut er teamet nært!

37 Vi må halde kostnadene på eit ok nivå! Vi passar oss vel for å kartleggje hjelpebehov/tilpassing i for tidleg fase (dvs. før funksjonsnivå har stabilisert seg). Dei pårørande ynskjer alt godt for sine, men har ikkje nødvendigvis realistisk oppfatning om hjelpebehovet! I alle fall ikkje i sorgfase/ sjokk-tilstand.

38 Viktige element... Tenker heilskap for brukar (full gjennomgang) Tek i vare brukarmedverknad på ein positiv måte, men samstundes innafor realistiske rammar. Syner, og gjev og uttrykk for ein positiv menneskeleg interesse for brukaren sin situasjon

39 Nokre døme.

40 41

41

42 43

43 44

44 45

45 46

46 47

47 Eit anna døme: Einsleg kvinne 53 år MS-diagnose Dårleg tilpassa bustad Dårleg tilpassa bumiljø Dårleg personleg økonomi

48 Brukar hadde banklån på nær kr , og månadleg tilbakebetaling var tung alt før dei seinaste renteendringane. Tilpassing av bustad kom på 9 timar kommunal innsats kr i rekning frå handverkarane Refinansiering og bustadtilpassing vart finansiert ved Startlån kr Tilskot kr

49 Etter bustadrådgjeving Godt tilpassa bustad Godt tilpassa bumiljø Betra personleg økonomi

50 Fire timar bustadrådgjeving og totalt fem timar kontorarbeid førte til Strålande nøgd brukar Betra arbeidsforhold for heimetenesta Endå ei strålande nøgd brukar Redusert risiko for supplerande sosialhjelp

51 bustadpolitikk i 52

52 bustadpolitikk i 53

53 Alf en budde heime i 4 år ekstra Tilretteleggingskostnad: Tilskott: Startlån: Heimeteneste: x 48 mnd = Kostnad for kommunen: Alternativkostnad sjukeheim: Gevinst: over 4 år bustadpolitikk i 54

54 Dette er openbart god butikk Ein månad på sjukeheim kostar ca. kr ,- inkl. full pensjon, pleie og omsorg i massevis og nokre trøstens ord. Så eit tilskott på kr er tent inn igjen på 18 dagar.

55 Husbanken er kjelda... Kompetanse Lån Tilskot

56 Stort behov. Stadig fleire 80+ Vi startar opp bustadkartlegging Samarbeid med byggnæringa Kommunen brukar mykje ressursar (tid, tilskott, startlån) på å rette feila frå i går.

57 . Tenk... langsik

58 Bustadrådgjeving er Høgt verdsett av brukarane Lett å organisere for kommunen Givande og inspirerande for tilsette Tilskot og lån finansierast av husbanken Og omsynet til kommuneøkonomien

59 Takk for meg!

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Halvvegsrapport / August 2014 FORORD Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) utgir denne rapporten om omsorgsteknologi i Lindås

Detaljer

Foto: Sigbjørn Linga. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Foto: Sigbjørn Linga. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Foto: Sigbjørn Linga Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Innhaldsliste 1. Nære eller lause ting?...3 2. Om budsjett og økonomiplan... 12 2.1 Hovudlinjer... 12 2.2 Budsjettarbeidet... 14 2.3 Risikomoment...

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune INNLEIING ENDRINGAR FRÅ HANDLINGSPLAN 2003 2006 1.0 MÅLSETJING 2.0 RAMMEVILKÅR 2.1 Statlege rammevilkår 2.1.1 Tiltak retta mot vaksne 2.1.2 Tiltak retta mot

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden 2013-2017 Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden Ullensvang herad sin bustadplan for 2013 2017 gir føringar for ei bustadutvikling

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Vik kommune Planprogram Kommunedelplan helse og omsorg Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering

Detaljer